12 Tháng Mười Một 2018(Xem: 6690)
Huyền Không Thiên Thượng ban Cực Lạc Thuyết Tử Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 7 tháng 9 năm Mậu Tuất (14/10 /2018) và ngày 20 tháng 9 năm Mậu Tuất (27/10/ 2018).
12 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1632)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Di Lạc Phật Vương Thuyết Giảng Tâm Kệ cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 4 tháng 2 năm Kỷ Hợi (9/3/2019).
05 Tháng Tư 2024(Xem: 211)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Tân Kinh Đế Ấn, Vô Thượng Lập Thánh Ngôi cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 27 tháng 2 năm Giáp Thìn (05/4/2024).
17 Tháng Ba 2024(Xem: 254)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Ngọc Hoàng Thượng Đế Ban Thưởng Thánh Ngươn cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 2 năm Giáp Thìn (17/3/2024).
03 Tháng Ba 2024(Xem: 317)
Huyền Không Thiên Thượng ban kệ giảng Môn Đạo Thiên Trường cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 23 tháng 1 năm Giáp Thìn (3/3/2024).
25 Tháng Hai 2024(Xem: 213)
Huyền Không Thiên Thượng ban Thái Lão Mẫu Kinh: Thọ Ký cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn (25/2/2024).
18 Tháng Hai 2024(Xem: 470)
Ngọc Hoàng Thượng Đế ban kệ giảng RÕ VÔ VI LẬP HỘI ĐỨC TÀI.
30 Tháng Mười Một 2023(Xem: 325)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Hội Chọn Đức Cố Bòn Mẹ Dặn cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Quý Mão (30/11/2023).
16 Tháng Mười Một 2023(Xem: 837)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Thầy Luật Định Đến Trường Di Lạc cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 6 tháng 10 năm Quý Mão (16/11/2023).
30 Tháng Chín 2023(Xem: 378)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Mẹ Khuyến Dạy Hiệp Nhau Tu Đạo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 8 năm Quý Mão (30/9/2023)
13 Tháng Tám 2023(Xem: 548)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Tam Môn Dựng Liên Tòa Linh Thứu cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 27 tháng 6 năm Quý Mão (13/8/2023).
12 Tháng Tám 2023(Xem: 189)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Kệ Chơn Thánh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 10 tháng 10 năm Quý Mão (22/11/2023)
30 Tháng Bảy 2023(Xem: 737)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh: Đế Hoàng Minh Lộ cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 13 tháng 6 năm Quý Mão (31/7/2023).
15 Tháng Bảy 2023(Xem: 523)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Sám Pháp cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 29 tháng 5 năm Quý Mão (15/7/2023).
09 Tháng Bảy 2023(Xem: 722)
Huyền Không Thiên Thượng ban Quan Thánh Đế Quân Kinh: Pháp Thiên cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 22 tháng 5 năm Quý Mão (9/7/2023).
05 Tháng Bảy 2023(Xem: 778)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Long Hoa Chuyển Màn Ba cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 5 năm Quý Mão (5/7/2023).
12 Tháng Năm 2023(Xem: 586)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Chuyển Long Hội Hoa Liên cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 12 tháng 5 năm Quý Mão (29/6/2023).
26 Tháng Tư 2023(Xem: 579)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Huyền Vi Ấn Ký Pháp Điển Minh Thông cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 7 tháng 3 năm Quý Mão (26/4/2023).
05 Tháng Tư 2023(Xem: 955)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Lời Cảnh Thế Gian Rốt Ráo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão (5/4/2023).
25 Tháng Hai 2023(Xem: 334)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Long Hoa Sàng Sảy cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 6 tháng 2 năm Quý Mão (25/2/2023).
05 Tháng Hai 2023(Xem: 278)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Long Hoa Đại Hội cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 1 năm Quý Mão (5/2/2023).
30 Tháng Giêng 2023(Xem: 420)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Long Hoa Đại Hội cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 1 năm Quý Mão (30/1/2023).
14 Tháng Giêng 2023(Xem: 1152)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Hội Này Đành Mất Con cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 23 tháng 12 năm Nhâm Dần (14/1/2023).
10 Tháng Mười 2022(Xem: 224)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Chân Pháp Đạo Cha Trời Ban Chiếu cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 9 năm Nhâm Dần (10/10/2022).
10 Tháng Chín 2022(Xem: 217)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Lần Dò Thánh Đạo Lo Tu Giữ Mình cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Dần (10/9/2022).
17 Tháng Năm 2022(Xem: 181)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Thầy Trời Khai Đạo Giáo Truyền Tân Pháp cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần (15/5/2022)
10 Tháng Năm 2022(Xem: 207)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Vô Cực Thiên Tôn Giáng Kinh Thiên Đạo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 10 tháng 4 năm Nhâm Dần (10/5/2022).
26 Tháng Giêng 2022(Xem: 219)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Mẫu Khai Phổ Độ Đại Đạo Trường cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 23 tháng 12 năm Tân Sửu (25/01/2022).
16 Tháng Giêng 2022(Xem: 276)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Phải Lo Mà Cố Thi Tài Đức Ân cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 12 năm Tân Sửu (17/1/2022).
09 Tháng Giêng 2022(Xem: 2133)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Đế Truyền Tân Pháp cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 1 năm Nhâm Dần (09/01/2022), ngày Vía Ngọc Hoàng, và vào ngày 1 tháng 2 năm Nhâm Dần (03/03/2022).
21 Tháng Mười Một 2021(Xem: 192)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Thầy Lộ Thiên Kinh Đạo Trời Cứu Khổ cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Tân Sửu (22/11/2021).
21 Tháng Mười Một 2021(Xem: 187)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Hội Thập Bát Mẹ Lay Mẹ Gọi cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Tân Sửu (22/11/2021).
14 Tháng Mười Một 2021(Xem: 255)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Vô Danh Thuyền Đạo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 8 tháng 10 năm Tân Sửu (12/11/2021).
29 Tháng Mười 2021(Xem: 209)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Liên Tòa Ngươn Hạ Điển Chuyển Chỉ Khuyên cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 23 tháng 9 năm Tân Sửu (28/10/2021).
16 Tháng Mười 2021(Xem: 218)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Thầy Mẹ Mở Liên Hoa Lập Hội cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 11 tháng 9 năm Tân Sửu (16/10/2021).
10 Tháng Mười 2021(Xem: 2290)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Ngọc Đế Minh Chơn Kinh Long Hoa Hội Diễn cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 5 tháng 9 năm Tân Sửu (10/10/2021).
01 Tháng Mười 2021(Xem: 207)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Kệ Ngọc Châu Minh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 25 tháng 8 năm Tân Sửu (01/10/2021).
20 Tháng Chín 2021(Xem: 305)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Cửa Cung Bạch Ngọc Gần Khai Hội Triều cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 14 tháng 8 năm Tân Sửu (20/9/2021).
27 Tháng Tám 2021(Xem: 270)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Chuyến Đò Kỳ Chót Con Ơi cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 20 tháng 7 năm Tân Sửu (27/8/2021), giờ Mão; ngày 29 tháng 7 năm Tân Sửu (5/9/2021), giờ Mão; và ngày 6 tháng 8 năm Tân Sửu (12/9/2021).
22 Tháng Tám 2021(Xem: 258)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Đại Đạo Ra Giải Cứu Nghiệp Trần cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 1 & 15 tháng 7 năm Tân Sửu (8/8/2021 & 22/8/2021).
17 Tháng Tám 2021(Xem: 166)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Ngàn Năm Có Một Mở Khung Tây Trời cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 7 tháng 7 năm Tân Sửu (14/8/2021).
08 Tháng Tám 2021(Xem: 177)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Mở Cửa Thánh Khai Đường Quốc Đạo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 29 tháng 6 năm Tân Sửu (7/8/2021).
03 Tháng Tám 2021(Xem: 212)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Bước Tới Long Hoa Mở Đại Đồng cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 23 tháng 6 năm Tân Sửu (01/8/2021).
14 Tháng Sáu 2021(Xem: 3046)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Ngọc Hoàng Tâm Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 5 tháng 5 năm Tân Sửu (14/6/2021).
15 Tháng Năm 2021(Xem: 317)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Quan Thánh Đế Quân Kinh: Truyền Giáo Đạo Từ cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 4 tháng 4 năm Tân Sửu (15/5/2021).
28 Tháng Tư 2021(Xem: 255)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Sửa Lại Thế Giới Hội Này Phục Nguyên cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 3 năm Tân Sửu (29/4/2021).
08 Tháng Tư 2021(Xem: 246)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Pháp Vương Xuất Thế Chuyển Đạo Ta Bà cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 24 tháng 2 năm Tân Sửu (05/4/2021).
31 Tháng Ba 2021(Xem: 2209)
Huyền Không Thiên Thượng ban Nhị Mẫu Kinh (Tây Vương Mẫy Kinh) cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 19 tháng 2 năm Tân Sửu (31/3/2021).
11 Tháng Hai 2021(Xem: 168)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Khuyên Bảo Con: Thuyền Đó Lên Đò! cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 26 tháng 12 năm Canh Tý (7/2/2021).
07 Tháng Hai 2021(Xem: 2323)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Ngọc Phụ Giác Thế cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 1 năm Tân Sửu (7/2/2021).
03 Tháng Hai 2021(Xem: 210)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Lãnh Khẩu Khuyết Tây Phương Chỗ Định cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 12 năm Canh Tý (30/1/2021).
29 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 260)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Tây Kỳ Thần Xuất Phật Nâng Phất Cờ cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 11 tháng 11 năm Canh Tý (24/12/2020.
02 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 282)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Sám Kinh Địa Mẫu (Kinh Hối Mẫu Hoàng Ngọc Phụ Ân) cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Canh Tí (02/12/2020).
02 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6167)
Huyền Không Thiên Thượng ban Địa Mẫu Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Canh Tí (02/12/2020).
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3396)
Tập hợp nhiều bài chú nguyện, kinh thỉnh cầu chư tôn gia trì.
05 Tháng Mười 2020(Xem: 2504)
01 Tháng Mười 2020(Xem: 3003)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Chuyển Long Hoa cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng 8 năm Canh Tí (1/10/2020) và ngày 16 tháng 8 năm Canh Tí (2/10/2020).
01 Tháng Mười 2020(Xem: 2051)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Tứ Thập Nhị Tây Thiên Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày Hội Yến Diêu Trì 15 tháng 8 năm Canh Tí (1.10.2020)
25 Tháng Chín 2020(Xem: 2388)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 8 năm Canh Tí (25/09/2020).
10 Tháng Chín 2020(Xem: 206)
Huyền Không Thiên Thượng ban Quan Thánh Đế Quân Kinh: Minh Thánh (Kinh Nhân Thiện) cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 19 tháng 7 năm Canh Tí (06/9/2020).
21 Tháng Sáu 2020(Xem: 2937)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Minh Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 01 tháng 5 năm Canh Tí (21/06/ 2020); vào ngày 09 tháng 5 năm Canh Tí (29/6/2020); vào ngày 1 tháng 6 năm Canh Tí (20/07/2020); vào ngày 1 tháng 7 năm Canh Tí (19/8/2020); vào ngày 11 tháng 7 năm Canh Tí (29/8/2020).
21 Tháng Năm 2020(Xem: 3210)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Thượng Đế Nhãn cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 29 tháng 4 năm Canh Tí (21/05/2020).
10 Tháng Tư 2020(Xem: 6328)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 24 tháng 2 năm Canh Tí (17/03/2020).
13 Tháng Hai 2020(Xem: 3508)
Huyền Không Thiên Thượng ban Sám: Con Đường Tuệ Tĩnh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 9 năm Kỷ Hợi (07/10/2019).
11 Tháng Hai 2020(Xem: 4029)
Chính Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam chấp bút ban cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Lễ Đoan Ngọ Năm Đinh Dậu 2018.
11 Tháng Hai 2020(Xem: 3268)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày 23 Tháng 12 Năm Kỷ Hợi (17/1/2019). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.
02 Tháng Hai 2020(Xem: 3791)
02 Tháng Hai 2020(Xem: 1851)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Long Hoa Mở Hội Khai Quốc Đạo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 09 tháng Giêng năm Canh Tí (02/02/2020)
14 Tháng Mười Một 2019(Xem: 2292)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Hợi (14/11/2019)
13 Tháng Chín 2019(Xem: 4468)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Dâng Đại Lễ Đức Chí Tôn và Kinh Tâm Huyền cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày Hội Yến Diêu Trì 15 Tháng 8 Năm Kỷ Hợi (13/9/2019).
13 Tháng Chín 2019(Xem: 1689)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Kinh Tâm Huyền cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Hội Yến Diêu Trì 15 tháng 8 năm Kỷ Hợi (13/9/2019).
24 Tháng Chín 2018(Xem: 5003)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Dâng Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì lần nhất vào ngày Hội Yến Diêu Trì 15 tháng 8 năm Mậu Tuất (24/9/2018).
24 Tháng Chín 2018(Xem: 9054)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Dâng Đại Lễ Ngày Vía Diêu Trì cho Giáo Hội Thiên Trường lần nhất vào ngày 15 tháng 8 năm Mậu Tuất (24/9/2018).