THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 4 NĂM 2023

02 Tháng Ba 20239:54 SA(Xem: 7134)


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 23 tháng 4 năm 2023 lúc 02:00 sáng giờ California.

MINH CHIẾU ĐẠO TỪ

 

TỪ TAM THANH chuyển lịnh PHÂN NGÔI

ĐẠO vị xưa nay đã lố mòi

CHIẾU sắc ấn phong rồi KHÔNG ĐỔI

MINH đài sen trắng trổ CAO ngôi.


[TAM THANH = cõi cao nhất trong càn khôn vũ trụ, trú xứ của các Đại Thiên Tôn phân tánh chia ngôi từ TRỜI, hiện thân tự thuở khai thiên.]
 

CHIÊU HÙNG tiên đế vững bền

THÁNH VƯƠNG thể hiện ghi lên bảng vàng

Bạch Vân Am Động Tây An

Thiên Nam ấn định đạo tràng quan âm.


[BẠCH VÂN AM = am thiền tu hành của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm khi còn tại thế.  BẠCH VÂN ĐỘNG = là một nơi trong cõi vô hình do Ngài Trạng Trình chưởng quản và hiện nay quần tiên chịu trách nhiệm vận hành Đại Hội Long Hoa tụ hội tại đó. CHIÊU HÙNG = Hùng Chiêu Vương Minh Tông Thần Công Hoàng Đế (Hoàng Tử Liêu Lang trở thành Vua Hùng thứ 7). THIÊN NAM = Nam Thiên, Trời Nam, miền Nam Việt Nam.] 
 

PHẬT VƯƠNG DI LẠC kiếm tầm

Con nhà thảo mộc [chay lạt] sen tâm bồ đề [tu hành]

Đường tu giải thoát biển mê

Trung hoà nội ngoại đề huề tâm thân.

 

Thiên dân Ngọc Bích lưỡng tầng

Huỳnh quang chiếu gội cân phân từng phần

Giáo truyền ĐẠI ĐẠO TÂN DÂN

Môn đồ mở được Nê Hoàn luân xa.

 

QUÁN Âm thanh tịnh trong nhà

A DI ĐÀ PHẬT giác tha đạo đời

Á thời hằng sống vô lời

ẤN không nờ hiện không nơi khôn kiền.

 

[Khoán thủ: Quán A, Ă, Â.  Chữ Á = Ă.  Chữ ẤN mà không N thì còn lại chữ Â. Ba chữ A, Ă, Â là danh xưng lúc đầu của CHA Huyền Khung Thượng Đế tá danh là Cao Đài Tiên Ông. A, Ă, Â là 3 nguyên âm đầu của các con chữ (từ Thái Cực A sinh ra Lưỡng Nghi Ă và Â); là khởi nguyên của ngôn ngữ Việt, La Tinh; là biểu tượng cho Ngôi Lời khởi nguyên vũ trụ khi Thượng Đế dùng A, Ă, Â để xưng danh lúc mới giáng đạo, ngầm nói cho 12 môn đệ đầu tiên của Cao Đài biết rằng "TA từ ngôi Thái Cực khởi nguyên của vũ trụ, là Đấng Tạo Hóa Thiên, là Thượng Đế của vạn linh vạn vật".]

 

ĐẠO HUỲNH chuyển pháp PHẬT THIÊN

Bửu [bảo] châu xuất hiện chứng [minh] miên [viễn] ĐẠO THÀNH

A DI ĐÀ PHẬT niệm rành

QUAN ÂM NAM HẢI đồng hành LONG HOA.

[Câu 1: Đức Phật Thiên sẽ chuyển pháp Huỳnh Đạo. Câu 2: Ngài xuất hiện tại vùng đất Bảo Châu để chứng minh miên viễn Đạo thành.]Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 17 tháng 4 năm 2023 lúc 20:32 tối giờ California.

CỘI ĐÌNH PHÂN TOẢ

 

Thiên CỘI ngày nay được rõ ràng

Toà ĐÌNH Quốc Nội Cửu Long Giang

Cân PHÂN sắc chỉ TRỜI khai sáng

Chiếu TỎA linh châu đạo pháp ban.

 

MẬT chiếu GIÀ LAM tại Bửu Toà

NGHIÊM minh luật định đỏ vàng xanh

QUỐC TÂN BÌNH giáo [dạy] liên thuyền bửu

Pháp ĐẠO TRỜI giao tới mọi nhà.

[Khoán L: Mật Nghiêm Quốc! Pháp Đạo Trời Giao Tới Mọi Nhà.][QUỐC TÂN BÌNH = Thiên Bình Tân Quốc = Thiên Quốc.  Hai câu sau nói:  Thiên Quốc dạy phải liên thuyền đạo để bửu pháp Đạo Trời giao tới mọi nhà.]

 

Con nhà ĐẠI ĐẠO chánh danh TA

Giải thích từng câu kinh thánh LÀ

THIÊN THƯỢNG CAO ĐÀI Trung Bát Quái

Bửu Toà thơ - thới nở thêm hoa!

 
[Khoán: Ta Là Thiên Thượng Cao Đài][Trung Bát Quái = Trung Thiên Bát Quái]

Máy đạo hôm nay rạng mặt THẦY

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI lộ chơn mây

Cơ huyền linh diệu âm thanh thấy

Chuyển động càn khôn gặp được THẦY.

 

Bút ký HUỲNH CƯ tại chỗ này

Hiệu ĐÀN TAM DIỆU CHIẾU MINH khai

Hoan hô NGHIÊM QUỐC VĂN AN tải

Thọ vị kỳ ba thấy mặt THẦY.

 

   

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đạo tràng Nam Thành, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi tới Đức Ngài ngày 23 tháng 10 năm 2017 tức mùng 4 tháng 9 năm Đinh Dậu lúc 13:41 chiều, giờ California.

 

KIM THIỀN LÃO TỔ giáng lâm phàm

Khuyến dạy dân lành mở cảnh tam

Cổ qui hồi mạch duyên ân hộ

Dở bức mật đồ đặt non Sam.

 

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN công đồng định

Chơn Pháp Luật Thiên xét phẩm hàm

Đón chào kỳ nhiệm chưng Hạng Võ

Hớn Tần lai đáo mới qui tam.

 

Một bức màng THIÊN đủ lớp màn

Tâm từ vượt hết cả lớp lang

Vá khâu nhơn loại dù đủ dạng

Trọng trách THIÊN ĐÌNH giữ cẩm nang.

 

HUỲNH ĐẠO thông khai cơ duyên bản

Quyết lịnh khẩu từ trở Nam Bang

Soi đường trí huệ nghèo hèn phận

Không tranh không biết không thèm phân.


 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 2 tháng 4 năm 2023 lúc 06:12 AM. UST.

HUỲNH BỬU PHẬT KHAI THIÊN

 

Cao HUỲNH pháp diệu khéo tầm tri

Đài BỬU linh châu cố luyện trì

Tiên PHẬT trung hoà thân xác hữu

Khai THIÊN bát bộ chữ tam kỳ.

[Đọc hàng dọc: Cao Đài Tiên(trước) Khai, Huỳnh Bửu Phật Thiên, Pháp Diệu Linh Châu Trung Hòa Bát Bộ, Khéo Tầm Tri, Cố Luyện Trì, Thân Xác Hữu, Chữ Tam Kỳ.]
 

Từ đây MÁY ĐẠO ĐÃ PHÂN RỒI

Tam bửu qui nguyên mỗi đạo thời

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG NÔI QUỐC KHÁCH

NAM PHẦN BÁCH VIỆT CHÍ CAO BỒI

Thiên Môn mở cửa tâm đài mới

ĐẠI HỘI PHONG VÂN BẬC THỨ NGÔI

Kỳ chuyển châu thiên và ngũ thất

Lân long qui phụng độ muôn loài.

 

Bát Quái Hậu Trung [Thiên] TAM GIÁO ngôi

CỬU NƯƠNG y lịnh NGỌC biên rồi

Nhận chiếu TAM HOÀNG theo chỉ lối

Thông hành tám cửa Bửu Đài Lôi

Điệp trùng thể tánh trong trời đất

Vạn pháp quy tâm cứu độ đời

Hiệp đạo năm nguồn ban sắc chiếu

Thiên nhân địa hội đại đồng noi.

 

Đạo thế tam ngươn thượng hạ trung

Huỳnh quang lượng tử đến muôn trùng

CÂN PHẦN SẮC CHỈ HUYỀN THIÊN CỘI

GIAO LỊNH TÂY AN NỐI LẠI CÙNG

Cảnh Cửu Trùng Đài chân Bát Quái

Thiên Toà ba sắc đỏ xanh vàng

Môn nhơn hạnh ngộ vào Tam Ngũ [Tam Giáo Ngũ Chi]

HUỲNH ĐẠO BỬU SƠN hiệp phẩm cung.

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 29 tháng 3 năm 2023 lúc 20:18 PM. UST.

 

ĐẶNG thân tâm hiền rộng tình thương

THỊ vô kỳ hiệp đạo chỉ đường

BĂNG ngàn mòn mỏi sanh hồi bước

TÂM đặng đầy mang lặng bước phương

THIỆN lòng linh huệ tu nhịp bước

DUYÊN cằn tâm tạo sau đặng phước

QUI bổn liệu lo cõi tục phàm

ĐẠO trì thông mạch nhẹ tâm lướt

 

 
ĐẠO LỊNH SẮC PHONG
THẾ DANH: ĐỖ THỊ BĂNG TÂM
THIÊN DANH: THIÊN HOA TÂM HẠNH
GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ HIỆP THẾ QUÂN - RICHMOND, TEXAS
GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI GHTT - QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO
NGÀY LÀM LỄ THỌ PHONG: RẰM THÁNG 8 AL NĂM QUÝ MÃO (29/9/2023)


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 3 tháng 3 năm 2023 lúc 13:00 PM. UST.

 

Đăng thiên đuốc huệ lấy mà soi

Đạo thiện tâm không cõi thế đời

GIÁO XỨ THẾ QUÂN cầu Texas

THIÊN HOA TÂM HẠNH mới đầu nôi

Quằn vai gánh nặng dài thêm mệt

Buông bỏ không thôi lắm đọa đày

Phật tánh giáo chơn rồi sẽ tới

Đạo lành tận độ được nhàn thơi.


pv-do-thi-bang-tam-an
 
ĐẠO LỊNH SẮC PHONG
THẾ DANH: TRẦN THỊ NHUNG

THIÊN DANH: THIÊN HOA LIỄU HẠNH
GIÁO PHẨM: GIÁO LỄ HIỆP THIÊN QUÂN - TÂY NINH
GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI GHTT - QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO
NGÀY LÀM LỄ THỌ PHONG: RẰM THÁNG 8 AL NĂM QUÝ MÃO (29/9/2023)
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 26 tháng 3 năm 2023 lúc 19:37 PM. UST.

 

Liễu nhi nhận chiếu [chỉ] NGỌC HOÀNG ân

Hạnh ngộ Thiên Hoa cả bửu phần

Trần Thị Nhung đồng hòa giáo phẩm

Cao Đài Giáo Lễ Hiệp Thiên Quân.

 

Hiệp Thiên Đài chở xứ Tây Ninh

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG NGỌC ĐẾ MINH  

Hữu Đức, Sĩ Cao cùng Đại Đạo

Tam Kỳ Phổ Độ nghĩa nhơn sinh.

 

[HỮU ĐỨC = Hiến Pháp Trương Hữu Đức, một trong 12 vị Thời Quân của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ Tây Ninh. SĨ CAO = Bảo Văn Pháp Quân Thi Sĩ Cao Quỳnh Diêu, một trong 12 vị Bảo Quân của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ Tây Ninh.]

 

Phân vai giáo vụ đặng lo cùng

Ân Trọng Cao Đài đến cõi cung

Trực thuộc Hiệp Thiên Đài [của] QUỐC KHÁCH [ĐẠI][ĐẠO]

Ông mừng Trần Thị ngộ tâm Nhung.

 

[TRỌNG = Tiếp Đạo Cao Đức Trọng, một trong 12 vị Thời Quân của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ Tây Ninh.]

 

Tái bút Cao Đài độ các con

Cơ thiên đã rõ rán lo tròn

Đăng An tế độ phò Chơn Chủ

Hộ Pháp Vi Đà ấn bửu loan.


pv-tran-thi-nhung-1pv-tran-thi-nhung-2-an
 

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 26 tháng 3 năm 2023 lúc 03:23 AM. UST.
 
ĐIỂN THÁNH MÔN SƯ

Chiếu điển xuống làm tin sĩ đạo

Minh Thánh TRẦN thông khảo QUỐC gia [tham khảo ông Quốc]
Thiên Môn văn giáo lộ DÀ
Bút Sư xx Đạo HIỀN hòa hôm nay.

[Khoán thủ: Chiếu Minh Thiên Bút. TRẦN DÀ = từ mã hóa ám chỉ tổ chức Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội, không có ý nói riêng các chi giáo thờ trần dà.]

LÂN KỲ chuyển định ngài Tân ước
PHỤNG BẠCH lời quý bậc nguyên nhân
LONG QUÂN ấn vị Thiên phân
QUI SƯ đạo tổ Phật gần Nam Thiên.

[Khoán thủ: Lân Phụng Long Qui.]

Cưỡi bạch hạc Tịnh Biên Núi Cấm
Từ Trà Lơn vạn dặm báo tin
TÂY AN thanh vắng âm thinh
THIÊN KHAI giáo điển khai Đình Cà Mau.

[Khoán thủ: Cưỡi Từ Tây Thiên.  THIÊN KHAI = Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba.]

Điền nông trại cổng trào Nam Việt
Mạch Động Đào cảnh thiệt Thuấn Nghiêu
Lúa xuân chính đạo Cờ Điều
Lương HIỀN giải đáp giáo thiều trao tâm.

Đường vĩ lộ thọ tầm sen mới
ĐẠO BỬU SƠN phát khởi HIỀN hòa
Năm cây góp lại chung nhà
Hai ngàn năm lẻ hai ba thành hình.

pv-dien-thanh-mon-su-1pv-dien-thanh-mon-su-2-an


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5274)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4887)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9394)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5797)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6888)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6044)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5939)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6684)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9971)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7263)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10540)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9524)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9453)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10614)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.