THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 5 NĂM 2024

01 Tháng Năm 20248:26 SA(Xem: 4032)Ngài Thiên Minh Thọ chấp bút một bài đạo thi hay tặng Hội Thánh Giáo Hội Thiên Trường và đã gởi đến Đức Ngài ngày 29/5/2024, lúc 18:32 chiều giờ California. Xin được phép chia sẻ với tất cả các hiền đạo.

thien-minh-tho-2

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn. Đàn giờ Mão, ngày 23 tháng 9 năm Đinh Dậu (11/11/2017). Đàn Tràng Nam Thành, Việt Nam, Giáo Hội Thiên Trường, Tòa Đình Trung Ương, Nam California.
 

LINH SƠN PHÁP

BỐN CỬA huyền quang CHIẾU RA VÀO

PHƯƠNG PHÁP khai mở ẤN TÂM trao

Diệu tâm thật tướng VÔ VI TƯỚNG

Đạo Pháp DIỆU KHÔNG ẩn "buộc vào".

 

LINH SƠN PHÁP nhị tam tứ ngũ

Dạy xuất kỳ tiên PHẬT TÔNG dư

Ngũ thiên NGÔN LAI Y BẬC tận

Khoán luận TỌA LAI PHÁP BÁU tu.


[LINH SƠN PHÁP = Giáo pháp của Phật Thích Ca. NHỊ TAM TỨ NGŨ DẠY XUẤT KỲ TIÊN PHẬT TÔNG = Lúc đầu tiên dạy truyền Phật Tông từ Phật Thích Ca tới Tứ Thánh Tổ (nhứt tổ Ca Diếp, nhị tổ A Nan, tam tổ Thương Na Hòa Tu, tứ tổ Ưu Ba Cúc Đa) tất cả 5 vị. NGŨ THIÊN = Văn bài đầy đủ đầu đuôi được gọi là Thiên; Ở đây Ngũ Thiên nên được hiểu là 5 thời kỳ hoằng pháp của 5 vị. NGÔN LAI Y BẬC = Các  Ngài (Tứ Thánh) truyền y lời của Phật Thích Ca không xê dịch. TẬN KHÓAN LUẬN = Hãy thấy cho hết (tận) những chữ phó thác (khoán) trong bài này rồi suy nghĩ cho thấu triệt (luận). TỌA LAI PHÁP BÁU TU = (1) Pháp Phật trùng tu đã đến lúc; (2) Tu (chỉnh sửa bản thân cho hoàn thiện) đúng với Pháp Phật như thuở đầu 5 vị hoằng truyền Phật Pháp.]. 

 

QUỐC HƯNG huy QUỐC chi TỪ vận

Dịp kỳ DI khả BẢO [PHẬT] ngộ TỪ [THỊ]

Thái thái năng chi DI nhơn nhơn

Hiền trí trợ hảo phó [chúc] danh TỪ.

 

Minh minh trung đạo HÌNH VÔ SẮC

Thể thể tu tu XÍCH TỬ NHI

HỘ PHÁP SÁT HẠCH TÔN DI LẠC

ĐÚNG CỬA VÀO TRONG BẢN THỂ GHI.

NGỌC chiếu điển linh LƯU HẬU THẾ

HOÀNG khai đặng tựa tỉ tương tề

THƯỢNG lai GIÁO HÓA đây BA CÕI

ĐẾ giáng đổi dời lược tứ bề

KỲ sắp biến cuộc bủa khắp trời

BA cõi hư không gồm thâu về

GIÁNG điển linh cơ vun nhành cội

ĐÀNG [đường] phong cho gấp ĐẠO HUỲNH khê.


[Khoán: Ngọc Hoàng Thượng Đế Kỳ Ba Giáng Đàng. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KỲ BA GIÁNG ĐÀNG = Ý nói Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống thế lần ba. BA CÕI HƯ KHÔNG = Toàn thể Tam Giới. GOM THÂU VỀ = Tức là đem về Bạch Ngọc Cung, ý nói Thượng Đế xuống thế trần dạy đạo lần này không những dạy đạo cho nhân sinh mà Ngài còn dạy đạo cho toàn linh trong Tam Giới để cho họ được quy hồi Linh Tiêu Bạch Ngọc.]
 

THƯỢNG ĐÀN KHAI CHIẾU SẠCH HƯ VÔ

HUYỀN ĐÔ TINH KẾT KIM HOA TRỔ

LINH chiếu NĂM NƠI [ngũ châu, toàn thế giới] rọi sáng lòa

DIỆU TƯƠNG ĐỒNG Bích Hà đô.

 

HUỲNH ĐẠO KHAI THÔNG TẦM KÍP [tìm cho nhanh] NGÃ

Nan thức THẦN tinh chỉ rằng CƠ [Ta chỉ cơ rằng]

Nghĩa ba chơn tướng ĐẠO TA BÀ

Phong huệ kim thân ĐẠO VÔ VI.


["Nghĩa ba chơn tướng" = nghĩa Khổ, Không, Vô Ngã là nền tảng của Pháp Đạo Ta Bà, giáo lý của Thích Ca.  Còn "phong huệ kim thân" là nền tảng của Pháp Đạo Vô Vi, giáo lý của Nhiên Đăng. Tuy phân hai nhưng chỉ có MỘT GỐC. ĐẠO thành tại TÂM không tại PHÁP.]
 

THANH DƯƠNG TỰ TÍNH VẪN ỨNG XÁC

TRUYỀN CHIẾU HUYỀN QUANG PHẢI TRỞ THÌ 

LỘ LỘ VÔ HÌNH CUNG NGUYỆT CÁC

CƠ LONG [HOA] THẦN THÁNH ĐẠO DẪN CHI.
 

[THANH DƯƠNG = ý nói Thanh Dương Kỳ, thời kỳ phổ độ của Nhiên Đăng Cổ Phật. Hồng Dương Kỳ là thời kỳ phổ độ của Thích Ca Mâu Ni. Nay là Bạch Dương Kỳ là thời kỳ phổ độ của Di Lạc Vương Phật.  Tuy thời kỳ hiện thân phổ độ của Nhiên Đăng Cổ Phật đã qua lâu rồi nhưng Ngài vẫn phóng huyền quang ứng xác chỉ dạy.]

 

Địa quan đài bảo ĐƠN ĐIỀN HẠ

MẠCH nhằm Tiền Nguyệt Điện NHỨT HÀ

NHẬP GIAO XUẤT thể hồn thông suốt

Phân phân đồng tứ cội thế hà.

 

[ĐÀI BẢO ĐƠN ĐIỀN HẠ = đài chứa đồ quí (khí lực) Hạ Đơn Điền.  TIỀN NGUYỆT ĐIỆN = Phía trước của Kiến Nguyệt Điện, phía trước đài ngắm trăng. Nguyệt Điện ám chỉ Thượng Đơn Điền, tức nói chính giữa cái đầu. MẠCH NHỨT HÀ = chỉ một dòng sông chạy liên tục (thay vì chia 2 dòng sông như cổ nhân đã nói; Đó là mạch Đại Hà (Nhâm, phía trước) và mạch Trường Giang (Đốc, phía sau). MẠCH NHỨT HÀ NHẬP GIAO XUẤT = một dòng chảy liên tục, chảy vào từ chỗ đó, rồi gặp lại cũng tại chỗ đó, rồi xuất ra từ chỗ đó.  Chỗ đó là chỗ Tiền Nguyệt Điện. NHẰM = nhắm vào, nhìn vào.]

 

ĐÀO NGUYÊN GỐC CỘI BỀN [giữ chặt] CHO VẸN [ đừng để khiếm khuyết]

ĐỘ THẾ CHO RÀNH BƯỚC TÂM ĐIỀN

Đắc đắc thiện thành ngày [ngày] tịnh dưỡng

Càn Khôn Nhật Nguyệt HƯ VÔ HUYỀN.

 

Vô tướng, vô hình, CHƠN KHÔNG tướng

TAM HIỆP ĐẠO THÀNH chiếu Âm Dương [chiếu minh quang]

Khí khái HƯ [KHÔNG] HUYỀN VÔ THƯỢNG GIỚI

Càn khôn vạn vật THIÊN DĨ THƯỢNG.

 

[Khoán: Vô Thượng Hư Không Giới, Huyền Thiên Dĩ Thượng. TAM HIỆP = Thủy Hỏa hiệp, Âm Dương hiệp, Khí Thần hiệp = Đồng thời cũng có ý nói 3 lần hiệp thì Đạo trọn.]

  

Chuông ngân mộng tỉnh kịp buổi đầu

Lo tu kịp buổi cảnh tỉnh mau

Thoát thoát mê mê trần mộng tỉnh

Kiếp kiếp xông pha gẫm bao lâu.

 

HUYỀN LINH GIÁNG ĐIỂN thông nguồn ĐẠO

XUẤT ĐIỂN ĐỒNG QUANG rõ tâm [ấn] trao

Giờ khắc Đông Tây Nam Bắc lẹ

Cơ nhiệm xuất HUYỀN xoay chuyển CAO.

 

[RÕ TÂM TRAO = Như Thích Ca trao tâm ấn cho Ca Diếp “niêm hoa vi tiếu”.  XUẤT HUYỀN = Huyền Thiên Thượng Đế cũng là Huyền Khung Thượng Đế xuất thế (hiện ra dưới thế gian) = Đồng thời cũng hàm nghĩa khác là xuất huyền diệu. XOAY CHUYỂN CAO = Đài Cao (Linh Tiêu) xoay chuyển nền Đại Đạo.]

Một phút nam mô bức diễn lòng

Gởi trọn kỳ yên đến PHẬT ÔNG 

Dòng giống LẠC LONG cơ ĐÁO THẾ

DI phận căn lành lập kỳ công

QUYÊN [QUỐC] tiếng thành quân dân an LẠC

Thế Đạo phen này bủa đức trông.

Trang sử QUỐC ân chọn kỳ tài

Sâu vầy chim én tung tăng bay

Lui hồi chơn điển về chốn cũ

THẬP NHỊ HIỀN THẦN điển Nam trai

Khả minh thượng cổ hồi kế dĩ

Đạo đàn liên khúc giải trần ai.


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 17 tháng 5 năm 2024 lúc 19:00 tối, giờ California [21:00 giờ Saint Louis, MO.]

CHIẾU MINH VÔ VI

CHIẾU diệu quang minh ĐIỂN NGỌC HOÀNG
MINH tâm kiến tánh pháp trường an
ưu tâm cảnh vào an lạc
VI hoá đồng sinh cõi Niết Bàn.

THIÊN chiếu mạng theo lời NGỌC ĐẾ
Dẫn quần sanh đến bến THIÊN HOÀNG
Theo THẦY MINH CHIẾU Hậu Giang
MINH CHƠN lý đạo hoàn toàn hôm nay.

Bửu Long Châu hình hài THIÊN ĐẠO
Nguyện tu hành PHÁP GIÁO VÔ VI
Thậm thâm KIM MẪU DIÊU TRÌ
THIÊN TÔN ĐẠI ĐẾ cứu vì quần sanh.

Vạn linh căn TAM THANH HẠ GIÁNG
MIỀN Thượng Ngươn sửa đoạn CỬU LONG
RỒNG TIÊN LẠC VIỆT tương đồng
NAY BAN SẮC ẤN CHIẾU ĐỒNG ĐỆ MÔN.

Chơn thường lạc ngã không TỊNH PHÁP
Điển THIÊN TRƯỜNG tiếp giáp quần sanh
Tâm không  tánh mạng thực hành
Thọ chay nguyên bổn đạo lành mâu ni.

Chúng sanh cảnh một khi tu tập
Si tham sân bỏ gấp về KHÔNG
Xưa kia PHẬT TỔ ghi lòng
Nay thời vẫn vậy đại đồng tỉnh tâm.

Thuở hồng mông dương âm phân khí
ĐIỂN HUỲNH QUANG THỂ VỊ CAO ĐÀI
THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC VỀ NGAI
HỒNG HUỲNH PHONG ẤN BỬU ĐÀI TRƯỜNG THIÊN.

ĐẠO không riêng vùng miền địa lý
GIÁO thị hành chia vị trí mà
Đông Tây Nam Bắc gần xa
Bốn phương tám hướng giáo ta giáo người.

Làm như vậy khắp nơi phân cực
Khó hành trì đồng nhất ĐẠO THIÊN
HÔM NAY LỰC ĐIỂN THIÊN HUYỀN
QUI NGUYÊN TAM GIỚI VỀ MIỀN [ông] HÀ TIÊN.

KHÔNG CÒN RIÊNG THỪA TRUYỀN MÔN PHÁI
MÀ QUAY VỀ MỘT MÁY ĐẠO THIÊN
Thượng Ngươn Thánh Đức nối liền
Liên Kỳ Hải Hội cõi thiền vô vi.

Đồng sắc cảnh THIÊN NI [chuẩn mực] THIÊN THƯỢNG
Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng Bát Cung
Tâm đồ lượng tử Trung Dung
Địa nhân thiên nhất HUYỀN KHUNG HIỆN TRẦN.Ngài Thiên Minh Thọ chấp bút một bài đạo thi hay tặng Hội Thánh Giáo Hội Thiên Trường và đã gởi đến Đức Ngài ngày 15/5/2024, lúc 15:28 chiều giờ California. Xin được phép chia sẻ với tất cả các hiền đạo.

thien-nhanthientamtho-bai
 
Đức Ngài chấp bút ngày Mother's Day 12/5/2024. Tặng tất cả và chúc tất cả.


MẪU TỪ
Già nua lầm lũi chốn bụi trần

Lời thương lời ghét chẳng phân vân

Chỉ lo bá tánh chê mùi đạo

Chẳng chịu quày đầu trở gót chân

Thương chi cũng chẳng còn lâu nữa

Là hết một đời với chúng nhân

Chót thuyền Kỳ Ba neo bến đợi

Buồn trông thế giới chẳng hòa lân.
 

Tham đắm lợi quyền bỏ Bản Chân

Tranh đoạt giết nhau chẳng ngại ngần

Thiên Địa từ bi sanh dưỡng hóa

Chẳng lòng nghĩ đến chẳng bâng khuâng

Vọng niệm bi từ đen khắp chốn

Sạch lòng nhân ái chẳng nơi thân

Đâu cũng rộn ràng khoe pháp chánh

Sao đời chẳng thấy mấy hiền nhân??
 

Nhựt nguyệt trên cao lặng chiếu tầng

Hư không sáng một cõi Thiên Ân

Bao nhiêu nhân hạ ngồi coi ngẫm?

Huyễn hóa nhân gian mộng giải dần

Thuyền Từ trước mặt sao không hỏi

Có đáy hay không? Chở bao lần?

Đến đi như thế chơn như thế

Linh tự ngàn xưa sơn dấu chân.
 

Thoáng bóng từ bi sau chiếc thân

Pháp Không chuyển thể đã bao lần

Vô vi vô lực vô không trãi

Một bầu thế giái cả Thiên Ân

Chiếu khắp hóa hoằng mọi linh mệnh

Hư không lẳng lặng một Toàn Chân

Bao lần Thánh chúng phàm nhân vấn

Có không không có Nhứt Thiên Cân.
 

Khấu cầu đảnh lễ toàn sanh chúng

Hồi quy bổn thiện hóa hiền chung

Ta Ra Ma Hat Ta Đà La.


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 lúc 11:44 giờ California [13:44 giờ Saint Louis, MO.]
 

THIÊN TRƯỜNG QUỐC KHÁCH (tiếp theo)

Để rõ thông TAM HOÀNG QUI NHẤT
Thì THƯỢNG SANH [phải] nhập chức THIÊN TRƯỜNG
CAO ĐÀI TIÊN TRƯỞNG hoằng dương
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO đúng đường vô vi.
 
Thập bát quốc ĐẠO VÌ SANH CHÚNG
ĐIỂN TAM HOÀNG nhân chủng đồng bào
BAO GIỜ LÚA MỌC TRÊN CAO
THÌ ÔNG TRỞ LẠI THÊM VÀO NHỨT DƯƠNG.

LÀ BÁT QUÁI TRIỆT ĐƯỜNG NGOẠI GIÁO
ĐẠO CÔNG TRUYỀN Tam Bảo Bửu Châu
HUỲNH QUANG KIM ánh đạo mầu
TIÊN ÔNG TRƯỞNG THƯỢNG ngõ hầu LONG HOA.

CÙNG ANH CẢ [NGÔI HAI] TAM TÒA TRÙNG CỬU
Điển CAO HOÀI [SANG] ngụ trú TRƯỜNG THIÊN
THÔNG NGÔN giáo xứ Tam Miền [Tam Giới]
Chánh trung THẦY MẪU mở điền phát vương.

[MỞ ĐIỀN PHÁT VƯƠNG = Cùng một ý với câu "Phá điền thiên tử xuất".]


Đà ưng thuận CỬU NƯƠNG GIÁNG THẾ
NHẤT HÀO ÂM [thời] NGŨ ĐẾ TAM HOÀNG
Điển này là của [CAO] HOÀI SANG
Giao cho chức sắc CAO ĐÀN [ông] HÀ TIÊN.
 

[GIAO CHO CHỨC SẮC CAO ĐÀN HÀ TIÊN = Hàm 2 ý; (1) Giao bài này cho chức sắc Cao Đàn của ông Hà Tiên; (2) Ông Hà Tiên phong chức sắc Cao Đàn cho Cửu Nương [vừa] nhập thể.]

 
Về Long Thượng hạ [lưu] miền Nam Việt
Gặp trung thần hào kiệt thuở xưa
ĐẠO ANH THÁNH CHÚA TRUNG THỪA
PHẬT MÔN trở lại cho vừa LY âm.
 

[ĐẠO ANH THÁNH CHÚA TRUNG THỪA PHẬT MÔN TRỞ LẠI CHO VỪA LY ÂM = Một vị nữ [một hào âm, trong quẻ Ly] theo Đạo mẫu Thánh Anh thuộc trung thừa [Phò Chúa] nay quy về cửa Phật.]

 
HÀO ÂM MỚI chuyển NĂM thành SÁU
HAI HÀO KIA giao hạo MỘT DƯƠNG
Thì trong BA CHỖ THÁNH ĐƯỜNG 
CÓ ÔNG THIÊN CHÚA PHẬT VƯƠNG HIỆN TRẦN

ĐẠO ĐỆ đặng CẦM CÂN MỰC THƯỚC
Lý dương âm bỏ trược gom thanh
THIÊN NHÂN tâm cảnh hoàng thành
LONG THIÊN HỘ PHÁP CHÍNH NHÀNH LỤC LONG

Miền Nam Việt CON RỒNG CHÁU LẠC
ĐẠO NỘI SINH ngộ đạt LÝ [CỦA] NGÀI
CHÁNH DANH CAO ĐẠI HOẰNG KHAI
THỪA TRUYỀN Y BÁT CAO ĐÀI KỲ HOA.

 
Vậy chủng tử làm BA LỜI DẶN
ĐỪNG CÂN PHÂN MÀ BẬN LÒNG PHÀM
PHẢI HÀNH CHO ĐẶNG PHƯỚC BAN
Tu tâm, [tu] tánh mạng Niết Bàn hôm nay.

Được HOẰNG KHAI vào ĐÀI THIÊN QUỐC
Hoá quần sanh gặp PHẬT THÁNH TIÊN
Duyên sâu mới đặng Khôn Kiền
Ngay trong nội thể HOA LIÊN LỐ MÒI.

ÔNG TIÊN TRƯỞNG cao ngôi ĐẠO QUỐC
Đã dựng cờ THIÊN PHẬT THÁNH TÔN
Cao nhân sắc phướn bảo tồn
ĐÀI THÀNH CHÁNH GIÁC THIÊN MÔN LIÊN KỲ.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 lúc 10:44 giờ California [00:44 giờ Saint Louis, MO.]

THIÊN TRƯỜNG QUỐC KHÁCH

THIÊN TRƯỜNG Thiên Thượng đã ban giao
QUỐC KHÁCH Bửu Cao Hảo pháp hoà
ĐẠI ĐẠO LIÊN KỲ TAM GIÁO HÓA
HOẰNG KHAI THẾ GIỚI, CẢ LONG HOA.

[Khoán: Thiên Trường Quốc Khách Đại Đạo, Liên Kỳ Tam Giáo Hóa Hoằng Khai Thế Giới, Cả Long Hoa.]

Liên tôn giáo LIÊN KỲ HẢI HỘI
Điểm [tuyển lựa] [các] Linh Quang [để] kết nối Long-Hoa
THÔNG NGÔN đạo điển Ta Bà
Từ NGUYÊN VÔ THỦY [Thiên Tôn] đến HÀ TIÊN NHÂN [Đức Ngài].

Bút LONG THẦN tâm thân an lạc
Cưỡi mây rồng bạch hạc vào thăm
CHIÊU QUANG [là] ánh sáng CHƠN TÂM
Thần thông biến hoá dương âm cân bằng.

Đệ cho biết LƯỠNG TẦNG QUANG PHỔ 
ĐẠO CAO đề CỨU ĐỘ QUẦN SINH
Âm thinh sắc tướng thình lình
Hào dương tráp lục THIÊN MINH rõ ràng.

[LƯỠNG = là "đôi" không thể tách rời, khác với NHỊ cũng là "hai" có thể tách rời. HÀO DƯƠNG TRÁP LỤC THIÊN MINH RÕ RÀNG = 6 hào dương [lục long] áp tới thấy CHA rõ ràng.]

Đài quan sát HOÀI SANG trở lại
Điểm CAO ĐÀI CHIÊU tái thế nay
HỘ CÔNG PHÁP TẮC [Cửu] Trùng Đài
CƯ, KỲ, SANG nhất hựu [giúp] khai THIÊN BÀN.

