KINH DÂNG THÁNH LỄ THƯỜNG NGÀY

27 Tháng Giêng 202312:00 SA(Xem: 22803)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

 

KINH DÂNG

THÁNH LỄ THƯỜNG NGÀY

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

Website: onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V4.2023

 


1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. KHAI KINH

 

(Tụng)

Thiên Khai Huỳnh Đạo Kỳ Ba

Vô Vi phổ hiện Liên Tòa Từ Bi

Lập Trường Thiên Hội Giáo kỳ

Hiệp Hoa Long Đại Hội Thi Tiên Rồng

Phật, Tiên, Thánh giáo cộng đồng

Khai hình Đại Đạo Huyền Không cứu đời

Hoằng truyền Thiên Đạo muôn nơi

Dẫn Ngươn Thánh Đức, xây Đời Tân Dân

Niệm Di Đà Phật xa gần

Quốc gia Di Lạc hữu phần Nam Bang

Đài Cao Thượng Phụ Thiên Càn

Phật Thầy, Phật Tổ, Mẫu Hoàng đại bi

Nguyện cầu Thiên Thượng chứng tri

Lòng thành con trẻ hành y đạo mầu. (1)

 

4. TÁN THÁN HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ

 

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Chúa Hoàng Thiên

Chí Linh, chí Thánh, chí Diệu Huyền

Chí Thượng, chí Tôn, chí Từ Phụ

Chí Bi, chí Giác, chí Phật Tiên

Thống ngự vạn vật Công Hóa Tạo

Tịnh dục quần sinh Đức Hạo Nhiên

Dương hạ kỳ ba khai Hoa Hội

Ân oai Cha rưới khắp trần miền.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn (3)

 

5. TÁN THÁN KIM MẪU DIÊU TRÌ

 

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Mẹ Càn Khôn

Chưởng Tạo Hóa Thiên quản Đại Hồn

Diêu Trì Kim Mẫu ngôi chí Thánh

Chí Linh, chí Tịnh, chí Thượng Tôn

Chí Bi, chí Giác, chí Từ Mẫu

Trưởng dưỡng huyền vi, mở Thiên Môn

Con tạ ơn sâu Mẹ Vô Cực

Vớt hàng linh tử cơ bảo tồn.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

6. TÁN THÁN CHƯ KHAI GIÁO ĐẠO TỔ

 

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Thiên Nhân Sư

Giữa chốn trần lao hóa biển từ

Thị hiện thế gian bày Chơn Đạo

Thương đàn con dại chỉ kinh thư

Ngôn từ không đủ câu xưng tán

Thiệt hành mới biết vị chơn như

Pháp Ấn từ đây xin nắm chắc

Liên tòa vô ngại giữa sông hư.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn (3)

 

7. TÁN THÁN LONG HOA GIÁO CHỦ

 

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Đấng Từ Ân

Thương cõi nhân gian mới đoái trần

Đương quyền Giáo Chủ Long Hoa Hội

Lệnh mở trường thi tuyển Phong Vân

Con nguyện theo chân rèn pháp hạnh

Vào ra trần lụy với Thiên Nhân

Tay ôm bá tánh gìn Chơn Đạo

Tay chuyển kinh luân hiệp thế tân.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn (3)

 

8. DÂNG NƯỚC

 

(Xướng)

Nước trắng ba chung dâng lễ đầu

Xin chứng lòng son cảm Đạo mầu

Tam độc chẳng tồn trong vị lạt

Ma ha nước thánh giải nghiệp sâu. (1)

 

9. DÂNG RƯỢU

 

(Xướng)

Rượu trắng ba chung dâng lễ nhì

Xin chứng lòng son ứng huyền vi

Sắc không không sắc hòa men đắng

Ma ha rượu thánh ngộ Đại Bi. (1)

 

10. DÂNG HOA

 

(Xướng)

Hoa trắng ba bông dâng lễ sau

Xin chứng lòng son tưởng Đài Cao

Chơn Như hoát hiện trong hương nhạt

Ma ha sen thánh xuất trần lao. (1)

 

11. TÁN THÁN TAM GIÁO

[Thiên Thượng ban kinh ngày Mùng 3 Tết Năm Mậu Tuất 2018]

 

(Tụng)

Kỳ xuống tại Đức Ông Thái Thượng

Chỉ rành rành chơn dưỡng quần sanh

Thánh Hoàng thống ngự cao anh

Thăng truyền xuống chỉ phước lành gắng ghi

 

Trong ba nhánh không thị thị sắc

Càn cao minh hậu Lạc nghiêm tôn

Vô vô thượng chí Càn Khôn

Hư hư gắng gắng Chí Tôn ngưỡng kỳ

 

