THIÊN THƠ THÁNG 9 NĂM 2020

02 Tháng Chín 20208:59 SA(Xem: 12626)
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 30 tháng 9 năm 2020 lúc 18:21 PM.US. 
 

THIÊN ĐẠO HÓA DUYÊN

THIÊN thủ đồng nguyên Phật Thánh Tiên

ĐẠO Thiền hoán hiện tọa Nam Thiên

HÓA sanh chuyển kiếp Thiên Nhơn Địa

DUYÊN pháp đạo chơn tánh bổn thiền

Hồi cảnh sắc trần về Thất Đại

Giải tâm trần thế hóa tâm Thiên

Thoát bờ lục đạo luân hồi biển

Căn nghiệp tự nhiên giải phóng liền.

 

Cảnh vạn biến VÔ VI THIỀN ĐIỂN

ĐẠO HOÀNG THIÊN hoán chuyển đổi trần

[Vào] THỜI KỲ KHOA HỌC SÓNG TẦN

[Trước đây] Lý văn ngôn ngữ chưa phân rõ ràng.

 

Ai tu pháp tu mờ tu sáng

Được hay không [mà] phỉ báng lẫn nhau!

ĐẠO THIỀN NHẬT NGUYỆT ĐÀI CAO

Tâm thiền giác ngộ Thiên Bào được chưa?

Nhiều pháp tu nhiều tầng chọn lựa

Một pháp hành THIÊN tựa VÔ VI

Đặng sao mỗi pháp mỗi kỳ

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO VÔ VI hữu hình

Thiên Canh Tí lịnh Thiên Đình

Hiền nhơn tịch tịnh âm thinh sắc hình.

 

Long sư mã BỒ ĐÀ DI hóa

Giáo Pháp Thiền phổ họa Minh Châu

THIÊN TÔN NGỌC THƯỢNG dòng châu

Xuất hành Đạo Pháp nhiệm mầu càn khôn.

 

TÂM PHỤC HIỆN BỔN MÔN tại thể

TỰ NHIÊN THIỀN PHÁP thế chơn như

Nhìn xem cảnh sắc Đại Từ

Đại Bi như vậy như như vạn loài.

 

Trí huệ sáng hòa đồng tâm cảnh

Đạo với Đời nhứt cảnh vô biên

Niên niên hạnh điển vĩnh miền

Vô Vi Thiền Pháp THẦY biên Mây Rồng.


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 30 tháng 9 năm 2020 lúc 18:20 PM.US.
 

XUẤT THIỀN THIÊN ĐẠO

XUẤT thế gian phi tướng Đạo thành

THIỀN tâm diệu pháp Vô Vi sanh

THIÊN quang nhập thủy Bồ Đề sáng

ĐẠO thượng Minh Châu Bát Nhã hành

Bửu ngọc linh thoàn nguyên ngã cảnh

Đài thành đóng chặt xóa thanh danh

Tâm sanh anh túc hoa châu đảnh

Đạo cảnh thiên nhiên hữu kiếp lành.

 

Nhành hoa Dương Liễu Bồ Đà

Tâm sạch vạn pháp tướng ra bên ngoài

Thế gian thực tỉnh hồng mai

Tiêu diêu tịch tịnh Thiên Đài thoát mê

Bồ Đà liễu hóa chi đề

Câu li hải hội Tận Quê Tâm mình

Liên châu Giới Định Tuệ minh

Hoa sen thị giải âm thinh sắc hình

Trí sáng trong đoạn nguyện sinh

Gia đàng nội ngoại vô hình quang âm.

 

Hồ châu sáng dạ Thiên Đàng

Hồng minh tịch tịnh phá tan lửa trần

Bồ Đề Dạ Bồ Đà Tát Đỏa

Hóa linh quang thượng hạ thiện căn

Vô vi chư nậu căn thoàn

Đò thiên Bát Nhã chở đoàn huệ linh,

 

Cao lý Đạo chánh tâm diệu pháp

Hoán âm dương bá nạp tướng đời

Thường hằng sóng khởi muôn nơi

Đoạn trừ tận diệt tâm khơi hữu hình

 

Vô Vi Nội Cảnh mấy ai thông

Chí sáng lung linh diệt lửa lòng

Đại Tát ẩn mình chờ giải phóng

Như như chơn thể tánh Thiên Đồng.


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 26 tháng 9 năm 2020 lúc 03:04 AM.US.
 

THẬP VĂN THIÊN ĐẠO

THẬP NHỊ HIỀN THỦ kỉnh lễ Thầy

VĂN Thành Cố Quản xuất Đình Tây

THIÊN Nam Đạo Lập khai Sang, Thạch

ĐẠO sĩ Văn Nhu, Thắng, Đọt xoay

Ngoạn, Đạo Xuyến nguyên Ba Thới Chợ

Càn Khôn thông chuyển đến cùng Thầy

Tăng, Bùi chủ bộ KỲ HƯƠNG GIÁO

ĐẠO BỬU SƠN qui hội đủ đầy.

 

KỲ HƯƠNG GIÁO tỏa muôn nơi

Liễu mai tùng trúc tập khơi chơn thần

Đào nguyên trên chốn Non Tần

Qui hồi nguyên bổn Tân Dân tại trần

Thiên Canh Tí đã nhanh dần

Hiền nhân gội sạch trượt trần hay chưa?!

Lễ mừng Thầy BỬU SƠN thừa

Pháp đàn CHƠN ĐẠO muối dưa gốc cành

NGỌC THANH, TRUNG TRỰC, VĂN THÀNH

Cùng hàng đạo sĩ liễu sanh kỉnh Thầy

Thiên Long Bát Bộ rồng mây

Đạo đài bá nguyệt nhựt đầy sắc ban

Vô vi hòa điển TÂY AN

PHẬT THẦY, PHẬT MẪU điển đàn thiên thơ.


 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đạo tràng Nam Thành, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên sáng 25 tháng 9 năm 2020 lúc 05:16 sáng giờ US. 
 

THÁI KIM ANH CẨM TÚ TÂY DIÊU KIM

THÁI thời diễn hết khúc dân yên

KIM lai ẩn bóng Kỷ Canh niên

ANH tài Đức Đạo chói rực tỏa

CẨM thơ ngõ ý tỏa bố miền

TÚ lộng xòe cánh vô hình bóng

TÂY Thiên mở thức đẩy lực thần

DIÊU Tây soi sáng chuyện gội nhuần

KIM Nương cảnh lạc cõi Tây Bồng

LÂM hạ một cảnh hoa liên rộ

TRẢI mạch ấm lòng định CỬU THIÊN

LỰC tâm cố giữ đời cảnh thiện

SÁCH giải hòa dung đột phá vô

Ý chờ thạnh thới vinh quy giá

TUYỆT đỉnh nêu sâu chọn ứng HUYỀN

VỜI vợi từ tâm xưa lại chuyển

RỰC ánh ban mai cảnh thiên xa

BÌNH tâm ráng bước thức thần mở

MINH thuần hồi vị rạng ngày mai

KIM Đài ẩn bóng trau màng lộng

TỎA rực kim quang xu thế cờ.
 

[Thái Kim Anh, thiên danh Thiên Kim, phong vị hiện tiền Tây Phương Thánh Mẫu, giáo phẩm Chánh Giáo của chi đạo Bửu Sơn Huỳnh Đạo kiêm Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường.] 

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đạo tràng Nam Thành, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên khuya 24 tháng 9 năm 2020 lúc 22:57 giờ US. Một đêm trước, khuya 23 tháng 9, Đức Ngài đã thỉnh cầu Cửu Vị Tiên Nương xuống bài xác định tôn danh và phong vị của các ngài để về sau tông đệ Giáo Hội Thiên Trường và người đời biết chính xác và thờ phụng.

 

NHỨT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG thế danh

HOÀNG THIỀU HOA NƯƠNG NHỨT cơ sanh

NGỰ VƯỜN NGẠN UYỂN Tỳ Bà tán

TỲ BÀ ĐÀN khải húy lực canh

Nhứt khí tả đoan xuất địa cầu

Nương theo MẸ lịnh biểu âm câu

Tam bửu kỉnh bái dâng đàn vọng

Hội Yến mừng vui khải tỳ thầu.

 

[Nhứt Nương là Chưởng Quản của Vườn Ngạn Uyển.  Ngài tiếp dẫn các chơn hồn mới vừa thoát xác lên tầng trời thứ nhứt. Mỗi đóa hoa trong vườn Ngạn Uyển là một chơn hồn. Khi chơn hồn giáng kiếp thì hoa nở, lúc mãn kiếp thì hoa tàn. Tôn danh của Nhứt Nương là Ngạn Uyển Chưởng Hồn.  Đạo hiệu của Nhứt Nương là Huỳnh Hoa Tiên. Pháp khí của Nhứt Nương là Đàn Tỳ Bà.  Nhứt Nương có một kiếp giáng sanh trên đất Việt  tên là Hoàng Thiều Hoa, là một vị nữ tướng lừng danh của hai Vua Bà.]

 

NHỊ NƯƠNG CẨM TÚ NỮ HOÀNG danh

MỞ HỘI TRƯỜNG SINH KỲ TIÊN THÁNH

VƯỜN ĐÀO NƠI NGỰ [LÀ] TÂY VƯƠNG MẪU

Phẩm nhị CẨM TÚ ứng hiện rành

Nhị châu giai phận phận giai không

Thiên Cung đương cõi tương ấn đồng

Trần ai HOA trổ chim hót dịu

Gởi bóng khệ hình xác thể HỒNG.

 

[Nhị Nương chính là Tây Vương Mẫu Chưởng Quản Vườn Đào TiênTín ngưỡng nhân gian và tôn giáo đã lầm lộn tôn danh này là của Mẹ Kim Mẫu Diêu Trì.  Nhị Nương tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời thứ nhì. Với danh nghĩa con của Mẹ Kim Mẫu Diêu Trì thì Nhị Nương là Hồng Hoa Công Chúa. Tôn danh của Nhị Nương là Hội Yến Đại Tế Tư. Đạo hiệu của Nhị Nương là Cẩm Tú Tiên Tử. Pháp khí của Nhị Nương là Ngọc Lư.  Nhị Nương có một kiếp giáng sanh vào đất Campuchia tên là Cẩm Tú. Cẩm Tú hoặc Cẩm Bửu là phiên âm từ tên của Nữ Hoàng Campubhara.]

 

TAM NƯƠNG KIM TUYẾN cung thế danh

ĐỘ KHÁCH TRẦN AI tu thiện lành

CÕI THANH THIÊN hộ nhơn chúng thế

LONG TU PHIẾN công tận tường canh

Tam Kỳ khai mở đạo lần ba

Vi phướn nương cầu đạo dung hòa

Canh từ vô chuyển ơn trên kính

Ban đức tánh nhu tài trí CHA.

 

[Tam Nương được dân gian Việt cung kính xưng tụng là Kim Tuyến Tiên Tử.  Tam Nương tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Thanh Thiên tức tầng trời thứ ba. Tôn danh của Tam Nương là Độ Ách Nương Nương. Pháp khí của Tam Nương là Long Tu Phiến.]

 

TỨ NƯƠNG LÊ NGỌC GẤM thế danh

ĐOÀN THỊ ĐIỂM KIM BẢNG nhơn lành

NẮM QUYỀN GIÁM KHẢO tuyển hiền đức

CÕI HUỲNH THIÊN ẩn kỳ viên thành

Tứ Đức vẹn toàn mới xưng danh

Cao trọng thiên lý đại chủ thanh

Hiền tâm vui tĩnh ngộ tâm đức

Điển tá buổi yên đạo cho thành.

 

[Tứ Nương đang nắm quyền Giám Khảo cửu thiên. Tứ Nương tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Huỳnh Thiên là tầng trời thứ tư. Tôn danh của Tứ Nương là Cửu Thiên Giám Khảo.  Đạo hiệu của Tứ Nương là Hồng Hà Tiên Tử.  Pháp khí của Tứ Nương là Kim Bảng. Tứ Nương có hai kiếp giáng sanh trên đất Việt, một kiếp tên là Lê Ngọc Gấm và một kiếp sau tên là Đoàn Thị Điểm, nữ sĩ nổi tiếng của Việt Nam.]

 

NGŨ NƯƠNG LIỄU HẠNH phong thế danh

TIẾP HỒN VỀ CÕI XÍCH THIÊN hành

XÍCH THIÊN CÕI chánh Tây thước tốc

NHƯ Ý thực phân ký phong sanh

Ngũ hồng vận chuyển HOẠT HUYỀN THIÊN

Gởi trọn hữu cảnh trực quan nhiên

Công tu nay gặp Diêu Yến Hội

Đức tánh lượng bề kiến bàn nguyên.

 

[Ngũ Nương tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Xích Thiên là tầng Trời thứ năm. Tôn danh của Ngũ Nương là Thượng Thiên Thánh Mẫu. Đạo hiệu của Ngũ Nương là Liễu Hạnh Tiên Tử. Pháp khí của Ngũ Nương là Như Ý. Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, Ngũ Nương có nhiều kiếp giáng sanh trên đất Việt.  Một kiếp là Hoa  Dung Công Chúa con Vua Trần Thái Tông.]

 

LỤC NƯƠNG HỒ THỊ HUÊ thế danh

TRUY HỒN say đắm biển mê hành

KIM THIÊN CÕI ngự cảnh di bảo

TIÊU DIÊU PHƯỚN lạc ảnh cung thành

Lục lạc kiểng khai mở năm châu

Nương chi đường lối vật chất sầu

Mau mau tỉnh giấc nghịch sai bước

Cuộc án phân thân đổi mạch cầu.

 

[Lục Nương tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Kim Thiên, là tầng trời thứ sáu.  Tôn danh của Lục Nương là Truy Hồn Sứ Giả. Đạo hiệu của Lục Nương là Huệ Hoa Tiên Tử. Pháp khí của Lục Nương là Tiêu Diêu Truy Hồn Phướn. Theo tư liệu của Cao Đài, Lục Nương có một kiếp giáng sanh trên đất Việt tên là Hồ Thị Huệ. Một kiếp khác tại Pháp tên Jeanne d'Arc được dân Pháp tôn là một nữ thánh.  Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, như trong bài này, Lục Nương không phải tên Hồ Thị Huệ như tư liệu của Cao Đài đã viết mà là Hồ Thị Huê.]

 

THẤT NƯƠNG VƯƠNG THỊ LỄ thế danh

CÕI HẠO THIÊN nhiên mở phúc lành

ĐỘ HỒN NƠI CÕI ÂM QUANG lạc

HOA SEN HỒNG thắm chói nguyệt thanh

Thất thế tạm nương chớ tưởng lâu

Nương cùng ĐẠI ĐẠO đuốc sáng cầu

Quyết đem nhơn thiện đến dương liễu

Đón chào căn lọt LỄ phụng chầu.

 

[Thất Nương tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Hạo Thiên là tầng trời thứ bảy. Tôn danh của Thất Nương là Âm Quang Tiếp Dẫn Đạo Nhơn. Đạo hiệu của Thất Nương là Lễ Hương Tiên Tử. Pháp khí của Thất Nương là đóa Hoa Sen Hồng. Theo tư liệu Cao Đài, Thất Nương có một kiếp giáng sanh trên đất Việt tên là Vương Thị Lễ, sanh năm 1900 tại Chợ Lớn và mất năm 1918, con ông Vương Quan Trân (anh ruột giáo sư Vương Quan Kỳ) và bà Đỗ Thị Sang (con gái của ông Tổng đốc Đỗ Hữu Phương).]

 

BÁT NƯƠNG HỚN LIÊN BẠCH thế danh

CÕI PHI TƯỞNG THIÊN giáp lướt thành

ĐỘ KHẮP HỒNG TRẦN SANG BẾN NGẠN

GIỎ HOA LAM thơm tỏa mây xanh

BÁT chiêu SEN TRẮNG nở mọi ngày

Hương thơm HOA đẹp ngất lòng thay

Trăng soi đổi lớp triển khai ý

Nơi gương sen nở trắng thơm hoài.

 

[Bát Nương tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Phi Tưởng Thiên là tầng trời thứ tám. Tôn danh của Bát Nương là Phổ Lạc Thiện Sư. Đạo hiệu của Bát Nương là Bạch Liên Hoa Tiên Tử. Pháp khí của Bát Nương là Giỏ Hoa Lam.  Theo tư liệu của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ, và nội dung trong bài này, Bát Nương có một kiếp giáng sanh bên Trung Hoa thời Tây Hán tên Hớn Liên Bạch và một kiếp giáng sinh trên đất Việt mang họ Hồ.  Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường thì Bát Nương giáng sinh trên đất Việt rất nhiều lần trong các đời Đinh, Lê, Lý, Trần.
Chiếu theo nội dung bài Bát Mẫu Nương Công do Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại đạo tràng St. Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thượng Thiên và gởi đến Đức Ngài vào ngày 20 tháng 9 năm 2020 lúc 11:40 sáng US, thì kiếp gần đây nhất của Bát Nương chính là “Cô Thu” vừa mới mất (Thu vàng lá úa màu hoa cuối), tức là bà Phạm Xuân Thu, sinh ngày 2 tháng 3 năm năm Kỷ Hợi (1959) và triều thiên ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân (2016).  Bát Nương còn có tôn danh khác là Bát Nương Di Hoa Kim Hải.]

 

CỬU NƯƠNG CAO THỊ KHIẾT ngọc danh

TẠO HÓA THIÊN SANH giải nét lành

Giác ngộ hồn vui thay sửa kịp

ỐNG TIÊU vang vọng khắp linh thành

CỬU THIÊN MỞ CỬA RƯỚC NGƯỜI HIỀN

Nương vi vô ảnh tầm độ duyên

Tri ân chiếu điển chánh pháp tiếng

Thiên cảnh giải trình lập Kỳ Nguyên.

 

[Cửu Nương là tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Tạo Hóa Sanh Thiên là tầng trời thứ chín. Tôn danh của Cửu Nương là Diêu Trì Cung Sứ Giả. Đạo hiệu của Cửu Nương là Ngọc Vạn Tiên Tử. Pháp khí của Cửu Nương là Ngọc Tiêu.  Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, bài Cửu Mẫu Nương Công, do Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại đạo tràng St.Louis tiếp điển ngày 22 tháng 9 năm 2020 gởi thông điệp đến Đức Ngài lúc 15:16 giờ US, Cửu Nương tiết lộ cho biết mình đã nhiều lần giáng trần trên đất Việt trong các triều Đinh, Lê, Lý, Trần và có một kiếp là vợ của Lịnh Công Mạc Kính Cửu ở Hà Tiên (tức bà Bùi Thị Lam, người huyện Đồng Môn, Biên Hòa?). Trong bài Cửu Mẫu Nương Công, do Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại đạo tràng St.Louis tiếp điển ngày 22 tháng 9 năm 2020 gởi thông điệp đến Đức Ngài lúc 15:16 giờ US, Cửu Nương tiết lộ bà chính là Cửu Thiên Huyền Nữ mà tín ngưỡng nhân gian và tôn giáo lầm lộn tôn danh này là của Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu.  Theo tư liệu của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ, Cửu Nương có một kiếp giáng sanh trên đất Việt tên là Cao Thị Khiết, sanh ngày 16 tháng Giêng năm Bính Thân (1895) tại Thị Xã Bạc Liêu, con của Ông Đốc Phủ Cao Minh Thạnh và Bà Tào thị Phu Nhân, triều thiên ngày 27 tháng Năm năm Canh Thân (1920) lúc mới 25 tuổi. Một kiếp khác bà là Công Chúa Ngọc Vạn, con của Chúa Nguyễn Hy Tông, được gã cho Vua Chey Chetta II trở thành Hoàng Hậu của nước Cao Miên.]

 

CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG khai sắc cơ

PHẬT khai nguồn lực pháp môn chờ

Hữu lai lai hữu giai không bất

Giữ phục y kỳ tác hoán cờ.

 

PHONG VỊ CỬU PHẬT NƯƠNG diêu quí

Xuất đất toan kỳ lộ tống vi

Chí phân giai đáo kỳ Phổ Độ

Cựu báo CƯ, CHIÊU chiếu hành y.

 

[CỬU PHẬT NƯƠNG là quả vị của CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG.  Cư là Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư và Chiêu là Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Văn Chiêu của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ. Các ngài đều trở lại vào lần ba này của Tam Kỳ Phổ Độ trong Giáo Hội Thiên Trường để tiếp tục sứ mạng.]

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ phổ độ nhân

HỘI YẾN DIÊU TRÌ cung Tây tần

TRƯỞNG QUẢN TẠO HÓA THIÊN đoan xuất

KIM BÀN PHẬT MẪU thiêng liêng ân.

 

[Trưởng Quản Tạo Hóa Thiên là Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn cũng chính là Kim Bàn Phật Mẫu.]

 

ĐỔNG SONG THÀNH hầu giá KIM ÂN

VƯƠNG TỬ PHÁ phá tài sắc đoan huân

HỨA PHI YẾN nhiệt thể tiên đáo

AN PHÁT TRINH trung tứ vị thân.

[4 vị nữ nhạc hầu Đức Phật Mẫu là Đổng Song Thành, Vương Tử Phá, Hứa Phi Yến, An Phát Trinh]

 

Tam HOA bửu kính NHỨT địa cầu

TÚ NƯƠNG NHỊ VÕ gợi bóng châu

TUYẾN TAM rõ báo bề trên lượng

GẤM đức TỨ toàn quý danh câu.

 

LIỄU NGŨ tịnh thiên bảy vận chuyển

HUÊ LỤC NƯƠNG sanh cả giới điền

LỄ THẤT chỉ đường sơn già trẻ

BẠCH SEN nở trắng BÁT thêm HOA.

 

KHIẾT CỬU trùng nguyên cửa sướt về

Đảnh cảnh dặm thành gốc cội năng

Chớp nhoáng cửu vi nương Tây đàng

Canh yên ý lịnh chờ THIÊN MẪU

CỬU VỊ PHẬT NƯƠNG đáo khai ban.

 

Kỳ ba TAM KỲ PHỔ ĐỘ NHÂN

Chiếu điển ân ban rõ OAI THẦN

Ngược thuyền xuôi cảnh CHỜ XUẤT TRẬN

Phẩm vị CỬU NƯƠNG phép mầu thuần.

 

Tri ân mệnh cuộc ĐẠI ĐẠO hòa

Phận cơ lan tỏa vận khương xa

Linh liễu cơ thiên trần hồ chuyển

PHÁP ĐIỂN tạo ra ĐẠO KỲ BA.

 

Chỉ là THIÊN Ý trải ban hành

CỬU NƯƠNG bổn hữu khoảnh khắc đang

NHIỆM KỲ ĐẠI ĐẠO lịnh bổn hoàn

Khắp phương Hội Yến trăng soi sáng.

 

Pháp động mở mang thái bình an

Hạ phàm CỬU trụ vạn trường xuân

Cõi tạm thân xác MẪU từ ân

Lộng lầu vô ảnh nâng tứ trụ.

 

Cơ chiếu tại trường danh bộ lưu

Chờ hội trống vọng từ công án

Đông Tây Nam Bắc chọn nẻo đàng

Vui từ hạnh đạo bảo chơn như.

 

Canh thâu ráng thức truy bài tâm

Tấn hội Canh niên cửu phẩm tầm

Cạn sâu vực thẩm nêu kỳ hội

Cửu vi ngắm nhìn thế sự phàn.

 

Phiêu phiêu sóng lặng khúc nhạc đàn

NHỨT NƯƠNG giáng vẹn tặng lễ ban

Nhứt nhứt đoan tả vẹn pháp ý

Nương ý chỉ một tấm chơn vàng.

 

Ẩn lộng theo chơn đức MẪU HOÀNG

NHỊ NƯƠNG CHƠN VÕ khiếu huyền quang

Chờ kỳ ô giải mở thầm thức

Trinh tiết phòng không sự xế xan.

 

Thời khó tam ma MỞ ĐẠO ra

TAM KỲ PHỔ ĐỘ pháp mọi nhà

QUẠT LÔNG PHIÊN TỤ lượng chính thất

TAM NƯƠNG khai chí mở báu tòa.

 

Thúc tâm linh Tứ Đức vẹn toàn

KIM BÀN xoay chuyển thoát huy năng

TỨ NƯƠNG tặng khách văn bài tự

Tâm trạng vững vàn niệm tầm phăng.

 

NHƯ Ý màn Canh chuyển bạc thiên

NGŨ NƯƠNG hồng đơm một chiếc thuyền

Huyền môn khai lộng ân tâm phúc

Qui nguyên bố đức mái nhà duyên.

 

PHƯỚN TIÊU DIÊU ÂM vang Hội Yến

Tỉnh giấc lo cởi hết mộng huyền

LỤC NƯƠNG quyết Ô cầu Ngân bắt

Sám cung khôn thoát khổ trầm khiên.

 

HỒNG SEN trổi mọc cõi Hoa Thiên

THẤT NƯƠNG VƯƠNG phép thất thế truyền

Chỉ đường chơn ý Tòa Đài mở

Chí dốc một lòng Phật chuyển nhiên.

 

HOA LAM GIỎ hương thơm cung diễn

BÁT NƯƠNG từ HOA vận rộ thiên

Gần hương SEN say mãi Tòa Đài

Thêm hoa rãi vườn hoa gội tuyển.

 

ỐNG TIÊU âm diệu mở cửa thiên

CỬU NƯƠNG qui cựu đón người hiền

Nương chí dắt dìu đến Tây Phật

Mùa Thu sáng lạng như trăng lên.

 

Điển thiện chắt chiu lượt giải trình

Giai mang đa phận giải tạng kinh

CỬU NƯƠNG VỊ PHẬT nghiêm chánh pháp

Mở rộng tâm căn hữu phúc linh.

 

Hồn thăng nhập thể vô hình thay

Mạch khiết năng cơ thao lược mài

Cẩm nang chí tỏa giải bồng giấc

Chơn tu tâm pháp tựa Phật Đài.

 

Diệu ý SÔNG NGÂN PHỤNG GÁY non

Chân tướng xác thân đi đứng mòn

Vô vi sắc mệnh tâm khả ái

Gởi trọn KỲ YÊN lập án công.

 

CỬU NƯƠNG say pháp rõ nét nhìn

TAM KỲ PHỔ ĐỘ tát viên linh

Pháp bủa lắm phen mau nắm lấy

Nhẹ bước liên hoa thở bình minh.

 

Cơ đáo di phận bủa đức trong

Xuân Thu trổi nhánh mọc mầm vòng

NGHÌN NĂM CÓ MỘT KỲ YÊN ĐẾN

CỬU NƯƠNG trang sử sách thần công.

  

Ngày mai sự thế đăng hoa tỏ

Thơ thảo càn khang hấp thụ ra

Hội Yến dồi đức hoa thơm tựa

LIÊN HOA CHÍN PHẨM TẤT LỊNH BÀ.

 

LONG HỘI đang chờ tinh hoa nở

Màu trời đượm bóng thắm linh thơ

Vô hình huyền diệu sơn minh tỏa

CỬU PHẬT NƯƠNG NƯƠNG thiện ý chờ.

 

Phận người giai bổn nhiệt tình chỉ

Giờ khắc vô vi bến hẹn kỳ

PHONG THẦN KHAI điệu âm vang trổi

Bước một màn ba cẩm nang y.

 

Chấp pháp vi hồi đổi gió xa

Ngàn năm mở xuất chúng linh tà

Toán trời sửa soạn tinh hoa mã

Can lược thâm sâu đếm thời gia.

 

Khuê lầu các thuần phong khả ái

Rõ mục đề sâu khải đàn an

Mầm thiện tâm đâm mọc rào hàng

Thơm hương vị tựa hồ sen dậy.

 

Thả lòng từ kỳ mở gom thâu

Thiên ý kỳ ba LONG HỘI LẦU

Mầm căn tô điểm năng công lực

Trống lịnh THIÊN MINH điệu xoay lâu.

 

Điển hồi chấm dứt an khương cảnh

Đàn trổi vọng thiên thấu mây xanh

CỬU NƯƠNG VỊ trở lai cung vị

Thiên Cung gởi bóng tạm lời lành.


 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 22 tháng 9 năm 2020 lúc 15:16 P.M. US.
 

CỬU MẪU NƯƠNG CÔNG

Dương tiên Trùng Cửu báu thừa ân

Chí ngộ đăng thiên lửa ngút ngần

CỬU MẪU Đinh Lê Trần Lý ẩn

NƯƠNG CÔNG Mạc Cửu hậu phi tần

Thiên Triều nhiếp chánh vào cung cận

Pháp Đạo minh châu trụ điển tần

Thượng cảnh Ngọc Toà Thiên Đại Ấn

Huỳnh mai liêu Động Tích Hương dâng.

 

Nghi lễ phân ba kỳ ĐẠI ĐẠO

Kỉnh thành NGỌC ĐỨC sắc phong cao

CỬU THIÊN HUYỀN NỮ chào MINH GIÁO

Huỳnh Bửu Ấn Hồng NGỌC ĐẾ trao

Tâm sở đắc nhơn thiên pháp báu

Tánh thiền THIÊN ĐẠO PHẬT-TRỜI vào

Pháp lành THẦY MẪU vừa tân tạo

Liên bửu như như lễ nghĩa chào.

 

Thượng cảnh Cửu Trùng điển MẸ CHA

Thiên Long Bát Bộ chuyển quê nhà

Trường sinh tánh thể Thiên Nhơn Địa

LÃO TỬ thường hằng ngộ giác đa

MẪU chuyển linh căn đồng thuỷ hoả

THIÊN HUYỀN chiếu điển đến Tam Gia

Hà Đồ nắm trọn KIM THIÊN hoạ

BÁT, CỬU NƯƠNG CÔNG vịnh kiến bà.

 

Thiên Đoài đốn ngộ Cấn tâm không

Cảnh sắc cửu cung Ly đại đồng

TỨ GIÁO BỬU TÒA qui đại Khảm

Tam miền Thất Đẩu Chấn đồ long

Qui hồi căn cội THIÊN TRƯỜNG TỔNG

CỬU MẪU NƯƠNG CÔNG rõ GIÁO TÔNG

Vị thế vô hình đồng điệu Tốn

PHẬT-THIÊN chuyển thế Càn Khôn thông.


 
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đạo tràng Nam Thành, nhận thông điệp từ Vô Sanh Lão Mẫu và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 21 tháng 9 năm 2020 lúc 23:30 P.M. VN.
 

THÁI KIM ANH 
THÁI chơn tu chánh cội nguồn long

KIM châu khai mở ngay lối giồng

ANH minh sắp mệnh Trời Hội Yến

BỔN diệu thuyền nang bách [tính] sang sông

GƯƠNG soi kỳ diệu nhành sen báu

SEN mọc thiên duyên nở nhụy châu

HOA chen chút mọc đời uyển cảnh

THIÊN định tâm hài đạo đời sâu.

[Thái Kim Anh, thiên danh Thiên Kim, phong vị hiện tiền Tây Phương Thánh Mẫu, giáo phẩm Chánh Giáo của chi đạo Bửu Sơn Huỳnh Đạo kiêm Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường.]

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 20 tháng 9 năm 2020 lúc 11:40 A.M. US.
 

  

BÁT MẪU NƯƠNG CÔNG

Bích nguyệt châu môn ngõ khách hầu

CÔ lầu đàng nội bóng chiều sâu

THU vàng lá úa màu hoa cuối

Dáng ngọc hồi sinh đợi bấy lâu

Thiện cảnh vang xa đồng bến CẬU

Vườn XƯA sắc thắm nước TRĂNG thâu

XUÂN HOA nội hiệp TRƯỜNG THIÊN HẬU

Đáo tuế niên này gởi đôi câu.

 

[CÔ "THU vàng lá úa màu hoa cuối" mà "đồng bến CẬU, vườn xưa sắc thắm" là ngụ ý nói "CÔ THU vừa mới qua đời là bạn đời của CẬU".  Người quen miền Tây gọi Đức Ngài là CẬU HAI. Còn "CÔ THU" tên đầy đủ là Phạm Xuân Thu, sanh ngày mùng 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi (1959) và mất ngày mùng 4 tháng 4 năm Bính Thân (2016), là kiếp gần nhất vừa qua của Bát Nương BẠCH LIÊN HOA.  XƯA + TRĂNG = chữ CỔ + chữ NGUYỆT = chữ HỒ.  Đề Hồ và Hớn Liên Bạch là hai tiền kiếp xa xưa của Bát Nương và bà thường dùng hai chữ Hồ - Hớn để xưng danh trong tôn giáo Cao Đài.  XUÂN HOA = Xuân Thu + Bạch Liên Hoa. Nội hiệp Trường Thiên Hậu = nội hiệp với Thiên Kim là Chánh Giáo Bửu Sơn Huỳnh Đạo của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

TỪ THIÊN PHẬT định nam thiền trung

Khải TỬ DI THIÊN lễ Cửu Trùng

Xá tịnh chiều tàn Đông dĩ lộ

Chùa am sáng tối BÍCH VÂN CUNG

CHIÊU TIÊN chứng chọn người phò trợ

Đại điển HƯ CUNG Phật Thánh cùng.


[BÍCH VÂN CUNG = Bạch Ngọc Kinh có Ngọc Hư Cung, Diêu Trì Cung và Bích Vân Cung.]
 

BÍCH NGỌC tiêu đề chứng ĐẠO CAO

HOA THU trăng khuyết đáo tân trào

KỲ ĐÀI HƯƠNG BỬU SƠN tần hảo

Bửu pháp xạ hương nguyệt bóng hòa

Tám bậc Cửu Trùng Trời chiếu sắc

Thiên Tòa tam thập bậc Thiên Gia

Hồi quê luận cảnh Trời Người cả

Giáo pháp NƯƠNG CÔNG BÁT Bửu Tòa.

[HOA THU = BÁT NƯƠNG BẠCH LIÊN HOA + PHẠM XUÂN THU, thế danh kiếp vừa qua của Bát Nương. Ngài còn có tôn danh khác là Bát Nương Di Hoa Kim Hải.]

THIÊN tình sông núi khắp muôn phương

ĐẶT[C] tính thân quen nét Ngọc Đường

ĐỊNH tịnh độ nương thân bích dạ

HỒI loan phương tứ đáo nhơn thường

TAM niên xây dựng TRƯỜNG ĐẠO THƯỢNG

THẬP ngoạt đấp nền HỘI GIÁO CHƯƠNG

LỤC chẳn năm này THU dạng hưởng

NHƠN gian vạn CỔ NGUYỆT bên đường.

[Chữ Cổ 古 và chữ Nguyệt 月 ghép lại thành chữ HỒ 胡. HỒ, HỚN là thế danh của những kiếp rất xa xưa của Bát Nương Bạch Liên Hoa. Còn THU là Phạm Xuân Thu thế danh của kiếp gần nhất vừa qua của Bát Nương.]
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 20 tháng 9 năm 2020 lúc 6:05 A.M. US.

THẤT NƯƠNG TIÊN CÔNG

Dương đài liễu phủ nhện giăng tơ

Mấy lớp đổi thay điển Mẫu chờ

Thổ hỏa phong sương rèm mắt thỏ

Mây trời sóng nước tấm thân sơ

Thu qua điểm mới tầm tâm đạo

NGỌC biếc trăng lành giáo đạo thơ

THƯỢNG cảnh Bửu Đài châu pháp trợ

TIÊN gia phi dã Đạo hằng mơ.

 

Vịnh HỘI TRĂNG THU thềm gió bước

Ánh hồng châu ngọc đáo trần thưa

Ngô đồng trụ đứng tâm minh được

Giá trúc liền quanh ĐẠO ĐẠI THỪA

Thủy Hỏa khi nào hòa Tánh được

Châu như tỏa đến giải tâm xưa

Mây bay nhè nhẹ trời Thiền Phước

Khắp chốn Bồng Lai khắp vạn loài.

 

Máy Đạo huyền cơ được giải qua

HỒ CHU MẠNH TỬ đến CAO HÒA

PHỤNG CHỈ NGỌC TÒA ra bức họa

Nho văn trần thế nhận bài ra

HỒNG HUỲNH BỬU ẤN GIAO PHONG BẢNG

PHẬT TỔ NHƯ LAI TIẾP BỬU TÒA

Chú giải mấy câu thơ Đạo hóa

TIÊN NƯƠNG CÔNG nhận phục y đa.


Long Kỳ chiếu tỏa đỉnh Thiên Hoa

Chí tịnh giáo chơn áng Đạo Dà

Trúc đạo Thiên tần hòa giái cả

TIÊN NƯƠNG nhận điển ĐẤT TRỜI GIA

TAM TÒA HOÀN ĐẠO KỲ LIÊN HỘI

BỬU ẤN TRAO NGÀI MỞ ĐẠO CHA

ĐẠI ĐẠO tỏa đều Thiên Địa hóa

Tâm chơn nguyên bổn chí Cao Hòa.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 18 tháng 9 năm 2020 lúc 16:11 P.M. US.

 

LỤC MẪU NƯƠNG CÔNG
TÙNG định LỤC MẪU trở về ngôi
Giá trúc liêu châu vẹt vén rồi
Trú tạm nơi này chờ lố dạng
Địa đàng thoát tục hiệp vua tôi
Cảnh quê sắc tướng hình thiên cội
Non nước thanh bình bóng trăng đôi
HỒI ĐẦU CẢNH MỚI THIÊN TRƯỜNG HỘI
LỤC MẪU NƯƠNG CÔNG HIỆP THẾ RỒI.

 
[Lục Nương Diêu Trì Cung, đạo hiệu Huệ Hoa Tiên Tử, tôn danh Truy Hồn Sứ Giả, tay cầm pháp bảo là Phướn Truy Hồn]

 
NHỨT MẪU NƯƠNG CÔNG
Sắc dụng HUỲNH HOA MẪU NHỨT NƯƠNG
Tình Tiên Phật Thánh hội chung đường
Về non nước ngọc hồ thu lặng
Đạo nghĩa thiêng liêng mấy dặm trường
TÁI THẾ LẦN NÀY VÀO CẢNH THƯỢNG
BÊN BỜ TƯƠNG HỘI CỔNG TÂY PHƯƠNG
Thiên thơ kính tặng người tâm lượng
Thế giới hoa nghiêm đẹp ánh dương.


[Nhứt Nương Diêu Trì Cung, đạo hiệu Huỳnh Hoa Tiên Tử, tôn danh Ngạn Uyển Chưởng Hồn, tay cầm pháp khí  Tỳ Bà.]


LINH SƠN THÁNH MẪU
Chúc vị Thiên Hương mùi đạo phẩm
CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ sáng soi tâm
Dương âm xoay chuyển càn khôn vận
Nhật nguyệt đổi trao phổ vạn tầm
THƯỢNG ĐẾ ban công đường vạn dặm
DIÊU CUNG PHẬT MẪU thể quen thâm
Chiều xưa lố bóng tình tiên thắm
Dắt díu cùng nhau đến thậm thâm.
 

[Ti Trng Bàng, có cô gái tên Lý ThThiên Hương, con ca ông Lý Thiên và Bà Đng Ngc Phụng, ngưi gc Bình Đnh vào Trng Bàng lp nghiệp. Bị bọn côn đồ bức hại, cô đã quyên sinh để giữ trọn trinh liệt với người mình đã hẹn thề.  Nhờ căn tu kiếp trước mà linh hồn Thiên Hương được siêu thoát và rất linh hiển.  Thiên Hương báo mộng cho sư trụ trì Trí Tân trên núi đi lấy xác cô về hỏa thiêu.  Có lần Vua Gia Long bị truy đuổi về đến núi Bà Đen Tây Ninh, Thiên Hương đã báo mộng mách kế cho Vua sang Xiêm ẩn náo chờ ngày thống nhứt giang sang.  Sự linh hiển của Thiên Hương được đồn xa, dân chúng đến cầu rất đông.  Sau Thượng Công Lê Văn Duyệt đến Tây Ninh tra cứu thực hư và đã công nhận sự linh thiêng của Thiên Hương nên dâng sớ về triều.  Vua Gia Long nh li chuyn bôn tẩu năm xưa nhờ có Thiên Hương hin linh báo mng mách kế nên đã ra sc ch phong Lý ThThiên Hương là Linh Sơn Thánh Mu, ch trì Linh Sơn Tiên Thch Đng, cho cất điện và đúc tưng bằng đồng đen đ thnơi núi Tây Ninh.]

 

BÁT NƯƠNG CÔNG

Da tướng buổi đầu [mày] ngài mắt phượng
HỒ điều nặng nghĩa lễ châu dương
Chiều THU xuống thế đồ long phướn
Giá đạo Tiên Nương đáo mạch đường
Ha há cười thầm tìm chốn hưởng
Xa xăm HÁT LỚN rõ Đài Dương
Phật Tiên tại thế phân đường hướng
MINH CHIẾU đôi câu thiện nguyệt đường.
 

[HÁT LỚN = Sữ dụng hai cách “phát âm chữ Việt” theo sách Thuyết Văn Giải Tự của Hứa Thận, một nhà ngôn ngữ học Trung Hoa, thì hai chữ HÁT LỚN có ý nói chữ HỚN.  Cách thứ nhất: đảo ngữ hai chữ HÁT LỚN thành HỚN LÁT rồi lấy chữ đầu tức là chữ HỚN. Cách thứ nhì: lấy âm đầu của chữ HÁT (tức âm H) cộng với âm sau của chữ LỚN (tức âm ỚN) thành âm HỚN (H+ỚN). HỒ và HỚN là thế danh tiền thân xa xưa của Bát Nương Diêu Trì.  THU là thế danh của Bát Nương kiếp vừa qua.  Pháp khí của Bát Nương là Giỏ Hoa Lam tiêu biểu cho các bộ môn văn hóa nghệ thuật, mà HÁT là một bộ môn văn hóa nghệ thuật.]

 
  
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 17 tháng 9 năm 2020 lúc 14:35 P.M. US.
 

CỬU MINH THIÊN ĐẠO

CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG nhận chiếu bài
MINH GIA THẦY đợi phục nguyên lai
THIÊN ĐÌNH triệu gấp hàng con cái
ĐẠO ĐIỂN thiên căn kịp hội khai

Trần đề tường lãm ngũ nương đáo
Bến mộng sơ giăng thập bát đài
CHÍ THƯỢNG CAO ĐÀI ÔNG TIÊN ĐẠI
Quần sinh thọ hưởng khắp hườn khai.
 

[Cửu Vị Tiên Nương là 9 vị tiên nương của Diêu Trì Cung phụ tá của Kim Mẫu Diêu Trì, còn được tôn xưng là Cửu Vị Nữ Phật.  Ngũ nương = 5 vị nương = 5 vị địa tiên nương là Tây Thi Tiên Nữ, Thiên Nga Tiên Nữ, Kiều Nguyệt Tiên Nữ, Cẩm Lan Ánh Tuyết Tiên Nữ, Hồng Đào Tiên Nữ]


 

THIÊN NGA TIÊN NỮ
Gốc mới Nương Cô Thiên [Nga] NGỌC ĐÀI
MINH GIA thuyền lái ĐẠO HUỲNH khai
Trời Tây TỔNG GIÁO thiên phong lại
Chúc pháp "Như Lai đẹp" gặp NGÀI
PHẬT ĐẠO VẠN THIỀN MINH TÁNH bái
CAO ĐÀI CHƠN GIÁO CHIẾU MINH khai
Hồng châu đốt sáng mô mô vãi [ni sư]
Luận nghĩa NHƯ LAI ấn một bài.
 

[Tổng Giáo = Đức Ngài.  Trời Tây = bên Hoa Kỳ, California.  "Như Lai đẹp" là "nickname" mà Đức Ngài thường dùng "riêng tư" để ám chỉ Bồ Tát Quán Thế Âm.  Toàn đoạn văn này nói: Thiên Nga Tiên Nữ, là một vị mới trong nhóm Ngũ Địa Tiên (gốc mới) được Cửu Vị Tiên Nương Diêu Trì Cung đưa đến để gặp Minh Gia Ngọc Đài (Đức Ngài) đang lái con thuyền Huỳnh Đạo, là vị Tổng Giáo khai mở Trời Tây đang "thiên phong" giáo phẩm cho tông đồ.  Thiên Nga Tiên Nữ báo trước là: trong buổi lễ Đức Quán Thế Âm (Như Lai đẹp) sẽ đến gặp Đức Ngài để "chúc pháp".  Với danh nghĩa là Sư Tôn Vô Vi của Phật Đạo Vạn Thiền Minh Tánh, Quán Thế Âm Như Lai chúc mừng (bái).  Tá phàm thân của một ni sư (mô mô vãi), Quán Thế Âm Như Lai sẽ ấn một bài pháp với Đức Ngài.] 

   
 
HỒNG ĐÀO TIÊN NỮ
TAM GIÁO ban truyền tâm tịch đại
HỒNG ĐÀO TIÊN NỮ giáp trần nhai
Thiên Môn mở rộng vòng tâm TRÁI
MẮT TƯỢNG tương như pháp ánh hài
Ngộ đắt Thiên Đình đào một vại
Thiền Cung MẪU đến phán phân vai
Tiên Nương y vậy vào chánh bái
Phật Vị Như Lai đủ đức tài.

THIÊN Y A NA THÁNH MẪU 
Thiên Y [A Na] CỬU MẪU gởi trao tay
Chí nguyện huỳnh khai đạo lễ NGÀI
Hồng thể tâm huyền nương xác mới
Nhu ly chơn đạo chí CAO ĐÀI
Há dễ thân quen tình thất đại
Vạn kiếp nương tâm Phật vi lai
Đáo đáo hồi đầu về bến lái
Thuyền cô nương giác học đời hay.

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 15 tháng 9 năm 2020 lúc 15:46 P.M. US.

   

TỨ BỬU NGỌC THANH

TỨ MẪU NƯƠNG CUNG đáo thế trần

BỬU châu chuyển vận đến gia ân

NGỌC HOÀNG đóng ấn Nương Cô vấn

THANH sắc phù linh cứu vạn dân

Tiên Thánh xuất hành trao ĐẠO phận

Phật Trời giáng thế Hội Tân Dân

Lộ gốc TỨ CUNG chầu BỬU ẤN

Đàng Tây Phương mở ĐẠO THIÊN tần.
 

[Tứ Mẫu Nương Cung = Bốn vị Mẫu của Đạo Tứ Phủ (Tứ Cung) là Mẫu Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải (Mẫu Thuỷ) và Mẫu Địa.  Chầu Bửu Ấn = Chầu THẦY, mà Bửu Ấn hữu hình chính là Đức Ngài.  Đàng Tây Phương mở Đạo Thiên = mở Thiên Đạo ở Phương Tây, mà hiện nay phương Tây là California.]

 

TIÊN CUNG PHẬT MẪU đến nhà CAO [ĐÀI]

NGỌC ĐẾ sắc phong lãnh việc vào

Đạo Đức chăm lo hàng chủ khảo

Nhơn hiền phụng lệnh giúp đồng bào

Linh tùng quế bách đinh hương hảo

Bá trắc ngô đồng vững đạo hao

Khí độc giải trừ tiêu diêu đạo

Tân quê thiên thế HIỆP ĐÀI CAO.
 

TỨ NƯƠNG CỬU VỊ nghe truyền lịnh

NGỌC ĐỨC HỎA CUNG thỉnh lễ đàn

Trường An đón bản Chơn Đan

Thiên Môn hạ phán nhập hàng Phật Tiên

Tu tại thế hoá biên Đạo Pháp

Độ nhơn hiền khế hạp điển quang

Đời tâm Chánh Pháp rõ ràng

ĐẠO TRỜI thưởng thán TÂY PHANG TÒA ĐÌNH.
 

[Tứ Nương Cửu Vị = Bốn vị Thánh Mẫu của Đạo Tứ Phủ (Tứ Nương) + Chín Vị Tiên Nương/Nữ Phật của Diêu Trì Cung.  Tây Phang Tòa Đình = Tòa Đình Trung Ương California]


Linh chỉ định tầm linh diệu tính

Phán thủ này xuống lịnh chiều ngày

HOA CUNG tại bổn MẪU THẦY 

THIÊN LINH ĐIỂN NGỌC [ĐẾ] Phương Tây gởi về

Gởi đồng đẳng đồng quê đồng cảnh

Lo tu thời đạo cảnh đạo tiên

Phật Thiên xuống điển mọi miền

Tứ Nương phụng lịnh phổ truyền bài thi. 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 9 năm 2020 lúc 12:53 P.M. UST.

  

THIÊN ĐẠO THƯỢNG CỜ NGÔ ĐẠI CHIẾU MINH
THIÊN CƠ THẦY LỘ đặng xem qua
ĐẠO lớp phong sương ẤN BỬU TÒA
THƯỢNG đảnh CAO ĐÀI GIA định hoá
CỜ tiên phủ dưới ĐIỆN KIM HOA
NGÔ ÔNG chứng đạo mừng con há 
ĐẠI LỊNH TIÊN CÔNG CHỌN CHỖ [CỜ] DÀ
CHIẾU điển linh đàn ra bút hoạ
MINH Đài tại thế thủ cơ đa.
 

[Ngô Tiên Ông mừng con chứng đạo há. Ngô Tiên Ông = Giáo Chủ Cao Đài Ngô Minh Chiêu = Ngôi Hai Trào Một.  "Mừng Con" = Mừng con Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ.  Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ gốc là đệ tử của BSKH (Cờ Dà). Đức Ngôi Hai Ngô Tiên Ông (Đại Tiên Công) chọn đạo tràng của BSKH để chiếu điển ra thi bài này. Minh Đài = đạo tràng Saint Louis, MO của Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ.]

 
TIỂU NHỊ NƯƠNG CÔNG tại cổ lầu
ĐỒNG đăng giáng thế hỏi bao lâu
Rằm đem công đức vào ngôi báu
Mở rộng phước tâm chỗ đạo cầu
Tháng nhuận trăng non thềm nới ĐẠO
Ngày kề hồng nhật mái đình CAO
TIÊN THIÊN hiển lộ CUNG THIÊN MẪU
ĐẠO vị non trăng Bích Nguyệt Lầu.

Đình chùa cổ miếu lễ hoa đăng
Thượng Phẩm tầm phân bát nhã hằng
Kiến tánh thị phi đồng triết lí
Soi tâm chỉnh ý hoá nhơn tăng
THUỐC LÀNH THIÊN GIỚI, TRỜI BAN TẶNG
BÌNH THỦY thế gian TỊNH độ cần
THIÊN ĐẠO tuần hành trong võ trụ
Kỉnh cầu THƯỢNG ĐẾ giải linh căn.

Tiên Thiên chứng đạo Phật Trời trao
Địa mở khai tâm đức hạnh vào
Chứng tánh CAO ĐÀI trao ĐẠI ĐẠO
Thiên tâm đắc pháp nhận THIÊN BÀO 
LỊNH CÔNG THIÊN TỔNG HOÀN TÂM HẢO
THƯỢNG ĐIỂN [CAO ĐÀI] TIÊN ÔNG HOÁN ĐỔI TRAO
ĐẮC VỊ THIÊNG LIÊNG TRUYỀN ẤN ĐẠO
ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO HÓA ĐÀI CAO.


[Lịnh Công Thiên Tổng = Đức Ngài]


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 7 tháng 9 năm 2020 lúc 15:34 P.M. US.

 

CƠ THIÊN MỞ MÀN
CƠ vận chuyển tuyến đầu QUỐC  KHÁCH
THIÊN tâm chơn nhơn cảnh Thượng Ngươn
MỞ khai nguyên bổn BỬU SƠN
MÀN này cung cõi THIÊN quờn KỲ HƯƠNG.

Hình hữu cảnh tâm thường ứng hiện
Biến đổi chiều thiên điển đại căn
Tâm chơn tiếp cận dần dần
ĐỊNH THIỀN THIÊN ĐẠO đức ân quay về.

Cơ chuyển động đồng quê nội ngoại
Gởi một bài luận giải đổi trao
GIÁO TÔNG TAM GIÁO ĐÀI CAO
THƯỢNG THIÊN NGÃ LỆNH ĐIỂM VÀO BỬU SƠN.

HOÀNG CỰC ẤN LIÊN SƠN ĐẠI [LA THIÊN] ĐẾ
Chiếu sắc phong huynh đệ nghe qua
Luận trên việc lạ THIÊN TÒA
Sắp bày cơ đạo MẸ CHA loan truyền.

Cơ hữu ảnh THIÊN HUYỀN sắc tướng 
Điển quang minh được hưởng phước phần
NGÀY NAY ẤN VẬN TÂN DÂN
PHẬT THẦY PHẬT MẪU LƯỠNG TẦNG DƯƠNG ÂM.

[Cơ hữu ảnh = cơ đạo hữu hình.  Thiên Huyền sắc tướng = kim thân tại thế của Đức Huyền Thiên]

Phong sắc tướng QUAN ÂM NAM HẢI
PHỔ ĐÀ SƠN truyền tải chiếu khai
Bửu châu TAM GIÁO [TÒA] ra bài
Lung linh trăng nước Ngọc Đài Nam Bang.

MINH CHIẾU PHẬT ĐÀI CHỨNG ĐẠO THIÊN
QUANG ÂM SÓNG ĐIỂN ĐẾN TRẦN MIỀN
Nam Thiên Châu lộ hoa nền biển
Hải đão nối dài đất Phật Tiên
Khải sự THIÊN PHONG chầu NGỌC ĐIỆN
CHƠN HUYỀN GIÁNG THẾ ĐỘ NHƠN NGUYÊN
Như như thiên cảnh thiêng liêng chuyển
ĐẠO PHÁP CAO ĐÀI ĐẤNG TRỌN BIÊN.

[Chơn Huyền = Chơn linh Huyền Thiên Thượng Đế = Chơn linh Huyền Khung Thượng Đế]

Tam Nương hoá thế cận kề THIÊN

Giáo Đạo Nam Phương NGỌC [ĐẾ] sắc HUYỀN
Ấn bút PHONG HẦU trao PHÁP HIỆU

Bài thi THIÊN ĐẠO VÔ VI thiền
 
[Ngọc sắc Huyền = Ngọc Đế Huyền Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế.  Nhắc xem lại bài "Thiên Đạo Vô Vi" ơn trên giáng điển trước đây.  Xem ghi chú ở cuối bài.]

Thiên Nhơn hoà tánh [GIÁO] TÔNG ngôi báu

BỬU NGỌC hoá sinh thể nhị nguyên
Pháp Giáo vô hình tâm thị hiện
CHƠN DANH THƯỢNG ĐẾ LỊNH BAN TRUYỀN.

Ban truyền NGỌC điển THƯỢNG nguyên lai
HÓA SẮC TÂM KHÔNG kiến diện NGÀI
HOÀN THỂ THIÊN Hương Kỳ lễ bái
ĐAN NHƠN giáng thế ĐẠO HUỲNH khai.


[đan nhơn = ông thầy có thuốc tiên cứu độ quần sanh = ám chỉ Đức Ngài] 

 
GHI CHÚ:
Đêm 3 sáng 4 tháng 4 năm 2017 (6 tháng 3 Đinh Dậu). Tinh Hoa Hiệp Thiên Phương Vũ đã nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng tại đạo tràng Nam California và trao đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên.

 

THIÊN ĐẠO VÔ VI
TAM THANH THÁNH ĐẾ CHUYỂN BÀI
HUỲNH KHAI ĐẠI ĐẠO HỘI THIÊN BAY
ẤN CHỨNG TAM KỲ KHAI BỬU ẤN
HỒNG BÀNG ĐẤT VIỆT LẬP LONG HOA.
 
Tam cõi Vô Vi đã luận đàm
Thanh quang Hồng điển chiếu kỳ tam
Thánh minh xuất ngạch Thiên Triều lớn
Đế chuyển bài tam ấn đại tam.
 
Huỳnh-Hồng mục chỉ hiện cầm tay
Khai ấn Huỳnh Long rõ đức tài
Đại Đạo hội về Thiên Bửu Ấn
Thiên Đài bay lượn chuyện Rồng Mây.
  
Ấn chỉ Thiên ban kim ấn bài
Chứng minh vô lượng chuyển Đông Lai
Tam kỳ chuyển động vùng Thiên mới
Khai Bửu Ấn Thiên Bát, Cửu bài.
 
Hồng Quân Lão Tổ đáo tường minh
Bàng điệp rõ Thiên Ấn chứng minh
Đất Việt chuyển mình về võ trụ
Lập Long Hoa Hội cứu quần sinh.

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 7 tháng 9 năm 2020 lúc 14:24 P.M. US.

 

NHỨT ĐẠI CAO ĐÀI
NHỨT ĐẠI Thiên Tôn điển NGỌC HOÀNG

CAO ĐÀI tái lại ĐẠO NAM BANG
Tây Phương [Hoa Kỳ] hoán chuyển Tiên Thiên giáng
Thượng hướng chơn nhiên pháp địa đàng.
 
Đạo bản CAO [ĐÀI] TIÊN [ÔNG] KHAI GIÁO giảng
THIÊN ngôn báo ĐẠO hiện HUỲNH quang
Nam Thành phổ hoá chơn tâm sáng
Chuyển đổi âm dương đúng phẩm hàng.

Giờ này THẦY đã KHAI CƠ ĐIỂN
Triệu thiêng liêng tâm chuyển đúng ngôi
PHẬT TIÊN THÁNH HỘI đến ngồi
Phẩm cung đạt vị VUA TÔI TỰU TỀ.

PHONG CHỨC SẮC thông đề TAM CÕI
Thượng hạ trung tiếp đổi NGÔI TRÀO
KỲ NÀY ĐỜI ĐẠO HIỆP NHAU
Tu thiền THIÊN ĐẠO đổi trao sóng tần.

Vô vi chuyển xuyên tầng khí quyển
Thượng hạ trung nhận điển CỰC HOÀNG
Bình nguyên lai bản hào quang
Giải căn nghiệp hạn chuyển hàng căn xưa.

Nay phong Thánh NGUYỄN thừa văn cảnh
Chức đại phong NGỌC ĐẢNH CHƠN NHƠN
Làm cho ĐẠO LỚN hiệp quờn
Ngũ tam chi bổn Long Sơn nhà bàn.

Phật Tiên Thánh về ngôi đúng hạn
SẮC LỊNH này phân phán đúng ngôi
THIÊN ĐÌNH BẠCH NGỌC XUỐNG RỒI
Thì tôi viết lại ÂM LÔI ký trình.

Thiên Thượng giáng điển quang tại thế
Chức phẩm cung THƯỢNG ĐẾ CHỈ TÊN
Ẩn trong Thánh Lệnh bề trên
Hiện thân giáo điển từng kênh Ngọc Đài.

Chức phẩm mới THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO
Hội hiệp cùng bổn giáo Nam Thiên
Chuyển xoay bốn biển năm miền
Chung ngôi thiên điển thị nguyên tại trần.
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 5 tháng 9 năm 2020 lúc 09:25 A.M. US.

 

NHẬN ẤN NGUYÊN THỦY

NHẬN điển huyền linh trước pháp đàn
ẤN TRUYỀN [Bửu Sơn] HUỲNH ĐẠO GIÁO TÂY PHANG [Hoa Kỳ]
NGUYÊN TÔN HOÀNG CỰC THIÊN ĐẠO SÁNG
THỦY hoả phong châu chiếu phẩm hàng.

THIÊN-PHẬT ĐẠI LA tâm chánh bửu
Gởi Đồ Thư Bát [Quái] Cửu Trùng Đài
ĐỨC NGÀI DI LẠC VỀ NGAI
PHẨM HÀNG THẤT ĐẠI KHẢI KHAI KHÔN CÀN.
 
Thiên thập bản HOÀN ĐAN TẠI THẾ
Chỉnh châu thiên NGỌC ĐẾ phán phân
Nhìn xem NGỌC ấn PHẬT trần
Điều hoà hoán vận phong vân đại cầu.

Xa thiên bảo long châu thất đẩu
Giải hiệp cầu THIÊN HẬU liên châu
Gom thâu đánh dấu hoàn cầu
Châu sa tâm khẩu tịnh bầu quang âm.

GIAO CHIẾU LỊNH SẮC PHONG HÀNG PHẨM
Phật Thánh Tiên thâm thậm dương âm
Điển quang Trạng Sấm chơn tâm
CHO HÀNG THƯỢNG PHẨM LÔI ÂM PHÁP ĐÀI.
 
Được đúng vị nguyên lai Thiên Trước
Kết hiệp tình bỏ trược gom thanh
Chúng sanh tánh hạnh TRỜI dành
THIÊN tâm trí THÁNH hoá sanh qui hồi.
 
NGÔI THIÊN ĐẠO CHA TRỜI THƯỢNG ĐẾ
HIỆP HIỆN TRẦN CỨU THẾ ĐỘ NHƠN
Vạn loài nhỏ lớn Như Chơn
Tâm qui không gợn thiệt hơn đời tàm.

PHONG SẮC VỊ PHẬT TIÊN TẠI THẾ
Cõi hằng chơn tam thể qui nguyên 
Thiền căn chơn điển THIÊN HUYỀN
NGỌC TÒA đưa chuyển thuận duyên hội này.
 
LONG HOA HỘI KHAI TÊN ĐỀ BẢNG
ĐÚNG PHẨM HÀNG QUANG SÁNG RẠNG DANH
Con Tiên cháu Thánh hạnh lành
Hoà cùng Thiên cảnh Thượng cành ngôi cao.

 

BÚT NGỌC THIÊN TÒA

BÚT bài tái bổn ĐẠO TRƯỜNG NGUYÊN
NGỌC ĐẾ chỉ bày phẩm vị truyền
THIÊN địa nhân hoà thiền hoá chuyển
TÒA ĐÌNH LAN TỎA ĐIỂN HUYỀN THIÊN.
 
CHA Trời Mẹ Đất điển âm dương
NGỌC sắc ấn phong đến các [Tòa] Đường
HOÀNG CỰC HOÁN THẦN CHO HIỆN TƯỚNG
THƯỢNG TRUYỀN BA CÕI HIỆP TRUNG ƯƠNG.
 
Mộc Đức lịnh truyền đã bấy lâu
Giờ ni thậm thấu khắp hoàn cầu
Hiện thân thế độ gia minh mậu
Phẩm vị các hàng thật nhiệm sâu.
 
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC CHỦ CƠ THIÊN
ĐẠO PHÁP THIÊNG LIÊNG ẤN BỬU HUYỀN
THƯỢNG LỊNH TAM TÒA TRUYỀN GIÁO ĐIỂN
ĐẾ ĐÀI CAO RỘNG KHẮP QUẦN TIÊN.

 
 
Đạo tràng Nam Thành, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền ứng khẩu lưu xuất, ngày 13 tháng 1 năm 2018 (29.10.Đinh Dậu), giờ Mão VN.  Thông điệp của Cố Hỉ và Thánh Mẫu Liễu Hạnh gởi Đức Ngài Hoàng Di Thiên.  HÀ QUỐC là tên họ của Đức Ngài.  Hoa Dung là tên dưới thế của Liễu Hạnh Tiên Tử Ngũ Nương Diêu Trì Cung.

Kính lễ CHA qui hồi đáo thế
Phong di HÀ bậc thệ khê khê
Liễu liễu Hạnh nhi tái lai triều
Qui qui thống chung kỳ du thệ
Du thệ khả bất Đà Di chỉ
Nhật phong hành lữ tá Hồng Huê
Cầu cầu phúc Dung Huê hòa ký
Liễu Hạnh nhi ẩn náu tạm bề
Khả khả bất diện MINH CHIẾU chỉ
Lạc Hồng quang chuẩn đáo túc tề
Di di mạng phụng chầu MINH QUÍ
Lệ lệ nhoà kính đáo vọng về
Khai vị bổn tọa đường chầu MINH SÁNG
Diệu diệu ánh trăng lo khắp dương gian
Kính lạy hồng ân chầu tám tọa đề
Thị thị Liễu nhi hầu chung kiếp giang HÀ
Tấu tấu CHA mình sáng tọa điều khang
QUÂN TỪ ân chỉ đáo khai màn
Nhọc nhằn thân lệ đổ trau lời nói
Ân kính lễ CHA đáo lai HÀ
Liễu liễu Hạnh nhung kỳ ba đoạn
Chút phong tòa diễu ánh thân CHA.”
“Ta dĩ khả di toan tất độ
Giọng QUỐC cờ giao hóa chi vô
Đường ta bẩm khai đường di giả
Đón đón kỳ huy nguyện tất đồ
Dõng dạc thoi đưa chiều di bộ
Thạnh thới quang HÀ lộ ánh cơ
Di di khả lộ đường cao bổng
Khoán khoán tất tề toạ nơi mô
Dung dung khả khả đào bạn lồ
Kỷ kỷ trao đàng mận đào tơ
Du dương khả kiếp bao tọa đề
Tường tường lãm tấu khai hoàng khê
Chim loan phủ cánh vườn khoa phú
Vạn vạn bi tàn vang khúc về
Bạch Ngọc khai hoa đàn thiếu tấc tơ
Hoa hoa tịnh thiết cờ phủ choáng
Vạn biến thiên cơ lộ huy HOÀNG
Đàn khải tấu muôn toà CHIẾU ảnh
Tại nhựt nguyệt [MINH] cung đàn sáo chiêu QUÂN
Như như y khả dùng khải tấu
Nhịp điệu cung đàn vạn đề thơ
CAO kỳ phán chỉ Tòa Thánh mừng
DIỆU diệu khai niên khắp châu kha
Vẹn vẹn y ban lời tấu chỉ
Thị thị ngừ mi chánh đoạn nhà
CAO MINH vàng [HOÀNG] tỏa chiều sương nắng
NHỊ nhị MINH CAO trống liên toà
Thẩm phúc cao quý vàng hoa nở
Triệu triệu Minh Quân lọ tô tràng
Giong giong cất trị làn khói mây
Khai thông chiếu tùng vạn lâu đài
Trùng cơ chuẩn tấu đàn bay xả
Nấc nấc thang trời diệu ánh quang
Nhi nhi tấu trị HOÀNG khai dạ
Cầu khúc an dân CHIẾU ánh từ xa
Khai khai MINH toả đường chiếu giản
Đoạn đoạn sau cùng ánh chương tòa.
Khâm sức tính tọa vị sanh khai
Mựng diệu kha vì hiếu trung hoài
Du du ngoạn ngoạn Tòa Nam Đức
Chỉnh tấu Dung nhi sáng tiện lầu.”

Cố Cố Hỉ quang MINH CHIẾU dạng
Điệu cung đàn ban chiếu trần gian
Di nhiên cầu đạo qua lưu đáo
Cố Hỉ nhiệm kỳ duyên phúc ban
Cơ Thiên tạo hóa quang phục điền
Thánh Thần Tiên Phật đáo hạ lai
Vi nhiên nhiên TỰ CỐT ĐÀ DI
Chuẩn đáo phi nhàn dĩ mật chi
Làn hơi khói sương mù vắt đà
Vi diệu từng cống lộ thiên sa
Đăng đăng khứu đố chiều mật thiết
Nhựt tiên đồ lộ lố HÀ vi
Đặng đặng chu mi kỳ đáo thế
Vọng vọng vang vang nổi hựu kỳ
Nhúng vi cố cố tá điển không
Hư hư lự lự chiều báo HOÀNG
Tịnh tịnh tọa là CHIẾU Bồng Lai
Sang đò báu nở cầu dị khuyết
Tầm chánh DI ĐÀ huyết mực khai
Đáo lễ biên kỳ du thuyết mạng
CHIẾU thể MINH QUÂN đáo HÀ vi
Đăng đăng chiếu rọi đường pháp giáo
Cố Cố Hỉ già rọi tâm như
Thánh Thần Tiên Phật đáo hạ lai
DI mạng chiếu thể HOÀNG MINH CHIẾU
BỤT khai đề giống như ĐÀ
Cáo cáo như như kỳ đô lộ
Giả giả hư hư thông tịnh tòa
KHAI ĐẠO hóa hồn THIÊN NHỊ
Khiến công hòa PHÁP ĐẠO VÔ VI
Thiên niên Cố Hỉ lai trào thế
Chuyển linh căn hạ đáo dạy thời
Hư không cõi Cố [Hỉ] cố ban lời
HOÀNG hoàng MINH khai CHIẾU độ đời
Vun vun giỏ đá chiều hoa nở
Cố Già lau tuyết chỉ ban ra
Nhật nguyệt phi đà cao tất dạ
Lão lão bua chừng chỉ khuyên HÀ
MINH minh CHIẾU chiếu đà cao bốc
Tọa tọa minh khai chuyển cơ hàn
Dĩ nhiên chuyển thế là cao phẩm
Lão lão di TẦM THÁNH TƯƠNG PHÙNG
Dĩ nhiên tự có đào di nhựt
Tháng tháng công trình trí minh khai
Đời cố Cố Hỉ đào mực tố
Dựng tâm kỳ chiến kỵ gieo hoa
Mượn xác na cơ điền chiếu điển
Tâm thật đà mộng lố tinh hoa
NGỌC MINH sáng suốt cơ đồ lộ
Trọng tấu khai HOÀNG giống xưa đồ
Chí chí công phu đồ hoa thế
Chỉ chỉ mộng kỳ đó NHỊ HOÀNG
Khai đồ lao tỏa khắp nhân gian
Kỳ ba lưu trú tạ MINH triều
NGỌC ngọc sáng CHIẾU tỏa khắp năm châu
LIÊN TÒA BỬU khấu nhập liên đài
Kỷ kỷ xưa xưa đà chiếu mảnh
Lập chiến công qui về giống lành
Cố Hỉ già đành chấp chiếu HOÀNG
Xuống mệnh CHIẾU nhi khai lập thời
Cung cung đáo lễ thời MINH chuẩn
Du khôn toan tiết mộng kỳ hoan
Hoan hoan kỳ nhiệm là Cố Hỉ
Mượn trầu tiêm lời nói pháp truyền
Vung đao tứ hoa điềm chiến chiến
Khai đồ gia ký đào mộc chung khứu
Tọa tọa nhiên thâm tòa
Cửu cửu khai THIÊN NHỊ
Chiếu gọi quang Công HÀ
MẬT LỆNH tỏa sáng Già
Bay bay phất phới qua
Dấu ấn tầm nơi tọa
Khuyến khuyến du Đông HÀ
Chi chi minh tọa tấu
Vạn cái động kỳ ba
Thôi thôi c Cố Hỉ lời ban phúc
Cho tất cả những người từng chút đi lên
Lui lui chơn điển đà lui điển
Chúc cầu nhân thế mau trở tìm
Về nơi Cung Bích Ngọc tự tọa
Lui lui chơn điển NGỌC TÒA Cố [Hỉ] lui.

 
  

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 9 năm 2020 lúc 02:42 A.M. US.       

HUYỀN TAM CHƯỞNG PHÁP

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ thiên phong
TAM TRẤN OAI NGHIÊM chỉ sắc hồng
CHƯỞNG GIÁO TÔNG quyền TIÊN ĐẠI LÝ
PHÁP ĐỒNG THÔNG LỊNH ẤN HUYỀN KHÔNG.

 
[Đức Thái Bạch Kim Tinh Lý Đại Tiên Trưởng, quyền Chưởng Giáo – Giáo Tông Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ do Huyền Khung Cao Thượng Đế sắc phong. Đồng thời Đức Lý Đại Tiên Trưởng cùng với Đức Quan Âm Cổ Phật và Đức Già Lam Quan Thánh Đế Quân là Tam Trấn Oai Nghiêm thay mặt Tam Giáo Thánh Tòa toàn quyền thưởng phạt thế gian trong kỳ ba phổ độ này.]

 
Ấn bút cơ TRUYỀN GIÁO ĐẠO THIÊN
THẬP TAM ứng hiện đáo gia miền
Tam thiền thoát tục vô vi chuyển
GIÁO ĐẠO PHẨM truyền LỊNH ĐẠI TIÊN.
 
CHÍ ĐỨC NGỌC HOÀNG hoá chúng sanh
THÁNH MINH XUẤT chúng phẩm TRỜI dành
VƯƠNG HUYỀN toả khắp trong trần cảnh
Bát Quái xoay vòng điển được thanh.
 
THẬP NHỊ THỜI QUÂN chỉnh đạo tông
An Nam phong hoá cháu con rồng
ÂU CƠ Mẫu Mẹ cùng tay rộng
Lạc Việt đất Hồng giáo hoá [pháp đạo] KHÔNG.
 
Cơ trời mới dựng buổi sơ niên
Đạo Tám, Đạo Tư đạo tự truyền
THÁI ẤT CHƠN LINH thần thức chuyển
CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ chỉnh di biên.

 
[Ông Đạo Tám Lương Sĩ Hằng (1923-2009), thiên danh trong vô vi là Đức Vĩ Kiên, chưởng môn Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, là đệ tử của Ông Đạo Tư Đỗ Thuần Hậu (1883- 1967), thiên danh trong vô vi là Huyền Pháp Chơn Nhơn, đệ tử của Đức Thái Bạch Kim Tinh Lý Đại Tiên Trưởng. Cụ Đỗ Thuần Hậu là phụ thân của Đạo Trưởng Cao Đài Đỗ Vạn Lý.]  

 
Tam Giáo phân hoà LÝ ĐẠI TIÊN
Tuần hoàn thiên điển NGỌC [ĐẾ ] ba [lần] truyền [đạo]
Chuyển xoay trái đất vòng châu luyện
THIÊN ĐẠO VÔ VI khách thập thiên.
 
THIÊN TÒA NGỌC BỬU chánh tầm hoa
QUỐC TẾ kỳ ba ĐẠO ĐIỂN nhà
LIÊN ẤN ĐẠI CẦU HOÀNG CỰC hoá
HỘI ĐỒNG ĐẠI ĐẠO hiệp cùng TA.
 
ĐỨC CHÍ TÔN truyền BẠCH NGỌC TÒA
Tâm linh ứng hoá Bửu Thiên Hoa
Hạnh lành toả rộng trong trời đất
Tánh điển chơn thiên mới đạt hoà.
 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 30 tháng 8 năm 2020 lúc 18:12 P.M. US.
 

KHẢI THIÊN NAM CHUYỂN PHẬT VƯƠNG TRẦN HIỆN

KHẢI động càn khôn ĐIỂN NGỌC HOÀNG

THIÊN nhơn địa hội hoán Nam Bang

NAM THÀNH mở cửa THIÊN LA TRẬN

CHUYỂN đổi âm dương BÁT QUÁI ĐÀN.

 
PHẬT MẪU PHẬT THẦY Thiên Thượng giáng

VƯƠNG TÔN HOÀNG CỰC hạ phàm giang

TRẦN ĐÀI PHẨM VỊ HÀO QUANG SÁNG

HIỆN ĐỦ LONG CHÂU ĐÚNG PHẨM HÀNG.

   
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5277)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4896)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6865)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5739)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7137)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6009)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6897)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9394)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5335)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5808)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6888)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8821)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9956)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6044)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7798)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5940)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6684)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7434)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9972)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12534)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7241)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8611)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7691)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7264)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8722)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10540)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9524)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6218)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9453)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11396)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12962)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13050)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10614)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.