DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM MẬU TUẤT.

15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 5209)


ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2018
Ngày 7 Tháng 9 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
 
CỰC LẠC THUYẾT TỬ KINH
 


PHÁP ÂM #228

 
Kệ Khai Kinh

Tiệp tiệp Huyền Không sóc hiển thinh

Xuân vinh hoa phú hựu nhơn tình

Nam nữ họa thành liên hoa đặng

Cực Lạc không không thuyết Tử Kinh.

Kinh Văn
1. Lão Quân Lãnh Mạng Cứu Linh:

Lão Quân lãnh mạng
Hồng trần cứu linh
Độ đặng căn mê

Lao nhọc bôn ba độ về

Tam Giáo Phật Thánh Long Huê tấu rằng

Xin Lão Mẫu diệu hoằng vị phán

Thương linh căn bớt giận phân ra

Thuận nghịch thành việc cõi hà

Lấp trời không nước nghe ta trên trời

Ta hiệu Lão đáp lời dạn nói

Rằng Lão Quân trực tới phàm môn

Coi chúng hình thế loạn hồn

Giật mình tỉnh ngộ xập quỳ xuống xin

Xin Muôn Ơn từ bi cứu độ

Thả bè ra biển khổ cứu dân

Biểu chúng tàng linh giữ phận

Lão nói đặng đóan tịnh thân thoát về

Học Tịnh Công dứt mê trong bụng

Bụng sạch trong đến chừng bằng sở

Nhớ y theo Lão thuyết thi thơ

Chỉnh chừa trong sáng trúc cơ luyện hồn

Lãnh khẩu quyết trần hồng theo khởi

Gần đến kỳ thi nổi quỷ ma

Hồi đầu thì đặng thoát ra

Có duyên Tiên Phật Kỳ Hoa phen Càn [Thiên]

Cải bỏ đạo, sắc tài cũng phế

Quy y nghiêm tập thể hành tu

Tâm nhơn tấn đạo công phu

Thanh nghiêm Phật Thánh trì tu giữ gìn.

 PHÁP ÂM #229

Giữ y từ trong mình Đạo Lễ

Dồi luyện thân hạ mể vô thư

Thông thân nhứt tiễn linh như

Chơn nam chơn nữ muốn tu hành: Hành!


2. Mẹ Truyền Lập Hội Tàng Linh:
Thương nhơn sinh lửa phiền lùa thổi

Tranh luận đời u tối kỳ lôi

Không cứu vãn cuộc đời chung tất

Gởi lời khuyên bớt lần vật chất

Cảnh tương tàn tương sát đáng thương

Ngày tận diệt kẻo khổ liệu đường

Giờ đã hết ! Vì thương trẻ dại

Đắm sa trần chớ biết phen này

Nhìn trước cuộc máy tạo càng ngày

Đây thuốc đoạn thế mà con mãi

Đã nhiều lời Mẹ khải đờn kêu

Truyền lập hội tàng linh kiếm hiệu

Diêu Điện Cung vi diệu huyền vi

Bạch Vân đang xem thấu tử nhi

Phù sanh nghiệp con thì lại ham

Nơi bể trần trẻ sẵn phải mang

Mấy nhiêu niên hồng trần khách bạn

Sụp đổ con ơi cảnh tương tàn!

Nay Mẹ hé cơ đàng chỉ rõ

Xoay Càn Khôn chẳng thường đâu đó

Chuyển âm dương ta rõ tai ương

Đời điên đảo ma tinh chớ tưởng

Sớm học Tiên Thiên đường hóa đặng

Lưỡng thông thân xuất xác thập lôi(?)

Thiên thơ hạ linh quang như hải

Cầu nhứt thử hậu tôn chứng nệ

Đoái chơn thiên linh thể quyện thơ

Thượng thượng phẩm mở ân dương bổ

Sáu cửa mở lớn vô đầu tịnh

Rạch âm dương tạo hóa sơn linh

Ngày tháng lẹ tàng linh biển khổ

Khó đặng ra thiết quách đồng tô

Cưởng xích đầu nó bổ chỉ tỉnh

Thấy vô thường chẳng kịp biện minh

Tính trở lại ức linh chơn tánh

Thượng Linh Tiêu xét thường nào sanh

Mẫu hưng thi đặng hanh thuyết thơ

Thay cốt mới này tu đặng chớ

Gọi các con kim thơ ngọc lấy

Thông thuộc lòng Mẫu tử lâu phai

Lần gian thế Mẹ đây khúc đoạn

Hồng trần cách học tiên thoàn đặng

Chí vâng lời thoát nạn Tiên Thiên

Hồi nguyên bổn chắc an hồng diên.

 

 

PHÁP ÂM #230

3. Đại Pháp Hồng Ân:
Truyền lưu Địa Mẫu ngươn thạnh vị

Hỗn độn sơ khai Mẫu tôn xưng

Ấn tống gia kỉnh truyền ngôn khuyến

Chơn nữ chơn nam: hạ đình Kỳ

Linh Sơn, hệ hãn công cửu chuyển,

Ngọc lạc anh nhi xuất thập niên.

[3 câu trên nói: công phu cửu chuyển 10 năm thành đạo]

Kim ca Ngọc lộ bài Tam Mậu

Vô kỳ Lục Mậu hoạt kỳ thì

Vân liễu trường sinh liệu đáp thâu

Chơn duyên chơn hảo vạn tận đâu

Thủ điền đạo hướng phân buồng phóng

Khúc bàn tam quan thố kết bâu

Liễu liễu nhất tiễn lại cho thắm

Tất nhãn khí thần thiên khuyết phong
Thay chơn hoài nữ thế gian tại

Bạch diệp liễu bàn đậm tú hồng.

Kim phong hà quản lập hoa đài

Hảo kỳ duyên ký trận mở khai

Nhãn quang cước thủ tề tảo tận

Thăng giáng Tiên Thiên đặng tiếp hài.

Ân Thiên hữu chúc chờ ức bảy

Mới mở Tiên Cung lộ biết Ngài

Một chữ thành nguyện nay cơ hé

Thiên Tiên xứ cũ tỏa hương lài.

Đại Pháp Hồng Ân mai đặng thành

DI LẠC PHẬT ra cứu chúng sanh.


4. Chư Tiên Chư Phật Hạ Phổ Đàn:

Nương nương phổ độ đều đi xuống

Khai khẩu vị đa giáng thế lành.
Xuống trần bốn ức tàng linh điển

DI LẠC PHẬT đương kim thân miền

Phật Tổ, Quan Âm hội một đường

Cửu Diệu chư linh độ thâu nhiên.

Tháng Ba Rằm tiết Tiên Thiên Hội

Tháng Năm trung thiên Long Huê coi

Tháng Tám Rằm Hậu Thiên Long Mẫu

Thiên Hạ mẫu bĩ bất tại nơi.

Duyên Tiên duyên Phật nhãn quang sáng

Luyện khúc chi vân nhất thông phân

Nay đời mạt kiếp một phen khổ

Chư Tiên chư Phật hạ phổ đàn

Từ nay chân yếu thời bước té

Dở chân không nổi thôi dứt mê

Chạy ngay qua biển mịch mờ tối

Trở lại tánh Thiên mới trở về.

Lời giảng dạy tùy lai cơ giáng

Người có duyên công quả xá ân

Thánh Chơn phân tánh chơn tánh phân

Thi Vương pháp lớn Thiên Mạng tái

Mãn hạn về huy hoàng Mẫu khai.

 

5. Hoàng Mẫu Khóc Thế Gian

Hoàng Mẫu khóc  lụy buồn thế gian

Tạo hóa âm dương độ ngày nay

Chẳng biết bao nhiêu ra biển khổ

Thẳng tới Thiên Tiên lỡ biển khô

Trông ghe đến đó tang điền biến

Chèo ghe chưa vững thể chìm gô

Ở trong dục hải nghe tiếng chuyển

Điện chẳng phải người kêu một tiếng

Dẹp phá sông mê trược uế sạch

Giữ lòng chánh trực quỷ ma kiêng

Điên điên đảo, đảo qua ngã lại

Trở lửa gió qua coi kiêu ai

Đàn khai  cơ liểng lời giảng dạy

Tánh thiêng nghe nói giáng cơ lai.

 

 

PHÁP ÂM #231

6. ĐẠI ĐẾ VƯƠNG HOÀNG:

“Tinh trang nhập hạ

Bàn giả túc điền

Như tiền phục hậu

Hồ đấu diên quân

Cơ hưng hạ hữu

Hướng tự linh gia

Hạ hạ mạo tùy

Lương đồ tiếp kỷ

Thủ ý hữu qui

Nhứt Thiên nhứt lộ

Lai hộ pháp chi

Diệu huyền vạn pháp

Ngoạt ngoạt vô kỳ

Diệu lý đáo thuyết

Bất tuyệt bất hà

Xuân Hạ Thu Đông

Chiếu đồng hậu thế

Đại Đế Vương Hoàng

Thiên vạn vạn thiên

Lữ hiền chi sự

Hà cư lộ Tây

Trực đài đáo chỉ

Kim vĩ nhựt lâm

Du tầm phước hữu

Hướng tự vương an

Lậu thân kim triệu

Phản chiếu như hà

Thiên Hoa Đại Pháp.


7. ĐẠI ĐỒNG VƯƠNG PHẬT:
Thiên thời địa lợi

Tiến tới Đại Đồng

Trần hồng lập lại

Nam trai nữ gái

Đông Tây Nam Bắc

Hòa trạch âm dương

Rõ tường thời khắc

Sương tuyết nắng mưa

Đúng giờ nóng lạnh

Ngũ Hành, Cửu Phẩm

Quan Âm chuyển rày

Mẫu bày sắp tiếp

Nam Việt non sông

Đại Đồng Vương Phật

Chính thất Việt Nam

Khắp năm châu trổ

Đáo lộ Thánh Tiên

Đức duyên tài đạo

Ngôi giáo hiện tiền

Thiên Tiên ứng hiện

Nhũ truyền kỳ nhứt

Cảnh Phật diệu huyền

Thiêng liêng khởi lậu

Phụng tấu Kim Trì

Người vì phàm hữu

Gìn giữ đông hà

Nở hoa trí tuệ

Linh huệ ắt thông

Hướng Đông Chấn Đế

Kỳ thể hiện sinh

Thiên Long hiệp tình

Tài minh thể hiện

Lịnh tiển phụng ngân

Bố ban khai ý

Từ bi chơn như

Vui từ hạnh đạo.

 

8. LỊNH KỲ VÔ TRANH:

Hồi trống điểm đức tài lộ lộ

Ánh thiên quang Lão bố tầng cao

Chủ trì khai mở địa sau

Đông Nam Chu Đế quang hào ánh Thiên.
Nền Khôn Đế Cửu Thiên Huyền Nữ
Danh Huyền Thiên chủ thủ lai khi
Nay mai sẽ tường việc chi
 
Trong ngoài thấy biết Lịnh Kỳ Vô Tranh.

Mao kỳ đón Ngọc Hoàng Vô Thượng

Ban hồi kỳ lịnh phướng chuyển linh

Đúng giờ đúng khắc nghi minh

Thông đường mở cõi oai thinh đăng kỳ.

Tám hướng khai y chỉ Oai Thinh

Thiên cơ chuyển chơn tình hấp thụ

Muôn vạn con thuyền không hư

Xuồng neo lui tới, chơn tử cố lên!

Thiểm điển thăng thiên chở hư vô

Đáo đáo hạ gian giả tiết lồ

Hữu ngạn di xuân thao ngọc chuẩn

Tuất tiết niên Hoàng tỏa Bắc Hồ.

 

 

PHÁP ÂM #232

9. DI LẠC XUỐNG THẾ

Ân may sanh chúng Di Lạc Phật

Tương huyền gian thế thuyết cơ mật ngọc

Chi hữu chi văn đàn một tiếng

Tiên Phật hạ đàng thế phàm bình

Thâu chi mạng hạng đề Di Lạc

Khoán từ môn lịnh thủ bắt xa

Chung tọa thị màn ba hé thật

Cứu nhân sinh đào cúc hồng ca

Phàm xuống thế Lạc ta Di hữu

Đáo tiền môn vạn cứu sinh linh

Đương công ẩu lai đình lộ học

Đặng khiết hài gáng phúc ngày nay         

Di ta hữu Di Đà vi hữu

Xuất thế trần tạo bước môn đài

Di nhân vi Đạo bất vi nhân

Chơn chơn hữu bất khiết thiên tài

Ngạo tục vinh thi đề tố hoạt

Đáo Tây kỳ ngạn khiết lời ca

Tây môn viên hạ đằng khải khúc

Tiết lộ trần hữu phúc muôn dân

Phiêu phiêu đàn phím Càn Cung lộ

Xuân Tuất niên thay chí cùng lo

Đoạn thiết Hoàng khai tề nhứt thống

Phật đương hồng trần giải thoát linh

Nhân sinh đồng chung đồng tạo nghiệp

Di Lạc Phật Vương tỏa ánh hào

Nhạn khí phong điền chiêu tầm lễ

Triệu ánh vương quang thệ xuất kỳ

Kiền kiền tam thể đài Thiên Chủ

Lạc lạc thành thâu phát đại ân.


HẾT

 

PHÁP ÂM #233

"Tuất niên lo hiệp mối giềng thuận an

Ta đây cơ chúng ban tất cả

Bền chí tu nhất dạ hiệp lo

Thiên Tòa tạo dựng ban cho

Con đường chơn lý đồng lo đạo mầu.

Nay Lạc Lão chí … chí nguyện

Mở huyền cơ vận chuyển phân minh
Lo hậu thế nhân tình cuộc biến
Gánh đạo đồng lời tiếng đạo tu

Lão dõi theo bước đời nhân hữu

Vạc trăng soi khuyên nhũ cánh đời

Cánh thuyền chỉ một người ơi

Gấm hoa bể ái khổ đời người tu

Quân trượng phu nay tu đào ảo

Chểnh cơ mình khảo đảo lắm phen

Lão đi con ở bon chen

Rõ ràng tu thật nhóm nhen bao ngày

Hoa xinh giấc mộng đài nhiều giá

Lão chèo miệng gọi hoài con ơi

Mượn hình hài năng nổi trôi

Đường tu hành giả bồi hồi xót xa

Thời gian ngắn hạn qua cuộc biến

Mở ngỏ khai lời tiếng đạo tu

Đây mang gánh đạo vân du

Ngọc châu sáng mãi thiên thu mái chèo.

Tự tánh Di Đà truyền cơ  đạo

Bồ đề phủ bóng độ ân cao

Vọng tiếng vang vang Đất Việt bàn

Xuống thế giúp đời chẳng núng nao.

Mấy dòng thi ca thí cho hiền

[hiền = nói Lão Ông Tuấn Đạo]
Lão Thiên ban nét kẻ vào tay

Vài lời cẩn ký cuộc này

Đợi thời nguyện kết sum vầy sắp xây. 

Huyền kim Ngọc xuất Nam Phương

[Huyền = Huyền Thiên; Ngọc = Ngọc Đế; kim = ngày nay]
Thần giao biết rõ cắt đoạn trường

Ân thâm lời Lão tu đường chọn

Ngày lành cam chịu nổi nhớ thương.

Nay Lão Tu Bồ Đề gieo giống

Bỏ giống sâu cầu vọng tình chung

Tay chèo lướt tới Thiềm Cung

Mây xanh nhành quế chung cùng sĩ tài.

Những năm tháng ẩn thời soạn giả

Vở kịch nhiều tất cả kệ Thiên

Ngày nay Lão thuyết pháp truyền

Đạo đời đâu đạo nhũ khuyên nhân loài.”

 

PHÁP ÂM #234

“Vô vi đạo lý chơn Bát Chánh

Rải khắp nơi châu thạnh Huyền Minh
[Huyền Minh là một hiệu của Huyền Thiên]

Một đời một đạo giữ gìn

Giữ lòng sắc đá phận mình mới an

Nay Lão đem đạo vàng phân rõ

Đệ huynh đây đó gần xa

Giống xưa thì chọn lập tòa

Lão đây vì đạo Thích Ca ân từ

Trần tình vậy khó tu còn đắm

Hổ bướm ong cũng lắm đỏ thân

Nặng lòng đeo đắm cảnh trần

Khuyên cùng bổn đạo bỏ lần thạnh …

Cửa thiền mở mọi nơi kề rửa

Thiện hành tu mỗi bửa khá mau

Ba hồi trống giục còn đâu

Trời chiều rối loạn năm châu kêu trời.

Chi hữu túc đàn khai báo mệnh

Chúng nhân sanh tu tỉnh thời nay

Duyên hữu phúc đồng lai tiên cảnh

Tạo phúc đồng nhơn ảnh điền khai.

Chi mạc tư hảo

Phúc Lão tiên cơ

Thuận nhờ chí thiết

Thọn kỷ Nhiên Đăng

Tục nhàn chí thiết

Giả thiết Lão ban

Muôn ngàn thiên lý

Tục kỷ nhân sanh

Rõ rành tiết mục

Hoàn tục chở ngay

Tiên bài Lão viết

Chung tuyệt khứ lai

Thất tài nhủ liệt

Tu tiết tầm như

Mong từ khai đáo

Chiết hảo anh nhi

Lượng kỳ phủ song

Trần hồng đảo lộn

Kiếp hồn chia khai

Tuất lai kỳ hoán

Đăng Hoàng thiêng liêng.”

 

 

PHÁP ÂM #235

“Thiên Thiên Đạo chỉ bồn chu tất

Tỏa ngút ngàn thiện bật công năng

Xuân lai kiết hạ cào tất dĩ

Hồng hồng lộ tiết thiện chí minh

Thiên Chơn ngẫu đoạn kỳ nghi ngẩn

Xuân thận nghi tốc bực y khai

Kim thâu vạn quốc kỳ đáo mệnh

Chi xuất chi danh thoáng phù sinh.

Nghe lời Lão chỉnh tề thân đạo

Giáo ngộ tu tầm đạo Lão chờ

Những lời Lão nói thiên thơ

Đời cùng tận thế bơ vơ chẳng còn

Tiên bang hội cung son soi xét

Lão ngày nay khuyên hết chúng sanh

Hết lòng hết dạ tu hành

Kỳ ba tỉnh ngộ phước lành Phật soi

Đời lập Đức người ơi yên dựng

Sống trần miền lửng thửng khổ đau

Mau tìm ánh sáng đạo mầu

Quy y cho xứng lời sầu nữ nam

Linh quang chiếu tỏa ngàn phương hướng

Lời Lão đây thương tưởng bá gia

Tiên Bang Hội chờ phong tỏa

Liệt tiền chung thẩm đó cán …

Thủ nhỉ phân đồng tòa chí lịnh

Tháng cơ bàn chỉ mệnh nguy cơ

Động đào tiên hưởng điều xuất trận

Thế nhân gian lửng đửng gần xa

Tu mật thất then đà hấp thụ

Thoáng công hầu lược tiễn nhi khai

Binh chi ngại khúc đề cao bảng

Lộng gió mây khúc ngạn sông Ngân

Chi lư ngã ngũ tần thiết giả

Tống minh thâu niệt khả chữ đề

Khai trong lịnh mọi bề yên nhã

Phước chi lai vật nã ngó thâu

Đoạn đoạn tấu kỳ bầu khôn nhạn

Én bay về liệng bản công chi

Lương khả từ biên ải xuất kỳ

Hồng di hộ liên kỳ tỏa tống

Khai đao binh từng ngọc chiếu quang

Thuyền vi diệu trăm ngàn tử tiết

Lai thời dựng tuất ngàn sinh luận

Tiết tiết thăng thiên tỏa bô miền

Từ khúc đoạn minh quân triều hạ

Khải từng cơn du ngoạn khắp nơi

Tòng như hữu liên từ sở tề.”

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ngày 17 tháng 10 năm 2018

 PHÁP ÂM #236

“Hậu xứ cơ phen chào đời hỉ

Chiếu mạng Lạc viên chăng chuẩn bị

Tân chuyển khai cơ Lạc Quốc Hồng

Góc trời chín bệ mở từ bi.

Màn viên Kim đẳng Hưng cột chứa

Đột phá bức màn lớp đổi xưa

Cờ xoay nguồn sáng cột chắc ý

Giáo xuất Tây trào Thuấn Nghiêu chưa.

Danh đồng đoái cuộc án chi mắt

Đạo nghĩa phận thân chỗ sai lập

Động Hà một cửa khai một cửa

Ngũ hiệp thẩm xa xây đổi mạch.

Khai mở Đạo Hoàng Đại Pháp Thiên

Cầm huệ sắc nhãn tai nghe tiếng

Ta giáng tinh nghiêm thứ năm văn

Tiên Thiên Đại Đạo giới xây Huyền.

Không duyên Tiên Phật thời khó đặng

Ngay thẳng y nhiên lẹ phải chăng

Ngộ đạo làm vui Cha, Hoàng Mẫu

Mấy lượt sóng tan thấy chúng tan

Tuế tăng tăng tuế tuế tăng tuế

Hà trường nhựt hữu phi hoàng thế

Kết cánh Phụng Rồng dậm về thành

Minh Thiên chiếu thành gia bách tể.

Trời đất bao la phân hai khí

Tam hướng Kiền Khôn võ trụ trì

Bát Quái Thiên Tiên cơ mầu biến

Đúng giờ mãn nguyệt trúc cơ thì.

Ánh Đế Minh Quân ra sức hiện

Hạp thời phong thổ Hoàng thành chiến

Đại Cường Quốc Đế Quân tùng xuất

Cổ chí cung thành đại phi thiên.

Hoàng bổn hườn nguyên thiên hệ bậc

Hiện Thông hóa chủ lãnh Thiên bất

Hóa tử chánh đạo muôn rộng lớn

Ẩn hiệu xuân hòa chánh đạo Phật.

Truyền tuyên Đại Thánh ngoại biến giỏi

Trừ ma diệt quỷ Lão Tôn thời

Bao nhiêu bướm máu trừ tà mỵ

Thiên quang phép xả đánh tơi bời.

Bàn đào đại hội đang chờ chí

Lo luyện tâm tu để vào thi

Được hai ức về …

.. . ngỏ mai kịp thí.

Tam Thánh Phật Cửu diệu hoằng thấy

Chín hai ức tàng chẳng đặng may

Thôi thúc Mẹ tàng xin chi cứu

Chớ trể kỳ ngươn ba khó toại.

Lập lại công bổn ức linh căn

Khai phổ độ thế gian trần thế

Lịnh cho cửu nhị chỉnh tề

Mau mau phản bổn trở về thế giái.

Mấy món báu trí hay tài giỏi

Giả khó phân bờ cõi bổ vây

Muôn trùng người thế lập bày

Mê hồn chẳng chịu nghe rày Lão phân

Chí cực nhọc đặng thành mà luyện

Lão Sư tôi Cửu Điện Vô Thiên

Cửu xuyên hoành lý chơn truyền

Khuyên người chào Đạo Thần Tiên thiên đường

Chủ Lão Nhơn Thiên Thượng thất bửu

Truyền khẩu khuyết công đủ tám trăm

Duyên tiên kỳ hội ráng tầm

Chỉ dạy Đại Đạo qui tâm đặng thành.

Vạn thiện nan xa bành nghiệp hải

Ghe từ thoàn Lão lái thẳng về

Như người tu đặng thoát mê

Chủ Lão bửu tọa dâng đề Liên Hoa

Nhân ngã xả tại ngoại phương

Niên vận Lão thượng phùng lương

Cập thới trung lưu đương thủ

Thận giới bồ từ diệp lạc

Phi trọng lưỡng các cao hạ

Quân Thiên du giả bảo cùng an

Tất chi dã luận tất chi dã

Mệnh đề khai Lão lực thông thiên

Tri nhân tri bộ đàn khiêu ngộ

Tốc như kim tố Huỳnh Thiên

Động chi đề túc hạ cao lư

Phúc chi giả mệnh tòng chi dã

Khiếu năng từ đồng khả như nhiên

Khai đề xuất đạo bố chi nên

Xuất xuất nghi tâm hòa chi bộ

Ngoạn tú đề thật thư đồ hoan

Chiếu chiếu quang quang Hồng tỏa rạng

Tháo thân đề dĩ mệnh quan.”

 
 

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Cuộc hội ngộ và đối thoại tầm xa giữa chị Diệu Hương và Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền.   


PHÁP ÂM 237

"[tiếng thiêng]
Danh chi xuôi ngược khổ xác thân

Hương lạ than bao bởi khó khăn

Tự lập giương cao đời cõi tạm

Hòa lý chánh tâm thống trường xuân.
[tiếng thiêng]

Ân hảo chi tiên trọng chi tiên

Hàng hàng vân cát quyết Thiên

Kim giai thâm kiến quá đột ngột

Nhơn lực lực nhơn tự chú riêng
[tiếng thiêng]

Vô nhơn vô hạ tứ không lộ

Ngật bất thập ngoại chơn danh cổ

Tướng tâm tâm tướng tỏa tại trường

Tiếp cú hiệp giả thương
[tiếng thiêng]

Liễu tâm vô vấn muôn hai trượng

Bất liệu bất báo tướng ân thượng

Như ý ý như Đại Từ Ân

Điển lậu Liễu gìn thị thểHoàng
[tiếng thiêng]

Tây Đông Nam Bắc thuyền đường tự

Cử đăng cáo sự nào mạc thử

Hồ hải hà giang Thiên hiệp điển

Thuyền tử Tây Nam bổn thị dư
[tiếng thiêng]

Nhiên hạ tốc lạng bảo bình an

Thượng chỉ chi Thiên từ Hà vạn

Tốc Liễu đoạn tuần kim hữu xuất

Huỳnh kim Quốc vị thứ lang

Tam xuân chí đạo Quốc tu cầu

Dạ túc phế thượng toan báu châu

Mộc hành chơn hoạt tại thế ngã

Giao tính vị trường xuân tự đâu

Người Phật tánh tu hành ra sức

Đạo giữ y dồi luyện công hình

Tổ Di Đà thâu xuất chơn tâm

Ba La Mật đăng tiên Hoàng lực

Lập Chủ Nhơn vì chúng hạ phàm

Niên niên Lão nội rừng phong thẩm

Mật mật kỳ ban tiếng Thần Vương

Tam tự xứ Lạc mõi ngoạt tam.
[tiếng thiêng]

Tin dựng cầu động do tác ý

Bất như tức sự mang mang thủy

Huê khai phong tại tánh thành sanh

Ngũ thổ mạc chủ biên lai nhỉ

Châu bửu ngọc bốn phương trời trọng

Tạo Hóa Thiên Quân lậm Hoàng Ân

Tranh thêu ngôn tự điển Hoàng

Sanh Thiên sanh Địa tương đàng bạch chi

Đạo Huyền vũ trụ khả đề khang

Huyền diệu chơn chơn bất hạ phàm

Đại hội bàn đào vạn thiên hóa

Hởi ánh long châu tỏa diệu âm

Địa Mẫu kinh khả thành

Ngươn dĩ thạnh đời Thượng

Sẽ an hưởng thái bình

Phổ phỏng kinh Địa Mẫu

Ngũ bất thâu chúng nhơn

Vạn linh nhơn biết tỉnh

Dứt lai vận tử thiên

Ngộ kỳ kim thiên mạng

Biết hòa căn bảo khương

Cho nhơn trường bất bảo

Chớ việc nào mà nghe

Tâm của Lão luôn biết

Lời Lão tiếp biển danh

Trẻ nêu danh trẻ ngọc

Người nào giác ngộ được

Lão thao lược chẳng sai

Chẳng hề thấy người nào

Hoặc nhà nào cung kính

Tiên bích tiên nhân trị toàn dân

Vi hữu hữu vi toan tích ngạn trường

Hoàng vô tích tuyệt chung tao ngộ

Bất dạ kha từ đáo chung lai
[tiếng thiêng]

Thiên khai địa mở Càn Khôn tạo

Ngũ Đế Tam Hoàng tài hảo duyên

Chuyển kiếp TiênRồng Hồng Lạc giống

Lạc Long Quân mở cõi thông đường

Mẹ Âu Cơ tình thương phụng trổi

Phụng Rồng Tiên Đại Đồng tiến tới

Vua Hùng Vương thiên thời xây dựng

Đạo đức duyên đáo lại tựu chung

Màn hạ buổi anh hùng tuy chất

Thiên tài cao thiên lớn mật

Nay mai rõ Tiên Phật Thánh Thần

Ngài Ngọc Đế hiện màn công án

Chấn Càn Ly Khảm lần Đoài Tây

Chờ hồi trống Phổ Đà sơn hải 

Cảnh sắp bày thường phải cho tròn

Quan Âm Nam Hải ẩn hiện trong

Bạch hạc vô thinh chọn nẻo đường

Vô vi tướng ngôi cao Thiên Thượng

Phụng kề Lân điêu lượn muôn phương

Một bầu nhiệt huyết căn kiếp cội

Ngô Chơn Tử chi lời cơ quyết

Hạnh đại hành Đạo Đức hòa hiệp

Tam chữ vàng thật tuyệt chặc vinh

Chứng môn để giữ trăm phương linh

Phật rọi tâm sáng rằm tên tuổi

Vô hủ màn lấy câu đạo hải

Phải cố lên kịp hội tam ngươn

Thông ngũ tạng lục hòa khí thể

Nửa vầng trăng nhòa lệ thầm than

Thôi nhứt hậu biết đường tường an

Bốn Kim Cang hào quang chứng ngự

Tam hướng khai cảnh chiều tứ chủ

Tiến hóa nền giải cứu quan xâm

Nhứt độ hết thế giới Đại Đồng

Khai Hồng Lạc trổ bông cơ chiếu

Đài Quan Âm giải hết oan chiêu

Lui thuyền lướt về chiều Đồng Lạc

Cảnh Long Hoa Mẫu Hoàng cỡi hạc

Muôn diệu huyền cảnh rực chí mầu

Kim Hoàng Mẫu vô ảnh lộng lầu

Cung cao thưởng đê đầu cầu trợ

Chín tầng trời lồng lộng chiếu thơ

Mười phương Phật trải bờ chuyển hóa.
[tiếng thiêng]"


 
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 390)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 400)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 474)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 861)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 888)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 835)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1121)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 933)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 888)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2095)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1777)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1590)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1660)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1946)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 2241)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2089)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1983)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2171)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2203)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1926)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1911)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1900)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2183)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1963)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1976)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2063)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2072)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 2033)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2940)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2494)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2254)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2435)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2733)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2678)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3420)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 3045)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4056)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4175)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4288)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4724)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3609)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1905)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5121)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4649)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5355)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5429)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4595)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4594)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3774)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4506)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3885)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4358)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4763)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3860)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4290)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4560)
Pháp Âm 238-247.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 4122)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5500)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4673)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3511)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 5310)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 5265)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3639)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5462)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 4340)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 5000)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 5129)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4658)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4469)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30801)
Pháp Âm 149-152.