KINH TỨ THẬP NHỊ (42) PHẬT MẪU TÂY THIÊN VÔ CỰC CUNG

01 Tháng Mười 20201:18 CH(Xem: 2055)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

KINH TỨ THẬP NHỊ PHẬT MẪU 

TÂY THIÊN VÔ CỰC CUNG

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

  

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Tứ Thập Nhị Phật Mẫu Tây Thiên Vô Cực Cung cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày Hội Yến Diêu Trì 15 tháng 8 năm Canh Tí (1.10.2020), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT dự đàn.  Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

Website: onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

   
   V4. 2024

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 


 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 
BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

  

KINH TỨ THẬP NHỊ PHẬT MẪU

TÂY THIÊN VÔ CỰC CUNG

 


ĐỨC MẪU PHÂN NHỎ ĐẠO AN LÀNH 
CỘI BỒ ĐỀ GÌN GIỮ AN THANH
TRÊN THÁNH ĐẾ CHƯƠNG TÒA SOI CHIẾU
CỰC LẠC VỀ CHUNG TỰU ĐỒNG THÀNH.

TỨ THẬP NHỊ LIÊN BỔN GIÁNG TRẦN
CHUYỂN HÓA TAM CỰC CHIÊU PHÀM VÂN
MỞ CỬA VÂN HÀNH CÙNG ĐỘ CHÚNG 
VÔ CỰC CÀN KHÔN MẪU GIÁNG PHẦN.

 

Chí tâm đảnh lễ:

TÂY CUNG TẤN TIỆP DŨNG LỘ MẪU

Cung nhứt mục như xác chiếu thâu

Tam Thế Giới Tôn Liên Hoa Điện

Đoan nghiêm tòng diệu hiện hoa mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:
 

CUNG TÂY THU TIÊU LĂNG NGUYỆT MẪU

Ưu bi thời tụ chuyển túc cầu

Viên mãn phọt biến thù thắng hiện

Tinh túc như thiên quang siêu mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG TỬ MA KIM SẮC MẪU ***
Diệt giả thí trần hạnh tịch sâu
Định hành cạnh MẪU trang nghiêm sắc
Liên hoa diệu thắng mạch nước cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐỐT ĐA RỊ HỒNG TỰ
Sở biến tất năng tận vô dư
Hư không thiên giới vận túc biến
Biên lý thất thanh ái thương ư.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG KHẨU PHÁT TRÁC PHƯỢC MẪU
Minh diệu ư tha đọng một bầu
Hữu tác hành cực nghiêm kính lễ
Giá hành cực toái đảnh kế lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY TAM BẢO NGHIÊM ỨNG MẪU **
Oai nghiêm tướng thủ chỉ tâm cầu
Vô dư luôn tận quang tụ lễ
Trí thạnh tự thân nghiêm xuất thâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG NHƯ LAI ĐẢNH KẾ MẪU *
Vô biên thắng đế nhiệm cơ mầu
Biên hạnh vô mãn cực sở ái
Thắng thế Phật từ đắc đáo lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY AN ỔN NHU THIỆN MẪU
Lạc cảnh tương ân nét thi đầu
Xóa ha án thanh tịnh tương cảnh
Thiện năng tiêu diệt khuôn phép mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG THỦ HỘ CHỨNG ĐỊA MẪU
Diệt năng hành chúng diệt năng câu
Diêu tần mị diện hồng tự thánh
Bại linh độ thoát nhứt thiết lâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY THẤT PHẠM HỎA THIÊN MẪU
Khởi thí tầm hương đẳng đẳng châu
Phong thần tự tại bộ đa khởi
Chung tác xuân tán dược xoa mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG ĐỐT RỊ ĐẠI ÚY MẪU
Liên hoa điển tác tối hoại cấu
Tần mi nhất thiết oan gia chúng
Dũng mãnh ư liên lược giải thâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY THỦ ÁN ĐẠI ĐỊA MẪU
Năng phá hàng phục tiễn đạp thâu
Hiện tầng mây phục tác xoay hình
Thất hiểm chấn dĩ thủ tác hấu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY NHƯ TẦN KIẾP HỌA MẪU
Bảo quang minh thắng diệu phục sâu
Thường phóng chúng quang chung hiện hữu
Phổ biến hủy diệt diệu bảo lâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐẢNH QUÁN BẢO NGUYỆT MẪU
Quang trung hiện thắng mây tỏa lầu
Duyệt bản phu thỏa ngoại oan hốt
An trú trí thạnh hoa kế bầu.
 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG PHỔ BIẾN CỰC HỈ MẪU
Chủ hoán thoát ly lăng diệu sâu
Chơn ngôn nghiêm bổ chi thể hội
Minh chú hồng thanh thường lạc cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐỐT RỊ BA ĐẾ MẪU
Túc nhiếp tương thể sắc sắc sâu
Tu Di cập bảo mạng đà bảo
Ư thử tam giới diêu năng thâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG TÁT ĐA THIÊN HẢI MẪU
Hữu trung chấp trụ tượng thú phâu
Đa Ri cát phược thanh đồng hóa
Năng tiêu chư độc tận vô lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY CHƯ THIÊN TẬP HỘI MẪU
Ma la sở y ái khẩn tâu
Nhược nhược thiên khải oai đức diệt
Trừ đấu ác mộng tranh cập đầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG NHỰT NGUYỆT QUẢNG VIÊN MẪU
Thiện tiêu ác độc thinh mục đầu
Mục đồ do thắng phổ quang chiếu
Ha Rị Đốt Ra Rị Đốt Mông.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY CỤ TAM CHÂN PHẬT MẪU
Cụ tát dĩ giai thiện oai thâu
Dạ Xoa mẫu thị cố tán thán
Ly mị khởi thi cực trừ đầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG PHẤN TẤN CỨU ĐỘ MẪU
Mục như sát na thiểm [vụt sáng] thiện châu
Tam vật hội chủ liên hoa diện
Hoa nhụy trán phóng tổng chung bầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY NGUYỆT SẮC BẠCH ĐỘ MẪU
Quần tinh đồng hối tụ liễm thâu
Tận phóng oai quang cực nhiên sản
Thu bá tiên quần tinh đồng hầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG TỬ MA KIM SẮC MẪU ***
Diệu thủ nghiêm kỳ lực sắc sâu
Liên hoa an nhẫn hành cảnh tánh
Hội yến huyền linh hỏa tinh châu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY NHƯ LAI ĐẢNH KẾ MẪU *
Thắng hạnh vô dư hoạch sắc thâu
Vô biên tôn thắng hạnh vương liễu
Cận y chỉ nhứt thiết tác cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG HỒNG ÂM SẮC TRÁ MẪU
Kỳ túc ác phục thất thế chầu
Thanh biến dục sắc hư không giới
Ba La Mật triệu tận năng câu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐẾ PHẠM CUNG PHỤNG MẪU
Quỷ Vương khởi thí tầm hương cầu
Dạ Xoa chúng hội giai tán thán
Hỏa Thần Phong Thần pháp kỷ đầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG THẮNG PHỤC THA PHƯƠNG MẪU
Huy địch hoạt luân ác phục thâu
Hữu khuất tả thán túc áp phục
Hạnh nhiên liệt hỏa trác phược mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐẠI BỐ CỨU ĐỘ MẪU
Tối hỉ nhứt thiết mảnh ma hầu
Liên hoa dung nhãn hiện tầng bủa
Vô dư cảm tận cứu hoán bâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG TAM BẢO NGHIÊM ỨNG MẪU **
Oai nghiêm vô dư phủ chỉ thâu
Chư phương luân đổ phổ oanh nhiễu
Hoang mang căn lưới rải nắm đầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY HOAN DIỆT OAI ĐỨC MẪU
Mãnh thức thành ban chú âm lâu
Nhu quần ma dữ thế gian hống
Ban lan hỉ tiếu đại tiếu lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG GIẢI ÍCH THÁNH ĐỘ MẪU
Năng triệu kịp thần nhứt thiết bâu
Thủ đổng hồng quang tiêu trừ sở
Thủ chư thao lược tông nan sầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY NGUYỆT TƯỚNG QUANG MIỆN MẪU
Chức phẩm cực trung kế nhiệm sâu
Vô lượng quang phật hằng thường sáng
Diệu nhãn như hoa tỏa nhiệm mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG LIỆT DIỆM THÁNH ĐỘ MẪU
Trụ quán bửu thân phúc hỉ châu
Mặc kiếp hỏa trụ hoang mang chúng
Thiết chư địch quân kích thủy cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY TẦN MỴ THÁNH ĐỘ MẪU
Địa túc hải đạt khiết xứ hầu
Hồng thanh dụng phát diện nổ lộ
Kích phá thất trùng mở rộng sâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG AN LẠC NHU THIỆN MẪU
Tịch diệt Niết Bàn hành cảnh đâu
Chơn thật chú ngữ Án Xóa Ha
Tối hỉ nhứt thiết nan chuẩn làu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY CHẤN HÁ TAM GIỚI MẪU
Hiệu nguyệt vô dư thủ trì thâu
Đa Rị Đa Rị nhứt thiết độc
Cát phược diệt trừ thiên hải lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG MINH GIÁC HỒNG ĐỘ MẪU
Chốn hội kích toái cát môn hấu
Túc đạp hồng tướng vi chủng tử
Tuyết Mạn Đà La Tu Di cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY DIỆT ĐỘC THÁNH ĐỘ MẪU
Hiệu nguyệt thủ kỳ tam thế đầu
Vô dư diệt trừ nhứt kỳ độc
Túc đạp tướng vi chủng tử lâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG THIÊN VƯƠNG SỞ KÍCH MẪU
Chi oai đức hoan hỉ tranh đấu
Y chỉ phi nhân thiên nhân mâu
Hiển trừ dữ ác mộng sắc sâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY TIÊU TỊCH THÁNH ĐỘ MẪU
Nhật nguyệt song mâu viễn cảnh lầu
Ha Rị Đốt Ra Rị minh tiễn
Tiêu trừ kịch mãn ôn dịch thâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG CỤ QUANG THÁNH ĐỘ MẪU
Khởi thí Dạ Xoa chúng bắt cầu
An định nhứt thiết tam chân phúc
Thần lực chánh cụ diệt oai thâu.

 

Cửa vân hành mở rộng THIÊN HOÀNG
TỨ THẬP NHỊ tức BÁT KIM CANG
Truyền mật độ chúng nhơn tự khắp
Xuất hiện tòa sen cuộc sắp bàn.
 
MẸ GIÁNG PHÁP MÔN XUẤT THẾ CƠ
NGƯỜI NGHE NGƯỜI ĐẮC GIÁNG THUYỀN CHỜ
TIÊN PHẬT CÙNG TU NƠI HỘI NGHỊ
TÍNH TOÁN ĐỊNH QUẢ KỲ VỊ NHỜ.
 
KỲ NÀY QUÉT SẠCH GOM CẢ THẾ [GIAN]
CHỈ LƯU NGƯỜI HIỀN TỨ THÁNH HỆ
Hoa sen rực rỡ biến Thành Tây [GHTT Cali]
Tây Thiên Cực Lạc trổ hoa về.
 
Kỳ công lập vị thăng tiến hạng
VÔ SANH LÃO MẪU, TỨ NHỊ sang
Đưa tay dìu dắt vớt quả THIÊN
DIỆU PHÁP MẪU BAN ẩn bức màn.
 
Đến đây dấu tích không hình bóng
VÔ VI THIÊN ĐẠO MẪU HƯ KHÔNG
Yến tiệc trải sẵn CUNG VÔ CỰC
Tham dự LONG HOA MẪU TUYÊN PHONG.

 

TỨ THẬP NHỊ MẪU PHONG ĐỘ HÓA

LAI XUẤT GIÁNG TRẦN KHÚC HÒA CA

VÔ SANH LÃO MẪU BAN PHÂN ĐỊNH

HÓA ĐỘ NGƯỜI HIỀN NGỒI LIÊN HOA.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Cực Tây Thiên Chủ Vô Sanh Lão Mẫu,
Đức Mẫu Cội Bồ Đề Thánh Đế Chương Tòa Cực Lạc. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Tứ Thập Nhị Phật Mẫu

Tây Thiên Vô Cực Cung. (3)

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội (3)

 

HẾT

Ghi Chú:
* Có hai vị cùng chung một danh hiệu Tây Cung Như Lai Đảnh Kế Mẫu.
** Có hai vị cùng chung danh hiệu Cung Tây Tam Bảo Nghiêm Ứng Mẫu.

*** Có hai vị cùng chung danh hiệu Tây Cung Tử Ma Kim Sắc Mẫu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn