THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 1 NĂM 2024

01 Tháng Giêng 20249:43 SA(Xem: 4276)Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 16 tháng 1 năm 2024 lúc 07:17 sáng, giờ California.

NGỌC ĐỊA LONG

 

NGỌC Bích Tân Dân thấy nhiệm mầu

ĐỊA tâm thanh tịnh đạo cao sâu

LONG Thiên Hộ Pháp hầu minh thánh

XUẤT ÁNG BINH PHÙ CẢ THẤT CHÂU.

 

CHIÊU HÙNG HỒNG LẠC phương Nam

MINH châu rạng ngọc CỒ ĐÀM NHƯ LAI

NGÔ ông đồng đẳng PHẬT THẦY [THƯỢNG ĐẾ]

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VỀ ĐÂY THẾ TRẦN.

 

THIÊN HOÀNG chiếu điển chiết thân

HÀO quang phong hoán từng phần nguyên nhân

CHUYỂN XOAY ĐẠO CUỘC CÂN PHÂN

DƯƠNG ÂM HIỆN DIỆN THÂN TÂM NHIỆM MẦU.

 

MỚI mở phước ĐẠO TAM TÒA

HẰNG hà sa số vào nhà nguyên nhân

KHAI môn chánh trục điển tầng

ĐẠO THẦY [THƯỢNG ĐẾ] THẨM THẤU TOÀN PHẦN CÀN KHÔN.

 

NHÌN thấu toả đạo tâm hồn

ĐỊA thông châu ngũ Thiên Môn Long Kỳ

TÂM thanh khẩu bạch vô vi

ĐẠO TRƯỜNG GIẢNG DẠY CHÁNH VÌ LONG HOA.  

 

ĐỒNG nhi trở lại Kỳ Ba

THUYỀN CUNG HOÀNG MẪU BỬU TOÀ LỘ THIÊN

ĐÓ đây thế giới người hiền

PHỔ ĐÀ NAM HẢI SƠN LIÊN CỬU TRÙNG.

 

CAM lồ mát dịu các cung

ĐỘ dân thánh đức HUYỀN KHUNG PHÁP THẦY

ĐỊA TIÊN LONG HUYỆT MỞ KHAI

NĂM NON BẢY NÚI ĐỀN ĐÀI THẤT CHÂU.

 

ĐẠO TRƯỜNG BAN PHÁT LINH CHÂU

NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ HÓA BẦU THUỐC TIÊN

MINH CHIÊU chiếu diệu mọi miền

LONG HOA PHÁP BỬU SƠN LIÊN LƯỠNG TẦNG.

 

KIM LOAN ĐIỆN MẪU TÂN DÂN

HẠ [HÀ] phàm nặng bỏ huyền năng thêm vào

HƯNG gia QUỐC thới đồng giao

ANH THƯ GẶP THỂ ÔNG CAO ĐÀI VỀ.

 

Từ thìn tỵ ngọ qua dê

Ngựa vàng cứu thế dựa kề hồng kê

DI ĐÀ DI LẠC ĐỀ HUỀ

NÓI RẰNG CON ĐẠO PHẢI VỀ GẶP TA.

 

THIÊN BÌNH cùng với PHẬT BÀ

TRƯỜNG lưu thuỷ xuất hồng hà bố ban

HUYỀN KHÔNG chứng nhận việc làm

VI từ lượng tử Giáo Tam lịch trình.

[CHIÊU HÙNG = theo Hùng Phả, ngài là Hùng Chiêu Vương Thần Công Đại Hoàng Đế = Vua Hùng dòng Thứ 7, trước khi lên ngôi là LIÊU LANG HOÀNG TỬ.]
[NGÔ MINH CHIÊU = Ngôi Hai Trào Một, Giáo Chủ Cao Đài Đại Đạo.]

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 lúc 19:40 chiều, giờ California.

NGỌC KỲ LÂN

 

NGỌC ấn THIÊN HOÀNG chiếu điển quang

KỲ ba cõi thế hiệp NHÂN HOÀNG

LÂN long qui phụng hàng MINH THÁNH

XUẤT hiện ba nơi mở ĐỊA HOÀNG.

 

KHUYÊN NHÀ HỒNG LẠC TĨNH TÂM THẦN

Đổi mới thế trần tự độ thân

GIÁO LÝ CAO ĐÀI RỒI TRỞ LẠI

BỬU SƠN HÒA HẢO ĐẾN TÂN DÂN.

 

THIÊN CƠ ĐÃ CHUYỂN BAO LẦN

TỪ HÀNG TIÊN PHẬT THÁNH THẦN NHÀ NAM

ĐẠO TRONG TRỜI ĐẤT TUẦN HOÀN

TÂY AN THIÊN QUỐC GIÁNG ĐÀNG LONG HOA.

 

Dân tình thế sự đo đa

Dụng tâm tu học trung hoà thảnh thơi

ĐỪNG LO BÀN CHUYỆN ĐOÁN THỜI

Xưa nay có đặng đạo đời qui tâm.

 

THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐIỂN DIỆU ÂM

NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI THẬM THÂM TRONG NGOÀI

Khuyên dân thánh đức thường ngày

Làm ăn buôn bán đồng hài hạnh tu.

 

THUYỀN CUNG HOÀNG MẪU CHÂU DU

Về ngay TÂM ĐẠO chư nhu hảo hoà

THIÊN TRƯỜNG cung kỉnh MẸ CHA

Đạo trong thực tại Ta Bà hôm nay.

 

Nữ nam lập hạnh Như Lai

Tu tâm dưỡng tánh hình hài đồng nhi

Sống trong ĐỜI ĐẠO DIÊU TRÌ

Thi ân bố đức vô vi hằng thường.

 

Căn lành mới gặp THÁNH VƯƠNG

Được gần THIÊN PHẬT MỞ TRƯỜNG THỚI LAI

Giáo văn nối kết gót hài

TÂY NƯƠNG PHẬT MẪU giải bài thông công.
 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 lúc 07:29 sáng, giờ California.

 

ĐỘ NHƠN SANH CHÚNG THỊ

 

Khi THIÊN LÝ ĐẠO nơi này

Thì trong tam cõi MẪU THẦY hiện thân

Vùng ánh sáng chơn tâm thấu toả

Không gian tâm tự hoá lượng từ

THỜI GIAN NÀY CÓ MINH SƯ

VÔ VI CHÁNH PHÁP CHƠN NHƯ THƯỢNG TẦNG

 

TRƯỜNG CĂN bổn DIỆU ÂM ĐẤT TRỜI

ĐẠO KỲ BA nhà Phật Thánh Tiên

Để cho CUNG CÕI CÁC MIỀN

QUI Y TAM GIÁO KIỀN THIỀN TỊNH TU

 

THIÊN LÝ ĐẠO MINH SƯ TẠI THẾ 

Định tâm thần thực tế xưa nay

Quang âm trung bộ thường ngày

LONG HOA MỞ CỬA MỚI KHAI ĐỈNH ĐẦU

 

Thiền tâm thấy nhiệm mầu chánh giác

ĐẠO VÔ VI ngộ đạt lý KHÔNG

Huyền hư pháp bửu nơi lòng

Không gian cốt xác câu thông đất trời

 

Thường thẩm thấu nhiều nơi khí tượng

Từng thời gian định lượng từ trường

Hào quang khởi phát trung ương

Li tâm trọng lực thẳng đường sống lưng

 

Tịnh tâm thức theo từng ngôn giáo

Độ con người ít đạo nhiều đời

Phổ truyền hiện đại khắp nơi

Thông tin điện tử gọi mời đồng tu

 

Bậc thượng cấp hoà nhu nội ngoại

Đạo lập đời thoát khỏi tử sanh

VÔ VI CHÁNH PHÁP THƯC HÀNH

KỲ BA HUỲNH ĐẠO ĐỘ THÀNH PHẬT THIÊN

 

Miền trần gian kiền thiền cung nguyện

Đạo thời nay tịnh luyện tâm thần

Giác tha chuyển biến nơi thân

NGỘ TỪNG HƠI THỞ DIỆU ÂM MỚI MẦU

 

Tịnh độ nối nhịp cầu thế giới

Pháp Phật Tiên Thánh đợi người hiền

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO hà tiên

VÔ VI mầu nhiệm nhân nguyên ba kỳ.

