DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM CANH TÍ

20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5292)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 29 Tháng 04 Năm Canh Tí
Ngày 21 tháng 5 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH NGỌC LỊCH TRUYỀNBấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_38

 

Lời khuyến đời ca khích trung điêu

Dương gian âm phủ thưởng phạt điều

Một lý không khác tai nghe có

Thuật chuyện âm dương thấy khúc kiêu.

 

Năng bất tâm nhiên đáo thử nhiên
Xác hữu minh trung cảm ứng hàn

Vô vi lý ngỏ lâm tư đáo

Thiện sĩ năng hùng kế thiện ban.

 

Nghịch cảnh phân minh chi xuất lậu

Công hầu cực phẩm bất tương cầu

Thiên đường hữu lộ mau nhanh bước

Địa ngục vô môn thốn ám sầu.

 

Chỉ vị chi lậu bực thanh THIÊN

Gương báu sáng lòa tột bực HUYỀN

Đề cầm nhân khổ không thể giấu

Tam vô tư đường thấu trời nhiên.

 

Địa ngục không ngõ ra cũng bởi

Tất lòng theo đức tối phủ nơi

Mưu thần kế quỷ ắt xảo độc

Thì sa địa ngục tối tăm người.

 

Sanh bình hồ vị kham khám tính

Cập thảo nhiệm kỳ nhé lòng tin

Từ hồi thủ khướt nôn tâm bất

Thiên ban vạn khổ tỉnh thức mình.

 

Mạt quái đương tiền nhơn diện ác

Ngục hành không hở hạnh rọi cách

Tân thiết vô gián tất lầm sai

Thưởng khách hình oai chớ sai lạc.

 

Thọ Bồ Tát Giái vương pháp nhiếu

Âm tá không môn pháp bất nhiều

Phản tương nho thuật xét nhân thế

Thiên vọng bất lậu chẳng dung niêu.

 

Đọc sách Thánh Hiền dám đem sánh

Hại người lưỡi dối buộc gươm nhánh

Nhiều quăng tội lên nôi giả nhớ

Thiên vô tư khúc địa tư hành.

 

Không môn ngô kỳ phản tương sát

Giữ Giới Bồ Tát mười phần lạc

Miệng tụng lấy có phước không phần

Miệng tụng lòng tưởng Kim Cang phát.

 

Người đời không tin nhơn quả báo

Ứng dễ khinh lời Thánh Tam Bảo

Chê bai Phật Pháp tạo tội nhiều

Xem ta thử đoán lành dữ hiểu.

 

Người đời nghe mau liệu chọn lành

Trẫm xét rõ luân hồi không chánh

Còn trừ ra trọn lành không dữ

Hoặc ăn chay chơn tu thiện từ.

 

Thì Trẫm xử đoán từ tạm mé

Cõi Thiên Đường sáng lạng hồn về

Nếu lòng ai sáng láng về ngay thẳng

Thì hồn lên Thiên Đường lạc an.

 

Chốn địa ngục thấp dơ đen tối

Nếu ai lòng hèn hạ mê muội

Thì hồn sa địa ngục bị cầm

Nhân quả báo ứng biết cách dời.

 

Hoặc đời nào trả theo đời nấy

Lành cho hưởng phước chắc không sai

Cái ý nhiệm mầu ai biết thấu

Sao gọi đời nay chịu trả thay.

 

Đời nay đã biết làm chi dữ

Mà chịu trả họa kiếp trước trừ

Đời nay tuy chưa lành hưởng phước

Ấy là trả kiếp trước đó từ.

 

Thiên đường địa Ngục

Siêu đọa tại lòng

Đọa là tại lầm

Tự mình làm chủ

Nhờ tai sống cứu

Nói chuyện khuyên đời

Chẳng kính đất trời

Chẳng biết hổ thẹn

Ráng tu bổ đền

Còn như bố thí

Tội chẳng biết y

Xử định thế nào

Phán lời phong cáo

Đều cửa ngục hình

Khánh lương vô tình

Cải ác tùng thiện

Can đao hữu luyện

Bất giận nhơn hung

Chi thử bất tùng

Phân lưỡng nguyện hướng

Hồi đầu giai tưởng

Nhân thiện đạo vi

Lo tu nhơn kỷ

Ăn năn chừa lỗi

Nếu quyết tâm hối

Thì dữ bỏ đi

Bài kệ nho thi

Nội nha môn tử

Họa có công trừ

Huống chi nhiều của

Tội cũng dấy qua

Điều chi lắm dữ

Khắp nơi nổi xứ

Chết đói dịch mùa

Cho người vay của

Khắc bạc gắt gao

Độc hơn tội xảo

Không thể nào dung

Mắc tội luật cung

Cải ác tùng thiện

Rộng lòng y chuyển

Người nghe rõ tốc

Tạo phước bổng lộc

Ăn chay làm lành

Nghe lời CHA dạy

Cả đời thịnh an

Trái lòng nhơn tán

THƯỢNG ĐẾ vì lòng

Là thể theo lòng

Nhơn của Trời Đất

Đời cũng mau dứt

Nợ oan trái đầu

Thấu TRỜI qua mau

Thường trọng chữ hiếu

Dưỡng lo tu hiểu

Trẫm cũng rộng thương

Con nhà thiện lương

Hưởng vinh châu tú

Công danh hiển thụ

Cuộc sống an lành.

 

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ CHIẾU CHỈ BAN

Ban cho Bắc Đế luận trần nhi

Bất hiếu có hiếu thưởng phạt xét

Hoang loạn họa tai không an kỳ.

 

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ LÀ GIÁO CHỦ

Báo ân sinh hiếu tập tự lần tu

TA mách cho đời hay trước giữ

Người đời làm dữ thoái hóa hư.

 

Ăn năn chừa lỗi làm phước tiến

Sảy bước lãnh về địa ngục liền

TA đã dọn sẵn trị ân xá

Giáng lời đem vào tạo phước duyên.

 

Dư phước đức con cháu được hiển

Miên viễn lành hưởng phước dương miền

Đời chớ hồ nghi lời TA nói

THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH LỊCH NGỌC TRUYỀN.

 

Ban ân xá tha tội ăn năn

KHUYÊN NGƯỜI NOI ĐẠO NGŨ LUÂN THÂN

Dạy nên là việc tu hành may

Giữ cho toàn vẹn trọn trăm đàng.

 

Trời sanh trong thế đổi dời thôi

Khó tìm thấy đạo mắt xem nơi

Nói đây dễ quá sanh thêm khó

NHƠN HIỆP THÀNH TOÀN ĐẠO CÙNG ĐỜI.

 

Dù nghèo nhưng khá chẳng điều gian

Ở đời biết xét giữ tâm nhàn

Trị nhà nhẫn nhịn dùng dung thứ

Sự nào mình phải biết đường càn.

 

Việc chi đều quấy cả thiên động

Tìm ra lẽ phải không phiền lòng

Biết lo tu tỉnh đời chi trách

Gốc là hiếu để giữ rành tông.

 

Thảo cha kính mẹ yêu thương kính

Ở đời phương tiện giữ lấy mình

Làm lành là gốc Bồ Đề Tát

Tùy cơ bố thí rõ nhơn tình.

 

Trọn đời tu phước lành ban mãi

Công đầy quả đủ chẳng ngoa tài

Ăn chay niệm Phật lòng thanh thản

Bằng không sao đặng thế trần hài.

 

Nhiều phương bố thí lắm thế nhân

Ai đành thí của cứu nguy trần

Chớ khi đói khát một cơn rét

Bữa cơm bát nước tốn nhiêu cần.

 

Người đời lo sợ chắt chiu của

TA khuyên bớt ngại tại thân chưa

Người ham mê của cõi trần thế

TA khuyên rộng tâm tu niệm chừa.

 

Giải hòa thoái chuyển răn khuyên giải

Tuy nghèo thương chúng giải cơn khuây

Bố thí lựa chi có tiền mới

Bày ra tích thiện tập ăn chay.

 

Công chi với Phật mà hòng ỷ

Dẫu cho niệm Phật tâm bất ý

Ích chi cho chúng mà hay nói

Dẫu cho niệm Phật ăn chay tỳ.

 

Tránh lành làm dữ tội đọa sâu

Lòng chẳng tịnh tánh bất nhơn cầu

Mãn đời niệm Phật chi công phí

Lòng chay khó lắm miệng ngoài tâu.

 

Miệng ngoài chi khó một đồng thí

Giàu có một thiên khó thí đi

Giàu sang một bữa chay truyền phước

Khó mà làm đặng thiệt rằng nguy.

 

Xứng ngôi chấp phận vẹn phần thanh

Còn như dân giả trọn niềm lành

Lo xong nhân thế giữ nghiêm luật

Gìn lòng trung tín mến yêu quanh.

 

Hết lòng hết sức lo tu đạo

Giúp người sửa lỗi lầm hiếu thảo

Chánh pháp tu hành khuyên thiên hạ

Ai tu cũng đặng biết gấp rào.

 

Ngươn Ba hoàn dựng nội mười hai

Từ mở mang trời đất nhẫn nay

Hồng trần còn mãi lăng xăng lắm

Người lành phải chịu tiếng đắng cay.

 

Chữ tam thành bạc công khá gắng

Muốn lên bờ phải thoát mê hằng

Niệm chữ từ bi lòng ghi mãi

Tu Tiên Đạo giữ cảm ứng năng.

 

Tánh lòng bá phải in một tiết

Nhắn với ai vi tâm tu thiệt

Năm hồ rộng biết lạ thần tiên

Muốn nên mình phải phàm tâm diệt.

 

Trời đất vui chơi ngoại cảnh thơi

Đạo Tiên Thiên lập đúng vị ngôi

Công cho dầy quả cao lòng thiệt

Dốc lòng đền chín cũng chưa ngơi.

 

Hành đạo phương chánh danh hậu thế

Tứ Ân bất phế nghĩa nhân đề

Hễ đạo người đừng chia phân cách

Làm sao cho biết đạo tứ bề.

 

Cuộc phù huê nhắm cũng cheo leo

Làm chi cho ngụy tâm bất theo

Đâu yến sơn ngữ chi chi quế

Người đời biết lấy đức không nghèo.

 

Bởi vì sanh chúng quá tự tân

Người đời phải học chữ tu thân

Cách chỉ mành nào đâu xa cách

Đạo muốn gần đường Phật báo ân.

 

Gẫm người vật máu xương không khác

Sao phải nở lòng giết, xiết, chặt

Câu rằng như quá bất phải tội

Ráng phải thiện tâm định an lạc.

 

Cõi Nam đã mở rộng cửa lầu

Muốn cho thấy đặng cánh thiên âu

Đèn chí hào gian luôn rực sáng

Thuyền bát nhã bốn phương lượn cầu.

 

Nước Ma Ha rửa sạch ba lòng

Rượu quỳnh hà mời khách Tây Đông

Tuy sắc thân hãy còn ở tục

Đặng một chén quỳnh vị khó thông.

 

Tiếng đờn thì tai lóng cho thông

Tiếng đờn tuy sắc diện mục đồng

Tiếng đờn riêng mới nhơn tự liệu

Tiếng đờn phước họa vô môn trông.

  

Đờn kêu họa phước vô môn

Đờn kêu biển lặng núi non chuyển dời

Đờn kêu ai còn mất nơi

Đờn kêu phải hiểu từng lời Linh San  

Đờn kêu ai dốc lo toan

Đờn kêu đóng cửa Tây đàng khóa then

Đờn kêu rằng biết đúng tên

Đờn kêu nguy giái lập nền thần khâm

Đờn kêu muốn thấy vương thầm

Đờn kêu bồi chí đức tầm huyền cơ

Đờn kêu vọng tiếc từng giờ

Đờn không dây kéo cuộc cờ khó nghe

Đờn kêu sáu vạn tập đề

Đờn kêu cửa bát Bồ Đề đăng san

Đờn kêu phù diệm nổi còn

Đờn kêu tu tỉnh hãy còn nghe qua.

  

Sóng muôn trùng còn đoái làm chi

Đọc tỉnh mê say niệm A DI

Say một cuộc bất tri nhơn sự

SÁU VẠN DƯ THU ĐẠO PHẢI QUI.

 

Văn thiện ngôn tai nghe tắc bái

Phải sao rằng chẳng phải bất lai

Hùm lên non rồng kia xuống biển

Mãn sáu thâu trải tám mốt đài.

 

Qua lời này tiếng hãy còn nghe

Sự thế phải biết thời vô kế

Tu thân thời vô lự vô tư

Thủ thanh tao thân ý tụ về.

 

CÓ DUYÊN GẶP TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Chín phẩm sen vàng khai thế hồ

Hồ sen ba ngàn công quả đặng

Đơn thơ chiếu hiển thân xác vô.

 

Bày tỏ huyền cơ chốn đơn phòng

Đờn không dây khải cõi hư không

Lưới trần Cực Lạc tạm khúc hát

Vô Bồng trăm năm giải chưa xong.

 

Sư thiên đường địa ngục rõ ràng

Làm lành làm phước chuộc tội thân

Công lớn thì theo Phật Tiên Thánh

Thượng Đế chỉ truyền các Thành Hoàng.

 

TỪ ÂN THƯỢNG ĐẾ BAN ÂN XÁ

Làm phước ăn năn tạo nhơn hòa

Nay khắc bản thêm TA cho tựa

TA nói ít lời nhơn truyền ra.

 

Trần lâm gia chánh cụm nêu danh

Hành thiện tu hành giữ cho thanh

Phước nhiều bởi dạ làm lành tánh

Đạo cả nhờ kinh giảng nghĩa rành.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 904)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1159)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1332)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1395)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1308)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1512)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1946)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1601)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1843)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2606)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2451)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2238)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2766)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3408)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3205)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4247)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4145)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3611)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4769)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3666)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5587)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3784)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3962)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4137)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3577)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3803)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3463)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3693)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3677)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3527)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3515)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3306)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3783)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3864)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4482)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4376)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4650)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4297)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6393)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5661)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5835)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5994)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5399)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5716)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5300)
Pháp Âm 2020_39.