THIÊN THƠ THÁNG 10 NĂM 2017

01 Tháng Mười 201712:00 SA(Xem: 37199)

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis đã nhận thông điệp này và gởi đến Người ngày 2 tháng 10 (ngày 13 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 10:23 A.M.  

 

 

CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG

Công trình công quả với công phu

Đức độ Gia _ Hương chánh Đạo tu

ngã tâm chơn tầm Phật Thánh

Lượng từ đức độ sánh Văn Thù.  

 

Đạo trời soi sáng miền trần thế

Ghi nhận công trình Phu Phụ Hương

Đại Đạo kỳ ba Trời Phật Thánh

Gắng tầm chơn lí Đạo Thiên Trường.  

 

Pháp tu Bạch Thủy _ Dừa tươi mát

Tịnh Độ tâm thanh, Bát Chánh cần

Tứ Diệu Đế khai tâm hạnh đức

Mười điều khuyến đạo Phật Thầy ban.   

 

Nhắn gởi sĩ phu luôn vững chí

Phật trời ghi nhận tấm lòng từ

Bền lòng thuyền đạo Thiên Hoàng Mẫu

Đắc được kim thân hưởng phước dư.”   

   

  

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis đã nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 3 tháng 10 năm 2017 (ngày 14 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 09:40 A.M.   

 

 

ẤN CHỨNG VÔ VI

Ấn lịnh đạo khai Huỳnh Bửu Kỳ

Chứng minh Thiên Địa Nhân Ca Li

cùng thời điểm không gian chuyển

Vi diệu Càn Khôn dịch họa thi.    

 

Nắng tỏa Ca Li ánh đạo vàng

Vui lòng tiếp giáo Đạo Nam Bang

Cửa thuyền bát nhã Thiên Trường Đạo

Xoay chuyển linh căn động cát vàng.   

 

Thiên Đài  trao ấn Tam Trào điển

Hiệp giáo Huỳnh Sơn đại đạo an

Tây Mẫu Thiên Cung liên Chánh Giáo

Đông Nam Bắc Đẩu Mẹ Cha ban.   

 

Chuyển xoay Tam Giáo định Ca Li

Động đến thượng căn Đẩu Bắc kì

Hoa đại Hồng Kim tìm thức cũ [Kim là mẫu Hồng Hoa của Diêu Cung]

Kỳ định đại đồng Lão chuẩn y.  

 

Đinh Dậu Hiệp Đài Thiên Đại Cán

Chốn Ca Li nhận diện chơn tâm

Đạo trường hội hiệp xoay Tam Ấn  

Vàng Đỏ Thao Kim kết đạo tâm.   

 

Phúc đáp hồi văn Thiên cổ Kim 

Giáo tâm định hạn mức thanh Liêm

Xoay bàn long ấn Cao, Huỳnh bửu

Chiếu điển Hoa Kim ngọ nhất miền.

 

Mừng cho thiên mạng hiệp Trường Thiên

Quí đức hạnh tâm kết mối giềng

Đạo Đại Thiên ban toàn võ trụ

Hữu tâm Thiên Khảm đạt Thông Thiên.”   

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis đã nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 3 tháng 10 năm 2017 (ngày 14 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 20:32 P.M.   

 

 

THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG

Thiên đăng hiền nội áng đồ phong

Bửu thế thiên nhiên đạo tứ lòng

Ngọc phách hổ tiên nhi tựu hội

Khách tâm phước huệ vịnh Huyền Không.   

 

Kim Bạch Hồ tiên phong nội uyên

La xuyên điển hội chuyển Thanh Liên

Quế hương tỏa vạn trùng thiên đại

Tiên giáng Cúc Kim triệu vạn niên.    

 

Kim bảo luân châu đão báu thân

La bàn định hướng Nhất Thiên cần

Diệu liên chánh giác liên thời đại

Phận chánh tam đầu sắc diện tân.   

 

Kim thân định điển Phật Tây Phương

Sơn đạo thâu gom bổn giáo đường

Pháp tánh tâm thanh tầm chánh đạo

Mãnh tâm kiến tạo tánh thuần lương.    

 

Kim bài giao ấn võ thần phong

Sơn ẩn Vân Long Hội Thánh lòng

Quỳnh kiếm chấn cung báu ngọc đảnh

Châu thiên phước huệ đạo Hoa Long.   

 

i tạ ấn trường Nhất Đại Ông

Đàn tam thập lục hảo hòa đồng

Thiên Tôn mở cửa chào tam cõi

Môn hạ dựng khai Đại Đạo tông.   

 

Khai ấn thượng thiên nhất giáo miền

Thọ kỳ hội hiệp chuyển Sơn Liên

Thiên Tôn, Kim Mẫu, võ cùng trụ

Trường đạo vô vi quờn đại nguyên.   

 

Mở hội Long Vân định đạo đường

Đạo vàng: Huỳnh Đạo – Bửu Kỳ Hương

Thiên Môn cửa mở đón chào khách

Trường cửu Thiên Tông đại vạn phương.   

 

Quốc tế hiệp nhau đạo - giáo này

Khách tầm chơn bửu nối liền tay

Đại kỳ long ấn Long Hoa Hội

Đạo mới mở khai Trùng Cửu xoay.”   

 

 

 

RẰM THÁNG 8 HỘI YẾN DIÊU TRÌ

CÁC TINH HOA HIỆP THIÊN NỘI NGOẠI CŨNG HỘI YẾN TẦM XA

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis đã nhận thông điệp này và gởi đến Người ngày 4 tháng 10 (ngày 15 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 19:47 P.M.   

 

 

THANH TAM BỬU ĐÀI

Thanh sắc hồi nhơn kiến diện quy

Tam Trào võ trụ kiến Thiên Uy

Bửu chơn giáo lí Huyền Không chuyển

Đài giáo Thiên Môn mở đạo kỳ.   

 

Thiên Bình Tân Quốc hiện từ đây

Ấn sắc Tam phong chứng đạo Thầy

Ngọc đảnh non tiên khai Đại Đạo

Hoàng cung Kim Điện hiện thành xây.   

 

Diện thanh sắc Thái Thượng Hoàng Kim

Kiến thủ vô vi không kiếm tìm

Đại Đạo Sơn – Huỳnh thiên điển tỏa

Chơn tâm thể đạo Thánh Thiên Kim.   

 

Dẫn mối đạo giềng chung thế giới

Đến thiên cung Mẫu Kim Diêu Trì

Thành trì phép đạo ấn huyền vi

Tựu hiện Bửu Phan tiếp diễn tới.   

 

Mở cửa lớn Rồng Mây Hội khải

Cửu quan Thiên hiệp hội Thiên Đài

Khiếu tâm thông mạch chứng Như Lai

Khai bộ mạch luân xa chuyển tải.    

 

Thông linh huyền điển chiếu khai tâm

Thiên định sóng âm sĩ đạo tầm

Thông tuyến địa cầu hành ngũ chuyển

Địa khai Đại Đạo hội huyền thâm.   

 

Huyền thâm chơn đạo ấn Huyền Không

Giáo đạo Ca Li hiệp Đại Đồng

Cực Thiên Tôn Kim Địa Mẫu

Vi từ bát nhã Hội Tiên Rồng.    

 

Rồng Tiên Âu Lạc giống An Nam

Phụng sự Thiên Cơ chánh đạo làm

Lân múa hò vang toàn võ trụ

Qui hồi chơn thể cửa Thiên Nam.   

 

Nam Thiên cửa lớn đến Huyền Khung

Ca Thích, Tiên Ông, Đạo Cửu Trùng

Li Chấn Khôn Đoài xoay Bát Quái

Hiện Đình Tòa định thập tam cung.   

 

Khai Chấn long vân cung cảnh điền

Long điền đất bạch sách Sơn Liên

Mạch tâm tên tuổi liên thuyền Mẫu

Đất nước Kỳ Hoa giữ trọn biên.   

 

Gởi đến thiên thơ giáo lí này

Kiếm tầm chơn đạo Mẹ Thầy xoay

Nguồn thiêng điển Mẫu -Thiên Hoàng định

Cội gốc thông linh hiệp đạo này.”   

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis đã nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 4 tháng 10 năm 2017 (ngày 15 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 20:28 P.M.   

 

                                          

KHẢI PHONG SẮC TƯỚNG

“Đón chào khách đạo Thiên Oai

Bửu Chơn thiên xứ thành bài chơn ngôn

Đạo Huyền Tôn Trưởng Càn Khôn

Long lân qui phụng khai môn tâm đồ

Luân xa chuyển vận thành đô

Mạch nhâm thiên đốc vi vô vận hành

Huyền vi Đại Đạo lập thành

Khai môn đồ đại tâm thanh khẩu vàng

Thiên Đài hiện diện các bang

Đạo lành độ khắp non giang lâm tầng.  

Đài Thế Chí huyền linh xây dựng

Cửa Thiên Môn khai dựng Trường Thiên

Linh Hoàng tánh thể an nhiên [Linh Từ Hoàng Thái Hậu?]

Thiên Bình Tân Quốc mối giềng vô vi

Lập lịnh lực Hồng Quân kim cổ

Đạo một bài ra chiếu thần oai

Long Hoa mở Hội Thiên Đài

Trần miền bang Mỹ Ca Li điển hình.

Rồi một thể quờn nguyên hạ giới

Dựng Đại Thiên tại chốn địa miền

Tam Đầu chấn đại Ca Li

Hồng Quân Thượng Tổ Diêu Trì chuyển xoay.

 

Lập lệnh Trạng rồng mây phụng kiểng

Chuyển vô vi lực lịnh Cửu Trùng 

Thập Tam Cung Trưởng về đây

Xây chung Đại Đạo vận xoay cơ mầu

Vàng một mớ thao kim một mớ  

Chuyển huyền năng cơ pháp thần thông

Thông linh điển Đạo điển Thầy

Liên Sơn tam thập thất đồ thất tinh

Lưỡng Huyền Thái Cực Thiên Tôn

Lưu li ngọc Bích chuyển môn khẩu hình [Lưu Bích = dòng xanh = sông = Hà]

Lập trận đại xoay bàn kim cổ

Ấn bàn cơ loan phụng đẩu vân

Long đài Thiên Cước thượng căn

Chơn tâm quờn điển qui nguyên Thánh hình

Lớp cảnh mới màn Trời lố dạng

Bông Mai Vàng nở rộ từ đây [Bông mai = Anh; vàng = Kim]

Kim dung kim phụng kim trào

Thánh Kim cô đại Thạch Bào Thao Kim [Thao kim = bổn kim = anh kim]

  

Vàng xanh đỏ vàng hồng ngũ sắc

Ánh hào quang vàng tím thanh long 

Mã đề Thiên Cước thọ phong

Bát Tiên vận chuyển trần hồng trọn biên

Khai kinh kệ tưởng chơn điền

Hoàn thành Bửu Điện điển thiêng chuyển về

Hồng Quân Lão hội nghinh quê

Gốc mây định ngọc xiển đề ghi tên

Liên thuyền Thiên Đẩu hành Tiên

Lập thông tuyến đạo bên trên chứng rồi

Đây ẩn bút Ngọc Thiên tại thượng

Ấn Ngọc Hoàng chiếu sắc phong tên

Cước Thiên, La Hán Kim Liên

Ngọc phong cửu sắc la bàn đặt tên

Ngọc phân tách lược nặng phần

Sơn Kim Chánh [Giáo] Bửu Giác Kim Liên thành

Hồng thanh Kim lễ lan Anh

Phân kim đúng lễ Thượng Sanh tuấn đài

Lời triết khúc triết tự này

Kim Tôn thắm thiết lệnh bài đặt tên

Hồng Liên Thánh Mẫu Tây Nương

Khoan thay đứng vững võ oai nghi hùng

Trung triều các nội Diêu Cung

Lập thành Ban Đạo, Cửu Trùng ký tên

Điện trung đảnh khấn truyền tam thể

Lệnh cửa Thiên hiệp đại Bát Tiên

Phong tên tượng Thánh Kim Liên,

Kim La, [Kim] Sơn nữ Tòa Liên hữu hình.”

 

 

 

Các câu: "Vàng xanh đỏ vàng hồng ngũ sắc, Ánh hào quang vàng tím thanh long" và câu "Lập thông tuyến đạo bên trên chứng rồi"trong bài thơ "Khải Phong Sắc Tướng" là nói về những luồng ánh sáng trong video clip này mà Huyền Không đã báo trước như là hiện tượng "ấn chứng".

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis đã nhận thông điệp và gởi đến Người trong đêm và đang lúc Hội Yến.  

 

21:45 P.M.

DỊCH LẠI BÀI PHÁP #1

Điển thiên chiếu đến hội Ca Li

Kim Điện loan truyền yết kiến chi

Mẫu ứng cơ mầu truyền chánh đạo

Thiên cung Ngọc chiếu sắc vô vi.    

 

Điển giáo thông linh Hội Giáo Đài

Kiếm cung hiệp mặt hội nguyên lai

Cao Đài vận chuyển Huyền Không Đạo

Trung đại tọa miền Thiên Mẫu khai.   

 

Nhất Thiên nhất đẳng thiện chơn như

Điển đến tay tiên điển hội từ

Ca hội câu li Tiên Phật Thánh

Li kỳ chuyển tiếp hội thần chư.   

 

Giáo đạo Nam Bang ẩn hiện bài

Cờ điều áo gấm mở Thiên Oai

Thiên Khai Huỳnh Đạo quờn đại bản

Đại Đạo châu kỳ Mẫu mở khai.   

 

Liên thuyền kim cổ hội nguyên lai

Sơn thượng Tùngg bách Mộc đảnh khai

Thượng Tổ Hồng Quân chuyển Bửu Ấn

Tổ hành cung Khảm mở liên đài.”    

 

22:22 P.M.

DỊCH TIẾP BÀI PHÁP #2

Lâm sơn hiện diện trần miền đây

Ấn một bài chiếu sắc thượng Tây

Hoàng Cực Bát Quái chuyển động đến

Thiên Kỳ Hoa đại Cửu Trùng xoay.   

 

Phật với Thầy giá hội đại bình

Kinh oai thần sấm đại thông linh

Lão Quân chuyển tiếp linh chơn điển

Trạng sấm lệnh bài tiếp diễn trình.   

 

Sóng đại nhấp nhé quả địa thiên

Đại Nam mạt vận khổ liên miên

Hồng miền dân khổ hỡi trần thế

Châu vận nghịch về chuyển động miền.   

 

Thuyền cung Mẫu chuyển trông con trẻ

Ấn định Tam Toà nhất nguyện linh

Bát bửu Thánh Tam huyền chứng minh

Quái đài thiên khải Dịch Kinh quẻ.   

 

Sóng cầu địa xoay chuyển Càn Khôn

Âm tướng vô vi khai khẩu môn

Thiên Đạo vận hành Thái Cực điểm

Trường kỳ hội hiệp Đại Thiên Tôn.”    

 

 

22:39 P.M.

DỊCH TIẾP BÀI PHÁP #3

Bát nhã tâm Kim gắng luyện tầm

Thuyền cung Mẫu chở Đạo huyền thâm

Truyền trao tay ấn đàn con trẻ

Trống thúc dục tâm Mẫu Sơn Lâm. [Lê Sơn Thánh Mẫu = Huỳnh Hoa công chúa = Tam nương Diêu Trì]   

 

Mẫu Sơn chứng thán đại trung tâm

Diêu đại Kim Loan Trì giáo tầm

Trì quyết chơn kinh thầm học đạo

Hiện trần Kim Bửu toạ thuyền tâm

 

Hồng Huỳnh kim cổ loan tin

Khai minh cửu khiếu làm tin bửu toàn

Kim Loan nhận diện học trò

Điện đài chuyển tiếp Cầu Kho Cao Đài.

 

Ấn chứng Hội Yến đài mây

Pháp tâm vô lượng Hoa Mai nở tròn

Long đàn ấn huyền trăng non

Chuyển huyền cơ pháp trăng tròn Hoa Mai.  

 

Quan Âm bạch thủy, kim bài Diêu Cung

Cam lồ trực tiếp thuyền cung

Cửu Trùng cho xuống hòa chung yến này

Linh oai lực lệnh đài mây

Long thần hộ pháp chuyển xoay pháp đàn

Càn Khôn long nhãn Nam An

Cơ trời Âu Lạc mở màn khai thông

Chuyển xoay cho điển Thái Tông [Trần Thái Tông?]

Khẩu môn xuất thế lục thông một bầu

Gồm thâu thập bát chư hầu

Chu kỳ Đại Đạo nhiệm mầu từ đây.”  

 

 

22:48 P.M.

DỊCH TIẾP BÀI PHÁP #4

“Đông Tây Nam Bắc chuyển càn khôn

Bát Quái cung tên quí bửu môn [cung tên = cung tiễn]

Cao Đại Đài Cao cho xuống bút

Trực truyền Tam Ấn chiếu Thiên Môn.   

 

Xoay điển Hà Đồ hiểu chơn lí

Phân kỳ lối chữ yết Ca Li

Kim bài Mẫu ứng cho khai điển

Anh phát thu âm cực điện li.   

 

Sóng võ trụ truyền khắp đại bi

Tâm thiên khai trí truyền vô vi

Pháp thanh Kim Hải xoay thanh điển [pháp âm của Bát Nương Di Hoa Kim Hải]

Điển Mẫu điển Thầy điển Thánh Kỳ.”  

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi đến Lão Bà _2 tại California và chuyển tới Người ngày 6 tháng 10 năm 2017 (ngày 17 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 21:06 P.M.    

 

 

GIẢI KHAI TOẠ GIÁNG

“Hạ bút đồ khai tử thiên thai

Huỳnh Hoa sơn tọa hiếu nghĩa tài

Âm dương hoà chặt thu đồ kiến

Thiên Tôn Thượng Thánh lực ra oai.  

 

Trạch Đông Tây Bắc Bồ Tát Đại

Sóng lớn trận này khổ bi ai

Việt Nam nước Phật Bình an Thái

Đại nạn phen này phải tu ngay.  

 

Kịp kỳ Long Hội vô Minh Hội  [vô = vào]

Liễu liễu đồ y ngoại thiên thai

Đường về Phật Quốc xa mờ dạng

Khuất rồi chiều bóng miệt tu mài.   

  

Mây Rồng chín phẩm thiên lục vạn

Hồng Quân Lão Tổ tọa Trường Đài

Trạch Hà Phong Quí giai kim trận

Kim Sơn phong tỏa thế Thượng khai.   

 

Quần hùng triệu tướng phong Long Vân

Đông Tây Nam Bắc thuyết thuyết lai

Chỉ ban kim ấn nhiên tài chấn

Đại nghĩa Loan Tây sắc lịnh bài.   

Hưng Hà Quốc di tàng linh ẩn

Cửu Trùng lai kiến Đinh Dậu khai

Quốc bình qui thống đồng binh án

Duy trì nghĩa hiệp khẩu đa khai

Thuyền nang Mẫu đợi hồi lai Phận

Mẹ Thầy đưa đón trở linh hài

Đắc tu giải thoát Liên Hoa Phận

Trần gian tạm giả rõ không sai

Định an tìm đến bờ sông Ngạn

Ngộ đắc nhân tâm cố miệt mài

Đức nhân tài có mở cửa toan

Thiên cơ bất lậu quân ân tử

Hoàng Thiên chiếu điển lịnh Ân Từ.”    

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St Louis nhận thông điệp “hồi đáp” và đã chuyển đến Người ngày 6 tháng 10 năm 2017 (ngày 17 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 04:50 A.M.   

 

ÁO GẤM NƯƠNG TÂY

Áo tâm thanh bạch sáng Hồng loan

Gấm vóc Đồ Thiên chiếu đại hoàn

Nương Mẫu Tây phương tiếp dẫn đến

Tây Đông hiệp hội vịnh Thiên Càn.   

 

Mở khai chuyển động đạo Huỳnh Sơn

Nương Mẫu Điện Kim hạ chiếu đơn

Mồng Một tới đây kỉnh lễ bái

Hà Đồ thông điển chiếu đồ sơn.   

 

Long trạch Thiên Oai dụng võ tâm

Ca Li chi thánh hiệu liên tâm

Đạo Kỳ Hoa sứ mừng Thiên Đạo

Chúa Đức Tây Phương sử sách tầm.  

 

Đạo Thiên Bửu Huỳnh Sơn Hoa Kỳ

Ấn định Thiên Bình Tân Quốc ghi

Liên đại châu Kỳ Hoa Đại Cán

Lôi Âm Chấn Võ hiệu Vô Vi. [Chấn Võ = Huyền Thiên Chấn Võ]   

 

Linh căn quờn b ổn thể chơn hài

Đức Phật-Thiên bài ấn Phật khai

Thiên Chúa [tại] đạo đường ấn chứng Giáo

Khai, Liêm khẩu khí [sẽ] rõ Thiên Oai.   

 

Sai khâm sứ độ hàng thu ẩm

Minh Nguyệt giao thông định tuyến đầu [Minh Nguyệt Chơn Nhơn]

Giáo trình cho xuống long thần chấn

Độ tiết Đinh Lê hiệp Đẩu cầu. [Tiết Độ Sứ thời Đinh Lê]  

 

Chuẩn tiết Đại Thiên Đài ấn chứng

Chiếu long oai Nhị Đệ Trào Tam

Tam bình phẩm vị liên trào ứng

Giáng điển Ca Li hội đạo tam.   

 

Ban bố phước ân chuẩn mực rành

Tâm minh chiếu sáng cứu quần sanh

Thiên Đài Minh Nguyệt thần thông đại

Cán Thiên Công Chỉ định Hồ thanh. [cán thiên = càn thiên; thanh = âm]

 

Ca Li truyền đại chứng Từ Tôn

Tam Giáo ban thêm chuyển Giáo Tôn

Liên đại bửu chơn giáo đại thể

Kim Hoàng định thế được trường tồn.”   

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A  tại St. Louis nhận được thông điệp và gởi đến Người ngày 6 tháng 10 năm 2017 (ngày 18 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 13:35 P.M.  

 

 

VẠN ĐÀI MÂY NƯỚC

Vạn thiên cầu chuyển trong Càn Khôn

Đài đạo Thuấn Nghiêu chứa sỹ  môn

Mây đảnh Liên Hoa chào cửu phẩm

Nước ban Thầy Mẫu kiến liên tôn. 

 

Tây Trào định việc Đạo Huỳnh Sơn

Giáo đạo phương Tây định Ngọc hơn

Thức tỉnh dân gian cao đại tuệ

Liên thuyền đứng đợi khách quờn chơn. 

 

Giáo Đức luận qua trước Bửu Tòa

Ai người hạnh đức phụng cầu Cha

Vai mang hành lí binh thiên áng

Độ Ngọc [Lành] luân xa hiện tại gia.

 

Hiệp Tam Giáo xoay quanh Tứ Tượng

Gởi trận đồ Nam Bắc Tây Đông

Lão vẫn nghe chỉ trích hàng giờ

Lòng ngưỡng bái xa Hồ hàng tướng.   

 

Mớ tạp nham phàm tâm phàm tướng

Pháp Đồ Thiên diệt chuyển về Nương

Dạy cho câu bát nhã Thiên Trường

Tâm đồ đại trận loa vạn hướng.  

 

Lịch phong tướng hiện linh phù pháp

Đạo Trường An gặp mặt Đại Hành

Bát Bửu Tòa chuẩn ánh Long Xanh

Mạch tượng pháp xây thành bảo tháp.   

 

Lộ chi giáo đài môn Thiên Bảo

Chấn Bửu Tòa Bạch Ngọc Hoa Liên  

Luận thiên văn ngưỡng hội nối liền

Kim Tuyến đoán đúng nhân hải đảo. [Kim Tuyến Tiên Tử = Tam Nương Diêu Trì = Huỳnh Hoa Công Chúa]   

 

Lôi mã chão Ca Li bừng tỉnh

Áo Đạo Thiên giác Mộc Thiên Cao

Chí xuyên tâm Thượng Đức mời vào

Lời đại lực xuyên tâm địa tĩnh.”   

 

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G ở VN gởi thông điệp đến Lão Bà_2 tại California và đã chuyển đến Người ngày 7 tháng 10 năm 2017 (ngày 18 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 09:54 A.M.  

 

 

NGỌC LỘ PHỤNG THIÊN

“Bạch thanh phụng hoà an trấn độ

Đồ Thiên Toà Bửu hướng Nam Đô

Tây Phương Mẫu chiếu ươm mầm sáng

Vịnh hội mở khai Ngoạ Long, Sồ.  [ Ngọa Long = Gia Cát Lượng; Phụng Sồ = Bàng Thống]

 

Huỳnh Sơn Nam Tốn không không sánh

Điện cung Kim Mẫu rành biết rõ

Lễ Bái Kim Trì mở thần quang

Chiếu diệu đồ sơn trí tồn có.   

 

Trạch Long Bạch Hạc Khương thanh quản

Việt Nam Hồng Lạc tường khắc rõ

Thiên Đạo Dậu Đinh buổi hạ màn

Tây Phương phụng trổi đèn rực rỡ.   

 

Hoa Kỳ Bửu Đạo thân xác mang

Định Thiên Ấn chỉ ta phải cố

Châu kỳ hiệp khế mau đón nhận

Vô vi ấn sắc Linh Sơn Tổ.   

 

Bổn thể chờ tin lục duyên phần

Phật khai độ tận vô ảnh rõ

Oai Thiên Khôn Đế Đức Ngọc Hoàng

Sứ độ Nhơn lành tiên tổ vô.   

 

Định đầu mầu nhiệm mình biết bạn

Long Thần Hộ Pháp vận thí vô

Đài Liên Hoa nở đồng bốn cảnh

Tam Trào trụ tứ hàm chiếu cơ

Đại căn Mẫu chuyển minh quang sáng

Đạo ba tinh tấn rực cơ đồ

Ấn sắc Tam Kỳ mở chơn căn.”   

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St Louis nhận thông điệp và gơi đến Người ngày 7 tháng 10 năm 2017 (19 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 10:39 A.M.   

 

 

DIỆU LÍ TẦM TRUY

Diệu điển Thông Thiên chiếu lịnh thuyền

Thiên Đình đã tính Huyền Thiên

Tầm Thao thúc mạch Long Hoa gấm [thao = thao kim = anh kim]

Truy luận đạo thâm giáo Đạo Thiên.   

 

Xuyên Bắc Mỹ điều Hoa Bửu Giáo

Đạo Tây Bang tiếp diễn Hoa Liên

Áo mây tinh bột tam truyền

Cho ấn chứng hiện môn đại bảo.  

 

Liên thuyền đạo hiệu khai đài quí

Chiếu triệu tâm kiến Thánh lục thông

Niên Dậu nay đã ước tính xong

Tiên tri đạo giáo thiên hiền thánh.  

 

Lực Tam Thánh nguyên lai chơn thể

Hiện một bài thứ lớp chuẩn tâm

Phân phối Thiên hiệp tuyến Địa tầm

Tâm hoàn thể nguyên lai tam thế.   

 

Qui tứ giáo chuẩn ban chỉ bảo

Võ văn thiên cốc đõa minh hồ

Giao tam bài theo chỉ thơ đồ

Liên chí đại hiệp ban tứ đảo.   

 

Huyện biên giới giờ đây Thiên bế

Giáp ranh cung tiên thể tam bình

Bùng nhanh rồi châu lục thông linh

Chi sắc chỉ giáo Thiên bốn bể.   

 

Đã biết trước ẩn cơ bí huyền

Liên thuyền cung Mẫu đến Không Huyền

Kết cùng Tam Giáo Thiên Tam Bửu

Đạo ấn khai cơ mở cửa Thiên.   

 

Nối liền đời đạo chuyển hiền huynh

Thấu lí đại tâm nghĩa đạo tình

Thâm quí điền căn toàn bổn thể

Cao Đài Thiên Đạo điển huyền linh.   

 

Gởi đến Giáo Tôn lịnh lực truyền

Kiến đồ môn đệ mở thuyền liên

Cửa Thiên Nam lộ khai bài bửu

Thái Ất Thiên Linh tạo mối duyên.   

 

Phân tâm phối hiệp đạo Tây Đông

Đức hạnh tâm thanh chuyển pháp thông

Hòa hiệp công trình Thuyền Đạo Mới

Khai thông binh áng chấn Huyền Không.  

