QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN

09 Tháng Bảy 20233:13 CH(Xem: 727) 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH:

PHÁP THIÊN

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Quan Thánh Đế Quân Kinh: Pháp Thiên cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 22 tháng 5 năm Quý Mão (09/7/2023), giờ Dậu, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH:

PHÁP THIÊN

 
Thi

 
QUAN LIÊM LINH TƯỚC TÀI VÕ VĂN
THÁNH MINH HỘ QUỐC HIẾU VẸN TOÀN
ĐẾ TÀI CHÍ DÕNG CHÍ CHƠN THÁNH
QUÂN TỀ CÔNG CẢ ĐẠI CHUNG MANG.
 
CHÂU CÔNG TRỪ ÁC CỨU THẾ BI
ĐẠI CHÍ NGỜI NGỜI OAI HIỂN NGHI
TƯỚNG VẸN CHỮ TRUNG TRỪ LOÀI ÁC
QUÂN ĐẠO CHÁNH NHƠN HỘ PHÁP QUY.
 
ĐỨC THÁNH LINH TRỜI QUAN ĐẠI CA
THIÊN LỊNH TƯỚNG MẠNH [HOẠCH] LƯỚT MÂY RA
VƯƠNG CÔNG PHỤNG THỐNG AI RA SÁNH
QUÂN LIỆT PHÂN MINH HỘ PHÁP [KỲ] BA.
 
TRƯƠNG QUAN ROI TRUYỀN VẠN KIẾP CĂN
TIÊN CUNG CHỦ HẠC HÓA PHÁP THÂN
ĐẠI TỪ ĐẠI THÁNH KIM TÔNG SÁCH
ĐẾ THIÊN NGƯƠN PHỤ KHAI HÓA TRẦN.
 
THÁI TƯỚC NGÔI VƯƠNG ĐỨC NGHĨA SANH
TỬ TÀI LINH ĐỦ KINH LUÂN HÀNH
QUAN LIÊM MỰC ĐẠI MUÔN ĐỜI TIẾNG
THÁNH VẸN NÊN CÔNG CỬA THIÊN THANH.
 
TRĂM NGÀN VẠN KIẾP CĂN VẪN SỐ
TRIỀU QUỐC MỘT TAY HỘ HIẾU TRUNG
SẮC PHONG LINH OAI DẬY KHẮP CÙNG
RA CÔNG BỒI ĐẮP PHỤNG THIÊN TÔN.
 
Giảng
 
Trong QUẾ ĐIỆN THIÊN ĐÀI hạ giống
Vạn kiếp căn minh thống ứng linh
CỬU phong THIÊN ba cõi chung minh
Liệt tướng mãnh sắc linh hiển đại
 
TƯỚNG CỦA TRỜI dọc ngang thuộc lấy
Đề công cao cứu dạy thế dân
Trọn tiết lành vẹn vẽ oai thần
Linh soi tỏa gội nhuần LƯỠNG THÁNH
 
MINH KINH đắc bước vào chơn chánh
Đức cả bao xiết phận ơn sâu
Đường đường tướng lộng hình thiết lậu
THÁNH LINH danh năng thấu phi thường
 
SỬA CHÁNH ĐẠO NHƠN LUÂN KHẮP PHƯƠNG
DÌU ĐẠO CẢ LÀM GƯƠNG TRỪNG TRỊ
HỘ PHÁP HUYỀN THẦN QUÂN NGHIÊM NGHỊ
GIẾT SẠCH LOÀI YÊU MỴ QUỶ TRỪNG
 
HỘ QUỐC TRIỀU hiển thay diệt chúng
BỰC THẦN QUÂN ai trung ai nghĩa
Vì tể chơn đạo cả loạn chia
Gương trị trừng pháp kia rất hiển
 
Người phải biết khảo gia đối diện
Cõi trần này lỗi biện biết bao
Lẫm lẫm hình vẹn giữ dung mao
Chốn chốn bước binh đao hiển hích [=hách]
 
Cõi trần thế ra công oai tích
Trừ ác đằng phẩm tích ngôi danh
Tài võ văn dặm chém quách nhanh
CHÂU ĐẠI TƯỚNG oanh oanh bước thẳng
 
Chí vọng chí đất trời vinh sáng
Một bực thần tường hãn THÁNH PHÒ
Sắc linh phong THIÊN QUÂN đời cổ
Liệt phân minh cỡi [cưỡi] gió lướt mây
 
SẮC TRỜI PHONG định rõ anh tài
PHỤC MA QUỶ lượng xoay thuở tiếng
Ân đức gần một tay thống hiển
TAM GIÁO [kỳ] tam chốn HUYỀN MINH CÔNG

Khảo xuất khắp nào thần thinh không
Ngày giảm chế nguy vong giáng điển
KINH QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN hớn chuyển
Ngữ điển chương đào nguyện ngàn đời
 
ĐẾ RA PHÒ TÁ ban dạy người
Thế rõ hay trên đời lắm việc
Hỏi phiên đao một lần cách biệt
Trước răn đời hiểu biết hay chưa?
 
NĂM ĐẤNG [NGŨ CÔNG] đạo nào dám sai bừa
Chớ phụ ân giận đứa độc lang
Âm binh đương quậy phá xóm làng
Nền phước thiện ít lần hèn hạ

[Ôi] Thôi điêu ngoa xiết bao tai họa
Lòng đặng ngay bẩm dạ thường thường
Thấy giận cùng loài nghịch đạo phường
Tội lỗi [hủy] báng khinh thường chừng quá
 
TRỜI chẳng cho ung dung quậy phá
Có THÁNH QUÂN phò tá NGỌC ÂN
Chiều [nay] đại cơ giáng ngự điển phân
Đang nguy cấp nạn lần hủy hoại
 
Xét nghĩ kỹ trại đời người dại
Kịp ăn năn trở lại lo tu
Khuyên lơn người ĐẾ dạy thoát ngu
Đao QUAN dấu trảm thu tái phục
 
Trên dương thế chịu khuyên lánh tục
Khá mau vâng gấp rút có ngày
Gặp lúc tan dòm vách chia hai
Tiệc hoa rụng cạn ngày nguy biến
 
Tàn phá giết hỏi gió mây chuyển
Non sông đâu mất biển thay sông?
Giải phân [cơ] đàn bổng thấy nghẹn lòng
Uổng cho kẻ dạy không dĩ khác
 
Chuông TIÊN ĐẾ chữa an ngay lạc
ĐẾ XUỐNG PHÀM cảm tác đạo muôn
Thảy lóng nghe sanh cội thêm buồn
Họa ngày tới lệ tuôn dòng chảy
 
Thần Châu y thiết đàn cung khải
Khuyên chúng sinh đừng dại tương tàn
Mỵ yêu ma quỷ khắp tràn lan
Họa sẩy tới điêu tàn sanh chúng
 
Lại tranh chiến binh đao tên phún
Lửa cháy thiêu lan rụng đổ xiêu
Cơn bịnh càng DỊCH TẢ lắm nhiều
Ai ngộ khởi lời kêu bao tánh
 
ĐẾ lên hình hầu gần vai gánh
Họa phân vân lửa chánh thâu tà
Nàn cứu cấp vong tàn đó a
CUNG TỬ ĐẾ THÁNH TÒA trải liệt
 
Tuy khuất hình vô vi hiển biết
Oai ung dung danh biệt cầm đao
Trải muôn đời từ thế hệ nào
Hòng vinh hiển gươm đao quyết chiến
 
Việc trong đời thử xem QUÂN chuyển
TRÁI MẠNG TRỜI đảo điên rời rã
Nào tội chi độc dữ vướng xa
Việc hoành hành sa ngã bê tha
 
Đem lòng trá khoái lạc biếm nhã
Trá cương cầu tâm dạ hao mòn
NGỌC HOÀNG sang lương trung mau khôn
Ai thường phỉ [báng] miệng ngôn điêu [ngoa] xấu [xa]
 
Vương binh sớ hầu công luận tấu
Chớ đảng phe che giấu phàm thân
ĐAO THANH LONG là RỒNG HOÀNG ÂN
Thời chạm trá hồn thân ngựa Xích [Thố]
 
Cơ mưu CÀN thâu đốt hỗn dịch
Nước thiên hà trào tức mức cao
Biển giang san còn thấy thể nào
Cao thẩm biếc cuộn trào sóng vỗ
 
Lòng nào đổi chém gian ương nổ
Gặp lúc kỳ tiêu tố phá càng
Đức ai thiếu đẩy xa định án
LƯU HOÀNG ngự ĐẾ QUÂN THÁNH phủ
 
Không việc chi linh há cần tu
Bởi ai nào biết thủ trải lần
Phá nhành trái công phu xuân tán
Vâng lời ĐẾ thiện tâm cố gắng
 
Việc tối tăm tạo phản thay lòng
Tuân pháp chỉ kiểm duyệt trảm đông
Nghịch cải luận thông đồng tạo tác
Trên NGỌC ĐẾ lôi phong trị phạt
 
Châu ủ mày khó chắc đặng yên
Tướng công binh vuông võ sái thiên
Đại Thuấn hiển lẽ hiền thảo thuận
Hãy gấp gấp đầu giềng QUÂN tặng
 
Thảo làm con nghe dặn tai thiên
Tròn từ đây tránh sự lỗi biên
Xét xem tưởng đạo truyền cao trí
Hiền liêm cẩn sắc [chỉ] cầm nghiêm nghị
 
Biến động gần tiêu hủy hổ lung
Châu mấy giọt nạn tai sanh chúng
Rung đất trời rớt rụng như tên
Tiếc cương trời liệt tiếng công nền
 
Gậy võ gươm người nên suy ngẫm
ĐẾ QUÂN TA ĐAO CẦM oai lẫm
Gợi khúc linh ba hầm thước đao
Trảm trơn sạch lớp thân gian xảo
 
Tam bửu nguyệt lưỡi đao bén phải
Dị thuyết tà che cấp nhơn tai
Nạn nhơn dân sau này tịch hố
ĐẾ soi ra ngu dại QUÂN bổ
 
Toàn trong đời lắm hổ hùm ghê [thay]
THÁNH QUÂN THẦN triệt đón tư bề
VÂNG LỊNH NGỌC PHỤ tề chấn chỉnh
Núi sập non lở đạp chạy trình
 
ÔN DỊCH dân thế tình cấp biến
Nạn phát sanh do người tạo hiện
TRỐNG LỊNH TRỜI PHỤ TIẾNG ÂN HOÀNG
CHẠY KHỎI TRỜI SAO ĐƯỢC lưới đan/g
 
Bài bố trận ĐẾ QUÂN liệt trảm
AI MUỐN CHỐNG PHỤ HOÀNG [thì] chết thảm
Nghe lịnh truyền THÁNH cảm đều nhờ
Tác dạy đời MINH THÁNH RA CƠ

Về điển hiển chớ ngơ THÁNH ĐỨC
ĐẾ VỐN TỬ VI CUNG OAI LỰC
VÕ QUYỀN HÀNH CHỦ BỰC THÁNH QUÂN
Đạo tâm suy do bởi si sân

ĐẾ VƯƠNG THÁNH xét trần làm chủ
TIÊN ĐẠO cả ai mà nắm giữ
Tâm vững đồng quân tử nghĩa kiêm
Cội nguồn này kinh điển truyền nghiêm

Trái VƯƠNG ĐẾ đầu xem rơi rớt
Lẽ cao sâu chơn nguyên chất ngất
ĐẠO LÀM ĐẦU là gốc HIẾU TRUNG
NGHĨA không đặng tu thời vô dụng

ĐỨC THÁNH NHÂN nói trung trinh nghĩa
THÁNH KINH linh nghiệm tỏa nhìn kìa
Trải Chiến Quốc đầm đìa máu chảy
THÁNH hiện TIÊN PHẬT liền xuống thảy
 
Khó sánh vai cao tài đời ĐẾ
Còn trời đất còn dài thảm lệ
Lấp lưỡng giang nạn thể hỏa ôn
Tướng chém đầu gian nghịch lỗi dồn
 
KINH NÀY GỐC SẮC KHÔNG BI ĐỘ
Chẳng đổi dời chẳng biến lo dò
Ai sánh vai thần rõ ĐẾ nào
Chớ hòng sai ĐẾ hạ sắc đao

Độ quần sanh BƯỚC VÀO QUY Y
ĐẾ sắc linh hai chữ nghiêm nghị
Nghĩa QUÂN tài châu chỉ mấy ai
Tre có lóng gìn vàng đường mấy

Chuyện không sai ai tẩy Văn Vương
Con thảo hiền nối gót theo đường
Thấy kinh nói rằng thường dị nghị
Chẳng biết chi tánh thiệt từ bi

Siêu phàm nhập thánh vi cầu chẳng
Pháp rõ ràng hiện thuyết [có] đọc chăng?
Đừng nhạo báng kinh văn ĐẾ LÃO
Nho văn mới ôn nhuần chí bảo

Hiện thân pháp nghe vào chống vẫn
ĐỨC CẢ dày sau bộ chương cung
Chớ tưởng TRỜI không dung ác đáo
Vì trẻ ngu CHA kiểm vẫn đáo

ĐẾ vui lòng che thảo soi đường
Bởi chữ nghĩa sanh ra hiển tướng.
 
Thi
 
TÁI nguyệt chiếu thính lai cao tại
TỬ cảnh khá mưu đương quân tài
QUÂN minh cơ toan liệu người đời
ĐẾ đài QUAN ứng hiện chớ quấy.

Giảng
 
QUÂN hối sự suy tán mạc vương
Khuyên đối phước họa nan cháy đường
Chiêu hướng môn hộ nan gian khắc
Vô cửa hoài hư khảm càn ương.
 
Cửa QUÂN đương tính gặp họa to
Nhà sụp đốn suy rất gay go
Hư tại gian vọng nhân chậm nẻo
Hoại thời tâm dại thước báu lo.
 
CHI THÁNH can trọng TRUNG phục thi
QUÂN đáo cáo nghi THÁNH vị kỳ
THIÊN thành phục lạc muôn dặm trở
LÝ dục quy tâm kết cánh thùy.
 
Lôi thần thánh PHỤC TIẾN MINH TRIỀU
Võ nghị cấp thời ký phát nêu
Phong Thần ngã đổ tai bất xấu
Vân thanh thông hảo nhơn lật nhiều.
 
Thời môn tiếng sự đa bạc toán
Thâm luyến tà thiên lý vọng tan
Khuyết nhữ tri thông thới đến kỳ
Cơ môn xuất liệu lành định mang.
 
Xuất trình quân mạc tiếng tự vi
Môn quý danh TRƯỜNG THIÊN lưu kỳ
Vô đảnh hảo vấn y ngẩu phú
Ngải tán đồ đối ngự thánh y.
 
ĐẾ đoán viên chang hồng thế nguy
Phân bảng họa đời rõ thấu bi
Chiết tâm nông ý tư bả tánh
Khứ lai nhơn quới tâm tương thì.
 
Duyên sự hòa giai nhẫn tu vi
Cát mạc ngã tăng ứng mô gì
Tân thời đắc cải sự hay tới
ĐẾ khứ phục hồi hóa cấp truy.
 
Mục thơ QUAN THÁNH chỉ cấp thời
Họa vô phúng lộng tánh bạn nơi
KINH PHÁP THIÊN đáo đầu đề khuyến
Hiếm cơ hội khó thấy QUÂN ngồi.
 
Giục hảo an cư thới thông môn
Đáo lai hạ giáng khước binh dồn
Thiên điều công sự làm ngay chánh
Nhai từ cáo phục NHÃN ĐẾ TÔN.
 
ĐẾ KINH THÁNH nghĩa tợ mộng đầu
Dụng hài thiện tánh dưỡng chí sâu
Tâm xuân tác đáo giai tạm huyễn
CƠ LẠC TỪ QUÂN cận thủ mầu.
 
Thiện tâm vô nguyện nhơn sự THIÊN
Tu tận kiến KHÔN tướng bổn HUYỀN
Tích hầu khanh QUAN THÁNH khó ưu
Đức tồn phận chủ chương lộng tiếng.
 
Tốc lãng đơn kinh liễm bình an
Hạ bảo tiên nhơn trên chiếu màng
Cấp cấp đa khứ tân đề diễn
Thời ứng lộng tam đế tát ban.
 
Tiên đào nhu cấu thời nạy gian
Sự tận khá nguy đấu CAO ĐÀN
Nhã nhã thủ canh tam bá kế
Sự cầu hý mạc trông chớ than.
 
Dịch phá vô tường định chơn THIÊN
QUỐC tích CHIÊU yên nhựt lậu HUYỀN
Trung tha nhơn chỉ kim chịu quản
Đạo hành quy chánh tả tơi truyền.
 
QUÂN VƯƠNG khước định chủ khách đồng
Đạt mục giai tướng THÁNH QUÂN CÔNG
CHÂU giác kỷ niên cơ QUAN thá
Truyền mật môn giang trị cương lòng.
 
SỰ GIẢ TÂM mưu họa tán tiêu
Hối tội tao QUAN THÁNH QUÂN TRIỀU
Dương họa chớ khá dối người tín
Dĩ hại họa thân hung ngôn điêu.
 
QUÂN thiết như hà phước trung phân
Đương sự cáo nghe lành dữ cần
Tử đồ tử tác ác lương biết
Thử gươm đao CÔNG chém trảm lần.
 
ĐẠO PHÁP, LUẬT THIÊN phục thời nguy
Tùy duyên hữu đắc tự kính trì
Nhơn phóng thân tợ thôi nguy cấp
Lộ ý luận phân khá than chi.
 
Khuyển giáo duy Tây nẻo khó lên
Khoan thủ huê vinh các vân đền
Trực nghĩa trung lâm quy tâm chỉ
In rõ sắc ban trục lộ tên.
 
MINH lai ký pháp vấn tu ngã
TRIỀU nghi khả tại quới trường đà
Tùy dụng môn sự ngoại phương hướng
Rảnh hóa chi nhơn kịp LONG HOA.
 
Đắc thới tương tâm gắng sức toan
Thăng đến nhập thành được ân ban
Hối thúc tam dữ kham kham bải
Thời thời bất bại bất dụng tàn.
 
Tâm khiêm vị mạo cả lược thao
Hung nguy giáp lượng chớ tự cao
Ác sự tác tụ đi ra cửa
Thu chất bất cầu nên suy lao.
 
Đoạn thảm tang thương quạnh cảnh hiu
Tự may TU PHƯỚC sắp giờ chiều
MINH THÁNH QUÂN TRIỀU QUAN KHỞI VỌNG
LINH CĂN HẠNH HỮU CÓ NGHE KÊU?
 
Tiếng vọng từ xa niêu suy linh
Trình tự số căn đoạn phán mình
Trọn bậc hiền nhân lưu phong chuyển
Lựa đúng diện y đáo cầu trình.
 
Bá chúng mô cầu dĩ lão nhơn
Sự cách môn quan chỉ nhứt quờn
Tùy lực ngộ đấu an khó đặng
Duyên phục kỳ bình lãnh chung sơn.
 
KIM SƠN QUÂN thị đắc tự do
TRIỀU MINH bình tiết nhơn chung dò
Thượng lai đắc thủ canh đầu tống
SẮC LỊNH THIÊN QUÂN tại tác so.
 
Hỏa tốc đa kinh sóng ba đào
Cấp cấp mau mau mục hạ vào
Thời TU CẢI MỚI, TÂN QUY LUẬT
KINH HÁN công huân mã anh hào.
 
Viễn thuyết mật đàn họa đời gian
Xử lý bảng đề chốn môn quan
Xử cách trời đất cây cỏ úa
Xan xự hò xan lý nan tàn.
 
Vinh khoa như ý chưa gặp thời
Cầu đạo sắp đặt vận đến nơi
Động kiện quân chi căn lao đạp
Tác THIÊN ẤN chuyển chớ sai lời.
 
Chi người lo nghĩ LUẬT THIÊN CÔNG
QUÂN hành cấu động tác tin lòng
ĐẾ ĐẾ QUÂN THÁNH lai vị hạ
Sự vận tương y hữu nhai không.
 
Định quán tử thế bi thương cương
Vị phiến bản nhơn quy canh trường
Hậu thân tất bất nan minh biện
Thế nạn thử tai người ngoại phương.
 
Xử nhơn lương thỉ cáo nghịch cầu
Cáo cáo tiêu tức trực đại thâu
Công bình vâng hậu lịch chi hỷ
Đình khể nhân giai đa tri mâu.
 
Giang hà nhơn vạn pháp tức công
Tác sanh tác mặt giáp canh giòng
Điển QUAN THÁNH ĐẾ kỳ vọng tại
ÔNG giai LÃO trảm nghịch đạo lòng.
 
Vạn chúng sanh linh nhứt đạo cơ
Nhơn đầu lập chuyển nhữ thân giờ
Tùng THIÊN mạng liệu đáo đầu sự
THƯỢNG NGỌC quan thùy xoay đổi bờ.
 
Lập cơ khán tự hướng TRƯỜNG THIÊN
Chuyển thuyết QUÂN ÔNG cự sắc HUYỀN
Pháp văn ai đoán LONG HUÊ tử
KINH VẠN hiệu VƯƠNG THÁNH ĐẾ truyền.
 
Mẹo vô niên giá khố vô thâu
Niên canh bình thái bá cố hầu
Canh vận cơ xứng kim tuế định
Giá ngộ tương ý chắc về đâu.
 
Chi đạo phong tiên ngọn đăng trình
Nhục dạ nhẹ bước ẩn sắc linh
Tọa thị nung tính vạn sự ẩn
Thành hồi hương các đạo bá hình.
 
Tạm khá vận thời mục giáo khuyên
Lang biện vô vi bức dung điền
Bất bất tổn tổn họa phước xử
Tự nan hư vinh bả tiêu xuyên.
 
Trung trung nhân tại hà nhiên sanh
Tín lễ chí hiếu phước thiện lành
Phước ban y TỬ ĐẾ đương nghị
Lộc tài phong đắc phẩm ban danh.
 
NGỌC MINH THIÊN định hưởng vân giang
Điện đình vô [cùng] toại [ý] ĐẮC CHÁNH hàng
THIÊN OAI túc vấn thảo ngay vẹn
Ban phước thành lai cốt phong sang.

HUỲNH thời tu vị ngộ tao nhơn
Cát giao quân thúy cố khắc còn
Khai tửu tái phùng công bất hảo
THỜI ẤN CHI QUÂN BỬU CHÂU SƠN.
 
Thời gian tùy phận việc chi tùy
Mạc pháp lao vong diệt tiêu bi
Cưỡng khéo nhờ sự tu tập tốt
Cầu phục hậu toàn tại số vì.

Thi
 
QUAN QUAN TƯỚNG TÁC TẠI HỮU THÀNH
THÁNH Y AI BỆ ĐAO GƯƠM THANH
ĐẾ ĐẾ VƯƠNG PHẨM PHỤC Y GIÁ
QUÂN TỬ TỬ QUÂN TRUNG NGHĨA HÀNH.
 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn