THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 10 NĂM 2022

31 Tháng Tám 202211:27 SA(Xem: 6989)


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 29 tháng 10 năm 2022 lúc 21:47 PM UST.

 

GỞI TẶNG ÁNH ĐẠO TRỜI

 

GỞI nhành SEN TRẮNG đến nguyên nhân [tất cả linh tử]

TẶNG PHÁP VÔ VI đạo điển phần

ÁNH sáng CAO ĐÀI luôn thẩm thấu

ĐẠO TRỜI cứu độ được tâm thân.

 

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI liên dây

Kết tình THIÊN QUỐC nơi đây CAO ĐÀI

Tay cầm NĂM NHÁNH HOA MAI

Tặng người son sắc thẳng ngay Hồng Bàng

KIM SƠN PHẬT điển Tây An [Trường An Phương Tây = Cali]

Xuống miền dương thế rõ đàng Nam Phương

Giáo văn MINH CHIẾU NGÔ đường

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CỬU NƯƠNG DIÊU TRÌ

Lượng từ KIM MẪU vô vi

QUAN ÂM NAM HẢI từ bi hiện trần

A DI ĐÀ PHẬT lưỡng tần [không g]

Như Lai tự ánh [không t] Nê Hoàn Cung trung

Đường đi tám cửa điệp trùng

TRUNG MÔN TRẬN PHÁP giải cùng bàn cơ

LONG VÂN ĐẠI HỘI gần giờ

HOA SEN TRẮNG ĐÓ HIỆN CỜ HUỲNH QUANG

Nhành mai mới ngộ hoàn toàn

Thân tâm an lạc ĐẠO TRÀNG LONG HOA

Ngẫm xem thế giới Ta Bà

Nhìn vô tâm thức Trần Dà về KHÔNG

Ao sen bảy báu gội lòng

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ĐẠI ĐỒNG KỲ BA

VÔ VI trực chỉ MẸ CHA

GIẢI CƠ THÁNH ĐỨC KỲ HOA TRỞ VỀ

Kính chào chư vị tân quê

Tặng đồng nhân chủng tử đề làm tin.

 

[KỲ HOA = hàm 2 nghĩa: (1) Kỳ Hoa = đóa liên hoa kỳ vĩ, là "đóa sen trắng" trong câu mở đầu; (2) Kỳ Hoa = Hoa Kỳ, nước Mỹ.]

Đức Chưởng Quản Thiên Long Hộ từ VN gởi Đồ Trận đến Đức Ngài ngày 27 tháng 10 năm 2022 lúc 23:40 VNT.

lv-oct29-2022-an

THÔNG ĐIỆP CỦA NGƯỜI BỪNG TỈNH ... MUỘN MÀNG


Trích Dẫn: Kênh Youtube BTV Epoch TimeMẬT ĐÀN 2022_06.  Ngày 26 tháng 10 năm 2022, lúc 5:00 sáng giờ VN. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe Một Đoạn Của Mật Đàn 2022_06
   

NỘI DUNG MẬT ĐÀN 2022_06

[Trích từ phút 14:40 tới phút 17:20]

 
Thiên thương dạ thiền di Mẹ đã dạy

Thánh Vương chi ẩn dạng giữ tường khai

Bản Thiên Ân chiết tự đã khâm bài

Vật chất trần ai lập cảnh

Nhừ chi tử hòa sanh di hạnh

Thưởng chi đang Mẹ đáp tử hòa khai

Lắng tâm đi Mẹ [Bát Nương] dạy trẻ [Hiệp Thiên Huyền Nữ] hằng ngày

Kim văn tự Hoa Xinh chi Mẹ [Kim Hoa Xinh = Bát Nương Di Hoa xưng hô]

Thương gia thiết hòa thiên giữ dạ

Thiển thiên khai thức tử hòa nhi

Hòa cùng con đôi tiếng từ bi

Tâm thanh tịnh huyền vi ẩn hiện

Duyên chứa tự đời con hạnh nguyện

Pháp nhiệm mầu Mẹ diễn hiện thế gian

Ánh vô vi khai pháp mở cơ đàn

Chiên Thiên Giả chuyển huyền Nam Việt

Tự dắn tử Hoa Xinh dắn giữ

Hiển chiên bài Mẹ gìn giữ đàn con

Thức tỉnh tâm giác ngộ mới vuông tròn

Tâm chánh giác thiên đài dăn hoạn tưởng

Thương dắn nhi Hoa Xinh dạ giả

Tiển hòa than ban viếng dạ hòa than

Kim diên thay Mẹ dạ kết nghĩ chi bài

Cho con trẻ hằng ngày năng di tử

Còn đây chi tử Hoa chi Xinh

Là tiển Thiên Di còn ẩn hình

Khiêm tử chiên đài chi họa giả

Thướng lòng tự dị chiển hoàng xinh

Chư tử chi ban chỉ chư hình

Dĩ lầm tưởng giả hạ chi in

Thiển tử chi thiên đài hiện giả

Con thời nhớ lấy lời Thiên ta.

MẬT ĐÀN – Ngày 22 tháng 10 năm 2022 lúc 4:52 sáng giờ VN.

Bấm Vào Thanh Để Nghe Nội Dung Mật Đàn 2022_05
 Đức Chưởng Quản Thiên Long Hộ từ VN gởi Đồ Trận đến Đức Ngài ngày 17 tháng 10 năm 2022 lúc 8:54 UST.

lv-oct17-2022-an


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, VN, nhận thông điệp Thiên Thượng ngày 11 tháng 10 năm 2022 lúc 5:30 giờ VN và đã gởi đến Đức Ngài ngày 10 tháng 10 năm 2022 lúc 17:50 UST.

knhh-oct11-2022-p1-anknhh-oct11-2022-p2-an


 

Đức Ngài chấp bút ngày 13 tháng 10 năm 2022.
 

KINH TRÌNH NGỌC TÒA XUẤT ẤN THIÊN


Trước THƯỢNG ĐẾ BA NGÔI CAO CẢ

Con đê đầu đảnh lễ CHÚA CHA

Trình lên VÔ THƯỢNG NGỌC TÒA

ẤN THIÊN di tử ban ra lịnh truyền

Nơi TA BÀ chưởng quyền CHỦ GIÁO

Trong TAM THIÊN duyệt khảo dữ lành

Chấp theo TÂN LUẬT TAM THANH

ẤN THIÊN XUẤT thượng hạ tùng LỊNH THIÊN

Thánh Tiên Phật Kỳ Liên Hải Hội

Thiên Long Hoa mau vội tiếp nghinh

Sắc truyền điệp chỉ OAI THINH

Thừa vâng LỰC LỊNH hiển linh cấp kỳ.

Nam Mô Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế Sáng Thế Chủ Tối Cao Tối Thượng Đại Từ Tôn.

Nam Mô Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng Thiên Chúa Vạn Linh Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.

Nam Mô Hồng Quân Lão Tổ Khai Thiên Lập Địa Đại Đạo Huyền Tôn Tam Thiên Chưởng Giáo Đạo Tổ Đại Sư Tôn.


[Thượng Đế 3 ngôi gồm (1) ngôi CHA, hay ngôi tình thương ĐẠI TỪ TÔN; (2) ngôi CHÚA, hay ngôi quyền lực ĐẠI THIÊN TÔN; và (3) ngôi THẦY, hay ngôi trí tuệ ĐẠI ĐẠO HUYỀN TÔN/ĐẠI SƯ TÔN.  Cả 3 ngôi đều là cách biểu thị thể DƯƠNG (masculine) của Thượng Đế. Thượng Đế không giới tính. Nhưng cách biểu thị trong nhân gian này thì có giới tính. Lý do?  Vì dẫn dắt nhân sanh tiến hóa nên Thượng Đế đã tạm mượn hình tượng CHA MẸ nhân sanh để cho nhân sanh cảm nhận được cái Thiên Tính Đại Từ Đại Bi bao trùm vạn linh hiện hữu  trong Đại La Thiên Giới; và Đức Ngài gọi đó là "Thiên Tình Càn Khôn".]

[Thượng Đế là Đấng Sáng Thế Chủ, là Thiên Chúa của Vạn Linh, là Thầy của tất cả các Thiên Nhơn Sư trong toàn Tam Thiên, là Giáo Chủ của tất cả các Giáo trong pháp giới. Những ai đã hiểu sai lệch về Thượng Đế trong một thời gian dài thì xin hãy điều chỉnh lại tâm thức và thái độ của mình để không bị mang tội ngỗ nghịch và phạm thượng.]

 

Đức Ngài chấp bút ngày 10 tháng 10 năm 2022.

CHÚ THỈNH NGUYỆN ĐẠI BI TÔN


Bi tâm bi tâm đại bi tâm

Thiên Thủ Nhãn Chuẩn Đề Quán Âm
Nam Hải Phổ Đà Bạch Lục Độ
Hóa thân đại bi vô lượng chỗ

Mật thủ mật thủ kiết vạn ấn

Mật ngôn mật ngôn xuất chơn ngôn

Mật thân mật thân tịnh chơn bổn

Bạch hào phóng nhiếp pháp giới tôn

Giả tướng thực tướng qui không tướng

Hữu tưởng vô tưởng tịch xứ tưởng

Vô vi đại bi vô đại bi

Đê đầu đảnh lễ chân pháp trí
Đê đầu đảnh lễ bậc đại bi

La Na Đà La Đại Na Di

Na Da Đà Ni Đà Ra Ni

Án. Án. Án.

 

Nam Mô Đại Bi Quán Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Bi Chuẩn Đề Bồ Tát.

Nam Mô Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Bạch Độ Mẫu Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Lục Độ Mẫu Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quan Âm Nam Hải Phổ Đà Sơn Phật.Chú Thích:
Đại Na Di = là đường ống pháp lớn

Đà Ra Ni = Đà La Ni = là tổng nhiếp, tổng trì, mật nghĩa rốt ráo
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, VN, nhận thông điệp Thiên Thượng ngày 7 tháng 10 năm 2022 lúc 4:24 giờ VN và đã gởi đến Đức Ngài ngày 6 tháng 10 năm 2022 lúc 16:24 UST.


knhh-oct7-2022-4-24vnt-p1-anknhh-oct7-2022-4-24vnt-p2-anknhh-oct9-2022-5-00vnt-p1-anĐức Ngài chấp bút ngày 4 tháng 10 năm 2022.

KINH LẠY MẸ ĐẠI TỪ BAN ÂN ĐIỂN


Con dưới thế khấu đầu đảnh lễ

MẸ ĐẠI TỪ HUYỀN CỰC CHÍ CAO

Thân phàm giữa chốn đồ lao

Mượn câu kinh tẻ gởi trao tâm thiền

Bao năm tháng trần miền xuôi ngược

Độ chúng mê phiền trược nào than

Chỉ xin Mẹ bố kim quang

Để thân con trẻ trần đàng HIỂN MINH

Mượn OAI THINH khai hình THIÊN QUỐC

VÔ LƯỢNG TỪ chuyển lọc chúng mê

Dẫn đoàn linh tử hồi quê

Trọn câu hiếu tử trọn bề gia trung

Tuy chẳng sánh đại hùng đại trí

Chẳng so bì đại lực đại bi

Nay mang sứ mệnh huyền vi

Thân xin nối lại hành trì thuở xưa

Gươm TRÍ HUỆ ĐẠI THỪA mở lối

Định PHÁP CƯƠNG chuyển đổi mạt kỳ

Đạo Thiên THIÊN ĐẠO truyền y

ẤN KHÔNG không ấn pháp ni không dời

Thượng Ngươn nay THIÊN TRỜI dĩ định

CHỦ VÔ VI GIÁO chứng thệ minh

Cầu xin MẸ hiển OAI THINH

Cho sanh chúng rõ THIÊN TÌNH CÀN KHÔN.


Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Phật Mẫu Vô Cực Đại Trí Tôn.
Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Địa Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.


[MẸ 3 NGÔI gồm: (1) ngôi Quyền Năng, Kim Mẫu Đại Thiên Tôn; (2) ngôi Trí Tuệ, Phật Mẫu Đại Trí Tôn; (3) ngôi Tình Thương, Địa Mẫu Đại Từ Tôn. Chữ  MẸ/MẪU nên được hiểu là cách biểu thị thể ÂM (feminine) của Thượng Đế. Còn CHA/PHỤ nên được hiểu là cách biểu thị thể DƯƠNG (masculine) của Thượng Đế.  Thượng Đế không giới tính nhưng cách biểu thị trong nhân gian này thì có giới tính. Lý do?  Vì dẫn dắt nhân sanh tiến hóa nên Thượng Đế đã tạm mượn hình tượng CHA MẸ nhân sanh để cho nhân sanh cảm nhận được cái Thiên Tính Đại Từ Đại Bi bao trùm vạn linh hiện hữu  trong Đại La Thiên Giới; và Đức Ngài gọi cái Thiên Tính Đại Từ Đại Bi đó là "Thiên Tình Càn Khôn".]Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, VN, nhận thông điệp Thiên Thượng ngày 2 tháng 10 năm 2022 lúc 5:20 giờ VN và đã gởi đến Đức Ngài ngày 1 tháng 10 năm 2022 lúc 15:29 UST.


knhh-oct2-2022-05-20vnt-an
LƯỢC DỊCH Ý NGHĨA VĂN BẢN:


Mỗi nước Nam Bang hóa trần miền

Lộ dần pháp thể mỗi chân thiên

Ánh sáng diệu âm rời cõi nước

Hiệp trần hòa thể phút thiên nhiên.

 

ẤN LỆNH TAM THIÊN mở cửa trời

Đồ hình vận chuyển khắp muôn nơi

Đông Đoài Giáp Ất đường di chuyển

Hòa trạch đất bồi lộ châu thiên

TAM TRẤN hóa hình, năng trí độ

Rước người chơn đạo nhập bản nguyên.

 

MẬT ĐÀN – Ngày 1 tháng 10 năm 2022 lúc 5:19 AM VNT.  

Bấm Vào Thanh Để Nghe Nội Dung Mật Đàn 2022_04
 
NỘI DUNG MẬT ĐÀN 2022_04

[Trích đoạn từ phút 12:00 tới 19:55]
...
Con HOA lãnh tử DI chư tử

Tiển hàn xin con gia thức giả chi ân

Tương DI THIÊN con đáp tạ hồng ân

THIÊN LỊNH MẸ khai dòng cơ bút.

 
[DI HOA = Bát Nương Di Hoa Kim Hải = Bát Nương Diêu Trì Cung = Thu Tiêu Lăng Nguyệt Phật Mẫu của Tây Thiên Vô Cực Cung.]

Tương hàn tử hòa sanh dạ thử

Dĩ thiên thiên con phục lịnh bái chầu

Thiên đài hạn dưỡng chơn [rớt mất 3 chữ]

DI HOA trở gót ngọn ngành triển khai.

 

Xin tất lịnh MẸ an bài cuộc thế

Giả chi thân GIÁC TỬ chi thân

Hoá trần mỗi bước an lành

Chuyển xây thế cảnh trọn phần chiên sinh.

 

Gia tư tử hiền HOA hạn giả

Tưởng gì sanh mà khả chi đài

An ngôi định cảnh ngày ngày

THIÊN ÂN phúc lịnh chiên đài chiển qua.

 

TỬ THIÊN GIẢ hàn chi Thiên Giả

Thiển hoài xin tắc diễn chương khai

Nhưỡng thiên thanh tức dạ chiên đài

HOA DI hiện tưởng tưởng hiền hiển thinh.

 

Tiết họa xin Hoàng tùng di dạ

Hòa đôi câu giác tử hiền HOA

KIM đài MẸ dạ tử chi thanh

Hóa hình cảnh thế chiên ngài chiến lo.

 

Tất diễn HOA hàn thiên họa dĩ

Tưởng hàn xin [không nghe rõ vài lời]

Bản chư thiên họa hản chương đài

Tiên HOA trở gót tiển đang thiền hiển dạ.

 

Chương THIÊN tử hiền HOA hạn dĩ

Hiển cương đang khoát dưỡng chương thiên

Chữ hà xin chư tử đản tiên nà

THIÊN bài hiển HOA tử đang giềng chương tự.

 

Tương văn quả hàn chương dĩ dạ

Khiến chi sinh tiếc họa chương sanh

Dạ chi khai quá cảnh chương đài

Thiên gia tử chi hòa kim dạ.

 

Chuyển lời KIM TỬ HỘ THIÊN DI:

Ấn ký huyền vi lộ Nam Kỳ

ÂN THIÊN DĨ ĐỊNH phút KHAI, CHUYỂN
Đáo cảnh Ta Bà lộ CHÂN THIÊN.


[Kim Tử Hộ Di Thiên (chức danh của Bát Nương Di Hoa Kim Hải, trợ lý của Hoàng Di Thiên) xin chuyển lời của THIÊN OAI: Ngài đã ấn ký hiển lộ ở Nam Kỳ cho bá gia biết rằng có Đấng Chân Thiên đáo cảnh Ta Bà. Ngài đã định trước phút khai, chuyển này.]

 

Năm gần tháng tới phút Ta Bà

DIỄN KHAI CƠ CUỘC chốn trần đa

Chơn linh KÝ LỊNH nương thuyền giác

Lắng trí Bồ Đề hỡi con ta.


[Đã tới phút diễn khai cơ cuộc. ÂN THIÊN ký lịnh bảo tất cả chơn linh phải nương thuyền giác lắng trí bồ đề, hỡi các con của NGÀI.]
 

Di sanh hóa tử HÀ DI TỬ

Tướng hải hiền sinh hổ chi THIÊN

Tiên khai hiền giả HOÀNG PHỤ dạ
Tất thiển HOÀNG sinh biết dạ THIÊN.

 
[HÀ = Họ của Đức Ngài.  HÀ DI TỬ = Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Hoàng Thiên Phụ "sanh hóa di tử"]

 

Chưởng đàn sứ giả HOÀNG THIÊN dạy

Tiển tử hòa sinh thưởng thiên khai

KIM HẢI thiên đài nhi hiện giả

Thương đàn con trẻ phúc chiên sinh.

 

KIM HẢI hòa sinh tiền dử dạ

Thương hải thiên đài kiếm hàn nhi

THỨC tử chi HOA sanh vạn vật

Thương lòng tiếng dạ tiển dằn chiên.

 

Thương tuấn hiền HOA XINH thương dị

Tiên tấn hiền thiên chử hàn khai

Thương đàn hộ phúc tiên dặn giả

Thương BÁT khanh DI hoán hành diên.

 

Tứ ngã chi đang đang diên dạ

Tứ giả Hoàng Nhi chí diệt sanh

Thiên hạ hà tư tư tư dị

Yết đài hoa vướng vướng chi xa.

 

Chương tử mạc nhiên HOÀNG chư TỬ

THIÊN hạ HÀ TIÊN tứ dằn danh

Đức độ hoa sanh sinh diên tử
KIM đài HOA tứ tứ HOA XINH.


[MẠC NHIÊN = lặng lẽ. TỨ = ban cho.  HẠ = xuống thế.  HÀ TIÊN = ông tiên họ Hà.  KIM HOA = Mẹ Diêu Trì. HOA XINH = ám chỉ Bát Nương Di Hoa Kim Hải]


 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5810)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5043)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6656)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5849)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6112)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7013)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6044)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7539)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12724)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6874)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7353)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8519)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8879)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11500)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13075)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13151)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13027)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.