THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 3 NĂM 2023

02 Tháng Ba 20239:54 SA(Xem: 6110)


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 20 tháng 3 năm 2023 lúc 20:04 PM. UST.

PHỤNG MÃ THIÊN QUÂN (CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG)

 

PHỤNG CHÂU LINH diệu pháp vô ưu

MÃ Á bàn cơ MẪU lượng TỪ

THIÊN PHẬT nơi lòng tâm đệ tử

QUÂN thần phục dụng chánh chơn như.

 

[Khoán Thủ: Phụng Mã Thiên Quân. Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung giữ vai trò Phụng Mã Thiên Quân. MÃ Á = giống như Mã = tức là Ngọ, Ngựa. Chữ Ngọ chiết tự là chữ NHƠN nằm viết ở phía trên và chữ THẬP viết ở phía dưới. Do đó chữ MÃ Á là ám chỉ chữ NHƠN THẬP, liên quan đến câu tiên tri trong Sấm Trạng "Có Thầy Nhơn Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh".]

 

TỨ ĐẠI THIÊN QUÂN mở CỬA TRỜI

ĐÀI CAO VÔ CỰC đến từng nơi

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO mời THIÊN PHẬT

CHÂU ngũ giao hòa thật thảnh thơi.

 

[Khoán Thủ: Tứ Đài Bửu Châu. TỨ ĐẠI THIÊN QUÂN = gồm Long Mã Thiên Quân Hà Hưng Quốc, Lân Mã Thiên Quân Trần Văn Tân. Qui Mã Thiên Quân Nguyễn Hữu Hiền, và Phụng Mã Thiên Quân là 9 vị Phật Mẫu của Diêu Cung. Xem sắc phong trong Sách Trời tháng 2. THIÊN PHẬT = là Đức Thiên Phật (trong Phật ngoài Thiên, ứng với câu "nội Phật ngoại Trời" trong sấm giảng của ông Ba Thới).]

 

ĐIỂN giáng thể đạo đời dung dưỡng

KHẢI bàn cơ vô lượng từ quang

TRẠCH điền Trùng Cửu nam đàng

LONG Lân Qui Phụng BẢO GIANG hiện trần.

[Khoán Thủ: Điển Khải Trạch Long.]

 

THIÊN PHẬT xuất hồng ân thế giới

ĐẠO KỲ BA cảnh tới NHƯ LAI

HUYỀN THIÊN định lại Long Ngai

KHÔNG gian thay đổi mới khai Cửu Trùng.

 

[Khoán Thủ: Thiên Đạo Huyền Không.]

 

QUYỀN thông sắc [thống] nhứt cùng TAM TRẤN [OAI NGHIÊM]

CHƯỞNG đài tâm chuyển vận Tây Đông

QUẢN “Không Pháp” cả đại đồng

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI CHIẾU PHONG LỆNH BÀI.

 

[Khoán L: Quyền Chưởng Quản Thiên Trường Giáo Hội Chiếu Phong Lịnh Bài. TAM TRẤN OAI NGHIÊM = gồm 3 vị là Nhứt Trấn Lý Đại Tiên Trưởng (Thái Bạch Kim Tinh), Nhị Trấn Quan Âm Nam Hải Phổ Đà Sơn Phật, và Tam Trấn Già Lam Phật (cũng được biết dưới danh phong là Hiệp Thiên Đại Đế hay Quan Thánh Đế Quân).]


pv-phung-ma-thien-quan-1pv-phung-ma-thien-quan-2-an

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 19 tháng 3 năm 2023 lúc 10:34 AM. UST.

 

SẮC PHONG


THIÊN DANH: THIÊN HOA BỬU PHỤNG NGHI

GIÁO VỤ: CƠ QUAN ĐẠO TRÀNG MINH HẢI, BẠC LIÊU

 

THIÊN HOA giáng thế tặng nhành mai

BỬU pháp nơi tâm huệ liễu nhài

PHỤNG CHIẾU MINH châu đài sen trắng

NGHI đồng hồng ngọc đạo hoằng khai.

 

LỄ kỉnh bề trên bỏ ngã nhơn

ĐÌNH cung các tự cũng không mờn

THỜ u  nặng gánh cờ TAM GIÁO [chữ Thờ + chữ U = chữ Thu]

PHẬT đạo NGHI thường niệm giác chơn.

 

QUAN ấn THIÊN BÌNH đảo Hải MINH

ÂM dương đồng nhất cả THIÊN tình

NAM Phương giáo đạo HUYỀN linh chí

HẢI HỘI LIÊN KỲ độ chúng sanh.

[Khoán ẩn: Thiên Minh, Huyền Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế]

 

PHỔ hóa nguyên nhân trình cam lộ

ĐÀ đầu TỨ THÁNH quả tam kinh

SƠN Nhân hạnh ngộ gìn bát nhã [chữ Sơn + chữ Nhân = chữ Tiên]

PHẬT cảnh chơn hòa tánh giác linh.

 

THỐNG nhứt TAM THIÊN chiếu điển quang

ĐỒNG tâm y bát đặng lên đàng

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI thuyền năng pháp

MINH huệ Cơ Quan điểm Đạo Tràng.

[Khoán thủ: Thiên Bửu Phụng Nghi Lễ Đình Thờ Phật. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà Sơn Phật Thống Đồng Thiên Minh.]


pv-thien-hoa-buu-phung-nghi-1pv-thien-hoa-buu-phung-nghi-2pv-thien-hoa-buu-phung-nghi-3-an 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 18 tháng 3 năm 2023 lúc 12:38 PM. UST.

pv-vong-mon-quan-phat-ky-an

VỌNG MÔN QUAN PHẬT KỲ

 

Vọng bái Huỳnh Quang với đất đai

Môn nhân giác ngộ thấy CAO ĐÀI

QUAN ÂM PHỔ độ ĐÀ NAM HẢI

PHẬT TỔ NHƯ LAI hóa điểm bài

Kỳ định nhơn sinh tâm vạn đại

BUỔI NAY TRỞ LẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Diệu linh sen trắng hòa dương liễu

Kỉnh đạo lễ đàng ứng pháp này.Ngài Chưởng Quản Thiên Long Hộ gởi tặng hiền đạo Thiên Long Pháp Cường và nhắn gởi đôi lời thân tình. Ngày 13/3/2023.
 

GỞI THIÊN LONG PHÁP CƯƠNG


Tâm chơn tịnh CÂU THÔNG trí huệ,
TÁC Ý thành CHUYỂN PHÁP độ sinh,
Phật-Thánh-Tiên Thầy Tổ chứng minh,
HÀNH ĐẠO pháp TAM CÔNG sẵn có.


[TAM CÔNG = gồm công phu, công quả và công trình. Công Phu là lo hành trì giáo pháp để viên thành đạo quả. Công Quả là giúp người, giúp đời, bồi đức cho sâu dầy, chuyển hóa nghiệp lực của bản thân. Công Trình = chung tay xây dựng và lèo lái Con Thuyền Đại Đạo để cứu độ quần sinh trong tam giới.]   
 

Lời thô thiển gởi Ngài Nội Chánh,
Giữ BI TÂM gìn đạo THIÊN TRƯỜNG,
Giúp môn sinh đồng đạo chung đường,
Học THIÊN ĐẠO tuân theo GIÁO PHÁP.


Trình với ngài Huynh Trưởng.
A Di Đà Phật!

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 13 tháng 3 năm 2023 lúc 04:50 AM. UST.  Chủ Nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023, hai hiền đạo của GHTT có trị bệnh cho vài người tìm đến Giáo Hội. Đức Quán Âm Nam Hải xuống bút cho biết Ngài có giáng ngự tòa đình để ban thánh thủy cho trị bệnh.

  

BẠCH NGỌC CUNG GIÁNG

 

BẠCH VÂN soi lối rõ nguồn cơn

NGỌC ĐẾ xuống đây toả ngọn nguồn

Cung kỉnh Phật Đài ban thánh thuỷ

Giáng miền, NAM HẢI PHỔ ĐÀ SƠN.
 
[BẠCH VÂN = Bạch Vân Cư Sĩ = Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. BẠCH VÂN SOI LỐI RÕ NGUỒN CƠN = Ý nói ngài Trạng Trình chấp bút ra bài nơi Giáo Hội Thiên Trường là để nói
rõ chuyện cho mọi người thấu hiểu. NGỌC ĐẾ XUỐNG ĐÂY TỎA NGỌN NGUỒN = Ý nói Thượng Đế giáng thế là để hoằng hóa ĐẠO TRỜI, hàm tàng gốc-tới-ngọn của ĐẠI ĐẠO.  CUNG KỈNH PHẬT ĐÀI BAN THÁNH THỦY. GIÁNG MIỀN, NAM HẢI PHỔ ĐÀ SƠN = hai câu này ý nói nhân theo duyên khởi là các hiền đạo của Giáo Hội Thiên Trường đã cầu nguyện xin ban Thánh Thủy để trị bệnh nên Đức Quán Âm Nam Hải đã giáng ngự Tòa Đình (nơi miền đất Bảo Châu, Golden State) ban cho Thánh Thủy.]

 

Dắt díu cùng nhau gặp MẪU THẦY

Đồng tu hạnh đức tự tâm khai

ĐẠO TRỜI soi toả từng căn tánh

Gặp CHỦ NHƠN ÔNG giác ngộ NGÀI.

[SOI = ánh sáng chiếu vào làm cho thấy rõ. TỎA = là ánh sáng phát tán ra ngoài.]

 

Nguyện với NGỌC HOÀNG giáng thể quang

Kỉnh cung PHẬT MẪU chủ TAM HOÀNG

THÁNH NHƠN linh diệu ban cam lộ

ĐẠO PHÁP NHIỆM MẦU gội thế gian.

 

TỪ NAY môn đệ dụng công tu

Đạo hoát ngộ khai tự tánh nhu

Huệ mạng kỳ tâm vô sở trụ

NĂNG THƯỜNG trở lại cảnh CHƠN NHƯ.

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 1 tháng 3 năm 2023 lúc 11:12 AM. UST.NHỨT NGUYÊN CHƠN ĐẠO THỂ

Nhứt pháp thơ trung gởi đại đồng
Nguyên thần đạo cảnh cổng HUYỀN KHÔNG
Chơn nhơn giáng thể thường hằng sống
Đạo điểm hôm nay đón đạo đồng
THẬP NHỊ THỜI QUÂN tông phái rộng
TAM THANH MINH CHIẾU cộng đồng nguyên
A DI ĐÀ PHẬT thường thời niệm
MÃ Á NHƯ LAI tuệ nhứt thông.
 

[Á = giống như, gần kề. MÃ Á = Á MÃ = giống như chữ MÃ, tức là chữ NGỰA hoặc chữ NGỌ, hai chữ MÃ Á ở đây có hàm ý nói chữ NGỌ. Chữ NGỌ chiết tự gồm chữ THẬP viết phía dưới chữ NHÂN nằm. Như vậy, chữ MÃ Á ở đây là muốn nói chữ NGỌ mà chiết tự thì thành chữ NHÂN THẬP. Trong sấm Trạng Trình có câu "Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thảnh binh."  MÃ Á NHƯ LAI TUỆ NHỨT THÔNG = Nhân Thập Như Lai tuệ nhứt thông.]


Cửu Trùng xoay chuyển rộng Đông Tây
Bát Quái Càn không vậy MẮT THẦY 
Kỉnh CHÚA PHẬT nhơn đồng tâm thấy
VÔ VI CHƠN PHÁP tướng NHƯ LAI.

[CÀN KHÔNG = Thiên Không = Hư Không.  MẮT THẦY = Thiên Nhãn = Mắt Ngọc Muôn Phương = biểu tượng của Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.]

HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO động Đông Tây
PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN đã đủ đầy
PHỔ ĐỘ BA KỲ nay lập khởi
LIÊN KỲ HẢI HỘI nối liền dây.

[PHỔ ĐỘ BA KỲ = ý nói "Phổ Độ 3 Kỳ" chứ không nói "Phổ Độ Kỳ Ba", ứng với hai câu CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH trong bài Ngôi Hai Giáo Chủ Cứu Độ Thiên Tôn đăng trong tháng 2 năm 2023. LIÊN KỲ HẢI HỘI = PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI do chính Thượng Thiên khai mở vào ngày 15 tháng 8 năm Canh Tí 2021 và 36 ngàn năm mới có một lần. Tất cả Phật, Thánh, Tiên nhận lịnh xuống thế (vô hình và hữu hình) để lập Giáo Hội Thiên Trường, tiến hành sàng lọc thế gian, tuyển chọn sĩ nhu Tân Dân, chuyển thế để lập đời Thánh Đức.]


Cửu Cung khai chiếu [chỉ] bổi đầu niên
Quý Mão mới ban CHÁNH PHÁP TRUYỀN
ĐẠI ĐẠO VÔ VI miền QUỐC KHÁCH
THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI luật niêm biên.

[QUỐC KHÁCH VÔ VI ĐẠI ĐẠO = 4 chữ Quốc Khách Đại Đạo đã được Bửu Sơn Kỳ Hương huyền khải cách đây trên 50 năm. Lúc đó chưa ai hiểu rõ đó là gì. Ngày nay, nói ngắn gọn, đó là huyền khải về sự ra đời của Giáo Hội Thiên Trường trên đất khách Tây Phương (Nam California, Hoa Kỳ) trong Cơ Thiên gọi là Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba của một nền Đại Đạo Vô Vi xuất xứ từ Nam Việt.]


CHIẾU, TRUNG cảnh sắc TẮC, CƯ, SANG
MINH quí NGÔ ÔNG mở giảng đàn
HẬU, ĐỨC mẫn dư thừa mới giáng
KỲ minh tương dự bản hườn GIANG [HÀ].

[Khoán: Chiếu Minh Hậu Kỳ. CHIẾU MINH NGÔ ÔNG = Đức Ngài Ngôi Hai Trào Một Ngô Minh Chiêu. TRUNG = Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung. TẮC = Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. CƯ = Đức Thượng Phẩm Cao Huỳnh Cư. SANG = Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang. HẬU = Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu. ĐỨC = Ngài Tiếp Pháp Trương Hữu Đức.]


Đạo lành phổ hóa buổi hôm nay
TỪ PHỤ THIÊN OAI giáng thế này
HIỀN TRIẾT thực hành cơ giáo mở
Đạo đồng tu hạnh pháp hôm nay.

Cung nghinh THÁNH ĐỨC TÂN DÂN ngày
Ngai Cửu Trùng Đài buổi đạo khai
Tam Thập Lục Thiên miền thất đại
GIÁO TRUYỀN QUỐC KHÁCH [ĐẠI] ĐẠO HOẰNG KHAI.


pv-nhut-nguyen-dao-the-p1pv-nhut-nguyen-dao-the-p2pv-nhut-nguyen-dao-the-p3-an

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5810)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5043)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6656)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5849)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7013)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6989)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6043)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7539)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12724)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6874)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7353)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8519)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8879)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11500)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13075)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13151)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13027)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.