THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 11 NĂM 2022

29 Tháng Mười 202210:34 SA(Xem: 5795)
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 23 tháng 11 năm 2022 lúc 08:59 PM UST.

lap-an-tam-hoang-uc-p0
lap-an-tam-hoang-uc-p1lap-an-tam-hoang-uc-p2lap-an-tam-hoang-uc-p3

 

LẬP ẤN TAM HOÀNG ỨC


Trăm nghìn năm theo THẦY [TRỜI] học ĐẠO

Vạn nhà quan hư ảo nhân gian

Năm Canh luyện đạo TAM HOÀNG

Dần theo Chơn Đế môn quan khai đàn.

 

Giao kiếm huệ huỳnh quang chiếu gội

Dạ trăng huyền tam cõi thông linh

NHƠN ÔNG chủ định THIÊN BÌNH

Tâm thân thường trực tịnh minh vô hình.

 

Ao sen báu chúng sinh nhìn thấy

Là hữu hình đạo lấy lợi danh

Chớ đâu phải đạo TAM THANH

Không không cửa miệng không thành đạo nhơn.

 

Tầm thanh tịnh hạt sương buổi sáng

Thấy như lai phổ quán thế âm

Pháp tu ngộ chứng nơi tâm

Thiên nhiên hằng sống thậm thâm cõi lòng.

 

Tập thanh đạm hòa đồng vũ trụ

Thực tại còn lưu trú nhân gian

Tương dưa, đường tán, lạc an

Cho vừa đúng buổi chứa chan ĐẠO TRỜI.

 

Thượng ngươn mới thường thời thấu tỏa

ĐẠO THẦY [TRỜI] truyền những đóa HOA MAI

Nương nhành SEN TRẮNG hàng ngày

Tặng người son sắc đức tài trung kiên.

 

Nơi Hà Tiên nam miền đất Việt

ĐẠO thấy người Hiền Triết CHIẾU MINH

TAM THANH ngộ chứng BỬU HUỲNH

A DI ĐÀ PHẬT chúng sinh gặp THẦY.

 

Quan Âm Nam Hải Phổ Đà Sơn tiếp chuyển.

Bửu Sơn Kỳ Hương xuống bút.

A Di Đà Phật ấn chứng.

Diêu Trì Kim Phật Mẫu xuống thế gian.

Ngọc Hoàng Thượng Đế - Như Lai chiếu.

  
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 22 tháng 11 năm 2022 lúc 20:07 PM UST

Bấm Vào Thanh Để Nghe Bài: (1) Quốc Khách Đại Đạo, (2) Mở Cửa Long Hoa, (3) Thiên Bổn Bửu Tòa, (4) Hiệp Thiên Huỳnh Đạo, (5) Giáo Trường Võ Trụ, (6) Thiên Khai Huỳnh Đạo, (7) Hộ Pháp Cao Đài, (8) Nhân Đạo Long Hoa.


QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO

Anh em cùng đến Bửu Tòa Chương

Hiệp tuyển thánh ngôn đặng rõ tường

QUỐC KHÁCH ĐẠO THẦY chung gốc cội

Một nhà ĐẠI ĐẠO một THIÊN TRƯỜNG.

Bửu Sơn Kỳ Hương Long Hoa Đại Hội.

 

MỞ CỬA HỘI LONG HOA

Lịnh THẦY mở cửa Hội Long Hoa

Mấy nhánh xưa nay hiệp Bửu Tòa

Chung một CAO ĐÀI không có lõi

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI một tâm ta.

Long Hoa Chư Phật Thánh Tiên Qui Hội.

 

THIÊN BỔN BỬU TÒA

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI điểm Long Hoa

Bổn đạo khắp nơi hiệp một nhà

Son sắc vẹn lòng tu tánh mạng

BỬU TÒA liền nhánh một THÂN TA.

Long Hoa Đại Tát Nam Hải Phổ Đà Sơn Phật Quan Âm. A Di Đà Phật.

 

HIỆP THIÊN HUỲNH ĐẠO

Chưởng quản càn khôn điển NGỌC HOÀNG

Hiệp Thiên Huỳnh Đạo Chiếu Minh quang

BỬU SƠN, HÒA HẢO, CAO ĐÀI giáo

Pháp Hôi Long Hoa đủ phẩm hàng.

Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. A Di Đà Phật. Nam Hải Phổ Đà Sơn Phật Quan Âm. Bửu Sơn Kỳ Hương ấn chứng.

 

GIÁO TRƯỜNG VÕ TRỤ

Một bầu Thái Cực điển âm dương

Hiệp nhứt càn khôn tại GIÁO TRƯỜNG

Vạn vạn thiên cầu đồng võ trụ

Một THẦY một ĐẠO một MINH VƯƠNG.

Di Lạc Vương Tôn Phật. Bửu Sơn Kỳ Hương chứng minh.

 

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO

NGÔ đồng không lõi trao THIÊN QUỐC

Ruột cứng CAO già cũng ĐẠO TA

Sấm Giảng Trung Giang tiền với hậu

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO [VÔ VI KỲ BA] tại KỲ HOA.

Long Hoa Giáo Chủ chứng minh.

 

HỘ PHÁP CAO ĐÀI

Lành thay Chưởng Quản Hữu Hình Đài

Giáo Chủ CAO ĐÀI buổi ĐẠO khai

Hộ Pháp Vi Đà A Ă Â

Dặn dò bổn đạo chớ đơn sai.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà Sơn Phật ký bút.

 

NHÂN ĐẠO LONG HOA

Diêu Trì Kim Mẫu tuyển nhân nguyên

Vui cảnh Đạo Tiên gặp thánh hiền

Đại Hội Long Hoa liền võ trụ

A Di Đà Phật dưỡng tâm thiền.

Long Hoa Chư Phật Thánh Tiên. Nam Hải Phổ Đà Sơn Phật. Phật Thầy Tây An ký bút.

 

Long Hoa Chư Phật Thánh Tiên ấn chứng. A Di Đà Phật.Bấm Vào Thanh Để Nghe Bài Địa Bể Long Thành.   

Đức Ngài chấp bút ngày 16 tháng 11 năm 2022.
ly-ngu-vong-nguyet

 LÝ NGƯ VỌNG NGUYỆT

 

Lý ngư ơi sao khờ quá đổi

Mãi mê trăng đáy nước loanh quanh

Ngỡ rằng ta Nguyệt Điện đã giành

Đâu hay biết mình thân cá chậu!!

Dầu lý ngư vân vi kỳ đẩu

Chưa phải rồng sao dám vọng mơ

Hiệu chư hầu tay vẫy huỳnh cờ

Quy thiên hạ về đâu có biết? 

Đài Phong Hoả có gan đối triệt?

Tài thư hùng đủ sức kinh luân?

Đức có thừa tế thế an dân?

Lòng có rộng chứa toàn Thiên hạ?

Quay vào đi! chớ theo bóng giả

Lo hành trì hoàn thiện tâm ta

Thân an vui giữa chốn Ta Bà

Theo lời dạy Thích Ca thuở trước.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 5 tháng 11 năm 2022 lúc 12:36 PM VNT (Lúc đó Đức Ngài đang ở VN và đang thuyết giảng giáo lý tại Bảo Lộc cho các đồng đạo vào buổi trưa.)

VẠN CĂN TÂM PHÁP TÁNH

 

VẠN dặm đường xa gặp đạo đồng

CĂN lành ứng hiện khách trần hồng

TÂM minh thượng đức lòng không động

PHÁP tánh chơn như điểm đại đồng.

 

Ta bà thế giới như lai

Là ngôn chơn pháp NGỌC NGÀI tặng ban

Huỳnh quang điển sáng hoàn toàn

ĐẠO THẦY tại thế TÂY AN trở về [Trường An Phương Tây = Cali]

BỬU châu MINH CHIẾU dựa kề

SƠN KỲ kim phổ cả lề giảng xưa

Mời nghe CHƠN GIÁO ĐẠI THỪA

Tặng nhành sen trắng cho vừa chữ không

Hoa mai năm nhánh gội lòng

Vạn loài chi loại hoà đồng MẸ CHA

Pháp thân võ trụ DI ĐÀ

Vô vi phật tánh liên hoa đủ đầy

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI PHƯƠNG TÂY

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO MẪU THẦY CHUYỂN XOAY

CAO ĐÀI MỘT GỐC MỘT CÂY

Như lai tự tánh liền dây THIÊN TRƯỜNG

Chơn tâm chơn cảnh đạo đường

Chơn như chơn thể âm dương nê hoàn

Tu hành cho được linh đan

Từng phần diệu dụng rõ ràng nhiệm sâu

Vô vi pháp mở bộ đầu

Nối liền bốn biển sáu châu hoàn cầu

A DI ĐÀ PHẬT nhiệm mầu

TRẠNG TRÌNH trở lại một bầu Đông Tây

Giờ này ĐIỂN MẪU ẤN THẦY

Khai thông cung cõi về đây tận tường

Giảng xưa văn giáo lộ đường

Năm non bảy núi cầm cương ngựa hồng

Gà rừng thức giấc ngóng trông

QUAN ÂM NAM HẢI cầm bông ưu đàm

Đón đưa khách đạo toạ đàm

Như lai tự tánh rồi làm người xưa

Bút thơ như vậy là vừa

Căn cơ đồng đạo buổi trưa luận bàn.

 


Đức Chưởng Quản Thiên Long Hộ từ VN gởi Đồ Trận đến Đức Ngài ngày 10 tháng 11 năm 2022 lúc 08:59 VNT.

lv-nov10-2022-an
lv-nov22-2022-an
 

Đức Chưởng Quản Thiên Long Hộ từ VN gởi Đồ Trận đến Đức Ngài ngày 30 tháng 10 năm 2022 lúc 21:16 UST.

lv-oct30-2022-an
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5273)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6887)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5938)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6683)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9970)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7262)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10539)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9452)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10612)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.