KINH VÔ THỪA CHƠN GIÁO - QUYỂN II

07 Tháng Mười Hai 20221:34 CH(Xem: 1605)

KINH VÔ THỪA CHƠN GIÁO - QUYỂN 2

BiaSachVoThuaChonGiao

              Thánh Giáo niên Mậu Thìn – Kỷ Tỵ

         (1988 – 1989)

            VÔ THỪA CHƠN GIÁO

            HIỆP SIÊU HÌNH

 

 Ngọ thời, ngày 15 tháng 11 niên Mậu Thìn

                                          

   THẦY TÁ TRẦN VỚT TỘI QUẦN MÊ (#11)

                             --------------------

 

                                      THI :

          BẠCH HẠC reo vang khắp cửa Trời,

          TỬ ĐỒNG thỉnh giá đến trần vơi.

          BÁO ĐÀN đảnh lễ HUYỀN KHUNG giáng,

          Chí tịnh Phục Nguyên gắng chỉnh lời.

 

          BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ BÁO ĐÀN HUYỀN KHUNG. Này Phục Nguyên ! Bạch Hạc Đồng Tử xin báo đàn trước. Hãy thành tâm nghinh tiếp Đại Từ Phụ trong hai ngày Sóc Vọng đã định.

 

                                      BÀI :

          Báo Đàn Ta tiếp Phục Nguyên,

Đại Từ hạ giáng trần miền lâm lai.

          Này hiền hữu ! Hoằng khai ĐẠI ĐẠO,

          Chí vững bền Tâm đáo trung nhiên.

          Hóa nhân độ thế tùy duyên,

Tùy thời tùy lúc gieo truyền chơn tu.

          Người tu hành bao thu từng trải,

          Lấy lời lành vô ngại độ tha.

          Xác trần lăn lóc Ta-bà,

Vai gầy thắm lệ chan hòa thế nhân.

          Khai ĐẠI ĐẠO TÂN DÂN y luật,

          Hiệp máy Trời MINH ĐỨC siêu linh.

          Pháp mầu thông đạt viên minh,

Ra đi cứu thế hy sinh vì đời.

          Tùng khuôn Thầy tìm lời giáo huấn,

          Độ ngươn tàn sanh chúng điêu linh.

          Thảm thôi đau khổ muôn nghìn,

Đó là tai họa Trời sinh trị đời.

 

          Thôi, này hiền hữu Phục Nguyên ! Hãy thành tâm đảnh lễ tiếp Đại Từ Phụ, Ta lui hộ Đàn…

 

Tiếp điển :

 

                                      THI :

          CAO minh tỏ lộ máy huyền cơ,

          ĐÀI Phụ thương con đến nãy giờ.

          THƯỢNG khuyết xây đời quay nẻo Đạo,

          ĐẾ mầu tá thế chớ thờ ơ !

 

          CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Này Phục Nguyên ! Theo lời hứa của Thầy trong hai ngày Sóc Vọng, Thầy sẽ tiếp đàn. Hôm nay Thầy giáng đàn để truyền những lời chơn lý cho Phục Nguyên hành y.

 

                                      BÀI :

          Niên Bính Dần CAO ĐÀI khai lối,

          Thầy tá trần vớt tội quần mê.

          Nhưng đâu đặng thấy con về !

Cửa cung Bạch Ngọc não nề đợi trông.

          Thầy vì con mở lòng Bác Ái,

          Xả tình thương, Thầy lại giáng phàm.

          Hạ mình đâu có mến tham !

Chìu lòn con trẻ khổ trần vớt lên.

          Khai mối ĐẠO xây nền đắp móng,

          Danh CAO ĐÀI trống rỗng hư linh.

          Tiên Ông lưu bút hữu hình,

Chính là Thầy đấy độ tình chúng sanh.

          Vì chánh giáo tỏ rành nguồn gốc,

          Kỳ sơ khai phải học huyền vi.

          Hữu Vô hai nẻo chớ ly !

Tự nâng bậc thấp việc chi cũng tường.

          Thầy tận độ vì thương con trẻ,

          Muốn đem về lớn bé đủ đầy.

          Cùng nhau hội họp sum vầy,

Điện tiền Bạch Ngọc có Thầy khai cơ.

          Truyền bí pháp Đồ Thơ chiếu diệu,

          Để con trần am hiểu tận tường.

          Cớ sao con lại đoạn trường ?

Lánh Thầy xa mặt vì nương tình trần.

          Thầy đã dạy bao lần nhắc nhở,

          Có thân này đọa ở thế gian.

          Phủ vây oan trái buộc ràng,

Nếu con dứt đặng sẽ an Tâm lòng.

          Vì con mãi tham vòng Danh Lợi,

          Rồi đeo mang là bởi Tình Tiền.

          Thân con chẳng được tịnh yên,

Thất tình lục dục liền liền xâm vây.

          Mê vật chất giờ ngày khỏa lấp,

          Làm chơn linh con mất am tường.

          Cứ đeo theo thế vấn vương,

Gia đình xã hội con bươn trói mình.

          Kỳ tận độ xương minh chánh đạo,

          Thầy nâng con để tạo Tâm lành.

          Chí chơn tu học hườn thanh,

Thế Thiên hành hóa trưởng sanh giáo truyền.

          Thầy cố đợi nhơn duyên dạy dỗ,

          Nhưng các con khó độ lắm ru !

          Mãi mê bốn cửa ngục tù,

Khóa xiềng vật chất mịt mù tánh linh.

          Có nhiều trẻ gia đình bó buộc,

          Nên gian nan trong cuộc tu hành.

          Quẩn quanh khí lực khó sanh,

Bởi tình luyến ái tranh giành ngày đêm.

          Tình chồng vợ càng kềm con nữa,

          Là dây oan chôn cửa luân hồi.

          Thầy thương cứ mãi thảm ôi !

Bao dòng chìm đắm, con thời khó lên.

          Hằng cạnh tranh con quên đạo đức,

          Tham giựt giành khỏa sức bình sinh.

          Say mê luyến ái dục tình,

Tình trần đầy đượm, khó nhìn Chí Tôn !

          Bớ con ơi, lai hồn mau trẻ !

          Hãy quay về Thầy vẽ đồ hình !

          Chi sơ Vô Cực Thầy sinh,

Huyền quang Nhứt Khí điển linh tô bồi.

          Là Thái Cực tọa ngôi chủ tể,

          Thầy đem con đầy lễ huyền vi.

          Nhưng con chẳng chịu đoạn ly,

Vướng trần trược cấu mấy khi trở về !

          Đường đọa sa não nề chê chán,

          Con bước nhanh lại rán bao phen.

          Đường Thầy chơn lý trui rèn,

Nhưng con chẳng bước ngại bèn trở ra.

          Có nhiều đứa vạy tà rong duỗi,

          Có nhiều trẻ hằng buổi tu hành.

          Nhưng không đại chí linh căn,

Để cho thế tục lằng nhằng vây quanh.

          Thầy mãi gọi con sanh chí Đạo,

          Hườn vị ngôi Thầy tạo ban đầu.

          Nếu con nhứt dạ khó đâu,

Điển linh Thầy trợ Nê Đầu hườn y.

          Con tự tu cách ly luyến ái,

          Đoạn trừ tình phải trái dứt luôn.

          Khép mình học Đạo vào khuôn,

Kỷ cương giáo lý diễn tuồng chánh chơn.

          Vì thân con vẫn còn ở thế,

          Luôn luôn sanh khí bế trược trần.

          Muốn hườn nguyên bổn chơn Thần,

Phải nung nấu mãi xác thân hằng ngày.

          Do bởi xác con hay biến động,

          Hòa cùng Tâm lơ lỏng đêm ngày.

          Cho nên điểm tánh mờ phai,

Hậu Thiên ngũ ấm vậy hoài chụp con.

          Nay Thầy chỉ điểm son linh diệu,

          Con cố tu mở khiếu không trung.

          Thì con hãy gắng đại hùng,

Tâm chay chí mật vẫy vùng thực thi.

          Dù khảo đảo nguyện vì Đại Đạo,

          Dù nạn tai rốt ráo tu hành.

          Dù ai châm biếm con hành,

Nhưng con nhẫn nhục, Thầy dành điển linh.

          Tu trước hết con nhìn Đức Hạnh,

          Hãy Ái Hòa đoạn tránh thế gian !

          Nhẫn đi con mở Kim Cang,

Chịu bao sỉ nhục lo toan tâm lành.

 

                                      HỰU :

          Tâm lành chí dốc gắng lo bươn,

          Thầy mến con tu vững lập trường.

          Khai hoát huyền linh đừng giải đãi,

          Hóa hoằng độ thế trợ con luôn.

 

                                      HỰU :

          Trợ con luôn vì tình Cha cả,

          Hối thúc hoài con đã vương mang.

          Nghiệp trần con đã buộc hoàn,

Thì con lập chí lo toan linh hồn.

          Con ơi hỡi ! Mau khôn học đạo,

          Phải dại đời Thầy bảo con nghe.

          Cứ răn lòng mãi kiêng dè,

Chớ đừng phóng diễn ngựa xe lẫy lừng.

 

                                      PHÚ :

          Sống trong thời tưng bừng vật chất,

          Vì khoa học giành mất con khờ.

          Thế cho nên khó phục Đồ Thơ,

          Lìa xa trẻ bơ phờ bao nỗi.

          Con ơi hỡi ! Mau mau sám hối,

          Hãy thành tâm tu vội đi con !

          Kẻo thôi phải đọa linh hồn,

          Thầy khó kéo hồi chơn cựu vị.

 

                                      HỰU :

          Cựu vị Thầy khai lập chánh truyền,

          Con hành tu hãy đoạn trần duyên.

          Mau mau sớm tối gìn Minh Đức !

          Lập chí bền tâm dựng thánh hiền.

 

                                      HỰU :

          Dựng Thánh hiền tròn duyên tu học,

          Thầy khai cơ tràn khắp Đông Tây.

          Ngũ Châu biến đổi do Thầy,

Mười phương chín hướng do tay hóa hoằng.

          Tạo Càn Khôn xẹt lằn điển khí,

          Sanh vũ trụ trong lý Tiên Thiên.

          Hậu đồ Thầy đã chia liền,

Sáu mươi bốn quẻ Động liên Tây Đoài.

          Con gắng tu vững ngay chí thảo,

          Thầy độ con rốt ráo về ngôi.

          Mau mau vững chí siêng ngồi !

Tham thiền nhập định tứ thời Khảm Ly.

          Thầy giáo độ Anh Nhi sanh khắc,

          Cơ hóa hoằng thuần chất điển linh.

          Nổ vang tiếng sấm hư thinh,

Chính Thầy khai hoát chơn linh cho tròn.

          Thương bao trẻ vẫn còn ngu muội,

          Sống trong đời lâm buổi Hạ Ngươn.

          Không tu vững chí keo sơn,

Một mai sàng sảy thì con rụi tàn.

          Thầy sanh con rỡ ràng nhi khí,

          Khí âm dương huyền bí diệu mầu.

          Sanh con nguyên bổn minh châu,

Chính là linh tánh điểm vào hồn an.

          Con cảm giác mở mang trí huệ,

          Biết nhận thức theo thế trường đời.

          Đó là Thầy chuyển luân vơi,

Sanh con một chấm tô bồi quyền năng.

          Nhưng con mãi sống hằng giả cảnh,

          Nó lấm lem trược bám con rồi.

          Cho nên tâm dạ lạc ngôi,

Đua theo vật chất tánh rời Đạo Cha.

          Đây Thầy giảng con hòa Vô Hữu,

          Hữu với Vô kết tựu thai bào.

          Rán nghe lập chí cho cao,

Trở về hư tịch ngày nào nuôi con.

 

          Này Phục Nguyên ! Hôm nay Thầy sẽ giảng tiếp về bí pháp chơn truyền theo cơ Tiên Thiên gọi là : HỮU VÔ CƠ NGẪU, Phục Nguyên con có biết hay không ?

 

P.NGUYÊN : Bạch Đại Từ Phụ ! Con đã biết.

 

THẦY :

                                      THI :

          Cơ Ngẫu Thầy khai giảng bí truyền,

          Âm dương phối hợp máy Tiên Thiên.

          Càn Khôn qui nhứt năng sanh Đạo,

          Khử trược hườn thanh sẽ trở liền.

 

                                      BÀI :

          Này Phục Nguyên ! Thành tâm nghe tiếp :

          Giảng diệu mầu kíp kíp thực thi.

          Siêu hình đàn giáng đúng kỳ,

Nay Thầy sẽ dạy Anh Nhi phục hườn.

          Hòa Cơ Ngẫu cho con thấu hiểu,

          Máy Càn Khôn chấp chiếu năng sanh.

          Hữu Vô hai lý đành rành,

Từ đâu mà tới trược thanh thế nào ?

          Cho con rõ nhìn vào thực tại,

          Gắng tu hành thư thái tham thiền.

          Đúng hồi túc số chi duyên,

Hườn lai diện mục Tiên Thiên cơ mầu.

          Thuở ban sơ cồn dâu chưa thấy,

          Trong vi huyền ở đấy giáng sanh.

          Điểm linh một chấm tri phanh,

Âm dương phân rõ ngũ hành tiếp theo.

          Cơ mù mịt vật vèo u tối,

          Là hỗn độn không lối tri nguyên.

          Nhưng mà có Hữu tiếp liền,

Đó là một điểm Thái Nguyên Cực Đồ.

          Vì chữ Vô điểm tô chữ Hữu,

          Thế cho nên đầy đủ linh quang.

          Sinh con vi diệu rỡ ràng,

Hữu hình xác thể an khang ẩn hồn.

          Nay có Hữu con khôn đầu óc,

          Hãy tìm Vô, Bạch Ngọc ngôi xưa !

          Kẻo thôi con đọa dây dưa,

Vần xoay bao kiếp vì chưa đạt mầu.

          Con luân hồi tiếp bầu Thiên Khí,

          Đã sanh ra theo lý tuần hườn.

          Từ Vô đã có Hữu mang,

Thế nên biến động khó an tâm thần.

          Con suy diễn theo phần ngoại giả,

          Nó biến động cho cả tâm con.

          Bổn xưa tác tạo không còn,

Vì do trần cấu ăn mòn điển linh.

          Máy âm dương hư thinh nổ chuyển,

          Rồi động tịnh ứng biến sanh ra.

          Hai bên diệu dụng đồng hòa,

Thế là Cơ Ngẫu của Cha giáng trần.

          Cơ Ngẫu là trưởng phần Đại Đạo,

          Tức âm dương Thầy tạo ban sơ.

          Thầy khuyên từ trước đến giờ,

Con nghe thức tỉnh chớ chờ thời gian !

          Vì Hậu Thiên lan tràn kết nạp,

          Nó trùm vào lấn át Tiên Thiên.

          Thế nên con chẳng có hiền,

Từ từ Tâm dữ đấy liền trẻ quên.

          Vì con chẳng lập nền chí thảo,

          Nẻo luân hồi Thầy bảo đừng qua.

          Nhưng con cứ mãi sa-bà,

Thời gian biến động cướp nhà Tiên Thiên.

          Khí Tiên Thiên chi nguyên tác tạo,

          Thầy sanh con lý Đạo diệu mầu.

          Nếu mà hữu chí bền lâu,

Tìm ra Cơ Ngẫu đối đầu lại con.

          Này, trong thân con hườn Nhâm Đốc !

          Là âm dương tẩy lọc bợn trần.

          Dù cho có Hữu xác thân,

Nhưng hồn tự tại không cần việc chi.

          Là lúc ấy huyền vi chứng chiếu,

          Con không mê thấu hiểu Đạo mầu.

          Lý chơn nhập định càng sâu,

Thấy đời giả tạo không lâu đặng bền.

          Là lúc ấy con quên vật chất,

          Chẳng kéo con để mất linh hồn.

          Thanh rồi hiệp với Chí Tôn,

Chính là con đã điểm son ban đầu.

          Thì lúc đó tóm thâu Tiên Khí,

          Để mở mang theo lý huyền đồng.

          Tức là con trở về Không,

Nghiệp tiêu xóa bỏ cái vòng hữu căn.

          Là hườn Vô trong phần siêu thể,

          Nó ẩn huyền Thượng Đế ban đầu.

          Cho con ý thức thâm sâu,

Để mà trực ngộ hòa bầu Tiên Thiên.

 

          Phải không này Phục Nguyên ?

 

P.NGUYÊN : Bạch Đại Từ Phụ ! Con đã hiểu.

THẦY : Này Phục Nguyên con ! Con có hiểu chữ CƠ NGẪU TIÊN THIÊN và CƠ NGẪU HẬU THIÊN là thế nào không ?

 

P.NGUYÊN : Bạch Đại Từ Phụ ! Con hiểu.

 

THẦY : Con hiểu như thế nào hãy cho Thầy biết ?

                                     

P.NGUYÊN :

                                      THI :

          Cơ-Ngẫu huyền vi ẩn cực đồ,

          Thành lòng chí nguyện gắng hườn Vô.

          Tâm Trung thường trụ hòa linh thể,

          Hoát Khiếu siêu quang điểm Tổ Mồ.

 

                                      HỰU :

          Điểm Tổ Mồ hườn vô lai đáo,

          Cơ Ngẫu hòa máy tạo siêu vi.

          Thành tâm tịnh luyện hành trì,

Không còn vướng bận phải ly buộc ràng.

          Dùng âm dương chế chan điều tức,

          Hợp Khảm Ly tùng luật đạo sanh.

          Tứ thời diệu hóa điển lành,

Thần cư Bắc Hải khí thanh phục hườn.

          Bình Tâm lặng chí chơn Tịch Đốc,

          Hằng dưỡng ôn tẩy lọc thói thường.

          Tánh yên an lạc thuần dương,

Không gì rối loạn nhập nguồn siêu linh.

          Còn Cơ Ngẫu hữu hình châu tải,

          Làm đảo điên chướng ngại qui y.

          Vì mê ma kéo quỉ trì,

Âm thanh sắc tướng hữu vi bám vào.

          Cứ trụ chấp động xao Tâm Tánh,

          Mãi duỗi rong mất hạnh kỷ cương.

          Làm sao diệu hiệp Chơn Dương ?

Hậu Thiên bao phủ lạc đường âm ma.

          Con đã hiểu luân xa phản chiếu,

          Cơ Ngẫu Thầy hoát khiếu linh tri.

          Vận hành Phục Bổn Anh Nhi,

Hườn lai nhứt khí đoạn ly cảnh đời.

          Ngộ Hư-Vô an ngơi tự tại,

          Phá lưới mê hiệp thái vi huyền.

          Huyền đồng quang điển siêu nhiên,

Thức Thần phủi sạch, Hậu Thiên không còn.

 

          Kính bạch Thầy !

 

THẦY :

          Thầy bổ túc cho con thấu rõ,

          Hãy tịnh lòng tỏ ngộ huyền vi.

          Âm dương diệu hiệp đúng kỳ,

Hòa qui Tứ Tổ mà ly tình đời.

          Cơ Ngẫu Thiên chẳng dời đâu nhé !

          Là âm dương con hé cửa Trời.

          Chí tu đừng có buông lơi !

Con năng đại định tứ thời tịch yên.

          Vào giờ TÝ tham thiền nhập tánh,

          Thấy huyền huyền không cảnh xuất sanh.

Càn Khôn châu tải ngũ hành,

Nấu bầu linh dược trọn lành điểm tô.

          Con sanh dương cực đồ thái chuyển,

          Hạ đơn điền con biến lại Càn.

          Đó là diệt tánh đa đoan,

Trở về Nhứt Khí mở mang máy huyền.

          Đến Ngọ thời tịnh yên thần-cốc,

          Ly Trung Hư con dốc hạ huyền.

          Mau mau bổ hỏa Tiên Thiên !

Pháp Luân Thường Chuyển như nhiên tu hành.

          Thầy giảng rõ khắc sanh Đại Đạo,

          Con nương theo mới tạo điển năng.

Chí tu nhẫn nhục chuyên cần,

Chớ đừng nóng nảy loạn Thần không nên !

          Vào giờ Dậu con bền lập đức,

          Hãy nhìn vào Chơn Tức điều hòa !

          Chế Hồn luyện Phách qui gia,

Con tu giữ vững một nhà mới xong.

          Cùng giờ Mẹo thông đồng Thái Cực,

          Ánh Thái Dương, Chơn Tức điều hòa.

          Trở về với mái Huỳnh Gia,

Trừ đi chữ Hậu đã hòa chữ Tiên.

          Con ơi hỡi ! An nhiên tự tại,

          Hãy trừ tan oan trái trói con.

          Cùng là nghiệp chướng xưa tồn,

Con mau cởi mở vào Khôn thành Càn.

          Còn Cơ Ngẫu lập hoàn Tiên Khí,

          Là âm dương bí chỉ huyền hư.

          Siêu linh vi diệu Đại Từ,

Định thần chế ngự An Lư Đảnh Đài.

          Hiệp Tam Hoa chuyển xoay Ngũ Khí,

          Hòa Triều Nguơn theo lý vô hình.

AN LƯ LẬP ĐẢNH khắc sanh,

Khói xông Nê Thượng phàm tình rụi tan.

          Con nghe rõ kỷ cang máy nhiệm,

          Gắng tu hành thâu liễm giải oan.

          Kiếm Thần dứt nghiệp buộc ràng,

Hãy mau thoát tục tầm sang Tây Đài !

          Mượn giả thân giờ ngày thực thể,

          Tịnh hườn Vô, Thượng Đế hiệp tâm.

          Con ơi ! Đâu sống trăm năm,

Theo thời gian hoại thăng trầm khổ đau.

          Vì có thân con đau con khổ,

          Hãy mượn thân mà độ linh hồn !

          Mượn thân hiệp tiếp Huyền Môn,

Mượn thân tịnh luyện hườn đơn Linh Đài.

          Thầy đã dạy chia hai lẽ đó,

          Tri chánh tà con có tường không ?

          Hay con cứ mãi lòng vòng ?

Hữu hình sắc tướng nó tròng vào Tâm.

          Thầy sanh con diệu thâm Nhứt Khí,

          Đâu có thêm cái quỉ đem vào ?

          Hôm nay muốn trở lại mau,

Tức là vô thể anh bào bổn nguyên.

          Con lắng lặng tham thiền thấy tánh,

          Chỗ nào sanh đoạn tránh nó đi !

          Bởi vì lục dục lôi trì,

Thất tình ái nhiễm tham si dấy hoài.

 

          Phải không này Phục Nguyên con ?

 

P.NGUYÊN : Bạch Đại Từ Phụ đúng vậy !

 

THẦY :

          Vì gốc mê diễn lay tư tưởng,

          Hiệp vô minh hiệp trưởng chẳng tu.

          Nhưng tu con lại rối nhừ,

Thế nên mắc rọ thiên thu luân hồi.

          Thầy muốn con hườn ngôi Thái Cực,

          Thầy khuyên con chơn tức chi sanh !

          Khuyên con đạt máy thiện lành,

Khuyên con hiệp đặng ngũ hành ban sơ.

          Kim sanh Thủy chớ ngơ sở cậy !

          Thở riu riu con lấy điều hòa.

          Phế Kim chế dược Ma-ha,

Ngó ngay Thận Thủy tinh ba phục đầy.

          Thủy sanh Mộc trưởng xoay diệu pháp,

          Từ Đơn Điền con nạp vào Gan.

          Tức là điểm tụ Hồn an,

Chớ đừng diêu động lạc đàng thiện kinh !

          Mộc sanh Hỏa theo tình biến chuyển,

          Gom về Tim chế luyện đủ đầy.

          Thần con sáng rực về Thầy,

Tức Thầy đượm vẽ nở mày mừng vui.

          Từ Tâm hỏa con trui Mồ Thổ,

          Thổ Trung Ương là chỗ cột Tâm.

          Gắng trau đi đứng ngồi nằm,

Chớ đừng xao lãng đọa trầm thiên thu !

          Từ chữ Vô mịt mù vào Hữu,

          Hữu nhiễm rồi đầy đủ Hậu Thiên.

          Cho nên con lạc Tiên Thiên,

Đắm chìm bể ái trần duyên đọa đày.

          Hãy trụ ngay đảnh đài Mồ Thổ !

          Là Cơ Ngẫu giác ngộ chỗ này !

          Con ơi ! Tâm đạo hoằng khai,

Âm dương sanh khắc hỡi này biết chăng ?

          Thầy thương trẻ điển thần chỉ dạy,

          Muốn con tu châu tải linh huyền.

          Cho con đoạn dứt trần duyên,

Mau mau trở gót lại liền Bồng Lai.

          Đừng theo đời trôi ngày qua tháng !

          Lắm u buồn gặp nạn phong ba.

          Con ơi ! Lệ đổ tràn ra,

Sống trần con mãi thiết tha khổ trường !!!

          Vui thì ít mà vương buồn đọng,

          Không toại lòng giả bóng theo con.

          Làm cho Tâm mãi héo hon,

Cớ sao chẳng ngộ Chí Tôn dạy truyền ?

 

          Đó Phục Nguyên !

 

                                      HỰU :

          Dạy truyền con hãy trực Kim Đơn,

          Thuần thục Anh Nhi đáo phục hườn.

          Mau gắng gìn tu lòng chí cả !

Khuyên đừng nhiễm ái lụy linh hồn.

 

                                      HỰU :

          Linh hồn một điểm ban sơ,

Thầy truyền cho trẻ Đồ Thơ khi nào.

          Thương con, Thầy lại dạt dào.

Trầm luân bể ái con sao đọa đày ?

          Sống đời thường có nạn tai,

Phong ba chìm nổi lạc loài tánh linh.

          Sao không trực ngộ viên minh ?

Thờ ơ tâm dạ đoạn tình của Cha.

          Thương con Thầy lại thiết tha,

Giáng đàn dạy trẻ lời ra chơn truyền.

          Mau mau mở máy Đồ Thiên !

Hấp hô đủ khí Hạo Nhiên ban đầu.

          Ngẫu Cơ hai khí nhiệm mầu,

Con tu phải nấu ấm bầu âm dương.

          Xóa đi thảm cảnh đoạn trường,

Dẹp đi đau khổ vấn vương tình trần.

          Đài mây nhiệm thể cát lân,

Huyền huyền tịch tịch Kim Thần mở mang.

          Hữu sanh Mộc dục kỹ càng,

Vô vi hườn lại Kim Cang Cực Đồ.

          Con ơi ! Mau hãy điểm tô,

Khai bầu Nhâm Đốc nhập vô linh huyền.

          Trở về với khí Hạo Nhiên,

Chẳng hề sanh hóa đảo điên tánh đời.

          Mau mau trở gót thảnh thơi !

Kẻo không con lại đọa thời thiết tha !

          Con đi càng lúc càng xa,

Lấm bùn chân phải hải hà bi-thương.

          Biển trần nhấp sóng đoạn trường,

Con chìm lạc tiếng Thầy thương dường nào !

          Ái-hà lấp lánh Trời cao,

Sa-bà nẻo tục con đau khổ nhiều.

          Con ơi ! Gió thổi hiu hiu,

An bần lạc đạo thâm siêu lý huyền.

          Tham thiền nhập định chi nguyên,

Linh cơ Thầy chuyển biến thiên Hà Đồ.

          Cửu trùng diệu hóa Nam Mô,

Trở về Nhứt Khí hườn vô điển đài.

          Sáng lòng con hãy huệ khai !

Viên minh chơn thức Tam Tài bố ban.

          Thần an Khí hóa Tinh toàn,

Mau mau tô điểm linh quang học hành.

 

                                      HỰU :

          Học hành nhẫn nại bớ con ơi !

          Đạo pháp huyền vi gắng nghiệm lời.

          Con hãy thành tâm tri lý diệu,

          Chớ đừng phóng diễn thói tuồng đời !

                                      HỰU :

          Thói tuồng đời cứ theo hữu thể,

          Nó gạt con để bế Khí Thần.

          Mau tu đáo trở Kim Thân !

Dụng trong hữu cảnh tìm phần Vô Vi.

          Con ơi hỡi ! Những gì Thầy dạy,

          Gắng nghiệm suy để khải tâm tư.

          Cái chi u tối đoạn trừ,

Tâm thành lắng đọng khỏa mù tiêu tan.

          Con tu học đừng than với thở !

          Gắng kiên lòng ví tợ Thái Sơn.

          Để Tâm hư tịch sắt son,

Cũng đừng ô nhiễm giận, hờn, buồn, vui.

          Giận hờn vui qua rồi chốc lát,

          Nó dẫn con tan nát linh hồn.

          Mau tu con mới thật khôn !

Kẻo thôi mạt hậu khó tồn chơn linh !

          Thầy chỉ trẻ hữu hình hữu hoại,

          Sắc âm thinh biến cải vô thường.

          Mau đi thánh ý chủ trương,

Trở về hư tịch phá đường muội mê.

          Buổi mạt kỳ não nề lắm đó,

          Nếu không tu còn đọa luân hồi.

          Nghìn muôn ức kiếp con ơi !

Khó ra biển khổ vậy thời long đong.

          Thầy dạy con hườn Không hư tịch,

          Đừng nhiễm trần nó bít lối đi !

          Làm sao thấu triệt huyền vi ?

Vướng vào hữu thể nặng trì Tâm con.

          Ngôi Thái Cực bảo tồn vi diệu,

          Điểm linh quang thiên khiếu Thầy truyền.

          Con tu hãy gắng tịnh yên !

Biến thông Bát Quái tùy duyên hóa hoằng.

          Buổi Hạ Ngươn xạ lằn Tiên Khí,

          Thầy sảy sàng trừ quỉ đuổi ma.

          Con đừng than vãn kêu ca !

Đạo Thầy sớm tối giảng ra bao lần.

          Nhưng không tỉnh vì Thần mê muội,

          Con vô minh quên tuổi quên tên.

          Biết rằng cuộc sống không bền,

Nó làm chướng ngại khó lên đảnh huyền.

          Vì không chí con phiền rong duỗi,

          Chẳng chịu tu thui thủi một mình.

          Hễ tu con phải hy sinh,

Hy sinh tất cả há gìn cái chi !

          Hy sinh đi những gì vật chất,

          Hy sinh đi cái tật chúng sanh.

          Nó thường ngự trị tung hoành,

Làm con điên đảo mà sanh thảm sầu.

          Diệt tự ái đứng đầu con đấy,

          Diệt tật đố con lấy khoan dung.

          Lập bền chí vững nấu nung,

Tham, Sân, Si, Hận, hãy buông cho rồi !

          Diệt mê say hườn ngôi linh tánh,

          Diệt mặc cảm con lánh mau ra.

          Diệt đi than thở rên la,

Nó làm nũng chí con xa đường Thầy.

          Diệt tất cả, hườn lai vô đối.

          Bỏ danh dự, vun xới Đạo mùi.

          Trừ tiêu những cuộc mua vui,

Nó thường chuốc thảm mù đui linh hồn.

          Con hãy gắng dập dồn tu học,

          Kẻo không thôi thảm khốc não nề !

          Thương con Thầy rất tràn trề,

Nhưng mà phải sửa trị mê con nhồi.

          Dùng điển Thiên đánh toi nghịch tử,

          Cơ sát phạt thật dữ lắm nghe !

          Mau mau định tỉnh dặt dè,

Chí chơn học hỏi tìm nghe hư lòng.

          Con lấy trung thông đồng ẩn mật,

          Dạy khẩu khuyết Thầy rất chơn tình.

          Muốn con trở lại viên minh,

Để mà nhập bổn nguyên linh ngày nào.

          Cơ tận diệt tránh sao cho khỏi !

          Thầy trừ con nhiễm thói nặng dày.

          Để con trực tỉnh lại ngay,

Tu hành chín chắn ngày ngày siêng năng.

          Tu lề lối chuẩn thằng quy củ,

          Tu đàng hoàng đầy đủ tinh ba.

          Tu sao Cơ Ngẫu hiệp hòa !

Âm Dương Chi Khí khai tòa Thiên cơ.

          Vì con mãi bơ phờ Đại Đạo,

          Nên Thầy đành chuốc tạo roi đòn.

          Đánh con cho tỉnh bớ con !

Đánh con cho thức linh hồn ban sơ.

          Máy nhiệm mầu Thiên cơ dĩ định,

          Do tay Thầy chấn chỉnh Ngũ Châu.

          Lập thành diệu pháp nhiệm mầu,

CAO ĐÀI tá thế đứng đầu sanh linh.

          Thầy thương con hữu hình lập trận,

          Muốn độ con mấy bận thảm nàn.

          Từ Hữu, con hãy tìm sang.

Qua cơn bỉ ngạn vô CÀN con ơi !

          Vì ngu muội con thời không biết,

          Đã cận kề tận diệt đến nơi.

          Thầy đây đã nói ra lời,

Tức là phê chuẩn cửa Trời Thiên La.

          Sấm chớp giăng quỉ ma náo động,

          Cướp linh hồn con chẳng được yên.

          Nếu mà con mãi lụy phiền,

Thì con đã mất linh thiên Khí Thần.

          Vì trược Tinh du hồn dấy loạn,

          Nó kéo con thanh toán diệt vong.

          Làm con không biết đục trong,

Chẳng tu chịu khổ trong vòng trầm luân.

          Này con hỡi ! Dò chừng lối bước,

          Thầy cho hay con được bình an.

          Chí tu con hãy vững vàng !

Lâm cơ Mạt Pháp đẩy thoàn mà đi.

          Kẻo khó tránh những kỳ sát phạt !

          Cảnh điêu tàn tan nát thế gian.

          Thương con, Thầy những lệ tràn.

Nhưng mà không nói ra hàng chơn kinh.

          Thầy thương con vì tình vô đối,

          Thầy thương con gây tạo biết bao !

          Đến cơ binh lửa máu đào,

Biết con có thoát tránh nào đặng không ?

          Thầy thương con, tấm lòng Thượng Đế.

          Thầy vì con chễm chệ thân tàn.

          Thế nên mầu nhiệm linh quang,

Con không thấu rõ đa đoan vô chừng.

 

                                      HỰU :

          Vô chừng tánh tục mãi đeo mang,

          Vì bởi không tu đẫm lệ tràn.

          Thương trẻ oại oằn cơ sát phạt,

          Điêu linh khắp chốn cửa nhà tan.

 

                                      HỰU :

          Nhà tan cửa nát điêu linh,

Lâm cơ mạt pháp hữu hình rụi tan.

          Này con ơi ! Nghinh ngang phải khổ,

          Không thuận lời dạy dỗ Thầy răn.

          Thế nên Thầy xẹt điển lằn,

Tiên Thiên giáng hạ đem phần oai năng.

          Thì lúc ấy thâu lần Hậu Khí,

          Làm bời rời bi lụy thâm bâu.

          Cái cơ rối loạn ngũ châu,

Con sao tránh khỏi ngõ hầu mà qua ?

          Vì khoa học đã xa Thầy dạy,

          Do văn minh nó lái lòng con.

          Thế nay phải chịu héo don,

Bởi con chuốc quả khó toàn mạng linh.

          Thầy thương trẻ với nghìn tê tái,

          Buốt thấm lòng Thầy phải trừng răn !

          Thương con đánh tản âm thần,

Thương con, Thầy mới đem phần huyền vi.

          Nhưng con lại phân bì chia rẽ,

          Thầy nghiệm rồi theo lẽ huyền cơ.

          Hôm nay đâu có chịu ngơ,

Thầy đâu trừng trị đúng giờ Thiên ban.

          Một tiếng sét nổ toanh vũ trụ,

          Thì con ơi ! Cũng đủ điêu tàn,

          Sao con cứ mãi mơ màng ?

Chạy theo hữu thể đem sang quỉ nhồi.

          Thầy cho biết đây rồi sẽ tới,

          Nạn dịch tràn do bởi tay Thầy.

          Thiên cơ ứng hiện họa lây,

Nay Thầy đành lậu ra bài tá danh,

          Là những mong con sanh Tâm Đạo,

          Tạo niềm tin rốt ráo tu hành.

          Để rồi con gắng tri phanh,

Đặng mà nung chí thơm danh Đạo mầu.

 

          Này Phục Nguyên !

 

                                      THI :

          PHỤC bổn linh tri cứu thế tàn,

          NGUYÊN lai ĐẠI ĐẠO định Kim Cang.

          ĐỘ trần hãy nhẫn đường đi đến,

          ĐỜI hoại hư vong thật khó an !

 

          PHỤC NGUYÊN ĐỘ ĐỜI.

 

                                      HỰU :

          Thật khó an đây lời Thầy dạy,

          Bước độ đời con trải phong sương.

          Gắng mà thọ khổ đoạn trường,

Hạnh con nhẫn nhục phải vương thảm nàn !

          Mau hoằng khai Nam Bang giáo hóa,

          Đường chánh truyền mô tả huyền linh.

          Con đây có đủ siêu hình,

Mở cơ nhiệm bí độ tình nhơn gian.

          Con ơi hỡi ! Đa đoan sự thế,

          Gánh vai đời đâu dễ con ơi !

          Chịu nhiều nhục nhã tiếng đời,

Nhưng con câm lặng vậy thời vững đi.

          Chịu mưa gió sương trì phong lạnh,

          Giáo hóa đời thảm cảnh tràn lan.

          Nhưng con hãy gắng tịnh an,

Khí linh Thầy bố rỡ ràng Nê Cung.

          Phục Nguyên con ! Vẫy vùng độ chúng,

          Dùng trí huệ diệu dụng kỳ này.

          Cứu đời bước tiến hoằng khai,

Chơn truyền giáo lý Thiên Đài bố ban.

          Khá vững nẻo tầm sang bỉ ngạn !

          Hãy dò chừng quỉ nạn trêu con !

          Con ơi ! Cơ đạo trường tồn,

Để lưu hậu thế danh ngôn của Thầy.

          Này con ơi ! Chuyển xoay Đại Đạo,

          Tịnh tứ thời tần tảo ngày đêm.

          Trung Dung con hãy tự kềm,

Pháp Luân Thường Chuyển bồi thêm năng quyền.

          Con hãy gắng chú chuyên đại định,

          Năng dòm vô chấn chỉnh nội lòng.

          Khai cơ bí chuyển diệu thông,

Tiếp Thầy hư tịch xoay vòng Càn Khôn.

          Nhâm Bính Thủy bảo tồn sanh khắc,

          Bính Đinh Hỏa dập tắt mới xong.

          Con ơi ! Cơ pháp Đại Đồng,

Hãy mau hoạch định trong vòng hữu vi !

          Có Thầy trợ những khi bế tắt,

          Thầy tiếp đàn dẫn dắt nhơn sanh.

          Con mau tìm kế trọn lành !

Nhơn duyên tu học thực hành lý chơn.

          Mau nghe trẻ phục hườn máy đạo !

          Khá y theo lời bảo Cha Già !

          Tịnh lòng bổ nước Ma-ha,

An Lư Lập Đảnh tìm ra vi mầu.

          Hòa Tứ Tổ thâm sâu cùng cốc,

          Hãy hiệp vào Nhâm Đốc chi sơ.

          Càn Khôn vũ trụ xoay giờ,

Cái cơ bí pháp không ngơ tấc lòng.

          Hoát Đảnh Đài con thông yếng sáng,

          Chữ Nam Mô giải nạn trần gian.

          Con ơi ! Hãy gắng tìm sang,

Kẻo thôi hư hoại đời tàn nghe con !

          Tiếng hư huyền bảo tồn chơn khí,

          Không hữu hoại vì quỉ vẫy vùng.

          Nay là lời nói Huyền Khung,

Con ơi, hãy gắng thuận tùng lời Cha !

          Nay cầu nguyện Cha hòa con trẻ,

          Chiếu quyền năng Thầy hé huyền linh.

          Mau mau lẳng lặng âm thinh,

Thượng, Trung, Hạ, nhập Huỳnh Đình chi sơ.

          Năng tinh tấn hững hờ không đặng,

          Chí vương lên bằng phẳng Tâm lòng.

          Chuyện gì chữ Nhẫn là xong,

Nào đâu trường cửu dẹp lòng từ bi !

          Con ơi hỡi, hãy vì nhân loại !

          Cơ Đại Đồng ắt phải lo toan.

          Mau mau gắng đẩy Từ thoàn,

Từ thoàn Bát Nhã giải oan dương miền.

          Con ơi hỡi, hãy siêng năng học !

          Học CAO ĐÀI tẩy lọc hườn nguyên.

          Bao lời bí pháp thâm uyên,

Thầy cho con trẻ an nhiên ban đầu.

 

                                      PHÚ :

          Nay Thầy giảng vì câu bí pháp,

          Độ con trần phải thoát thế gian.

          Con ơi hỡi ! Điều bước tìm sang,

          Trừ ba quỉ, phục hoàn nguyên thể.

          Là Tam Thi lụy phiền con trẻ,

          Là Cửu Cổ bắt bẻ hoài hoài.

          Con ơi hỡi, đời chớ mê say !

          Gắng tu học CAO ĐÀI danh hiệu.

          Thầy trợ điển vào trong Nê Khiếu,

          Cửa Huỳnh Môn, Thầy biểu con vào.

          Đường tu học con chớ lãng xao !

          Mãi chăm chỉ rèn trau đức hạnh.

          Con ơi hỡi ! Con tu trừ tánh,

          Thầy bố ban vào đảnh Thiên bồng.

          Gắng lập chí con hãy đạt thông,

          Khai thất bảo mở vòng vị thể.

          Gắng khi tu đừng cho huyệt bế !

          Hô hấp đều tự để chuyển thông.

          Con ơi hỡi ! Đời mãi bềnh bồng,

          Theo thời gian trong vòng hữu hoại.

          Con gặp biết bao điều ngang trái,

          Những u buồn con phải vương mang.

          Nay con phục bổn tánh dĩ bàn,

          Mà khai lộ tìm sang Bạch Ngọc.

 

                                      THI :

          Thầy thăng rút điển lúc chiều nay,

          Con trẻ thành tâm chí miệt mài.

          Giáo hóa đời tàn cơ mạt pháp,

          Long Hoa chuyển thế hội anh tài.

 

          Thôi Thầy thăng, chiều nay Thầy tiếp. Đáng lẽ Thầy còn nói một vài điều nữa cho con hiểu thêm Mật Pháp, nhưng vì Chơn Đồng sức có giới hạn nên Thầy phải thăng, chiều tiếp.

 

  Dậu thời ngày 15 tháng 11 niên Mậu Thìn

 

      CƠ MẦU ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI (#12)

                            ----------------------

 

                                      THI :

          CAO tận hư không tỏ điển đài,

          ĐÀI mây diệu xuất tiếp hôm nay.

          THƯỢNG, Trung, Hạ giới đều sanh hóa.

          ĐẾ Khuyết hoằng khai cứu nạn tai.

 

          CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Này Phục Nguyên !

 

                                      BÀI :

          Thể theo lời trưa nay đã tiếp,

          Thầy giáng Đàn cho kịp lý mầu.

          Thành tâm tịch lặng gồm thâu,

Hư hư mặc mặc mà trau điển huyền.

          Có mấy lời Thầy khuyên dạy trẻ,

          Gắng chí tình với kẻ ác loài.

          Cơ mầu Đại Đạo hoằng khai,

Gắng chìu lòn thế đến ngày thăng hoa.

          Đức từ bi sáng ra chiếu diệu,

          Hạnh hạ mình con liệu lo lường.

          Nhìn chung nhơn loại đồng thương,

Là cơ sanh hóa tùy nương điển Thầy.

          Gắng gắng đi mà xây cơ Đạo !

          Cố cố lòng tác tạo Mâu Ni.

          Chông gai nghèo ngặt hiểm nguy,

Con ơi ! Rán bước mà đi thẳng đường.

          Thân thế Thiên tùy nương độ thế,

          Dắt dìu nhân đâu dễ con ơi !

          Tùy duyên dạy dỗ nâng đời,

Tùy căn dạy Đạo mà khơi chánh truyền.

          Này con hỡi ! Phục Nguyên thành kính,

          Đường độ tha nhiều bịnh trầm kha.

          Con ơi ! Hãy cố Ta-bà,

Gieo nguồn sống Đạo thiệt hòa nhân sinh.

          Khai giáo lý hữu hình siêu pháp,

          Mở Linh Đài rộng toát cứu đời.

          Nhưng mà tùy lúc tùy thời,

Tùy cơ thiên chuyển, tùy nơi hóa hoằng.

          Thầy khai Đạo Nam Bang nguồn sống,

          Sinh lực Thầy, Thầy gióng vào đây.

          Con ơi ! Nung chí chuyển xoay,

Gương Thầy nhìn đấy, nét Ngài mở mang.

          Người giáo hóa đẩy thoàn Bát Nhã,

          Đâu dễ gì phá giả hườn chơn.

          Tâm con chớ có ngại sờn !

Luôn luôn nấu chí keo sơn cùng Thầy.

          Phá vô minh mờ mây ám khí,

          Đánh tản thần ác quỉ tà tâm.

          Nào đâu phải dễ hiệp Thần,

Cơ Thiên Thầy chuyển xoay vần đến nay.

          Này Phục Nguyên ! Nghe đây ghi nhớ,

          Còn nương trần thân ở Hậu Thiên.

          Lo lường sớm tối tham thiền,

Chuyển đi Trược Khí tròn duyên tu hành.

          Huờn Kim Thân, Tam Thanh chứng chiếu.

          Phục linh hồn mở khiếu nguyên nhân.

          Kỳ Tam đại hội Phong Thần,

Để mà giám định khai lần lý chơn.

          Cơ cứu thế tùy nhơn duyên khải,

          Phát lộ ra chẳng ngại chuyện gì !

          Đạo mầu bí nhiệm huyền vi,

Thầy nay tá trợ mở Ly cung Càn.

 

          Đó Phục Nguyên, nay Thầy chỉ dẫn con khá hành theo !

 

P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con vâng !

 

THẦY :

                                      THI :

          Mau khá hành theo bí nhiệm truyền !

          CAO ĐÀI diễn tiến thuận cơ Thiên.

          Qui tông chuyển thế về cư Bắc,

          Chiếu diệu tòa sen hiệp cửu huyền.

 

                                      HỰU :

          Hiệp cửu huyền cơ Thầy khai sáng,

          Nền ĐẠI ĐẠO tường hãn bao năm !

          Mầu vi diệu lý siêu thâm,

Cho đời hiểu rõ phóng tầm nội trong.

          Khai cửu mạch thông đồng Nhâm Đốc,

          Chuyển luân xa để chọc cửa Trời.

          Cửu Thiên biến hóa mọi nơi,

Hà phanh độ số tùy thời nhấp nhô.

          Thuở phôi thai Thầy tô vẽ Đạo,

          Đến ngày này xếp áo rêu phong.

          Thấy vầy Thầy lại đau lòng,

Se tim đứt ruột chìm trong vạn loài.

          Cơ bế tắt Thầy đây đóng lại,

          Lập sảy sàng tê tái dường bao !

          Cha nào mà lại không đau ?

Nhìn con oằn oại máu đào lệ rơi !

          Thầy cũng chịu vì đời quá dữ,

          Hết sức mình dạy chữ Hườn Chơn.

          Lâm ly tình tiết khai nguồn,

Thầy kêu con trẻ giải cơn thảm nàn.

          Mau gắng tu tầm đàng giải thoát !

          Kẻo không thôi ắt lọt Diêm Phù !

          Đau lòng héo hắt Đại Từ,

Biết bao quặn thắt bấy chừ thở than !

          Vì con cứ nghinh ngang ngỗ nghịch,

          Trống Lôi Âm đã bít lỗ tai.

          Thế nên con tạo nghiệt cay,

Nào đâu chặng đứng tội đầy ác tâm.

          Đạo vi diệu thậm thâm mật pháp,

          Chẳng học đòi thâu đạt cơ huyền.

          Lo gì cái chuyện đảo điên ?

Dời non lấp biển không yên bao giờ.

          Con trái nghịch, Thầy ngơ đâu nhé !

          Con trái Thầy, mấy kẻ làm nên ?

          Cho rằng danh sáng tuổi tên,

Mà ngu không nghĩ chìm quên linh hồn.

          Con ơi hỡi ! Con khôn Thầy biết,

          Khôn vì đời tạo nghiệt quả cay.

          Khôn chi chua xót ngày mai ?

Khôn chi thêm nghiệp càng dày đó con !

          Thầy khuyến khích những con thức tỉnh,

          Gắng chu toàn chấn chỉnh cái Tâm.

          Con ơi ! Mấy dạo phong trần,

Nỉ non Thầy nhắc cân phân đôi lời.

          Thầy dời gót đến nơi hậu thế,

          Xé cái màng khí uế Hậu Thiên.

          Là mong con tỉnh cơ duyên,

Xếp đi tánh dữ tham thiền tu trong.

          Thầy muốn trẻ thông đồng huyền bí,

          Muốn độ con đủ lý nhiệm mầu.

          Con ơi ! Nên nghĩ thâm sâu,

Tiên Thiên tịnh trọng cơ cầu lắm ru !

          Tình đời hãy mịt mù oan trái,

          Nếu tạo rồi khó lấy buông ra.

          Dây oan nghiệp chướng đậm đà,

Tô thêm màu sắc ái-hà quả vay.

          Lớp Hậu Thiên càng đầy ngưng bít,

          Con xa Thầy mù tít vạn khơi.

          Lòng con đâu được thảnh thơi,

Cứ lo tranh đấu vì đời oan khiên.

          Thầy-Thượng Đế nhủ khuyên sớm tối,

          Đã hạ mình gánh lỗi dương trần.

          Thương con tim buốt bao lần,

Thương con lắm nỗi ân cần nhủ răn.

          Thầy dịu ngọt trong phần cơ bút,

          Đem những lời thúc giục con tu.

          Quay đi vọng hướng Đại Từ,

Nhưng con lơ đễnh xem như lạc loài.

          Thế nên Thầy đành tai ngoảnh mặt,

          Lần cuối cùng Thầy đặt chân về.

          Hậu Thiên trọng trược nặng nề,

Nhưng Thầy vẫn thấy ê chề biết bao !

          Thôi ! Câm lặng đành sau cơ chuyển,

          Im lặng lòng Thầy biến như như.

          Do con tạo lấy khư khư,

Nên Thầy phải chịu roi Từ đánh con.

          Cơ sát phạt héo don mọi nỗi,

          Nạn chiến tranh lắm đỗi điêu tàn !

          Biết bao thống khổ trần gian,

Ngập trong biển lửa tan hoang xác đời.

          Thì lúc ấy gọi lời tưởng nhớ,

          Cũng muộn rồi con hỡi, con ơi !

          Tuy rằng linh thể của Trời,

Nhưng do trọng trược bao đời tạo vay.

Thầy không xé áo đầy oan nghiệt,

          Sao tiếp con cho kịp bây giờ ?

          Thấy vầy thôi cũng đành ngơ,

Mặc con trả quả đến giờ Thiên ban.

          Lần cuối cùng lo toan nhắc trẻ,

          Mau khá hành lẹ lẹ đi thôi !

          Thiều quang chớp nhoáng đến rồi,

Thời gian không đợi không chờ đâu con !

          Mãn vui say cuộc tròn trần thế,

          Lặn hụp vào mưu kế sanh nhai.

          Quang âm chớp lẹ đến ngày,

Tóc già điểm bạc con rời rụng chơn.

          Đôi mắt già không còn sáng suốt,

          Thân tiều tụy xa cuộc dương trần.

          Oại oằn cái bịnh xác thân,

Đến ngày cuối thấy bần thần lắm ru !

          Đến lúc ấy mịt mù Thần Khí,

          Tinh khô rồi, dịch vị cũng tiêu.

          Sao con đạt máy cao siêu ?

Xác thân trả lại thương yêu dương miền.

          Này con hỡi ! Xích xiềng buộc trói,

          Con đại lực mở lối Thiên y.

          Khoác vào lớp áo từ bi,

Mặc vào áo đạo con tri tận tường.

          Mau gìn nếp kỷ cương chánh giáo,

          Gắng lẹ lên con tháo nghiệp vay.

          Chữ Tu không đợi chờ ngày,

Chữ Tu nào nói thời gian theo mình !

          Con tỏ ngộ chơn linh nhập thể,

          Tức lúc ấy Thượng Đế chiếu truyền.

          Do vì con có tiền duyên,

Cởi bao mù quáng đảo điên tánh trần.

          Con ơi hỡi ! Tử thần chờ đợi,

          Luôn gọi con tới tới mau mau.

          Biển trần muôn sóng chao vao,

Thân con như chiếc thuyền chao giữa dòng.

          Thì mau chóng ngược dòng xuôi nước,

          Đến bến bờ Tây trước nghe con !

          Gìn lòng giữ dạ sắt son,

Trung kiên con nhớ vuông tròn tánh linh.

 

                                      HỰU :

          Tánh linh xé bọc chốn mây mờ,

          Con nói rằng tu chớ hững hờ !

          Mau kíp bươn qua bao bẫy rập,

          Cởi nhiều oan trái há chần chờ !

 

                                      HỰU :

          Chần chờ nghiệp đến gọi con,

Mau tu hãy khá thế phồn vượt qua !

          Ly cảnh trần tìm ra chơn lý,

          Suốt thông huyền điển khí hấp hô.

          Đạo mầu con gắng điểm tô,

Vòng tròn Thái Cực nhấp nhô diệu huyền.

          Khỏa tất cả trần duyên đi hỡi !

          Còn ưu phiền vì bởi tâm mê.

          Than thân trách phận ê chề,

Lòng hay bi lụy nặng nề Hậu Thiên.

          Còn phiền não đảo điên linh tánh,

          Vì không định xa lánh thất tình.

          Cho con hai nẻo chống kình,

Nghiệp đang ngự trị trong nghìn Hậu Thiên.

          Nó cướp đoạt Tiên Thiên Chi Khí,

          Của con khờ nhập quỉ theo ma.

          Thương con cứ mãi hít hà,

Não phiền không dứt trược ra xác này !

          Bởi con yếu nghiệp vây đòi bủa,

          Đức mỏng quá chẳng giũa rèn Tâm.

          Thế nên nhập cuộc thăng trầm,

Nó thường làm Chủ Nhơn Ông hoài hoài.

          Với lục dục thường hay nhiễu loạn,

          Vì Thức Thần chẳng sáng linh đơn.

          Con hay Tâm dạ mát hờn,

Chịu nhiều mối khổ do con tạo đầy.

          Thầy thương trẻ vì hay thầm thỉ,

          Trách thân này bi lụy rên than !

          Con sao ngu mãi tân toan ?

Chữ Tu là chịu nát tan tình đời.

          Hãy hạ mình chìm nơi lặng lẽ !

          Phải chìu lòn với kẻ thù ta.

          Con ơi ! Đừng có phân ra,

Muôn loài vạn vật cùng Cha hóa hoằng.

          Không nghịch lẫn bao lần chia rẽ,

          Hãy tình thương tô vẽ mặn mòi.

          Chữ Tu đâu nói ngồi thôi,

Trau Tâm sửa Tánh ra mòi Tiên Thiên.

          Không danh vọng tình tiền ái ố,

          Không chức quyền mua chỗ ngồi trên.

          Không làm đau khổ mới nên,

Con thời ban rải đắp nền từ bi.

          Hạnh nhẫn nại kiên trì tu học,

          Đức sáng đầy tràn khắp châu thân.

          Tỏa ra diệu điển Kim Thần,

Vô vi tịch mặc xác thân không màng.

          Con ơi hỡi, đừng mang danh dự !

          Cái thân này đâu giữ trường tồn.

          Giữ sao linh điển Chí Tôn,

Linh quang nhập thể phục hườn Tiên Thiên.

          Con đã tu chú chuyên lừa lọc,

          Gắng chí hùng con dốc bền lâu.

          Trần gian đua cuộc chuốc sầu,

Thong dong tự tại là câu giữ mình.

          Hãy thủ phận mà gìn nguyên bổn !

          Đừng đua đòi đến chốn tranh giành !

          Ôi thôi, náo nhiệt thị thành !

Đừng nên màng tới mà sanh chuyện càn !

          Con hẩm hút lo toan học Đạo,

          Thui thủi mình huấn giáo nội lòng.

          Chính là con đặng thong dong,

Không gây oan nghiệt, nặng tròng oan gia.

          Con đã tu phải xa kẻ ác,

          Không nói hành thối thoát tạo vay.

          Vững bền lập chí đêm ngày,

Cơ huyền ngẫu hiệp Thiên Đài sáng trưng.

          Vầng Nhựt Nguyệt tưng bừng lộ mở,

          Chiết Khảm rồi Ly ở trung Hư,

          Càn – Đoài, con hiệp Đại Từ.

Nhập Khôn hậu thể chơn như hóa hoằng.

          Con hãy sống an thân lạc Đạo,

          Đừng tranh đua lai đáo chợ đời !

          Chữ Tu, Tâm phải thảnh thơi.

Đừng cho xáo trộn vậy thời không an !

          Nếu không an sao sang bỉ ngạn ?

          Vọng động hòa che áng chơn linh.

          Thế rồi con cũng sanh tình,

Sanh tình ắt nhiễm muôn nghìn khổ đau !

          Nay Thầy dạy thì thào cho trẻ,

          Cái cơ huyền lớn bé đều theo.

          Chữ Tu con chớ sợ nghèo,

Miễn sao no Đạo mà theo chân Thầy.

         

                             TRƯỜNG THIÊN :

          Thương con Thầy dạy bao lời,

Nhủ khuyên thỏ thẻ vậy thời bao phen.

          Con ơi gắng chịu thấp hèn !

Để mà nâng tiếng đốt đèn huệ khai.

          Sáng danh rực rỡ CAO ĐÀI,

Tiên Thiên hỗn độn Như Lai chánh truyền.

          Thương con, Thầy mãi nhủ khuyên.

Mau qua bến Giác ngồi thiền “Qui y”.

          Con ơi, hãy dứt đời đi !

Một lần dứt đoạn chia ly trược trần.

          Mau mau kíp hội Tân Dân,

Kẻo không đọa lạc muôn phần thảm thương.

          Con ơi ! Cầu nọ đoạn trường,

Gắng đi con hãy tìm nương Bồ Đề.

          Diệu mầu minh triết giải mê,

Xiển dương chánh pháp lối lề đạo trau.

          Cuộc đời Thầy chuyển cồn dâu,

Thế gian bao nỗi chìm sâu kỳ này.

          Chính tay sát phạt của Thầy,

Là cơ xáo trộn Đông Tây lắm nàn !

          Gắng tu đức hạnh lo toan,

Đức trong con sáng mở màng vô vi.

          Đức ngoài con gắng kiên trì,

Đức lành con đã qui y theo Thầy.

          Nhẫn Kiên chịu nhục là hay,

Hòa nhau vui vẻ bắt tay rỡ ràng.

          Đệ huynh, Tỷ muội liệu toan.

Rỉ tai, khuyên nhủ lên thoàn Long Hoa.

          Cơ Thầy nay chuyển đâu xa,

Kẻo không kịp nữa quỉ ma dắt hồn !

 

                                      HỰU :

          Dắt hồn con trẻ chịu sầu-bi,

          Thầy hạ kêu tu biết mấy khi !

          Mạt pháp Kỳ Tam xoay chuyển hội,

          Gắng bươn mở lối đúng thì ky.

 

                                      HỰU :

          Đúng thì ky con trần hãy tưởng,

          Thầy thương vì độ lượng trần gian.

          Thầy tạo ra chiếc Bát Nhã thoàn,

          Vớt con trẻ lo toan tu học.

          Điễn Tiên Thiên của Thầy bao bọc,

          Gắng mà tu chí dốc thiện lành.

          Con ơi con ! Mau trở nghiệp sanh,

          Mà thức tỉnh duyên lành đã tỏ.

 

          Này Phục Nguyên ! Hôm nay Thầy giáng Đàn, là thâm tình của trẻ hồi tâm.

 

                                      PHÚ LỐI VĂN :

          - Con gắng lo toan diệu lý tùy bước, phong trần siêu thâm sanh khắc.

          - Cơ chuyển biến của Thầy đang xáo trộn khắp bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc !

          - Lọc sảy sàng Thầy xuống để dìu dắt trẻ thơ.

          - Con ơi con, mau gắng tạo Tâm Trung, chớ khá hững hờ !

          - Hãy kiên trì tham thiền nhập định đúng giờ y số.

          - Thầy ban điển chiếu vào Huyền Khung ứng lộ.

          - Khai khiếu trần cho con mà tỏ ngộ Đạo mầu.

          - Hãy bao quát Càn Khôn nhập thể mà tóm thâu.

          - Thầy vẹn vẻ cho bài gìn câu Huyền mật.

          - Khai chánh truyền mấy mươi năm bế tắc.

          - Ứng cơ bút dùng linh điển sắp đặt dạy đời.

          - Nhưng do con vì theo sống cuồng vật chất dập dồi.

          - Nên phải chịu chìm trong biển trần loi ngoi lặn hụp

          - Con ơi con ! Gắng mau tu đừng lìa xa đạo Tâm một phút.

          - Mới kịp kỳ Long Hoa hội thúc giục con tu.

          - Đây lời chơn thành của Đấng diệu điển chính thật ĐẠI TỪ.

          - Mà khuyên con hãy nhìn vào Tâm Trung sáng từ Huỳnh Khí.

          - Nơi Nam Bang, Thầy lấy làm nơi khai đạo siêu nhiên thuần túy.

          - Đã đến ngày Thầy phải chiếu khí Tiên Thiên.

          - Là những mong độ con trẻ mau mau trở về theo bước thiện duyên.

          - Mà tu học theo cơ thiên Thầy chuyển.

          - Đừng nói rằng bao lời Thầy tiếp đây là hoặc huyễn!

          - E con lầm bị quỉ sai khiến hồn con !

          - Nạn binh đao lan tràn khắp dập dồn.

          - Này, Thầy cho con tường tận rằng đây mấy lẽ.

          - Con gắng hành y mà mở xé vô minh.

          - Con bị mê hoặc trong cái cuộc sống hữu hình.

          - Rồi đong đưa, ôi ! Theo cái tình luyến ái !

          - Đã sanh ra nó cột Chơn Tâm con tê tái.

          - Không phút nào con nhớ lại bổn xưa.

          - Này con ơi ! Nếu con tu thì theo thói tu bừa.

          - Sao đến Thầy, Thầy dạy cho bí pháp sớm trưa học hỏi ?

          - Vì con tu mà Hậu Thiên bế tắt vào còn len lỏi.

          - Cái Tâm trần con đầy thói chúng sanh.

          - Và nghiệp xưa của con, nó cứ mãi theo quanh quẩn tung hoành.

          - Con phải trả khó khăn Chơn Thần bại hoại.

          - Rồi từ tiến, con không tiến mà lại lùi suy thoái.

          - Con nản lòng, quỉ lục dục, ma thất tình lại lôi kéo con đi.

          - Thôi con tu mà tu cái kiểu gì ?

          - Thầy khó hiểu, hôm nay Huyền Vi thắc mắc !

          - Con ơi con ! Nếu nói tu mà Tâm con còn kỳ quặc.

          - Thì tu chi sao con không chịu đặt ra lời ?

          - Nếu tu như thế, thì con có đến cửa Trời ?

          - Hay là phải chịu đắm chìm trong u tối đã dời linh tánh.

          - Đây Thầy cho con biết, bởi vì con bản ngã cao không cầu cạnh.

          - Mà hạ mình dẹp thói chúng sanh để hườn tánh thiên nhiên.

          - Rồi đụng chuyện con cứ mãi thắt chặc tiền khiên.

          - Nó không chịu buông con vì con không hiền trong dạ.

          - Con đã tu nhưng thất tình lục dục con lơ lấp khỏa.

          - Cái Tâm trần ở đấy đến ngày vồn vã hại con.

          - Làm linh tánh con phải chịu dày đặt khó bảo tồn.

          - Trong cô động, ôi ! Tâm con trống trải.

          - Bởi vì con nói tu nhưng tu trong bừa bãi.

          - Không xét mình để tìm hiểu nghĩ lại tánh trần.

          - Thế thì Thầy chấp nhận, dù tu là tu của cái xác thân.

          - Nhưng linh hồn con bị bao nhiêu phần ám khí.

          - Nó đã dắt con bởi vì con hòa nhịp ở trong tánh quỉ.

          - Luôn réo hồn con để hòng cướp khí Tiên Thiên.

          - Thì con ơi con ! Tu làm sao trở lại diệu huyền ?

          - Mà hư tịch mở mang trí thiên vô cực.

          - Con đã tu, Thầy khuyên con đừng bao giờ bực tức !

          - Hãy gắng dằn, dù cái thân cùng cực cho xong.

          - Mau lập chí hãy nung nấu trọn vẹn Tâm lòng.

          - Để theo Thầy, Thầy tìm về nẻo Không hoàn lại.

          - Con ơi ! Khi đã tu, con xả trần duyên nhẹ nhàng thơ thái.

          - Đó xả bề ngoài nhưng con mắc lại bên trong.

          - Là vì bề trong do chế ngự của thất dục thông đồng.

          - Rồi đục đẽo làm con mất tỏ nguồn chơn lý.

          - Rồi con Sân, Si, Tham, Hận đốt tiêu Tiên Khí.

          - Trược ám Thần thì lý ấy tà lý dẫn con.

          - Làm sao con trực ngộ linh tánh bảo tồn ?

          - Con cứ thủ rằng cái Tâm con quảng đại.

          - Con quảng đại nhưng nói lời con đây ngẫm lại.

          - Cái nghiệp vay từ bao nhiêu kiếp nó đến hại chơn Thần.

          - Nó len lỏi tinh tế nếu con uể oải xác thân.

          - Và trong lúc Tâm con chao, không chuyên cần tinh luyện.

          - Lúc ấy nó chen vào để chế Hồn con mà sai khiến.

          - Cứ diêu động lòng mãi biến chuyển liền liền.

          - Con phải trái phân vân trong dạ liên miên.

          - Mà không biết đoạn nó đi thì sao yên tấc dạ ?

          - Nó quyết hành con tiều tụy châu thân để con rời rã.

          - Và để xen vào mô tả tánh phàm.

          - Do vì con không có chịu nung đúc ý chí lo kham.

          - Mà lạc lõng để đành chịu cửa Tam Gia bế.

          - Con ơi con ! Hậu Thiên sống đây trược trần khí đầy nhơ uế.

          - Tuy tạm dùng con phải theo chữ khắc chế Tiên Thiên.

          - Con phải lấy Tâm Trung làm cái chủ quyền.

          - Đừng để những gì mờ ám đảo điên Tâm Tánh !

          - Khi con đảo điên Tâm Tánh tức là con cô đọng trong hiu quạnh.

          - Điển linh Thầy cũng xóa mờ cảnh Thiên Đài.

          - Con ơi ! Con thông đồng với quỉ tay sai.

          - Dìu dẫn đi, ôi thôi ! Tạo hoài nghiệp quả.

          - Vì tạo ra biết bao nhiêu oan trái con nay phải trả.

          - Chấp nhận đi nung nấu hối hả chánh chơn.

          - Con đại hùng, đại lực, đại chí, giữ vững lập trường.

          - Mà vùng vẫy để tìm vươn đạo pháp.

          - Biết cơn sóng trần xác thân con chịu nhiều bão táp.

          - Nhưng gắng gìn giữ để hội hạp Thiêng Liêng.

          - Con đã tu thì phải chịu hạ nhục, nhẫn kiên.

          - Phế cái thân để tìm yên tư tưởng !

 

                                      HỰU :

          Tư tưởng hành sai lý diệu huyền,

          Con hằng tịch mặc mới tâm yên.

          Qua bên Giác cảnh Bồng Lai ngộ,

          Lặn hụp bao đời bởi nghiệp duyên.

 

                                      HỰU :

          Nghiệp duyên con lỡ tạo rồi,

Ngày nay hãy gắng tô bồi quả công.

          Thầy đã lập cộng đồng Tam giáo,

          Để sảy sàng chỉnh đạo nguyên nhân.

          Lọc lừa thiệt tướng chí chân,

Những con thức tỉnh xa dần trần gian.

          Mặc vào áo Kim Cang định tánh,

          Thoát ly đời xa lánh bụi dơ.

          Tâm con chẳng có hững hờ,

Chữ Tu con quyết chớ ngơ tất lòng.

          Thầy đã dạy thông đồng chơn lý,

          Cơ tận diệt cho quỉ hành con.

          Nếu mà chẳng ngộ Kim Đơn,

Thì thôi hủy hoại không còn linh quang.

          Thầy đành xa trẻ mang trược uế,

          Đã lặng câm Thầy để trị trừng.

          Con ơi, hãy gắng vẫy vùng !

Bụi trần con phải quét cùng Thân Tâm.

          Nay Thầy giảng diệu thâm chơn pháp,

          Suy nghiệm đi, chí lập công tu !

          Linh quang cực sáng Chơn Như,

Thầy toan độ trẻ, Đại Từ khuyến nhơn.

          Thầy chìu lòn bao cơn thống thiết,

          Thầy hạ mình con biết hay chăng ?

          Sao con chẳng chịu tỉnh Thần ?

Để đời lôi cuốn tấm thân khổ sầu !

          Tâm héo gầy vì đâu con hỡi ?

          Còn linh hồn đi tới diệt vong.

          Đời con cứ mãi bềnh bồng,

Trôi theo dòng nước khó mong vẫy vùng.

          Nước cuốn đi nhập chung linh tánh,

          Mà xác con lánh cảnh Thiên Đài.

          Thế nên Thầy chịu bó tay,

Đành cho trẻ phải đọa đày trả vay.

          Nơi Nghiệt Cảnh khó ai chối đặng,

          Cơ sảy sàng con chẳng ra đâu !

          Thầy mang bão táp thành sầu,

Trên Trời lửa sấm cồn dâu thảm nàn !

          Dưới đất chuyển lan tràn ác tặc,

          Bịnh dịch lây đầy khắp Ngũ Châu.

          Con ơi ! Trong lúc cồn dâu,

Dù con thức tỉnh còn đâu Thầy truyền !

 

                                      BÀI :

          Thôi Thầy thăng, bãi đàn tiền.

Mong con trần thế tròn duyên tu hành !

          Hãy gắng chí hườn thanh bửu diệu,

          Gắng chìu lòn đạt khiếu Thiên khai.

          Thầy đây ứng hiệp Đảnh Đài,

Dạy con bao tiếng hoằng khai lý huyền.

 

          Thôi Thầy thăng, cứ theo đúng Sóc Vọng, Phục Nguyên con hãy tiếp Thầy !

 

P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con vâng !

 

 

  

void(0);

 

 

     

 

 

     

 

 

      Ngọ thời ngày 01 tháng 12 niên Mậu Thìn

 

              THẦY LUẬN VỀ CHỮ TU (#13)

                             ---------------------

 

                                      THI :

          BẠCH quang chiếu diệu cõi đàn trung,

          HẠC réo nguyên nhân hiệp vẫy vùng.

          ĐỒNG điển khai cơ nguồn chánh lý,

          TỬ đời sống Đạo tiếp Huyền Khung.

 

          BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ. Này Phục Nguyên ! Hôm nay Ta đến đây báo đàn trước. Hãy tịnh tâm tiếp nghinh Đại Từ Phụ. Ta lui…

 

Tiếp điển :

 

                                      THI :

          HUYỀN mật Thầy ban trẻ giáo đời,

          KHUNG khai NHÃN TẠNG độ năm nơi.

          THƯỢNG hành ĐẠI ĐẠO xây nguyên bổn,

          ĐẾ khuyết truyền cơ tỏ diệu lời.

 

          HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ.

 

                                      BÀI :

          Hỷ chào tất cả nữ nam !

Thầy nay tá thế giáng đàn xây cơ.

          Phục Nguyên nhân tìm lời giáo hóa,

          Độ cõi trần khá khá kíp mau !

          Kẻo thôi sóng dậy ba đào,

Hãy dùng cơ biến khó nào thoát ra.

          Con hãy gắng xông pha dìu dẫn,

          Dắt nguyên nhân thoát trận mê hồn.

          Kẻo thôi gió dập mưa dồn !

Nào đâu đặng tránh hãi hùng Kỳ Tam !

          Biết rằng tu dứt phàm bỏ xác,

          Thầy độ con dào dạt dường bao.

          Cái cơ chuyển biến lộn nhào,

Khó mong thoát khỏi đành sao lặng người !

 

          Này Phục Nguyên con ! Theo như lời Thầy nói trước hai ngày Sóc Vọng, Thầy tiếp dạy về huyền mật để lưu truyền hậu thế về cơ Đại Đạo Tối Thượng của Thầy.

 

                                      BÀI :

          Cơ tiến hóa Thầy đây sắp diễn,

          Giáng đàn tiền Thầy khiến sai con.

          Hãy mau cứu độ trần hườn !

Châu nhi phục tải trong cơn nạn sầu.

          Thầy khai đạo gìn câu yếu mật,

          VÔ THƯỢNG THỪA đầy ấp tình thương.

          Ban mai nhỏ giọt tinh sương,

Chiều về phủ xuống mọi đường hoàng hôn.

          Theo định luật bảo tồn sanh tử,

          Gắng gẫm xem mà giữ diệu huyền.

          Kẻo thôi trong cảnh đảo điên !

Nát tan Hồn Phách khó an bao giờ !

          Thầy thương thay đứa ngơ lảng Đạo,

          Mãi theo đời chuốc tạo quả khiên.

          Con ơi ! Định luật gieo truyền,

Như vòng xích sắt nào yên bao giờ !

          Thương những trẻ bơ phờ Tâm dạ,

          Không gắng tu để trả quả nhồi.

          Con ơi ! Khảo đảo dập dồi,

Xác hồn chẳng thấy thảm thôi khôn lường !

          Đường tu học con nương sửa đổi,

          Vững trí lòng lề lối Tâm Trung.

          Kẻo thôi đau khổ dập dồn !

Kêu Thầy đâu thấy hãi hồn muội mê !

          Thầy thương sao não nề đứt ruột,

          Còn trẻ thời trói buộc tâm linh.

          Không tu xa đạo hãi kinh,

Còn tu phải vấp trong tình thế gian.

          Thầy nay giảng tuần hoàn tạo hóa,

          Luật khai sinh trả quả đi đầu.

          Thương đời nắng dãi mưa dầu,

Thương trong con trẻ khó hầu hòa nhau.

          Thầy thương dạy gìn sao yếu lý,

          Chữ ĐẠI ĐỒNG tinh túy hành thâm.

          Đứng, đi, ăn, nói, ngồi, nằm,

Chuẩn thằng khuôn luật phóng tầm bên trong.

          Tham, Sân, Si, diệt không cội rễ.

          Rửa thất tình quỉ kế dụ luôn.

          Còn khi lục dục diễn tuồng,

Con mau dụng trí huệ khuôn gìn lòng.

          Tu như thế hạnh trong sáng suốt,

          Chớ tu ngoài cảnh cuộc vui chơi !

          Nào đâu thấy lý Đạo Trời !

Con tu như thế khó thời đặng xong !

          Tu làm sao nhìn lòng xét tánh,

          Sửa đổi hoài đức hạnh thuần lương.

          Trong ngoài gắng tạo tình thương,

Muôn loài vạn vật cùng đường hóa sanh.

          Chớ con tu không hành theo lý,

          Tu bên ngoài ma quỉ diễn tuồng.

          Làm sao vào trọn hạnh khuôn ?

Con tu như thế Thầy thương dường nào !

 

          Này Phục Nguyên ! Hôm nay Thầy luận về chữ TU bởi vì cơ Đạo Thầy khai trường trải đã hơn sáu mươi năm nay. Nhưng Thầy chẳng thấy đứa nào làm nên Đạo sự cả. Do vì chưa định rõ chữ TU, dù Thầy vẫn biết đứa nào cũng nói rằng tu. Nhưng tu như thế nào ? Phục Nguyên con có hiểu rõ không ?

 

P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con có rõ !

 

THẦY :

                                      PHÚ :

          Nay Thầy luận chữ TU cho rõ,

          Để các con giác ngộ chơn lòng.

          Các con ôi ! Tâm vững nhìn trong,

          Mãi nói tu chưa xong gì cả !

          Thầy thương con dạy tu chìu hạ,

          Hãy nhẫn kiên để phá u mê !

          Con gắng tu vững lối đi về,

          Nguồn Đạo mạch mọi bề nung nấu.

          Con nói tu nhưng Tâm lộn lạo,

          Để thất tình trở tráo hại con.

          Thì con tu đến núi đá mòn,

          Chưa thấy Tánh của con sao đấy ?

          Nói rằng tu nhưng Tâm không thấy,

          Dù biển cạn là ấy bình phong.

          Nói rằng tu nhưng mãi giặc lòng.

          Luôn ngự trị chưa thông Đại Đạo.

          Thì con hỡi ! TU gì lộn lạo ?

          Thầy định đây xông xáo chữ TU.

          Con hãy gắng nghiệm kỹ vẹt mù !

          Mà tri rõ hạnh tu con nhé !

          Bóng thiều quang lằn sao chớp lẹ,

          Tuổi của con khó kể bao năm.

          Thì Thầy giảng cho rõ khai thông,

          Con ghi lấy Đạo lòng sửa đổi.

          Tu kềm Tâm đừng sanh nông nổi,

          Là hạnh tu sửa đổi lâu nay.

          Thì con ơi ! Thầy chiếu điển khai,

          Cho con sáng Thiên Đài lố hiện.

 

                                      THI :

          Tu sửa trong Tâm lúc lỗi lầm,

          Tu thiền định tỉnh tánh thường trong.

          Tu khai huệ trí đừng nhầm lẫn !

          Tu thấy tình thương ấp ủ lòng.

 

                                      HỰU :

          Ủ lòng Đạo hạnh khai thông,

Chữ TU sửa đổi Tâm hườn bổn nguyên.

          Tu xác định phải quên dĩ vãng,

          Mà gắng hành tạo sáng trung cơ.

          Chữ TU con chớ bơ phờ !

Gắng chuyên cần định ngày giờ mới xong.

          Tu thấy tánh thấy lòng biến đổi,

          Sửa bên ngoài nhà tối mở khai.

          Con tu thiền định đêm ngày,

Nhưng mà biết tánh chớ phai nội lòng !

          Con nói mãi thân tòng tu học,

          Nhưng tánh trần chưa dốc sửa sai.

          Phí bao thời giấc miệt mài,

Uổng công trình học dạn dày ngày đêm.

          Thiền định thấy tự kềm tánh tục,

          Sửa đổi lòng thần thức diễn ra.

          Con ơi ! Tu lấy chữ HÒA,

Nhẫn kiên làm gốc, tìm ra Đạo Thầy.

          Thầy những mong bắt tay hiệp mặt,

          Tạo tình thương chơn thật là tu.

          Con tu đạt lấy Chơn Như,

Chữ TU nhìn thấy đi từ bên trong.

          Tu phải khá nhìn lòng mê muội !

          Là vô minh rong duỗi đêm ngày.

          Làm cho tâm tánh đổi thay,

Sáng vui chiều khóc, hoài hoài đó con !

 

          Này Phục Nguyên ! Nay Thầy giảng chữ TU, con có điều chi muốn làm sáng tỏ ? Thầy cho phép con cứ tự nhiên nói ra để Thầy giảng tiếp về chữ TU.

 

P.NGUYÊN : Bạch Thầy ! Con không có điều chi để nói kỉnh xin Thầy dạy tiếp.

 

THẦY : Hôm nay mục đích Thầy giảng về chữ TU là để cho con hành Đạo sự sau này mà khai hóa cho hàng nguyên nhân tỏ ngộ về yếu lý chữ TU mà quay trở về bổn nguyên của mình khi xưa. Trực giác bổn tánh thiện ban đầu mà hồi Tâm lai đáo, hướng về con đường tu.  Nhưng phải xác định rõ chữ TU thế nào ? TU thì không mơ hồ, tu phải sáng suốt, dùng trí huệ mới đặng ! Kẻo thôi lầm uổng một kiếp tu, phải không con Phục Nguyên ?

 

P.NGUYÊN : Bạch Thầy, đúng vậy.

THẦY :

                                      PHÚ :

          Nay Thầy giảng chữ TU Đại Đạo,

          Các con hành lai đáo bổn nguyên.

          Đường tu học cố gắng định yên !

          Khai thần thất gieo truyền khuôn mối.

          Hoằng Đại Đạo, Thầy ra lề lối.

          Để các con mở trói thân phàm.

          Này con ơi ! Gắng liệu lo toan,

          Đừng mai một buộc ràng linh tánh !

          Nói rằng tu con gìn đức hạnh,

          Sáng suốt lòng tạo cảnh Như Lai.

          Đừng xen vào quỉ dữ biện bày !

          Là tam độc khó ai đặng thấy !

          Các con ơi! Tâm Trung sở cậy,

          Định vào Hồn mới thấy Mâu-Ni.

          Kẻo không thôi con phải khốn nguy !

          Cơ trả quả những gì vay mượn !

          Đã nói tu con đâu đặng sướng,

          Gắng chìu lòn liệu lượng độ tha.

          Chữ TU trong con phải dung hòa,

          Ngoài hạ mình, lời Cha dạy rõ.

          Những thói hư con mau chừa bỏ,

          Diệt tánh xấu mới ngộ Đạo Thầy.

          Con đừng lấy tu là việc giải khuây,

          Sao nên Đạo miệt mài học hỏi ?

          Chữ TU là con thường sửa đổi,

          Đổi cái hư bỏ thói xấu xa.

          Chữ TU là thông suốt ba nhà,

          Gìn yếu lý Tam Gia phục bổn.

          Khí trung nhiên con khai nơi rốn,

          Hấp thụ vào khắp chốn huyệt môn.

          Hạnh chơn tu đừng có quá khôn !

          Khôn xảo quyệt nhưng Hồn tiêu diệt.

          Này con ơi ! Dạy con tình tiết,

          Hãy cư xử phải biết thương người !

          Chớ vị ngã người sẽ chê cười,

          Là vị nhân theo lời Cha dạy.

          Còn nói tu nhẫn kiên biến cải,

          Dẹp tánh phàm, ý chân gìn giữ.

          Nay Thầy dạy cho con tuần tự,

          Chữ Tu Trì khá giữ nghe con !

          Trước tiên là con bỏ giận hờn,

          Đừng nuôi mãi làm con xáo trộn.

          Vì thất tình luôn luôn gây khốn,

          Lừa đảo con trong bốn bức tường.

          Con ơi ! Tu hãy gắng can cường.

          Đừng mê muội vấn vương đau khổ.

          Nay kề cận cơ Thầy thố lộ,

          Tiếp điển đàn để độ các con.

          Gắng tu đi đừng có há sờn !

          Tâm không phóng trong cơn mê hoặc.

          Nếu Tâm trần con còn dày đặc,

          Thì Tâm đạo đi mất con ơi !

          Nay Thầy khuyên con lấy những lời,

          Của Huyền Khung chớ dời tư tưởng !

          Con đừng tu trong chìu thụ hưởng,

          Thì Tâm phàm vẫn dính thế gian.

          Phủi xong đi những cái buộc ràng,

          Làm đường Đạo khó an tịnh luyện.

 

          Này Phục Nguyên con ! Trong lúc Thầy tiếp Đàn vẫn nghe tiếng động, thế nên Thầy phải ngưng. Con còn khiếm khuyết trong vấn đề nghi lễ.

                                      BÀI :

          Tiếp Đàn cơ giáng về đâu,

Điển thanh, Thầy xuất làu làu lý kinh.

          Con hãy gắng giữ gìn nghi lễ,

          Tiếp với Thầy đâu dễ thế này ?

          Thương con, Thầy giáng xuống đây.

E con thiếu sót có ngày quở răn !

          Khi tiếp Đàn, tâm thần thanh tịnh.

          Hãy lắng lòng chấn chỉnh nội tâm !

          Kỉnh thành với Đấng Tam Thanh,

Thầy nay giáo hóa nhân lành về con.

          Con hãy gắng lo tròn phận sự,

          Giữ Pháp Đàn chăm chú lời Thầy.

          Kẻo thôi quở phạt không hay !

Thiên Thần Thầy xuống nể ai bao giờ !

 

          Đó lời Thầy dặn hôm nay để lấy làm kinh nghiệm, bởi vì trong lúc tiếp Thầy thì phải trọn giữ thanh tịnh.

 

P.NGUYÊN : Bạch Thầy hoan hỷ ! Vì những thiện duyên dự đàn đây chưa hiểu nghi thức, phần khuyết điểm do nơi con không sắp xếp.

 

THẦY : Vậy kể từ nay con phải thận trọng trong việc nghi lễ khi lập Đàn. Thầy tiếp con phần nữa, Thầy thăng chiều tiếp Thầy.

 

                                      THI :

          Tu gắng gìn Tâm phải dũa mài,

          Tu tròn Đạo hạnh đáo hoằng khai.

          Tu trong sửa đổi hườn chơn tánh,

          Tu thoát trần vương, cố miệt mài.

                             PHÚ LỐI VĂN :

          - Này các con ơi ! Trong cơ Thầy xoay chuyển,

          - GắngTrung Đạo yếu lý để con chớ mờ phai !

          - Về nguồn gốc lúc ban sơ thuở hồng mông của Thầy CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO.

          - Con đừng tự đắc với nét mặt vênh váo !

          - Chống chỏi Thầy, Thầy sẽ trừng phạt quả báo dặc dày.

          - Các con ơi ! Kỳ Tam cơ Đạo Thầy chỉnh lại đây.

          - Mà gieo truyền chơn lý để các con tìm ngay nguyên bổn.

          - Thượng, Trung, Hạ, con mau gìn chớ để cho lẫn lộn !

          - Cõi Hư Trung, Thầy hoát điển cho cửa TỐN nhập vào.

          - Nếu các con tu mãi mà Tâm Tánh vẫn lao xao.

          - Thì cửa LY con sẽ lộn nhào bởi khắc.

 

          Thôi Thầy thăng. Thầy tiếp Đàn, các con đừng có động, nếu như thế thì điển không trọn lành, làm ảnh hưởng đến Đồng Tử. Thầy thăng, chiều Thầy tiếp.

 

 

      Dậu thời, ngày 01 tháng 12 niên Mậu Thìn

 

             THẦY DẠY TIẾP CHỮ TU (#14)

                             --------------------

 

                                      THI :

          CAO thâm lẽ Đạo độ quần mê,

          ĐÀI đảnh Thiên khai cứu não nề.

          THƯỢNG Phụ gieo truyền môn pháp bí,

          ĐẾ mầu mật khải tựa Bồ Đề.

 

          CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Này Phục Nguyên, hãy tịnh tâm nghe Thầy dạy !

 

                             BÀI TRƯỜNG THIÊN :

          Con thành tâm nghe Thầy giảng tiếp,

          Chữ Tu Hành cho kịp Long Hoa.

          Khai cơ chánh giáo Bửu Tòa.

Tìm người gieo mối gây ra chơn truyền.

          Đạo của Thầy Tiên Thiên vi diệu,

          Để hóa hoằng mở khiếu nguyên nhân.

          Trực Tâm giác Tánh hườn Thần,

Tri nguồn Đạo mạch lê chân cứu đời.

          Đời điêu tàn ở nơi trược cấu,

          Đời hoại băng ít thấu lý huyền.

          Do đời đắm đuối Tình Tiền,

Đời nay khoa học chinh nghiêng Đạo Thầy.

          Đời tan nát do tay sai chuyển,

          Thầy dạy răn roi điển quyền hành.

          Muôn loài vạn vật hóa sanh,

Do Thầy điều khiển nhuận lành như nhau.

          Đời sắp diễn binh đao tật ách,

          Đời hỗn độn quét sạch yêu tà.

          Thầy cho con biết ngộ ra,

Lý mầu nhiệm lẽ chương tòa Nhãn Thiên.

          Đạo hoằng khai định yên cuộc sống,

          Đạo dìu đời chèo chống giáo dân.

          Đạo kêu kẻ muội thức thần,

Đạo hườn tánh giác Kim Thân Bồ Đề.

          Do vì cuộc não nề gây mãi,

          Cuộc chống kình ắt phải diễn ra !

          Ngày tàn Thầy nói đâu xa,

Các con sẽ thấy chánh tà phân hai.

          Vì nhiễu loạn Thầy khai chơn lý,

          Kéo con về nguyên vị ban sơ.

          Con ơi ! Hãy gắng từ giờ,

Kẻo thôi không kịp Đồ Thơ hóa hoằng.

          Cõi Tiên Thiên xa tầng Hạo Khí,

          Thì âm thần bi lụy rên than.

          Trị con dẹp thói ngang tàng,

Dạy con biết nẻo Niết Bàn gần trong.

          Con ơi hỡi ! Nhuận dòng vật chất,

          Đến ngày tàn con thắt thẻo lòng.

          Lo hoài không đủ tròn xong,

Sao đường tiến hóa con không quay về ?

          Trong Kỳ Tam, bốn bề Thầy bố.

          Võng Thiên La, Thầy lộ con nghe.

          Con nghe thì rán dặt dè !

Sửa Tâm rèn Tánh chở che linh hồn.

          Kẻo không thôi dập hồn khó thấu,

          Vì dạy răn tâm xấu hườn chơn.

          Gắng tu công quả mót bòn,

Công phu, công đức sắt son theo Thầy.

          Gầy công trình con xây nền Đạo,

          Chọn công tâm lai đáo hườn đơn.

          Con tu chớ có ngại sờn !

Theo Thầy bố hóa tìm con quay về.

          Này Phục Nguyên ! Mọi bề lo liệu,

          Con hữu hình am hiểu chánh truyền.

          Là do trách nhiệm cơ Thiên,

Hãy dùng huệ trí định yên lần này !

          Gắng dặt dè Đông Tây xông xáo,

          Đường cứu đời gắng tảo tần đi.

          Nếu con thắc mắc việc chi,

Định tâm Thần trụ, Thầy ghi nhiệm lời.

          Nếu hoằng khai con thời không định,

          Thì quay đi liệu tính lo toan.

          Đó là Thầy chuyển Tâm con,

Kẻo thôi quỉ tặc hại con đau sầu !

          Hãy gắng ghi tròn câu yếu lý !

          Đường giáo dân phỉ chí toại lòng.

          Trở về hư cảnh hườn Không,

Thầy tô điểm nhãn Nhơn Ông hiệp hòa.

 

                                       HỰU :

          Hiệp hòa một mối gây ra,

          Giáo chúng dìu dân đến gặp Cha.

          Cứu thế Kỳ Tam nhiều khổ ách,

          Nhưng mà quyết chí ấy lòng ta.

          Khai cơ chánh pháp nguyên nhân phục,

          Lai đáo Huỳnh Trung kết lại ba.

          Mồ Thổ Mâu Ni hoằng hoát sáng,

          Viên minh quảng đại diệt tâm tà.

 

                                      HỰU :

          Diệt tâm tà gắng hòa định tỉnh,

          Khéo giữ gìn toan tính liệu thân !

          Con ơi ! Hãy gắng phong trần,

Để mà giáo hóa định Thần kẻ mê.

          Nạn của con còn bề nhiều lắm !

          Chưa hết đâu vì nắm cơ Thầy.

          Lường lòng trực ngộ hoằng khai,

Gieo truyền chánh giáo tam tài bổn nguyên.

          Con tỉnh tịch tham thiền nhập định,

          Đúng số hành chấn chỉnh bên ngoài.

          Cứu đời trí huệ mở ngay,

Để mà léo lách những ai hại mình.

          Thầy cho biết con gìn cẩn trọng,

          Kẻo thân con khó chống bươn về !

          Con thành tâm hiệp Bồ Đề,

Huyền Khung tá trợ chở che thân phàm.

          Nhưng do con liệu toan mọi mặt,

          Nơi hữu hình không thật đâu con !

          Gắng đi tự lấy lo tròn,

Vẫy vùng ngang dọc tựu đoàn chơn tu.

          Cố ẩn nhẫn thân con cho lắm !

          Chịu hạ mình tô đậm Đạo Thầy.

          Con ơi ! Xông xáo dạn dày,

Phong sương hồ hải một tay một mình.

          Đường giáo hóa một mình bao nỗi,

          Vì tặc đồ còn thói điêu ngoa.

          Nấp rình mong hại con Ta,

Thầy khuyên con định đánh xa ám Thần !

          Để giữ gìn xác thân hữu thể,

          Sau gieo truyền Thượng Đế huyền linh.

          Oai năng sứ mạng vẹn gìn,

Tự con cố gắng sức mình là hay.

 

          Đó Phục Nguyên !

 

                                      HỰU :

          Rồng bay lượn có Thầy chụp bắt,

          Rắn ló đầu nghèo ngặt lắm con !

          Những mong tu học sắt son,

          Kẻo thôi quỉ dữ véo von gọi hồn !

 

                                      HỰU :

          Gọi hồn trẻ phải nhớ công phu !

          Tâm chuyển oai linh hãy đoạn trừ !

          Trừ diệt Tham, Sân, Si luận mãi.

          Gìn lòng nhiệm thể hoát Chơn Như.

 

                                      HỰU :

          Chơn Như Thầy giảng nãy giờ,

Nghe lời thì chớ hững hờ nghe con !

          Giáo khai chi độ linh hồn,

Cứu đời phải gắng lo toan kỳ cùng.

          Thầy xoay cơ điển hãi hùng,

Con mau dè dặt thân cùng giáo dân !

          Thương con còn nỗi phong trần,

Mau mau dè dặt ân cần lời khuyên !

          Nạn kia từ dữ hóa hiền,

Kẻo thôi con lại khó yên người đời !

          Thương con nào được thảnh thơi,

Bởi mê con khổ vì đời độ- tha.

          Con ơi ! Trách nhiệm của Cha,

Giáng đàn ban điển khai Tòa bửu linh.

          Cho con nghe thấy vô hình,

Cái cơ diễn biến nhân tình nạn tai.

          Nay Thầy lời thật phơi bày,

Con hiền gắng giữ tâm chay hạnh bường.

          Tu sao cố vững lập trường,

Hạnh tu phải biết tùy nương người đời.

          Nhẫn kiên chịu nhục vậy thời,

Nhẫn Hòa con xử theo lời Cha răn.

          Lý chơn con đã tầm phăng,

Hôm nay giáo huấn cho trần tỉnh tu.

          Chữ TU cao vút mây mù,

Nhưng mà trước mặt đi từ bên trong.

          Nếu con tịnh định thanh lòng,

Tức là con hiệp cộng đồng Tam Qui.

          Phật, Tiên, Thần, Thánh đều quì.

Thay cơ Thầy chuyển thì ky điêu tàn.

          Để mà trị đứa nghinh ngang,

Trừ loài quỉ dữ lan tràn khí xung.

          Thầy cho con biết hãi hùng,

Lánh thân con hỡi hãy dùng quyền năng.

 

                                      HỰU :

          Quyền năng nhập lý khá tu hành,

          Con hỡi ! Gìn tâm hiểu ngọn ngành.

          Nhứt bổn qui nguyên huyền mật diệu,

          Nam mô học hỏi chữ Tam Thanh.

 

                                      BÀI :

          Hôm nay Thầy tiếp điển đàn,

Nói cơ chuyển biến rõ ràng bày phân.

          Thầy hạ mình độ lần chót nữa,

          Kéo con về đến cửa Huỳnh gia.

          Nhủ con bỏ thói tây tà,

Mượn lời Đồng Tử thuyết ra chánh truyền.

          Lần chót khai TIÊN THIÊN ĐẠI ĐẠO,

          Thầy mở đầu lai đáo siêu nhiên.

          Cho con danh hiệu PHỤC NGUYÊN,

Khai cơ chánh lý gieo truyền Kỳ Tam.

          Thầy mượn lời định an thành kiến,

          Để con trần ứng biến lại xem.

          Chớ đừng phân biệt thấp hèn !

Giàu sang quyền chức cũng phen oại oằn.

          Nay Kỳ Tam thêm phần Thiên Khí,

          Xích lại gần Thầy chỉ bao lời.

          Điển linh giáng độ trần vơi,

Để con tùy tỉnh, tùy thời, tùy duyên.

          Thầy ẩn danh cơ Thiên ĐẠI ĐẠO,

          Chữ CAO ĐÀI chưa ráo mực xanh.

          Là do con hiểu ngọn ngành,

Thu về Tiên Khí trở nhành hoa đăng.

          Vì Kkỳ Tam tâm thần rời rã,

          Thêm văn minh nó phá con người.

          Với cùng khoa học vọt thời,

Biết bao vật chất mọc mời gần con.

          Thì kinh điển sao mòn tâm trí !

          Nên cơ bút Thầy chỉ hết trơn.

          Khuyên con cố gắng lai hườn !

Tiên Thiên đầy nhuận, xa chơn biển trần.

          Bỏ Hậu Thiên nặng phần trược khí,

          Nhưng do cơ bầy quỉ xen vào.

          Cho nên Thầy chuyển Nam Tào,

Với cùng Bắc Đẩu hai sao điều hành.

          Một điều Thiên cho rành phận sự,

          Một hữu hình gìn giữ Tâm chơn.

          Từ khi cơ bút khuyên lơn,

Tá danh Thầy giáng kéo đờn Tiên Thiên.

          Là những mong con hiền trực ngộ !

          Mà tu hành đạt chỗ Thiên Thơ.

          Nào ngờ con quá bơ phờ !

Để cho đời chuyển cuộc cờ tang thương.

          Nên cơ Đạo phô trương chưa nhiệm,

          Thầy bế cơ thâu liễm về trong.

          Do vì con mãi bềnh bồng,

Cơ đời con nhóm, nặng lòng quá tay.

          Thầy đành chuyển CAO ĐÀI danh hiệu,

          Để tặc loàn đủ kiểu đánh đòn.

          Cho con tỉnh giấc héo don,

Đáo chân về bến liên hườn Cửu Cung.

          Từ nhẹ nhàng khoan dung con trẻ,

          Đến dùng lời để hé huyền vi.

          Cho con đẳng đẳng tu trì,

Nhưng nào có biết qui y nội lòng ?

          Thầy phải sai nhập trong trần thế,

          Linh Châu Tử hầu để dạy con.

          Chúng thường quấy nhiễu giận hờn,

Nếu không định tỉnh thì con mắc vòng.

          Nay Thầy chuyển cơ xong rồi đó !

          Phần hữu hình đã có Phục Nguyên.

          Lý chơn cố gắng gieo truyền,

Phi hằng tùy lúc tìm duyên tu hành.

          Phần sát phạt Phong Thần diễn lại,

          Thầy cho con biết hãy tránh xa !

          Hạnh tu diệu dụng điều hòa,

Kẻo thôi loạn động trược ma réo hồn !

          Nhưng còn ẩn Thầy không cho biết,

          Này Phục Nguyên ! Con quyết hay không ?

          Cái cơ “Siêu Pháp Đại Đồng”,

Nào đâu có dễ nhìn trong muôn loài ?

          Cơ Thầy xoay khó ngoi lên đó,

          Thầy diệt trần cho bỏ chúng sanh !

          Một lời Thầy quát tan tành,

Đó là chuyển biến ngũ hành Hậu Thiên.

          Thầy cho biết nhủ khuyên sớm tối,

          Phần nữ nam sám hối mau mau !

          Kẻo không thoát cảnh Trời cao,

Âm u bốn cõi dễ nào ra đâu !

          Cơn sóng biển mưa sầu đổ ập,

          Thì con ơi ! Tràn khắp muôn loài.

          Làm sao con tránh nạn tai ?

Của Thầy biến hóa khó lay lần này.

 

          Đó này Phục Nguyên ! Thầy cho con biết cơ chuyển sắp đến nhưng con cố gắng giữ gìn cẩn trọng xác thân cùng những lời của Thầy, thật là bí mật mới đặng đó nghe.

 

                                      PHÚ :

          Cơ phổ truyền gìn trong ẩn mật,

          Này con ơi ! Dè dặt là hay,

          Đi giáo hóa chuyển biến Đông Tây,

          Siêu hình đồ có Thầy Cha cả.

          Cố gắng đi kẻo không tan rã !

          Thầy xót lòng chí cả từ xưa !

          Gầy dựng mối ĐẠI ĐẠO VÔ THỪA,

          Hãy gìn nắm phong thừa cửu vị !

          Thầy cho biết gần đây khốn lụy,

          Con cẩn trọng cho kỹ mới xong !

          Đường giáo hóa chớ có nóng lòng !

Tùy theo thời lập công bồi đức.

Con ơi con ! Thầy nhìn năng sức,

          Giao trách nhiệm tận lực cùng Thầy.

          Cố gắng giữ trung hậu đừng sai !

          Chớ xen nhiễm lòng tà ngoại giáo !

          Thầy đang chuyển cực cờ xe pháo,

          Con cố gắng trọn ráo lời Thầy !

          Để định lòng về cõi phương Tây,

          Khi biến hóa Thầy xoay cơ định.

          Cuộc tang thương của Thầy đang chỉnh,

          Thương con trần luýnh quýnh trễ tu !

          Con cố gắng xây dựng từ từ !

          Mà gầy mối nghìn thu bất hoại.

          Con ơi hỡi ! Lòng Thầy thoai thoải,

          Gắng nghiệm lòng tự toại thong dong.

          Xây cơ Đạo Thầy mới phỉ lòng,

          Gìn giữ mối Hư Không Bất Diệt.

          Thầy dạy con đi sâu tình tiết,

          Cơ cứu đời tránh diệt sau này.

          Con cố gắng đồng lực hoằng khai !

          Giao trọng trách CAO ĐÀI Xoay Chuyển.

 

                                      HỰU :

          Xoay chuyển CAO ĐÀI cứu thế nhân,

          Con ơi, hãy chịu nỗi phong trần !

          Tang thương biển hải nguồn tai tấp,

          Cố gắng tu hành vẹn chí chân.

 

                                      HỰU :

          Vẹn chí chân thông đồng Đại Đạo,

          Thầy khuyên con rốt ráo tu hành !

          Để mà ghi lại sử xanh,

CAO ĐÀI danh hiệu Cha dành bổn nguyên.

          Này con hỡi ! Tịnh yên Thần Cốc,

          Cố tham thiền tẩy lọc bợn trần.

          Dù cho lao nhọc xác thân,

Vì Thầy độ hóa Kim Thân đáo về.

          Đạo nhìn chung tư bề mọi mặt,

          Lấy tình thương thắt chặt Đại Đồng.

          Không còn phân biệt Tây Đông.

Dung hòa bao kẻ mắc trong tánh phàm.

          Cố nhẫn kiên việc làm Thượng Đế !

          Hạnh hạ mình đâu dễ con ơi !

          Thầy khuyên thống thiết bao lời,

Con ghi nhớ lấy vậy thời nhủ Tâm.

          Đêm thanh vắng thậm thâm Thầy dạy,

          Tiếng diệu huyền từng trải bao thu.

          Lòng trần cố gắng đoạn trừ,

Để mà còn một tâm tư cùng Thầy.

          Thầy thương con chuyển xoay cơ Đạo,

          Quá lẻ loi con tạo chiếc thuyền.

          Chiếc thuyền Đại Đạo Tiên Thiên,

Thầy truyền cho trẻ tự nhiên y hành.

          Thầy dựa kề luôn gần con trẻ,

          Hãy xông pha mau lẹ cứu đời !

          Cứu đời đâu được thảnh thơi,

Dặt dè mọi mặt, vậy thời khó thay !

          Tiếp Đàn cơ Thầy khai tất cả,

          Cơ bí nhiệm con khá dấu trong.

          Chớ mà lộ tẩy khó mong !

Bởi vì quỉ dữ thường không thương mình.

          Con hãy gắng hy sinh tất cả,

          Thầy đền bù bố hóa Tâm Trung.

          Nghe đây vẹn giữ Đại Hùng,

Cứu đời chìm đắm ung dung lòng mình.

 

          Đó này Phục Nguyên, Thầy đã thuyết cho con nghe trong mấy Đàn qua. Những lời Thầy khuyên con, hãy cố gắng nhớ để mà y hành !

 

          Một là con phải tham thiền nhập định bởi vì khí Hậu Thiên Thầy xạ rất nhiều. Thầy dùng khí Tiên Thiên để đánh tản nó, vì thế có sự khắc hóa nên con phải định tĩnh. Hai là con phải cẩn trọng lấy thân về mặt hữu hình. Bởi vì Thầy dùng roi điển đánh bầy quỉ dữ thì thế nào nó cũng trở lại tìm hại những con tu hành của Thầy. Con hãy khá nghe ! Thứ ba là con hãy gắng xây cơ Đại Đạo, tùy duyên hóa độ, trong những Đàn cơ đôi khi Thầy có lộ Thiên cơ thì cố dặt dè, đừng phổ biến không nên. Đó là mấy lời Thầy dặn !

 

                                      THI :

          Thăng Đàn Thầy rút điển linh oai,

          Con cố hành y độ chúng loài.

          Giáo hóa gìn khuôn trong phép Đạo,

          Bí truyền khắc chế chớ mờ phai !

 

                                      BÀI :

          Con ơi ! Hãy gắng giữ ngay,

Bao lời Thầy dạy phơi bày hôm nay.

          Độ cơ Thiên, Thầy khai xoay chuyển.

          Con giữ gìn tịnh luyện trong thân.

          Kẻo thôi trược khí nhiễm Thần,

Khó mong chạy thoát cán cân của Thầy !

          Dùng Tiên Thiên, Thầy xây cơ Đạo.

          Phá Hậu Thiên, Thầy tạo Càn Khôn.

          Để con lai đáo chơn hồn,

Rán mà dè dặt là khôn thức thời !

          Ngược bằng không cơ Trời diễn tiến,

          Cơ sảy sàng binh biến lìa tan.

          Thì thôi có tỉnh khó toàn,

Cái thân Hồn Phách nào an bao giờ !

          Thầy tiếp điển từng giờ từng phút,

          Đã nghe rồi thúc giục tu hành.

Rán mau sửa đổi hườn thanh !

Kẻo không sa đọa nghìn năm phai mờ.

 

          Đó Thầy dạy con cố gắng ! Bởi vì tu là quan trọng cái Tâm. Tâm không chính, Tâm không thành, mà không định thì khó mong toàn.

 

          Đúng không con Phục Nguyên ?

 

P.NGUYÊN : Bạch Thầy, đúng vậy !

 

THẦY : Thầy thăng…

 

 

 

 

      Ngọ thời, ngày 15 tháng 12 niên Mậu Thìn

 

      THẦY DẠY HÀNH Y CHƠN GIÁO (#15)

                             ---------------------

 

                                      THI :

          BẠCH tòa rực sáng cõi Thiên linh.

          HẠC nội đồng bay độ sĩ hiền.

          GIÁNG điển khai cơ nguồn diệu lý,

          ĐÀN tiền chăm chú trọn nhân duyên.

 

          BẠCH HẠC GIÁNG ĐÀN. Ngã chào Thiên Phục Nguyên !

 

P.NGUYÊN : Kỉnh chào Bạch Hạc Đồng Tử !

 

BẠCH HẠC :

                                      BÀI :

          Hỷ chào tất cả nhân duyên,

Về đây báo trước Hoàng Thiên giáng đàn.

          Hãy tịnh Tâm tham thoàn nhiếp Tánh,

          Trụ Huỳnh Đình trọn cảnh Thiêng Liêng.

          Nghe vào nhập bổn tịnh yên,

Để mà tu học phỉ nguyền hôm nay.

          Chí thành tâm Cao Đài Thượng Đế,

          Giáng trần miền giải thể quần sinh.

          Cho chung tất cả hữu hình,

Hãy mau thức tỉnh giữ gìn bổn nguyên !

          Này Phục Nguyên ! Gieo truyền Đạo cả,

          Hãy độ đời gánh họa trần-ai !

          Xứng danh rỡ mặt chí tài,

Kỳ Tam khai hóa an bày từ lâu.

 

          Này Phục Nguyên ! Ta có bổn phận về đây báo Đàn để mà thành tâm nghinh tiếp Đại Từ Phụ giáng hạ. Ngã xin phép lui ra bên ngoài…

 

Tiếp điển :

 

                                      THI :

          CAO Hoàng giáng hạ đúng thời gian,

          ĐÀI bổn nguyên sinh gắng tiếp đàn.

          THƯỢNG khuyết Huỳnh Trung khuyên trẻ nhớ !

          ĐẾ ban huyền diệu tịnh thanh nhàn.

 

          CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy tiếp đàn Phục Nguyên.

 

P.NGUYÊN : Con kỉnh Thầy dạy !

 

THẦY :

                                      BÀI :

          Theo lời truyền hai ngày Sóc Vọng,

          Thầy tiếp con thể thống tỏ rành.

          Để mà ghi tạc sử xanh,

CAO ĐÀI Thượng Đế ban hành trần gian.

          Con ơi hỡi ! Tìm sang bỉ ngạn,

          Đường tu hành hoạn nạn chịu thôi !

          Biết bao thử thách quả nhồi,

Nhưng mình gắng lướt để rồi nghìn thu.

          Hãy thành tâm vẹt mù trưởng khí !

          Cố tham thiền hòa lý siêu nhiên.

          Để Tâm tịch lặng bình yên,

Thấy Thầy giáo hóa tùy duyên tu hành.

          Mau mau đi hườn sanh chơn lý !

          Chớ cõi đời đắm lụy đau thương.

          Buộc ràng tê tái đoạn trường,

Linh hồn u tối tai ương thảm nàn.

          Con có xác bàng hoàng lắm nỗi !

          Nhờ thân trần tìm cõi huyền linh.

          Trừ tiêu giả cảnh hữu hình,

Nó làm chướng ngại khó nhìn bổn ngươn.

          Khi tham thiền phục hườn chơn tánh,

          Trừ Tâm tà, xa lánh trần vương.

          Nó làm rong duỗi Tâm con,

Kéo trì linh bổn không còn ban sơ.

          Lúc ban sơ Thầy phê cho trẻ,

          Một điểm vàng để xé âm dương.

          Nhưng con đọa lạc trần nương,

Thất tình lục dục vấn vương nhiễm vào.

          Vì đã nhiễm con trau tu luyện,

          Luyện Tiên Thiên để khiến Hậu Thiên.

          Nhưng con phải gắng chú chuyên,

Ta-bà ngũ trược không hiền đâu con !

          Gắng đại hùng lo tròn mối Đạo,

          Con đại định rốt ráo tu hành.

Để mà trưởng khí hườn thanh,

Định Thần mở khiếu tác thành tri duyên.

          Nay Thầy giáng, Huyền Thiên giáo hóa.

          Để con trần mở phá vô minh.

          Vô minh đắm đuối hại mình,

Vô minh lạc tánh chơn linh ngày nào.

          Đường tu hành càng cao lắm khảo,

          Chí tâm thành, lạc đạo an bần.

          Dù cho có nhọc giả thân,

Nhưng con không nghĩ, chẳng cần hữu vi.

          Tâm thanh tịnh con trì chữ Đạo,

          Tánh lặng yên con tạo oai năng.

          Để mà phục hóa mở Thần,

Trở về linh bổn nguyên nhân ngày nào.

 

                                      HỰU :

          Ngày nào một điểm chấm ban sơ,

          Giáng xuống trần gian mấy cực đồ.

          Con nhiễm thất tình cùng lục dục,

          Khiến Tâm điên đảo mãi bơ phờ.

 

                                      HỰU :

          Bơ phờ tánh tục trưởng sanh khai,

          Con quá cực đoan phải lạc loài.

          Vì nhiễm trong tình gian dối trá,

          Hại Thần con bởi trái oan nhồi.

 

                                      HỰU :

          Trái oan nhồi con đây đau khổ,

          Vì có thân trong chỗ dương trần.

          Thế nên lao lý xác thân,

Đắm mình bể ái não nồng ngày đêm.

          Con ơi hỡi ! Hãy kềm Tâm Tánh,

          Kẻo Kỳ Tam mắc cảnh bi-thương !

          Thầy đang sàng sảy muôn đường,

Ngũ Châu rối loạn con nương nơi nào ?

          Vì Hậu Thiên khắc bầu Tiên Khí,

          Xông đột hoài làm quỉ làm ma.

          Gây nên lắm cảnh bất hòa,

Cùng Cha huyền mật con xa lâu đời.

          Con ơi hỡi ! Cơ Trời dĩ định,

          Hấp lực vào chấn chỉnh trần gian.

          Ngày mai cớ sự đa đoan,

Con tu đã trễ, buộc ràng tánh linh.

          Vì con mãi giam mình bốn cửa,

          Trói buộc vào chấp chứa muội mê.

          Làm con xáo động não nề,

Đường trần hồ hải lê thê lạnh lùng !

          Con không nghĩ đến từng chi tiết,

          Có thân nầy phải diệt con ơi !

          Một khi hấp hối đó rồi,

Hơi xa lìa xác thì thời đọa luôn.

          Con không tri trong tuồng nhơn hóa,

          Biến chuyển hoài phước họa hai bên.

          Đường nào con hãy đề tên ?

Linh hồn bất hoại con nên tìm vào !

          Chớ hữu thể con nào nắm vững ?

          Có rồi không quanh quẩn lý trần.

          Con thường suy nghĩ cân phân,

Nay Thầy cho biết định Thần mau đi !

          Thân này giả con ly hết thảy,

          Có bền đâu con lại kéo trì ?

          Làm cho Hồn Phách lạc đi,

Đến chừng khi ấy khó ghì lại thay !

          Đường sanh tử nhắc hoài con nhớ,

          Cảnh Vô Thường con ở bềnh bồng.

          Con ơi ! Thức tỉnh về Không,

Bất sanh bất diệt gìn lòng thiết tha.

          Đường trần đi đã qua cuộc cảnh,

          Nào có vui vì tánh đổi thay ?

          Làm con cứ tưởng mơ hoài,

Nhưng không thành đặng, con hay lo lường.

          Thành, trụ, hoại như đường điển chớp.

          Trở về Không, con cướp Tiên Thiên.

          Hồi quang trực giác minh nhiên,

Bồ Đề chiếu sáng linh huyền Mâu Ni.

          Phá không trung Anh Nhi lai đáo,

          Xé màng tang tái tạo ban đầu.

          Có gì mà trói buộc đâu ?

Linh hồn giải thoát qua cầu qui y.

 

                                      HỰU :

          Qui y một kiếp gắng tu hành,

          Con hỡi ! Trần gian nghịch cảnh sanh.

          Tê tái bao phương ngàn nỗi đến,

          Chí Tâm tịnh tọa định hườn thanh.

 

          Này Phục Nguyên, hôm nào đến nay theo lời hứa, Thầy giáng những đàn cơ chỉ dạy bí khuyết. Con hãy thành tâm !

 

                             TRƯỜNG THIÊN :

          Giáng đàn Thầy tiếp con đây,

Hãy mau tu học chầy ngày ắt nguy !

          Thế gian con gắng đoạn ly !

Nó là hữu tướng lôi trì tánh linh.

          Mau mau tỏ ngộ tự mình,

Trở về Chơn Ngã viên minh lý huyền.

          Bình tâm vững dạ tri nguyên,

Hành y chơn giáo tròn duyên ban đầu.

          Cơ Thầy đã đến xa đâu,

Là ngày tận diệt hoàn cầu thê lương.

          Thấy con, Thầy luống đoạn trường !

Muốn con giải thoát tìm phương cứu mình.

          Tránh trong cuộc sảy điêu linh,

Phong Thần dọn quét trăm nghìn khổ đau.

          Nhìn trần tuôn chảy lệ trào,

Thầy thương con trẻ làm sao bây giờ ?

          Thương con Thầy giảng Đồ Thơ,

Vẽ huyền linh mật con ngờ rằng sai !

          Lý chơn Thầy đã phơi bày,

Mong con hiểu rõ CAO ĐÀI tá danh !

          Hạ mình giáo hóa nhân sanh,

Là Thầy muốn cứu con lành về ngôi.

          Con đi xa quá hỡi ơi !

Khó mà nếu kéo vậy thời ngộ Tâm.

          Chiến tranh bùng nổ cõi trần,

Thì con hối hận đã đành sự ni !

          Thầy truyền danh tá Đồ Thi,

Là cho trẻ nhớ những khi dữ lành.

          Muốn con hườn tánh đạo sanh,

Chẳng còn ô nhiễm nghiệp hành trược lưu.

          Con ơi ! Lỡ bước phù du,

Ngày nay tỏ ngộ mau tu cho rồi !

          Kẻo con phút chốc bồi hồi,

Tan tành thân xác. Thảm ôi, não nồng !

          Thầy đây lo sợ phập phồng,

Thương con gây nỗi mắc tròng oan khiên !

          Đắm say vật chất Tình Tiền,

Chôn vùi linh tánh triền miên đau sầu.

          Con ơi ! Cuộc sống cồn dâu,

Vô Thường hai chữ con trau nặng lòng.

          Kẻo thôi Thầy chuyển gió đông,

Thiên tai địa ách nằm trong tay Thầy.

          Bịnh trần dịch tả càng lây,

Núi sầu biển ngập con đây khó vùng.

          Mau mau trực ngộ tận cùng !

Lý siêu giải thoát Huyền Khung độ hồn.

 

                                      HỰU :

          Độ hồn trẻ học chữ Tiên Thiên,

          Luyện Tánh bình Tâm vững lý huyền.

          Tỏ sáng con đường sanh tử lộ,

          Vẫy vùng cứu thế bổn đồ nhiên.

 

                                      BÀI :

          Bổn đồ nhiên Thầy khuyên con trẻ,

          Gắng tu hành mau lẹ đi thôi !

          Cuộc đời nhấp nhoáng qua rồi,

Trăm năm là mấy con thời thiết tha !

          Sống cõi trần sa-bà hại chúng,

          Càng nhiễm vào càng lánh Đạo Thầy.

          Con thường vui cuộc mưa mây,

Quên đi huyền lý của Thầy ban sơ.

          Theo con đường bụi nhơ trần thế,

          Lạc Tâm lòng quỉ kế bao vây.

          Cho nên con sẩy tay Thầy,

Để mà trả quả nghiệt cay đoạn trường.

          Thầy thương trẻ phô trương Đạo cả,

          Con không nghe chuốc họa vào thân.

          Ngày nay lâm cuộc Phong Thần,

Thiên cơ sắp đặt cho trần nát tan.

          Qui ngũ phương Thầy ban sắc lịnh,

          Thiên Tướng Trời chấn chỉnh năm nơi.

          Lôi Âm Thiên điển sẵn rồi,

Để con có biết phản hồi mà tu ?

          Con đã sống ngục tù trần thế,

          Tâm tánh con rất dễ đổi thay !

          Nên thường cám cuộc lạc loài,

Biển trần vùng vẫy biết ngày nào ra ?

          Con càng bơi càng xa Thầy đó !

          Bởi vì con không rõ mô hình.

          Trở về cuộc sống hồi minh,

Để mà định tánh, Huỳnh Đình Thần yên.

          Thầy thương trẻ nhủ khuyên bao nỗi,

          Nhưng nào nghe rất đỗi thương tâm !

          Thương con gây cảnh lạc lầm,

Ngày nay sao vớt nguyên nhân về Thầy ?

          Vì đam mê hằng ngày che khuất,

          Vật chất nhiều làm mất Tánh linh.

          Con không giác tỉnh cứu mình,

Ma lôi quỉ kéo đoạn tình Huyền Khung.

          Này con ơi, hãy dùng pháp định !

          Định trong lòng thấy bịnh trần gian.

          Bịnh con ung nhọt lan tràn,

Bịnh trong hữu tướng, nát tan linh hồn.

          Vì trụ chấp con còn nặng quá,

          Thói chúng sanh Tâm đã đặc dày.

          Cho nên con mới mê say,

Đắm vào biển ái ai hay vớt mình ?

          Nay Thầy nhủ nguyên sinh tu học,

          Gắng giữ gìn thanh lọc bổn Tâm !

          Đứng, đi, ăn, nói, ngồi, nằm.

Luôn luôn xét nét âm thầm bên trong.

          Vì Hậu Thiên con không tẩy trược,

          Nó xen vào làm ngược nguyên hanh.

          Tiên Thiên chẳng trưởng hườn thanh,

Tâm đời vẫn vậy khó hành Đạo Cha.

          Đạo của Thầy khai ra yếu lý,

          Nay Thầy giảng nhứt khí Tiên Thiên.

          Con mau lặng Tánh định yên !

Nhiếp thâu phục bổn qui nguyên Huỳnh Đình.

          Nghe Thầy giảng rồi nhìn nội Tánh,

          Thấy rằng mình có hạnh hay chưa ?

          Hay là con vẫn say sưa ?

Mùi danh phú quí đã đưa đi rồi.

 

                             PHÚ TRƯỜNG THIÊN :

          Thuở ban sơ Thầy khai Thái Cực,

          Khí Tiên Thiên chơn tức điều hòa.

          Mong cho con tỏ ngộ vượt qua,

          Biển trần-ai tìm ra đạo lý.

          Con ơi hỡi ! Mau mau suy nghĩ,

          Cuộc trần gian đắm lụy dường nào !

          Thân này như một giấc chiêm bao,

          Sanh rồi diệt có đâu bền bỉ ?

          Con ơi hỡi ! Cồn dâu hóa bể,

          Hãy nghiệm tri Thượng Đế trương truyền !

          Mau thành tâm, tu học trọn duyên !

          Giải cảnh khổ, hườn nguyên Nhứt Bổn.

          Hồng mông khai ban sơ hỗn độn,

          Khí Tiên Thiên lẫn chốn dương phù.

          Mờ mờ mịt mịt phủ âm u,

          Thầy chấm một cực đồ huyền lộ.

          Vì hai khí tiếp liên đoạn trở,

          Là âm dương đã lố ra mòi.

          Hai khí này nó hít nhau rồi,

          Nguồn hấp thụ điển Trời khai sáng.

          Một tiếng nổ tung ra chớp nhoáng,

          Sanh muôn loài kế cận tiếp theo.

          Nhưng Hậu Thiên mau lẹ bọt bèo,

          Không giữ được hiểm nghèo chơn tánh.

          Tiếp theo đó một nguồn khí lạnh,

          Nó xông ra nhập cảnh dương phù.

          Thầy khai sáng định luật bù trừ,

          Sanh trưởng con bởi từ lúc ấy.

          Hóa muôn loài cho con đặng thấy,

Quyền năng Cha tiếp đấy trưởng sinh.

          Các con thấy vạn loại hữu hình,

          Đều hấp thụ khí linh Thầy hóa.

          Nhưng càng ngày khí thiêng ngột ngạt,

          Bởi trược trần lấn át Tiên Thiên.

          Rồi tánh hiền con hóa dữ liền,

          Là ô nhiễm Hậu Thiên tác tạo.

          Vì Thái Cực ngôi trung điểm đạo,

          Do các con lộn lạo hữu hình.

          Thế cho nên xa lánh huyền linh,

          Màu đen tối khó nhìn ánh sáng !

          Từ địa chất núi non khoáng sản,

          Thầy sanh ra bởi tán vạn thù.

          Nay qui nhứt vẹt áng mờ lu,

          Thầy muốn con phải bù vào Tánh !

          Xưa Thầy ban cho con đạo hạnh,

          Nhưng càng ngày con lánh đi xa.

          Là do khí âm phủ át qua,

          Làm con trẻ bất hòa cơ thể.

          Từ Ngũ hành ban theo luật lệ,

          Ngũ tạng trong con để làm gì ?

          Máy hấp hô Tiên Khí huyền vi,

          Cõi vô hình không tri nào biết ?

          Nay Thầy giảng cho từng khúc chiết,

          Để con tường thấu triệt Thiên cơ.

          Khí âm dương con mãi hững hờ,

          Là Nhâm Đốc lãng ngơ rời mối.

          Sống cho đời ba chìm bảy nổi,

          Vì bỏ quên cái lối Tiên Thiên.

          Nên Tâm Tánh cứ mãi đảo điên,

          Thường thay đổi không yên đâu đặng !

          Con biết sao Tâm không bằng phẳng ?

          Nếu giải ra lắng lặng lại ngay.

          Con biết sao cứ mãi lung lay ?

          Làm bất thường ngày ngày chẳng định.

          Là do con thành tâm không chính,

          Để điều hòa trừ bịnh thất tình.

          Nó lục đạo trưởng dưỡng mãi sinh,

          Phá rối con trong nghìn đau khổ !

          Nỗi tham sân với cùng ái-ố,

          Nhiễm tánh trần trong chỗ thế gian.

          Cùng gia đình quyến thuộc buộc ràng,

          Sống trong tình đa đoan cớ sự.

          Bởi vì tâm con không gìn giữ,

          Đạo Trung Dung thứ tự lớp lang.

          Thì làm sao đẩy Bát Nhã thoàn ?

          Hòa hai khí chuyển sang châu tải.

          Thầy khuyên con mau mau đào thải !

          Khí Hậu Thiên ban rải bao đời,

          Tám bốn ngàn chân lỗ rã rời.

          Ngày qua ngày, than ôi ! Tinh tiết.

          Nếu Tâm trần con không chịu diệt,

          Thì làm sao Thượng Khuyết dạy con ?

          Để trở về ban thuở bổn ngươn,

          Hòa một điểm vòng tròn Thái Cực.

          Con hô hấp trở về chơn tức,

          Nóng riu riu diệu bức Kim hành.

          Thủy sanh Mộc con hãy tương sanh !

          Mộc khai Hỏa hườn thanh châu tải.

          Hỏa trưởng Kim con mau nghĩ lại !

          Để tác thành Thổ đại chân dương.

          Mau xa lánh cuộc cảnh trần vương !

          Nó làm con đoạn trường tê tái.

          Con đừng nghĩ chuyện chi phải trái,

          Hãy nhẫn lòng chớ ngại con ơi !

          Thầy thương con mới dạy bao lời,

          Để cho trẻ hoằng khai Đại Đạo.

          Nỗi lòng con mau mau trút tháo,

          Nuôi tánh trần lạc đạo xa Thầy.

          Nay con đã trực ngộ tu ngay,

          Kẻo quá trễ Thiên Đài lố hiện.

          Thầy cho biết cơ trần chuyển biến,

          Thầy hóa hoằng xạ điển Thiêng Liêng.

          Để đánh tan những trẻ không hiền,

          Mà bù lại tròn duyên tu học.

          Thầy thương con tu hành chăm sóc,

          Cái tâm linh Nhâm Đốc điều hòa.

          Để thoát cảnh trược cấu khổ a !

          Con hãy gắng vượt qua biển ái !

          Quay trở về Đồ Thiên thơ thái,

          Không trưởng sanh áy náy linh hồn.

          Con ơi con ! Trực ngộ bảo tồn,

          Điểm linh tánh Càn Khôn lố hiện.

          Thầy thương con thì thầm nhủ khuyến,

          Là mong con thể hiện tu hành.

          Chớ con ngồi mắt ngó tay khoanh !

          Cơ Thầy đến tan tành Hồn Phách.

          Gắng tu đi tròn xong cốt cách,

          Phải thoát phàm quét sạch Tâm ma.

          Đây Thiên điển thượng khuyết Bửu Tòa,

          Giáng khai minh để ra lý sự.

          Nếu trực ngộ con mau cất giữ,

          Những lời lành trọn chữ Thiên Phong.

          Con ơi hỡi ! Cái cảnh Không Không,

          Không có sanh nhiễm, không trong, không đục.

          Không có sanh nào đâu lục dục ?

          Không có diệt chơn tức mới an.

          Để con trở về mấu Kim Cang,

          Mà ngộ tánh Thiên ban điểm hóa.

          Mau mau nghe những lời Cha cả !

          Để linh hồn phát họa Đồ Thiên.

          Mau tịch lặng con hãy tri duyên !

Nhắm mắt lại định thiền nhiếp bổn.

          Khép Song Mâu trở về hỗn độn,

          Lẳng lặng lòng nơi Rốn Tề cung.

          Để khai khiếu một tiếng không trung,

          Phát cực lộ con dùng Đạo mạch.

          Mau mau tu trở về cốt cách,

          Trước tiên là quét sạch Tâm trần.

          Phải hạ mình con thí xác thân,

          Để dìu đời ân cần nhắc nhở.

          Con đã tu đừng than với thở !

          Hãy Nhẫn Hòa để lỡ cuộc này.

          Tam Kỳ khai Thiên điển Thầy xoay,

          Ớ con khá ra tay hậu sự !

 

                                      HỰU :

          Hậu sự Thầy gieo lý Đại Đồng,

          Tiên Thiên cốt mạch chữ hườn Không.

          Tu đi mới thấy tâm hồn mở !

          Khai khiếu Huỳnh Trung chỉ một vòng.

 

          Này Phục Nguyên ! Nãy giờ con có nghe rõ hay không ?

 

P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con đã nghe rõ.

 

THẦY :

                                      LỐI PHÚ VĂN :

          - Chỉ một vòng, này Phục Nguyên con ! Đây hãy mau nghe rõ.

          - Phận sự con gìn mối Đạo để chánh giáo tỏ ngộ người phàm.

          - Mùi phú quí Danh Lợi, vượt bốn cửa con chớ mến ham !

          - Và vật chất, hãy cô động tâm linh an nhiếp bổn !

          - Hãy gìn gương, con nghe lời Thầy phò nguy tế khổn.

          - Độ dương trần còn mù mịt trong chốn đam mê.

          - Thầy biết con sống trong cuộc hữu tướng rất đỗi não nề.

          - Thương cho trẻ vì đời mà lê thê chân bước.

          - Con ơi hỡi ! Thiên Phong hoằng khai chịu đi xuôi ngược.

          - Thầy bù vào để con tịnh yên Tây Trước Thiên Đài.

          - Miễn rằng con nung chí quyết dạ đề tài,

          - Mà giáo hóa cho trần gian đang mê say tư tưởng.

          - Con định Tâm, nếu những khi nghĩ suy mắc vướng

          - Thầy tiếp điển Thiên cho con thọ hưởng đều đều.

          - Hấp hô khí, ba mươi sáu vòng châu thiên con thở riu riu.

          - Đại lưu mạch, bảy mươi hai vòng bắt cầu kiều Đốc giọng.

          - Con tu phải chơn dương cho hâm nóng.

          - Xếp bằng tròn, khép kín cửa đóng thất tình.

          - Không cho lục dục, quỉ tam độc nó cứ mãi dòm nhìn.

          - Con đoạn diệt để mà trưởng sinh Đạo cả.

          - Kỳ Tam này, chí hy sinh con ơi ! Hãy mau mau phụng họa.

          - Thế Thiên Hành Hóa không nghĩ thân này, giải họa trần gian.

 

                                      HỰU :

          Trần gian là chốn thảm nàn,

Trầm luân bể ái mơ màng thiết tha.

          Thầy thương con giảng qua đạo lý,

          Là mong con trưởng khí Huỳnh Mồ.

          Mật huyền con gắng điểm tô,

Trở về ngôi vị Cực Đồ sơ sanh.

          Từ âm dương phát hành Đại Đạo,

          Con nung nấu rốt ráo y lời.

          Người tu đâu đặng thảnh thơi,

Tình thương ban rải vì đời khổ đau.

          Con hỷ xả tìm thâu nhiệm khuyết,

          Tâm từ bi để diệt ác tà.

          Không còn đọa nhiễm trược ma,

Chơn lòng đóng lại để Tòa ban khai.

          Nay Thầy giáng Cao Đài Thượng Đế,

          Thuyết ngôn truyền hầu để về sau.

          Cho con trần cố tròn trau,

Nghiệm suy tùy lý động đào nguyên khai.

          Con ơi hỡi ! Mờ phai cảnh giả,

          Cõi vô vi chẳng tả ra lời.

          Mau mau tu học bày phơi,

Kềm Tâm sửa Tánh chớ lơi giờ nào !

          Vì Thiên Ma luôn vào Tâm trẻ,

          Nó phá con xen kẻ không tu.

          Làm con linh tánh mịt mù,

Để hòa với nó thiên thu đắm chìm.

          Thầy thương con khuyên liền chữ Nhọc,

          Gắng mà tu thanh lọc bợn trần !

          Tuy là có cái xác thân,

Nhưng mà biết giữ thêm phần xum xuê.

          Con tu học đề huề Đại Đạo,

          Bình tâm lòng bước dạo đến Thầy.

          Đến Thầy đâu có xa tay,

Trừ tiêu lục thất thì khai chánh truyền.

 

                                      HỰU :

          Chánh truyền Đại Đạo xiển viên minh,

          Rốt ráo thành tâm hãy giữ gìn !

          Chí quyết tu hành tròn một kiếp,

          Không còn diệt nữa có đâu sinh !

 

                                      HỰU :

          Có đâu sinh Thầy nay giáng điển,

          Khuyên con trần tịnh luyện chi thời !

          Tiên Thiên quẻ thái Càn Đoài,

Khôn trong lục đoạn, con nay học đòi.

          Khảm hòa Ly tạo vòi Thiên điển,

          Rót Ma-ha vào biển Linh Tiêu.

          Trở thành khí bửu tâm điền,

Hoát khai Thần thất đoạn tiêu trược trần.

          Nay Thầy giảng cân phân lý lẽ,

          Để con đời bắt bẻ không nên.

          Chí tu con chớ rằng quên !

Tứ thời chăm chú làm nền Tiên Thiên.

          Hai bốn giờ tiếp liền sau đó,

          Con chia ra để rõ hạnh lòng.

          Trở về linh tánh thần thông,

Nào đâu có dễ trong vòng tử sanh.

          Con thở đều trọn lành con hỡi !

          Thở riu riu dương hội Huỳnh Đình.

          Khai nguồn đạo mạch hườn sinh,

Để mà hòa hiệp vô hình đó con !

          Hườn Tam Thi mót bòn công quả,

          Khai Cửu Cổ con phá vô minh.

          Đạo không có nhiễm sanh tình,

Con mau trừ tuyệt giữ gìn lý chơn.

          Tu phải gắng, há sờn ngại nhé !

          Hườn Thái Cực để xé không trung.

          Hạnh tu chí quyết vẫy vùng,

Đông xông Tây đục, tháo thừng trái oan.

          Do oan trái con mang sự sống,

          Nó lôi con trong bóng phù du.

          Làm con lặn hụp ngục tù,

Sống trong bốn cửa mịt mù tánh linh.

          Có thân nầy ắt sanh rồi “hoại”,

          Con nghĩ đi nghĩ lại mới xong.

          Ngược bằng chìm đắm não nồng,

Kẻo thôi con tiếc thân không tu hành !

          Thầy khuyên con hườn thanh Đại Đạo,

          Lý vô thường hoài bão bên trong.

          Đại hùng, đại lực, đại thông.

Đại bi, đại trí, dũng không nhũn lòng.

          Dùng Tâm Trung, cuồng ngông phá hết.

          Hườn khí linh phải chết tánh phàm.

          Mùi đời Danh Lợi không ham,

Đường trần vật chất chẳng làm con mê.

          Mau giác ngộ quay về chơn tánh !

          Lẹ đi con xa lánh cõi trần !

          Chớ đừng như tục thiêu thân !

Có ngày ắt chết thêm phần trái oan.

          Con hãy tịnh tìm đàng thiên thể,

          Lánh bụi trần nhơ uế bao đời.

          Con đừng buông lõng Tâm lơi !

Quỉ trì ma kéo, xa lời Huyền Khung.

 

                                      HỰU :

          Huyền Khung tá điển cứu con mê,

          Mau đến không trung cõi Đạo Đề.

          Kẻo ngũ ma làm con muội tánh,

          Hại thần khí lực nhược u mê.

         

          Đó, Phục Nguyên con có nghe rõ không ?

 

P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con nghe rõ.

 

THẦY :

                                      HỰU :

          U mê tưởng thế rất bền lâu,

          Không có con ơi, hãy trở đầu !

          Cõi trược vô thường đâu vĩnh đặng !

          Cắm đầu khổ mãi, bể cồn dâu.

 

                                      HỰU :

          Cồn dâu hại tánh trẻ thơ xưa,

          Chẳng giác còn mê mãi đẩy đưa.

          Xa chốn Linh Tiêu từ thuở trước,

          Vì còn đắm đuối vẫn không chừa.

 

                                      HỰU :

          Không chừa tánh tục chẳng hườn thanh,

          Ái nhiễm do con, cuộc tử sanh.

          Hơi thở mòn tiêu con rũ rượi,

          Để chừng trực ngộ cũng cam đành.

 

                                      HỰU :

          Cam đành chôn tánh muội mê,

Thương con, Thầy mới giáng kề dạy khuyên.

          Mau đi trở gót làm hiền !

Tu hành Đại Đạo hườn nguyên khi nào.

          Biển trần gió thổi lao xao,

Biết đâu định hướng mà trau tâm lòng ?

          Con ơi ! Giữ dạ gìn trong,

Nghe Thầy nhắc nhở tâm đồng tương giao.

          Chớ đừng nói chuyện tầm phào !

Chú chuyên định tĩnh mở màu Huỳnh Thiên.

          Kẻo thôi đắm lụy Tình Tiền,

Lôi con hồn xuống Huỳnh Tuyền trối trăn !

          Mau tu con hãy định Thần !

Hấp hô tịnh luyện tâm thân điều hòa.

          Chơn âm con đẩy trược ra,

Hòa trong bổn khí khai Tòa Cửu Ngôi.

          Tam gia hiệp mối tô bồi,

Là TINH - THẦN - KHÍ, con ngồi nấu nung.

          Nấu nung ba sáu chuyển luân,

Tức là Cửu Vị con tùng Qui Y.

          Bảy hai nối gót đoạn ly,

Mau liền hô hấp gắng trì ngày đêm.

          TÝ thời con hãy năng kềm,

Riu riu nấu hỏa bồi thêm cho Hồn.

          Để mà linh tánh bảo tồn,

Về ngôi VÔ CỰC CÀN KHÔN đối đầu.

          NGỌ trung con nấu càng lâu,

Điền Ly bổ hỏa cớ sao không hành ?

          Tam Qui Tứ Tổ con lành,

Huỳnh Bà dắt mối mới mong hiệp đồng !

          DẬU thời con thở bên trong,

Đuổi âm trược cấu cho xong là thành.

          MẸO thời phát động dương sanh,

Con mau rút điển về manh mối huyền.

          Bảy hai vòng chuyển Càn liên,

Ấy là đủ số tròn duyên hườn mầu.

          Ngoài ra đi đứng nhìn sâu,

Thấy Tâm biết Tánh con trau đó liền.

          Chúng sanh thay đổi liên miên,

Con mau đoạn tuyệt tròn duyên của Thầy.

          Thọ trong giả tướng ngất ngây,

Nó làm hư- hoại con say mê lòng.

          Hữu hình rồi cũng về không,

Sao con không nghiệm lý trong huyền huyền.

 

                                      HỰU :

          Huyền huyền mật khuyết điển Tiên Thiên,

          Con hãy tu Tâm đáo bổn nguyên !

          Nhập định tham thiền cho đủ số,

          Tiêu trừ tạp niệm đến Huyền Thiên.

 

                                      HỰU :

          Huyền Thiên khải ngộ các con mê,

          Mau tỉnh qui y đáo trở về !

          Kẻo mất linh ngươn thêm đọa lạc,

          Trần gian cứ bước cảnh lê thê.

 

                                      BÀI :

          Phục Nguyên con hãy lo bề !

Hoằng khai Đại Đạo đầu đề Thầy trao.

          Thương các con còn sao đắm đuối,

          Nên Thầy giáng lâm buổi hạ ngươn.

          Những mong cố gắng quày chơn,

Tu Tâm sửa Tánh phục hườn linh nguyên.

          Con ơi hỡi ! Không yên cớ sự,

          Vì Thầy chuyển khó giữ an thân.

          Nay Thầy thương trẻ phong trần,

Giáng khai thuyết lý định thần mà nghe !

          Con tu học dặt dè lắm nỗi,

          Còn độ đời bao đỗi thê lương.

          Chịu đi thân thể phong sương,

Thế Thiên hoằng hóa đoạn trường thân con.

          Vì Thầy thương mót bòn công quả,

          Đạo hạnh tròn phá ngã chúng sanh.

          Đốn tiêu lý chướng tan tành,

Trở về qui nhứt khí thành đơn thơ.

          Con mau gắng chần chờ chi nữa !

          Dựng bản đề trong cửa Đồ Thiên.

          Có chi mà phải lụy phiền ?

Chúng sanh là đấy, con yên tu hành.

          Cõi vô thường tan tành đau khổ,

          Chốn Linh Tiêu Thầy độ con đời.

          Thầy đây chẳng được thảnh thơi,

Thì con cũng phải độ đời mau chân.

          Thuyết chơn lý Thầy dành cho trẻ.

          Để nghiệm tri mọi lẽ diệu huyền.

          Con ơi ! Xứng phận Phục Nguyên,

Trở về nhiệm bổn Đồ Thiên Thầy truyền.

 

                                      HỰU :

          Thầy truyền máy Tạo cứu trần gian,

          Vì bởi con đây ngỗ nghịch đàng.

          Răn phạt cho đời mau thức tỉnh,

          Tan tành sấm dậy, chết lan tràn.

 

                                      HỰU :

          Lan tràn sấm sét Thầy răn,

Để mà con trẻ tỉnh Thần học tu.

          Gắng học tu vẹt mù ám khí,

          Cố, cố lòng đừng nghĩ chuyện đời !

          Chuyện đời cứ mãi luân vơi,

Luận hoài chẳng hết con thời nói chi !

          Sao không nói huyền vi Đại Đạo ?

          Để tu lòng mở tạo lý Thiên ?

          Cho con lặng lẽ bình yên,

Dù đời có khổ đảo điên thế nào !

          Đời đã vậy con sao chẳng biết ?

          Đời đã tàn hoại diệt con ơi !

          Vì đời con tạo tác thời,

Gian manh xảo trá Cha Trời phải răn.

          Cơ sấm sét Thầy giăng khắp chốn,

          Cõi Ngũ Châu, Thầy đốn con xem !

          Mau mau tri nghiệm bồi thêm !

Kẻo không trễ nảy, con xem thường Thầy.

 

          Này Phục Nguyên ! Con đã nhớ hay không ?

 

P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con đã nhớ.

 

THẦY : Hôm nay con có điều chi cần hỏi hay không ?

 

P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con không có điều chi để hỏi. Kính xin Thầy dạy !

 

THẦY :

                                      BÀI :

          Nay Thầy giảng thân con tứ đại,

          Để ban hành con rải quyền năng.

          Đất sanh con tạo tác thành,

Nước hòa mềm nhũn, con rành lý Cha.

          Do chữ gió đó hòa mọi sự,

          Lửa đốt vào con giữ riu riu.

          Con ơi ! Đoạn lánh thương yêu,

Tình trần ái nhiễm con xiêu Phách Hồn.

          Đã tu học phải khôn mọi lẽ,

          Kẻo tình trần nó hé xen vào.

          Con thời giữ vững thanh cao,

Để Thầy chấm điểm xem sao lúc này,

          Khai Thiên Phong, Thầy xoay chuyển hóa.

          Mở Kỳ Tam, Thầy phá Đồ Thiên.

          Chủ Tâm chữ Nhãn vi Kiền,

Tiếp liên nhìn ngó tánh hiền đó con.

          Này con hỡi ! Sắt son phát động,

          Là chơn dương con đóng lại mau !

          Kẻo thôi tứ đại nhiễm vào,

Con qui Tứ Tổ gìn vào có lơi.

          Thân tứ đại rã rời lúc chết,

          Thì âm hồn nó kết mấu con.

          Giã từ cuộc sống trần gian,

Biết bao thê thảm con đàng âm u !

          Do vì xác không tu khi hoại,

          Thì Hậu Thiên nó phải giựt giành.

          Làm cho Hồn Phách tan tành,

Biết bao đau đớn, con đành lặng câm !

          Nếu con tu huyền thâm đạt mối,

          Thì Hậu Thiên đi tới Tiên Thiên.

          Thì con thanh thoát Thiêng Liêng,

Trở về vô ngã, Huyền Thiên y lời.

          Lúc bỏ xác con thời không giữ,

          Cái linh hồn nhập chữ VÔ VI.

          Nào đâu ma quỉ kéo trì ?

Trở về thanh thoát huyền vi Thầy truyền.

 

                                      HỰU :

          Thầy truyền trẻ hãy gắng hườn nguyên,

          Mau khá tu đi sẽ thấy liền !

          Cơ chuyển tâm giao ngươn mạt hạ,

          Thành lòng tịnh luyện, túc chi duyên.

 

          Thôi Thầy thăng.

 

                                      BÀI :

          Giã từ con trẻ trần gian,

Thầy lui dời gót về đàng Linh Tiêu.

          Khuyên con hãy gắng thương yêu !

Xây cơ Đạo mối một chiều mà thôi !

          Con ơi ! hãy cố y lời,

Khai cơ hoằng hóa Đạo Trời Kỳ Tam.

          Long Hoa Thầy đẩy chiếc thoàn,

Để mà vớt trẻ tìm sang Tây đài.

          Tây đài con đã lạt phai,

Ngày nay Thầy nhắc con quay đầu về.

 

          Thôi Thầy giã lui…

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 18971)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35270)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12047)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9011)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9358)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12327)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13772)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11038)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10801)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13425)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7423)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6813)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8042)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6701)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19208)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7555)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5693)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5094)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2870)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1576)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1564)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1871)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1399)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1432)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1618)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3029)