[HOÀI SANG = Đức Cao Hoài Sang,
Thượng Sanh Đại Đạo Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. CHIÊU = Đức Ngài Ngô Văn Chiêu, thiên danh Ngô Minh Chiếu, Ngôi Hai Trào Một, Giáo Chủ Cao Đài. HỘ CÔNG PHÁP TẮC = Đức Phạm Công Tắc, Ngự Mã Quân của Chí Tôn, Hộ Pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, đệ tử thứ 11 trong số 12 đệ tử đầu tiên của Chí Tôn. CAO = Đức Cao Quỳnh Cư, Thượng Phẩm Đại Đạo Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. KỲ = Tri Phủ Vương Quang Kỳ, thánh danh Thượng Kỳ Thanh, thiên phong Tiên Sắc Lang Quân Thuyết Đạo Giáo Sư, là đệ tử thứ 2 trong số 12 đệ tử đầu tiên của Chí Tôn, chú của bà Vương Thị Lễ [hóa thân của Thất Nương Diêu Trì Cung]; Sau ông gia nhập chi phái Chơn Minh Lý ở Mỹ Tho và thọ phẩm Thượng Phối Sư của Hội Thánh nầy; Ngài là người đã có công truyền bá mối Đạo Trời ra Trung Kỳ; Ngài là một chức sắc tiền bối sáng lập ra Cao Đài Cầu Kho Tam Quan. SANG = Thông Phán Võ Văn Sang, đệ tử thứ 6 trong số 12 đệ tử đầu tiên của Chí Tôn, "nhờ đạt được lý đạo và Thánh Ngôn mà công phu tu luyện của ông thành chánh quả." (Trích: Mười Hai Đệ Tử Đầu Tiên của Đạo Cao Đài, Trần Văn Rạng.]

ĐÀN LONG ẨN: THIÊN ban ngọc bút
Giáng cơ loan trực túc THIÊN TRƯỜNG
BỬU HÒA CAO hảo MINH VƯƠNG
PHONG BAN CHỨC SẮC GIÁO ĐƯỜNG HỮU [VI] VÔ [VI].

KỲ HẢI HỘI môn đồ QUI NHẤT
Về THIÊN TRƯỜNG cùng bực Thánh nhân
CHỦ NHƠN ÔNG định TAM HOÀNG
GIÁO TÒA PHÁP THỂ THIÊN ĐÀN xuống đây.

THẦY VỚI MẪU lần này ĐỒNG HIỆU
Một CAO ĐÀI chiếu diệu LINH TIÊU
NHƠN ÔNG chủ định THIÊN ĐIỀU
Hồ tan biển động thần điêu dựng buồm.

Cơ loan giáng Thượng Ngươn Thánh Đức
ĐẠO HOẰNG KHAI CẢ BỰC THÁNH NHÂN
CHIÊU quan kiểm soát lưỡng tần
HÀ TIÊN thẳng đứng đầu gần MẸ CHA.

[QUAN = Hàm 2 nghĩa: (1) Quan sát; (2) Quan chức [Đức Ngài Ngô trước kia là quan Đốc Phủ]. CHIÊU = Đức Ngài Ngô Minh Chiếu, Ngôi Hai Trào Một. HÀ TIÊN = Ông Tiên họ Hà, Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam.]

ĐÀI THIÊN QUỐC LONG HOA DI LẠC
Điểm Cửu Trùng BẠCH HẠC đồng tâm
Ao sen kiếm báu ngộ thầm
KIỀU HOA CÔNG CHÚA HÓA THÂN PHẬT BÀ.

ĐÀN LONG ẨN điểm qua cung các
Tướng hình này mới Phật Thánh Tiên
Cao niên lục tứ [64] công truyền
Thống danh Đại Tử THIÊN HUYỀN giao ban.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 4 tháng 5 năm 2024 lúc 14:10 giờ California.

BẢO ĐIỆN HUỲNH LONG - HOA

BẢO Giang Môn đón chào QUỐC khách [khách của ông Quốc]
ĐIỆN NGỌC HOÀNG thanh [lời] bạch [thưa] HÀ TIÊN  [ông Tiên họ Hà]
HUỲNH quang phát sáng khôn kiền
LONG HOA ĐẠI HỘI tại miền Cửu Long.

[QUỐC KHÁCH = Khách của ông Quốc. Khách Đạo nói trong bài này là ngài Thiên Minh Chơn và ngài Thiên Minh Thọ thuộc dòng đạo của cố Chưởng Giáo Bùi Hà Thanh. Huyền Không Thiên Thượng mượn tay một Hiệp Thiên Huyền Nam đang ở cách xa California ngàn dặm để viết thông điệp gởi tới cho hai vị khách đạo đặc biệt này, trong lúc hai ngài còn đang đàm đạo với Đức Ngài tại Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường. Thiên Thượng muốn cho mọi người thấy rõ Giáo Hội Thiên trường luôn luôn có chư vị trong vô hình kề cận; Cho thấy sự huyền diệu là như thế đấy; Cho thấy Giáo Hội Thiên Trường được Cha, Mẹ, Tam Giáo Tòa giao phó sứ mạng dẫn dắt quần linh và ấn chứng cho sứ mạng này là có thật. Đây cũng không phải là lần đầu chư vị hiển huyền vi.]

 
Để thấy cổng ĐẠI ĐỒNG TAM GIÁO
BỬU HÒA CAO thông thạo ĐỒ THƯ
SẤM KINH luật luận chơn như
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO đến từ HÀ TIÊN.

Nay thế giới LIÊN THUYỀN ĐẠI ĐẠO
Thượng hạ trung lĩnh giáo THIÊN TRƯỜNG
Ngươn này thấy biết MINH VƯƠNG
THÁNH TIÊN xuất hiện thẳng đường vào Nam [Việt]

Chuyển Ngũ Hành si tham sân bỏ
BÁT TIÊN về CHIẾU tỏ môn quan
QUÁI ĐỒ THẦY đổi khôn càn
Thiên tâm qui nhất ĐẠO TRÀNG LONG HOA.

Nhìn cho đúng MẸ CHA TẠI THẾ
Thấy được NGƯỜI hoà thể PHẬT THIÊN
Đạo đồng tâm nguyện kiền thiền
THIÊN TRƯỜNG mở cửa các miền ghi danh.

Đồng nhất cảnh TAM THANH TAM GIỚI
Định hồng tâm cung cõi qui y
Nam mô KIM MẪU DIÊU TRÌ 
QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO định vì LONG HOA.

Gom hết phép tà ma ngoại giáo
ĐẠO CÔNG TRUYỀN khế hạo cùng THẦY
Cổ kim thẳng mạch về đây
BÀN THIÊN ẤN LỊNH Đông Tây thi tài.

Hạnh đức thiện gặp NGÀI DI LẠC
Đạo phước tài BẠCH HẠC đến thăm
MẪU THẦY dung dưỡng dương âm
Điểm thông TAM GIỚI không lầm nông sâu.

Chuyển nhơn loài hoài đầu thị ngạn
Thấy TẬN TƯỜNG đúng dạng LONG HOA
TÂM KHÔNG mới rõ chánh tà
THIÊN TRƯỜNG ĐẠO giáo Ta Bà Thượng Ngươn.
Cập nhựt chú giải lần 1 vào lúc 9:42 ngày 1/5/2024

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 1 tháng 5 năm 2024 lúc 07:41 giờ California.
 

KHAI MỞ BỘ ĐẦU

KHAI giáo ĐẠO HUỲNH bửu pháp CAO
MỞ toang trời đất Long Hoa vào
BỘ ba Thiên Địa Nhân hoà hảo
ĐẦU thượng THIÊN TRƯỜNG mở điển quang

[KHAI GIÁO ĐẠO HUỲNH = CHA/THẦY VÔ CỰC HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ  (Đầu Thượng) mở một tôn giáo mới có tên là THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA. BỬU PHÁP CAO = Bửu Pháp Cao Đài; Ý nói THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA công truyền bửu pháp Cao Đài (hay nói cho chính xác hơn là công truyền bửu pháp của Đài Cao trên Ngọc Hư Cung). LONG HOA VÀO = Thiên Long với Thiên Hoa vào; (1) Ý nói  các vị Thiên Long và Thiên Hoa (phải) vào cửa môn trường THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA để Thiên Thượng mở bộ đầu cho mình, như thế mới có đủ khả năng tâm linh tiếp tay với các đấng vô hình trong PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI cứu độ quần sanh kỳ này; (2) Ý nói các Thiên Long và Thiên Hoa vô hình mới vào được kim thân dưới thế (tức là các Thiên Long & Thiên Hoa hữu hình dưới thế) để làm việc. Bốn câu trên còn ẩn một huyền cơ khác, sau này sẽ giải.]

 
Hoà trung khu [não] bộ thiên nhiên

Đạo đời đồng hiệp KHÔN KIỀN CHƠN NHƯ
Là như vậy THIÊN NHƠN SƯ
Tương lai vạn loại thanh từ tâm can.
 
[HÒA TRUNG KHU BỘ THIÊN NHIÊN = Điển quang hòa vào trung khu não bộ một cách tự nhiên (vô vi). Trước đây các đấng đã từng giải thích qua là màn ba này "điển thiên, điển não, điển tâm, và điển địa cầu" phải hòa vào nhau thành một thể để thăng hóa. KHÔN KIỀN = Đất Trời; hàm nhiều nghĩa: (1) Cha Trời Mẹ Đất; (2) Âm Dương; (3) Đời Đạo; (4) Hữu hình và vô hình; (5) Phàm thân và Linh Thể... . CHƠN NHƯ = Sự tinh khôi nguyên thủy, bất sinh bất diệt, vô hạn vô phân. KHÔN KIỀN CHƠN NHƯ = Người "luyện đạo" tự hiểu rõ ý của cụm chữ này.]
 
Thân tứ đại ánh [tỏa ra] đạo vàng

Tâm hồn nhìn thấy niết bàn khắp nơi
ĐẠO THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG đời [đời]
CAO ĐÀI GIÁO CHỦ vô lời vô vi. 
 
[THÂN TỨ ĐẠI = Xác thể, kim thân dưới thế.  ÁNH ĐẠO VÀNG = Đạo vàng ánh lên (chữ ÁNH động từ). THÂN TỨ ĐẠI ÁNH ĐẠO VÀNG = Kim thân toát ra ánh sáng, toát lên nét tiên phong đạo cốt, hiện ra "tướng hảo quang minh vô đẳng luân".]
 
Bửu châu nhật nguyệt LIÊN KỲ

Sơn Nhân THIÊN PHẬT huyền vi MẪU THẦY
HUỲNH HỒNG quang điển rồi đây
ĐẠO THIÊN TRƯỜNG điểm mở khai bộ đầu.


[NHỰT NGUYỆT = Chữ NHỰT + chữ NGUYỆT thành chữ MINH; Chữ NHỰT + Chữ NGUYỆT trên chữ KHÔNG (hư không) thành chữ CHIẾU = Ở đây hàm cả hai ý, tức nói CHIẾU MINH. BỬU CHÂU NHỰT NGUYỆT = Hàm hai ý: (1) Danh từ riêng Bửu Minh Châu; (2) bửu châu của Đức Chiếu Minh.  LIÊN KỲ = Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. BỬU MINH CHÂU LIÊN KỲ = ý nói bửu châu Chiếu Minh nằm trong PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI (Liên Kỳ khai mở trong vô hình vào ngày 15 tháng 8 năm Canh Tí. Mời truy cập mạng https://onglaidoky3.com đọc lại trang Thánh Giáo ngày 15/8 Canh Tý và trang Sách Trời tháng 8/2020 , Sách Trời Tháng 9/2020 để tham cứu thêm.). SƠN NHÂN = Chữ SƠN + chữ NHÂN thành chữ TIÊN. THIÊN PHẬT HUYỀN VI MẪU THẦY = Đức Ngài THIÊN PHẬT là huyền vi của Mẫu Thầy tạo ra; Ý nói điển của Cha + điển Mẹ phối lại mà hình thành huyền năng trong cái kim thân vị THIÊN PHẬT này. HUỲNH HỒNG QUANG ĐIỂN RỒI ĐÂY ĐẠO THIÊN TRƯỜNG ĐIỂM MỞ KHAI BỘ ĐẦU = Huỳnh Quang Điển và Hồng Quang Điển rồi đây sẽ điểm khí mở khai bộ đầu cho môn đạo THIÊN TRƯỜNG.]
 

Cho vừa đời đạo nhiệm sâu
Chiếu quang điển xuống ngõ hầu thoát mê
Lưỡng nguyên phát huệ bồ đề
Bỏ phàm nhập thánh cảnh quê THIÊN BÌNH.

Đây còn cốt xác làm tin
Chơn tâm trở lại THIÊN MINH đại đồng
Đạo đời về một niệm KHÔNG
Thiên nhiên như vậy ngộ thông bộ đầu.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5273)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5795)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6887)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5938)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6683)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9970)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7262)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10539)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9452)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10612)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.