DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 11 THÁNG 4 NHUẦN NĂM CANH TÍ

02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5867)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 11 tháng 4 Nhuần năm Canh Tí
Ngày 2 tháng 6 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_40

 

Vận đồ tam thục dịch thế khư

Kiếm thật hiểm vân họa xảo phù

Phó kiếp nhân đế nhân nhựt đế

Dịch sinh bất sắc kiếm nhịp dư.

 

Lương lương bức xứ thân khương ý

Quang diệu công hoàng cát dĩ vi

Thật giải tinh văn khả bất tư

Qui trung nề kiệm ngoại lâm y.

 

GIANG [HÀ] giăng đối cuộc liệu khó bâu

Dương tam khai triển nghịch chí hầu

Đổi thẩm một cửa trào xuất ý

Lập phận án danh cột xoay sâu.

 

Thống tự tử lôi y thiện tiếng

Giải tản phân kỳ Canh Giáp THIÊN

LIÊN phi khấu thúc tầm bờ Bắc

Vươn chí LẠC HỒNG quán triệt tuyên.

 

Hậu công đếm bước vô hình cội

Thiên lực đại diệu HUỲNH ĐÌNH hội

Vạn xuất vĩnh khôi bất tri danh

Xanh nhãn lục cựu Long Thiên hồi.

 

HOÀNG ÂN XUẤT TỌA ĐIỀN GIANG BẢO

Ngũ bá kính tri vô kỳ lão

Minh minh tâm giải phong vô nhứt

Vô hình đài cảnh hội lai trào.

 

THUẦN VƯƠNG LẬP GIÁO hồi ức xứ

RA TUỒNG NHƠN ĐẠO trải lòng từ

Về khuya xuống ý đài ngươn lãnh

Khải trùng khúc cổ lãng đồng khư.

 

LIÊN HOA ĐẢNH NGỌC VÔ CỰC THIÊN

Chúng thiện Canh niên Tí hiện tiền

Hoạt thiểm chi lạc xưng đa thiệm

TRẬN LINH VÔ NHỨT THÁNH TRÍ HUYỀN.

 

Ngó thấy khung khương ĐẾ MINH HUYỀN

Ba cửa thần trí sắc NHÃN THIÊN

Cơ nguyệt ai diện THÁNH MINH CHÚA

Bách tể phụng rồng CHỦ LÃNH THIÊN.

 

Diệp lạc lưỡng phê khả tại THIÊN

NHỨT CÔNG định đoán hành tu hiển

Muôn ân từ bi cứu độ sanh

Khuyết trần cải bỏ tập thế tiên.

 

LIỄU cẩm hoa đài khướt thủ quan

Nguyên thành thảo trận chơn hống thần

Bất vi bất tại khai khẩu vị

Phong thân một kiếp liễu thông ban

 

Đáp thâu chơn hảo khúc bàn tam

Cẩm nữ vi phong vạn pháp đàm

Lữ tiền chi đáo nguyên thủ ý

Liễu khách chơn như hạnh đạo hàm.

 

Chơn tử xuồng neo bách hồ thiên

Lượng kỳ sơn hải cảnh lộng lầu

Tương tọa tâm tại vận lai nhiên

Hoàng nhi khảo sát tướng pháo đầu

 

Phục kỳ an tự tuồng lớp diễn

Di danh liễu nhiệt sen hồng thấu

Suy nghiệm biển trần mọc gốc nhiên

Hồi luận xuôi cảnh tiên một bầu

 

Liễu rẻ cơ đàng chi giai nguyên

Hoàng hạ cơn ấy nắm một thâu

Còn đâu đùa cợt vui tác chuyển

Bảo sự như y lắm chuyện sầu

 

Xuyên tâm đột phá huệ pháp điển

Giải cuộc trong ngoài lòng thản đâu

Sự hữu xuân tự cảnh lư chiến

Thân nhiên lòng thản kích thước sâu

 

Vô năng vô hữu hóa tự nhiên

Nhơn báo lượng khẻ nguyệt đêm chầu

Trăng soi hiệp đủ bốn phương hiện

Nghịch thiên động họa tu phát cầu.

 

Liễu đối vai xuất thế chiến ngã

Lưu vai tuyệt thuật pháp huy hòa

Từ tâm một pháp vô lượng xuất

Nhịp điệu pháp thơ liểm tất đa.

 

Thanh tịnh không ảnh vi vu hảo

Tọa ánh thinh thiên dạy cảnh bao

Riêng hồi giải cảnh điểm bình minh

Bốn cảnh Tòa Chương thân diệu nào.

 

Hữu giai không hữu tứ phục tân

Vi hữu đắc thuận quới khúc vân

Trải nguồn giải phận mênh mông cảnh

Đất nào chủ lộng vở tuồng sang.

 

Tuồng sang năng tạo đồ cơ vận

HƯNG thịnh LẠC HỒNG dựng bảng khung

VƯƠNG bậc chiếu ký anh hùng trải

Tọa sáng quang minh bảng CHIÊU HÙNG.

 

Bởi do ta tham lam tột cùng

Hỏi vì đâu nhân sinh sanh chúng

Cứ mãi mê ngã mạn do ta

Vòng xoáy dương trần nỗi bất tùng.

 

Cuộc đổi thân tạm cách quy điều

Chào phen xứ bước ca liên khiếu

Chuyển lạc cơ chờ lượt Tây Nam

Y nguyên tiến bước vào danh hiệu.

 

Kể từ nay trần Vương sóng gió

Chậm bước theo tiếng hò phụ minh

Càn không oai lịnh xoay linh

Phước phần từ lối phong đình trụ sâu.

 

Linh tâm kiến minh châu long bệ

Tầm NHIÊN ĐĂNG lưu thế THIÊN GIANG

Nhân thế hỗn độn tai nàn

Nhơn sanh ương cảnh điêu tàn suy nguy.

 

Khinh trời đất gốc tuy ăn lạt

Lộ hối nhiều lắm bạc mà ăn

Dương gian trọng chức tước đàng

Nào hay đời đổi thế gian tiêu rồi.

 

Luật của Thiên dạy lời ba đạo

Khuyên người chừa trung thảo thiện nhân

Dữ làm lành thưởng phạt phân

Tựa lời Ta nói dương trần Kỳ Ba.

 

Mất tâm khí mê sa danh lợi

Giây phút nghe cửa tới thanh thiên

Lo tu nhơn tích phúc hiền

Thiên vô tư chiếu là Thiên tại đời.

 

Cảnh nghịch giả ngây khiếu họa tai

Thế nhân vô nhục phong Ta ngay

Hậu vực khai thối tinh hồi thối

Dục tinh tính loạn khẩu phi khai.

 

Tu thiện lưu sử nhẫn khí tài

Tinh thần sảng khoái đắc quy lai

Thân y thử khuyến chiêu tai vách

Quân tử khấu nhàn xuất nhập khai.

 

Một nhịn hai nhịn khỏi hao tài

Khéo xử diệu mềm có ít ai

Chung ngôn loạn tánh hung tai họa

Chốn thầm băng lén mới lâu dài.

 

Tánh tốt gìn tâm cho thiện chí

Nạn khỏi phước lâu giữ lời phi

Chớ chê bai lập [lại] thị phi chuyện

Lời này ai giữ phận nương vi.

 

Tâm là thiên đường lòng lành thiện

Nghịch TRỜI không đặng nghe Ta khuyên

Đừng làm trái lẻ cầu Ta chẳng

Đức lâm năng khiếu quấy lòng kiêng.

 

Bất hiếu thì đọa biết có mình

Chiều lụy cho xong đẹp ý tình

Kính sợ Trời Phật Thánh Thần tưởng

Giận thì sanh dữ đọa tội hình.

 

Bất khí bất dõng lòng không dối

Không ngang không phạm không kiêu đối

Bất tà bất vọng bất chánh lòng

Không ghét không gây một nhà no.

 

Thích là Phật, Đạo là Tiên nhân

Năng coi năng đọc câu hiểu hòa

Có phước nghe thấy văn thơ pháp

Múa lượm lời Ta réo tiếng đờn.

 

Người nghe Tôi hát một chữ mê

Phân phiên soi xét thế nhân đàng

Lời Thần ý Phật Tiên Thánh đó

THƯỢNG ĐẾ CHỈ TRUYỀN Canh Tí sang.

 

Bởi người vô phước làm dữ mãi

LỊNH TỔ SƯ truyền thập phương khai

Người đời xem đó mau chừa lỗi

Du Thần soi xét thế gian tai.

 

Cơ nói như vầy chẳng hay đời

Thôi thấy nhơn sanh tận suy rồi

Chữ nạn thời suy trần mộng ứng

Thiên Ý tai nghe ở tục thời.

 

Tiếng đàn bi thiết suy trần thế

Cuộc phù cheo leo mãi cứ mê

Luân hồi không khỏi lai diện mục

Thiên Pháp MINH CHÂU gọi mau về.

 

Chỉ mành căng rộng đường phân đất

Xoay mộng cuộc trần tánh còn tiếc

Trời đã rộng mở then cửa chốt

Sớm quay đầu gìn tâm thiện phước.

 

Kiếp sống con người rất vô thường

Chết không nghĩa [là] hết ta [phải] khẩn trương

Học hiểu Phật pháp làm nhân thiện

Định tâm niệm Phật sáng suốt đường.

 

Hẹn ngày mai hoa nở liên trì

Tiếng trống giục ngân vang thần khí

Khứ lộ bàng nhơn THÁNH LÃO HỒNG

QUÂN nương hảo Tây San bồng túy.

 

Nhơn sinh bao phủ nền trời xanh

Nay mây đen phong vũ bão hành

Trút nước [như] thác đổ bao độc khí

Đem lại nhân sinh sự điêu tàn.

 

Người đời luôn cấu xé lẫn nhau

Nên sự gần xa chẳng phục cầu

Chuông đồng tiếp nối vang trong gió

Một đoạn tạm chân bị lún sâu.

 

Biết được tử sanh nhân thế trì

Thấu hiểu huyền cơ mau hồi quy

Bẻ cuộc than thở e hoảng sợ

Non sông đắm chìm điềm thạnh suy.

 

Tiếc thương thế gian vỡ ngọc hư

Dập dồn tai ách bởi không tu

Thảm thương gánh chịu phong ba trận

Chuông vọng tử sanh cảnh sương mù.

 

Khách ai dư đủ thảo lòng thành

Sửa soạn trổ tài điền tự canh

Bi thương trần thế mau phủi hết

Bày tỏ âm hao THIÊN LỊNH hành.

 

Nghe nói lo âu tu bước trải

Ta cười nhân thế bước lui say

Xin hỏi nhân thế nhờ rảo bước

Có yên vô sự nạn ách tai.

 

Bao giờ mới hết sầu lo thế

Cho hay nạn quét đều chiêu lệ

Lưỡng lự không tu phân vân dạ

Bao giờ danh xưng biết được lề.

 

Thuyền nang một chiếc mau bước tới

Tâm phúc thản nhiên chiều ngay lối

Nối điểm chưa mồi sớm tu thân

Trần thoát trùy tâm LỘ ÁNH TRỜI.

 

Một cảnh đời nghiệm suy chiều hướng

Thấy ngày mơi cảnh tượng mộng dương

Gió Tây lai ánh cõi từ bi

Bao phen giải Huỳnh Kỳ ngưỡng vọng.

 

Tây bát nhã đờn trỗi hư không

Cung châu mọc sen nồng bát ngát

Sen nào mọc nở tươi thấm đặt

Soi chơn tâm tu đạt có ai

Lướt thuyền sông khải bản kỳ tài

Cầu bắt nhịp đàng ngay thẳng hội

Gió lay động thuyền vượt không tới

Cảnh tư lương đêm tối trung ngươn

Xoay xu thế mật siết tuần hườn

Ngoài trong ý tiếng đờn nhặt khúc

Lộ tuồng cơ niên Canh vọng thúc

Bước định đầu đại lực từ bi.

 

Thôi đã hết! loạn ly ly loạn

Loạn tánh nhơn vấy hoạ vào thân

Xúi mưu lắm họa sa địa ngục

Khiêu họa khiêu tai thế giái này

Khuyên người làm phải TRỜI ban phước

Họa phước vô môn lấp lửng trược

Phàm tâm phải hiểu đạo lý nhân

Chỉ mành sắp đứt không bóng được.

 

Tục trần gió bụi mãi cứ bay

Sáng đoạn từ đây mệnh an bày

Thế nhân luân sẩy lo tự liệu

Thời này hỗn độn ách một Tây.

 

Tây Đông Nam Bắc bầu nước nổi

Vô ảnh cải hóa hủy diệt người

Bởi đời tệ bạc THIÊN xử thối

Thủy tử thủy lùi xếp niên rồi.

 

Thế giái ngũ uẩn mãi trải dài

Bất phân bất nghĩa bất phải sai

Phải xử diệt bỏ tàn nhân thế

Thập Điện mở rộng chớ khoe tài.

 

Thân ta tuy tục nhơn tâm thiện

Tạo phước gắng công mời khách duyên

Phải suy vô ảnh luôn ẩn nghĩa

Không đổi không dời bồ đề kiên.

 

Năm Canh khó dứt đàn kêu thảm

Phải toan mới đặng tám mốt âm

Có chí ắt chẳng không mắc nạn

Chuông linh đờn réo tọa tánh tâm.

 

Rồng kia xuống biển thiên không kín

Ba phẩm công phu há dễ xin

Có duyên mới biết cơ mật đoái

Chữ DI ĐÀ chói rạng hầu gần.

 

Đừng học thói chiêu tần mộ sở

Diện mục lai mới thấy Huỳnh Cơ

Ngựa không bóng chở hoài [công] rướt khách

Lấy đức tu đạo người đừng bỏ.

 

Trọn ân thuận thảo ở đời

Năm que chạy thẳng hỏa hồi Canh niên

Phán rằng đạo lẽ hành thiên

Bực nhì bực nhứt hành tiên chói hiền.

 

Buổi này phen khổ đảo điên

Mới đó chết đó này khuyên hãy còn

Ở đời phước thiện tu chơn

Chữ nhàn bát nhã tiếng đờn ngọc mâu.

 

Tỏ HUYỀN CHA kẻ ngộ người không

Đặng quả [hay] không cùng ngộ do lòng

Đờn sắp rã tiêu tan bày tỏ

Đờn mãi vang còn tiếng giục vòng.

 

Điển linh tạm dứt trở lui đài

Đêm nay giải sách kế thần cai

Tạm lui Canh Tí long châu ẩn

Muốn tu tận mức tụ đêm nay.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 53)
PHÁP ÂM 2024_23-24
16 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 232)
PHÁP ÂM 2024_23-24
21 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1305)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1743)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1403)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1487)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1593)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1530)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1746)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2363)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1879)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2017)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2274)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2690)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2085)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1805)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1522)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1598)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1637)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2573)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2522)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2355)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2642)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3050)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2814)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3513)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3334)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4398)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4310)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4897)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3764)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5732)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3843)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3884)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4068)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4232)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4130)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3706)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3619)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3773)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3926)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3572)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3798)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3811)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3623)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3613)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3409)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3816)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3739)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4117)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3899)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 4011)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4634)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4577)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4490)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4803)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4398)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4848)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6504)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5806)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5474)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5429)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5949)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6103)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5512)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5396)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5759)
Pháp Âm 2020_41.