Thượng Cung điển phổ chí tất bổn

Trụ trụ ư nhất đốn vô tuyên

Đông Tây Nam Bắc hằng truyền

Tất dạng hằng biến nhất tiêu chi điền

 

Chí chí chung mạch kiến hảo kiếp

Cửu Cửu Hoàng tiệp tiệp nhơn khai

Khai khai bổn dĩ cung giai

Minh Minh Chiếu vốn hóa khai chung trường. (1)

 

12. TÁN THÁN THIÊN ĐẠO

 

(Tụng)

Thiên Đạo vốn Từ Bi là gốc

Là chuẩn thằng cứu độ sanh linh

Không có TỪ chẳng có Chơn Kinh

Không có BI chẳng thành Chánh Giáo

Con đê đầu cung nghinh Thiên Đạo

Con đê đầu đảnh lễ Từ Bi. (1)

 

13. DÂNG NGŨ NGUYỆN

 

(Niệm)
Một, nguyện cầu nhân sanh trở gót

Hai, nguyện cầu tu học bá gia

Ba, nguyện cầu Thiên Đạo truyền xa

Bốn, nguyện cầu thế giới một nhà

Năm, nguyện cầu chúng sanh tiến hóa. (1)

 

14. SÁM HỐI

[Phật Thầy Tây An ban kinh vào ngày 10/10AL năm Đinh Dậu 2017]

 

(Tụng)

Choàng y lạy Phật, Cửu Huyền

Thứ tha con trẻ trần miền mà thương

Bấy lâu tạo nghiệp trần đường

Cầu xin Chư Phật Mười Phương hải hà.

Cửu Huyền Thất Tổ Ông Bà

Ngày nay con cháu thiết tha lòng thành

Hai thời quỳ lạy tu hành

Giải đi nghiệp chướng tâm thanh dựa kề.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Bửu Sơn Kỳ Hương Phật (3)

Chí Tâm Đảnh Lễ Cửu Huyền, Thất Tổ, Ông Bà (2)

 

15. GIẢI CĂN NGHIỆP ĐÀ RA NI

[Quán Thế Âm Bồ Tát ban kinh ngày 23/11AL năm Mậu Tuất 2018]

 

(Tụng)

Trải tâm rộng sớm trưa chiều tối

Diệt sân si lời nói hiền tu

Trần gian cõi tạm diệm phù

Tháng ngày ảm đạm âm u đời mình

 

Ráng tu luyện thân mình Phật xóa

Mọi kiếp nàn dung hóa rạng danh

Phật lòng tu luyện thiện lành

Từ bi bác ái mà danh thơm đời

 

Đơm ý hạnh hoa rơi đà trổ

Tránh nắng mưa bi khổ đắng cay

Quyết tâm chẳng tiếc thân này

Nhất tu đức hạnh thân này bao nhiêu

 

Mang ánh đạo danh nêu đùm bọc

Dụng cứu người tu học quên thân

Giải căn giải nghiệp san bằng

Ánh hoằng pháp diệu trần gian nhiệm mầu

 

Ra Đà Ra Ma Ha Da Đế

A Bà Lô Hê Ra Bồ Đề

Dà Ra Mạ Phạt Xá Xâm Phạt

Lưu Ma Ra Tất Rị Xa Mê

 

Bà Lô Hê Lô Yết Da Đế

Phạt Ma Ra Thất Na Y Hê

Hô Lô Hế Rị Tất Ra Rị

A Rị Da Dá Ra Lô Hê

 

Ra Xá Lợi Ta Ra Ta Ra

Đa Ra Dạ Đa A Rị Da

Ta Bà A Sắc Ni Ra Na

Di Đế Dạ Tô Rô Dạ Da

 

Tiếp thâu phát thệ pháp tâm

Độ cho con dại đừng lầm quỷ ma

Đò đưa cứu khổ hải hà

Rước người lương thiện thoát qua tai nàn

Bốn phương tám hướng hào quang

Tình thương Mẹ rải lành an tu hành.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn

Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (3)
 

16. GIÁC NGỘ PHÁP TÂM ĐÀ RA NI

[Quán Thế Âm Bồ Tát ban kinh ngày 23/11AL năm Mậu Tuất 2018]

 

(Tụng)

Lối về giác ngộ tâm đơm

Thuyền rồng đưa rước qua sông kiếp sầu

Liên tu hòa quyện khúc cầu

Nguồn sen báu mọc muôn màu tỏa hương

 

Si Đa Ra Đà Ra Dị Mễ

Tất Đạt Đa Ma Ha Cha Đế

Đồ Lô Da Xá Bệ Ma Ra

Di Đế Rị Na Ra Yết Đố

 

Đồ Bạt Na Ra Hí Rị Ra

Đô Lô Đô Lô Rị Yết Dà

Phát Dạ Da Đa Da Mê Ha

Tất Chí Rị Đa Ra Ra Dà.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn

Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (3)
 

17. ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI 

[Di Lạc Phật Vương ban kinh ngày 18/10AL năm Kỷ Hợi 2019]

 

(Tụng)

Tâm Bi Chú Tát Bà Da Đế

Đại từ bi Tát Để Tát Hê

Bi niệm bi từ hòa vui tánh

Đại từ đại bi Bồ Tát đề

 

Bình an hạnh phúc Bồ Tát hộ

Mọi việc nặng nhẹ Bồ Tát lo

Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề

Năng mục năng trừ Tất Ra Hô

 

Xua tan nóng giận tâm bi đại

Cao thượng gieo từ một bước hay

Dịu dàng nhân ái đầy sức mạnh

Tâm vô “vô hữu” độ nhứt giai

 

Tất Đa Tất Đa Ha Tất Đa

Tất Ra Tất Đà Tất Đà Da

Dạ Kiết Dạ Kiết Ra Ha Tất

Mạ Mạ Phạt Ma Rá Giá Ra

 

Giá Da Giá Ra Ma Phạ Ra

Rị Rị Rô Rô Phạt Ma Ha

Tát Dạ Tát Dạ Ri Ra Dạ

Đát Thiệt Đát Tha Di Dạ Đa

 

Mế Mế Phạ Phạ Di Ha Rị

Thất Na Thất Na A Ra Di

Bồ Đà Bồ Đà Ha Đế Dà

Tất Rị Tất Rị Tất Đà Ri.

 

Đại từ đại bi QUAN ÂM tại

Sắc bất dị không sắc thị khai

Bất sanh bất diệt bất cấu bất

Vô sở đắc cố Bồ Tát lai.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Di Lạc Phật Vương

Đại Lực Quang Minh Thiên Tôn Vô Lượng Đại Từ Bi. (3)

 

18. ĐẠI BÁT NHÃ ĐÀ RA NI 

[Di Lạc Phật Vương ban kinh ngày 4/2AL và 18/10AL năm Kỷ Hợi 2019]

 

(Tụng)

Sắc bất dị không, không bất dị sắc

Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Không tướng bất sinh bất diệt

Bất cấu, bất tang, bất giảm

 

Không trung vô sắc, vô thọ, vô nhãn

Vô sắc giới, vô nhãn giới, vô ý thức giới

Vô vô minh, diệc [cũng] vô vô minh tận

Vô lão tử, Đắc Ri Ra Trụ Đà Ni.

 

Ba La Mật Đa Tâm Kinh Đại

Vô đẳng, vô chú, trừ khổ thay

Vô sắc, vô thần, vô nhãn giới

Ba La Mật Đa bất sắc giai

 

Nam Mô Ra Da Di Ra Dạ

Cận Trì Bàn Già Ra Dạ Da

Ta Bà Ma Ha Ta Dà Dạ

Yết Ra Ra Dạ Ta Bà Da.

 

Từ bi Phật dụng dụng TÂM KHÔNG

Có không không có tới Đại Đồng

Thiên Môn khai hội đón chào khách

Đạo quả viên thành tới Vân Long.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Di Lạc Phật Vương

Đại Lực Quang Minh Thiên Tôn Vô Lượng Đại Từ Bi. (3)

 

19. LỤC ĐẠI BA LA MẬT ĐÀ RA NI 

[Di Lạc Phật Vương ban kinh ngày 4/2AL năm Kỷ Hợi 2019]

 

(Tụng)

Ai tu đặng pháp này nên nhớ

Ba La Mật Đa thiện chí chờ

Vì nghe Ta nói mà cung kính

Cầu Pháp Ta hoằng được đến bờ

 

Điển trụ nói Pháp Bất Thối Chuyển

Bốn mươi tám báu hàng Trời Thiên

Thiện Nam Tín Nữ nghe diệu Pháp

Hoa sen sanh hóa bước lên liền

 

Lời nói diễn nghĩa sâu vi diệu

Ai năng tin tấn tu thảy đều

Sáu Pháp Ba La Mật lớn này

Nay hội tụ tạng pháp Ta kêu

 

Giới bực học đủ hạnh Bồ Tát

Ta nói Pháp này tiếng Lời Pháp

Sa Di Đà Ra Tất Na Đa

Chiên Đà La Ha Ta Đát Đa

 

Ba La Mật Đa Bát Đẳng Mế

Nhập Phạ Ra Nhập Phạ Ra Đa

Ta Na Chi Tạ Xi Ta Na

Trù Tung Ta Đàn Bế Diếc Ta Đà

 

Lời dạy này thuyết giảng giải thoát

Bỏ sân si sống hạnh Bồ Tát

Hãy đảnh lễ Chánh Pháp ngày nay

Đoạn tận diệt không tạo ác lai

Chơn hạnh phúc mọi loài hạnh phúc

 

Đảnh lễ Phật nơi đây oai lực

Giữa hư không Đại Bực Thế Tôn

Thân kiến Phật khéo y thực lòng

Thề trọn đạo một lòng cầu Phật.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Di Lạc Phật Vương

Đại Lực Quang Minh Thiên Tôn Vô Lượng Đại Từ Bi. (3)

 

20. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội (3)

 

 

HẾT

 

 

 

 

NHỮNG BÀI

CHÚ NGUYỆN

 

 

 

Những bài chú nguyện này do Chư Tôn Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.   

 

 

 

 

CHÚ NGUYỆN KỈNH THẦY

[Tam Giáo ban chú ngày 29 tháng 11 năm 2020]

 

Định mắt trần gian thấy điển Thầy

Tâm thường trụ đạo thẩm điều hay

Thân đời cung nguyện hành y vậy

Ngọc Đế hoá sinh định chỗ này

 

Phước lớn lộc dày duyên thuận lấy

An nhàn thanh thái vững bền thay

Lành thay! con nguyện sinh trường mãi

Ánh sáng chơn tâm hiệp Mắt Thầy.

 

Đến với Đạo Thầy dạ sắc son

Trường niên vĩnh cữu vẫn vuông tròn

Long Hoa chủng tử dương âm chọn

Thế giới Hoa Nghiêm thuỷ hoả đoàn

 

Bát Quái Khôn Càn thiên thượng hoán

Châu hồng nội ngoại chiếu đàn con

Thầy trao Thái Cực lòng son đón

Ngộ đạt nơi tâm thẩm thấu còn.

 

Đăng thiên chiếu diệu tự tâm sanh

Bước đạo Hoàng Thiên ngọc bửu dành

Định hoá chu kỳ thiên địa cảnh

Sinh dòng suối đạo được trường sanh

 

Đường đời đạo đức nguyền tu lãnh

Hạnh đạo chơn tâm dốc chí thành

Nhứt thể Đạo Thầy dung hữu cảnh

Trường quang chúng đẳng nguyện điều lành.

 

Lập tự văn ngôn kỉnh lễ Thầy

Cung nguyền đắc pháp đạo tâm xoay

Thiêng liêng phổ hoá hào quang thấy

Hiện tại nơi tâm gặp được Thầy.

 

Tái thế dương trần hằng sống vậy

Trên nền hạnh đạo đạt lý hay

Trường sinh nhất nguyện tam thiên thấy

Gởi điếu văn ngôn ánh sáng này.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

CHÚ NGUYỆN QUAN ÂM NAM HẢI PHỔ ĐÀ SƠN

[Tam Giáo ban chú ngày 04 tháng 10 năm 2020]

 

Võ trụ định phân điển khổng [không] quan
Âm thanh ánh sáng vượt thời gian
Nam Thiên giao hưởng càn khôn bản
Hải Hội Liên Hoa thất đại hoàn


Phổ hoá lượng từ hoà nội tạng
Đà hàm tam muội thẩm kim cang
Sơn Liên nhật nguyệt tâm không loạn
Phật Đạo như như thể vạn an.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn

Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (3)

 

CHÚ NGUYỆN TRỊ BỆNH

[Diêu Trì Kim Mẫu ban chú ngày 15 tháng 3 năm Canh Tí 2020]

 

Nguyện thế giới một câu một kệ

Xa lìa các khổ lánh chốn mê

Định phục thối chuyển bao nhiêu tội

Tiêu tan bệnh lành trổ Bồ Đề

 

Ngày đêm tự mình nương Pháp Trụ

Tiêu trừ tiêu trừ chuyển Lòng Từ

Xin nguyện Từ Bi ròng Tu Tập

Giải thoát giải thoát thọ Dược Sư

 

Rửa sạch lòng trần xin giải kết

Tiêu tai dịch nạn đều giải hết

Một câu tiêu tai dược tâm mãn

Không uế nhiễm đời giải vạn hết.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không Diêu Trì

Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

Cầu Xin Mẹ Từ Bi Gia Hộ.

Chí Tâm Đảnh Lễ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật (3)

Cầu Xin Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Từ Bi Gia Hộ.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Tầm Thinh Linh Ứng

Tiêu Trừ Bệnh Tật Quán Thế Âm Bồ Tát (3)

Cầu Xin Nam Hải Phổ Đà Sơn Phật Từ Bi Gia Hộ.

 

CHÚ THỈNH THỦY DIỆU

[Diêu Trì Kim Mẫu ban chú ngày 15 tháng 3 năm Canh Tí 2020]

 

Tịnh lạc tịnh lạc tịnh thủy diệu

Án Án Mê Mê Đế Tam Miệu

Bệ Sác Thệ Bệ Sác Thệ Xã

Tam Một Yết Đế Nẫm Tam Miệu

 

Án Ma Bát Di Tát Rị Tích

Ta Nạp Tạ Ra Hát Bệ Sác

Tam Miệu Tam Đà Di Ra Dã

Ma Ha Lô Kiết Độ Ra Tát

 

Đát Tha Đát Tha Yết Ra Da

Sác Xã Sác Xã Đê Có Ra

Hắc Đế Xác Thệ Đặt Ta Đạt

Tất Rị Tất Rị Đô Đặt Ba.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không Diêu Trì

Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

Cầu Xin Mẹ Từ Bi Gia Hộ.

Chí Tâm Đảnh Lễ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật (3)

Cầu Xin Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Từ Bi Gia Hộ.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Tầm Thinh Linh Ứng

Tiêu Trừ Bệnh Tật Quán Thế Âm Bồ Tát (3)

Cầu Xin Nam Hải Phổ Đà Sơn Phật Từ Bi Gia Hộ.

 

CHÚ HỘ THÂN

[Tây Thiên Chuẩn Đề Phật Mẫu ban ngày 17 tháng 10 năm Bính Tuất 2018]

 

Ta Ra Ri Ra Ta Ra

Tu Ri Rị Ra Ta Ra

Da Da Di Dị Da Da

Dị Di Da Da Di Dị Da

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Tây Thiên Chuẩn Đề Phật Mẫu (3)

Cầu Xin Phật Mẫu Từ Bi Gia Hộ.

 

CHÚ NGUYỆN GIẢI NGHIỆP

[Tam Giáo ban chú ngày 18 tháng 3 năm 2021]

 

Rã rời thân xác phàm tâm

Đeo mang nghiệp lực quyết tầm cao nhơn

Hỏi qua mấy chuyện tâm chơn

Từng thời thiền đạo tiên nhơn chỉ đường

 

Hiệp hoà hai điển âm dương

Tương sinh định hoá ấn đường phát quang

Đản sanh trong cõi nhơn hoàn

Quyết tầm giáo pháp các hàng vô vi

 

Phàm thần phiền luỵ sâu bi

Tâm thân quyết tiến luyện trì lạc an

Càn khôn nối tiếp châu đan

Du hành một nghĩ ngũ quan phong thần

 

Bản môn thất đại hiệp dần

Bồ Đà Bát Quái liên tần thức tâm

Cung nghinh đạo chưởng dương âm

Nê Hoàn thức giấc thậm thâm nhiệm mầu

 

Thì thầm thất đại một bầu

Linh thông cung cõi ứng hầu vô vi

Thiên Tôn chỉ thị luyện trì

Tứ thần bản thể hồi qui một nhà

Thân tâm dầu có ta bà

Kim cang vững chắc bửu toà chuyển xoay.

 

CHÚ NGUYỆN THỌ THỰC THIỀN

[Tam Giáo ban chú ngày 18 tháng 11 năm 2020]

 

Nam mô Thầy Mẫu Đại La Thiên

Chánh ấn Liên Sơn Pháp Bửu truyền

Thượng đức thời kỳ Quốc Khách chuyển

Càn khôn đoạn thế hiện nhơn tiên

 

Tam Hoàng hội tựu nguyên nhân kiến

Thọ dụng dưỡng sinh khí bửu huyền

Thực tập sẵn dành khi hữu chuyện

Tâm thân thấy biết đạo nhơn tiên.

 

CHÚ NGUYỆN THỌ THỰC PHẨM

[Tam Giáo ban chú ngày 18 tháng 11 năm 2020]

 

Thực tướng thiên nhiên túc thọ trường

Tâm lành chủng loại ngộ tình thương

Thân dung cảm ứng đồng tâm dưỡng

Thể cả càn khôn ngọc báu đường

 

Lạc tánh chay tâm đời đạo hướng

Chơn như diệu dược đất trời nương

Linh châu phước huệ hồng nguyên thượng

Thiện nghiệp hoá sinh tánh mạng thường.

 

CHÚ NGUYỆN XIN TÀI LỘC

[Tam Giáo ban chú ngày 3 tháng 12 năm 2020]

 

Tâm đời vọng bái Mẫu Hoàng Thiên

Mở cửa kho thiên phát lộc tiền

Phước báu vật tài trao chủng thiện

Hồng ân châu ngọc đến căn hiền

 

Nam mô điển Mẫu Diêu Trì chuyển

Bạch khẩu Thiên Hà hoá thiện duyên

Ngọc Đế sắc ban châu báu hiện

Thiên Toà tuyển chọn đúng nhân nguyên.

 

Lòng thành nguyện lãnh vật tài thiên

Ngọc báu thiên ban chia bốn liền

Thể tánh tâm thanh cao phần thiện

Đồng bào chủng loại thuận nhơn duyên

 

Châu hồng Đại Đạo Vô Vi chuyển

Mẫu Phụ tình thâm thất cửu huyền

Đạo thể tâm thân chung nghiệp thiện

Hoà đồng phước huệ hưởng Ân Thiên.

 

Thành tâm thẩm thấu phước ơn dày

Kỉnh nguyện Mẫu Thầy lộc đến tay

Nam nữ tựu hoà thiên điển chuyển

Âm dương toả rộng đất trời xoay

 

Kim tài vật phẩm đồng nguyên hiện

Đắc pháp chơn như hạnh đức tài

Nguyện thệ an lành đời đạo tiến

Thân tâm cung nguyện báu thường ngày.

 

 

 

 

KINH TRÌNH

DÀNH CHO

ĐỨC NGÀI

THỂ NGUYÊN

 

 

 

 

 

Phần này chỉ dành riêng cho Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường đọc tụng lúc làm lễ khai ấn hoặc lúc cầu xin ân điển đặc biệt.

 

 

 

 

KINH TRÌNH NGỌC TÒA XUẤT ẤN THIÊN

[Đức Ngài chấp bút ngày 18 tháng 9 năm Nhâm Dần 2022]

 


Trước THƯỢNG ĐẾ BA NGÔI CAO CẢ

Con đê đầu đảnh lễ CHÚA CHA

Trình lên VÔ THƯỢNG NGỌC TÒA

ẤN THIÊN di tử ban ra lịnh truyền

 

Nơi TA BÀ chưởng quyền CHỦ GIÁO

Trong TAM THIÊN duyệt khảo dữ lành

Chấp theo TÂN LUẬT TAM THANH

ẤN THIÊN XUẤT thượng hạ tùng LỊNH THIÊN

 

Thánh Tiên Phật Kỳ Liên Hải Hội

Thiên Long Hoa mau vội tiếp nghinh

Sắc truyền điệp chỉ OAI THINH

Thừa vâng LỰC LỊNH hiển linh cấp kỳ.

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế
Sáng Thế Chủ Tối Cao Tối Thượng Đại Từ Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Đại La Thiên Đế

Thái Cực Thánh Hoàng Thiên Chúa Vạn Linh

Huyền Khung Cao Thượng Đế

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Hồng Quân Lão Tổ

Khai Thiên Lập Địa Đại Đạo Huyền Tôn
Tam Thiên Chưởng Giáo Đạo Tổ Đại Sư Tôn (3)

 

KINH LẠY MẸ ĐẠI TỪ BAN ÂN ĐIỂN

[Đức Ngài chấp bút ngày 9 tháng 9 năm Nhâm Dần 2022]

Con dưới thế khấu đầu đảnh lễ

MẸ ĐẠI TỪ HUYỀN CỰC CHÍ CAO

Thân phàm giữa chốn đồ lao

Mượn câu kinh tẻ gởi trao tâm thiền

 

Bao năm tháng trần miền xuôi ngược

Độ chúng mê phiền trược nào than

Chỉ xin Mẹ bố kim quang

Để thân con trẻ trần đàng HIỂN MINH

 

Mượn OAI THINH khai hình THIÊN QUỐC

VÔ LƯỢNG TỪ chuyển lọc chúng mê

Dẫn đoàn linh tử hồi quê

Trọn câu hiếu tử trọn bề gia trung

 

Tuy chẳng sánh đại hùng đại trí

Chẳng so bì đại lực đại bi

Nay mang sứ mệnh huyền vi

Thân xin nối lại hành trì thuở xưa

 

Gươm TRÍ HUỆ ĐẠI THỪA mở lối

Định PHÁP CƯƠNG chuyển đổi mạt kỳ

ĐẠO THIÊN THIÊN ĐẠO truyền y

ẤN KHÔNG KHÔNG ẤN pháp ni không dời

 

Thượng Ngươn nay THIÊN TRỜI dĩ định

CHỦ VÔ VI GIÁO chứng thệ minh

Cầu xin MẸ hiển OAI THINH

Cho sanh chúng rõ THIÊN TÌNH CÀN KHÔN.

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn (3)


Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Phật Mẫu Vô Cực Đại Trí Tôn (3)


Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Địa Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn (3)

 

CHÚ THỈNH NGUYỆN ĐẠI BI TÔN

[Đức Ngài chấp bút ngày 10 tháng 10 năm 2022]

Bi tâm bi tâm đại bi tâm

Thiên Thủ Nhãn Chuẩn Đề Quán Âm
Nam Hải Phổ Đà Bạch Lục Độ
Hóa thân đại bi vô lượng chỗ

 

Mật thủ mật thủ kiết vạn ấn

Mật ngôn mật ngôn xuất chơn ngôn

Mật thân mật thân tịnh chơn bổn

Bạch hào phóng nhiếp pháp giới tôn

 

Giả tướng thực tướng qui không tướng

Hữu tưởng vô tưởng tịch xứ tưởng

Vô vi đại bi vô đại bi

Đê đầu đảnh lễ chân pháp trí


Đê đầu đảnh lễ bậc đại bi

La Na Đà La Đại Na Di

Na Da Đà Ni Đà Ra Ni

Án. Án. Án.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3)

Chí Tâm Đảnh Lễ Đại Bi Chuẩn Đề Bồ Tát. (3)
Chí Tâm Đảnh Lễ Đại Bi Thiên Thủ Nhãn Bồ Tát. (3)
Chí Tâm Đảnh Lễ Đại Bi Bạch Độ Mẫu Bồ Tát. (3)
Chí Tâm Đảnh Lễ Đại Bi Lục Độ Mẫu Bồ Tát. (3)
Chí Tâm Đảnh Lễ Đại Bi Quan Âm Nam Hải Phổ Đà. (3)

 


Chú Thích:
Đại Na Di = là đường ống pháp lớn
Đà Ra Ni = Đà La Ni = là tổng nhiếp, tổng trì, mật nghĩa rốt ráo

 

 

 

 

 

 

 

KINH THỈNH

CHƯ THIÊN TÔN

GIÁNG ĐÀN

 

 

Ngoại trừ những bài có ghi chú xuất xứ, phần còn lại do chính Đức Ngài Hoàng Di Thiên chấp bút vào Ngày Lễ Đoan Ngọ Năm Đinh Dậu 2018 ban Kinh Thỉnh Chư Thiên Tôn Giáng Đàn.

 

Chú Ý: Lễ thỉnh chư Thiên Tôn giáng đàn chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn tất nghi thức Dâng Lễ.

 

 

 

 

1. ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT

 [Bát Nương ban kinh ngày 24 tháng 2 năm Đinh Dậu 2017]

 

(Xướng)

Đê đầu đảnh lễ mười phương chư Phật

Án [Um]. Ngự Tam Thiên

 Chuyển pháp luân cứu tế muôn loài

Diệu pháp âm vang rền muôn cõi nước

Đượm thắm nhuần vạn loại sinh linh

Hóa chuyển muôn phương ngộ nhập pháp truyền

Đường chánh giác đón chào chơn hiền tử. (3)

 

Um, Pa Ra Da Tha, A Hô Li Da.

Ra Ra Ra Ra, Di Hoa Ra Da.

Qua Ra Hô Lô, Ma Ra Ha Da,

Di Hoa Ra Da Di Um.

Đô Ra Xa, Đô Ra Xa.

Xit Xa Ra, Hoa Di Xa Ra.

Hô Li, Hô Li, Ra Da Xa, Ta Ra Hoa Di Xa Ta.

Um, Ra Da, Hô Li Da, Hô Li Da. (1)

 

2. TRẤN ĐÀN

[Tây Thiên Chuẩn Đề Phật Mẫu ban chú ngày 27 tháng 11 năm 2018]

 

(Niệm)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

3. CUNG THỈNH ĐIỂN LINH

 

(Xướng)

Trước Cửu Trùng chư sinh nghiêm tịnh

Hầu lễ đàn tiếp điển huyền linh.

(Xướng)

Trước đàn Huyền Tử hiển chơn minh

Thân lặng Tâm không Ý chẳng sinh

Phiêu phiêu hốt hốt Thần thanh nhẹ

Diệu huyền Ngôn xuất tự điển linh.

  

(Tụng)

Khẩn cầu Thượng Phụ ban kinh

Lôi Âm, Bạch Ngọc họa hình thế gian

Khẩn Cầu Phật Mẫu Kim Loan

Lời vàng dạy trẻ dẫn đàng hồi quy

 

Khẩn cầu Tam Giáo huyền vi

Khai minh nhân loại hiển uy Thượng Tòa

Khẩn cầu Bát Đại Tiên gia

Ngự đàn độ chúng về nhà Từ Bi

 

Bát Môn Đồ Trận ly kỳ

Huyền Không Đại Đạo Vô Vi hiện tiền

Thiên Trường Giáo hội Hoa Liên

Huỳnh Khai Thiên Đạo liên thuyền Hoa Long

 

Khẩn cầu Tổ Phụ Lạc Hồng

Âu Cơ Tổ Mẫu khai dòng Hùng Vương

Giáng đàn chỉ dẫn phong cương

Qui chơn thanh tịnh hành thường Tứ Ân

 

Độ cho hậu duệ xa gần

Bảo Thiên, bảo Quốc, bảo Dân, qui Trào

Khẩn cầu Thầy, Tổ đài cao

Chư sinh cung thỉnh xin mau ngự đàn.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội (3)

 

 

[Hiệp Thiên Huyền Tử yên lặng tiếp điển huyền linh của Thiên Thượng. Tất cả chư đạo tử phải nghiêm túc hầu đàn cho đến khi Thiên Thượng lui điển.]

 

 

4. TẠ ƠN GIÁNG ĐÀN

 

(Tụng)

Tạ ơn Thượng Phụ đại bi

Tạ ơn Kim Mẫu Diêu Trì Từ Tôn

Tạ ơn Thầy, Tổ khai môn

Tạ ơn Giáo Tổ Thiên Tôn giáng đàn

 

Ban cho tiếng ngọc lời vàng

Giúp cho linh tử biết đàng hồi hương

Tạ ơn Hộ Pháp, Thiên Vương

Trấn yêu tà mị giáo trường đàn trung

 

Bảo Thiên, bảo hộ Cửu Trùng

Tạ ơn Quốc Tổ Vua Hùng Lạc Long

Âu Cơ Quốc Mẫu khai dòng

Nhà Nam có được Tiên Rồng thánh minh

 

Lòng thành tất cả môn sinh

Đê đầu đưa tiễn điển linh qui hồi.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội (3)

 


HẾT

 

 

 

 

 

 

KINH

TỌA THIỀN

 

 

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh ngày 10 tháng 8 năm Canh Tí 2020. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tiếp điển chấp bút tại đạo tràng St. Louis, Hoa Kỳ.

 

 

THIỀN THIÊN ĐẠO

 

XUẤT thế gian phi tướng Đạo thành

THIỀN tâm diệu pháp Vô Vi sanh

THIÊN quang nhập thủy Bồ Đề sáng

ĐẠO thượng Minh Châu Bát Nhã hành

 

Bửu ngọc linh thoàn nguyên ngã cảnh

Đài thành đóng chặt xóa thanh danh

Tâm sanh anh túc hoa châu đảnh

Đạo cảnh thiên nhiên hữu kiếp lành.

 

Nhành hoa Dương Liễu Bồ Đà

Tâm sạch vạn pháp tướng ra bên ngoài

Thế gian thực tỉnh hồng mai

Tiêu diêu tịch tịnh Thiên Đài thoát mê

 

Bồ Đà liễu hóa chi đề

Câu li hải hội Tận Quê Tâm mình

Liên châu Giới Định Tuệ minh

Hoa sen thị giải âm thinh sắc hình

 

Trí sáng trong đoạn nguyện sinh

Gia đàng nội ngoại vô hình quang âm

Hồ châu sáng dạ Thiên Đàng

Hồng minh tịch tịnh phá tan lửa trần.

 

Bồ Đề Dạ Bồ Đà Tát Đỏa

Hóa linh quang thượng hạ thiện căn

Vô vi chư nậu căn thoàn

Đò Thiên Bát Nhã chở đoàn huệ linh

 

Cao lý Đạo chánh tâm diệu pháp

Hoán âm dương bá nạp tướng đời

Thường hằng sóng khởi muôn nơi

Đoạn trừ tận diệt tâm khơi hữu hình

 

Vô Vi Nội Cảnh mấy ai thông

Chí sáng lung linh diệt lửa lòng

Đại Tát ẩn mình chờ giải phóng

Như như chơn thể tánh Thiên Đồng.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn (3)

 

TÂM NHÃN


Tánh ngã vô vi tự tướng đầu

Thân hoà võ trụ đạo thiền câu

Kim long sư mã nê hoàn thấu

Ngọc phụng qui lân bát nhã chầu

 

Mắt thấy Lam Kiều tiên cảnh hậu

Tâm nhìn chơn pháp dạ minh châu

Thiên nhiên tự tánh khai tâm khẩu

Thượng ngoạn thông linh thất đại cầu.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn (3)

 

 

 

  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn