THIÊN THƠ THÁNG 9 NĂM 2021

01 Tháng Chín 20214:16 CH(Xem: 8610)

TỔNG CỘNG 8 BÀI + 3 CLIPS CỦA CÔ HOA LÝ
CẬP NHỰT LẦN CHÓT VÀO LÚC 10:55 GIỜ CALI
NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2021

BÀI 1:

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài vào  ngày 13 tháng 4 năm 2018 lúc 16:12 giờ US.

 

ĐÀN KHAI CHÁNH GIÁO

 

ĐÀN PHÁP HÔM NAY GIÁO HỘI TRƯỜNG
KHAI TÂM, ẤN CHỨNG, HIỆP MUÔN PHƯƠNG
CHÁNH TÂM DỰNG LẬP ĐÀI THIÊN PHƯỚN
GIÁO ĐẠO TÂY PHƯƠNG CHỈ ĐÚNG ĐƯỜNG
TU tịnh điển thiên vô kiếp lượng
HÀNH trì tâm đạo rõ tình thương
CHƠN truyền Bát Nhã [cho] căn [cơ] cao thượng
ĐẠO PHÁP NĂM TRĂM HIỆN GIÁO ĐƯỜNG.
 

[Khoán thủ: Đàn Khai Chánh Giáo Tu Hành Chơn Đạo.]

[Hôm nay = Tức là nói ngày 1 tháng 9 năm 2021, là ngày bài này được khai cơ hữu hình (effective date), chứ không phải nói ngày giao Thiên Thơ vào tay Giáo Hội Thiên Trường tức ngày 13 tháng 4 năm 2018.  GIÁO HỘI TRƯỜNG = Giáo Hội Thiên Trường có Tòa Đình đặt tại bang California của Hoa Kỳ.  KHAI TÂM, ẤN CHỨNG, HIỆP MUÔN PHƯƠNG = Vai trò và nhiệm vụ của Giáo Hội Thiên Trường là khai tâm cho nhơn sanh, ấn chứng cho nhơn sanh, qui hội nhơn sanh muôn phương về một mối. CHÁNH TÂM = Tâm điểm chánh, chỗ chánh.  PHƯỚN = Cây phướn = Cây cờ đạo.  CHÁNH TÂM DỰNG LẬP ĐÀI THIÊN PHƯỚN GIÁO ĐẠO TÂY PHƯƠNG = Giáo Hội Thiên Trường có Tòa Đình đặt tại California của Hoa Kỳ là chỗ chính của ĐÀI THIÊN lãnh nhiệm vụ GIÁO ĐẠO PHƯƠNG TÂY. CHỈ ĐÚNG ĐƯỜNG = Chỉ cho con đường Đại Đạo không thiên không lệch. RÕ TÌNH THƯƠNG = Tình thương ở đây là tình thương toàn vũ trụ chứ không giới hạn trong tình thương nhân loại. TU TỊNH ĐIỂN THIÊN VÔ LƯỢNG KIẾP ... CĂN CAO THƯỢNG ... HIỆN GIÁO ĐƯỜNG = Căn cơ đã tu hành vô lượng kiếp mới may mắn thấy được, vào được Giáo Hội Thiên Trường.]

 
 

GIỜ ĐẠO ĐÃ ĐIỂM


GIỜ ni trở gót Đạo Huyền Linh

ĐẠO Pháp Tây Sơn sấm Trạng Trình
ĐÃ nói bao năm tầm chơn tịnh
ĐIỂM qua thấy rõ Đạo Khai Minh
TAM Thanh, Thất Đẩu cầu tinh định
ĐIỀN trạch Đông Bình Bắc Đẩu sinh
THIÊN ĐẠI Đông Môn cung hiệp chính
PHÁP Đài định NGỌC [ĐẾ] Đóa Hoa Linh.

 

[Khoán thủ: Giờ Đạo Đã Điểm Tam Điền Thiên Pháp.  TAM ĐIỀN = Tam Thiên Giới.  TAM ĐIỀN THIÊN PHÁP = Thiên Pháp này dạy cho cả Tam Thiên chớ không phải chỉ dạy cho nhân loại. GIỜ ĐẠO ĐIỂM TAM ĐIỀN THIÊN PHÁP = Nay là giai đoạn ĐIỂM ĐẠO THIÊN PHÁP cho cả Tam Thiên Giới.]

 SẤM TRẠNG TRÌNH ĐÃ NÓI BAO NĂM = Sấm Trạng nói rằng "Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh", tức là tiên tri có một Ngôi Hai trở về quê hương, vì Thầy Nhân Thập là hình ảnh của Chúa Jesus trên Thập Tự Giá mà Jesus là Thượng Đế chiết thân xuống phàm trần vì thế Trạng Trình mượn hình ảnh "Thầy Nhân Thập" để nói "Ngôi Hai".  TẦM CHƠN TỊNH ĐIỂM QUA THẤY RÕ = Chỉ cần tâm được chơn tịnh thì sẽ hiểu rõ Sấm Trạng nói gì. ĐẠO KHAI MINH TAM THANH THẤT ĐẨU = Đọc theo ý văn là TAM THANH ứng hóa THẤT ĐẨU cổ thiên KHAI MINH Đại ĐẠO. CẦU TINH ĐỊNH ĐIỀN TRẠCH ĐÔNG BÌNH = Vùng đất nằm ở phía Đông của Thái Bình Dương và phía Bắc bán cầu, ý nói VN.  Theo cách diễn đạt của thiên thơ, chư vị lấy Thái Bình Dương phân chia Đông miền và Tây miền, lấy đường Xích Đạo chia ra Nam cầu và Bắc cầu.  BẮC ĐẨU SINH THIÊN ĐẠI ĐÔNG MÔN = Ám chỉ Huyền Thiên Thượng Đế chiết thân xuống thế (BẮC ĐẨU sinh THIÊN ĐẠI) trên đất nước Việt Nam (ĐÔNG MÔN).  CUNG HIỆP CHÍNH PHÁP ĐÀI ĐỊNH NGỌC = CUNG Đông Môn là nơi HIỆP CHÍNH PHÁP mà NGỌC ĐÀI (Thượng Đế) đã ĐỊNH như vậy. Nói một cách khác Việt Nam sẽ là Thánh Địa mà sau này Giáo Hội Thiên Trường ở Phương Tây sẽ qui hội về. ĐÓA HOA LINH = ám chỉ THIÊN ĐẠI, Huyền Thiên xuống thế, Ngôi Hai. ĐÓA HOA LINH GIỜ NI TRỞ GÓT = Ám chỉ hiện nay Huyền Thiên Thượng Đế đã quay trở lại, trong một kim thân gọi là Ngôi Hai Trào Tam.  ĐẠO PHÁP TÂY SƠN = Đạo pháp của Phật Thầy Tây An.  TÂY ở đây là chùa Tây An và SƠN ở đây là núi Sam, Châu Đốc. 
ĐẠO HUYỀN LINH ĐẠO PHÁP TÂY SƠN = ĐẠO HUYỀN LINH của Phật Thầy Tây An, nhưng nói cho chính xác thì là ĐẠO HUYỀN LINH của Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Tổ vì Phật Thầy Tây An chỉ là một hóa thân trong số những hóa thân trên đất nước Việt Nam của Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Tổ. Đã đến lúc Bửu Sơn tái khởi để bước vào giai đoạn mới dưới tên gọi Bửu Sơn Huỳnh Đạo Thiên Khai Kỳ Ba Vô Vi.]

[Toàn bài trên cũng có thể viết lại như sau mà ý nghĩa vẫn không đổi:

  Sấm Trạng Trình đã nói bao năm
  Tầm chơn tịnh điểm qua thấy rõ
  Đạo khai minh Tam Thanh Thất Đẩu
  Cầu tinh định điền trạch Đông Bình
  BẮC ĐẨU sinh THIÊN ĐẠI Đông môn
  Cung Hiệp Chính Pháp Đài định Ngọc
  ĐÓA HOA LINH giờ ni trở gót
  Đạo Huyền Linh Đạo Pháp Tây Sơn.

Chữ thứ ba của câu dưới gieo vận theo chữ thứ ba của câu trên, toàn bài đều như vậy. Đây là một thi pháp tạo âm hưởng mạnh mẽ và uy nghiêm, hiếm thấy trong văn học đời thường nhưng khá phổ biến trong Thiên Thơ Thánh Giáo của Giáo Hội Thiên Trường.  Những chữ BẮC ĐẨU, THIÊN ĐẠI, ĐÓA HOA LINH đều ám chỉ Huyền Thiên Thượng Đế tức là Đức Ngọc Đế hay Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Ngọc Hoàng Đại Đế.  Đại Đế là Đại La Thiên Đế tức là Vua của toàn thể Đại La Thiên, không phải Vua Trời Đại Phạm Thiên theo luận điểm của Phật Giáo. Hoàng là Thái Cực Thánh Hoàng, là khối điển khí màu vàng Thái Cực chấn giữ ở trung tâm của Vô Cực Đồ, nói theo ngôn ngữ hiện đại là Trung Tâm Nguồn Lực Vũ Trụ. Ngọc là Bạch Ngọc Kinh. 
Ngọc Đế còn được biết đến với tôn danh là Ngọc Đế Đại Hoa. Ngọc Đế chính là Đấng Chí Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế mà Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ thờ phụng. Chí Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế cũng chính là Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế mà Giáo Hội Thiên Trường thờ phụng.]

 

KHẢI TRẬN LONG CUNG

KHẢI ĐÀN ĐIỂM PHÁP ĐẠO [NƠI] TÂY PHƯƠNG

TRẬN ĐẠI HỒNG CHUNG HIỆP ĐẠI ĐƯỜNG [ĐẠI ĐẠO]
LONG TRƯỢNG TRAO TAY CÙNG ĐẠI PHƯỚN
CUNG LOAN ĐẠO MẪU TIẾP MINH VƯƠNG
GIANG sơn lộ góc trời long trượng
CHÂU ngọc xuất cung rõ đạo đường
HỒNG Tỷ hiệp bàn cùng Huynh Trưởng
BỬU Đài hòa lập đúng tâm hương.


[Khoán thủ: Khai Trận Long Cung Giang Châu Hồng Bửu]

[KHẢI ĐÀN ĐIỂM PHÁP ĐẠO TÂY PHƯƠNG = ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường hoằng khai pháp đạo nơi California của Hoa Kỳ. TRẬN ĐẠI HỒNG = Một trận tai kiếp lớn do Trời phán xét = Một cuộc Đại Thanh Lọc. ĐẠI ĐƯỜNG = Đại Đạo.  CHUNG HIỆP ĐẠI ĐƯỜNG...
BỬU ĐÀI HÒA LẬP ĐÚNG TÂM HƯƠNG = BỬU Sơn kỳ HƯƠNG HIỆP CHUNG vào ĐẠI Đạo.  Đại Đạo ở đây ám chỉ nền Đại Đạo của Huyền Khung Thượng Đế khai lập, nói nôm na là Đạo Cao Đài,  và nền Đại Đạo này sẽ hòa lập với nền Đạo do Phật Thầy khai lập, nói nôm na là Đạo Bửu Sơn.  LONG TRƯỢNG TRAO TAY CÙNG ĐẠI PHƯỚN = Quyền lệnh long trượng cùng với kỳ lệnh đại phướn khai mở Giáo Hội Thiên Trường hoằng hóa Đại Đạo nơi trời Tây đã trao tay cho Đức Ngài CUNG LOAN = Kim Loan Điện. ĐẠO MẪU = Đạo của Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu khai lập.  ĐẠO MẪU TIẾP MINH VƯƠNG = Đạo Mẫu trợ giúp cho Di Lạc Phật Vương trong công cuộc chuyển thế lập đời Thánh Đức Tân Dân.  HỒNG TỶ = HỒNG LIÊN THÁNH MẪU = TÂY VƯƠNG MẪU.  HUYNH TRƯỞNG = Đức Ngài Hoàng Di Thiên của Giáo Hội Thiên Trường.  Tưởng cũng nên nói rõ là hiện nay Huyền Không Thiên Đạo đại diện cho Cao Đài và Bửu Sơn Huỳnh Đạo đại diện cho Bửu Sơn đã HÒA LẬP dưới mái nhà Giáo Hội Thiên Trường để làm nền tảng qui hiệp về một mối theo ý chỉ của Thiên Thượng.]BÀI 2:


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 18 tháng 6 năm 2021 lúc 22:01 P.M. US.

 

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC 11

 

Chư hiền Thập Bát đến nơi đây

Phật Thánh Thần Tiên đã đủ đầy

Giao thoa thế giới Đông Tây

THIÊN TÔN DI LẠC, PHẬT THẦY, QUAN ÂM.

 

Miền Tây đất Việt Sông Đầm

Định cơ THÁNH ĐỨC TÂN DÂN kỳ này.

 

Ai nhận chỉ chuyển xoay thế giái

Cải tam THIÊN LỊNH khải SÁCH TRỜI

Điệp trùng điển NGỌC THÁNH LỜI

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO LẬP MỜI BÁ GIA.

 

TÂN DÂN BẤT LUẬN TRẺ GIÀ

THIỆN TÂM BỒ TÁT TRẦN DÀ GHI DANH.

 

Dê Gà lộ NGỌ cành sen trỗ

Dần Mẹo Thìn đồng rộ lúa xanh

Thiên Hoa giáp cảnh thế gian

Người trong nội quốc rộn ràng khó xem.

 

Từ nay nhơn loại lấm lem

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC ĐẶNG KÈM LÒNG SON.

 

THƠ THIÊN bộ mới loang đời đạo

THÁNH KÝ còn lược thạo khắp nơi

PHẬT THIÊN không nói sai lời

LƯU TRUYỀN hậu thế sớm mơi minh tường.

 

TỰ NHIÊN triết lý Âm Dương

Hoá sinh vạn loại định đường vô ưu.

 

LUẬN NGÔN GIÁO vô từ vô ngữ

ĐẠO THIÊN NHIÊN giác tự thông linh

Âm thinh sắc tướng hữu hình

Đã rồi chơn tịch bửu linh lượng từ.

 

Quang âm điển sóng chơn như

Lượt từng câu chữ thêm từ phổ thông.

 

Cầu những bậc Thượng TÔN hạ THÁNH

Ly sắc danh tâm cảnh thế gian

THÔI THÔI KHUYÊN CHỚ LUẬN BÀN

ĐỪNG XƯNG DANH TƯỚNG ĐỪNG MÀNG NGÔI CAO.

 

KHUYẾN TRONG NỘI NGOẠI ĐỒNG BÀO

ĐẮC NHÂN TÂM PHẬT ĐEM VÀO TỊNH KHÔNG.

 

Dòng lịch sử Tiên Rồng Bách Việt

Điểm từng trang Xiển Triệt nghìn năm

Quê Cha đất Mẹ không tầm

Du hành hỗn tạp lỗi lầm xiết bao.

 

Hôm nay THẦN BÚT THIÊN TRAO

Hoàn thành sứ mạng THẦY GIAO BUỔI ĐẦU.

 

VẬN CHUYỂN LỚN VÀNG THAU LẪN LỘN

Định đường tâm NGUYÊN BỔ BỬU SƠN

KỲ HƯƠNG mới đặng chơn nhơn

Phật Tiên Thần Thánh LIÊN SƠN điển tần.

 

Thuận duyên bổn đạo chuyển dần

Sắc tâm hiệp nhất cận lân MẪU THẦY.

 

Xa vạn kiếp đáo thần trở lại

NÓI ĐẠO, NGÀI thực tại chứng minh

Nhiều phen kinh tạng ghi trình

Thêm rồi lại bớt truyền tin lạc lầm.

 

Ngộ tâm tu tĩnh âm thầm

Trui mài chiu chắt ướm mầm huệ linh.

 

Thôi! đừng có bóng hình chi nữa

Thực hành đi chớ lựa thời gian

Trên cao bách hội điển quang

Dưới này tu tịnh thần đan nhiệm mầu.
 

TẬP CHO SẮC CẢNH KHÔNG CẦU

CHƠN NHƯ BẠCH THỦY NHIỆM SÂU TỪNG THỜI

THỂ VÔ TƯỚNG VÔ LỜI CHƠN TỊNH

ĐẠO LÀ KHÔNG, VÔ ĐỊNH VÔ VI

SEN VÀNG GỐC MỘC TRÍ TRI

HÒA DUNG NỘI NGOẠI LIÊN KỲ KHỔNG MÔN.

 

Khắp trong nguyên bổn làng thôn

Sắc tâm duyên hợp càn khôn du hành.
 

HOA THIÊN BỬU hiệp thành thế giới

Chí tâm KHÔNG đừng đợi ngày mai

Hạnh tu chớ kể ngắn dài

VÔ VI LỤC TỰ từ nay thực hành.

 

Linh châu báu điển TAM THANH

Thoàn tâm không động chơn danh PHẬT THẦY.

 

Hiểu lí nghĩa lời hay THÁNH KÝ

ĐẠO VÔ VI KHÔNG VỊ KHÔNG NGÔI

Thế gian còn nặng chỗ ngồi

Thì thôi khuyến bỏ để rồi huệ tâm.

 

THƯỜNG HẰNG ĐI ĐỨNG NGỒI NẰM

ÂM DƯƠNG TRỰC CHỈ THÂN TÂM NHÃ THOÀN

 

TRƯỜNG HẢI HỘI NGỌC HOÀNG ÁNG ĐỊNH

DỊCH TỪNG CÂU TỪNG LỊNH THÁNH LỜI

TRẺ GIÀ ĐỪNG VỘI BUÔNG LƠI

TỪNG PHẦN DIỆU DƯỢC GIÚP ĐỜI ĐẠO AN.

 

GIỮ CHO TRONG SẠCH GỌN GÀNG

CẦN KHI HỮU SỰ XÓM LÀNG DIỆU LINH.

 

TAY MANG ẤN CHIẾU THIÊN BÌNH

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC CHÚNG SINH MỞ CỜ

THIÊN THƠ ĐỪNG ĐỂ LU MỜ

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO THƯỜNG GIỜ ĐÁO LAI

 

Gởi bài THẦY TỔ cầm tay

ĐẠI SƯ ẤN CHỨNG, PHẬT THẦY TRUYỀN THÂU

THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC NHIỆM MẦU

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO HOÀN CẦU CHIẾU MINH.

 

 

CHÚ GIẢI BÀI 2:

 

Chư hiền Thập Bát [hãy] đến nơi đây

Phật Thánh Thần Tiên đã đủ đầy

Giao thoa thế giới Đông Tây

THIÊN TÔN DI LẠC, PHẬT THẦY, QUAN ÂM

Miền Tây đất Việt sông Đầm

ĐỊNH CƠ THÁNH ĐỨC TÂN DÂN KỲ NÀY.

 

[ĐẾN NƠI ĐÂY = Đến nơi Giáo Hội Thiên Trường. ĐÔNG TÂY = như đã giải thích ở Bài 1, Đông là mạn Đông của TBD và Tây là mạn Tây của TBD. Ở đây nói Đông Tây chính yếu là nói VN và Hoa Kỳ là nơi đặt Tòa Đình Quốc Nội và Tòa Đình Quốc Ngoại của Giáo Hội Thiên Trường, tại Cà Mau và bang California. CHƯ HIỀN THẬP BÁT= Chư hiền hậu duệ của Thập Bát Hùng Vương. NƠI ĐÂY PHẬT THÁNH THẦN TIÊN ĐỦ ĐẦY = Nơi Giáo Hội Thiên Trường này có đủ đầy Phật Tiên Thánh Thần, trong vô hình và hữu hình. GIAO THOA THẾ GIỚI ĐÔNG TÂY = Giáo Hội Thiên Trường có mặt ở Phương TÂY lẫn Phương ĐÔNG, ĐÔNG TÂY gặp nhau dưới một mái nhà Giáo Hội Thiên Trường.  THIÊN TÔN DI LẠC .... ĐỊNH CƠ THÁNH ĐỨC TÂN DÂN KỲ NÀY = Hai Tòa Đình của Giáo Hội Thiên Trường được chỉ định là nơi tuyển lựa Tân Dân Thánh Đức.  Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường ở Phương Đông thì đặt tại Sông Đầm, Cà Mau còn Phương Tây thì tại California, Hoa Kỳ. Giáo Hội Thiên Trường đã được Thiên Thượng giao "quyền trượng" và "lịnh kỳ" thực thi sứ mạng. Chư hiền hậu duệ Thập Bát Hùng Vương trong quốc nội hãy tìm đến Tòa Đình quốc nội mà “nhập trào lãnh chỉ”.] 

 

Ai nhận chỉ chuyển xoay thế giái

Cải Tam THIÊN LỊNH khải SÁCH TRỜI

Điệp trùng điển NGỌC [ĐẾ] THÁNH LỜI

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO LẬP MỜI BÁ GIA.

 
[CẢI = Cải cách. SÁCH TRỜI tiết lộ cho biết THIÊN LỊNH CẢI cách kỳ TAM.  QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO ra đời cho mục đích này.  Đức NGỌC Đế đã nói cho biết rất là nhiều lần rồi. 
Ai có nhận sắc chỉ thực hiện sứ mạng đổi thay thế giới kỳ này thì hãy tìm đến Tòa Đình của Giáo Hội Thiên Trường tại bang California của Hoa Kỳ. QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO là cơ khai lập một nền ĐẠI ĐẠO nơi xứ người để rồi sau này sẽ hồi qui về Thánh Địa tại Việt Nam.  Bốn chữ QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO được đặt trên bàn thờ của Bửu Sơn Kỳ Hương có hơn 50 năm. Như vậy, bốn QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO là một huyền khải rằng sẽ có một nền ĐẠI ĐẠO ra đời nơi đất KHÁCH, nhưng lúc đó môn đồ của Bửu Sơn Kỳ Hương chưa hiểu thấu nghĩa lý sâu xa mà chỉ làm theo lời Đại Sư căn dặn. Giáo Hội Thiên Trường
hiện ra ngày hôm nay đúng với tiên tri QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO.  QUỐC còn là tên của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, giáo phong là Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường, cho nên QUỐC KHÁCH còn có nghĩa là đất khách của Ông Quốc, tức là nói Hoa Kỳ.]  


TÂN DÂN BẤT LUẬN TRẺ GIÀ

THIỆN TÂM BỒ TÁT TRẦN DÀ GHI DANH.

 

[TRẦN DÀ = Cộng Đồng Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. Bất luận tuổi tác, bất luận giới tính, bất luận giai cấp, bất luận tôn giáo, bất luận quốc gia, bất luận chủng tộc, miễn là có lòng hành thiện tâm hành Bồ Tát hạnh thì Cộng Đồng Phật Thánh Tiên ghi danh.]

 

Dê Gà lộ NGỌ cành sen trỗ

Dần Mẹo Thìn đồng rộ lúa xanh

Thiên Hoa giáp cảnh thế gian

Người trong nội quốc rộn ràng khó xem.

Từ nay nhơn loại lấm lem

Giáng CƠ THÁNH ĐỨC đặng kèm [chỉ dẫn] lòng son.
 

[NGỌ = Ám chỉ THẦY NHÂN THẬP. Vì chữ NGỌ chiết tự gồm chữ NHÂN ở trên (chữ nhân nằm) và chữ THẬP ở dưới.  THẦY NHÂN THẬP có liên quan đến 2 câu sấm Trạng: "Có thầy nhân thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh."  LỘ NGỌ = ám chỉ THẦY NHÂN THẬP sẽ hiện thân trong nay mai. THIÊN HOA GIÁP CẢNH THẾ GIAN = Chỉ nội trong một Thập Thiên Can của Hoa Giáp này cảnh thế gian sẽ rộn ràng mà người trong quốc nội khó có cơ hội chứng kiến. Tại sao khó chứng kiến?  Tại vì, nếu không còn sống thì làm gì có cơ hội chứng kiến. GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC ĐẶNG KÈM LÒNG SON = Thiên Thượng giáng điển ra bài nhằm dẫn dắt những người có LÒNG SON được chọn vào Thượng Ngươn THÁNH ĐỨC. Đồng thời câu này cũng có nghĩa nghĩa là Thầy Nhân Thập hạ phàm trong CƠ  THÁNH ĐỨC để dẫn dắt những người có LÒNG SON trở thành Tân Dân của Ngươn Thượng.]

 

THƠ THIÊN bộ mới loang đời đạo

THÁNH KÝ còn lược thạo [thao lược] khắp nơi

PHẬT THIÊN không nói sai lời

LƯU TRUYỀN hậu thế sớm mơi [sẽ] minh tường.

 

[Khoán thủ: Thiên Thơ Thánh Ký Phật Thiên Lưu Truyền.  THIÊN THƠ BỘ MỚI = Ý nói Thiên Thơ của Giáo Hội Thiên Trường thay cho những Thiên Cơ cũ trước đây.  LOANG ĐỜI ĐẠO = Phổ biến cho Đời và Đạo.  THÁNH KÝ CÒN LƯỢC THẠO KHẮP NƠI = Vị THÁNH trong Sấm KÝ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã huyền khải 500 năm trước, tức Thầy Nhơn Thập, hiện giờ còn bôn ba thao lược khắp nơi. PHẬT THIÊN KHÔNG NÓI SAI LỜI = Thiên Thơ của Phật Trời không nói sai bao giờ.  PHẬT THIÊN = THIÊN PHẬT = là Đấng "nội Phật ngoại Trời", nói theo sấm giảng của Ông Ba Thới.  Ngài PHẬT THIÊN cũng không nói sai lời huyền ký. LƯU TRUYỀN HẬU THẾ SỚM MƠI MINH TƯỜNG = Bộ Thiên Thơ này để lại cho hậu thế, tương lai không xa hậu thế sẽ thấy rõ.]

 

TỰ NHIÊN triết lý ÂM DƯƠNG

Hoá sinh vạn loại định đường vô ưu.

 

LUẬN NGÔN GIÁO vô từ vô ngữ

ĐẠO THIÊN NHIÊN giác tự thông linh

ÂM THINH SẮC TƯỚNG HỮU HÌNH

ĐÃ RỒI chơn tịch bửu linh lượng từ.

 
QUANG ÂM ĐIỂN SÓNG CHƠN NHƯ

Lượt từng câu chữ thêm từ phổ thông.

 

[ĐẠO THIÊN NHIÊN GIÁC TỰ THÔNG LINH = Giác Tánh tự thông linh, tự nhiên có là ĐẠO lý THIÊN NHIÊN. ÂM THINH SẮC TƯỚNG HỮU HÌNH ĐÃ RỒI = Giai đoạn âm thinh sắc tướng đã qua, đã chấm dứt rồi.  CHƠN TỊCH BỬU LINH LƯỢNG TỪ = Nay là giai đoạn Giáo Lý của sóng LƯỢNG TỪ, gọi theo ngôn ngữ đạo học là CHƠN TỊCH BỬU LINH. QUANG ÂM ĐIỂN SÁNG CHƠN NHƯ = Nói sóng LƯỢNG TỪ chính là nói QUANG ÂM ĐIỂN, tức là nói sóng ÂM và sóng QUANG của cõi SÁNG CHƠN NHƯ.] 

 

CẦU NHỮNG BẬC THƯỢNG TÔN HẠ THÁNH

LY SẮC DANH TÂM CẢNH THẾ GIAN

THÔI THÔI KHUYÊN CHỚ LUẬN BÀN

ĐỪNG XƯNG DANH TƯỚNG ĐỪNG MÀNG NGÔI CAO.

 

[CẦU = Yêu cầu, thỉnh cầu. NHỮNG BẬC THƯỢNG TÔN HẠ THÁNH = Những ai được tự phong hay tôn giáo phong là BẬC TÔN THÁNH. LY SẮC DANH TÂM CẢNH THẾ GIAN = Hãy lìa bỏ tâm cảnh thế gian. THÔI THÔI XIN CHỚ LUẬN BÀN, ĐỪNG XƯNG DANH TƯỚNG, ĐỪNG MÀNG NGÔI CAO = Hãy dừng lại, đừng luận bàn những điều mình chẳng biết, đừng vỗ ngực xưng tên; đừng mơ tưởng NGÔI CAO.]

 

KHUYẾN TRONG NỘI NGOẠI ĐỒNG BÀO

ĐẮC NHÂN TÂM PHẬT ĐEM VÀO TỊNH KHÔNG.

 

Dòng lịch sử Tiên Rồng Bách Việt

Điểm từng trang Xiển Triệt nghìn năm

Quê CHA đất MẸ không tầm

Du hành hỗn tạp lỗi lầm xiết bao.

 

[Dân tộc TIÊN RỒNG BÁCH VIỆT may mắn thừa hưởng một nền ĐẠO LÝ SIÊU VIỆT CỦA TƯƠNG LAI mà không biết quý trọng, không bỏ công tìm hiểu, chỉ ham mê theo đuổi những thứ ngoại nhập đã tam sao thất bổn, đã không còn phù hợp với tri thức mới, đã pha trộn hỗn tạp theo thời gian. Lỗi lầm xiết bao!  QUÊ CHA ĐẤT MẸ = ở đây còn phải hiểu là QUÊ CHA Thượng Đế và ĐẤT MẸ Diêu Trì.  Do đó, hai câu cuối còn có ý nghĩa trách cứ con Hồng cháu Lạc không biết tìm về nơi Thiên Quốc nơi có Thiên Cha Thiên Mẹ đang chờ.] 

 

Hôm nay THẦN BÚT THIÊN TRAO

Hoàn thành sứ mạng THẦY GIAO BUỔI ĐẦU.

 

VẬN CHUYỂN LỚN VÀNG THAU LẪN LỘN

Định đường tâm NGUYÊN BỔN BỬU SƠN

KỲ HƯƠNG mới đặng chơn nhơn

Phật Tiên Thần Thánh LIÊN SƠN điển tần.

 

[LIÊN SƠN = TAM GIÁO TÒA = Cộng Đồng Tam Giáo.  ĐỊNH ĐƯỜNG TÂM NGUYÊN BỔN BỬU SƠN KỲ HƯƠNG MỚI ĐẶNG CHƠN NHƠN =  Phải định TÂM đi cho đúng đường BỬU SƠN KỲ HƯƠNG trở hoàn NGUYÊN BỔN thì mới được thân phận CHƠN NHƠN. ]

 

Thuận duyên BỔN ĐẠO CHUYỂN DẦN

SẮC TÂM HIỆP NHẤT cận lân MẪU THẦY.


[BỔN ĐẠO CHUYỂN DẦN SẮC TÂM HIỆP NHẤT CẬN LÂN MẪU THẦY = Bổn đạo Bửu Sơn cần phải Thân-Hành hiệp nhứt, TAM GIÁO TÒA sẽ tạo thuận duyên chuyển dần về cận lân với THẦY TRỜI MẸ TRỜI.]   
 

Xa vạn kiếp đáo thần trở lại

NÓI ĐẠO, NGÀI thực tại chứng minh

Nhiều phen kinh tạng ghi trình

Thêm rồi lại bớt truyền tin lạc lầm.

 

[Đức Ngài từ nơi “xa vạn kiếp” đáo thần trở lại thế gian trong kỳ Hạ Ngươn Đại Thanh Lọc mở màn Thượng Ngươn Thánh Đức Tân Dân này.  Đức Ngài vạch ra cho thấy, thực tại chứng minh cho thấy, những sửa đổi trong Kinh Tạng xưa gây ra lạc lầm cho đời sau.] 

 

NGỘ TÂM TU TĨNH ÂM THẦM

TRUI MÀI CHIU CHẮT ƯỚM MẦM HUỆ LINH.

 

Thôi đừng có bóng hình chi nữa

Thực hành đi chớ lựa thời gian

Trên cao bách hội điển quang

Dưới này tu tịnh thần đan nhiệm mầu.


[THÔI ĐỪNG CÓ BÓNG HÌNH CHI NỮA, THỰC HÀNH ĐI CHỚ LỰA THỜI GIAN = Đừng có nuôi ảo tưởng theo hình bắt bóng nữa; Tu ngay kẻo trễ; Hứa một ngày trong tương lai mới tu thì chắc gì còn cơ hội vì Nghiệp Lực khôn buông tha một ai và Thấn Chết không úy kỵ một ai;  Nói già mới tu thì sức mòn lực kiệt còn tu sao nên. TRÊN CAO BÁCH HỘI ĐIỂN QUANG, DƯỚI NÀY TU TỊNH THẦN ĐAN NHIỆM MẦU = Trên thì Bách Hội tụ điển quang, dưới thì Hạ Điền tụ đơn dược. Đây là phương pháp Mạng Huệ Song Tu mà môn sinh của Giáo Hội Thiên Trường đang thực hành. Hãy tìm đến mà thọ pháp tu học.]
 

TẬP CHO SẮC CẢNH KHÔNG CẦU

CHƠN NHƯ BẠCH THỦY NHIỆM SÂU TỪNG THỜI

THỂ VÔ TƯỚNG VÔ LỜI CHƠN TỊNH

ĐẠO LÀ KHÔNG, VÔ ĐỊNH VÔ VI

SEN VÀNG GỐC MỘC TRÍ TRI

HÒA DUNG NỘI NGOẠI LIÊN KỲ KHỔNG MÔN.


[Đoạn trên là khẩu quyết Mạng Huệ Song Tu của Giáo Hội Thiên Trường. THỂ của ĐẠO là vô tướng, vô lời, thuần chơn thuần tịnh. ĐẠO chỉ một chữ KHÔNG. Định ở KHÔNG mà trụ cũng ở KHÔNG. Đó mới đích thực là ĐẠO VÔ VI.  MỘC = Chữ MỘC cũng như chữ NGỌ đã nói ở phần trên được dùng để ám chỉ THẦY NHÂN THẬP. Vì chữ MỘC chiết tự gồm chữ THẬP ở trên (chữ nhân nằm) và chữ NHÂN ở dưới (đúng ra là mượn hình chữ Bát để nói chữ nhân).  THẦY NHÂN THẬP có liên quan đến 2 câu sấm Trạng: "Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh."  SEN VÀNG = ý nói chứng đạo.  SEN VÀNG GỐC MỘC TRÍ TRI = những người chứng đạo về sau học hỏi từ Thầy Nhân Thập. LIÊN KỲ = Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. HÒA DUNG NỘI NGOẠI = Trong nước và hải ngoại thành một khối không phân biệt.  KHỔNG MÔN = Không Môn, chữ Hán còn phát âm chữ KHỔNG là KHÔNG tức "cửa Không" là nơi tu hành. 

Thực ra hai câu cuối còn ẩn một thiên cơ liên quan đến hai câu sấm Trạng: "Mộc hạ liên đinh khẩu, hứa cập thánh nhân danh."  Tạm dịch là "Mộc hạ liên đinh khẩu, đó là họ của Thánh." Và cụm chữ SEN VÀNG GỐC MỘC thì đồng một nghĩa với "Mộc hạ liên" và cũng đồng nghĩa với "đinh khẩu". Trạng Trình nói "mộc hạ liên" tức là nói "bộ mộc chữ hạ nghĩa liên".  Mượn mộc để nói thảo vì thảo mộc đồng tông cho nên thay chữ thảo vào chỗ chữ mộc thì cụm chữ trên thành "bộ thảo chữ hạ nghĩa liên" tức là nói chữ "Hạ
" này.  Mà chữ  "Hạ " này thì cũng đọc là Hà và dị thể của nó viết  là "Hà " này. Còn chữ "đinh khẩu" là nói "đinh " + chữ "khẩu " thành chữ "Hà " này. Như vậy hai câu Sấm Trạng nói chữ "Hà = mộc hạ liên" hay chữ "Hà = đinh khẩu" là họ của Thánh.  Nên nhớ rằng thiên thơ sấm ký không phải bạch văn mà thường dùng chữ đồng gốc, đồng âm, hoặc đồng dạng để ám chỉ chữ muốn nói bằng cách chiết tự (phân ra) hoặc hợp tự (gộp chung lại).  Còn ở bài này thì nói SEN VÀNG GỐC MỘC cũng là ám chỉ "mộc hạ liên" tức chữ Hà". HÒA DUNG NỘI NGOẠI = là nói hòa dung người ngoài nước và trong nước.  LIÊN KỲ = Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. KHỔNG MÔN = ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường.  Nghĩa toàn diện của hai câu là: Ông Hà dung hòa người ngoài nước và trong nước dưới mái nhà Giáo Hội Thiên Trường của Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội.  Hà là họ của Thầy Nhân Thập = Ngôi Hai Trào Tam = Đức Ngài.]
 

Khắp trong nguyên bổn làng thôn

Sắc tâm duyên hợp càn khôn du hành.


[SẮC TÂM DUYÊN HỢP CÀN KHÔN DU HÀNH = Hiểu theo góc độ giáo pháp thì câu này có nghĩa là: cảnh SẮC bên ngoài, TÂM bên trong, DUYÊN HỢP pháp đạo thì tự tại ra vào pháp giới (tức DU HÀNH CÀN KHÔN).  Hiểu theo góc độ bí pháp thì SẮC TÂM DUYÊN HỢP CÀN KHÔN DU HÀNH có nghĩa là mượn cái SẮC thân, duyên theo TÂM ý, hiệp Âm KHÔN với Dương CÀN theo vòng CÀN KHÔN DU HÀNH (vận hành vòng chu thiên nối liền Thượng Đảnh với Hạ Điền) để SẮC Thủy (thận thủy) ký tế với TÂM Hỏa.]


HOA THIÊN BỬU hiệp thành thế giới

Chí tâm KHÔNG đừng đợi ngày mai

Hạnh tu chớ kể ngắn dài

VÔ VI LỤC TỰ từ nay thực hành.


[LỤC TỰ = 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. VÔ VI LỤC TỰ TỪ NAY THỰC HÀNH = Thực hành niệm lục tự Di Đà mà không niệm danh A Di Đà, không niệm tướng A Di Đà, không niệm âm A Di Đà, không niệm cầu thế giới A Di Đà mà phải "thật niệm A Di Đà" mới là thực hành VÔ VI LỤC TỰ.  A Di Đà là Vô Lượng Thọ tức là không sinh diệt. A Di Đà là Vô Lượng Quang tức là ánh sáng vô cùng. Huyền đồng với không sinh diệt, huyền đồnng với ánh sáng vô cùng chính là thực hành VÔ VI LỤC TỰ.]  

 
Linh châu báu điển TAM THANH

Thoàn tâm không động chơn danh PHẬT THẦY.

 

Hiểu lí nghĩa lời hay THÁNH KÝ

ĐẠO VÔ VI KHÔNG VỊ KHÔNG NGÔI

Thế gian còn nặng [ham] chỗ ngồi [danh vị]

Thì thôi khuyến bỏ để rồi huệ tâm.

 

THƯỜNG HẰNG ĐI ĐỨNG NGỒI NẰM

ÂM DƯƠNG TRỰC CHỈ THÂN TÂM NHÃ THOÀN

 

TRƯỜNG [THIÊN] HẢI HỘI NGỌC HOÀNG ÁN ĐỊNH

DỊCH TỪNG CÂU TỪNG LỊNH THÁNH LỜI

TRẺ GIÀ ĐỪNG VỘI BUÔNG LƠI

TỪNG PHẦN DIỆU DƯỢC GIÚP ĐỜI ĐẠO AN.

 

GIỮ CHO [THÂN TÂM] TRONG SẠCH GỌN GÀNG

CẦN KHI HỮU SỰ XÓM LÀNG DIỆU LINH.

 

TAY MANG ẤN CHIẾU THIÊN BÌNH

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC CHÚNG SINH MỞ CỜ

THIÊN THƠ ĐỪNG ĐỂ LU MỜ

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO THƯỜNG GIỜ ĐÁO LAI

 

[THIÊN BÌNH = THIÊN BÌNH TÂN QUỐC = tôn danh của Đức Ngài. TAY MANG ẤN CHIẾU THIÊN BÌNH GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC = Đức Ngài tay mang ấn chiếu giáng thế lần ba để khai giáo độ đời trong cơ kỳ Thánh Đức Tân Dân. CHÚNG SINH MỞ CỜ = Chúng sinh nên vui mừng. THIÊN THƠ = Trong đoạn này thì có ý nói phương pháp Huệ Mạng Song Tu.  THIÊN THƠ ĐỪNG ĐỂ LU MỜ, BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO THƯỜNG GIỜ ĐÁO LAI = Ý nói là phải luôn thực hành pháp môn tu tập, đừng để cho tâm lu mờ, đó mới thực sự là thường xuyên lui tới Bửu Sơn Huỳnh Đạo (chứ không phải viếng chùa của Bửu Sơn Huỳnh Đạo).]

 

Gởi bài THẦY TỔ cầm tay

ĐẠI SƯ ẤN CHỨNG, PHẬT THẦY TRUYỀN THÂU

THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC NHIỆM MẦU

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO HOÀN CẦU CHIẾU MINH.

 

[QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO HOÀN CẦU CHIẾU MINH = Quốc Khách Đại Đạo đã được giải thích ở phần trên, ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường chịu trách nhiệm phổ hóa Đại Đạo của Thượng Đế  khắp năm châu.  Còn CHIẾU MINH là một danh xưng của Thượng Đế thường gặp trong Thánh Giáo Cao Đài, đặc biệt là Cao Đài Chiếu Minh.]


   
BÀI 3:
   

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 28 tháng 7 năm 2020 lúc 07:25 A.M. US.
 
BÁT THIÊN ĐỒNG THƯỢNG
 

BÁT QUÁI THIÊN MÔN QUI TỬ LINH
THIÊN TAM CHIẾU ĐIỂN BỬU HỒNG HUỲNH
ĐỒNG LINH THỊ HIỆN NAM THIÊN LỊNH
THƯỢNG ĐẾ TỎA TRUYỀN THIÊN NGUYỆT MINH.

 

[BÁT QUÁI THIÊN MÔN QUI TỬ LINH . . . THỊ HIỆN NAM THIÊN = Mở cửa Nam Thiên của Bát Quái để qui các linh tử về một mối. THIÊN TAM CHIẾU ĐIỂN BỬU HỒNG HUỲNH = THIÊN chiếu 3 luồng điển BỬU, HỒNG, HUỲNH. THIÊN LỊNH THƯỢNG ĐẾ TỎA TRUYỀN THIÊN NGUYỆT MINH = Thông báo Thiên Lịnh này của Thượng Đế đến THIÊN MINH. THIÊN NGUYỆT MINH = THIÊN MINH = một tôn danh của Đức Ngài.]

 
BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN dần hiện đến
NGỌC TÒA chơn bửu kiến LONG VÂN
Thượng Sanh tiếp cận Tân Dân
CAO ÔNG ĐẠI TÁT trọn phần chơn nhơn
Phục y lệnh hoàn đơn tại thế
Giải binh thơ tam đệ truyền giao
Lưu li ngọc báu thạch bào
HỒNG HUỲNH BỬU ĐẠO ĐÀI CAO HẢO HÒA.

 

[CAO ÔNG ĐẠI TÁT = Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát.  Với cơ Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ, Huyền Khung/Huyền Thiên Thượng Đế xưng danh là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát.]


HỘI THIÊN ĐẢNH đồng qui thế hoá
Chấn Trung Ương hiện toả đại đồng
ĐÔNG TÂY LIÊN GIÁO LẠC RỒNG
TRUNG TÂM ĐẠI TỔNG ĐIỂN THÔNG HOÀN CẦU
LẬP THẾ TRẬN THU CHÂU BÁU QUÍ
ĐẤT ĐIỆN NÀY TAM KỶ CHUYỂN GIAO
VIỄN TÂY CHÁNH ĐẠO ĐỒNG BÀO
BẮC NAM TẬP ĐẠO THIÊN TRAO ẤN TRỜI.

 

[HỘI THIÊN ĐẢNH = Hội Đồng Tối Cao của Thượng Giới gồm có sự tham dự của Thượng Đế Huyền Khung, Kim Mẫu Diêu Trì và chư vị Tam Giáo Tòa.  ĐÔNG TÂY LIÊN GIÁO LẠC RỒNG = Đông là Việt Nam và Tây là California LIÊN kết tôn  GIÁO của hậu duệ LẠC LONG dưới mái nhà Giáo Hội Thiên Trường. ĐẠI TỔNG = Ám chỉ Thượng Đế. TRUNG TÂM ĐẠI TỔNG ĐIỂN THÔNG HOÀN CẦU  = Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường là TRUNG TÂM mà ĐIỂN THƯỢNG ĐẾ sẽ câu THÔNG HOÀN CẦU. LẬP THẾ TRẬN THU CHÂU BÁU QUÍ = để lập thế trận thu hút đại căn trên toàn thế giới về một mối. TAM KỶ CHUYỂN GIAO = Kỳ ba chuyển giao. Chữ KỶ còn đọc là KỲ.  VIỄN TÂY = HOA KỲ. VIỄN TÂY CHÁNH ĐẠO = Ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường. ĐỒNG BÀO BẮC NAM TẬP ĐẠO THIÊN TRAO ẤN TRỜI = Đồng bào Việt từ Bắc chí Nam học tập ĐẠO THIÊN với Đức Ngài nơi Giáo Hội Thiên Trường, người mà TRỜI đã TRAO ẤN khai mở THIÊN ĐẠO nơi miền VIỄN TÂY tức California của Hoa Kỳ.]


Ấn Lịnh mới Hồng Liên Thánh Giáo
Ngôi sen vàng thông thạo Thiên Cơ
Ngũ Chi chuyển chở đồ thơ
Tựa nương ni cở Thiên Cơ PHẬT THẦY
Thuyền chờ lịnh binh thơ đồ trận
Chuyển ngũ hành độ tận nhơn sanh
Dọc ngang nhận sách Tam Thanh
Hai bên vai giác ứng hành cơ thiên.
 
Chu Mạnh thủ thừa THIÊN LỆNH phán
Chuyện gian trần ĐỒ ÁN LONG HOA
NGƯỜI XƯA phổ hoá TRẦN DÀ
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CÙNG TÒA VÔ VI
Trong thế kỷ thời kỳ giáo đạo
BỬU HUỲNH CAO điểm giáo tường nơi
Kỳ thời tạo mở thanh lời
ĐẾN NĂM CANH TÝ KHAI ĐỜI THƯỢNG NGƯƠN.
 
NAY ĐẾN [THỜI] HẠN BA NỀN TÔN GIÁO
HIỆP NGŨ CHI KHAI ĐẠO VÔ VI
Đồ Thơ tại vị các kỳ
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO VÔ VI HÓA TRẦN
Trong linh thể tứ tân trọng đại
Báo Cửu Huyền nội ngoại Tam Thiên
Hiện linh ứng điển tam miền
THẬP TAM CUNG  ĐIỆN PHẨM HUYỀN VỀ NGÔI.

 

[THẬP TAM CUNG ĐIỆN = 12 vị + Thượng Đế]


Rồi Lục Tỉnh miền Tây Nam Việt
Nhận điển này thấy biết làm tin
Bách tiên cửu đỉnh THIÊN ĐÌNH
Lâm HOA chi ĐẠI giáo sinh đo lường
Nam Phương ĐẠO nài cương đường MỚI
BỤT linh ÔNG hậm hởi Nam Thiên
Của TRỜI chào điển hữu duyên
Rộng tay đón chuyển chơn tiên sẵn dành.

 

[ĐẠI HOA = Ám chỉ Thượng Đế.  BỤT ÔNG = Hóa thân của Thượng Đế.]


 
BÀI 4:

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 7 năm 2020 lúc 10:27 A.M. US.

 

CÀN ĐIỂN THIÊN HOÀN

 

CÀN KHÔN BIẾN ĐỘNG ĐỊA THIÊN NHÂN
ĐIỂN ĐẠO HÔM NAY GIÁNG HẠ TRẦN
THIÊN TỔNG HIỆN THÂN CÙNG BỬU ẤN
HOÀN CẦU ĐÓN MỞ  HỘI LONG VÂN.

 

[ĐIỂN ĐẠO HÔM NAY GIÁNG HẠ TRẦN = Thời nay là thời Thiên Thượng dạy cho thế gian ĐIỂN ĐẠO. Thượng Thiên giáng điển để khai đạo và truyền giáo cho nên gọi là ĐIỂN ĐẠO. Thượng Thiên bố điển khai mở bộ đầu cho các linh căn, tự thông tự sáng nên gọi là ĐIỂN ĐẠO.  Đặc biệt là thời này, ngoài những giáo lý căn bản của Tam Giáo, Thượng Thiên giảng giải sự nối kết mật thiết giữa Bộ Máy Trời và Bộ Máy Người, không vận dụng ngôn ngữ huyền học mà bằng ngôn ngữ lượng tử, cũng như truyền dạy phương pháp khai mở tâm linh tầm cao và cân bằng năng lượng của thân tâm thông qua vận trình kết hợp điển não, điển tâm, điển địa cầu và điển vũ trụ.. vì thế cho nên gọi là ĐIỂN ĐẠO. GIÁNG HẠ TRẦN THIÊN TỔNG HIỆN THÂN CÙNG BỬU ẤN HOÀN CẦU = Thượng Đế (THIÊN TỔNG) GIÁNG HẠ xuống phàm TRẦN, HIỆN THÂN trong Giáo Hội Thiên Trường cùng với các Đại căn (BỬU ẤN) khắp HOÀN CẦU để MỞ ĐÓN HỘI LONG VÂN.]

 
CÁC HÀNG THƯỢNG PHẨM VỀ NGÔI
LÀM TRÒN SỨ MẠNG CÙNG TÔI TẠI TRẦN
Thiên Canh Tý đã qua dần
Chờ hiền nhân hiện chung tần sóng âm.

Nhiều năm THẦY TỔ kiếm tầm
Đại căn ẩn dạng biệt tăm nơi nào
Phụng long qui hội lân trào
Các hàng linh tử mòn hao đã nhiều.

THUYỀN ĐẠO LỚN đáo lai Thất Bửu
Chuyển đồ thơ đến CỬU TRÙNG ĐÀI
Hiệp hoà thiên điển về ngai
Căn tiền hữu dụng gặp NGÀI THIÊN TÔN.

Miền Lục Tỉnh thời nay vẫn vậy
Cửa NAM THIÊN tìm thấy căn lành
Cuộc cờ chuyển thế liên cành
Điển Thiên cận tiếp chúng sanh rõ tường.

Trong Biển Ngạn THẦY TÔI [THƯỢNG ĐẾ] XUỐNG LỊNH
Gởi trần hồng lễ kỉnh phẩm kinh
Vượt qua bao cảnh chống kình
Hội này đúng hẹn THIÊN BÌNH QUỐC TÂN.

CHỜ ĐỢI NỮA KÉO DÀI KHÔNG ĐƯỢC
Bụi trần gian ô trược quá rồi
ĐÚNG NGÀY THƯỢNG ĐẾ VỀ NGÔI
Không còn kịp nữa để ngồi mà tu.

Không phải lúc Giáng Cơ nói Pháp
Lực chỉ này hỏi đáp đổi trao
Điển Thiên qui hội năm nào
Tự tâm tu định pháp bào xong chưa?

HỒNG HUỲNH BỬU Kỳ Nam hạ thế
Chuyển đại căn tâm thể hoàn nguyên
Vậy mong chủng tánh mọi miền
TIẾP NGUỒN ĐIỂN MỚI PHẬT TIÊN HẠ TRẦN.

 

[HỒNG = HỒNG LIÊN. HUỲNH = HUỲNH LONG. BỬU = BẢO CHÂU.  KỲ NAM = NAM KỲ.  HỒNG HUỲNH BỬU KỲ NAM HẠ THẾ =  HỒNG HUỲNH BỬU  xuống thế tại miền Nam Việt Nam. CHUYỂN ĐẠI CĂN TÂM THỂ HOÀN NGUYÊN = Kim thân của các vị này sẽ HOÀN NGUYÊN TÂM THỂ của bậc Thánh để tiếp nhận sứ mạng trọng đại. VẬY MONG CHỦNG TÁNH MỌI MIỀN TIẾP NGUỒN ĐIỂN MỚI PHẬT TIÊN HẠ TRẦN = Vậy mong tất cả mọi người hãy tiếp nhận các vị này (những nguồn điển mới) vì họ là Phật Tiên hạ sanh trần thế để làm sứ mạng kỳ này.]
Trong thân quyến Cửu Huyền gia đạo
Tập tu hiền phước báu về ngôi
CHỜ CHO LỘ BÓNG RỒNG ĐÔI
PHẬT THẦY, PHẬT MẪU, VUA TÔI TỰU TỀ

 

[RỒNG ĐÔI = Giáp Thìn, vì chữ ĐÔI có nghĩa là kép hay một cặp và nghĩa đó thì tiếng Hán Việt là chữ Giáp. Hai câu chót huyền khải là hãy chờ cho tới năm Giáp Thìn (2024) thì sẽ gặp Phật Thầy, Phật Mẫu, sẽ tựu hội Vua Tôi.]Cùng đệ tử các đoàn nội ngoại
Chuẩn các hàng Thất Đại Liên Châu
THẬP TAM CHUYỂN BIẾN HOÀN CẦU
RUNG RINH TRỜI ĐẤT GỒM THÂU MỘT MÀN.

 

[THẬP TAM = 1 Thượng Đế + 12 Môn Đệ.]


Linh ứng tử! THẦY VÀO BẠCH NGỌC
Chuyển con hiền điển dọc điển ngang
HUỲNH QUANG hiện dạng Nam đàng [Miền Nam VN]
ẤN THẦY ĐIỂN MẪU hoàn đan [thuốc tiên] cứu đời.

 

[LINH ỨNG TỬ! = Này các linh tử con của CHA!.  THẦY = Thượng Đế hoặc Ngôi Hai. THẦY VÀO BẠCH NGỌC CHUYỂN CON HIỀN ĐIỂN DỌC ĐIỂN NGANG = Thầy nhập Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường, là Bạch Ngọc Cung dưới thế, để bố hóa cho các CON HIỀN (CHUYỂN ĐIỂN DỌC ĐIỂN NGANG).  HUỲNH QUANG = ánh sáng màu vàng. HUỲNH QUANG HIỆN DẠNG NAM ĐÀNG = Ý nói Huỳnh Long đã loáng thoáng hiện thân ở miền Nam nước Việt. ẤN THẦY ĐIỂN MẪU HOÀN ĐAN CỨU ĐỜI = Ngài nhận ẤN của THẦY và nhận ĐIỂN của MẪU để làm phận sự "phát thuốc tiên" CỨU ĐỜI.  HOÀN ĐAN = Viên thuốc tròn = Ở đây ý nói là Thuốc Tiên, ám chỉ bí pháp luyện đạo.]

 
 
BÀI 5:

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 30 tháng 6 năm 2020 lúc 18:26 P.M. US.

LIÊN PHẬT KHẢI CĂN

 

LIÊN THUYỀN HUỲNH BỬU KIẾN KỲ BA
PHẬT THÁNH TIÊN THIÊN TAM GIÁO TÒA
KHẢI BẢN CHƠN NGUYÊN ĐỒNG ĐẠO HÓA
CĂN QUỜN NHƯ THỂ TÁNH THIÊN HOA.

Vô vi chuyển động khắp nhơn sanh
Gắng trí tầm thêm điển đạo lành
Phật Thánh Tiên Nhơn đồng nhất hạnh
TÒA ĐÌNH THIÊN [TRƯỜNG] chỗ đáo TAM THANH.

 

[TAM THANH = TAM THANH Ứng Hóa = Các vị Khai Giáo Đạo Tổ tối cao tối thượng, các đấng phân tánh của ĐẤNG TRỜI TẠO HÓA mà sinh ra. TÒA ĐÌNH THIÊN CHỖ ĐÁO TAM THANH = TÒA ĐÌNH Giáo Hội THIÊN Trường là CHỖ lai ĐÁO của các Đấng TAM THANH.]

 
Tam thanh muốn đạt phải hành TÂM
PHẬT CỔ Phật tâm trí huệ tầm
Đức hạnh chơn nhơn hoà thể cảnh
Trường nguyên dòng điển sóng huyền âm.

 

[TAM THANH = BA CÁI THANH TỊNH = Hoàn toàn sạch hết tam độc Tham, Sân, Si. TAM THANH MUỐN ĐẠT PHẢI HÀNH TÂM = Muốn làm sạch được tam độc thì phải dụng TÂM Không để mà đạt tới. PHẬT CỔ PHẬT TÂM TRÌ HUỆ TẦM = Người có trí huệ không những phải biết tìm PHẬT trong TÂM mà còn phải tìm đến PHẬT CỔ đáo trần trong kỳ ba này để tu học. Căn cơ tu hành vô lượng kiếp mới có duyên gặp được PHẬT XƯA trở lại.]

 
HUYỀN ÂM điển sáng ĐẠI HOA SEN [ĐẠI HOA LIÊN]
PHẬT CỔ lai nguyên thể đạo rèn
Đáo thế THIÊN CÀN [THƯỢNG ĐẾ] vừa đúng hẹn
NHƯ LAI tự tánh Đạo đường quen.
 

[HUYỀN ÂM PHẬT CỔ THIÊN CÀN NHƯ LAI đáo thế.  THIÊN CÀN = CÀN THIÊN = Thượng Đế. Như vậy khi Thượng Đế hiện thân Phật thì còn có tôn danh là HUYỀN ÂM CỔ PHẬT THIÊN CÀN NHƯ LAI. Ngài còn có tôn danh khác là HẮC BÌ PHẬT TỔ.  ĐÁO THẾ THIÊN CÀN VỪA ĐÚNG HẸN = Thượng Đế đáo thế vừa đúng hẹn ước = Ý nói Thượng Đế xuống thế lần ba Khai Giáo như đã huyền khải trước đây cho các tôn giáo như Cao Đài, Bửu Sơn, Hòa Hảo, Thiên Khai Huỳnh Đạo... nay Ngài đã trở lại đúng với ước hẹn.]

 
Đường quen đến bến Đạo chơn nhơn
Đặt định tiền căn Ngươn Thượng quờn
CANH TÝ ĐÚNG KỲ DỜI ĐỔI LỚN
Trần gian cùng khổ tợ dây đờn.
 

[CANH TÝ = là năm Canh Tý 2020.  ĐÚNG KỲ DỜI ĐỔI LỚN = Chính thức bước vào thời kỳ THƯỢNG NGƯƠN, một cuộc Đại Thanh Lọc sẽ diễn ra để tuyển người Tân Dân.]


Dây đờn cung bậc đứt không hay
Hạ giái [giới] trì chay được gặp THẦY
HUỲNH ĐẠO BỬU SƠN vi điển thấy
CỨU TRONG THẾ GIỚI NỐI ĐÔNG TÂY.
 

[Thế gian như dây đàn đã căng hết mức sẽ đứt bất chợt lúc nào không hay. Nhân sinh hạ giới hãy cố TRÌ CHAY để còn có cơ hội gặp THẦY THƯỢNG ĐẾ. Ngài ẩn trong BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO. Ngài lập giáo nối liền Đông Tây cứu nhơn sinh thế giới.]

 

Đông Tây kết hợp thế trần không
Đoạn tắt hiệp chung hoá Lạc Rồng
Ông Bảy, ông Ba, ông Thượng Tổng
HỒNG HUỲNH SƠN BỬU chí TÂM KHÔNG.

 

TÂM KHÔNG điều phối đảo biển non
Phật Thánh Thần Tiên thấy vậy mòn
Nhất khiếu vai không Bát Nhã đoạn
Kệ Kinh luận giải được tâm son.

Tâm son CHÁNH ĐẠO đón về ngôi,
PHẬT CỔ ĐẦU NGÔI VỊ ĐẠO HỒI
QUI  BỬU GIÁO TÔN THIÊN LỊNH HỘI
ĐỒNG TAM GIÁO KHẢI NHẤT MÂN CÔI.
 

[TÂM SON CHÁNH ĐẠO ĐÓN VỀ NGÔI = Nếu có lòng son thì sẽ được Tam Giáo chuyển xoay về với Giáo Hội Thiên Trường. PHẬT CỔ ĐẦU NGÔI VỊ ĐẠO = Huyền Âm Cổ Phật Thiên Càn Như Lai, tức Huyền Thiên Thượng Đế, sẽ chủ trì CHÁNH ĐẠO. HỒI QUI BỬU GIÁO TÔN THIÊN LỊNH HỘI ĐỒNG TAM GIÁO= Qui hồi về BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO dưới mái nhà chung tên Giáo Hội Thiên Trường là Thiên Lịnh của Hội Đồng Tam Giáo.  KHẢI NHẤT MÂN CÔI = Chúa Thánh Mân Côi khải lộ cho biết.


MÂN CÔI CHÚA THÁNH VỊ THIÊN LA
ĐẠI TỔNG TÔNG NGHIÊM LỊNH PHẬT BÀ
Chuyển động Châu Âu dần Châu Mỹ
Thần dân thiện tín hiện dần ra.
 

[MÂN CÔI CHÚA THÁNH là VỊ THIÊN LA ĐẠI TỔNG TÔNG NGHIÊM.  Lịnh cho PHẬT BÀ xoay chuyển từ Âu Châu dần qua Mỹ Châu. Từ từ "thần dân thiện tín" tức Tân Dân sẽ hiện dần ra.]


Dần ra chân tướng Ngũ Thần Châu
Việt Mỹ giao bang được bước đầu
Hai đảo bán cầu rồi hiện hậu
Phong Châu định quyết khách chư hầu.
 

[Phó Tổng Thống Hoa Kỳ đang có mặt tại Việt Nam. Nay đà tới lúc HIỆN HẬU, PHONG CHÂU (VN) ĐỊNH QUYẾT KHÁCH CHƯ HẦU.  Còn giai đoạn trở về trước chỉ là giai đoạn VIỆT MỸ BANG GIAO ĐƯỢC BƯỚC ĐẦU.]

 
Chư hầu thoát chốn cựu nghinh tân
PHẬT HIỆU ĐỔI TÊN CHỈ Ý CẦN
Thiên Tướng hiện trần tam bản ấn
Thế gian đổi được chí năng cần.

Năng cần đạo hạnh ĐỨC THIÊN duyên
Đặt định lịnh biên ĐẠO NỐI LIỀN
Thế giới cận lân đừng chống biến
HOÀNG THIÊN TẠI THẾ KHẮP VÙNG MIỀN.

Vùng miền CƠ ĐẠO THỂ THANH CHƠN
Hiệp hội báu đơn thực tại quờn
Nghĩ tính suy tâm tầm lý lớn
Hiền hoà chí định thiệt thuần đơn

THUẦN ĐƠN trời đất vốn thanh như
KIẾN TÁNH HOA THIỀN TRÍ ĐẠO TỪ
KẾT TỰU THÀNH ĐƠN vi biệt xứ
HỒNG TÂM chuyển biến ngộ THIÊN [NHƠN] SƯ.
 
THIÊN [NHƠN] SƯ chi trí giác linh thông
Dẫn lối nhơn sanh hoá đại đồng
THIÊN TRƯỚC PHÁP THIỀN LOANG TỎA RỘNG
Bồ Đà tự tánh cả tầng không.
  
Tầng không chuyển đến ĐẠI HOA LIÊN
Hoá kiết nhơn sinh hiệp mối giềng
HUỲNH BỬU VÔ VI thời đại mới
Châu du ngọc ấn ĐẠI SƠN LIÊN.
 

[TẦNG KHÔNG CHUYỂN ĐẾN ĐẠI HOA LIÊN = Thiên Thượng chuyển đến Đức Ngài thông điệp. HÓA KIẾT NHƠN SANH HIỆP MỐI GIỀNG = Hiệp giềng mối, tạo lợi lạc cho nhơn sanh. HUỲNH BỬU VÔ VI = Bửu Sơn Huỳnh Đạo Thiên Khai Kỳ Ba Vô Vi.]

 
SƠN LIÊN kiến tánh tự vô ưu
TAM GIÁO qui nguyên hội nhất từ
Tiến đến liên đài HỒNG HUỲNH BỬU
Vốn thuần như vậy thể chơn như.
 
Chơn như chơn tánh tự nhiên đài
NHẬT NGUYỆT [MINH] từng thời THIÊN ĐẠO KHAI
Chủng tử hoàn nguyên từng thể đại
Đạt thành Chánh Đẳng: đến cùng NGÀI!
 

[Câu thứ hai nói: Minh Thiên Khai Đạo. MINH THIÊN là một tôn danh của Đức Ngài.]

 

 

BÀI ĐẶC BIỆT

Trích từ CLIP 108 của Tuấn Dũng Nhịp Cầu Thân Ái

Từ phút 15:25 tới phút 23:00 của clip 108

Cô Hoa Lý tiếp điển Mẫu Diêu Trì

Ngày 5 tháng 9 năm 2021
 
Chúng tôi tình cờ thấy được một video clip do Tuấn Dũng Nhịp Cầu Thân Ái thực hiện và  nội dung có liên quan đến các vị giáo phẩm của Giáo Hội Thiên Trường nên chúng tôi trích đăng để cống hiến quý vị đồng đạo rộng đường tham khảo.  

Bấm Vào Thanh Âm Thanh Để Nghe


TAM THÁNH ở Bắc hồi quy [về Nam]

Tam Tòa Ngũ Giáo xuất tri lần này

Cửu Long giao lại ĐỨC THẦY

Huỳnh Khai PHÚ SỔ lần này tái lai

Trở về hai xác hiện nay

Xác già người cũ xác trai trẻ à

 

[Đoạn này nói về hai kim thân của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ gồm một già và một trẻ từ hải ngoại về.]

 

THIÊN tâm đạo đức tri hòa

QUỐC hồn trăm họ gọi là BỬU MINH

KIM ANH, XUÂN đến triều linh

KHIẾT nên cố gắng BỬU LINH Mẹ cầm

Giao cho con trẻ có năm [5]

Hai gái được cầm ấn lịnh Diêu Cung

Năm trai Tam Giáo xuất hùng

Thôi thì cố gắng nối chung Nguyễn Trần

 

[THIÊN QUỐC = thiên danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Giáo Hội Thiên Trường. QUỐC HỒN TRĂM HỌ = Ám chỉ Tổ Phụ của đất nước Việt Nam.  BỬU MINH = Ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên. KIM ANH = Thái KIM ANH, tên của Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường, thiên danh Thiên Nhứt Kim, kiêm Đức Chánh Giáo của Bửu Sơn Huỳnh Đạo. KHIẾT = tên của ngài Giáo Sử Thế Quân của Giáo Hội Thiên Trường, thiên danh Thiên Long Ngọc Khiết. XUÂN = là tên một vị đại linh căn mà Mẹ Diêu Trì vừa chuyển xoay để kết nối với Giáo Hội Thiên Trường.  BỬU LINH = Tàng linh quý giá = Ám chỉ các thượng căn con của Mẹ. Đồng thời BỬU LINH còn là thiên danh Bửu Linh Pháp Phổ, một thiên danh khác của ngài Truyền Thông Thế Quân của Giáo Hội Thiên Trường, thiên danh hiện nay là Thiên Hoa Pháp Phổ.  NỐI CHUNG NGUYỄN TRẦN = ý nói nối chung toàn dân Việt.]

 

PHAN, BÙI chi hiệu nhơn thân

NGUYỄN khai chí hiếu mấy lần gởi trao

Đến đây trời hợp với sao

Trăng soi sáng cảnh Mỹ vào Nhựt qua

Năm non bảy núi gọi là

Một nồi cơm lớn do cha tạo thành

Trời vuông trái đất tròn xanh

Ai biết thị thành nấu một nồi cơm

Chớ giờ là trái chính hườm

Trăm người thấy tốt đều dòm ngó sang

Trái trên khó nỗi bẻ toang

Làm sai chánh sách tai mang ách triều

 

[Đoạn này nói về tình hình Việt Nam trong hiện tại và trong tương lai.]

 

Bây giờ nói ít hiểu nhiều

Nói người trí thức Việt kiều Việt Nam

Thiên Tâm NGÔ xuất đồng [quê] lam [lũ]

KIỆT nhi trở lại thân phàm Thánh [đáo] lai

 

[Đoạn này nhắn nhủ với tất cả trí thức Việt kiều ở hải ngoại và đồng thời nói riêng với ông NGÔ TUẤN KIỆT Đạo Thiên Tâm.  Mẹ Diêu Trì xác nhận ông KIỆT là một đứa con tiên. Và, chừng nào ông KIỆT “trở lại” thì "thân phàm Thánh lai". TRỞ LẠI = hàm nhiều nghĩa lý, nó có thể là trở về đất nước Việt Nam mà cũng có thể là lời khuyên hãy quay đầu, người trong cuộc tự hiểu. THÁNH LAI = có điển của bề trên bố xuống.]

 

Ở đây hai gái năm trai

MẪU tặng một bài cả tất nhân sinh

Con MẪU đồng mở tâm linh

THÁNH NHÂN xuất sĩ TRẠNG TRÌNH tái sinh

Lựa rồi trai gái cũng lành

Bắc Đô huyền vũ Nam Thành có VƯƠNG

QUAN ÂM xuất sĩ KỲ HƯƠNG

Để cho [hoàn] tất việc đồng lương DIÊU TRÌ


Lần này trai gái đều thi

Được thì chấm điểm đến kỳ đắc thông

Còn không làm việc khó lòng

Thì MẪU cho được ít đồng ít xu

Lần này độ hết khôn ngu

Mong rằng con MẪU chơn nhu sĩ hòa

 

[Đoạn này nói, các con của Mẫu nếu chịu làm việc, lo cho đạo cho đời, thì Mẫu sẽ mở tâm linh cho tất cả. Nếu “thi đậu” thì “đắc thông”.  Còn nếu làm việc khó để giúp chúng sanh không được thì Mẫu sẽ ban ít lộc cho sống để lo tu.  TRẠNG TRÌNH = một hoá thân của QUAN ÂM, trở lại kỳ này và kim thân là một nhân sĩ của Bửu Sơn Kỳ Hương, một vị THÁNH NHÂN tại thế.]

 

Đến đây TRÌNH LỊNH nói qua

Xin LỊNH NGỌC ĐẾ, TAM TÒA NGŨ CHI

Một không [hai], không một [01] nhứt nhi

Không [có] hai điểm chính, đúng kỳ lý sanh

LÝ HOA ở tại Nam Thành

Cho người biết được sắc danh của bà

Hậu sanh con cháu NỮ HOA

Khai thiên lập địa nhà CHA đắc đồng

Rồi đây quy tựu chín [9] rồng

Ai người biết được số không vẫn tròn

Làm rồi bổn phận nước non

Đúng KỲ HOA trổ là con trở về

CHÍ TÔN lịnh đó NGỌC [ĐẾ] phê

DI LẠC HẠ GIỚI Đông [đồng?] về Việt Nam

Tất việc ai biết thì làm

Trung chánh xác phàm nghiêm túc THÁNH NHÂN

 

[DI LẠC HẠ GIỚI = Di Lạc đang có mặt dưới thế trong kim thân người Việt. DI LẠC HẠ GIỚI ĐỒNG VỀ VIỆT NAM = Di Lạc là một người đang sống ở hải ngoại, chính xác hơn là ở Hoa Kỳ theo nội hàm câu ĐÚNG KỲ HOA TRỔ LÀ CON TRỞ VỀ.]

 

Đảng viên biết sửa đời tân

Kính thương trăm họ mấy vần thơ trao

Có TRỜI có PHẬT trên cao

Mẹ cha sanh đẻ đó nào con ơi

Dầu cho con có tuyệt vời

Nhưng phàm xác vẫn như đời thường thôi

Hơi thở con đứt đi rồi

Xác trần bỏ lại con coi được gì

Chi bằng con biết dĩ tri

Biết thối biết thắng biết thì đúng sai

Sửa là công chuyện ngày mai

Hội triền hoa nở mới KHAI ĐẠI ĐỒNG

Chó mực mới bước qua sông

Đầu gà chặc nổ hội đồng bát rau

Ba dĩa một bát đó nào

Ba cụ bước vào chủ tịch sơ trung

Thôi đây MẪU nói lời khùng

Nói cho tất biết việc chung HỘI NÀY

Lần duyên xoay chuyển miền Tây

Hòa thôn hảo cảnh là thầy chúng sanh

Chừng nào kỷ tử hoàng anh

BỬU khai NGỌC lộ Nam Thành có VƯƠNG

Thời kỳ mới hết đời [nhà] Thương

Xử phân phân xử dấu VƯƠNG ra đời

 

NGÔ đồng trỗ khắp mọi nơi

Anh KIỆT biết thời những việc đúng sai

QUỐC TRIỀU MAI [ANH] THÁI BỬU LAI

Làm đúng có ngày trở lại Việt Nam

 

[Đoạn này một lần nữa lại nói về ông Ngô Tuấn Kiệt. Những chữ “biết thời” và biết “những việc đúng sai” trong đoạn này đi liền với chữ “trở lại” trong đoạn trước nói về ông Kiệt.  Người trong cuộc tự hiểu Mẹ nói gì, chúng tôi không dám lạm bàn.  QUỐC TRIỀU = Triều nghi của ông QUỐC.  QUỐC là tên của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Giáo Hội Thiên Trường. Triều nghi ở đây ám chỉ một nền Đại Đạo do Huyền Khung Thượng Đế khai mở trên đất nước Hoa Kỳ đúng với huyền cơ QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO do BỬU SƠN huyền khải từ hơn nửa thế kỷ trước và đúng với huyền cơ THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO KỲ BA VÔ VI trong  huyền khải của Cơ Quan Linh Hiển Bát Quái Đồ Thiên của Cao Đài từ năm 1935.  MAI = ANH, vì chữ Anh bộ mộc nghĩa là cây mai.  MAI THÁI = THÁI Kim ANH, tên của Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường, kiêm Chánh Giáo của chi đạo Bửu Sơn Huỳnh Đạo.  BỬU LAI = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên và Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường. LÀM ĐÚNG CÓ NGÀY TRỞ LẠI VIỆT NAM = câu này nói với ông Ngô Tuấn Kiệt.]

 

Đền trung ba chỗ phải làm

Bốn nơi xây cất thân phàm tựa nương

Nói rồi công việc KỲ HƯƠNG

MINH KHAI NGỌC LỘ là PHẬT VƯƠNG TÁI TRẦN

 

[PHẬT VƯƠNG TÁI TRẦN = Ngài sẽ xuất lộ để nhập thế hành đạo, còn hiện giờ ngài vẫn ẩn cư.]

 

Đến đây tạm dứt thi vần

Mong cầu con MẪU có phần hiển thông

Tự con cháu LẠC giống RỒNG

Hãy thương hết thảy ĐẠI ĐỒNG NĂM CHÂU.

 

NAM MÔ TAM TÒA BỬU GIÁO PHỔ ĐỘ QUẦN SINH.  BỬU LINH DI LẠC TÔN LÂM PHÀM GIAN CẢNH TẾ ĐỘ CHÚNG SANH GIẢI ÁCH BỊNH TAN TIÊU TRỪ ĐẠI NẠN.

A DI ĐÀ PHẬT.
Chúng tôi lại nhận được Clip 111 do kênh Tuấn Dũng Nhịp Cầu Thân Ái thực hiện, uploaded ngày 14 tháng 9 năm 2021. Vì nội dung có liên quan đến Giáo Hội Thiên Trường và các vị giáo phẩm của Giáo Hội cho nên chúng tôi đưa lên trang này để quý vị đồng đạo rộng đường tham khảo.  
 

Tựa: (111) CÔ HOA LÝ SOI CĂN BẰNG THƠ PHÁP KHI TIẾP NHẬN ĐIỂN VÔ VI
Kênh: Tuấn Dũng Tâm Linh

https://www.youtube.com/watch?v=UlRwdKE9NSg

Chép xuống từ phút 28:40 của clip.

 
  

  

  

Đời xoay chuyển THIÊN TRƯỜNG mở hội

THÁI CÔNG lo cứu rỗi nhân sinh

NỮ HOA trên bước hành trình

 

[THÁI CÔNG = ám chỉ Đức Ngài. NỮ HOA = ám chỉ Đức Chưởng Thế  của Giáo Hội Thiên Trường.]


Hai người chung hợp gia đình chí giao

Được khai sáng cứu nhau tay nắm

Nếu có duyên núi Cấm được hồi
 

THÁI CÔNG THẦY ở cao ngôi

NỮ HOA sắc ký được rồi hôm nay

Bửu MINH Ngọc lộ CHIẾU khai

CHÍ TÔN khai triển sơn đài hợp chung

Tây Ninh Âu Mỹ vui cùng

Non Tần nhận lịnh LÃO KHÙNG xử phân

Có người không biết cần nói bịp

Nhận tướng ngoài nói tiếp chê bai

Phật tâm thì Phật mới lai

Chớ còn tôn giáo mới khai mở trường

GIÁO HỘI chốn THIÊN TRƯỜNG vĩnh cửu

Người xưa nay mới cũ hồi quy

Xác trần có lúc phải đi

THIÊN TRIỀU nhận lịnh [của] DIÊU TRÌ [phải] hành y

 

[THIÊN TRIỀU = ý nói Giáo Hội Thiên Trường. MINH CHIẾU = Cao Đài Chiếu Minh, Tổ Đình Cần Thơ, của Đức Ngôi Hai trào một Ngô Minh Chiêu.  CHIẾU MINH còn ám chỉ kim thân Thượng Đế dưới thế.]

 

KIM ngôn cố gắng hành trì

ANH thư nữ kiệt đúng KỲ trổ HOA

Gia đình nước Việt mặn mà

QUỐC gia cường thịnh con nhà ÂU CƠ

 

[KIM ANH = THÁI KIM ANH = thế danh của Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường. THIÊN QUỐC = thiên danh của Đức Ngài, Ngôi Hai trào tam Hoàng Di Thiên, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]


THIÊN TRƯỜNG đây tặng bài thơ 

Hãy chờ đúng lúc đúng giờ mở khai

CHÍ TÔN cùng với ĐỨC NGÀI

Mở cửa CAO ĐÀI THÁNH GIÁO bước ra

 

[CHÍ TÔN = Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn = Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.  ĐỨC NGÀI = Ngôi Hai trào tam, Hoàng Di Thiên.]


Kính trình trên trước NỮ BÀ

Cùng các TIÊN TRƯỞNG xác na [kim thân] có rồi

Chỉ cần hợp khế mà thôi

Chớ người chưa biết nói thì buồn chi

Con chẳng biết nó khi [dễ] CHA MẸ

Đứa biết rồi nói khẻ nó kinh [sợ]

Đứa không [nhận] nó chẳng thông minh

Ỷ mình có của quên tình giao kê
Hỏi từ đâu nó về đất Việt
Hỏi từ đâu ý thiết bình thường
Từ đâu nó nhận lịnh trường
Từ đâu nó có diễn đường THIÊN LONG
Thôi đừng buồn mích lòng nặng nhẹ
Gởi cho người nói khẻ mấy lời
Được [hay] không chờ đến cơ thời
Phật, Tiên, Thầy Tổ tuyệt vời ai [có thể] so
Người không biết nó lo nặng nhẹ
Chửi mắng nhau làm trẻ MẸ đau
Nếu người ở chốn cung cao
Chắc là THANH KHIẾT biết [thế] nào lời CÔ [HOA LÝ]

 

[NGƯỜI = Thanh Khiết.  THANH KHIẾT = thế danh của ngài Giáo Sử Đạo Quân của Giáo Hội Thiên Trường.]

 
Gởi đây lời nói CỤ ĐỒ
Mượn khẩu CÔ [HOA] LÝ nói vô đôi lời
Được không hãy [chờ] đến cơ thời
Dừng tay chờ lịnh của TRỜI xử phân.

 
 
 
Chúng tôi lại thấy được một video clip khác từ kênh Tuấn Dũng Nhịp Cầu Thân Ái, uploaded ngày 11 tháng 9 năm 2021 . Vì nội dung có liên quan đến Giáo Hội Thiên Trường và các vị giáo phẩm của Giáo Hội cho nên chúng tôi đưa lên trang này để quý vị đồng đạo rộng đường tham khảo.  

   

Tựa: CÔ HOA LÝ NHẬN ĐIỂN ĐỊA MẪU ỨNG KHẨU THƠ PHÁP
Kênh: Tuấn Dũng Tâm Linh

https://www.youtube.com/watch?v=RD3O_OxWTlE

Chép xuống từ phút 7:30 của clip.

 

 

...

Dừng tay chờ đợi LỊNH THIÊN

Cho trong tất cả ba miền Bắc Nam

Trung xoay chuyển Kiều Lam một bến

Đúng chu kỳ gởi đến Thiên Thư

 

[LAM KIỀU = Cầu Lam = Một điển tích nói về cây cầu bắt trên sông Lam là nơi tiên ở, cũng ngụ ý nói là nơi kết nhân duyên giữ người và tiên.]

 

Kỳ này là hội phong người

Trọn trung trọn hiếu Thiên Thư sắp rồi

Trời đất chuyển để coi sự việc

Để coi người có thiệt cùng chăng

Ngửa tay mắt ngó chị Hằng

Ai ơi có biết bóng trăng lu mờ.

 

Sao lặn bớt đúng giờ hoa tốt

Khởi bông thơm cởi lốt nô vong

Trồng này mới thiệt là bông

HOA khai nhụy trỗ CON RỒNG tương sanh

Qua KỲ chót lập thành CHÁNH GIÁO

Mở Cửa Thiên là ĐẠO CHÚA TRỜI

 

[Một nền Chánh Giáo khai mở tại Hoa Kỳ và đây là Đạo của Đức Chúa Trời, tức Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường.] 

 

Sau đây những chuyện thức thời

Ai tri nấy biết việc đời hiểu sâu

Còn chưa biết mà câu mâu hung dữ

Động lòng mình mắng chửi ó la

Làm cho buồn bã MẸ CHA

Con mình nó giỏi mà nó la riết nhàm

 

Nên phải biết xác phàm TRÍ THÁNH

Định tâm rồi chiếu ánh điển quang

Kỳ này là ĐỨC MẪU HOÀNG

TÔN THÁNH GIÁO CHỦ gom toàn năm châu

Người siêu nhiên nhiễm sâu tin tưởng

Xuống thế gian rộng lượng khác thường

Thôi thì cố gắng [cáng] đáng [đảm] đương

BẢY HAI HIỀN THỦ phi thường lộ ra

TAM THẬP LỤC [THÁNH] cả BA BÀ nổi

Để trở về trao đổi linh quang

NHỊ THÂN [NGÔI HAI] sắp xếp rõ ràng

 

[Kỳ này các vị Thiên Long và Thiên Hoa sẽ quy về Giáo Hội Thiên Trường, đúng với huyền khải Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam Thập Lục Thánh, Thất Thập Nhị Hiền, Tam Thiên Đồ Đệ.  BA BÀ = 3 vị Phật Mẫu trong số 9 vị Phật Mẫu của Diêu Cung.]

 

Cho người hiểu rõ Niết Bàn Vô Vi

Bên tiềm năng biết thì ý thức

LỊNH CHA TRỜI một bậc cao siêu

Gom linh mới diệt được YÊU

Trí linh mới xử được tiêu tâm TÀ

Thời mạt pháp có MA lẫn THÁNH

PHẬT TIÊN còn chiếu ánh mà thôi

Xác trần đã sắp [xếp] hết rồi

Từ THẦN tới THÁNH TIÊN ngôi có à

 

Nên địa cầu Kỳ Ba xoay chuyển

Để góp tôm ở biển rất nhiều

THANH [LONG] [GIÀ] LAM ai biết mới siêu

Người xưa trở lại ngư tiều hóa long

Nước chừng nào xuôi dòng mỹ thuận

Người tu hành chịu đựng đắng cay

Thì sau người cổ sanh lai

HUỲNH khai NGỌC lộ một ngày không xa

NGỌC [ĐẾ] xuất thế Kỳ Ba kinh khiếp

Nạn [châu] chấu trời liên tiếp khổ đau

Thôi thôi tay bắt mặt chào

Chuyện trời TRỜI liệu mình công lao đủ lành

Còn việc thế đừng tranh đừng chấp

Người hạ trung cao thấp có riêng

Miễn mình làm việc cho THIÊN

Thì đừng chấp cứ lo riêng việc nhà
 

Trong vũ trụ Ta Bà cảnh khổ

Biết chừng nào người cổ lai hy

Ngày xưa anh chị phải đi

Vì thời chưa đến việc gì cũng cam

Nay đến buổi GIÀ LAM vui vẻ

Lời CÔ [NGỌC] HOA nói khẻ từng câu

Tịnh tâm mới mở bộ đầu

Trái tim nhân ái Á Âu phải điều

Thì chừng đó ít nhiều khí tốt

Nạn dịch không còn thốt nữa đa

Bịnh đau cảnh thức bá gia

Ai vui để được về nhà Thánh Tiên

Nên có chút niềm riêng trao đổi

Tùy chị em thăm hỏi thế nao

Việc làm tâm ý công lao

Lấu đức bủa đức lọc thau thành vàng

Đức nhiều mới nhận điển quang

Phước nhiều thì được an toàn bổ thân

Muốn cho Thần Thánh tương phân

Là Hội Phong Thần để Thánh sắp xây

Phong người trí đức lần này

QUANG TRUNG cởi lốt trời Tây thanh nhàn

Trừ người tam độc ý gian

Binh Trời sắp xếp lựa hàng tân nhân

Lựa rồi mới lập bản thân

Bác điên vạn cổ tri tân một đời

Hồ trong nước mới ngon ơi

Minh đem ánh sáng là đời mới vui

Còn nay như mít sút cùi

Việc người đau khổ có vui đâu là

Nhìn xem thế giới can qua

Việt Nam cảnh khổ kỳ ba rất nhiều

Lời thơ ý pháp bao nhiêu

Gởi cho tất cả Hoa Kiều Việt Nam

LỊNH THIÊN ĐÚNG LÚC PHẢI LÀM

THÁNH RA TRỪ BỚT QUAN THAM LÚC NÀY

Chánh chơn lời nói là Thầy

Tham lam lời nói nọ này là ma

Xử phân lọc hết người tà

Vâng lệnh MẪU BÀ cô NGỌC [HOA] nói thơ

LÝ phân từ nảy đến giờ

Để cho tất cả bàn cơ phủ hình

Đất trời một khối tâm linh

Chờ đợi sắc HUỲNH BỬU tái KỲ HƯƠNG

HUỲNH HOÀNG phải rán [cáng] đáng [đảm] đương

PHAN LÊ ĐỖ rán lo lường thâu canh

NGUYỄN TRẦN LÝ vốn đàn anh

Hợp chung một khớp nhánh nhành mới quy

Cành khô lá héo làm chi

Cành xanh lá tốt mới thì trỗ hoa

Trồng cây cây tốt lắm đa

Nhưng không chăm sóc sâu mà nó ăn

Bắt sâu phải bắt trừ căn

Chớ còn sâu nhỏ nó hằng sanh sôi

Nói cho người trí biết rồi

Hiểu lời cô NGỌC [HOA] phân bôi mấy điều

 

Chấp tay nguyện với Linh Tiêu

CHA TRỜI xoay chuyển Việt kiều hồi hương

Để chừng hết lớp đời Thương

Hết người hung ác PHẬT VƯƠNG mới tái trần


Thôi thì kỳ chót lập thân

Làm việc chuyên cần ăn ở thiện lương

Bỏ thù tâm đức tình thương

Xả đi các nghiệp tình trường thế gian

Thì về quy cựu Tây An

Hẹn người buổi trước đăng đàn gặp nhau

Trời mọc thì ắt lặn sao

Trăng soi sáng cả cùng nhau sở hành

Trời còn trong mát thanh thanh

Hoa khai chiếu rọi đầu ngành thảnh thơi

Đến đây chời đợi cơ thời

[NGỌC] HOA tạm dứt thơ lời chúc vui.

 
BÀI 6

Tinh Hoa Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng Saint Louis, MO, nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, lúc 18:22 giờ US, và yêu cầu gởi đến CÔ HOA LÝ.

 

 

PHỔ TỪ QUANG ĐIỂN

 

PHỔ ĐÀ NAM HẢI, PHẬT TÂY AN

TỪ lượng âm dương áng định hàng

QUANG chiếu linh thông minh tịnh bản

ĐIỂN THẦY điển MẪU độ dân làng.

 

Miền trần thế tổng đàng tu tắt

Phật thiên nhơn tất bật khuyên lơi

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO gọi mời

Bá gia các cõi đổi dời cách tu

 

Luận ngôn ĐẠO ĐIỂN từ võ trụ

Phật tánh căn thường trú KHÔNG MÔN

GIÁO TÔNG tiếp cổng đại đồng

Mùa thu lá rụng trần hồng biệt chưa.

 

Luận sách đạo ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO

NGỌC ĐẾ ban tặng ĐẠO CAO ĐÀI

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI ngày nay

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO một đài vô vi.

 

Thiên chỉ lịnh thiên ni thiên cở

Hiệp thế cơ phổ trợ nhơn loài

LIÊN SƠN ĐẠO đợi giống nòi

TIÊN RỒNG ÂU LẠC qui hồi TRƯỜNG THIÊN.

 

Điển TAM GIÁO giáng miền Thượng Đức

Cổ kim hoà các bực Thánh Tiên

Phật gia trung chuyển căn nguyên

Mùa đông lúa chín SƠN LIÊN chuyển mình.

 

Ấn tam bộ thiên tình hiệp lữ

Khách đồng tu vô tự vô kinh

THIÊN MINH giác chúng BỬU HUỲNH

PHẬT THẦY PHẬT MẪU THIÊN BÌNH giáng cơ.

 

Nay TIÊN TRƯỞNG tân cơ khai mở

Cửa Nam Thiên THẦY TỚ GẶP NHAU

Giải tan nghiệp lực đồng bào

Người già hoá trẻ THẦY trao pháp lành.

 

Quang minh phổ tam thanh nhất cảnh

Thực hành tu tâm hạnh dung hoà

Tinh hoa hoá lượng phổ đà

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO Ta Bà định sinh.

 

Khuyến sanh chúng đăng trình tiếp điển

Tập tu nhanh tịch luyện tam thanh

Chơn nhơn ngọc bích sẵn dành

Đến ngày khó khổ nương nhành vô vi.

 

Cái khổ đói sầu bi sẽ thấy

Hạnh đời tu đổi lấy lạc an

Khuyến trong nội ngoại Hồng Bàng

Cơ trời biến chuyển lớp màn từ đây.

 

Này đồng đẳng THẦY xoay MẸ chuyển

Đến nguyên nhân hoá hiện điển thiên

Vô vi sóng hiện mọi miền

Con nhà thảo mộc giải liền nguy nan.

 

Đàng nội ngoại từ nay gắng lấy

ĐẠO HUYỀN KHÔNG rồi thấy nhiệm sâu

Khuyến trong thế giái hoàn cầu

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO gốc đầu Thượng Ngươn.

 

SẤM KÝ ĐIỂN THIÊN TRƯỜNG BIÊN SOẠN

Dọc hoành ngang từng đoạn thông thiên

Mở khai ứng điển nhơn hiền

GẶP THẦY GẶP MẪU SƠN LIÊN THUYẾT TRÌNH.

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng Saint Louis, MO, nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài vào ngày 17 tháng 9 năm 2021, lúc 02:37 khuya giờ US
 

BỬU SƠN KỲ PHỔ

 

BỬU phất tiên thiên điển NGỌC HOÀNG

SƠN Liên trung chuyển áng huỳnh quang

KỲ Hương lãnh đạo hàng minh mạng

PHỔ hoá tân dân Trạng thế đàng.

 

Trống đồng loang loáng LẠC LONG

Hiện thần ứng cứu CON RỒNG CHÁU TIÊN

ÂU CƠ HOÀNG MẪU chuyển liền

Rước đưa nhơn vật vào biên ĐẠO THẦY

CHÍ TÔN ĐẠI [BỒ] TÁT về đây

TIÊN RỒNG ÂU LẠC Đông Tây lộ này

Binh thơ đồ trận đủ đầy

Chuyển luân Bát Quái PHẬT THẦY cầm tay

Xưa ông SƯ VẢI bán khoai

Nay đà điển tái ứng bài vô vi

Gia trung THẦY MẪU đo ni

BỬU SƠN tại thế HƯƠNG KỲ [huyện] Đầm Dơi

Cà Mau [kinh] Thầy Ký đạo đời

KIM SƠN GIÁNG THẾ HIỆN THỜI ĐẠI SƯ

Khoai lang rau bắp lượng từ

Xóm làng THẦY độ giải trừ bệnh căn

Giàu sang nghèo khó cần năng

Rau tương dưa muối chọn phần thọ chơn

Miền Đông cho đến Tà Lơn

Rồi Tây Nam Việt chơn nhơn thị thành

Cơ duyên có gặp gốc cành

HƯƠNG KỲ SƠN BỬU chính danh HỒNG BÀNG

Từ đây đến Phụng Hoàng San

Đừng đi gian khó đạo đàng gắng tu

Kinh thư sách cũ mờ lu

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI chỉnh chu lọc gàng

Thiên tâm tập học sách vàng

Từng phần diệu dụng mỗi hàng trí tri

Tâm không sở trụ liên kỳ

Hoá duyên trần thế vô vi MẪU THẦY

Một chum nước lạnh đủ đầy

Linh đan giải bệnh nạn dày mỏng tan

Còn ôn dịch tễ thế gian

THIÊN BÌNH hoá chuyển rồi bàn tính sau

Cơm tương cà đậu cho mau

TỪNG CÂU LỤC TỰ THÊM VÀO TÂM MINH

Này đây phù lịnh làm tin

Đặng mai mốt nữa hoá sinh định thần

Chơn tâm thiện đạo phước phần

Thuận duyên đưa đón điển tần giải nguy

Ai người hạnh đạo trí tri

Ai người giác ngộ vô vi PHẬT THẦY

Ai người đạt đạo Phương Tây

Ai người tu tịnh MẪU THẦY điển quang

Ai người hạnh đức nhơn hoàn

Ai người tại thế đắc hàng Thánh Tiên

Ai ngươi duyên thiện liễu thiền

Ai người đại nguyện trọn duyên tu hành

Ai người liễu cảnh liễu danh

Ai người hạnh đức đạo thành liễu chơn

Ai người gặp được Tà Lơn

Ai người tịnh dưỡng thuần đơn đất trời

Ai người phổ hạnh vô lời

Tịch tâm tịch tướng tịch đời liễu nhơn

Hoà trong hiệp ngoại tuần quờn

Như như thế ấy tam hoàn nhân nguyên

Con rồng cháu lạc HOA THIÊN

Con trong trời đất liên thuyền càn khôn

Cửa huyền kết nối thông ngôn

Âm dương chuyền hoá không môn định thiền

Hoà trong chum nước thiêng liêng

Châu linh tại thế thiên nhiên BỬU HUỲNH.

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5277)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4896)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5739)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7137)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6008)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6897)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9394)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5335)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5808)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6888)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8821)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9955)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6044)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7798)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5940)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6684)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9972)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12534)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7241)
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7691)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7264)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8722)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10540)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9524)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6218)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9453)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11396)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12962)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13050)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10614)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.