THIÊN THƠ THÁNG 12 NĂM 2021

02 Tháng Mười Hai 20218:21 SA(Xem: 6874)Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 16 tháng 12 năm 2021 lúc 18:38 P.M. US.

SẮC HỒNG HUỲNH THỌ KÝ
PHẬT VƯƠNG DI LẠC


SẮC chỉ La Thiên Ngọc Đế truyền
HỒNG quang võ trụ chuyển Sơn Liên
HUỲNH Long Tam Giáo trao kỳ lịnh
THỌ KÝ giáo sư định sĩ hiền
PHẬT Mẫu Phật Thầy quyền Giáo Chủ
VƯƠNG tôn trời đất hữu hình biên
DI Đà định hoá sinh vạn vật
LẠC hạnh an nhiên Phật Thánh Tiên.

Ngọc trung niên xuất giáo sư đây
Bản thể Bửu Sơn đạo Phật Thầy
Máy diệu cơ huyền nay chuyển biến
Đạo đời thay đổi điển thơ xoay.

Pháp thí hành trang tánh đạo cần
A Di Đà Phật ngộ Tân Dân
Tâm không đối cảnh trần chơn đế
Đại Hội Long Hoa thế giới gần.

Gióng trống Long [Vân] [Bửu] Sơn đặng gặp Thầy
Lòng son Thanh Sĩ hiệp vào đây
Công trình công quả công phu vậy
Sớm tối cần năng phải đủ đầy.

Đất mới tốt tươi cấy bồ đề
Ngô đồng không lỏi bế tâm mê
LIÊN KỲ HẢI HỘI đề Tam Giáo
Pháp cú thi thơ đạo dựa kề.

Mô từ kinh sách Phật Trời biên
Ngôn giáo chung riêng khuyến đạo truyền
GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG biên soạn kỷ
Ta Bà thế giới ký ngần biên.

Có đặng văn minh sóng điện trường
Hồng Huỳnh ấn ký phướn Kỳ Hương
Ly tâm ly tướng ly vô ngã
Lượng tử từ quang đá lộ đường.

GIÁO HỘI giờ đây phải khởi đầu
In trang sách mới mẫu từng câu
Phổ thông giáo lý đầu năm hổ [2022]
Minh chiếu Đăng Quang phổ nhiệm mầu.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 4 tháng 12 năm 2021 lúc 05:54 A.M. US.

BỬU PHÁP THIÊN ĐẠO

 

BỬU Sơn gốc Kỳ Hương trần đỏ

PHÁP Phật Tiên trong đó diệu linh

THIÊN môn mở cổng Thiên Bình

ĐẠO đàng thế giới chúng sinh đang cần.

 

Cầm bạch thuỷ định thần quang điển

Ấn Quan Âm trung chuyển huyền vi

Thiên Nam điển Mẫu Diêu Trì

Phật Thầy ký lịnh vô vi hoá trần.

 

Thiên sắc thắm đạo mầu đưa đón

ĐẠO HUYỀN THIÊN nắm trọn tinh hoa

Tây An bửu pháp Trần Dà

Phương Nam nhứt điển âu ca Lạc Rồng.

 

Ra chiếu viết bố công thế giới

ĐẠO VÔ VI lịnh mới Nam Trào

Điệp trùng sắc lịnh Hùng [Lạc] Cao [Đài]

Tiên Ông Hoà Hảo mận đào Kỳ Hương.

 

Liền thế giái THIÊN TRƯỜNG quốc ngoại

Gởi về Nam [Việt] Bát Quái Bửu Sơn

Tiện tay nắn vẽ thiện chơn

Thoàn linh bát nhã Mẫu Đơn trở về.

 

Quê Nam Việt tứ bề khổ ách

Nạn từ đâu tìm cách cứu nguy

Than ôi! Kim Mẫu Diêu trì

Quan Âm Bồ Tát từ bi cứu nàn.

 

Thưa Lịnh Tổng Tiên Ông chậm cán

Đạo thôn quê loé sáng nơi này

Ai kia lĩnh lịnh Phật Thầy

Làm nền thế sự đó đây rõ ràng.

 

[Ngô Minh] Chiêu ngã đốn đường hoàn THIÊN ĐẠO

Báo thần dân học giáo Bửu Sơn

CAO ĐÀI tái lại chơn nhơn

Chỗ tâm không sắc không cờ không không.

 

Vô sở trụ Huệ Năng giác ngộ

Đạo Phật Thầy đức Cố Quản khai

Đình Tây kề cận đêm ngày

Mười hai đệ tử hôm nay hiện thần.

 

Xuất ngôn giáo truyền thâu thanh trược

Ngũ hành thiên mực thước cứu nguy

Xa xa trong chỗ thiên ni

Hành trì đúng Pháp Vô Vi Mẫu Thầy.

 

Này lịnh Trạng [Trình] lập đầy giấy bạc

Hoạ phù linh chư [Bồ] Tát chuyển xoay

Hai ba bốn [2023-2024] đặng gặp Thầy

Bửu Sơn [Kinh] Thầy Ký gốc này Đầm Dơi.

 

Vận chuyển mới tôi mời linh tử

Các nguyên nhân về dự Long Hoa

Gặp nhau tại chỗ Trần Dà

Hai miền nội ngoại Bửu Toà Kim Sơn.

 

La minh hoá Mẫu Đơn giáng thế

Điển chỉ này toả đến đại căn

Khuyến dân thánh đức chuyên cần

Thiền tâm tịnh pháp được phần đức ân.

 

Hoàn kim thể vua tôi phục ấn

Xuất điền quan chức phận Bửu Sơn

Làm theo chỉ dẫn [của] Chơn Nhơn

Điển quang xuất hiện đức ơn nhiệm mầu.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 2 tháng 12 năm 2021 lúc 17:00 P.M. US.

 

GẤP RÚT

 

Lá rụng mùa Thu đã hết rồi

Cuối miền ngươn hạ đổi dời ngôi

Cơm tương dưa muối đời thanh đạm

Bắp đậu lạt chay đẹp tướng lời

Đã biết thiên cơ rồi biến chuyển

Truy bàn thế sự điển vua tôi

Thiên nhơn địa Hội Đồng Tam Giáo

Nhất cú văn ngôn báo đổi đời.

 

Tịnh bình bạch thủy Ta Bà

Tay cầm bửu pháp Trần Dà Tây An

Thiên nhơn địa HỘI HỒNG BÀNG

Chọn người hiền đức phẩm hàng Cung Diêu

Từ nay mở cửa Linh Tiêu

Độ hàng sanh chúng sớm chiều công phu

Gốc căn Huệ Lựu [hiệu Phật Thầy] cần cù

Ngày đêm tu tỉnh mặc dù khó khăn

Huệ Năng xưa đã chuyên cần

Mười lăm năm lẻ đơm phần thợ săn

Tập thiền lẳng lặng rải phân

Căn xưa trở lại thọ phần Phật Tiên

Hôm nay Ngọc Bích Thiên Huyền [Huyền Thiên Thượng Đế]

Hạ trần độ tận nhân nguyên địa cầu

Một bầu trái đất nhiệm sâu

Bửu Sơn gốc hiệu đứng đầu Phương Nam

Khuyến trong sư sãi chùa am

Tu thiền khất sĩ có làm được không!

Nếu không thì hãy y tòng

Quay về cửa khổng [cửa không] Huyền Không cảnh trần

Báo trong bá tánh nhơn dân

Chuẩn nền thiên địa sóng tần hai mươi [20 hertz]

Còn trong Thánh Giá khóc cười

Ý cùng nghĩa đạo một lời tương dưa

Đạo đưa đến bến Nhơn Thừa

Bằng bài pháp thí xế trưa quá chiều

Nhiều năm tháng tới buồn thiu

Lần hồi khó khổ tiêu điều khắp nơi

Hiệp nhau tại chỗ vô lời

Sư thầy có lịnh vua tôi trong ngoài

[Sư] Vãi thời xưa đã bán khoai

Dạo quanh lục tỉnh tháng ngày giảng dân

Đại Sư thánh đức điểm phân

Mười hai đệ tử mở dần Long Hoa

Bửu Sơn Huỳnh Đạo hiệp hoà

Châu kỳ biến chuyển Mẹ [Diêu Trì] Cha [Huyền Thiên] hoá [thân xuống] trần.
 

Học phật tu nhân đặng được phần

Con nhà thảo mộc [chay lạc] phẩm Tân Dân

Quê Cha [Trời] đất Mẹ [Trời] tâm thường hoán

Phật cảnh non tiên giáo đạo tầng

Nhứt cảnh Liên Kỳ [Hải Hội] ba mối đạo

Mạch trời thế giái Bửu [Sơn] Hoà [Hảo] Cao [Đài]

Ngô Ông [Ngô Minh Chiêu] chứng đạo Thiên Trường phổ

Luật luận thơ văn độ thế trần.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5810)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5043)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6658)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5849)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6112)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7013)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6990)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6044)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7539)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12726)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7353)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8519)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8879)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11502)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13075)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13151)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13027)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.