 

Định bút mực định phận xong

Ấn tâm Tam Giáo đạo liên lòng

Giao cho Thiên Đạo luân phiên chuyển

Bài bửu thuyền chơn triệu điện long

 

Giáo thiên Tam Giáo đạo Tây nương

Thiên thượng Kim Loan ấn Thiên Trường

Đạo Mới khai cơ chuyển Pháp Ấn

Tòa Chương xuất thế tỏa muôn phương.  

 

Giáo Nương Tôn Mẫu đạo lành thương

Đức hạnh tâm nương chí điển trường

Đường đến Thiên Bình Tân lạp Quốc

Định phần giao việc Bửu Huỳnh Hương. 

Chú Thích: Huỳnh Hương = Huỳnh Hoa tam nương Diêu Trì = Phan Hương

 

Huỳnh Hương, Hồng, Cúc Bạch, Vân Am 

Giáo đạo Tây Phương Phật đạo tam

Quan Thánh, Quan Âm, Bát Bửu chấn

Tọa đàm luận việc đặc ân tam.”   

 

Chú Thích: Huỳnh Hoa tam nương Diêu Trì, Hồng Hoa nhị nương Diêu Trì, Bạch Cúc Hoa nhất nương Diêu Trì, Bạch Vân Am = Trạng Trình.

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 7 tháng 10 năm 2017 (19 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 15:56 P.M.   

 

 

NGHÌN NĂM HIỆN TRẦN

Nghìn trùng tháp bửu hiện trần gian

Năm tháng Xuân Thu tỏa Vạn Càn [Càn = Thiên]

Hiện tượng nhơn tâm thi đề Chấn

Trần Lê cao nhất thập trung can.   

 

Nhất độ hiền thần khai chủ Khảm

Lộ điền Hoa Cúc tiếp Hồng, Lam

Chi hiền hữu phước bài Kim lãm

Cho hiệp quầng dương bảo Đệ Tam.    

 

Giờ ni đã định Khảm Thiên đốn

Bạch nghệ Long Châu hiện Đại Tôn

Giao gấp binh phù phô tạ bổn

Hiệp liền bốn mặt giáp diện môn.  

 

Khẩu hiệu loan tin chúng hiện liền

Kiều hoa Nam Việt hiệu Kim Liên

Giao cho Thánh Mẫu Nương Tây lĩnh

Bửu pháp chỉ tên biết họ tiên.

 

Tiêu Cung Linh Điện đõa hàng châu

Bao chiếu sáng cung minh địa cầu

Bình bảo thân chi điện cấp tiến

Đảm lành Thánh Đạo khiếu quang thâu.

 

Thơ Hoàng Tam Thánh bình chơn

Giáo Trình Thánh Đức hiệp quờn nhơn lai

Bửu Chơn Minh Đế Đông bài

Bạch tâm thiện phúc hàng khai các ngài

Chơn truyền tâm pháp Như Lai

Phật Tiên Thần Thánh Thiên Oai ghi bài

Nghiêu Thuấn lực lệnh Đông Lai

Ghi bài trên giấy mở khai đất vàng

Vùng miền sa mạc khai hoang

Bổn lai trở lại lâm sang đường hầm

Hỏa châu chiếu rọi huyền thâm

Bào lưu địa tĩnh xuyên tâm Hà Đồ

Sóng âm thiên lực Nga Xô

Tầng hầm kiên cố Hoa vô đại Kỳ

Chiến dịch đại hạn binh quy

Thuyền trưởng mở cối xiết tay áo hùng

Chợp mắt quỹ đạo vận hành

Thiên cơ pháp đoán chiến tranh nhiệt hầm

Chặn đường tiến đến huyệt lâm

Liên tâm thức gọi định tâm ngũ hành

Xuyễn dương bát lộ hiệp thành

Đông Chu Liệt Quốc quần sanh loạn đời

Thời thế lọan, Đạo giao thời

Mười tám nước lớn ra khơi Thái Bình

Súng thần kim khí bảo linh

Thần tốc kéo đến chiến sinh tam đài

Mây nước khai hỏa ngược bài

Trường công thất trận môn khai chuyển về

Gió đão dựng đứng Đinh Lê

Gởi về Quốc thể chuẩn phê chiếu trình

Tam qui ngũ vị toàn đình

Sinh linh trông đợi lịch trình Càn Khôn

Gió cho lớn sóng thuyền chôn

Giao cho Kim Mẫu hầu Tôn ngửa bài

Đây là áng lệnh Thiên Oai

Phần hai đoán tiếp chuyển bài thi văn

Võ trụ xoay chuyển thiên văn

Lực truyền võ đại hoa văn thịnh trần.”

 

  

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và chuyên đến Người ngày 8 tháng 10 năm 2017 (ngày 19 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 10:12 A.M.   

  

  

CƠ ĐÀN PHÁP ẤN

này chấn tọa chốn Ca Li

Đàn hội long bàng chốn nẽo tri

Pháp tướng thiên văn tri địa lí

Ấn Tòa Tam Giáo Hội Ngũ Chi.   

 

Giao Thiên Bảo hiệu nhất Trăng Rằm [Thiên Bảo = Thiên Bửu]

Minh Nguyệt lãm tường điển tháng Năm

Mồng Một chi giao Đại Bửu Điện

Chiếu Minh xưng hiệu đạo hằng năm.   

 

Theo cấp lệnh Liên Sơn chủ đề

Ma thiên hành động đạo trường mê

Theo đời mạt pháp thần thông giỏi

Phật Thánh Thần Tiên chủ khảo về.   

 

Gởi cho Thiên Phúc thượng đài căn

Thiên thượng vô trung cuộc khí văn

Nhân chúng lo toan khiếu hữu tánh

Địa hoàn Phụ Mẫu giúp chơn căn.   

 

Về Cửu Phẩm Giáo Đường trợ lực

Đúng thời gian chuyển đổi thời cơ

Cuộc hành trì tâm định thiên thơ

Đạo pháp chuyển luân hoàn đúng mực.   

 

Triệu tập gấp đại bi thiện thập

Mời chư thần long thánh tam thanh

Vận hành thông vĩ tuyến khung thành

Động đất chuyển chấn oai tĩnh gấp.   

 

linh điện đơn hoàn châu lục

Bắc bán cầu hành động nhiệt tâm

Mỹ đại bang chuyên luận xuất tầm

Truyền hình pháp thống ban binh phục.  

 

Cửa mười hai bắt đầu khai mở

Thần chú phong phụng quí kiến thanh

Liên địa cầu chiến tác hiệp nhanh

Kết thân tĩnh trục quay nâng đỡ.  

 

Bài pháp cú chú nguyện ghi

Thuyền tâm bát cú tứ thi diệu kỳ

Lò thiên Bát Quái Ngũ Kỳ

Long đàn thuyên chuyển Hoa Kỳ ra tay

Đạo pháp dụng lệnh máy bay

Đo vòng xích đạo trình bày binh nhu

Lệnh trên xích đạo dự trù

Mùa Đông thích hợp chỉnh chu đội hình

Đoán tầm chiến sự đoan (đoạn) sinh

Đấu cho sóng học âm linh Ngân Hà

Khai nỏ đão chuyển thiên xa

Thần công không thể vươn ra Thái Bình

Lịch trình Thiên định thiên linh

Ái bình tam quốc Đế Minh xuất trần.”

 

  

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 8 tháng 10 năm 2017 (ngày 18 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 14:55 P.M.    

 

  

CHẤN ĐỘNG THẦN OAI

Chấn quẻ Càn Thiên lôi lục châu

Động thiên nhân địa động thiên cầu

Thần dân sinh chúng trong cầu địa

Oai lực vô vi chuyển ngũ châu.   

 

Á đại Ngọc Tòa luyện pháp thân

Kim thân Ngọc Khách Bửu Thiên vân

Hành thông tứ ấn duyên linh họa

Bỏ nặng luân xa hiệp hội trần.   

 

Giao toàn chu phó việc Tây Nương

Điện rộng hiệp thương Thiên Đạo Trường

Hội Thánh Kim Thanh [Ngọc Lành] luân chuyển bút

Ấn bài Kim Điện họa muôn phương.  

 

Bài kiến thiết đồ thơ ấn sứ

Phụng tiên kỳ giao chức Kim Thiên

Chỉ Hồng Hoa tiếp điển Trường Thiên

Tân Đại Đạo luận xong hiệp lữ.

 

Thành thế đạo nghĩ theo tâm thể

Đạo Thanh Kim luân chuyển điển Hồng

Rồi trào lưu xuống điển khai thông

Trần thế đạo Tây bang kim khế.    

 

Nhất thống đại tâm không chánh kiến

Luận Trường Thiên, Thiên Đạo Huyền Không

Gởi nơi lòng tận độ tâm công

Chánh nghĩa đạo không sai không luyến.   

 

Hồi thức cũ Trường Thiên làm trọng

Phúc nghĩ suy theo giáo đạo khai

Ấn sắc tâm Thượng Thánh bửu bài

Hồng tâm rộng đón chào lướt sóng.

 

Lòng rộng khắp bao la biển rộng

Chí thanh cao hạnh đức bao dung

Chánh trung cao Cửu Mẫu Thiên Trùng

Kim đón đợi Hồng tâm mở rộng.

 

Giờ khai bửu ấn phong tam thể

Chiếu điển quang liên đại mọi miền

Họa trận đồ Pháp Mật Đại Liên

Thông công việc vận hành nguyên thể.

  

Khai chủ bút luận trình luật luận

Giáo đồ thư thuyên chuyển nơi Thanh [Ngọc Lành]

Xuống trần thi thơ luận kinh thành

Luận bút pháp xuyên tâm kiến luận.

 

Chuyển ngôn ngữ về Hiệp Thiên Đài 

Thiên Đại Đạo Trường đang triển khai

Môn khẩu tâm bút theo chí nguyện

Giáng tâm trao diện kiến Thiên Oai.

 

Giáo đạo định xây phước huệ lòng

Đường về Phật Quốc Hội Vân Long

Xuất hành Cung Mẫu oai linh giác

Trần thế Tây Nương nguyện ước mong.

 

Gấm thân Kim Mẫu thuần lương đạo

Trọng nghĩa trần đời chí thánh cao

Cơm áo đủ đầy xây đời đạo

Phước dư thừa hưởng Phật Trời trao.   

 

Chú Thích: nói về Thiên Kim

 

Tâm lành trường đạo hạnh thiên tam

Ấn sắc Kim Tiên ứng việc làm

Huệ phước thiên tâm xoay thế đạo

Căn chơn hiệp Hội Giáo Tòa Tam.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi đến Lão Bà_2 tại California chuyển đến Người ngày 8 tháng 10 năm 2017 (19 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 22:46 P.M.   

 

 

ĐỊNH KIM THIÊN MÔN

“Càn Khôn vận chuyển thần chớp nhoáng

Đại Đạo cửu lầu chiếu roi vàng [kim tiên]

Cửu Phẩm Hoa Liên Càn Khôn nhập [Cửu vị thiên nương = Cửu vị nữ Phật]

Đảnh mây thế giái tốt nhặt khoan.

 

Nhặt khoan định việc thân lên đạp

Tây Phương bồng đảo hồn khoái lạc

Tỉnh thức chơn tiên nhẹ lướt thuyền

Quờn chơn nhàng nhẹ [Thanh] Ngọc trong nhập.

 

Bửu Toà [Linh] Tiêu Điện mấy cõi thiên

Hạnh Đức tu nhân lo luyện tập

Án Thiên sau thoát sống tu hiền

Tại gia tu học đền công lập.

 

Tam hiệp xoay cơ kiếm diệu huyền

Đông Tây Nam Bắc kim văn đắc

Tao ngộ Lão vô cảnh kìa thiên.

 

Ngưỡng bái đồng chung bao thu thập

Phàm tướng Ngọc Lầu pháp đình huyền [Bạch Ngọc Kinh]

Thiên Trường bát nhã [thuyền] thiên cõi bậc [Giáo hội Thiên Trường]

Vạn hướng Kim Quang nổi đầu thuyền. [Ngọc Đế]

 

Phù pháp Thiên Môn nguyên các bậc

Hành đạo An Trường nhiệm đăng tiên

Bửu Toà Cung [Bạch] Ngọc thiên thơ pháp

Xây pháp nâng khăn ngọn tơ duyên.

 

Chi chi Thiên bảo ai nào lấp

Bạch Ngọc Liên Hoa Cửu Phẩm liên
[Diêu Cung Bạch Liên Hoa công chúa = Bát Nương Chúa Ngọc Cung = Bát Nương Diêu Trì]

Số định Việt Nam thân xin nhập

Áo đạo dạ đài Đấng Thiêng Liêng.

 

Xuyên tâm trí đức hồng ân gặp

Đại lực đại hùng bát nhã thuyền.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi Người ngày 9 tháng 10 năm 2017 (20 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 16:06 P.M.   

 

 

LUẬN CHUYỆN CHÁNH TÂM

“Luận đàm mấy lượt chí huyền thâm

Chuyện đạo khi xưa Tổ luyện tâm

Chánh Giác Đạo Nhơn quờn thể đại

Tâm môn Tây đạo điển xuyên tâm.    

 

Nhãn tâm trụ thế đạo nguyên lai

Kim Bửu Giáo Thiên chuyển Đức Ngài

Hộ Pháp Tắc, Cư, Huỳnh Phú Sổ

Phật Thầy, Phật Mẫu, Phật Như Lai.   

 

Chuyển pháp luân xa hạnh đạo hòa

Chung dòng Âu Lạc hội Long Hoa

Bao ngày linh ứng cơ pháp đạo

Dung hạnh đức tâm kiến lực tha.   

 

Ta Bà Giáo Chủ lực Thiên Thông

Ấn  địa thiên nhiên chấn Đại Đồng

Định đạo khai tâm nhất chủng tánh

Ngọc Hoàng giáo đạo vạn linh thông.    

 

Năm trăm năm lẻ Hội Rồng Mây

Pháp thế độ sanh nhất điển Thầy

Ấn định đạo đời truy rõ lí

Tam Tòa giáo đạo hiện phương Tây.   

 

Chuẩn ngôn giáo mật điển Huyền Không

Mực thước hạnh tâm liên đạo tông

Tam Giáo chiếu trình ấn chứng đạo

Bửu Tòa hoàn chỉnh mục chữ không.   

 

Vào tâm tầm đạo điển Không Huyền

Chánh đạo lí trường kết thiện duyên

Điện Mẫu, điện Thầy liên điện Thánh

Vận hành cơ pháp được thông thiên.   

 

Chánh kiến chánh tâm chánh thể nguyên

Đạo Thầy, Đạo Mẫu, Đạo Minh Huyên

Phật Tiên, Lão Khổng, đạo Tam Giáo

Hoàng Mẫu Diêu Cung tạo mối duyên.

  

Bát nhã khai kinh một chữ KHÔNG

Luyện trao tâm tuệ hội hòa đồng

Giáo trình luận nghĩa Kim Bồ Tát

Tông đạo Thiên Hoàng pháp đạo thông.  

 

Đạo  giềng mối kết  hội đồng hương

Thiện đức thiện tâm kiến Phật đường

Hành đạo xuyên tâm liên vạn hướng

Trì tâm dụng hạnh Hội Thiên Trường.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G từ VN nhận thông điệp và gởi tới Lão Bà_2 chuyển đến Người ngày 10 tháng 10 năm 2017 (21 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 7:35 A.M.  

 

 

MỞ ẢI LẦN VÀO

Soi bước khai đường mở cửa Thiên

Quê xưa trở lại sạch nương Huyền

Mượn hình tục xác hồng quang phủ

Đến lịnh phục hồi trở Hoa Liên.   

 

Hoa Liên tiếng nhạc đàn khải [lộ] tấu

Trổi [khoan] nhặt từng câu lịnh Nương chầu

Dụng bài Mẹ tạo hương Hoa Tuyết

Muôn vạn con thuyền khắp năm châu.

 

Chú Thích: Hoa Tuyết = Anh Kim. Hoa = Anh (bộ thảo) + Tuyết = Trắng = Bạch (bộ bạch) = hành kim.

 

Năm châu chung tựu xoay thanh chuyển

Hấp thụ vô vi nhắn nhủ truyền

Khơi nhành xin lệnh kỳ ba phận [sự]

Điểm đạo đức tài giả dạng điên.

 

Dạng điên Triệu Tử tài ra lộ

Ngôi Giáo Chánh Tây cách hữu vô

Đường đi sành sỏi hành hạnh đại

Trăm ức khải [lộ] đồng điển vi vô.   

 

Vi vô ứng hiện Hồng Quân Tổ

Chơn minh hấp thụ niệm Nam Mô

Linh tử tại trần nay đúng Dậu [Đinh Dậu]

Diêu Mẫu Càn Khôn lập trận đồ.

 

Trận đồ Bát Quái Âm Dương chặt

Đồ cơ tháo mở bên trong Bát [Nương]

Ấn sắc Thánh Triều chờ trổ mặt

Kịp kỳ nữ tú đồng về Lạc."   

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi Người ngày 11 tháng 10 năm 2017 (22 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 09:49 A.M.

 

 

HỌA LẠI BÀI ‘MỞ ẢI LN VÀO’

Mở cửa Thiên Môn luận đạo mầu

Ải tâm khó đến hỏi nông sâu

Lần dò đạo hạnh tầm chơn giáo

Vào luyện pháp tu thấy nhiệm mầu.   

 

Họa câu "Soi bưc khai đưng m ca Thiên"

Soi đức hạnh tâm chánh đạo

Bước tới Trường Thiên giáo (đạo) Tây phương

Khai môn luyện đạo Thiên Trường

Đường chơn giác ngộ tình thương vạn loài

Mở tâm cửu khiếu luân xa

Cửa trường Thiên Đạo mẹ cha dắt dìu

Thiên nhân địa hội Trì Diêu

Khai đời Thánh Đức sớm chiều soi tâm.   

 

Họa câu "Quê xưa tr li sch nương huyn."

Quê hương Nam Việt rồng tiên

Xưa xa Phật Thánh Thần Tiên qui về

Trở bước thức tỉnh tâm mê

Lại sanh nhơn loại bồ đề tịnh tâm

Sạch trong tâm tánh luyện tầm

Nương theo chơn đạo huyền thâm Phật - Trời

Huyền linh diệu dụng thuận đời

Lập đài Thánh Đức muôn nơi thái bình.    

 

Họa câu "Mưn hình tc xác hng quang ph."

Mượn kim thân tá điển Trời

Hình thành Đại Đạo khuyên đời dạy dân

Tục làng lập miếu đình thần

Xác trần hòa hiệp Thiên Ân giảng truyền.

Hồng Quân Lão Tổ khải duyên

Quang chiếu võ trụ liên thuyền vô vi

Phủ điển trao ấn thơ thi

Mở tâm bát ái từ bi hòa bình.    

 

Họa câu "Đến lnh phc hi tr hoa liên."

Đến kỳ Nghiêu Thuấn mở ra

Lịnh truyền ruộng đất cửa nhà vui chung

Phục nguyên chơn giáo Huyền Khung

Hồi qui thiên địa Bát Cung Cửu Trùng.

Trở lại giáo đạo Thiên Trường

Hoa Đại tựu hội vạn phương qui điền

Liên Sơn ấn chứng liên thuyền

Lập đời Nghiêu Thuấn cổ truyền đời tân.   

 

Họa câu "Hoa liên tiếng nhc đàn khi tu."

Hoa Kỳ khai đạo Huỳnh - Sơn

Liên Sơn triệu hội hoàn đơn tựu hiền

Tiếng vang thấu khắp vùng miền

Nhạc chơn Tây đạo Huyền Thiên khai trần

Đàn cơ Cao Đại – dà trần

Khải ngôn Thánh Đức tâm thân đạo mầu

Tấu đến Thượng Thánh tinh cầu

Thất Tinh Đồ chuyển vạn bầu Càn Khôn.   

 

Họa câu "Tri nht tng câu lnh nương chu."

Trổi tâm tầm giáo Tây Âu

Nhặt từng linh tử luyện bầu Quan Âm

Từng bước luyện tập thiền tâm

Câu Li hải hội huyền thâm liên thuyền

Lịnh lực điển Mẫu-Huyền Thiên

Nương Tây Cung Mẫu thuận duyên cứu đời.

Chầu Thiên chầu Địa chứng lời

Kiến tâm Thánh Đạo muôn nơi tỏa cùng.   

 

Họa câu "Dng bài M to hương hoa tuyết."

Dụng tâm chơn đạo Cửu Cung

Bài thơ thiên khải Cao Trung ghi trình

Mẹ Cha tọa đảnh Thiên Đình

Tạo cho con trẻ thiên tình đạo thâm.

Hương thơm ngược gió luyện tầm

Hoa Kỳ sắc lệnh đạo thâm khải trần

Tuyết Đông trao luyện Thiên Ân

Hồng tâm tam bảo thiện cần nhơn như.   

  

Họa câu "Muôn vn con thuyn khp năm châu."

Muôn ức kiếp được làm người

Vạn pháp luyện đạo nhớ mười điều khuyên

Con chiên dòng Thánh nhơn hiền

Thuyền tâm Chúa Thánh Linh Tiêu Mẫu Hoàng

Khắp nơi nhơn địa Thiên Hoàng

Năm sắc kỳ đạo tựu hòa Ca Li

Châu kỳ vận chuyển huyền vi

Lập đời khai đạo vô vi Sơn Huỳnh.   

 

Họa câu "Năm châu chung tu xoay thanh chuyn."

Năm mối Đạo Thiên kết tình

Châu lục Mỹ Quốc Tòa Đình hiện linh

Chung dòng Âu Lạc chúng sinh

Tựu hội chơn điển huyền linh thất cầu.

Xoay chuyển thiên điển nhiệm mầu

Thanh tam chiếu sắc khải đàn thiên tiên

Chuyển về tiên hậu tịnh thiền

Tu tập tâm hạnh long thiên tại trần.   

 

Họa câu "Hp th vô vi nhn nh truyn."

Hấp dưỡng chơn khí luyện đồ

Thụ điển thanh đại tam vô chứng thành

kinh vô tự thực hành

Vi diệu Chơn Pháp Tam Thanh Cao đài.

Nhắn đến đạo hữu nguyên lai

Nhủ khuyên Thiên Đạo Đức Ngài ban ơn

Truyền trao tâm pháp quờn chơn.

Nguyên tánh bổn thể Liên Sơn Tam Tòa.   

 

Họa câu "Khơi nhành xin lnh k ba phn."

Khơi thuyền bát nhã chánh tâm

Nhành cây dương liễu Quan Âm – Diêu Trì

Xin lên các lực vô vi

Lệnh truyền tam cõi đại bi giúp đời

Kỳ Hoa lực lệnh Phật Trời

Ba không tâm định thanh tươi đạo thành

Phận chung tu tập duyên sanh.

Tầm chơn lí thánh thực hành tâm nguyên.  

 

Họa câu "Đim đo Đc tài gi dng điên."

Điểm đến Ca Li đạo trường

Đạo Thầy chuyển động Thiên Trường Tây Phương

Đức hạnh tâm khẩu huệ nương

Tài trí thiện đức một đường chơn tu.

Giả Hành Tôn Phật châu du

Dạng hình tướng đạo tịnh tu chánh tà

Điên và tỉnh cách bao xa?

Hành thâm bát nhã kim xa hiện trần.   

 

Họa câu "Dng điên Triu T tài ra l."

Dạng bóng Tùng lai chánh giáo

Điên tỉnh chơn như đạo giáo bồ đề

Triệu hồi kiến tánh tỉnh mê

Tử đồng tâm thể trở về thiện tâm.

Tài pháp trẻ nhớ luyện tầm

Ra đời sắc tướng thân tâm pháp trần

Lộ ra nghiệp lực tiền thân

Ngộ đạo trí huệ kim thân thoát trần.    

 

Họa câu "Ngôi Giáo Chánh Tây cách hu vô."

Ngôi báu thiên tâm đạo vàng

Giáo đạo Kim Mẫu, Phật Hoàng, Tây An

Chánh tâm Thiên Đạo trường an

Tây Phương hội hiệp Thiên Càn chuyển xoay.

Cách tân Đại Đạo lần này

Hữu căn tâm đức về đây hội kỳ

vi trực chỉ Hoa Kỳ

Chuyển luân Bát Quái Càn, Li, Khảm, Đoài.   

 

"Đưng đi sành si hành hnh đi."

 Đường về Phật Quốc lục thông

Đi được đến gốc Tiên Rồng Âu Cơ

Sành tiếng tụng niệm phụng thờ

Sỏi tâm thủ chấp nương nhờ trần gian.

Hành trì đúng pháp thập tam

Hạnh đức tâm định sân tham diệt trừ

Đại hùng đại lực đại từ

Tam cõi chứng thị Tôn Từ diệu linh.  

 

Họa câu "Trăm c khi đng đin vi vô."

Trăm quan đàn cựu đạo Thầy

Ức niên kiếp chuyển Rồng Mây hội điền

Khải túc mạch quẻ hiện tiền

Đồng hòa chủng thể Sơn Liên tam trào.

Điển thiên chiếu rọi đồng bào

Vi miền trần thế vàng thao hữu hình

căn vô tướng Liên Ninh

Nhờ Thầy bố hóa huyền linh hiệp hòa.  

 

Họa câu "Vi vô ng hin Hng Quân T."

Vi tuế độ sanh hữu hình

cùng vô tận sinh linh vạn cầu

Ứng hóa chuyển điển gồm thâu

Hiện ra võ trụ một cầu thất tinh.

Hồng tâm xuyên điển nguyệt minh

Quân thiên nhơn địa thiên tình liên thông

Tổ hợp khí độn hồng mông

Khế thành võ trụ linh thông đại cầu.   

 

Họa câu "Chơn minh hp th nim Nam Mô."

Chơn nhơn Thái Ất Thần Kinh

Minh Huyên – Trình Trạng – Thất Tinh Ngũ Hành

Hấp lực thất đại lập thành

Thụ tam bửu giáo trường sanh Hà Đồ

Niệm luyện chánh tự vi vô

Nam Thiên khai chuyển thơ đồ truyền trao

pháp thượng đẳng Thạch Bào

Chuyển dời Thái Cực Thiên Trào Liên Sơn.   

 

Họa câu "Linh t ti trn nay đúng Du."

Linh huyền hiện tại về đây

Tử nhi đồng Lão chuyển xoay vai trò

Tại căn định ấn Ngọc Tòa

Trần gian trở lại người già hóa nhi.

Nay ra sắc chỉ thơ thi

Đúng người chơn đạo vậy thời chuyển cơ

Dậu niên khai mở Điện Thờ

Hiệp quờn Bát Quái binh thơ Khôn Càn.   

 

Họa câu "Diêu Mu Càn Khôn lp trn đ."

Diêu Điện Tây Phương Thiên Trường

Mẫu ban Kim Ấn lập trường Long Hoa

Càn Li vận chuyển Kỳ Hoa

Khôn Đoài hữu tọa giao hòa nhân thiên

Lập nên Quốc Đạo Sơn Liên

Trận pháp vận chuyển hữu duyên đại miền

Đồ thơ bút tọa điển thiên

Long lân qui phụng Tam Thiên vận hành.

 

Họa câu "Trn đBát Quái Âm Dương cht."

Trận tuyến hiệp thiên địa nhân

Đồ thơ long áng thiên ân Ngọc Hoàng

Bát đại Nam Việt Phật Hoàng

Quái cửu Âu Lạc Hồng Bàng truyền trao

Âm khúc cửu vị hiệp vào

Dương đài Bát Cửu kết giao Đạo Trời

Chặt tâm giữ đạo cứu đời

Hiệp quờn cơ ngẫu chuyển lời Hồng Quân.   

 

Họa câu "Đ cơ tháo m bên trong Bát."

Đồ tâm luận đạo Thiên Trường

hóa sanh chúng hằng thường chơn như

Tháo nhanh đến hội Lai Như

Mở khai cửu khiếu lòng từ tỏa quang

Bên trên sắc lệnh Thiên Hoàng

Trong tâm tịnh độ đạo vàng oai linh

Bát quái chuyển động họa hình

Chứng minh Tam Giáo hiển linh qui điền.   

 

"Ấn sc Thánh Triu ch tr mt."

Ấn định ngày giờ khai thiên

Sắc tướng võ trụ Phật Tiên hạ trần

Thánh Đức đời lập Thiên Tân

Triều Loan Kim Điện tứ ân Tam Tòa

Chờ cho lố bóng mai hoa

Trổ quả Giác Mộc gần xa hội về

Mặt thấy Huyền giáo Thiên đề

Quần sinh chứng thán giác mê hiện trần.   

 

Họa câu "Kp k n tú đng v Lc."

Kịp kỳ mở hội chuyển Thiên tam

Nữ Thánh oai linh giáo Đạo tam

diện Thiên Trường nhất phẩm tọa

Đồng về Lạc Quốc cửa Thiên Nam.

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người  ngày 12 tháng 10 năm 2017 lúc 9:38 A.M.    

 

ĐIỀN CĂN NGUYÊN SỸ

Điền trạch Đông lai dựng lại bài

Căn thiên xuống thế hiệp quờn lai

Nguyên cội gốc tiên tiếp điển thánh

Sỹ thanh trách trượt luyện trao bài.   

 

Hiệp quờn bổn thể đại nguyên căn

Tánh hóa độ sanh đức trí cần

Hiền đạo đắp xây công tích góp

Thể Nguyên Sỹ đạo hiện hiền nhân. [Sỹ Nguyên = Phụng Sồ]    

 

Tranh phong Đốc mạch luyện tâm phần

Hiếu nghĩa cam lồ độ thiên ân

Phước báo vai mang việc chánh đạo

Thiên Oai mời hiệp đạo thiên nhân.   

 

Chung tâm điển sáng Hội Thiên Trường

Nhất đáo Minh Hoàng lễ thập phương

Tây đạo thiên phúc đang chuyển đến

Canh [Tí] Tân [Sửu] đàm đạo luận Kỳ Hương.

  

Tam bửu thiên tiên liên kết đạo

Hiệp quờn minh tánh chí tâm cao

Rốt ráo nhiệm sâu trao luyện đạo

Thập phương chuyển vận hội tam trào.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G từ VN nhận thông điệp và gởi tới Lão Bà_2 chuyển đến Người ngày 12 tháng 10 năm 2017 (22 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 20:21 P.M.

 

 

HẠ ĐÁO HIỆP KỲ

“Hiệp một bầu Hạ Đáo trời Nam

Phủ trùng ánh sáng Hiệp Kỳ tam

Tạo xoay huyền diệu kỳ mau đón

Điển khí không trung xuất trí phàm.   

 

Hô hấp tịnh thanh rành rõ biết

Nguyên chơn đón nhận hào quang tuyệt

Hoà hiệp tinh anh mở lục hoà

Bút cơ sành sỏi vần thơ thuyết.   

 

Bổn tuồng Càn đáo Tây Bắc hướng

Địa Long đất nước giáo Bắc phương

Khai nguồn thiên ý Kỳ Hoàng Phụng

Đăng trình giáo chủ bảo an Khương.  

 

Hương Kỳ Sơn Bửu khai nguồn ý

Học Phật chẳng mòn một đường đi

Thiện căn chơn mỹ Lành Ngọc lối

Kim Phụng trì khai đó tường tri.  

  

Đông Tây Nam Bắc thời tiết chuyển

Ngũ hành Cửu Phẩm định nơi huyền

Mẫu thời khai mở chín hai ức

Nguyên linh đắc đạo thánh thần tiên.

 

Chờ hồi trống điểm tài Đức lộ

Khắp đâu con Mẹ mật ý hò

Kỳ ba bổn phận nhiều thay đổi

Điểm đạo tựu chung Ngọc [Lành] sáng loà.   

 

Vô vi tướng kim ngưu bạch hạc

Bốn Kim Cang vô hình Thông giác

Ảnh lọng lầu xuất thế phụng xoè

Triều Kim Mẫu bổng trầm thiều nhạc.  

 

Đinh Dậu niên mạch huyết bọc tơ

Đồng cỏ xưa để trống đang chờ

Định Trùng Cửu đài cung yến hội

Diệu tứ bề Hoa Liên rộ nở.”   

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi Người ngày 13 tháng 10 năm 2017 (24 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 04:35 A.M.

 

 

HIỀN TIÊN THANH ĐAN

Hiền nhân xuống thế đạo trào tam

Tiên Thánh Phật Nhân tâm Thánh Tam

Thanh điển đại cầu xoay Bửu Đạo

Đan linh quờn tánh hội Thanh Tam.   

  

Hồng Kim luận giáo Đạo Tây Phương

Minh Chiếu triển khai chủ đạo đường

Bút điển Bát Tiên luận Chánh Thể

Giáng cơ luận việc Đạo Thiên Trường.

  

Huỳnh Sơn Bửu Đạo, Giáo Liên Sơn

Chỉ mục Thiên Tôn hiệp ngọ ngươn

Chánh định Kim Thiên nhất cận Bửu

Hương đình chùa kiển kiểm linh quờn.

 

Giao bút tọa Kim La Bửu Tiên

Chi Huỳnh Kỳ Đại Đạo nhân thiên

Chiếu phong sắc chỉ định miền đại [miền đại = miền đại địa Bắc Mỹ]

Giờ ấn khai bàn cho Điện Thiên.

 

Khai chiếu lệ kiên quang động điển

Kiến Thiên Long Nhật Nguyệt Minh Thiên

Chiều thu phong sắc chỉ Tòa Đình.

Đàn chấn động tam thiên thập điện.

 

Chỉ rõ việc thư làm Chánh Đạo

Giao thơ này Kim, Quốc, Hương, Thanh [Ngọc Lành]

Gởi  Nhân Thiên Thiên Đạo cao toàn

Lập Trạng sớ chuyển về Thiên Đảnh.

 

Điện Kim Mẫu đang chầu buổi tối

Thông áng bài Bát Trận kim ngôn

Chiếu sắc thơ theo lịch Ngọc Hoàng

Đã lố bóng dạng hình Đại Đạo.

 

Kỳ phân thánh Thiên Tiên Hưng định

Chiếu Nguyệt thu Thanh đảm xuyên bình

Hồi Thiên Trào trao ấn cầm tay

Ra chủ bút Thiên Oai Thiên Đạo.

 

Kim lệnh Tuyến hiền thương đáo tuế

Gởi phong thơ chủ thể đại nguyên

Chi bảo căn giao định bài này

Hiệp Quốc Đạo Thiên Trường chín phẩm.

 

Xoa điện Kim thần thông hội chuyển

Đúng điền căn xa tiếp thiên nguyên

Còn tâm chơn bửu đạo nguyên quờn

Đạo đời nối  tình Thiên Quốc thể.

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người  ngày 13 tháng 10 năm 2017 lúc 9:34 A.M.   

 
 

CHUYỂN ĐẾN SỸ NGUYÊN

Chuyển điền phong nhất  thiên tôn qui

Đến lực hiệp trung tốn khảm li

Sỹ đạo nhân thiên kim luận đạo

Nguyên chơn thần khí khẩu vô vi.   

Đệ Tam Thiên chấn võ long đài

Xoay chuyển thiên nhiên hiệp Đức Ngài

Giáo đạo Tây phương tâm khẩu án

Bàn cơ thiên định chuyển tam ngai.  

 

Trào nội Thượng Thiên chiếu sắc cơ

Đào minh phong tướng hội thiên cờ

Phong bình chỗ dựa chưa thuần lí

Tiếp nối  lực này ứng bát cơ.  

 

Gởi đến Sỹ Huynh tình Thiên Cước

Mộc thanh trung chiếu điển hồng tâm

Xuyên điền liên cước thiên tâm

Cơ loan bửu điện thiên cầm binh nhung. 

 

Hồi trào tứ cổ chí kim

Liên thuyền một chuyến linh thiên vô hình

Bóng Tùng kim khế Huyền Khung

Tranh Mộc đuốc sáng điền trung thiên tình

Giao ấn sắc thiết Cửu Trùng

Đài cung cửu phẩm đạo trung đất vàng

Thiên bang ân điển long đàn

Kiến tánh linh ấn Tây phan chuyển về

Lập nền Thiên Đạo hồi quê

Long lân qui phụng kỉnh huề Thiên tam.

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G nhận thông điệp và gởi đến Lão Bà_2 chuyển đến Người ngày 14 tháng 10 năm 2017 ((25 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 21:37 P.M.  

 

ĐẠO QUANG KHAI MỞ


Lục cung MẪU kho tàng NGỌC LỘ

Sáng rực thơm soi đuốc hộ phò

Vô cách hữu tâm linh bừng sáng

Mở khiếu thông CHỦ ĐẾ ĐẠO QUANG.  

 

LÃO HỒNG QUÂN thừa bổn NGỌC HOÀNG

Chơn [linh] nguyên [căn] đáo GIÁO CHỦ nghiêm trang

Tinh tường hiện tọa AN TÂY [CALI] cảnh

Mở duyên phần GIÁO ĐẠO CAO TẦNG.  

 

CÀN KHÔN ĐẾ cứu trần tá trợ

[LÊ] SƠN THÁNH MẪU kiệt hào lực mở

Hữu lai phương THIÊN BẮC ĐẾ an

Hình trổ tướng CẤN BẮC đồ cơ.  

 

Trương lệnh tiễn CƠ ĐỒ CHỦ TRỊ

Ấn sắc KIM chủ hạ long phi

TỐN ĐÔNG NAM rực sáng hoàng kỳ

HUYỀN THIÊN ĐẾ huyệt khai tự trị.  

 

Nay sắc danh KIM trí tại tồn

Cơ huyền lậu hiệp kỳ chung bổn

Thân bình hoà xoay tạo gần xa

Đường tiến hoá ban khai tục thế.
 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp và chuyển đến Đức Ngài ngày 15 tháng 10 năm 2017 (26 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 05:28 sáng giờ California.  

 

GIAO SẮC HUỲNH SƠN


GIAO bàn việc đến triệu quần sinh

SẮC tướng hữu hình kiến tánh linh

HUỲNH ĐẠO chuyển cơ bửu pháp ấn

SƠN KỲ HƯƠNG BỬU ĐIỆN thông linh.  

 

NGÀY giờ định trước đã trao tay

KHAI ẤN THẦN OAI luận áng bày

KIM tuyến đạo tràng Long Trận pháp

ĐIỆN TRIỀU ẤN TỌA đại trung này [trung tâm của đại địa Hoa Kỳ]  

 

Giờ giao ẤN, pháp định Triều khai [Trào Ba khai]

Pháp Đạo HUỲNH SƠN đặt ấn ngày

Khai mở HOA KỲ tiên địa chuyển

Động THIÊN chuyển địa hội nguyên lai.

 

GIAO ẤN SẮC PHONG hiệp ĐỨC NGÀI

Chuyển dời THÁI CỰC ứng THIÊN TÀI

Đổi Thiên Nhân Địa khai TAM GIÁO

NGÔI BÁU VÔ VI TRÙNG CỬU KHAI.  

 

Hòa chung tam đại hội Nam Bang

Chuyển vận THIÊN tài trí THƯỢNG HOÀNG

Khế hợp lục thông Kim Mộc Hỏa

ĐẠO HÒA NHÂN LOẠI điển HỒNG QUANG.  

 

Bàn cơ xoay chuyển ấn Thiên Nam

Vận chuyển CA LI đất HOA tam [Hoa Kỳ Trào Tam]

CHẤN động lục châu dời non biển

THIÊN NHÂN ĐỊA HỘI hỏa li tâm.

 

Giờ ngày tháng tốt HIỆP TRIỀU THIÊN [hiệp Thiên Triều]

DI LẠC chuyển xoay đại lục miền

Điền [kim thân] CHẤN [Ngôi Hai] [Trào] Tam qui hồi Cửu Phẩm

Cơ đàn pháp ấn chiếu THÔNG THIÊN.

 

Nơi GIÁO TAM luân xa chuyển biến

Động THIÊN ĐÌNH chín phẩm thập tam

Ban truyền tin Thiên Địa Nhân phàm

Hồi xuất MÃ THIÊN OAI địa CHẤN.


[MÃ = Ý nói chữ NGỌ, chiết tự là NHÂN THẬP (trong Sấm Trạng có câu "Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh"). THIÊN OAI = quẻ CHẤN = ám thị ÔNG TRỜI.]
 

Lôi Phong Thần võ oai lực lệnh

Chiếu đồ thơ thuyết lĩnh đại cơ

Gốc căn nguyên ấn chứng BỬU TÒA

Chuyển vận việc THIÊN OAI CHẤN VÕ 

 

Giờ KHAI ẤN long châu mã chão

Thiết đặt giờ cấp lệnh liên cung

Chuyển [CỬU] TRÙNG CUNG theo ấn LIÊN ĐÀI

Cho xuống thế LỰC THIÊN OAI chuẩn.  

 

Đạo vận chuyển Liên Bang HOA [KỲ] MỸ

Vận hành thông châu lục Á U [Việt Nam - United States]

Chuyển Nhân Thiên Địa Hội kinh hoàng

Dời núi lớn đảo vàng đến bến.  

 

Khuyến đại bối BỬU THIÊN giao việc

Động THIÊN LA giao ĐẠO cứu dân

Vận càn khôn chuyển đổi nhân tài

Thiên Địa hiệp Âm Dương phát lực.  

 

Thập Bát chuyển thiên xa nghinh chiến

Địa xoay nhân xuyên đảo hành nhiên

Hòan cầu THIÊN động chuyển vùng miền

Lập trận địa kết THIÊN ĐỊA CHẤN.  

 

Lục Thập chuyển mười hai tướng lĩnh [12 vị Thời Quân]

Thống lệnh [THIÊN] QUÂN đảo hải di sơn

Dời tầng không theo ấn TAM TRÀO [Trào Tam]

LIÊN SƠN giáo thuyết ngôn hiệu lực.

 
[LIÊN SƠN = Một hiệu của Đức Ngài. GIÁO THUYẾT NGÔN HIỆU LỰC = Đức Ngài mở miệng thì lời nói có hiệu lực (kim ngôn xuất).]
 
Hiệp tùng bách lai trào ứng gấp

Cấp lệnh truyền thuyên chuyển HUYỀN KHÔNG

Lệnh tam quân ba chấn địa đầu

Dời trận địa VÀO CHẦU CHÁNH ĐIỆN. 

 

KIM LOAN ĐIỆN VÔ VI truyền chỉ

Lệnh KIM HOÀNG TÂY MẪU triển khai

Đồng thời khai TEXAS HOA KỲ

Lập kinh tuyến địa khai công việc. 

 

[KIM LOAN ĐIỆN VÔ VI TRUYỀN CHỈ LỆNH KIM HOÀNG TÂY MẪU TRIỂN KHAI = Kim Loan Điện (trên Thiên Thượng) truyền chỉ ra lịnh cho Kim Hoàng Tây Mẫu (phong danh của Ngài Thái Kim Anh dưới thế) phải triển khai công việc. ĐỒNG THỜI KHAI TEXAS HOA KỲ LẬP KINH TUYẾN ĐỊA KHAI CÔNG VIỆC = Đồng thời cũng khai mở tại Texas, Hoa Kỳ để triển khai công việc dưới thế.)]

 

Chuyển đổi lớn THIÊN tài ngân hải

Đồ Long THIÊN ấn chứng TRÀO TAM

Hiệp Nam Bang TÂY MẪU KHÔNG HUYỀN

Kim Thủy Mộc Hỏa nhân đáo tuế. 

 

Lập trình hiện ẤN NGAY MẬT PHÁP

Chuyển về TRỜI áng lệnh LIÊN SƠN

Bát Thần Châu điển lực THIÊN CÀN [TRỜI]

LẬP LỆNH mở THIÊN tài chuẩn bút.

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G nhận thông điệp gởi tới Lão Bà_2 chuyển đến Người ngày 15 tháng 10 năm 2017 (26 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 18:55 P.M. 

 

 

TRUNG XUÂN TỤC SỰ


ĐẠI ĐẠO kim [nay] truyền chỉnh luyện xem

Bính niên lo trước đặng vén rèm [Bính Ngọ 2026]

Quét trừ phạm tố gầm phá tỏ

Phen này thấu bạch mất nhãn tem. 

 

KIM châu thay cốt đề mực rõ

Giáng thế lập truyền MẪU đề thơ

Phù sanh sự nghiệp công danh hiển

Xây trợ ba toà tháp chẳng ngờ.

 

HUYỀN huyền đơn đạo nay có lịnh

LOAN lịnh chèo ghe chở chúng sinh

Trảm dứt đừng cho rong riêu mọc

NGƯƠN THẦN THIÊN xác xử phân minh.  

 

ĐẠI ĐẠO đặng phục KIM [ANH] tầm phá

Thanh nghiêm qui giới diệt chẳng tha

LIÊN HOA KIM [ANH] TỌA kỳ hội đến

Cửu Liên Thất Bửu Thiên Đường ta. 

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp và chuyển đến Đức Ngài ngày 16 tháng 10 năm 2017 (ngày 27 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 17:55 giờ California.

 

BÁT CỬU LƯỠNG HUYỀN


Bát Quái Thiên Tiên chuyển đến nơi

Cửu Cung Tam Đảnh nhân thiên mời

Lưỡng Nghi Tứ Tượng chuyển kênh mới

Huyền diệu vô vi Dịch địa khơi.

 

Khải lộ long châu chuyển họa đồ

Long xương tuế đảo ngũ hà lô

Cô sa thiên trụ tứ thiên mạng

Đặt định THIÊN tài ắt chủ vô.

 

Luyện đồ thơ pháp trận thiên thơ

Hồ đại thất tam đài luyện cơ

HOA KHẢM ĐẠI TÔN chí thiện đẩu

Nhất miền Texas chí nhân sơ.

 

Giờ này chuẩn túc mạch liên châu 

Khai cửa Thiên Cầu lập địa mầu

Mở ấn phong điền Kinh Dịch chuyển

Hà Đồ Bát Trận pháp gồm thâu.

 

Vận hành cơ pháp MẬT TÔNG linh

Võ trụ chuyển xoay chuyển hữu hình

Tướng Soái Vô Vi THIÊN hiệp định

Qui cầu Tam Đảnh đảo hoa sinh.

 

TRƯỜNG THIÊN vận chuyển thập tam miền

TRUYỀN tải đạo HÌNH kết nối Thiên  

Không phận thập bát môn khải đảo

Vận thông chánh pháp ĐẠO MINH THIÊN.

 

CỨA LỚN đạo đời gặp PHÁP TÂN

Xuyên nhân thân chủng đạo liên tầng

Định thiên giao việc cốc chung đảnh

Quần đảo chuyển hình thiết kiến tân.

 

Định cơ thời đạo pháp thần thông

TAM GIÁO hiệp ban hội LẠC RỒNG

Truyền đạt thông tin trong buổi sớm

Chung cầu ngoại lực hiệu linh thông.  

 

Quẻ TỐN định khai câu hội LI 

Quẻ CÀN KHẢM Mộc độc thiên kỳ 

SÁNG TRỜI [MINH THIÊN] cho xuống long thần hộ 

Pháp định quẻ THIÊN KHẢM túc tri.

 
[TỐN LI = Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân = tượng hoa khai kết tử, sự phát triển. CÀN KHẢM, THIÊN KHẢM = Quẻ Thiên Thủy Tụng = bàn luận, tranh chấp.]

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint LOuis, MO, Thánh Đàn Long Ẩn, nhận thông điệp gởi đến Đức Ngài ngày 17 tháng 10 năm 2017 (ngày 28 tháng 8 năm Đinh Dậu) lúc 18:35 giờ California.    

       

LƯỠNG ĐẦU TAM ẤN PHỤNG ĐÁO CĂN TIÊN


Lưỡng huyền THÁI CỰC chuyển Càn Khôn  

Đầu địa THIÊN TÔN chuyển đổi hồn

Tam chấn Ngũ Lôi hòa KHẢM TỐN

ẤN THIÊN định lối sáng CÀN MÔN.   

 

Phụng chiếu NGỌC TÒA nối MẪU TÔN

Đáo liền châu lục liên Càn Khôn

Căn thiên nhân địa duyên đại bổn

Tiên Phật địa miền thông thuyết ngôn.  

 

Thuyết trình lịch ấn chiếu MINH THIÊN

Giáo chúng ĐẠO CAO liên đại miền

Đồ Thất Tinh Cầu chuyển động đến

Trần gian lục tánh hiệp gia THIÊN. 

 

Kiến Cửu Long Châu GIANG [HÀ] đảnh đầu

NGÀI KHAI ẤN lược chuyển năm châu

Khai đăng tầm lí truyền THIÊN MẪU

Hậu đại nhất miền địa giới thâu.   

 

Hành thông tượng nhất ngũ đầu công

Chuyến đến hiệp ban QUỐC luận đồng

Cùng hẹn nhất niên thay mặt TỔNG

THỂ NGUYÊN trọn vẹn được thông công.

 

Giao cho việc lớn đặt quen thân

NHẤT GIÁO NHẤT NGÔN NHẤT THIÊN ÂN 

Báo gấm chủ trương xoa bửu đại

Hiệp Tùng châu bách ngọ thời tân.

 

Giao ban việc tốt chỉ THIÊN [Trào] Tam

Nhất bảo GIÁO TAM chuyển pháp làm

GIANG [HÀ] CHẤN vĩnh trường QUỐC bảo đảm

Thông công mạch tượng trạch điền Nam.  

 

Hoành thiên tốc mạch độ linh thông

Thượng giới chung lo nghĩa đại đồng

Hồng đỏ vàng xanh màu chủ động

Chuyển bài cơ pháp lập HUYỀN KHÔNG.

 

Chuyên ngôn xứ pháp PHẬT QUAN ÂM

KIM MẪU, THIÊN MINH giác MỘC tâm

CHÁNH hiệu Hồng Bàng nhất thượng sấm

Triệu hồi KIM cúc MỘC huyền thâm.   

 
[MỘC = Chữ Mộc viết chữ Thập trên chữ Nhân dưới, tức chiết tự thành Nhân Thập, ý nói Thầy Nhân Thập hay Thập Tự Công]

Gió chiều xuống thế ĐẠO HUYỀN THIÊN

Giác MỘC THIÊN NHÂN chuyển Đạo Tiên

[CHÚA] THÁNH PHẬT NGỌC [ĐẾ], HOÀNG KIM đại liễn

Hổ phách long châu NGỌC tiến hiền.   

 

Giao phó lịnh hồi lực chủ khai

Động chung tam điển vấn thanh bài

Khúc cung Trùng Cửu mai hòa đại

Cho LỊNH LỰC THIÊN động ấn bài.

 

Vẽ bạch tượng đồ sư long cước

Hình Càn Khôn tính trước chiều hôm

Châu như luyện tập thường ngày pháp

Vâng ĐẾ BẠCH CÀN CHẤN quẻ Lôi.   

 

Pháp đồ đã dịch đúng căn thường

ẤN SẮC THIÊN TRƯỜNG gởi GIÁO NƯƠNG

Tòa Thánh GIÁO Đường tầng tháp TRƯỞNG

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO giáo Tây Phương.

 
[GIÁO NƯƠNG = ám chỉ Chánh Giáo Thái Kim Anh. GIÁO TRƯỞNG BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO = Chánh Giáo Bửu Sơn Huỳnh Đạo.]

Lực lịnh MẬT TÔNG giáo chúng nay

Chuyển thành ấn sắc MẸ THẦY xoay

NGỌC THANH cơ điện nhất THIÊN ẤN 

Chứng minh DI LẠC hiện cung bày.

[NGỌC THANH = Ngọc Thanh Tiên Trưởng] 

  

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G nhận thông điệp và gởi tới Lão Bà_2 chuyển tới Người ngày 20 tháng 10 năm 2017 (mùng 1 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 6:35 A.M.    

 

 

THẾ NƯƠNG TIỀN ĐÁO

“Truyền ngôn xuyên xuất dụng tâm khai

Nhơn Nhơn xứ hạ thái định tài

Cấp cấp tố Nhơn ra một mối

Vi Tôn truyền hạ ấy chẳng sai.

 

Tri Tiên phát lạc ra trừ tận

Hạ nghiệt kỳ vô ngoạt ngọc trản khai

Tương kiến tề lư Kim lập trận

Giữ chặt sắc tài loại dục ái.

 

Giai giai Nhơn cưỡng linh linh trấn

Mê nghiệt trở hồi tạo Nhơn sai

Không không phàm hạ ra sau ấn

Phá trận đảo xây Pháp mầu bài.

 

Thượng cao thế hạ tư kiếm bản

Dậu Tuất Chu Tây Bát Quái Đài

Giải trình tá trợ Minh Chủ hạng

Thiên ý Hoàng Kỳ lịnh Thiên Oai.

 

Mực Tào vẽ thẳng ngàn cân nặng [Tào = Thiên Tào]

Xem kỷ văn bài Bộ Luật Khai

Thướt tất bàn ra khôn chỉ dẫn

Phá màng ngũ trượt bộ máy cần.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 20 tháng 10 năm 2017 (mùng 1 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 21:08 P.M. 

  
 

LẬP BỬU TÂN KỲ

Lập trình định trước Chấn Càn Thiên

Bửu pháp Sơn Thiên ấn định liền

Tân Quốc Thiên Bình cung gốc điện

Kỳ Liên đạo hiện nhân thiên tiên.   

 

Cơ quan Thượng Thánh chí cao trung

Nhật nguyệt chuyển xoay chấn Bát Cung

Giáo đạo Tây Phương giao Chí Thượng

Ngàn năm vịnh họa hình Thiên Cung.

  

Việc bàn hiệp tác đạo đời [mùa] Xuân

Hoa cải thêm bông luận bước thuần

Tiến đến Thiên Càn luận hiệp nhất

Giao bàn việc lớn được Thiên Ân.   

 

Truyền tải được hình thành sóng não

Điện đồ tâm thiên phú nhân thiên

Ngũ hành thông thượng hậu tam điền [thượng, trung, hạ điền]

Chúng đại hạnh hành trình quốc tế.  

 

Lời phân tích hiệp Thiên Nhân Địa

Lời nghị bình tam phẩm định phân

Chiếu luận qua ấn chứng địa phần

Lời châu ngọc đạo liên Nam Việt.  

  

Trùng Cửu Khúc Hà Thiên định lập

Khải phong thư ấn chứng Tam Tòa

Trạng Trình xuống điển Kỳ Hoa

Dời Đại Cán hoa thiên diệu lý.   

 

Can chi Ngọ thập lục tam tòa

Đền điện rộng khắp thiện địa Hoa

Lược sách lục Kỳ chuyển động hóa

Kinh kỳ vận chuyển thập tam gia.  

 

Gởi phong ấn tam thiên thuần nhất

Gặp thiện căn toan tính thiện tri

Tròn lượt địa hình hóa cảm luyện trì

Cho tri thức thuận lòng ghi nhận.   

 

Làm việc đạo thuận hành túc thiện

Luận nghe qua chánh giác luân tròn

 Câu đề đầu phụ việc Thiên Tôn

Ấn phong do địa hình khiêm tốn.   

 

Cân nhắc kỹ luận tường triết lí

Đặng hai hôm hiệp mặt nhân sinh

Tân gia đình thủ túc hàn huyên

Lời tỏ ngộ tương tri luận việc.

 

Can Chi Tốn thuận lòng sau trước

Ấn luận đàm thao thức trọn đêm

Gối mộng du khuyển đảo nặng lòng

Giờ canh cánh nặng đau tâm nội.

 

Lối hầu đạo câu cao kinh khổ

Đấng Thiên Hoàng mượn lệnh Hồng Ân

Chí tâm kiên định được bao ngày

Giờ chứng ngộ khẩu tâm ý tướng.  

   

Đặt pháp tướng thiên tâm thiện thập

Hội đạo đàng thiên đảnh Khảm Tôn

Luận đạo công Thiên Ấn đạo đời

Ắt thiên định hội trào tam bửu.  

 

Luận việc lớn tính toan đôi chỗ

Kiểm sơ qua luận giúp vài điều

Mọi công trình vững chí tầm tu

Công Giáo đạo thiên đài bửu ấn.  

    

Chừng tam ấn xuất hành thiên mục

Ấn địa thiên điền đại cận đông

Lập chiếu ban phụng ấn Ngọc Đình

Toàn công việc lộ bày ngay mục.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G nhận thông điệp và gởi tới Bà Lão_2 chuyển đến Người ngày 22 tháng 10 năm 2017 (mùng 3 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 7:25 A.M.   

 

 

KHAI LUẬT BỘ ĐỜI
“Khai Luật Thiên bổ nhiệm cõi đời
Ngũ hành xoay chuyển khổ tới nơi

Luật Khai khuôn khổ ban văn võ
Đại pháp xuống kỳ chẳng còn lơi
Chọn thần trung độ nguyên bổn thể
Trống canh định hồi tủa tứ bề
Vở tuồng trần tố thời qua hướng
Khám phá tư sanh bộ xứ về
Định hướng bình minh khoe sắc phướn
Diễn đạt Thông [Thiên] khai liệu tính phương
Mạng lưới vô vi bàn cờ sắp

Vai tuồng tính gọn Giáo Kỷ Cương
Chủ định khách quan lo công bộ
Phật Toà Đường vô ảnh đã vô
Toà thẩm nêu tay phép dựng hình

Kỳ ba đáo thế tạo địa cơ

Chủ đề chót luật soi nét bút
Đáp tuồng sự dụng chiếu thần thức
Bước tới Long Châu quay hồi trống
Báo động chuông ngân Thái Kim lực.”   

  

  

NAN ĐÀO HÀNG CÂN
“Biển trần tuy rộng có nguồn
Huyền Thiên duyên chuyển dư muôn đường trào
Hạt mầm đạo hạnh thanh cao

Ngã bát tàn cửa sẳn vào chánh tâm
Người lui phong thủy chẳng nằm
Thiên thơ đạo Đức mái dầm chiều đưa
Rượu nồng Quan [Thánh] đợi sớm trưa
Non xanh nước biếc lọc lừa kiểng tiên
Đời ra ba bận sĩ hiền
Ngọn đèn leo lét tại miền dương gian
Phím đàn trổi nhạc cống sang
Khai Tông cống líu hò khoan tay cầm
Dạo vườn hoa kiểng tri âm

Kéo nhành hái trái thiện tâm Lư Bồng
Thánh Quân nhìn cõi đại đồng
Khó truy dễ tạc hương Hồng Kim sa [Hồng Kim = Kim Anh Hồng Hoa công chúa nhị nương Diêu Trì]
Văn từ tứ phẩm Đầu Đà
Bồ Đề thọ mạng tu đa Phước phần
Nam Trào Tam Thánh quân ân
Cầu cho cạn lẽ cựu tân siêu đài
Hạ Ngươn lộn lạo nhiều ngày
Thắt lưng buộc bụng toà sai mục đồng
Đất trời mở rộng thinh Thông
Bái thiên Bái Địa hiếm lòng Phật Tôn
Ba trần gian rộng nước dồn
Tướng xe pháo chốt ân tồn niêm qui
Cờ Đào đúng nước bất truy
Tư lương nắm bảng Huỳnh Kỳ Thất Sơn
Theo Khùng quả thật có cơn

Vạn năng xuất chúng Khải đờn Bá Nha
Nam Mô tới chốn Huỳnh Hoa [Huỳnh Hoa công chúa tam nương Diêu Trì]
Đất trời xoay chuyển Ma Ha Tát Bồ
Non cao còn một cái mồ

Huệ Năng chu tất đổ xô tranh dành
Mật hàm Giáo Chủ Tam Thanh

Xôn xao Long Mạch năm canh đứng ngồi

Tiên đòi cộng lại chỗ ngồi

Lem bôi trần thế đường soi hướng Tần
Linh Tiêu ngư thủy sông Ngân [H
à]
Ngách sâu xa thẳm quân thần sang chơi

Hoà đời bất ngộ cảnh đời

Bát Tiên Đức Thánh lỗ khơi nước Hồ
Công đi công đứng vĩ mô

Công dường thậm thậm điểm tô công quỳ
Hiền thần sách sử nêu ghi

Thôn lân các phận Ngọc [Lành] y chân truyền
Ngoạn đồ thông Liễu in nguyên
Không tên không tuổi không quyền không không

Dãi dầu bảo táp gió giông

Nam lầu Tây Trúc hằng mong tài trầu
Ngu Cơ Hạng Võ tận bầu

Bởi dưng thống lĩnh mắc lừa Trương Lương
Hành tàng phưởng phất mùi hương
Rạng danh Hàn Tín Hớn Vương phong
thần
Bao người thấu Đặng hoa đăng
Hiếm người kim cổ thừa hằng xem ra
.”

 

 

    

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 22 tháng 10 năm 2017 (mùng 3 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 15:14 P.M. 

 
 

ĐỜI THIÊN THƯỢNG ĐỨC

“Đời thường chiếu sáng lục thông linh

Thiên Thượng Bát Tiên luật thuyết trình

Thượng địa non tiên miền lực lịnh

Đức tài ngào luyện đắc huyền minh.

  

Cây gốc định hòa chung điển Mẫu

Lực thông linh thiên thượng hành nhân

Đặt nguyên căn theo ấn Thiên Tân

Thần sắc tướng chuyển hòa thể tánh.  

  

Bát pháp bửu sẳn dành triều nội

Luật Tam Tòa sách chỉ đặt tên

Lộ phong thơ theo chỉ Tòa Đình

Cung điện Mẫu lộ bài Đại Cán.   

 

Liên thuyền đến Đạo Trời khai sáng

Lục thông linh tam khế đại bình

Chín Cung hình pháp bửu truyền trao

Tam Thánh hình Thượng Sanh hệ đẳng.   

 

Khai bài bửu ấn còn ghi

Quẻ chơn Dịch chuyển mỗi khi tâm bình

Luyện trì theo thuyết tương sinh

Chơn Kinh Ngọc Đế chúng sinh chuyển hình

Đài thiên Bát Quái Thiên Đình

Tòa Đình xuất hiện thông linh địa miền

Điền thiên rộng Bát Hoa Liên

Liên thông giáo đạo Huyền Thiên lập trình

Đúng Ngọ, Thân Dậu ngày Minh [Đúng giờ Ngọ, ngày Thân Dậu Minh Đường Hoàng Đạo]

Thọ khai giới pháp tương sinh ngũ hành

Khải ngay pháp thế thiên [can] Canh

Can Chi hiệp hội độ sanh đại hùng

Nhân sinh tam lượng Cửu Cung

Bát hành chánh kiến Cửu Trùng Thiên Khai

Chúng sanh thập bát ra bài

Bái Quái Thiên Khảm chuyển khai đội hình

Thuyền Cước Quốc pháp nguyên lai

Tam đẳng Huỳnh Đế nhập bài thế Thiên

Lịnh tuyển thệ nguyện tam điền

Oai linh cửu phẩm Đạo Thiên ấn hành

Bát Quái chuyển động chúng sanh

Ban hành linh ấn Thiên hành cơ xưa

Lấp biển đổi gió giảng xưa

Tòng Sơn làm gốc truyền thừa đến nay

Ngày dài tháng rộng năm này

Ra cơ phụng hội áng bày Bình Tân

Lập Đồ Bát Trận cứu dân

Sinh linh đồ thán Thiên Ân chuyển về

Cửu phẩm qui hội Trần quê

Bốn bề Tứ Tượng gom về Cửu Cung

Thập nhị thất đại tầng khung

Cửu Trùng khai triển địa trung Hoa Kỳ

Kỉnh lễ hiệp hội hồi qui

Bửu Chơn Nho Đạo linh kỳ Liên Sơn

Khai môn quan, lệnh quờn chơn

Chiếu quang long đảnh tựu quờn tám phương

Bát Quái vận chuyển phố phường

Tiên Rồng Âu Lạc muôn phương hội tề

Liên châu lục đại cận kề

Hồng qui tam đệ lão kê ngọ hầu

Khỉ Tuất sáng lập lục châu

Chu Dịch kinh số Mỹ Âu đất vàng

Vùng sa mạc luyện đảo vang

Thiên Can Đại Cán Hồng Bàng chuyển xoay.” 

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi tới Lão Bà_2 chuyển tới Người ngày 23 tháng 10 năm 2017 (mùng 4 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 13:41 P.M.  

 

 

LÃO TỔ GIÁNG LÂM 

Kim Thiền Lão Tổ giáng lâm phàm

Khuyến dạy dân lành mở cảnh tam

Cổ qui hồi mạch duyên ân hộ

Dở bức mật đồ đặt non Sam.    

 

Quan Thánh Đế Quân công đồng định

Chơn pháp Luật Thiên xét phẩm hàm

Đón chào kỳ nhiệm chưng Hạng Võ

Hớn Tần lai đáo mới qui tam.   

 

Một bức màng Thiên đủ lớp màn

Tâm từ vượt hết cả lớp lang

Vá khâu nhơn loại dù đủ dạng

Trọng trách Thiên Đình giữ cẩm nang.   

 

Huỳnh Đạo Thông [Thiên] khai cơ duyên bản

Quyết lịnh khẩu từ trở Nam Bang

Soi đường trí huệ nghèo hèn phận

Không tranh không biết không thèm phân.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 24 tháng 10 năm 2017 (5 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 19:58 P.M.

 

 

CHÂN MÂY HỒNG CHÂU

Chân truyền chánh pháp đạo huyền vi

Mây tám Hoa Liên Mẫu địa chi

Hồng điển tam kỳ lân chuyển chỉ

Châu thiên chuyển đến vận thời kỳ.    

 

Tam điền mỗi cụm vận hành thông

Bát chánh đại căn xếp đặt Rồng

Ông một linh dương ông Chủ Thể

Ông lắng tai nghe gió bão giông.    

 

Chuyện truyền pháp thừa hằng Lục Tổ

Chuyển Càn Khôn mây kéo vào trong

Hiệp thành bốn cửa Trùng Cung

Lực Lôi Âm cốc qui trung địa miền.    

 

Châu đại lục châu thiên kỳ chuyển

Đổi thập tam vận đến thiên nhiên

Trung Kỳ tam ấn sách ghi

Lưu hoàng kim ấn vô vi diệu kỳ.  

  

Hoa Thiên Cán [Càn] hoa tiêu dẫn lối

Chí Cao Đài Thiên Cán Càn Tôn

Đặt chân lên tám hướng thâu gồm

Liên tòa định Bửu Sơn Huỳnh Đạo.   

 

Khai trí lớn hiệp ban Tam Đế

Chuyển Càn Thiên cho cửa phía Đông

Thu Đông đã chuyển Thiên Long

Đài mây bóng nước Hoa Long thái bình.   

 

Cung bình đế tam Thanh Cung bạch

Cung Hoàng lưu tam bửu ngũ quang [Thanh Cung Hoàng Hoa công chúa, thất nương Diêu Trì]

Sắc Hồng tam đẳng Kỳ Hoa [Lê Cung Hồng Hoa nhị nương Diêu Trì]

Huỳnh Sơn Kỳ Đạo bửu tòa Hương Liên. [La Cung Huỳnh Hoa tam nương Diêu Trì] 

 

Sơn Cấm địa Long Châu chiếu sáng

Đáo Kỳ Hoa một chuyến viễn du

Tháp tùng Thánh Đức Bình Tân

Long Châu chi đại hoa vân kim đài.

 

Lật chân tướng tận tường minh chứng

Đảo kỳ tiên hậu đại vạn linh

Tam Thanh thủ bế họa hình

Long đàn thiên ấn phù linh đảnh đầu.   

 

Pháp ấn pháp binh thơ đồ trận

Chuyển Bát Tiên vận chuyển cửa Tây

Long chầu hổ phục uy nghi

Thiên đài Tiên Thượng huyền vi Diêu Trì.   

 

Kim khế lệnh tiên huynh hiệp lữ

Hội kinh kỳ ấn thiên điền (căn) nguyên

Chúng sinh bá tánh luận tương duyên

Nam Quốc Tây bang luận ấn chứng.”

  

  

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 25 tháng 10 năm 2017 (5 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 04:39 A.M. để chuyển tới “Sỹ Nguyên”.   

 

 

CHUẨN THÁNH HỒI QUI

Chuẩn mực nghiêm trang Hội Đạo Vàng

Thánh Nhân tầm xuất đáo môn quan

Hồi Triều định việc Sơn Huỳnh Đạo

Qui ẩn thời gian đã lộ đàng.

 

Tiến tiếp liên trào hội Đạo Thiên

Giáo Tam tiếp ấn lực Trường Thiên

Đinh, Lê, Trần Chúa long bình hổ

Qui Tốn Tiên Thiên lệnh Cửu Tiên.

 

Bát Đại Nhân Sư hiệp giáo tòa

Ai người hành đạo hạnh tâm gia

Giúp nhân đồng đẳng hòa sanh chúng

Nghĩa trọn tình thiên vẹn đạo gia.

 

Tay ấn vai mang tâm hạnh đức

Đạo đời liên khế khỗng lo chung

Tuế thường vô vấn nhân thành vĩ

Đạo ngỡi thêm già khá tiếc không?

 

Đạo Kỳ Hoa gấm đã mười năm

Kỳ hẹn tiến cung ánh đạo thâm

Thiên hội xuyên kỳ châu ngọc hiện

Hỏi người tu đạo thấy trăng rằm? [có ấn chứng chưa?]

 

Thường mong thiết lập hội kỳ thiên

Minh chánh đạo nhân thể thánh hiền

Tài thiên phép địa thiên tình Quốc

Hiện vật gian trần hỏi liệu tri?

 

Mười khuyên gần đến hạ màn ba

Tôn giáo xiễn dương Đạo Quốc nhà

Nam lộ thẳng đường Tây lộ gốc

Lạc Rồng tiên thánh hiệp Kỳ Hoa.

 

Giờ nay ấn bút quả công cao

Thâm diệu lí sâu rõ đạo nào

Đạo Phật, Nho gia, Tiên, Chúa Thánh?

Nhân sanh Tam hội Ngũ Bát gia.

  

Hòa đồng bổn thể hỏi còn Nguyên?

Giáo đạo Tây phương Sỹ đạo huyền

Không sắc không chi thiên hậu đại

Tâm thành khẩu ý sắc vi duyên.

 

Khởi lộ đài thiên góc Ngọc Tòa

Sỹ tâm hạnh đức hảo cầu gia

Nguyên phần danh nghĩa câu hiền đạo

Hội hiệp Thiên Trường hành đạo Cha.

 

Giờ thiên ước tính đã nghìn duyên

Định việc tu nhân đạo kết giềng

Khai ấn Thiên Đình công định giáng [Trương Công Định?]

Chiếu trình tài đức ngộ kỳ duyên.

 

Ấn chứng Tây bang đã lố ngày

Định hình Tam Giáo chuẩn hành thay

Ngài khai, xuất, bế ngôi gia hiện

Di tướng Lạc tâm định áng bày.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi đến Lão Bà _2 tại California và chuyển tới Người ngày 25 tháng 10 năm 2017 (ngày 7 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 19:38 P.M.

 

 LƯU TIÊN SA

“Diệu diệu thông lý minh soi biến
Kỳ Quốc trung qui Thứu Sơn biên
Ngoạn ngoạn du Tây kiểng thượng huyền
Có không không có định cơ Thiên.
 
Đông Tây Nam Bắc chia bốn tuyến
Hiện giả giả không giới chu miền
Di di bất bất Hồng Hà chuyển
Lưỡng lưỡng kỳ non chiếu linh thiên.
 
Hoa Sơn phủ tuyết sương phù diện
Khí khí hào sanh rọi ánh điền
Hồng hồng khái khái Lưu Hàn tiển
Thất thất thị khai tọa lai truyền.

 

Chơn chơn minh chánh Hà linh chiến

Khải Khải khá khâu khúc dinh quyền

Báu báu bách cung nương lộng huyễn

Khai khai phủ diện ánh linh thiên.”  

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi đến Lão Bà _2 tại California và chuyển tới Người ngày 26 tháng 10 năm 2017 (ngày 8 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 00:12 A.M.

 

HÀ VĨ MÔ
“Vinh qui Hà đáo lịnh khai di  
Tứ lục minh đăng luyện thép trì  
Hà Hà di mệnh qui một chỗ 
Tính năng tri trí chuyển cung y. 
 
Hồ bao tứ phía khai môn lộ 
Thượng bố Thiên Minh lấp vĩ mô 
Khả khả tùng lai truy mạng lệnh 
Khúc Khải vang lên hiển động tiền. 
 
Phong vũ cách hy hồ cẩm tảo
Lịch thiết trình oai phẩm cung trào 
Bích Ngọc khái hoá đồng giai luận 
Du mộng lộ trình thỉnh cơ nào. 
 

Lộ lộ di quyền nan tư dĩ

Lạc lạc huyền ân bật nhiệm kỳ

Trung minh hồng liễu đa đa Phước

Trụ trụ tọa lai khúc minh trì.”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi đến Lão Bà _2 tại California và chuyển tới Người ngày 26 tháng 10 năm 2017 (ngày 8 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 06:36 A.M.
 

 

CÔNG LỊNH  
“Thất khai Cửu mở Huyền Không lịnh
Cửu cửu Nhiên Đăng toả lý minh 
Trùng lai qui tựu chung một mối
Gom về một khối lập bản trình.

 

Lai trào cung ứng đồng hoà lễ 
Thỉnh đáo triều nghi tựa môn đề 
Chuẩn chuẩn thuận phong đàng Long mạch 
Thiết Lý trình tâu ấn phụng kề. 

Như như hà ý cao binh lãnh 
Nhuận phát đề tâm mọc nhánh nhành 
Từ lượng hầu bao cao đồng nhất 
Thoái lạc minh Thông cửu trường thành. 

 

Động hoá Linh Tiêu đài nguyệt kiến

Thủ thủ chấp nghi kiến lai tiền

Đồng khoan cấp thủ giai minh khấu

Đàn Khải diệu âm khúc lịnh Thiên.”

 

 

   

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp và gởi tới Người ngày 26 tháng 10 năm 2017 (mùng 8 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 10:03 A.M.    

  

KHẢI LỘ HUYỀN THIÊN

Khải Ngọc Chơn Kinh giáo đạo Thầy

Lộ đàn pháp luận tái bổn Tây

Huyền vi vô tự chơn tâm thấy

Thiên Hậu tiên hòa giữ trọng xây.

 

Thành tâm kỉnh bái lễ Thiên Ông

Giáo đạo hiệp xong hóa Đại Đồng

Sanh chúng Thiên Bình Tân Luật rộng

Thái Hòa túc bóng hiện linh thông.

 

Khái hoa Thiên Khảm hóa vi trần

Thiên Đạo tân kỳ chuyển Tứ Ân

Đức hạnh chơn tâm hành bửu ấn

Ngọc Hoàng khai Ấn diệu Thiên Ân.

 

Kiếm pháp đồ thơ đã sẵn dành

Tâm lành đức hạnh nữ, nam danh

Người mang trọng trách hòa sanh chủng

Lợi lạc Thiên hành với chúng sanh.

 

Tây Phương giáo đạo ấn Thiên Trường

Khải phướng Hoa Kỳ hiện thập phương

Bát Tượng Thiên Tiên danh trứ hướng

Tâm thường đắc hưởng phước Tòa Chương.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 28 tháng 10 năm 2017 (9 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 15:01 P.M.

 

 

BÀI CỦA HOÀNG PHÚC

“Nhận ấn Thiên Hoàng

Làm tròn điều Phúc

Hỷ Ý Phật Thiên

Sự vạn tâm Ấn."

 

 

HỌA LẠI BÀI CỦA HOÀNG PHÚC

"Nhận ấn Thiên Hoàng"

Nhận được thiên thơ Thánh Phật Tiên

Ấn Tòa Tam Giáo đạo Sơn Liên

Thiên Nhân Địa hội hòa tâm thiện

Hoàng Cực chuẩn lời kết mối duyên.

 

"Làm tròn điều Phúc"

Làm cho sanh chúng thái bình tân

Tròn  đạo thiên nhân chứng Tứ Ân

Điều thiện đức tâm hạnh bửu ấn

Phúc trường vạn đại đắc thiên ân.

 

"Hỷ Ý Phật Thiên"

Hỷ lạc Đạo Thiên gởi đại đồng

Ý tâm khẩu hạnh tuệ linh thông

Phật Tiên Thánh hội liên thuyền rộng

Thiên đại Diêu Trì tâm định không.

 

"Sự vạn tâm Ấn"

Sự lí đạo nhân tâm đại điền

Vạn cầu võ trụ ấn Sơn Liên

Tâm thanh khẩu bạch vạn cửu điển

Ấn chứng Phúc Hoàng sự đạo tiên.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 28 tháng 10 năm 2017 (9 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 15:50 P.M.

 

 

THANH LONG THẦN ẤN

Thanh Đế góc cung chuyển dịch hành

Long châu tam giáo hiệp hòa sanh

Thần thông trợ lực thiên non đảnh

Ấn chứng Liên Sơn Bửu Ngọc thành.

 

Tam bộ chi Thiên Long Ngũ Lôi

Ấn liền bên trái chữ chi hồi

Bộ ba chữ đó Lôi Âm nối

"Z"ét thuận hai vòng giữa thấy đôi.

 

Tam lục hổ hành phía phải tay

Ấn thanh Thầy Tổ chuyển thiên bài

Bộ đầu ba chữ lục đường ấn

Sáu thuận cách đều đáy nắm tay.

   

Tam Giáo trung môn gạch nối liền

Ba vân hoành dọc hiệu đài liên

Âm Dương kết nối chín tâm điểm

Trùng Cửu hiện tâm ấn đại điền."

 

     

QUI HỒI BÁT CỬU

Qui Địa Nhân Thiên tọa Bát Đồ

Hồi tâm hạnh đức khải vi vô

Bát Tiên, Thập Nhị Tam Thiên lộ

Cửu Khúc Trường Thiên hiện tận vô.  

 

Đồ dịch chuyển Thái Tây Phương

Kết nối Tòa Chương chuyển phố phường

Qui chấn Ngũ Hành thập bát phướng

Tâm hành bát nhã Bửu Tòa Chương.   

 

Độ tận Thiên Nhân địa đại điền

Vui an tâm đức đắc Ân Thiên

Hòa đồng chơn đạo liền non biển

Hiệp Hội Thiên Trường đạt trọn biên.   

 

Linh thông võ trụ Thất Cầu tinh

Điển chiếu oai linh họa hữu hình

tận vô hình thiên địa tĩnh

Vi Huyền Thiên đại điền thông linh.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 29 tháng 10 năm 2017 (10 tháng 9 Đinh Dậu) lúc 18:02 A.M.

  

 

ĐIỆN TRƯỜNG VÕ TRỤ

Điện đồ tâm ấn chuyển Càn Khôn

Trường cửu ấn Thiên Đạo Giáo Tôn

đại thất cầu dịch chuyển Tốn

Trụ tâm tọa thế mở Càn môn.   

 

Vận hành cơ pháp Đạo Huyền Khung

Lập lịnh Trạng sinh Ấn Cửu Trùng

Xuống bút định thần khai đạo chúng

Hoàn thành Thiên Ấn hiện Kim cung.   

 

Giới tuệ tinh thông ấn Cửu Thiên

Liên Sơn Tam Giáo đạo tam điền

Nhân Thiên chuyển đổi tay trao điển

Chuẩn mực Thiên hành sự đạo tiên.  

 

Cơ pháp luyện Thiên hành ấn chứng

Chuyển Đông Tây Nam Bắc Ca Li

Lập trình Thiên Ấn thần liên

Thông Thiên Giáo Chủ ngũ tiên tứ thần.

 

Bát đại giáo chúng Thiên Ân

Chúng tâm hành thiện đạo nhân chuẩn hành

Tam ấn điển chão tam Trào

Thạch Bào chuẩn hạnh điển trao luận trình

Tam thập điển ấn hòa sinh

Đồ hình chuyển thẳng tâm minh khai mầu

Cửu khiếu khai mở gồm thâu

Tinh hoa võ trụ điển mầu về đây

Khắc đại chi giáo đạo Thầy

Thiên Ân đặt định Long Mây Hoa Kỳ

Long lân qui phụng hồi quy

Họa hình chuẩn mực huyền vi vận hành

Thông tin liên lạc địa sanh

Chuyển bài trao luyện hoàn thành Ấn Thiên.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G nhận thông điệp và gởi tới Lão Bà_2 chuyển tới Người ngày 28 tháng 10 năm 2017 ( tháng 9 Đinh Dậu) lúc 19:29 P.M.   

 

CỬU TRÙNG

“Đối nhìn thực tế lý Cửu Trùng

Xuất nhập khai lời nền đạo chung

Tường tận Càn Khôn cơ thỉnh ý

Bể ngạn bốn phương vững gốc tùng.

 

Tướng sắc tướng không mới sắc tướng

Thế thái vinh qui hết ao bùn

Ngàn dặm liệu ra đưa kẽo kẹt

Vi diệu chỗ ngồi mới nấu nung.   

 

Ca Li nam Việt đồng vai cảnh

Chữ kỳ tâm phúc hoá duyên lành

Trăm quan đều hiệp chờ Thông [Thiên] lịnh

Tam Bửu gia gia cùng cội nhành.   

 

Năm cũ đã qua đạo niên mới

Mạch ngầm nhịp đập mệnh bềnh bồng

Tạm giữ thân thương người xa cách

Thân kẻ truân chuyên gởi đôi dòng.”

 

 

 

“Lưỡng huyền Thái Cực chuyển Càn Khôn [lưỡng huyền = huyền huyền]

Đầu địa Thiên Tôn chuyển đổi hồn

Tam chấn Ngũ Lôi hòa Khảm Tốn

Ấn thiên định lối sáng Càn môn.   

 

Phụng chiếu Ngọc Tòa nối Mẫu Tôn

Đáo liền châu lục liên Càn Khôn

Căn thiên nhân địa duyên đại bổn

Tiên Phật địa miền thông thuyết ngôn.  

 

Thuyết trình lịch ấn chiếu Minh Thiên

Giáo chúng Đạo Cao liên đại miền

Đồ thất tinh cầu chuyển động đến

Trần gian lục tánh hiệp gia Thiên. 

 

Kiến cửu Long Châu Giang [Hà] đảnh đầu

Ngài khai ấn lược chuyển năm châu

Khai đăng tầm lí truyền Thiên Mẫu

Hậu đại nhất miền địa giới thâu.   

 

Hành thông tượng nhất ngũ đầu công

Chuyến đến hiệp ban Quốc luận đồng

Cùng hẹn nhất niên thay mặt Tổng

Thể Nguyên trọn vẹn được thông công.

 

Giao cho việc lớn đặt quen thân

Nhất giáo nhất ngôn nhất thiện ân

Báo gấm chủ trương xoa bửu đại

Hiệp Tùng châu bách ngọ thời tân.

 

Giao ban việc tốt chỉ Thiên tam

Nhất bảo Giáo Tam chuyển pháp làm

Giang chấn vĩnh trường Quốc bảo đảm

Thông công mạch tượng trạch điền Nam.  

 

Hoành thiên tốc mạch độ linh thông

Thượng giới chung lo nghĩa đại đồng

Hồng đỏ vàng xanh màu chủ động

Chuyển bài cơ pháp lập Huyền Không.

 

Chuyên ngôn xứ pháp Phật Quan Âm

Kim Mẫu, Thiên Minh Giác Mộc tâm

Chánh hiệu Hồng Bàng nhất thượng sấm

Triệu hồi Kim Cúc, Mộc huyền thâm.   

 

Gió chiều xuống thế Đạo Huyền Thiên

Giác Mộc Thiên Nhân chuyển đạo Tiên

Thánh Phật, Ngọc Hoàng, Kim đại liễn

Hổ phách long châu ngọc tiến hiền.   

 

Giao phó lịnh hồi lực chủ khai

Động chung tam điển vấn thanh bài

Khúc cung Trùng Cửu mai hòa đại

Cho lịnh lực Thiên động ấn bài.

 

Vẽ bạch tượng đồ sư long cước

Hình Càn Khôn tính trước chiều hôm

Châu như luyện tập thường ngày pháp

Vân Đế Bạch Càn chấn quẻ Lôi.   

 

Pháp đồ đã dịch đúng căn thường

Ấn sắc Thiên Trường gởi Giáo Nương

Tòa Thánh giáo đường tầng Tháp Trưởng

Bửu Huỳnh Sơn đạo giáo Tây Phương.

 

Lực lịnh mật tông giáo chúng nay

Chuyển thành ấn sắc Mẹ Thầy xoay

Ngọc Thanh cơ điện nhất Thiên Ấn [Ngọc Thanh đạo sĩ = Trạnh Trình]

Chứng minh Di Lạc hiện cung bày.”    

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5246)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4713)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5523)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4854)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6482)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6853)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5732)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7112)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6887)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9384)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5314)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4317)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6882)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8806)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9942)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6037)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5934)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9963)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12523)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6789)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7473)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7236)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8591)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7251)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8356)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8708)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8701)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9850)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9485)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9448)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12624)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12954)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.