NGỌC KINH: THƯỢNG ĐẾ NHÃN

21 Tháng Năm 20207:20 CH(Xem: 3212)

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

NGỌC KINH

THƯỢNG ĐẾ NHÃN

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Thượng Đế Nhãn cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 29 tháng 4 năm Canh Tí (21/05/2020), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành.  Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 
V3. 2023

LƯU Ý


 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Xướng)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH
THƯỢNG ĐẾ NHÃN

 

Lời khuyến đời ca khích trung điêu

Dương gian âm phủ thưởng phạt điều

Một lý không khác tai nghe có

Thuật chuyện âm dương thấy khúc kiêu.

 

Năng bất tâm nhiên đáo thử nhiên
Xác hữu minh trung cảm ứng hàn

Vô vi lý ngỏ lâm tư đáo

Thiện sĩ năng hùng kế thiện ban.

 

Nghịch cảnh phân minh chi xuất lậu

Công hầu cực phẩm bất tương cầu

Thiên đường hữu lộ mau nhanh bước

Địa ngục vô môn thốn ám sầu.

 

Chỉ vị chi lậu bực thanh THIÊN

Gương báu sáng lòa tột bực HUYỀN

Đề cầm nhân khổ không thể giấu

Tam vô tư đường thấu trời nhiên.

 

Địa ngục không ngõ ra cũng bởi

Tất lòng theo đức tối phủ nơi

Mưu thần kế quỷ ắt xảo độc

Thì sa địa ngục tối tăm người.

 

Sanh bình hồ vị kham khám tính

Cập thảo nhiệm kỳ nhé lòng tin

Từ hồi thủ khướt nôn tâm bất

Thiên ban vạn khổ tỉnh thức mình.

 

Mạt quái đương tiền nhơn diện ác

Ngục hành không hở hạnh rọi cách

Tân thiết vô gián tất lầm sai

Thưởng khách hình oai chớ sai lạc.

 

Thọ Bồ Tát Giái vương pháp nhiếu

Âm tá không môn pháp bất nhiều

Phản tương nho thuật xét nhân thế

Thiên vọng bất lậu chẳng dung niêu.

 

Đọc sách Thánh Hiền dám đem sánh

Hại người lưỡi dối buộc gươm nhánh

Nhiều quăng tội lên nôi giả nhớ

Thiên vô tư khúc địa tư hành.

 

Không môn ngô kỳ phản tương sát

Giữ Giới Bồ Tát mười phần lạc

Miệng tụng lấy có phước không phần

Miệng tụng lòng tưởng Kim Cang phát.

 

Người đời không tin nhơn quả báo

Ứng dễ khinh lời Thánh Tam Bảo

Chê bai Phật Pháp tạo tội nhiều

Xem ta thử đoán lành dữ hiểu.

 

Người đời nghe mau liệu chọn lành

Trẫm xét rõ luân hồi không chánh

Còn trừ ra trọn lành không dữ

Hoặc ăn chay chơn tu thiện từ.

 

Thì Trẫm xử đoán từ tạm mé

Cõi Thiên Đường sáng lạng hồn về

Nếu lòng ai sáng láng về ngay thẳng

Thì hồn lên Thiên Đường lạc an.

 

Chốn địa ngục thấp dơ đen tối

Nếu ai lòng hèn hạ mê muội

Thì hồn sa địa ngục bị cầm

Nhân quả báo ứng biết cách dời.

 

Hoặc đời nào trả theo đời nấy

Lành cho hưởng phước chắc không sai

Cái ý nhiệm mầu ai biết thấu

Sao gọi đời nay chịu trả thay.

 

Đời nay đã biết làm chi dữ

Mà chịu trả họa kiếp trước trừ

Đời nay tuy chưa lành hưởng phước

Ấy là trả kiếp trước đó từ.

 

Thiên đường địa Ngục

Siêu đọa tại lòng

Đọa là tại lầm

Tự mình làm chủ

Nhờ tai sống cứu

Nói chuyện khuyên đời

Chẳng kính đất trời

Chẳng biết hổ thẹn

Ráng tu bổ đền

Còn như bố thí

Tội chẳng biết y

Xử định thế nào

Phán lời phong cáo

Đều cửa ngục hình

Khánh lương vô tình

Cải ác tùng thiện

Can đao hữu luyện

Bất giận nhơn hung

Chi thử bất tùng

Phân lưỡng nguyện hướng

Hồi đầu giai tưởng

Nhân thiện đạo vi

Lo tu nhơn kỷ

Ăn năn chừa lỗi

Nếu quyết tâm hối

Thì dữ bỏ đi

Bài kệ nho thi

Nội nha môn tử

Họa có công trừ

Huống chi nhiều của

Tội cũng dấy qua

Điều chi lắm dữ

Khắp nơi nổi xứ

Chết đói dịch mùa

Cho người vay của

Khắc bạc gắt gao

Độc hơn tội xảo

Không thể nào dung

Mắc tội luật cung

Cải ác tùng thiện

Rộng lòng y chuyển

Người nghe rõ tốc

Tạo phước bổng lộc

Ăn chay làm lành

Nghe lời CHA dạy

Cả đời thịnh an

Trái lòng nhơn tán

THƯỢNG ĐẾ vì lòng

Là thể theo lòng

Nhơn của Trời Đất

Đời cũng mau dứt

Nợ oan trái đầu

Thấu TRỜI qua mau

Thường trọng chữ hiếu

Dưỡng lo tu hiểu

Trẫm cũng rộng thương

Con nhà thiện lương

Hưởng vinh châu tú

Công danh hiển thụ

Cuộc sống an lành.

 

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ CHIẾU CHỈ BAN

Ban cho Bắc Đế luận trần nhi

Bất hiếu có hiếu thưởng phạt xét

Hoang loạn họa tai không an kỳ.

 

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ LÀ GIÁO CHỦ

Báo ân sinh hiếu tập tự lần tu

TA mách cho đời hay trước giữ

Người đời làm dữ thoái hóa hư.

 

Ăn năn chừa lỗi làm phước tiến

Sảy bước lãnh về địa ngục liền

TA đã dọn sẵn trị ân xá

Giáng lời đem vào tạo phước duyên.

 

Dư phước đức con cháu được hiển

Miên viễn lành hưởng phước dương miền

Đời chớ hồ nghi lời TA nói

THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH LỊCH NGỌC TRUYỀN.

 

Ban ân xá tha tội ăn năn

KHUYÊN NGƯỜI NOI ĐẠO NGŨ LUÂN THÂN

Dạy nên là việc tu hành may

Giữ cho toàn vẹn trọn trăm đàng.

 

Trời sanh trong thế đổi dời thôi

Khó tìm thấy đạo mắt xem nơi

Nói đây dễ quá sanh thêm khó

NHƠN HIỆP THÀNH TOÀN ĐẠO CÙNG ĐỜI.

 

Dù nghèo nhưng khá chẳng điều gian

Ở đời biết xét giữ tâm nhàn

Trị nhà nhẫn nhịn dùng dung thứ

Sự nào mình phải biết đường càn.

 

Việc chi đều quấy cả thiên động

Tìm ra lẽ phải không phiền lòng

Biết lo tu tỉnh đời chi trách

Gốc là hiếu để giữ rành tông.

 

Thảo cha kính mẹ yêu thương kính

Ở đời phương tiện giữ lấy mình

Làm lành là gốc Bồ Đề Tát

Tùy cơ bố thí rõ nhơn tình.

 

Trọn đời tu phước lành ban mãi

Công đầy quả đủ chẳng ngoa tài

Ăn chay niệm Phật lòng thanh thản

Bằng không sao đặng thế trần hài.

 

Nhiều phương bố thí lắm thế nhân

Ai đành thí của cứu nguy trần

Chớ khi đói khát một cơn rét

Bữa cơm bát nước tốn nhiêu cần.

 

Người đời lo sợ chắt chiu của

TA khuyên bớt ngại tại thân chưa

Người ham mê của cõi trần thế

TA khuyên rộng tâm tu niệm chừa.

 

Giải hòa thoái chuyển răn khuyên giải

Tuy nghèo thương chúng giải cơn khuây

Bố thí lựa chi có tiền mới

Bày ra tích thiện tập ăn chay.

 

Công chi với Phật mà hòng ỷ

Dẫu cho niệm Phật tâm bất ý

Ích chi cho chúng mà hay nói

Dẫu cho niệm Phật ăn chay tỳ.

 

Tránh lành làm dữ tội đọa sâu

Lòng chẳng tịnh tánh bất nhơn cầu

Mãn đời niệm Phật chi công phí

Lòng chay khó lắm miệng ngoài tâu.

 

Miệng ngoài chi khó một đồng thí

Giàu có một thiên khó thí đi

Giàu sang một bữa chay truyền phước

Khó mà làm đặng thiệt rằng nguy.

 

Xứng ngôi chấp phận vẹn phần thanh

Còn như dân giả trọn niềm lành

Lo xong nhân thế giữ nghiêm luật

Gìn lòng trung tín mến yêu quanh.

 

Hết lòng hết sức lo tu đạo

Giúp người sửa lỗi lầm hiếu thảo

Chánh pháp tu hành khuyên thiên hạ

Ai tu cũng đặng biết gấp rào.

 

Ngươn Ba hoàn dựng nội mười hai

Từ mở mang trời đất nhẫn nay

Hồng trần còn mãi lăng xăng lắm

Người lành phải chịu tiếng đắng cay.

 

Chữ tam thành bạc công khá gắng

Muốn lên bờ phải thoát mê hằng

Niệm chữ từ bi lòng ghi mãi

Tu Tiên Đạo giữ cảm ứng năng.

 

Tánh lòng bá phải in một tiết

Nhắn với ai vi tâm tu thiệt

Năm hồ rộng biết lạ thần tiên

Muốn nên mình phải phàm tâm diệt.

 

Trời đất vui chơi ngoại cảnh thơi

Đạo Tiên Thiên lập đúng vị ngôi

Công cho dầy quả cao lòng thiệt

Dốc lòng đền chín cũng chưa ngơi.

 

Hành đạo phương chánh danh hậu thế

Tứ Ân bất phế nghĩa nhân đề

Hễ đạo người đừng chia phân cách

Làm sao cho biết đạo tứ bề.

 

Cuộc phù huê nhắm cũng cheo leo

Làm chi cho ngụy tâm bất theo

Đâu yến sơn ngữ chi chi quế

Người đời biết lấy đức không nghèo.

 

Bởi vì sanh chúng quá tự tân

Người đời phải học chữ tu thân

Cách chỉ mành nào đâu xa cách

Đạo muốn gần đường Phật báo ân.

 

Gẫm người vật máu xương không khác

Sao phải nở lòng giết, xiết, chặt

Câu rằng như quá bất phải tội

Ráng phải thiện tâm định an lạc.

 

Cõi Nam đã mở rộng cửa lầu

Muốn cho thấy đặng cánh thiên âu

Đèn chí hào gian luôn rực sáng

Thuyền bát nhã bốn phương lượn cầu.

 

Nước Ma Ha rửa sạch ba lòng

Rượu quỳnh hà mời khách Tây Đông

Tuy sắc thân hãy còn ở tục

Đặng một chén quỳnh vị khó thông.

 

Tiếng đờn thì tai lóng cho thông

Tiếng đờn tuy sắc diện mục đồng

Tiếng đờn riêng mới nhơn tự liệu

Tiếng đờn phước họa vô môn trông.

 

Đờn kêu họa phước vô môn

Đờn kêu biển lặng núi non chuyển dời

Đờn kêu ai còn mất nơi

Đờn kêu phải hiểu từng lời Linh San

 

Đờn kêu ai dốc lo toan

Đờn kêu đóng cửa Tây đàng khóa then

Đờn kêu rằng biết đúng tên

Đờn kêu nguy giái lập nền thần khâm

Đờn kêu muốn thấy vương thầm

 

Đờn kêu bồi chí đức tầm huyền cơ

Đờn kêu vọng tiếc từng giờ

Đờn không dây kéo cuộc cờ khó nghe

Đờn kêu sáu vạn tập đề

 

Đờn kêu cửa bát Bồ Đề đăng san

Đờn kêu phù diệm nổi còn

Đờn kêu tu tỉnh hãy còn nghe qua.

 

Sóng muôn trùng còn đoái làm chi

Đọc tỉnh mê say niệm A DI

Say một cuộc bất tri nhơn sự

SÁU VẠN DƯ THU ĐẠO PHẢI QUI.

 

Văn thiện ngôn tai nghe tắc bái

Phải sao rằng chẳng phải bất lai

Hùm lên non rồng kia xuống biển

Mãn sáu thâu trải tám mốt đài.

 

Qua lời này tiếng hãy còn nghe

Sự thế phải biết thời vô kế

Tu thân thời vô lự vô tư

Thủ thanh tao thân ý tụ về.

 

CÓ DUYÊN GẶP TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Chín phẩm sen vàng khai thế hồ

Hồ sen ba ngàn công quả đặng

Đơn thơ chiếu hiển thân xác vô.

 

Bày tỏ huyền cơ chốn đơn phòng

Đờn không dây khải cõi hư không

Lưới trần Cực Lạc tạm khúc hát

Vô Bồng trăm năm giải chưa xong.

 

Sư thiên đường địa ngục rõ ràng

Làm lành làm phước chuộc tội thân

Công lớn thì theo Phật Tiên Thánh

Thượng Đế chỉ truyền các Thành Hoàng.

 

TỪ ÂN THƯỢNG ĐẾ BAN ÂN XÁ

Làm phước ăn năn tạo nhơn hòa

Nay khắc bản thêm TA cho tựa

TA nói ít lời nhơn truyền ra.

 

Trần lâm gia chánh cụm nêu danh

Hành thiện tu hành giữ cho thanh

Phước nhiều bởi dạ làm lành tánh

Đạo cả nhờ kinh giảng nghĩa rành.

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn