THIÊN THƠ THÁNG 11 NĂM 2017

01 Tháng Mười Một 201712:00 SA(Xem: 28923)

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 07 tháng 11 năm 2017 (19 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 09:55 A.M.

 

 

THIÊN ẤN TÂY PHƯƠNG

Thiên Trường điểm đạo hiệp Tòa Chương

Ấn chứng đạo khai quận huyện đường

Tây Mẫu Ca Li cung điện tướng

Phương tam thập lục đại Thiên Trường.   

 

Thiên cầu chuyển động đạo Tây Phương

Ấn chứng Tam Thiên nhất Đại Đường

Tây Mẫu cung lầu lộ điện phướng

Phương điền Phật Mẫu hóa Minh Vương.   

 

Thiên nhiên tự tại hiện Càn môn

Ấn thập Bát Tiên chuyển Đạo Tôn

Tây Đông Nam Bắc cung Càn Tốn

Phương đạo nhân truyền đức bảo môn.   

 

Thiên Tiên Huỳnh Đế ấn Huyền Không

Ấn định Tây Phương giống Lạc Rồng

Tây Đông vận chuyển hoành lực tổng

Phương đại đạo trường hiệp Giáo Tông.   

 

Thiên Hoàng lực lệnh Cửu Trùng khai

Ấn định Như Lai lộ bửu bài

Tây đạo địa điền Thiên kỉnh bái

Phương Nam hiệp Đạo hiện Đông Lai.   

 

Thiên thượng Giáo Tam Mộc đảnh cầu

Ấn tam thập lục pháp gồm thâu

Tây An luân chuyển Tam Thiên Ấn

Phương pháp đạo Thầy thống lục châu.   

 

Thiên dân sanh chúng hội Kỳ Hoa

Ấn lịnh Càn Khôn đặt Bửu Tòa

Tây đạo giáo môn khai quốc bảo

Phương Đông Nam Bắc hội Li Ca.   

 

Thiên Đình Hoàng Cực thiết triều nghi

Ấn mục tọa vị Lão kỉnh thi

Tây Điện cung lầu gót đảnh ký

Phương trường lục địa Đạo Vô Vi.   

 

Thiên non Nam đảnh chuyển Bát Tiên

Ấn chứng ân thiên kết mối giềng

Tây đạo Thiên Trường liên kết diện

Phương Đông chuyển điển đạo Sơn Liên.   

 

Thiên hạ Kỳ Hương thượng Thái Hòa

Ấn bài lục bửu đạo Nho gia

Tây Phương Phật Đạo Kim Loan hóa

Phương pháp thực hành thiện đạo Cha.  

 

Thiên Long Giang [Hà] điểm lộ hoa mai

Ấn định thiên khai hiện Đức Ngài

Tây đạo giáo trình kết bửu bái

Phương Tùng gốc Mộc định Như Lai.   

 

Thiên Bình Tân Quốc đạo đời tân

Ấn diện Liên Sơn kết đạo cần

Tây Phật Thánh Tiên qui nhất ấn

Phương điền hưởng phước lộc Thiên Ân.   

 

Thiên Tôn lịnh ấn thống Long Châu

Ấn đại Kim Thiên hiện thất cầu

Tây Mẫu ấn Thiên Kim làm dấu

Phương tùng Thiên Ấn chuyển hoàn cầu.”   
 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp và đã chuyển đến Người ngày 18 tháng 11 năm 2017 (1 tháng 10 Đinh Dậu) lúc 4:47 P.M.

 

 

CẤP LỆNH TÙNG PHƯƠNG

Cấp độ ra tay luận áng bài

Lệnh truyền tam cõi đặt môn khai

Tùng Sơn trung điểm Hoa Li bái

Phương pháp hành thâm đạo ngọ khai.

 

Ca Li sơn đẩu vận hành thông

Thập Bát Tiên Công thống đạo đồng

Tiên Phật Thiên ban cùng Giáo Tổng

Lập trình đúng nghĩa đạo linh thông.

 

Thiên tân kỳ Quốc vận thông linh

Thiên Tổng chiều ban phướng điển tình

Hình Bát Quái Cung đang chuyển lịnh

Tam Huyền thế cuộc vận Liên Ninh.

 

Điện đỉnh hạnh tam ấn chuyển biên

Vận tam thông thập  nhị thiên miền

Mời về bốn vị Linh thiên Tứ [Tứ Linh]

Hoa đạo Diêu Tiên được tự nhiên.

 

Trụ ngay tam điểm huyền linh

Ra thơ chiếu viết Trạng sinh tựu điền

Dành phần Đông lập điện Thiên

Không xem ý tứ Hoa Liên hữu hình

Điển thơ không dễ luận trình

Sông Ngân [Hà] Thiên Cước chiếu linh đạo mầu.

 

Giang [Hà] một gốc hỏi chi là mấy?

Giải thích ngay Giang Mộc phướng Nguyên

Trường Thiên đặc định Thánh Hiền

Non sông cây núi gọi liền chữ Giang.

 

Hạ cận cảnh non tiên tâm thức

Hải hội Sông [Hà] phước đức tâm thiền

Phủ đều tức cảnh non tiên

Tâm hồn hạnh đức tự nhiên tâm lành

Chữ Giang trải rộng gốc cành

Liên câu hải hội sẵn dành chữ Giang.

 

Nếu phải trụ vào nơi bản ngãi

Thì chữ Giang lập lợ sông mê

Còn phẩm tâm trụ chốn Thiên bề

Oai linh tâm lệnh Giang kề ngay tai

Giang Cửu Khúc tiền Thiên hải đại

Đạo Quan Âm Nam Hải Giang Liên

Hoa sen tựa mục thị hiền

Giang luân tiên cảnh hữu duyên nối liền

Tâm lành phơi phới tịnh thiền

Giang điền đốn ngộ Huyền Thiên điểm đầu

Ấy là nói vài điều tọa lí

Giải luận qua một chữ Thiên Giang

Sông Trời [Thiên Hà] sông đạo sông đời

Tam Thiên tọa vị Thái thời Giang Liên

Một đời đạo hạnh thiện duyên

Châu hồng nhâm mạch ấn thiên ấn đường.

 

Cõi võ trụ Bát Cung xoay chuyển

Tam thế thời tu hạnh đạo khai

Hoa Liên nở đón hiền tài

Chúng sanh bình đẳng Như Lai hữu hình

Hoa Thiên Cước an nhiên thư tổng

Trọn niền tin Thiên Đạo Huyền Không

Điển Trường Thiên hội linh thông

Đạo khai chi giáo đạo đồng tình Thiên

Nối liền tâm đạo Giang Liên

Hiệp quần bốn cõi phước điền an tâm."

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận được thông điệp ngày 27 tháng 11 năm 2017 và gởi đến Người lúc 18:54 P.M.  

NỀN ĐẠO TÂY PHƯƠNG

"Nền vàng gạch đỏ đạo huyền vi

Đạo pháp đi trong tiếng đại bi

Tây Mẫu Thiên Cung cùng đại vị

Phương điền Đại Đạo dựng Thiên Kỳ.

Bút chủ bình tâm gắng luyện trì

Phương trời cung Khảm Chấn Đoài Li

Hiệp ban Tam Giáo giao Thiên Chỉ

Ấn Ngọc [Đế] Thiên Hoàng Đại Đạo qui.

Thiên Khảm Thiên Tôn luyện đạo trường

Giao bài Kim, Quốc, Ngọc Thanh, Hương

Đại khai thiên Phận kiêm Tuấn thượng

Khách, Mãnh, Châu, Tiên thiện giáo đường.

Hồng Bàng kim cổ đáo tòa Hoa

Giáo đạo Mẹ Cha ứng lịnh tòa

Chung gốc Đạo Thiên về giáo hóa

Kịp kỳ hải hội hiện Long Hoa.

Thiên Chúa đặt ân tứ đạo Hồng

Huỳnh y sắc tướng luận Huyền Không

Giáo ban Phật pháp khai Thiên Lộng

Tiên Thánh hòa giao đạo đại đồng.

Hồng y Thiên Chúa đặt thông linh

Thiên Khảm Trời giao sắc [chỉ] họa hình

Bút ký luyện trì Kinh, Luật, Lịnh

Mẫu Hoàng ký Đạo tọa oai linh.

Thiên Tôn Nguyên Thủy Lão Thông Thiên

Xuyễn giáo đạo Tiên triệt ngũ thiền

Đại điền căn gốc lai trào diện

Kim quy long trượng hắc đơn tiên.

Sứ mệnh thiên ban quyết bảo tồn

Làm tròn đặc nhiệm đạo Thiên Tôn

Chu toàn vai gánh Thiên Cầu Tốn

Võ trụ chuyển xoay Đại Pháp môn.

Ra tay tuế độ lục thông linh

Cửu khiếu mở toan đúng lịch trình

Tam Thánh Thiên Tiên tam ngũ lịnh

Tam Hoàng Ngũ Đế diện thông linh.

Thiên căn thiên mệnh Thiên Cầu đến

Phúc đáp đại căn rõ đại điền

Mầu pháp Quan Âm Kim Hải kiến

Như Hà căn lập đại tam thiên.

Hòa dương bổn thể lai trần thế

Gốc đạo chơn tu luyện giáo đề

Khai đạo thiên tầng thượng giáo tuế

Khai môn kim đạo ứng trần mê.”

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 659)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 2816)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 3045)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 4169)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 3835)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 3449)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 4945)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 4963)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 5152)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 6460)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 6126)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 4178)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3050)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6383)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 8117)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 8622)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 8603)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 8769)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 7949)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 7331)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 4481)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 9099)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 11410)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 7739)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 7082)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 7571)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 5426)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 6423)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 7515)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 10502)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 8040)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 7165)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 6690)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 10741)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 11625)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 13219)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 10763)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 12040)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 11121)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 14479)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 11150)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 38352)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 41148)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 34145)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35967)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 32594)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 16261)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2017(Xem: 32659)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 34669)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.