NGỌC MINH KINH - QUYỂN I

25 Tháng Mười Một 20225:48 CH(Xem: 1618)

NGỌC MINH KINH - QUYỂN I

LỜI GIỚI THIỆU

        Vào đầu thế kỷ thứ 20, đất nước và dân tộc Việt Nam nhỏ bé nhưng tràn đầy lòng hiếu hòa đạo đức của chúng ta đã hạnh ngộ một điều đại lành, đó là được Đức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế chọn lựa, xuống lằn điển huệ khai minh ra nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ vào Hạ-Ngươn năm Giáp-Tý (1924), với chủ trương quy Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi về mặt tinh thần. Kể từ đó đến nay, chư Phật Tiên Thánh Thần dùng huyền diệu cơ bút ban hành vô số Kinh điển, dạy dỗ nhơn sanh đường tu luyện để trở lại cội nguồn tâm linh, hầu biến thế gian nầy thành một cõi Thiên-Đàng.

        Đến năm 1934, Đấng Chí-Tôn nơi Công-Tào Ngọc-Bản đã ban cho thế gian quyển “NGỌC-MINH-KINH” như một phương tiện để cho chúng sanh tụng niệm, cầu khẩn Chư Phật, Tiên, Thánh, Thần giáng hạ cứu khổ phò nguy trong thời Hạ Ngươn mạt kiếp đầy dẫy tai biến nầy.

         NGỌC-MINH-KINH” là quyển Kinh báu quý trọng, thế gian không dễ tìm cầu, nếu muốn đọc để tìm hiểu lý sâu thì không sao, nhưng nếu đã phát tâm tụng niệm để cầu vào diệu lực tế trợ của Bề-Trên thì phải hết lòng thành kính, trai giới tinh nghiêm mới được tụng Kinh nầy. Nếu không y lịnh dạy thì ắt họa thân. Chúng tôi chỉ y lịnh truyền đạt lời dạy của Bề-Trên khi cho Kinh, chứ tuyệt đối không dám thêm bớt điều chi.

        Kinh là vật quý trọng, xin chớ khá dể-duôi, nên để nơi tôn kính và chỉ nên đọc cho nghe, hoặc cho mượn coi, chớ khá trao luôn cho người không ham mộ, rồi bỏ rơi rớt mà mang tội với Phật Tiên.

        Thi rằng:

                        Kinh Thần, sách Thánh, giải phân minh,

                        Có chí kỉnh thành đọc mới linh.

                        Chọn được người lành trao phép báu,

                        Uổng truyền kẻ vạy chẳng lòng gìn.

 

                                                                                Thành kính,

                                                                        Thiên-Lý Bửu-Tòa 

void(0);

NGỌC-MINH KINH

NGỌC-CHÂU MINH-ĐẠI CHƠN-KINH,

Cứu ách cứu nạn cả sanh linh,

Kiền khôn thâu Nhựt Nguyệt,

Chuyển vận nước thanh bình.

                                                                    &&&&&&

        Chuyển Nhựt Nguyệt Kiền-Khôn phút động,

      Máy tuần hoàn mở rộng thế gian,

   Huyền-Khung Thượng-Đế Ngọc-Hoàng,

Cao-Đài độ tận linh căn phản hồi.

      Ác vàng bóng cơ Trời tương khắc,

      Vầng Đông, Tây, Nam, Bắc ly kỳ,

            Tây-Cung Kim-Mẫu Diêu-Trì,

Độ siêu linh đức thoát ly khổ nàn.

      Miền Cực-Lạc Nhiên-Đăng Bồ-Tát,

      Oai linh thần giải thoát ách tai,

            Cỏ cây đượm tược đơm đài,

Ân hồng ban thưởng tháng ngày âu ca.

        Tam-Giáo-Đạo Di-Đà Phật-Tổ,

      Hóa nhơn thân điều độ phàm gian,

            Khỏi cơn quỉ mị khuấy loàn,

Sanh linh hối ngộ lập đàng quy y.

      Ơn Thái-Thượng luân di Nhựt Nguyệt,

      Hóa Tam-Thanh trừ diệt mị tà,

            Cứu sanh linh thoát ái hà,

Khỏi cơn tai biến lánh xa mị tà.

      Chí đức cả cao xa lý rộng,

      Thần oai linh Đức Khổng-Thánh-Nhơn,

            Phò nguy tế khổn trần gian,

Sửa đời an thạnh mở mang mối giềng.

      Long-Hoa hội chiếu truyền Di-Lặc,

      Bồ-Tát linh giải thoát nguyên nhân,

            Cầm quyền Đại-Hội Phong Thần,

Bảo tồn vạn vật khỏi cơn nạn trần.

      Đức Phục-Hi, Thần-Nông linh hiển,

      Độ vạn dân thoát biển trần vơi,

            Bốn phương đồng thọ sắc Trời,

Hóa hoằng ngũ cốc độ đời ấm no.

      Miền Tây-Âu Gia-Tô Giáo-Chủ,

      U hiển linh vỏ trụ oai danh,

            Cứu dân thiện nguyện làm lành,

Khỏi cơn phong vỏ thoát gành biển tây.

      Nguyền Đại-Đế Thiên oai chuyển vận,

      Ba sáu phương ngôi đấng Thiên ban,

            Bảo tồn trên cõi thế gian,

Thanh bình khắp chốn an bang dân tình.

      Miền Cực-Lạc vạn linh Chư Phật,

      Đức Tổ-Sư Bồ-Tát từ bi,

            Sanh linh gặp lúc loạn ly,

Tổ-Sư rưới chút mầu vi độ điều.

      Lòng quảng đại thương đều vạn vật,

      Đức Cái-Thiên Cổ-Phật độ an,

            Linh chơn quá khứ kinh hoàng,

Phật-Đà cứu nạn tiêu tan tai trần.

      Miền Trung-Giới sắc ân Chơn-Võ,

      Tuần bốn phương tế độ sanh linh,

            Trừ yêu sắc chỉ Thiên-Đình,

Chiêu an trăm họ thái bình dân sinh.

      Oai Bắc-Đế anh linh u hiển,

      Thọ sắc Trời vận chuyển bốn phương,

            Quỉ ma chẳng dám nhiểu nhương,

Thần thông biến hóa Thần nhường quỉ kinh.

      Đông-Phương-Trấn tà tinh khiếp sợ,

      Sắc tứ ban phò trợ phàm trần,

            Tam-Kỳ phận sự qui Thần,

Chưởng khai bảy sắc hộ dân thoát nàn.

      Tây-Phương-Trấn bảo toàn thế giái,

      Xem xét trần thọ phái Ngọc ban,

            Xót thương hạ giới mắc nàn,

Một bầu linh dược độ toàn lúc nguy.

      Nam-Phương-Trấn hiển vi độ thế,

      Phép Thần Tiên phổ tế oan khiên,

            Thiên văn địa lý chủ quyền,

Cảm thương nhơn vật dạy truyền cơ sâu.

      Bắc-Phương-Trấn phép mầu hiển hích,

      Chuyển oai linh bút tích phi phong,

            Bảo an thế giới đại đồng,

Khử trừ yêu quái tinh thông phép thần.

      Sắc Ngọc-Đế xuống trần phò khổn,

      Tế độ người lành chốn khổ tai,

            Năm trăm La-Hán thiên oai,

Độ sanh độ tử vẹn hai đều lành.

       Cầu Trực-Phẩm Chơn-Thanh đoái tưởng,

      Dạy chơn truyền vô lượng anh linh,

            Qui phong, phục thủy, nhiên bình,

Chở che tánh mạng sanh linh mọi đàng.

      Công đức trọng Kim-Quang La-Hán,

      Mười tám phương cứu nạn chúng sanh,

            Một bầu Nhựt Nguyệt thuốc linh,

Cứu an lê thế ân lành biết bao!

      Nguyền Trị-Nhựt Công-Tào sứ giả,

      Chiếu luật Trời cứu cả vạn bang,

            Niệm danh u hiển mọi đàng,

Chứng lòng trần tục kíp sang cõi trần.

      Oai danh Đức Tinh-Quân Bắc-Đẩu,

      Chuyển Kiền-Khôn trình tấu Ngọc-Hoàng,

            Địa cầu thay xác rõ ràng,

Xin ban Ngọc-Sắc độ an người lành.

      Thiên oai bố phước thanh rưới khắp,

      Đức Thiện-Chơn Bồ-Tát Tây-Phương,

            Lãnh bầu đơn dược hiển dương,

Điểm khai linh tánh thoát đường muội mê.

      Chốn Thiên-Cung chỉ phê rành rạnh,

      Ba sáu phương Sắc-Thánh cấp lai,

            Án tà, ếm mị thần oai,

Đại tài, đại lực chuyển sai các Thần.

      Bát-Tiên-Chơn xót trần nạn khổ,

      Lữ-Đồng-Tân bảo hộ dương gian,

            Xin ơn Tiên-Trưởng độ an,

Sắc Trời chiếu mạng băng ngàn cứu nguy.

      Lượng Tiên Thánh Tam-Kỳ đồng thọ,

      Lý-Dược-Sư chiếu số độ đời,

            Phong ba một cuộc rã rời,

Thuốc linh cứu bịnh nghịch thời đặng yên.

      Lam-Thể-Tiên lòng thiền bác ái,

      Phép mầu ban đảo hải di san,

            Ngày nay trần thế mắc nàn,

Xin cầu phép báu trừ tan tinh tà.

      Hàng-Tương-Công hải hà rộng lượng,

      Xin đoái thương chỉ hướng dắt đàng,

            Nghe lời thiện niệm vái van,

Giáng lai cõi tục diệt loàn quỉ yêu.

      Lòng quảng đại độ điều thế giái,

      Trương-Quả-Tiên phá giải tà ma,

            Thần linh phép nhiệm cao xa,

Cứu dân dạo khắp ta bà bố ban.

      Cuộc đau đớn nhơn gian thống khổ,

      Hớn-Chung-Tiên xin bố huyền vi,

            Giáng lai cứu độ cấp kỳ,

Chúng dân thoát khỏi cơn nguy đảo huyền.

      Nguyền Tiên Trưởng từ thiền đức cả,

      Tào-Quốc-Tiên sắc giá cao ban,

            Xót thương độ dẫn dân an,

Bịnh trần lắm khổ vì đàng tà tinh.

      Thuốc Tiên rưới dân tình tỉnh dậy,

      Hà-Tiên-Nương xem thấy xót thương,

            Kiếp căn chỉ rõ dạy tường,

Một bình thuốc quí lạ thường phép linh.

      Nơi thanh tịnh Xích-Tinh-Tử động,

      Sắc Ngọc-Hoàng phủ tống tà ma,

            Hộ đời đặng khỏi tai ba,

Chúng sanh cầu nguyện kíp ra độ đời.

      Quảng-Thành-Công Tiên ngôi rực rỡ,

      Vâng sắc Trời giáng thế ân cần,

            Một kỳ Đại-Hội Phong-Thần,

Ra tay tế độ trọn phần sắc ban.

     Vương-Thiền-Công pháp quang tinh tấn,

      Giáng chốn trần dìu dẫn nguyên căn,

            Chơn truyền máy nhiệm vô ngằn,

Dạy đời linh hiển phép thần thông tri.

      Quảng-Huệ-Tiên từ bi giáng hạ,

      Độ đời cơn tai họa đa mang,

            Một lòng thành kỉnh vái van,

Chuyển xây tứ hướng truyền ban cơ mầu.

      Tôn-Tiên-Sư truyền câu thánh niệm,

      Bảo tồn thân lúc hiểm cơn nguy,

            Xuân thu mở hội Tam-Kỳ,

Thông thiên lảm địa, lương tri đặng tường.

      Chốn động phủ là phương yên lặng,

      Xót linh căn mắc nạn thế gian,

            Tôn-Sư Lý-Tịnh oai vang,

Thần khâm, quỉ phục kinh hoàng đức cao.

      Chốn trần tục ba đào sóng bủa,

      Dương-Soái-Thần cứu chữa đặng an,

            Thủy bình, phong tịnh, vân tan,

Bốn phương cảm đức khỏi cơn ly nàn.

      Thông-Thiên Đạo hiển vang Giáo-Chủ,

      Ban ơn lành khắp xứ gội nhuần,

            Mở mang nhị hội Phong-Thần,

Ơn dày đức rộng cân phân chơn truyền.

      Lời sanh chúng chí nguyền van vái,

      Ơn Tiên chơn chỉ dạy cơ mầu,

            Bắc-Linh hiển hiện lý sâu,

Nghe danh Tiên sắc đâu đâu cũng tùng.

      Phép Xiển-Giáo chơn công thuyết lý,

       Chấp chưởng khai Nguơn-Thỉ Thiên-Tôn,

            Bản Tiên hậu thế bia đồn,

Xin ơn đức cả độ cơn mắc nàn.

      Phong-Thần hội Thiên-Đàng mở hội,

      Cảnh Phổ-Đà qui lại thọ truyền,

            Quan-Âm Lực-Sĩ đại hiền,

Từ-Hàng tế thế khắp miền hạ ban.

      Núi Côn-Lôn Thiên-Quang chưởng lập,

      Đức Thiền-Sư lãnh pháp hạ trần,

            Tam thiên đồ đệ linh thần,

Kíp mau hạ thế thọ ân cứu đời.

      Miền Cực-Lạc lịnh Trời tế độ,

      Hiển hích linh Kheo-Tổ Tây-Phương,

            Sắc phong bản tạc Thiên-Đường,

Hạ-Nguơn độ tận Tây-Phương trở về.

      Minh-Quang-Phật chỉ quê hương vị,

      Ơn đức dày khử mị, trừ yêu,

            Trần gian nhờ phước độ điều,

Lánh nơi tục thế các điều oan gia.

      Tinh-Tấn-Phật xót xa phàm tục,

      Lãnh mạng Trời cửu khúc kim ngân,

            Thừa vân xuống chốn phàm trần,

Sắc truyền điểm tánh Thiên ân Tam-Kỳ.

      Minh-Mẫn-Phật truyền y Lục-Tự,

      Cho chúng dân biết chữ thiện tâm,

            Tây-Phương linh phướng tay cầm,

Giữ hồn nhơn vật khỏi lầm bàng môn.

      Công-Minh-Phật tâm hồn phút chuyển,

      Bảy chơn thần hóa hiện cứu mê,

            Truyền khai bảy sắc tư bề,

Một cây linh bút chỉ phê đành rành.

     Thiên-Quang-Phật lòng lành thương thế,

      Thập phương lo vớt kẻ mê say,

            Trường phong gậy báu cầm tay,

Đầu sanh đầu tử cứu loài sanh linh.

      Thanh-Văn-Phật Thiên-Đình Ngọc-sắc,

      Giáng cõi trần trừ tắt lửa tà,

            Phép linh niệm chú mưa sa,

Sanh linh nhờ sức khỏi sa bụi trần.

      Thông-Minh-Phật thọ ân Giáo-Chủ,

      Bảy hào quang hiện đủ chói lòa,

            Tinh tà tiêu tán tránh xa,

Sanh linh khỏi lạc tà ma dỗ dành.

      Văn-Bình-Phật chơn thanh u hiển,

      Mười tám câu hô chuyển núi sông,

            Phàm gian cầu khẩn hết lòng,

Kíp mau giáng cõi trần hồng cứu nguy.

      Tỉnh-Thế-Phật hộ trì hạ giái,

      Bảy chơn ngôn đảo hải di san,

            Bồ đề mười tám kim cang,

Trừ tan yêu động khuấy loàn thiện nhơn.

      Bảo-Thiện-Phật mười phần xót thế,

      Lãnh lịnh Trời bỏ phế kim ngôi,

            Trần gian giáng xuống cứu đời,

Niệm câu “Vô-Cực”, tức thời hiển linh.

      Phò-Nguy-Phật Tam-Kỳ độ tận,

      Tự viên minh tiếp dẫn linh quang,

            Kim đơn lãnh tại Tây-Phang,

Xuống trần cứu kẻ mê man phách hồn.

      Bảo tồn thế Thiên-Tôn Thái-Ất,

      Ba báu linh cứu cấp muôn loài,

            Truyền ban lịnh xuống trần ai,

Chọn người căn vị trao tay linh thần.

      Đức Phổ-Hiền sắc ân Bồ-Tát,

      Oai linh thiêng thập bát thần thông,

            Độ an Nam, Bắc, Tây, Đông,

Ân cao, đức trọng trần hồng gội ơn.

      Động Tiên chơn sắc thần đem chiếu,

      Cù-Lưu-Tiên danh hiệu hiển oai,

            Phong vân ám hại trần ai,

Ơn cao thọ lịnh ra tài độ an.

     Chốn Bồng-Lai thanh nhàn Tiên-Trưởng,

      Vì sắc Trời dạy xuống phàm gian,

            Ban truyền sắc lịnh Kim-Quang,

Cứu người đau đớn đặng an tinh thần.

      Bách-Linh-Tiên chiếu căn cứu ách,

      Lòng hải hà động thạch sắc ban,

            Mười hai đệ tử lịnh truyền,

Giáng lai khử mị trừ tan yêu tà.

      Bách-Nguơn-Tiên ta bà du ngoạn,

      Xót nhơn sanh khổ nạn muôn điều,

            Phép Tiên cực phẩm Linh-Tiêu,

Truyền ban đệ tử độ điều thiện chơn.

      Thống-Linh-Tiên Hạ-Nguơn độ thế,

      Thọ sắc Trời mau lẹ giáng lâm,

            Giờ nay đệ tử chí tâm,

Cầu cho thoát khỏi luân trầm âm cung.

      Chưởng-Huệ-Tiên thọ phong rành rạnh,

      Ba sáu câu kệ lãnh hạ trần,

            Ngày nay trần thế não nần,

Kíp mau cứu chữa bịnh trần đặng an.

      Lương-Võ-Tiên bảo toàn khắp xứ,

      Sắc Thiên-Hoàng lãnh sự trần gian,

            Bảy hai kiển tự vẻ vang,

Độ người bước kịp linh phan trở về.

      Ngoạn-Chơn-Tiên vị quê Bồng-Đảo,

      Sắc Ngọc-Hoàng truyền giáo thế gian,

            Cho nhơn sanh khỏi tai nàn,

Công cao độ thế bảng vàng tạc ghi.

      Long-Kim-Tiên mầu vi bí yếu,

      Dạy trần gian đặng hiểu chơn truyền,

            Chở che trong lúc đảo huyền,

Linh căn lánh khỏi khổ miền thế gian.

      Buổi Tam-Kỳ sắc ban trọng hệ,

      Cầm quyền trong bốn bể sanh linh,

            Kim-Tinh Thái-Bạch Trường-Canh,

Luật Trời cứu thế quyền hành Giáo-Tông.

      Khương sắc phong Thái-Công thọ lịnh,

      Đại Phong Thần chấp chỉnh xét soi,

            Cảm lòng bác ái thương đời,

Đả Thần khử mị trừ loài quỉ vương,

      Quan-Thánh-Đế Nam-Phương thọ sắc,

      Giữ mối giềng Nam, Bắc, Tây, Đông,

            Bảo an con Lạc cháu Hồng,

Giáng bày ân đức Đạo thông khắp tràn.

      Đức Đại-Thánh oai vang bốn biển,

      Lãnh quyền hành vận chuyển cơ Trời,

            Trừ tà diệt mị khắp nơi,

Độ cho sanh chúng rõ lời Phật Tiên.

      Quan-Thế-Âm gieo truyền tịnh thủy,

      Một nhành dương giải mị tiêu tan,

            Độ cho nhơn vật khỏi nàn,

Cơn nguy thiện niệm rõ ràng anh linh.

      Đức Cửu-Thiên oai danh Huyền-Nữ,

      Độ phàm gian vạn sự đặng an,

            Lòng lành trần tục vái van,

Lượng cao đức cả sắc ban cơ huyền.

      Lời chí nguyện tâm thiền niệm tụng,

      Đức Hải-Triều ân rộng truyền ban,

            Thánh-Nhân giáng tại trần gian,

Cứu nguy phàm tục khỏi nàn chúng dân.

      Đức Định-Phước Táo-Quân phò trợ,

      Bảo hộ cho trăm họ thái bình,

            Từ hiền đạo đức tu hành,

Chí tâm khẩn nguyện đạt thành chơn công.

     Danh Thánh-Mẫu thần thông quảng đại,

      Sắc ban cho nữ phái cứu đời,

            Lê-Sơn tiếng khắp năm nơi,

Cứu nguy sẵn có sắc Trời truyền ban.

      Chốn Bồng-Lai rở ràng ngôi thứ,

      Sắc Diêu-Trì ân tứ hạ trần,

            Năm trăm Tiên-Nữ ân cần,

Bảo tồn sanh tử linh căn kiếp nầy.

      Nguyền một dạ học bài Chánh Đạo,

      Cầu Tổ-Tiên chỉ bảo giống dòng,

            Hồng-Bàng tổ quốc chánh tông,

Việt-Nam u hiển con Rồng, cháu Tiên.

      Cầu Bồ-Tát thọ truyền Văn-Thiện,

      Hộ Thất-Sơn vận chuyển anh linh,

            Cứu dân khỏi chốn linh đinh,

Khỏi cơn tai biến, khỏi hình khổ tân.

       Thất-Thánh-Vương mười phần hiển hích,

      Độ nhơn dân dấu tích truyền ban,

            Oai linh Nam-Việt đồn vang,

Bảo an trăm họ đặng toàn tánh linh.

      Đức Thánh-Lịnh Thiên-Đình thọ mạng,

      Ngô-Đại-Tiên chưởng quản mối giềng,

            Cứu đời thoát khỏi oan khiên,

Nhơn sanh nhuần gội cơ huyền lý sâu.

      Oai Huệ-Mạng năm châu tuần khắp,

      Tam-Giáo-Tòa chưởng chấp giữ gìn,

            Kim-Tiên bản tại Tây-đình,

Độ đời chiếu luật công bình giảng phân.

      Châu-Tước-Thần Ngọc-ân trừ mị,

      Trấn đông phương yêu quỉ kinh hoàng,

            Hộ dân cho đặng bình an,

Giữ gìn trách nhiệm bảo toàn trần gian.

      Huyền-Võ-Thần sắc ban hành sự,

      Trấn tây phương trừ khử tà tinh,

            Hộ sao cho đặng an bình,

Cứu người khỏi chốn hoảng kinh giựt mình.

     Thanh-Long-Thần Thiên-Đình thọ mạng,

      Trấn nam phương đánh tản tà ma,

            Bảo tồn phận sự lịnh ra,

Cứu người mắc nạn khỏi sa nẻo tà.

      Bạch-Hổ-Thần Thiên tòa lãnh lịnh,

      Trấn bắc phương quỉ kỉnh yêu nhường,

            Sanh linh khỏi cảnh vấn vương,

Mạng Trời độ thế thoát đường tai nguy.

      Lâm-Sơn-Thần hiển vi độ thế,

      Nghe sắc Trời mau lẹ cứu nàn,

            Biết cơn mạt kiếp thế gian,

Độ an những kẻ đăng san vững vàng.

      Biên-Hải-Thần cao ban chiếu mạng,

      Thấy cảnh nguy phải rán hộ trì,

            Thủy sơn tràn dậy cấp kỳ,

Thì mau lãnh sắc phò nguy dân lành.

      Bổn-Cảnh-Thần cao xanh sắc tứ,

      Phải gìn theo phận sự hộ an,

            Khử trừ quỉ mị rối loàn,

Kinh ban cứu nạn, cứu nàn chúng sanh.

 

* Nam-Mô HUYỀN-KHUNG-CAO THƯỢNG-ĐẾ NGỌC-HOÀNG ĐẠI-THIÊN-TÔN.

* Nam-Mô CHƯ PHẬT BỒ-TÁT chuyển thế THIÊN-TÔN.

* Nam-Mô CHƯ TIÊN linh cảm phổ hóa THIÊN-TÔN.

* Nam-Mô CHƯ THÁNH tỉnh thế độ nguy THIÊN-TÔN.

* Nam-Mô CHƯ THẦN thọ sắc hộ mạng THIÊN-TÔN.

CHUNG

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 18971)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35270)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12047)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9011)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9358)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12327)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13772)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11038)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10801)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13425)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7423)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6813)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8042)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6701)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19208)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7555)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5693)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5094)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2870)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1576)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1564)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1871)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1399)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1432)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3029)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1605)