 

NGỌC KIM QUI

 

NGỌC Ấn minh châu THIÊN ĐẠO HUYỀN

KIM Tiên THÁI ẤT TRẠNG TRÌNH biên

QUI lân long phụng đồng tâm nguyện

ĐẠO Pháp VÔ VI GIÁO CHỦ truyền.

 

Thiên tùng nhân nguyện vô vi

Tam công đồng nhất độ vì nguyên nhân

Thanh trong sạch tánh mạng cần

Hồi quang phản chiếu hiện dần linh đan

Vô vi công áng rõ ràng

Lửa thiên tam muội đốt tan bụi trần

Cam lồ cung nguyện thánh nhân

Về quê thất đại trọn phần chơn linh

Minh tâm kiến tánh Bửu Huỳnh

Sư môn đệ tử Chiếu Minh Hoa Kỳ

Về nơi giáo đạo vô vi

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI LIÊN KỲ PHẬT TIÊN

Đạo khai giáo chuyển mọi miền

Sơn hà xã tắc phá điền quốc ra

Tam châu bát bộ VI ĐÀ

CỒ ĐÀM tận độ Ta Bà chúng sinh

Nhân Gian Ứng Cúng ĐẠO HUỲNH

LONG HOA DI LẠC THÁNH MINH HIỆN TIỀN

Từ đây tới lộ MINH THIÊN

Tây An cổ tự Phật Tiên giáng trần

LỰA TỪNG TÔNG GỐC thiện căn

ĐEM VỀ GIÁO HỘI phát phân ngôi hàng

Tân Dân Thánh Đức điểm quang

ĐẠO THẦY trong sáng lọc gàng tường tri

Cung nghinh NGỌC ĐẾ DIÊU TRÌ

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI LẬP ĐỜI

 

 

TRỜI ĐẤT ẤN CƠ VÔ VI

 

TRỜI NGƯỜI tái thế khải cơ huyền

Đất chuyển đến người thiện hữu duyên

ẤN SẮC PHONG LINH THIÊN PHẬT HIỆN

Cơ loan ngọc phụng THÁNH NHƠN hiền

Vô vi chuyển đổi âm dương biến

HIỆN HỮU THẾ TRẦN NỘI NGOẠI THIÊN

Pháp đạo tự nhiên thân tịch luyện

Tâm hoà võ trụ ngộ chơn thiền

 

Ngươn thượng buổi đầu thiên sắc cảnh

Hoà chung tam cõi Thánh Phật Tiên

Cờ Dà trung chuyển nhơn hiền

Phẩm cung tại thế hiện liền gốc căn

 

Long Châu chuyển từng phần từng lớp

Tại trần gian điển hợp sóng âm

Xuyên tâm khai sấm huyền thâm

Biển sâu rừng thẩm cũng tầm ĐẠO THIÊN

 

Khuyên đồng đạo tầm thiêng liêng điển

Cõi vô biên hoá chuyển rồng tiên

Thuận duyên sắc diện căn tiền

Hiệp hoà thiên điển HUYỀN THIÊN đổi đời

 

Tâm linh mới PHẬT TRỜI nhất thể

PHÁP DIỆU ÂM QUANG thế càn khôn

Thời kỳ khoa bổn BỬU MÔN

PHẬT THẦY PHẬT MẪU DI TÔN TẠI TRẦN

 

Câu linh ứng nhiều tầng cao ấn

Tịnh tịch thời Bắc Chấn điển quang

Tầng không ánh sáng Tây Phang

Thời gian sánh sáng đông đàng hoà nhau

 

Tâm linh thể NGỌC HOÀNG ngôi báu

Khuyên đồng bào tầm ĐẠO VÔ VI

Thời kỳ chánh trị đảo kỳ

PHẬT THIÊN LẬP VỊ DIÊU TRÌ GIAO CƠ

 

Đây truyền miệng thiên cờ ngọc chí

Kiết luận bài: CHIẾU CHỈ TAM TÒA

CỰC HOÀNG, THÁNH GIÁ, THÍCH CA

LIÊN SƠN ẤN HỌA CHO RA BÀI NÀY.

 

PHÁP THÍ


Nhắn gởi cùng ai đặng mấy lời

Đường tu nhơn đạo chớ buông lơi

Tâm thanh hạnh mới mời Tiên Thánh

Đạo thể Phương Nam tánh ngộ thời

Chứng quả Trần Dà nơi QUỐC KHÁCH

Du hành quốc nội BẠCH VÂN ơi

Tiên Thiên Phật Thánh lời chơn chất

ẤN CHỨNG HUYỀN CƠ MẬT ĐẠO [giữa] đời

 

Ước tính nghìn năm gặp đạo vàng

Gia đàng nội ngoại sáng minh quang

Không gian xoay chuyển hàng linh giác

Hạnh ngộ thời gian chỗ xóm làng

Điển pháp đất trời đang phổ hoá

Tâm lành nhơn loại cả linh đan

Công trình công quả công phu gạn

 ĐẠO NHẬT THIÊN BÌNH giáng thế gian

 

Hoà theo điển pháp vô vi

Thiên nhiên hoán chuyển mỗi khi thực hành

CHAY KỲ ĐÔI BỬA CHO THANH

TU TRÌ NHƠN ĐẠO HẠNH LÀNH NƠI NƠI

THƯỜNG NGÀY CÔNG QUẢ HAI THỜI

CÔNG TRÌ NGHIÊM LUẬT KHÔNG RỜI THIÊN NI [KHUÔN KHỔ]

Công phu tịnh lặng hành trì

Thân tâm trực chỉ trí tri đạo đời

Trẻ già đừng vội buông lơi

THẬT TU NHƠN ĐẠO NGHIỆP ĐỜI CHUYỂN XOAY

Làng thôn phước đặng gặp THẦY

Nghìn năm mới đặng nơi đây Nam Kỳ

BỬU SƠN CHÁNH ĐẠO VÔ VI

Thi thơ nội ngoại HƯƠNG KỲ gốc căn.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 lúc 17:25 tối, giờ California.

 

HUỲNH QUANG ẤN CHỨNG

 

Huỳnh Quang trời đất điểm giao hoà

ĐẠO PHÁP VÔ VI ấn MẸ CHA

ẤN ĐỊNH THIÊN TRƯỜNG RA THẾ GIỚI

Chứng miên THIÊN ẤN HỘI LONG HOA

 

Hôm nay trời đất giao hoà

NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ VÀO NHÀ TRƯỜNG THIÊN

Ban pháp ấn cúc mai liên

Năm dòng ngũ sắc giáng miền trần gian

Độ cho con đạo lạc an

Thì đây ấn bửu Tam Thanh toạ đàng

 

Chiếu ngũ sắc soi lớp màn

THIÊN TRƯỜNG GIÁO ĐẠO TAM HOÀNG VỀ ĐÂY

Lịnh trên điển xuống thế này

Môn nhân đệ tử MẪU THẦY kỳ ba

Độ cho thế giới Ta Bà

QUI TÂM GIÁC NGỘ VỀ NHÀ NHƠN ÔNG

 

Âm dương xoay chuyển hoàn đồng

Hai không hai bốn gặp ông PHẬT THẦY

Địa tâm PHẬT MẪU chuyển xoay

LONG HOA DI LẠC đủ đầy nguyên nhân.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5246)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4712)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5523)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4854)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6482)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6853)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5732)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7112)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6887)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9384)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5314)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4317)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6882)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8806)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9942)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6037)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5934)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9963)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12523)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6789)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7473)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7236)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8591)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7251)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8356)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8708)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8701)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9850)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9485)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9448)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12624)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12954)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10587)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.