THIÊN THƠ THÁNG 1 NĂM 2017

01 Tháng Giêng 201712:00 SA(Xem: 67111)

 

Ngày 1 tháng 1 năm 2017 (ngày 4 tháng 12 năm Bính Thân) lúc 04:50:00, tại tháp Bảo Đà, trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Hiie65p Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền (Tinh Hoa Hiệp Thiên_D) đồng tử, Bát Nương Di Hoa Kim Hải (bát Nương Diêu Trì Cung) thị giả vô vi. Bát Nương đọc sắc chỉ của Thiên Triều và chuyển ấn chú ban lệnh ra các cung các cõi.  Có nhiều vị Thiên Tôn vô vi hiện diện. 


 

20170101-1

20170101-2


Huyền Thiên Huyền Nam Phương Vũ (Tinh Hoa Hiệp Thiên_A) tại Tắc Vân, Cà Mau, nhận thông điệp và đã gởi tới Đức Ngài ngày 3 tháng 1 năm 2017 (ngày mùng 6 tháng 12 năm Bính Thân).

  

HÀNH GIẢ THIÊN ÂN

"Hành trình chuyển động cả năm châu

Giả thuyết Âm Dương đã nhiệm mầu

Thiên báo đặc ân trình chứng đẳng

Ân hồng theo luật chuyển hoàn châu. 

 

Ngộ đạo chi nguyên thể tánh hoàn

Cửu Thiên Huyền đạo Liên Hoa Can

Địa Chi xuất, chúng minh quang lộ

Đoàn cựu thiên binh đỉnh bảo toàn.

 

Đặng Pháp đặc ân đài Cửu Trùng

Chuyển tầm luận lý tánh huyền cung

Trần đời thơ cựu đàn minh khải

Thiên địa Đông Tây hưởng thái bình."

 
 

HUYỀN CƠ DIỆU PHÁP

"Trạch Đông luận việc giữa tầng không

Chư tát maha chốn đại đồng

Binh pháp chư hầu ngoài đại đảo

Hầu mưu kế lược diệt Tam Không.

 

Thiên thuyết trình qua lịch ngạch đồ

Cô liêu hiệp sĩ tạo thiên thơ

Cùng cung, cùng tánh, cùng minh giáo

Nhất thiết giáo ngôn xuất trận đồ.
 
Cờ binh pháp, địa thiên hòa hiệp

Cửu Trùng Thiên mượn bút viết tên

Binh pháp luận cơ hành đạo cả

Hồ Thương Chung Hán vạn huyền cơ.

 

Thiên tướng hành trình Chấn chủ thể

Thiên bình một tướng nhứt non thiên

Nay ra pháp Quan Âm tri đại

Ngũ Thiện Căn nhứt thống đại nguyên.

 

Qui tụ lại: tịnh tâm trụ thế

Hoàn cầu xa chuyên chú tầm tri.

Luận ngôn giáo đáo quan Tòa Ngọc

Bạch thiện căn lai tướng quyết tầm.

  

Đại chúng chư thần chầu Ngọc Quế

Tuế minh vạn cửu đáo trùng lai

Hoa Thiên can Chấn Càn, cung Khảm

Ngũ Đại Lôi phát tướng, địa bình.

  

Phù định chiếu thư Minh Chúa, viết:

Trào đình xuất hiện Đấng Toàn Năng

Cho thấy biết quân cơ định thần

Trong lòng có được đạo thiên ân

Di Tôn Đại Việt Hoàng Nhị Thánh

Tam Thánh Vô Vi  Phật Lão Tôn.

  

Báo gấp hiền nhân luyện pháp này

Ngày giờ hiệp nhất Bắc Đông Tây

Nam Thiên lộ gốc về quê Mẹ

Sanh chúng khởi cơ chuyển điển Thầy.

  

Thầy xoay kim ấn Mộc hòa nhân

Thổ Thủy hiệp nhau quyết định thần

Bảo Ấn Bửu Châu chào Thiện Nguyện

Chủ công đặt định chuyện an dân.

  

Quân chi bảo định Minh chi đại

Hiệp Cửu Trùng sắc tướng tịnh không

Nguyệt cung đại hiệp tam quan

Tầng không vũ trụ cung Càn chiếu ra

Sáng trong bạch thủy ta bà

Thông Thiên Giáo Chủ Sơn Hà nước Nam.

  

Tây Nguyên rộng lớn trào tam

Niết bàn ba cõi chuẩn làm theo cơ                              

Huyền cơ chỉ có trên cờ

Ra quân chốt chặn hoàn thơ tam kỳ."


 

GIẢI MÃ

"Thiên lý ca bình thơ cửu phẩm

Chuẩn y ngày chuyển biến về đây

Hỏa châu chiếu sáng cùng tam thể

Đắc chí thiện nhân đã tiến hành.

 

Trong cơ pháp hành trình xuyên Việt

Đạo Đại kỳ Thủy Mộc Hỏa chơn

Thần đại chi can cùng chủng tánh

Pháp bào minh giám mục tầm ghi .

 

Đã làm xong mọi công trình

Thiên hành pháp bảo xin trình chiếu tên

Ghi trong sổ bộ Hồ kênh

Luận trình rõ việc bên trên Châu Hồng.

  

Kỳ Quân khởi sắc ruộng đồng

Trung bình huyền sĩ gọi mời về đây

Đã đủ ấn Thiên Môn Huỳnh Đẳng

Cái hư vô luyện tịnh đủ đầy

Theo hàng chư Phật đáo lai

Về đây cơ Đại chào Ngài thiết minh.

  

Đã rõ cơ huyền vi diệu pháp

Thấy Hiền Nhân khổ khó ngày qua

Điển thiên xuất hiện nơi này

Sáng trong trí huệ lệnh Thầy lệnh Cha.

  

Tại trần đắc Pháp tầm ra

Huyền cơ đã rõ Thiên Ân đặt rồi

Hồi thiên chiếu rọi Hà Đồ

Thơ văn viết sẳn chiếu trình hộ thơ."

 
   

CƠ PHÁP

"Quốc Đạo cùng xoay Đại Đạo là

Cung đàn Đao Lợi thụ vua cha

Cung nghinh chi vị kiến an đạo

Chúng đại hồi qui Thiên Địa gia.

 

Mầu Pháp thâm cao đạt ý tình

Kính trình Pháp Mẫu, Pháp tầm linh

Không cho kiến tánh vọng tâm thể

Bổn phận bái Nghiêu chứng giác linh.

 

Thiên thông thống nhứt Hồ ba chỉ

Thiên Đại vô ưu dứt não phiền

Thánh Thượng Tiên Ông Ứng Cúng bái 

Phương trời chủng thể rõ nguồn cơ.

  

Nhứt thống chư hầu dẫn đến nơi

Luân phiên tu vị vạn cung trời

Thời thiên thừa hưởng chung dòng điển

Bát Vị chư thông thống nhứt đời.

  

Huyền linh ứng giác thoát tâm mê

Thúc gọi liên thông dẫn tánh về

Tầm soát nguyên căn thể tánh đại

Vô cùng vạn pháp Phật Thánh Tiên."
 
 
 
 

Ngày 4 tháng 1 năm 2017 (ngày 7 tháng 12 năm Bính Thân) lúc 05:20:10, trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D, đấng vô vi về viết văn sớ dâng lên. Huyền Không phê chuẩn và kêu bảo quản để ngày sau sẽ có người đến đọc. 

 
 

20170104  
 
  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp và đã gởi tới Người ngày 10 tháng 1 năm 2017 (ngày mùng 13 tháng 12 năm Bính Thân).

 
 

CHỨNG THÁNH TAM NGƯƠN

"Kỳ ba hàng Thánh Phật cùng Tiên

Tất hạ nguyên căn trước mọi miền

Tam Giáo ngươn chơn thần thức đến

Chung qui tam cõi mọi Càn Thiên.

  

Báo rõ thần dân khắp mọi miền

Ngày giờ định rõ chốn Hoa Liên

Địa tiên chung đại thiên niên giới

Triệu hội về nơi cõi đại tiên.

 

Cuộc vận chuyển nghìn năm có một

Thiên Nhân Địa cảnh hiệp về đây

Khởi đầu thi hội Long Hoa

Chứng minh Đức Thánh kỳ ba khai trào.

 
Mỗi linh căn chứng phàm kim thể

Đúng pháp môn hiện hữu nơi đây

Hoa ấn chung hòa cùng đại vị

Khải Ngài Di Lạc hiệp Càn Khôn.
  

Thiên Nhân Địa hội phẩm từng nơi

Phật Thánh Thần Tiên hiện hữu đời 

Bá tánh quần sinh Hiền Nhân gọi

Chủ thiên long phụng khắp nơi nơi.  

  

Chúng sanh khó khổ khắp trần đời

Thời cuộc hiện hình tưởng chuyện chơi

Khó khổ than thân mời Tiên Phật

Sầu bi khó tránh khảo từng nơi.
  

Đây di nguyện Tiên Rồng sâu rộng

Đại thiện căn linh giác ẩn cư

Kỳ Đạo cho mời Thiên-Phật mới

Càn Khôn rung chuyển thể đồ thơ."

 
 

ĐẾN HÀNH PHÁP ĐẠO

"Trình qua Tam Giáo đúng nguyên thơ

Tam Giáo hiệp chung xuống điện thờ

Giáo Chủ Thông Thiên trên thế giới

Tam Hoàng cho xuống bài thi thơ.

  

Hiền Triết khai cơ chuyến đại này

Xin cùng Phật chúng rõ năm nay

Ra thơ chỉ dám cùng Thầy Mẹ

Thọ kí Ngài chứng đắc đạo Thầy.

  

Nay là việc thiêng liêng cùng chuyển

Phụng sự cùng vũ trụ thiện căn

Bá tánh khổ khó lầm than

Chung dòng Âu Lạc không màn gian lao.

 

Bờ khổ ách xuyến xao Thầy Mẹ

Về tầng không kêu gọi mười phương

Dẫn đường đến gặp Minh Vương

Cùng nghe ân điển tỏ tường trước sau."

  
  

HIỆN TIỀN VIỆC ĐẾN

"Địa đầu ải rộng gió đầu non

Thầy Mẫu rồng tiên thấy vẫn còn

Phật Thánh Quan Âm Di Lạc đến

Chứng minh khai hội kỳ Càn Khôn.

 

Trung tâm vũ trụ chuyển ngày qua

Đấng Tạo thiêng liêng chúng thật thà

Tín hiệu phát ra từ vũ trụ

Vô vi trực chỉ rõ kỳ ba.

  

Kỳ ba chuyển biến đến can qua

Nước biển rộng sâu đến mọi nhà

Thị mục cho thấy điều đã nói

Thì đây nhân loại khó mà qua.

  

Linh giác rõ ràng điển điển thông

Chung cùng nòi giống ngự Tiên Rồng

Lạc Long Mẫu Mẹ cùng nòi giống

Trợ giúp cùng nhau chốn đại đồng.

  

Minh chứng cùng nhau giữa cõi trời

Cùng về quả đại lặng tâm hơi

Thiên khai chân điển cùng hàng chúng

Đầu khởi từng nơi được thảnh thơi.

  

Sóng biển rộng khó tầm pháp Phật

Trên dương gian Hoa Hội về rồi

Gia đình chỉ rõ từng nơi

Long Hoa chào đón lập đời Thượng Ngươn.

  

Đây phẩm vị gọi mời tánh thể

Trở về nơi bổn thể chơn tâm

Đạo đồng Đông Bắc Nam Tây

Không gian vũ trụ điển Thầy điển Cha.

  

Mẫu Hoàng đang ở Ta Bà

Thông Thiên Giáo Chủ kỳ ba lập đời

Hồng Quân Lão Tổ gọi mời

Long Hoa Đại Hội chủ tên Giáo Tòa.

  

Là ân điển mười phương vạn hạnh

Kiếp phù sinh ngày tháng đến nơi

Hiệp nhau mối đạo kinh kỳ

Thiên Nhân Địa Hội, Thánh Thần Phật Tiên.

  

Cung Càn vận chuyển Thông Thiên

Cung Ly chuyển đổi vùng miền địa linh

Tịnh bình Phật Mẫu chứng minh

Quan Âm Nam Hải tịnh bình thế gian

Lạc Long vận đứng vững vàng

Thần thánh chứng Địa hiệp cùng Bát Tiên

Vùng miền bá tánh thiện duyên

Vào trong vòng xoáy chư thiên vận hành

Thành trì tâm rộng độ sanh

Chứng minh Vô Lực hoàn thành Long Hoa.

 

Chú thích:

Vô Lực = Vô Lực Từ Tôn = Vô Vi Đại Lực Đại Từ Tôn = Vị Giáo Chủ Thông Thiên của mối đạo "kinh kỳ" = Vị Giáo Chủ kỳ ba lập đời.

 

Liên Hoa mở hội không xa

Tâm tánh hiền đức mở ra hội này

Đây bốn cảnh : Phật Tiên Nhân Giới

Bốn ải này chưa rõ vào đâu

Nếu vào bổn thể Phật tâm

Thì cho nhân loại vạn năm vĩnh hằng

Nếu vào Tiên Thánh cung Trời

Thì người nhân đức nghĩa tình chứa chan

Muôn năm công đức nhân gian

Nghìn năm còn đó thế gian thái bình

Nếu vào nhân địa ngũ hành

Trong vòng lẫn quẫn tranh giành khổ thân

Cửa này khó thoát ai ơi

Nhân tình thế sự tơi bời tâm can

Giật dành danh lợi sân tham

Tánh khí nóng giận khó làm Phật Tiên

Long Hoa mời gọi chơn hiền

Về đây trợ lực lập đời nhân thiên

Trở về với đạo Cửu Thiên

Giới cấm giới thủ Phật Tiên chung đường.

  

Minh Vương ấn vị Ngọc Hoàng

Đường đi đến điện sẵn dành chúng sanh

Tam Trào cho viết chiếu thơ

Trở về địa cực thi thơ lập đời"

 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp và đã gởi tới Người ngày 17 tháng 1 năm 2017 (ngày 20 tháng 12 năm Bính Thân).

 
 

THIÊN KHỐ HỒNG ÂN

"Khai Trung Địa Càn Khôn vạn đại

Nhập Đại Thành chỉ đặng thiện nhân

Đất Việt minh chín nhánh Đại Hà

Mời chư tát ma ha về gặp.

 

Chú Thích:

Khai Trung Địa, Càn Địa, Khôn Địa = phía trước dọc Mạch Nhâm khai Trung Điền (vùng ngực), Thượng Điền (vùng đầu), Hạ Điền (vùng bụng) và phía sau dọc Mạch Đốc khai Vĩ Lư Quan (đáy cột sống), Giáp Tích Quan (giữa cột sống), Ngọc Chẩm Quan (đầu cột sống).  Nhập Đại La Thành = vào Cửu Trùng Đài = vào 9 Cung trong não bộ.  Minh chín nhánh Đại Hà = Cửu đạo minh.  Trong kinh Hùynh Đình, phẩm Hô Hấp, có câu "Tam khí hữu hối, cửu đạo minh".  Tam khí là tam điền chi khí = Thái Nguyên, Thái huyền, Thái tổ chi khí. Vận khí đó trong Đốc Mạch thì là Tả Huyền, trong Nhâm Mạch thì là Hữu Hối. Tử Hà giải: Đốc Mạch sau lưng là Cửu Khúc Hoàng Hà, Nhâm Mạch đằng trước là Cửu Khúc Trường Giang, phía trên là Cửu Khúc Thiên Tân, mọi đường lối đều phân minh. Vụ Thành Tử giải: Cửu đạo minh = Cửu Khiếu thông lưu.
Nhâm Mạch và Đốc Mạch là đường Âm Dương thăng giáng nên còn gọi là Đạo Lộ. Nhâm Mạch là mạch quản nhậm các mạch âm. Đốc Mạch là mạch quản nhậm các mạch dương. Hai mạch nầy rất quan hệ đến cơ sanh tử của con người.
Cơ thể của người thường, Mạch Nhâm ở phía trước bụng, từ Yết Hầu qua Trung Điền xuống tới Hội Âm (khoàng giữa bộ phận sinh dục và hậu môn).  Đốc Mạch ở phía sau lưng, từ huyệt Cốc Đạo (hậu môn) lên tới Nê Hườn Cung  rồi xuống tới Huyền Ưng (ngang sóng mũi). Hai mạch nầy có hai chỗ đứt đoạn: một ở miệng, một ở cốc đạo, cho nên sự sanh hóa mất căn bản.  Công phu thiền định chủ trương nghịch chuyển hà xa: tấn dương hỏa là chiết Khảm; thối âm phù là điền Ly để trở thành Càn Khôn như thuở Tiên Thiên.
Vậy Cửu Khiếu là gì?  Cửu Khiếu là 9 lỗ.  Người thường khi nói Cửu Khiếu là nói 2 mắt, 2 tai, 2 mũi, miệng, hậu môn, âm môn.  Còn người tu nói Cửu Khiếu là nói tới 9 vị trí quan trọng nằm dọc mạch Đốc.  Đốc mạch có tam quan là: vĩ lư, giáp tích và ngọc chẩm.
Mỗi quan ải có 3 khiếu nên 3x3 gọi là Cửu khiếu hay Cửu Khúc Minh Châu.  Cửu Khiếu còn được gọi là Cửu Cổ (9 cái trống) bao gồm Phục Cổ (huyệt Ngọc Chẩm), Long Cổ (huyệt Thiên Trụ), Bạch Cổ (huyệt Cốc Đạo), Nhục Cổ (huyệt Thần Đạo), Xích Cổ (huyệt Giáp Tích), Cách Cổ (huyệt Huyền Môn), Phế Cổ (huyệt Mạng Môn), Vị Cổ (huyệt Long Hổ), Khương Cổ (huyệt Vĩ Lư).
Còn Cửu Đảnh là gì? Nhâm mạch có tam điền là: Hạ Đơn Điền, Trung Đơn Điền và Thượng Đơn Điền. Mỗi điền có 3 vị trí nên 3x3  gọi là Cửu Đảnh Huờn Đơn.
Còn Cửu Cung là gì?  Là 9 cung nằm trong não bộ, là Cửu Trùng Đài, là Đại La Thành.  Chín cung phân chia như thế nào, nằm ở vị trí nào trong não bộ? Căn cứ theo Huỳnh Đình Kinh thì từ tam tinh (huyệt Mi Gian, Ấn Đường) sâu vào 3 phân là Thủ Thốn (điểm chuẩn). Từ Thủ Thốn sâu vào 1 thốn là Minh Đường, vào 2 thốn là Động Phòng, vào 3 thốn là Đan Điền (Nê Hoàn), vào 4 thốn là Lưu Châu, vào 5 thốn là Ngọc Đế, trên Minh Đường 1 thốn là Thiên Đình, trên Động Phòng 1 thốn là Cực Chân, trên Đan Điền 1 thốn là Huyền Đan, trên Lưu Châu 1 thốn là Thái Hoàng. Kiến giải cá nhân: "minh chín nhánh Đại Hà" là làm cho khí tự do lưu thông trong Nhâm Đốc như dòng chảy của Đại Hà làm sáng 9 Cung trên não bộ. 

Người luyện đạo "hấp khí hậu thiên" (hít không khí vào) là để nương theo đó mà hấp thụ khí tiên thiên vào trong xoang não và cột sống, dịch chuyển chân khí từ Càn Địa theo Nhâm Mạch tới Khôn Địa, vượt Sinh Tử Huyền Quan vào Vĩ Lư theo Đốc Mạch lên Càn Địa nhập Đại La Thành  về tới điểm khởi hành là xong một vòng Càn Khôn.

Bốn câu trên nói: Khai mở được Tam Điền (mạch Nhâm) & Tam Quan (mạch Đốc) để nhập Đại La Thành (Cửu Cung) thì được vĩnh hằng.  Chỉ (trỏ, báo) cho biết là thiện nhân Đất Việt đã "minh 9 nhánh Đại Hà" rồi.  Xin mời được chư Bồ Tát về gặp mặt.

 

Thiên Cung Chấn, Cấn Ly đời mới

Giúp chúng sanh thoát khỏi nguy nàn

Giúp Đạo Trời mở cửa Hạ Môn

Giúp nhân loại bình an Thiên Giới.

 

Chú Thích:

Thiên Cung Chấn = Càn Chấn = Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng = không mong cầu. Cấn Ly = Cấn Ly = Quẻ Sơn Hỏa Bí = Trang sức, văn vẽ rực rỡ = Âm nhu và cương dương giao với nhau, thay đổi lẫn nhau, đó là văn vẽ thiên nhiên, còn văn vẽ nhân tạo thì nên hạn chế vì tuy có công giáo hóa thiên hạ nhưng nhiều quá thì văn thắng chất, xấu (Thoán truyện bàn). Đời mới = phục mệnh = phục sinh. Hai câu đầu: Bộ đầu mở ra (Thiên Cung chấn động), tuệ quang chiếu sáng (rực rỡ đời mới) giúp chúng sanh thoát khỏi nguy nàn. Hai câu này còn có diệu lý khác: không vọng không cầu, làm cho âm dương giao nhau, phục sinh tánh mạng (đời mới) giúp chúng sanh thoát khỏi nguy nàn. Hai câu sau: Giúp Thiên Đạo mở cửa Hạ Giới (tức là hoằng hóa Thiên Đạo), giúp nhân loại bình an trên Thiên Giới (tức là giúp chúng sanh chứng đắc thiên tiên quả vị).

 

Nam Quốc bản đại xoay Thánh Giới

Gởi chư hầu, chào bát vi căn

Gởi Càn Khôn, Thiên Khảm chứng, thành

Kho báu lớn uy nga mở bán.

  

Vừa hé lộ Cơ Thiên trên giấy

Dịch Thần Cơ bút pháp ghi bày

Giải cơ này có được Thầy hay

Phổ điển lạ thuyết minh ấn ký.

  

Ngồi trực chiếu chỉ Thiên thọ ký

Luyện Đồ thơ vừa đúng Thiên Khai

Chiếu ghi tên sách sử Huỳnh Kỳ

Bút ghi rõ Vạn Cầu Thủy Tổ."

 
 

LẬP QUỐC

"Ngày lập Quốc, khánh bình chữ sắc

Chiếu triều ca thuyết giáo phùng châu

Thập tam, tứ đẳng, ngũ bì

Lưu ly ngọc bích mấy khi hiện hình.

 

Bình sinh Đông chánh quy binh

Hùng phương Nam Đế cung nghênh Ngọc Hoàng

Sẵn sàng nhập điểnTam Hoàng

Hoành phi triều đại long thành ngọc châu.

 

Thiên Cấn thùy lộ nhiệm sâu Cửu Trùng

Chủng tánh Nhất Đẳng tòa chương

Minh Vương nhập thế mười phương hảo hình."

 
 
 

Ngày 22 tháng 1 năm 2017 (ngày 25 tháng 12 năm Bính Thân) lúc 06:22:13, trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D. Nội dung: nhiều vị của Thiên Triều về viết chiếu văn ban lệnh xuống các vị tiên đế dưới ngũ hành.

  
 
20170122-920170122-820170122-720170122-620170122-520170122-420170122-320170122-220170122-1 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp và đã gởi tới Người ngày 25 tháng 1 năm 2017 (ngày 28 tháng 12 năm Bính Thân).

 
 

TRƯỜNG THIÊN VÔ VI

"Thái bình kim cổ vẫn hoài lưu

Tam Thái: Phật, Tiên Lão, Mạnh Chu

Ba phía đại ngàn tích điển lạnh

Lão Hồng tuôn chảy thế hoàn lưu.

 

Dòng nước mát thanh bình vừa đón đợi

Khách tầm mua châu báu ngọc lưu ly

Từ bi độ chúng sanh hoàn vũ trụ

Ma tát đề tên đã đạt thiền tôn.

  

Đảnh thiên đỉnh mây rồng thiên định

Ngài nhận cờ tam ấn độ sanh

Tam điển Trào Tam vừa đến kịp

Quần hùng tranh đất gió Đông phong.

  

Minh Chiếu viết: 12 cửa đạo

Độ nhân sinh tam thể quần hùng

Chiếu đồ thơ vừa nhận (ấn) hai hôm

Cho viết lại lãm tường tỏ ngộ.

  

Trong dòng điển chiếu định hồng châu

Thơ báu gồm thâu định một bầu

Thờ phụng Ngọc Hoàng ngôi Đại Đế

Bách linh dòng chí hiện Đông Âu.

  

Tam Thanh điển chiếu tỏa mười phương

Ngọc Đế xuất ngôn giữa đại đường

Hồng Tổ Long Quân rồng biển lớn 

Mời Ngài tỏa ngộ hiện tam NƯƠNG.

 

Tam NƯƠNG lãnh chỉ việc Vua ban

Nam Quốc Sơn Đăng lịch tế đàn

Trợ lực chư thần quân mật lệnh

Pháp thơ đồ trận được truyền loan.

  

Tất hạ niên lai hiệp thái bình

Cửu Tòa Ngọc sắc tướng bình sinh

Tam Ngươn triều hạ vàng bay bổng

Chiếu viết từng câu lực Cửu Trùng.

  

Hồng trắng 9 tầng vũ trụ

Về sơn Nam am tự được thăng tiên

Liêu Nam Hồng Đức Điện liền

Tiến ra hải đảo phước điền vạn linh.

  

Mây tám hướng huỳnh quang chín bậc

Tam Tòa Giáo thi vận hành vân

Theo Ngài Cao Đức lưu cung

Tuế trụ Tam Bảo Cửu Trùng chuyển qua

Được mùa thời tiết can qua

Vòng tròn bốn lượt Giáo Tòa xuất ngôn

Luận ngôn bàn án đêm hôm

Làm cho xong việc bảo tồn Huyền Không

Đại đồng bút chuyển chín sông 

Nam Thiên dĩ lộ mây rồng Âu Cơ

Thơ thiên cổ tượng hình chữ viết

Sắp bày thiên lịch lệnh đổi ngôi.

  

Xuống tàu ấn chỉ thời thơ

Tuyến đầu mây trắng bề tôi trên tòa

Đình cung chuyển bước anh hùng

Về trào lãnh việc Ngọc Hùng vua Nghiêu.

 

Chiêu Hùng ca khải đàn ngày tám

Lượt thứ mười chính Khảm điện thờ

Cứu cho nhân loại sinh linh

Tịnh bình bạch thủy quần sinh thái bình.

  

Hành kinh Dịch theo chân Thiên Trước

Ngũ Đại Lôi Hán chủ giáo tôn

Luật Đại Thiên bát bản lai

Trào Tam xuất thế Thiên Nam đầu thuyền.

  

Trùng thất cửu Ngọc Đài vua gọi

Dựng đại căn cho gọi tánh linh

Vua ban chiếu chỉ cung đình

Xuất ngôn phá núi kính trình vạn linh

Linh Sơn Phật Quốc vua minh

Tâm thành soi sáng Bảo Bình cung Ly

Hoành sơn vạn đại nhất niên

Hồi qui Tam Bảo lệnh Thiên trở về.

  

Đắc ngộ Pháp hồng chung đỉnh Mộc

Gởi thơ này chứng thán Đẩu vân

Hộ thân theo pháp chín tầng

Mây vàng hiệp lực Lão Hồng ký tên.

 

Thiên Nhân Địa Hội gọi Đền

Được lên nhận lệnh ghi tên Diêu Trì

Làm được việc từ bi vô lượng

Pháp Phật Tiên Tứ Thánh vạn đường

Đại thần lãnh chỉ cơ lương

Tiến xa Đại Đạo tình thương bao trùm.

  

Xin nói rõ việc làm Đại Đạo

Lãnh chiếu thơ Ngọc Đế Chiếu Minh

Thơ từ đứng đợi ánh minh

Sinh trong nòi giống Liêu trình Hoàng thơ

Đại ngộ Quốc thể tồn thơ

Quy hồi trở lại tứ thơ Tam Hoàng.

 

Thuyền Bát Nhã cứu cho nhân loại

Hồi mã trào réo gọi nhân sinh

Quần hùng giục thúc Tiên Ông

Cho ra binh pháp khai cơ hữu hình

Huyền Minh sắc Ngọc Tòa Đình

Cung Đình chuyển động Tòa Đình hiện ra

Phật thích tiên cảnh Lão Hà

Ra khơi tam cõi ta bà nước non

Đồ thơ lời nói vẫn còn

Trong binh pháp trận thơ đồ ghi tên

Thì đây luật lệnh bề trên

Thần thông Thiên gọi ghi tên chuyến này.

  

Thong dong tự tại Tiên Rồng

Hồ minh khải trận Đại Hồng Nam Bang

Can qua Rồng Biển chứng đàn

Trào tam tòa chương Mộc hòa thiên nhân.

  

Long Sơn tận chốn Tứ Ân

Pháp báu Đức Nghĩa trọn phần bề trên

Cung tên đang được triệu hiền

Giáo ngôn xuất thế Triết Hiền đối lưu

Hỏa châu pháp báu hồng chung

Lưu ghi sách chữ Cửu Trùng khai cơ."

 
 

THIÊN HÀNH ĐỘNG

"Đắc pháp vô vi đã được tầm

Cửu Trùng hoàn thiện ấn đồ tâm

Thiên bình trùng thủ tầng vũ trụ

Tăng lữ đoàn khai mở mầu đạo.

 

Mây trắng không gian hiện Chín Rồng

Mây vàng kết nối hiện Huyền Không

Không gian chung mối mầu Huỳnh Đạo

Giềng Đại Đạo thâm chỉ đạo Hồng.

 

Giáng điển Ngọc Hoàng chính Khảm Đông

Liên Trào Tam điển chín tầng không

Không gian trực chỉ toàn vũ trụ

Thúc giục Hoa Liên cứu đại đồng.

  

Tam Giáo ấn ký tại Giáo Tòa

Kỳ ba Lý Luận Luật ban ra

Chương trình hành hiệp Long Hoa Hội

Tiếp bước vô vi trực Ta Bà.

  

Lòng Phật Quốc thời này đạo đức

Chuyển luân xa cho vạn linh căn

Lời mời Bát Vị Tiên Ông

Xây xong cung điện kỳ công vận hành

Thiên bình ấn soái dẫn đường

Hành binh luật lệnh Cửu Trùng xuống tay

Đạo hành sáng trí thời nay

Là xong công việc trình bày vạn năng.

  

Tối cao tối thượng chuẩn rằng:

Vô vi vũ trụ ngang bằng Tiên Ông

Công bình chính trực tâm không

Quan Âm chủ định Vạn không thiên đài.

  

Làng Hải hội nước xanh nước đỏ

Tỏ nguồn cơ đất mỏ Việt Nam

Hội Trào Tam lục, thập tam

Mười hai đại giới Trào Tam hiện hành.

 

Chuẩn mực đạo đức Ngọc Hoàng

Chuyển về Ông Đạo Tam Hoàng Vô Vi

Vậy thì trực chỉ tăng ni

Thì đây mượn lệnh từ bi cống trình.

 

Việc trước tiên làm xong chủng thể

Tánh giác linh nói rõ đạo mầu

Chuyển về ngữ Hán Việt tân

Đoàn binh hùng dũng mười phần khai cơ.

  

Cơ này pháp đạo binh thơ

Tháng Năm rồng tượng phụng thờ đức Thiên

Vùng miền sôi động điệc Miên

Viếng thăm xóm nhỏ Cửu Thiên trở về

Bày binh bố trận hội tề

Quần sinh chờ đón chỉnh tề Nam Bang.

   

Lệnh Vua Thuấn lệnh Vua Nghiêu

Chiếu Quân đánh trận Minh Triều Nam Bang

Bàn tròn kim ấn phụng hoàng

Lưu ly ngọc bích hoàn đan cứu người.

  

Mây lớp lớp điệp trùng Thiên Khảm

Bảo tướng trời cho rút nước mây

Thây phơi giữa chợ sông đầy

Thuyền tu Bát Nhã sư Thầy bớ dân

Lầm than tiền của ban ân

Đức tướng lục tỉnh ân cần đón đưa.

  

Mưa gió bụi đỉnh đầu ngươn hạ

Hẹn Tây Nguyên ngày mới sắp bày

Trình bày luận lý này đây

Sương Mai hạt đẹp về đây vận hành

Hành đã có vận còn bở ngở

Bước chân đi một thuở thuận lòng

Tông ngôn chiếu viết Đại Đồng

Qui trào Tam Giáo trần hồng ký danh.

  

Thành thánh giáo vận rành rành

Giúp đoàn hải ngoại thiện hành an tâm

Phần đông lý khó tri tầm

Tướng quân xây quả tay cầm đồ thơ.

  

Giờ đã điểm hướng Hoa phò trợ [Hoa = Hoa Kỳ]

Lực vô vi quang điển bến bờ

Giờ này ấn xuất binh thơ

Hành câu toàn bảo hoàn Kỳ về đây

Hà Đồ kinh Dịch đủ đầy

Huyền năng diệu dụng Mẹ Thầy trợ tay

Luật Lệnh Bát Cửu Trùng khai

Vô vi trực chỉ ngự ngay dương trần

Bằng bằng lặng lặng tấm thân

Đắc tâm ký pháp sâu thâm Đạo Trời."

  
 
 
Ngày 26 tháng 1 năm 2017 (ngày 29 tháng 12  năm Bính Thân) lúc 04:25:16, trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D.  Nội dung: Hôm nay nhận ấn Tam Triều.

[Pháp Âm #3A (audio 20170126-044633), phút 00:01, vô vi hội thoại, tiếng thiêng]

Pháp Âm 3A. https://youtu.be/rcFshAt6QTE

Pháp Âm #3B.  https://youtu.be/Z5kVrOQySMw

[Pháp Âm #3B (Audio 20170126-044633), phút 0:01, huấn từ của Thiên Hoàng]

"Con hãy nhớ gắng lời gìn giữ

Chuyện hóa hình dạ tắc tạ khoăn di

Lạ kỳ thay ánh đạo tam kỳ

Khai bút chuyển huyền vi hiện cảnh.

Di gia tử chương đài hóa ảnh

Dạ chi thiên tác dạ quả chi thiên

Chuyển đôi lời dạ trẻ tâm yên

Minh lý định Huyền Thiên chuyển bút."

[Pháp Âm #3B (Audio 20170126-044633), phút 3:25, Bát Nương Di Hoa Kim Hải]

"Thiên ấn định đôi lời cùng ý chỉ

Chuyển đôi câu như thể ý Thiên Ngai

Hóa pháp hình cõi thế ngày nay

Cho sanh chúng hiểu bày cơ cuộc."

[Pháp Âm #3B (audio 20170126-044633), phút 5:35]

"Nay ấn ký Tam Triều lãnh chỉ

Dĩ kim bài hiện hữu thế gian

Dạ chi hình Giác Tử chi sinh

Chiêng khoán dữ hàng di thiện thử."
   
     

 

Ngày 27 tháng 1 năm 2017 (ngày 30 tháng 12 năm Bính Thân) lúc 05:38:15, trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D.  Nội Dung: Hôm nay nhận SẮC LỆNH KHAI ĐẠO của Thiên Hoàng, Thiên Mẫu, và Tam Giáo Tòa.

  

[Pháp Âm #4A (20170127-053815), phút 00:01, các vị trong vô vi làm việc, viết sắc lệnh, nói tiếng thiêng]

Pháp Âm #4A. https://youtu.be/S45c0HcZWvw

[Pháp Âm #4B (20170127-053815), phút 00:01, Hổ Di chuyển dịch thông điệp của Thiên Thượng gởi xuống cho "Người".  Hổ Di là "danh xưng giả tá". Vị này từ Cung Diêu Trì cõi trời Tạo Hóa Thiên. Hổ có nghĩa là hổ thẹn, Di là nhìn không thấy, một cách xưng danh khiêm nhượng.]

Pháp Âm #4B. https://youtu.be/MLg_gIogJ3U

"Nam Mô A Di Đà Phật. Hổ Di con có đôi lời thưa qua: Chuyển qua lời _(tiếng thiêng)_ Kim Bát Di Tử, chuyển qua lời của chư thiên, _(tiếng thiêng) cùng tất cả _(tiếng thiêng)_ các Thiên Hoa Di Tử. _(tiếng thiêng) Di tử chỉ chức từ xa Nhị Thiên _(tiếng thiêng)_dạ di quan ... hòa mình từ dĩ.  _(tiếng thiêng)_Cơ diễn _(tiếng thiêng)_ chúa tôi trùng phùng nên _(tiếng thiêng)_ tiếp bước đăng trình _(tiếng thiêng)_để giúp cho nhân sanh _(tiếng thiêng)_ thấu hiểu được con đường _(tiếng thiêng)_ của chánh pháp _(tiếng thiêng)_ và _(tiếng thiêng)_thiên ý của Trời Cha Đất Mẹ. _(tiếng thiêng)_Tiếp nối _(tiếng thiêng)_ và chuyển vận để giúp cho nhân gian _(tiếng thiêng)_ thoát khỏi _(tiếng thiêng)_ sự đảo điên _(tiếng thiêng)_ nên _(tiếng thiêng)_ ấn lệnh Thiên Triều ban xuống để diễn cơ cuộc của Thánh Đức. _(tiếng thiêng)_ Trên _(tiếng thiêng)_ Thiên Hoàng Cha ấn lệnh ký sắc ban truyền _(tiếng thiêng)_ và _(tiếng thiêng)_ sắc lệnh kim bài của Từ Mẫu triển khai _(tiếng thiêng)_ ấn ký bút pháp chuẩn phê _(tiếng thiêng)__ chuyển qua _(tiếng thiêng)_Tam Giáo Thánh Tòa ký bút lệnh _(tiếng thiêng)_ Tam Thánh Triều _(tiếng thiêng)_ chuyển qua. _(tiếng thiêng)_Máy tuần hoàn vận hành cuộc xoay chuyển gấp rút _(tiếng thiêng)_ để _(tiếng thiêng)_ cứu vớt hàng nguyên căn trở về, _(tiếng thiêng)_ từ nay tất cả chơn linh tử hãy gắng trao dồi đức hạnh đủ đầy _(tiếng thiêng)_ để pháp bảo hiện tiền tại thế gian.  Nương vào ánh sáng _(tiếng thiêng)_ và oai lực của _(tiếng thiêng)_ chư Phật Bồ Tát _(tiếng thiêng)_ để Di Thiên _(tiếng thiêng)_tự hoằng dương chánh pháp."

 

[Huấn từ của Đức Chúa Cha]

"Ta về muốn tặng cho thế gian _(tiếng thiêng)_ánh sáng từ bi _(tiếng thiêng)_ để bao trùm che chở cho các con _(tiếng thiêng)__ nếu chúng con hằng sống trong _(tiếng thiêng)_ cõi chơn tịnh thì tất cả _(tiếng thiêng)_ lời nói, pháp hành đều là Phật pháp để lưu truyền. _(tiếng thiêng)__ Diễn cơ cuộc của Thánh Đức Long Hoa các con phải thể hiện chơn tánh _(tiếng thiêng)_ chuyển tịnh, một đạo hạnh của_(tiếng thiêng)_ chơn pháp, _(tiếng thiêng)_ tâm như biển hải hà _(tiếng thiêng)_ để chuyển ngôn ngữ của _(tiếng thiêng)__ pháp bảo _(tiếng thiêng)_  nương cảnh thế gian _(tiếng thiêng)_ để giúp cho nhân hoàn _(tiếng thiêng)_ thấu hiểu con đường _(tiếng thiên)_ tìm về cội nguồn của chính mỗi chơn linh. _(tiếng thiêng)_ Tiếng nói từ tâm thức _(tiếng thiêng)__ hằng thúc giục gọi kêu _(tiếng thiêng)_ tất cả hãy quay về với chánh giác, tất cả hãy quay về với nguồn cội tâm thanh tịnh _(tiếng thiêng)__ để ẩn nương _(tiếng thiêng)__ nơi _(tiếng thiêng)__ để chuyển qua _(tiếng thiêng)__ một kiếp đoạn. _(tiếng thiêng)_ Tiếng nói từ _(tiếng thiêng)_ cõi thiêng liêng hằng sống _(tiếng thiêng)_ chuẩn qua _(tiếng thiêng)_ mang pháp âm vào nhân hạ. _(tiếng thiêng)_ Thiên địa nhân hợp nhất trong một thể thanh tịnh __(tiếng thiêng)_ đó là pháp bảo hiện tiền _(tiếng thiêng)__ tại _(tiếng thiêng)_ phút giây hiện tiền _(tiếng thiêng)_ và tại nơi _(tiếng thiêng)_thân tâm của mỗi chúng con. _(tiếng thiêng)_ Cha của chúng con cũng ở trong lòng của chúng con. _(tiếng thiêng)_Mẹ của chúng con cũng ở trong lòng của chúng con. Cùng tất cả chư Phật Bồ Tát đều ở trong lòng của chúng con, giúp đở chúng con thấu ngộ, nhận được chơn tánh của chính mình.  Tất cả chúng con _(tiếng thiêng)_ đều là ánh sáng quang minh, đều là _(tiếng thiêng)_thể giác ngộ. _(tiếng thiêng)_ Cha nào xa mỗi chúng con.  Mẹ nào xa mỗi chúng con. _(tiếng thiêng)_ Tiếng nói _(tiếng thiêng)_ lúc nào cũng ở nơi _(tiếng thiêng)_ cõi thanh tịnh _(tiếng thiêng)_ và bảo hộ, giữ gìn, che chở, dạy dỗ chúng con. _(tiếng thiêng)_ Một ngày chúng con giác ngộ _(tiếng thiêng)_ tại nơi đây phút giây này _(tiếng thiêng)_ hòa cùng thể tâm của các con mang tiếng nói của từ bi trở về."


20170127-620170127-520170127-420170127-320170127-220170127-1 

 
 

Lập đàn theo lệnh của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải.  Ngày 28 tháng 1 năm 2017 (ngày mùng 1 Tết năm Đinh Dậu) lúc 04:50:12, Bát Nương Di Hoa Kim Hải khai đàn và dâng lời cầu nguyện. 

 
 

"(đoạn tiếng Thiên)...

Con đảnh lễ cầu quảng thiên hiển bước.

Nay quảng chiên thương thiên dặn giả

Chuẩn cơ đàn con trẻ cầu xin                                 

Nhờ ơn oai đức di thinh

Hóa hình thế cảnh giúp đời nhân sinh.

Xin oai lực từ bi độ thế

Cứu nhân gian thoát lửa ưu phiền

Dạ thiền tạc giữ Hoa Di

Gìn tâm tại cảnh di đài quang vi.

Thiên văn tưởng bàn cờ đại cuộc

Dữ tiên thiên con gia thức tử chi đài

Gia xinh thường tưởng dưỡng di thiên

Di quan thức tử trước đài dặng giả

Thiên dắng tử...

Thiên giác tử thiên khai hội dĩ

Thức thanh hộ thức thi thanh

(đoạn tiếng Thiên)

Di Hoa con trẻ cuối đầu kỉnh bái.

Nhờ ân thiên Cha hiền hà hải

Tiếng oai thinh cứu thế nhân loài

Thiên ân di bước trần ai

Độ cho tất cả con Ngài đáo qui.

Xin tất lệnh Diêu Trì khai triển

Chuyển cơ bài hóa cảnh nhân gian

Cầu xin Phật pháp khai đàn

Thiên Ngôi dĩ định mở màn Long Hoa.

Trên Tam Giáo chi thiền dạ tử

Diễn di đài con trẻ cầu xin

Chuyển cơ thiên ấn lệnh Huỳnh Đình

Di gia thức dữ thiên thì Hoa Di.

(đoạn tiếng Thiên)

Tạm di khai hòa dữ chư thường

Thiên di thiên giả thức đài hiển khai

(đoạn tiếng Thiên)

Thiên giai thay con giả tưởng chúng thiên

Ngày giác tử hóa hình di thương giả.

Ngày giác thưởng khai sanh hoạn dĩ

Dạ kim thiền tác dữ chương di

Tại di sanh con trẻ chầu quì

Xin thiên lệnh khai kỳ Nam Quốc....."

 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_C tại miền Tây, nhận thông điệp đêm 28 tháng 1 năm 2017 (ngày  Mùng 1 Tết năm Đinh Dậu) và đã chuyển thông điệp đến Đức Ngài một tuần sau đó.

 
 

PHẬT ĐÁO LAI

"Tân niên Dậu ký Phật đáo lai  [Đinh Dậu 2017]

Long chuyển ngũ châu rạng Phật đài

Càn khôn hội hiệp quy tam cõi

Thánh Đức Tân Dân Cửu Trùng khai
Thiên ban sứ mạng vô vi pháp

Đúng bậc trung quân vẹn đức tài

Ngũ châu quy hội khai Nam Việt

Vua các vì vua hiệu Đ-NG?"

 
 
 

Ngày 29 tháng 1 năm 2017 (ngày 2 năm Đinh Dậu) lúc 05:56:00 sáng, Tháp Bảo Đà trên đỉnh Tịnh Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D (Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền) tiếp điển. Lễ TAM NHẬT ĐÀN bước vào ngày thứ nhì.  Bát Nương Di Hoa Kim Hải làm việc với các đấng trong vô vi và họa linh phù.

20170129   
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp lúc 2 giờ sáng ngày 29 tháng 1 năm 2017 (ngày mùng 2 tháng 1 năm Đinh Dậu) và đã gởi tới Đức Ngài một tuần sau đó.

 
 

THIÊN CHỈ ĐỊNH THIÊN CƠ

"Ngọc Đế Huyền Minh chủng tánh người

Làm tròn đạo đức được tươi cười

Ba ngàn lăm lẻ về ngôi báu

Xây dựng Cửu Trùng được thảnh thơi.

  

Cơ Thiên Đạo con rồng Tiên Thánh

Về trở qua chốn nẻo Đại Đường

Tiên Phật xuất thế Long Hoa Hội

Nay chấp bút đăng bài Bát Tượng.

 

Chỉ Thiên Địa Phật Bà vô lượng

Quan Âm về xem hội Long Hoa

Giúp nhân sinh kinh mới xây thành

Giờ điểm pháp giúp người hiền đạo.

  

Thiên chỉ định lập đền Trùng Cửu

Hội Rồng Tiên Phật Thánh nhân sinh

Đã bao ngày cơ cực qua đi

Giờ hưởng phước Thái Bình Thiên Quốc.

  

Chùa linh ứng Thiên Hoa Can hội

Chốn Long Hoa Sơn Bửu một nhà

Phật với Thầy Mẫu Mẹ Âu Cơ

Rồng với Phượng Quan Âm Nam Hải.

  

Chuyến đò chót Mẹ ngồi Mẹ đợi

Đón con về cho kịp hội thi

Chốn Bồng Lai tiên cảnh hiện trần

Tu chín kiếp quả đầy phước huệ.

 

Thiên Đình đến chấm thi con trẻ

Đủ đức cao quả nghiệp đủ đầy

Trở lại Trào Tam điển Huỳnh Hoa

Giờ trổ quả nhận ra căn thiện.

  

Khuyên thiện tánh an lành kỳ đạo

Giúp nhân sinh thoát khỏi mê trần

Mầu đạo vàng sáng trí tâm minh

Thanh trong diệu mát Kỳ Hương Bửu.

  

Bao châu báu đạo vàng chuyển thể

Chồn trần gian tâm tánh phàm nhân

Đừng tị hiềm làm khó khăn nhau

Lấy Bát Nhã, kinh thư Lão Khổng  

Khuyên trần thế đường về Cực Lạc  

Trụ thế trần Cực Lạc an nhiên

Tâm tánh phân việc tỏ hàng giờ

Từng hơi thở xóa tan sân hận.
 

Dùng tông chỉ, kinh trì, luật luận

Phật Thánh Tiên an trụ tâm mình

Luyện pháp thiền chủng tánh gốc căn

Cho xóa lòng tri tham vấn.
 

Bỏ sân hận si mê mộng mị

Đời phàm nhân khó lắm đừng quên

Thoát tử sanh đắc pháp tại trần

Đường Cực Lạc tu theo trung đạo.
 

Quy Tam Bảo hành nhân học Phật

Được trở về bổn thể nguyên căn

Hội Long Hoa được mở kì này

Ai tu chí học nhân nhớ kỹ.

 
Làng xóm nhỏ chữ thi quá khó

Gắng tầm tri ngộ đạo kì này

Xin tạm chào từ giã đệ huynh

Về Cửu Phẩm hiệp nhau đắc quả."

 
 

KHAI THỊ ĐẠO ĐỒNG

"Chung gốc cội Càn Khôn vũ trụ

Chuyển về đây trước mặt là Thầy

Nghe phân lời đạo hữu gần xa

Tường tận kể vài hàng hiểu thấu.

  

Xây Trùng Cửu vận hành cơ đạo

Pháp Phật Tiên Vô Lực chín tầng

Đại Đạo Kỳ Bửu pháp Chí Tôn

Ngôi Trùng Cửu báu Hoàng Kỳ Đạo.

  

Nam Thiên lộ trời Nam Thiên Quốc  

Dựng báu vàng Trùng Cửu góp công

Người góp của đến nay đã thấy

Xin ghi nhận công lao cơ khó.

  

Bởi chung lòng Thầy tổ chuyển xây

Tâm từ bi phật tử đạo tràng

Ngài hội ngộ đức ân huynh đệ

Vận hành thông tám điển Trào Tam

  

Việc làm ý nghĩa với nhân sinh

Được ghi nhận tấm lòng huynh đệ

Phước báu đến giúp người đệ tử

Phật Tiên gia chung hướng một bầu

Hiện thời Thượng Đế đã gồm thâu

Trên vũ trụ muôn hình vạn trạng

Tâm phải định an nhiên tự tại

Quyết tu trì theo pháp Bửu Sơn

Chỉ dẫn nhau đến cuối kinh kỳ

Hành đạo đức trường sinh tại thế.
 

Nay Huynh Trưởng lập ngôi Trùng Cửu

Với đạo đồng đúng mực phụng cầu

Thờ Đức Ngài Di Lạc Phật Tiên

Ba ngôi báu gắng tầm chơn lý.

 

Trong nhân nghĩa luân thường đạo lý

Tình xóm làng thân quyến quê hương

Chữ nhân tâm đạo đức làm người

Sống lương thiện hành nghề thanh đạm.
  

Chung gốc cội nguồn cơ Thầy Mẹ

Điển huyền vi tùy gốc mỗi người

Đã nhiều đời nhiều kiếp đến đây

Duyên hội ngộ chung ngôi Trùng Cửu.
   

Được hóa kiếp người khôn tu học

Bỏ chữ tà theo chánh hành thâm

Bát Nhã Kinh hãy nhớ nằm lòng

Mười điều dạy Phật Thầy ghi nhớ.

 
Dòng điển Mẫu Diêu Trì vũ trụ

Cả Càn Khôn chứa đựng một bầu

Khí quyển này do Mẹ Cha sinh

Nhớ bảo quản trong tình nhân loại.

 
Bao ngã chấp xin đừng chấp giữ

Chữ tiền tài mờ lối tâm minh

Trí sáng trong như trẻ nằm nôi

Tâm không vướng lục trần ô trược.

  
Tâm bình lặng như hồ không động

Nước không đi phẳng lặng một bầu

Quyết hành trì quyết bỏ từng nơi

Khi đạt được an nhiên tự tại.

  
Nhiều vật chất bao quanh cám dỗ

Vững lòng trần đừng vướng lụy vào

Giàu hay nghèo cũng chữ nhân sinh

Giàu đạo đức mới hay chánh kiến.

 
Lòng kiên định theo Thầy theo Mẹ

Là chữ trung ghi nhớ hằng giờ

Làm trách nhiệm với người với đạo

Với bản thể tâm thành cầu đạo.

Đạo nơi tâm đạo đức làm người

Trong luân thường đạo lý đạo nhân

Tu nhân đạo rồi sau học Phật."

  
 

LONG HOA ĐẠI HỘI

"Long Lân Qui Phụng hiệp Càn Khôn

Hoa Đại vô vi đã bảo tồn

Đại Lão Di Lặc ngồi chính điện

Hội thi tài đức đúng thanh ngôn."

 
 

CỬU TRÙNG LONG HOA:

"Cửu Phẩm dựng ngôi hiện báu vàng

Trùng chung Âu Lạc với Tiên Rồng

Long Lân Qui Phụng ngồi chầu Mẫu

Hoa Đại Vô Vi hiện Cửu Long."

 
 
NGŨ CHI HIỆP NHỨT

"Ngũ Ông thẻ dựng tại danh phương

Chi nhánh mười hai đã lãm tường

Hiệp nhứt tinh hoa trên vũ trụ

Nhứt lòng trung nghĩa đại tình thương."

 
  
  

Ngày 30 tháng 1 năm 2017 (ngày mùng 3 Tết năm Đinh Dậu) lúc 05:20:12, tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Tịnh Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển. Lập đàn theo thông báo của Bát Nương Di Hoa Kim Hải và hôm nay đã vào ngày thứ 3 tiếp tục lễ đàn. Chưởng Quản Thiên Tôn và các đấng trên Huyền Không giáng đàn họa lệnh phù.

 
 

20170131

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5273)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5796)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6887)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5938)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6683)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9970)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7262)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10539)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9452)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.