NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯƠNG LẬP NGÔI

05 Tháng Tư 20247:45 SA(Xem: 211)
 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

  NGỌC KINH:
TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI

 


GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Tân Kinh Đế Ấn, Vô Thượng Lập Thánh Ngôi cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 27 tháng 2 năm Giáp Thìn (05/4/2024), giờ Tý, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2024

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

3. CHÁNH KINH

NGỌC KINH:
TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI


Thi
 

THẦY dành sẵn KINH TÂN ĐẾ ẤN

GIÁNG điển lai lâm tỉnh thức trần

CH dạy trẻ cầm nơi tay NGỌC [ĐẾ]

ĐỊNH phước đạo tâm hiệu NGỌC HOÀNG.

 

Giảng

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ THIÊN QUAN

CHUYỂN xoay thần sắc điển phô một bầu

ĐẾ xuống tế độ gom thâu

TAM Kỳ chung chỉ CƠ SÂU DẠY TRUYỀN.

Đa mang tai họa ngửa nghiêng

Tin tấn thành cẩn hưởng truyền ban cơ

Cơn nguy chẳng thế nạn to

Trẻ ôi nghe khá rán lo tu hành

VÔ CỰC [HUYỀN THIÊN] KHAI SẮC [ẤN] rành rành

Xem kìa con trẻ tu thành căn duyên

ĐẠO CHƠN THẦY CHUYỂN giáo truyền

Diệu đề đạo hiệu môn huyền hư vô

Thần quang lực sáng CỰC ĐỒ

Minh châu dinh vệ Tây cờ chẳng sai

MỘT GIỜ THIÊN ĐIỂN CHUYỂN XOAY

THIÊN CƠ VẠN PHÁP BAN KHAI XUỐNG TRẦN

Chỉ đường điển ký [tá] xác thân

LỜI THIÊN PHÁP ĐIỂN ĐÓN PHÂN ĐẠI ĐỒNG

ĐỊNH đàn KHÔNG QUÁN châu hồng

Đạo tâm, nam nữ quy đồng thiện chơn

Nạn khổ nhơn sanh từng cơn

Giờ này nhành nhạnh nghe đờn hiểu chưa

Thế gian ngày càng thớt thưa

Tiêu tan nhơn vật lọc lừa kíp mau

Phàm gian cơn nguy sụp lầu

Biến sai tai biến rõ đâu nạn người

Lo tu cho được trẻ ôi

CHƠN KINH THIÊN LỊNH sắp hồi cứu nguy

CHA THẦY DẠY ĐẠO CHÓT KỲ

HIỆP THIÊN ai dự mau thì đặng an

CHƠN KINH bảo dược ứng sang

HIỆP CƠ đều xuống nhân gian xem cùng

Cứu người khỏi chốn lao lung

Quỷ yêu phàm tục muôn trùng hoảng kinh

Sanh linh bốn bể khó gìn

Đảo huyền nhân thế U Minh phách hồn
 

Tịch tà tà tịch mau khôn

Chớ mê trần bụi xác hồn tiêu tan

TRUYỀN KHAI CHƠN ĐIỂN LINH THẦN 

CƠ MẦU CHỈ DẠY HẠ [GIỚI] BAN KHẮP MIỀN 

Chữ thiện tâm, biết rõ tên

Tam Kỳ truyền điểm cố lên bảo tồn

Trẻ ôi NGỌC SẮC LỊNH TÔN

CAO [ĐÀI] ban giá sách TAM ĐỒNG LƯỢNG QUY


Người lành an độ rõ kỳ

Thoát đường mê muội cứu nguy băng ngàn

TÂY PHƯƠNG NGỌC GIÁ định ban

Chuyển xoay tứ hướng cứu nàn thiện lương


[TÂY PHƯƠNG NGỌC GIÁ ĐỊNH BAN = Ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường tại TP Westminster, Nam California, Hoa Kỳ.]


SẮC TRỜI GIÁNG THẾ rõ tường

Mau mau tỉnh dậy thoát đường nạn hư

Hồn tiêu đành chịu xử vì

Ngã sa trẻ lỗi còn gì đạo tâm


Sự tu con trẻ tại phàm

Mau mau lẹ lẹ định tâm chớ nề

Một nhà sum hiệp THẦY CHỜ

Xét soi sau trước kịp giờ sửa tu


Thấy xem già trẻ mờ lu

Mỗi căn đều khác khám [xem xét lại] nhu đắp bồi

NGƯƠN TÀN TRẬN CUỐI trẻ ôi

Sống còn đến cận tiêu đời mành che


Đời này thân giữ dù nghèo

Ai còn ai [may] mắn nạn eo hãi hùng

COI THƯỜNG ĐẠO ĐỨC LÀM HUNG

HỘI NÀY XÁO TRỘN GOM CHUNG MỘT BẦU

TRIỂN KHAI LẬP HỘI NĂM CHÂU

Trẻ mau thấu đáo cùng nhau đồng lòng

Lê dân sắp tới long bong

Đổi thay thay đổi ĐẠO DÒNG CHỊU MANG


Đôi tiếng THẦY nhắc trẻ hay

Học tu tu học hằng ngày nên danh

Trước khi LONG HỘI diễn hành

Nữ nam già trẻ thi hành minh tâm.
 

THẦY DẠY ĐẠO gởi sang trao lại

Đêm thâm canh để dạy khuyên về

Cựu vị quê dạy rõ đạo tề

Chỉ con đạo lẹ về lành đặng
 

KIM khai huệ có chí diệu hoằng

THÁI tông đường TRỜI ban giáng nhủ

ANH tự đồng tiếp mạng công tư

KỲ thần phong công tu THÁNH ĐẠO

BA liên sự chỉ truyền bổn giáo

ĐẮC thành phàm nhờ tháo hóat công

Nhân tâm lành chánh tự đạt thông

Đắc như ý giàu lòng truyền chỉ

Dựng xây dinh trẻ làm kết lý

THƯỢNG ĐẾ truyền một kỷ CHA đình

Đời này các [ĐẤNG] VÔ VI chỉ định

Dặn cơ rành chín nhịn khỏi phiền

THƯỢNG ĐẾ CHA CUNG HUYỀN ĐIỀU LỊNH

Trẻ tồn sinh THẦY CHUYỂN giống dòng

CHA ÂN ĐIỂN đức hiếu minh thông

Truyền lời chơn màn sống thanh nhã

Thời CHA khen KIM giai lượng cả

Phước căn tu THÁI hạ an lành

TRỜI ban lộc ANH nhi đức hạnh

Con ơi con việc lành được sáng
 

Công hội này CHA chấm chờ ban

Dung đạo tròn chung quanh xẻ áo

Xét phước lành hậu lai trẻ tạo

Tiến về trào đức đạo phước hơn
 

Tiếp tay CHA nhi luôn sẵn lòng

Tài nữ kiệt tròn xong luật lịnh

Khuyên tất cả điều lành tu nhịn

Chấm nữ tài vần định chờ con

Phước an lành ghế sẵn hiệp xong

Con góp sức đạo đồng hậu hỷ

Lộc TRỜI dành rộn ràng ban thưởng

Hiệp có ngôi KIM CHƯỞNG TRỜI BAN

Nghĩa ân thâm NHỨT hiếu MINH HOÀNG

Lo công quả KIM HOÀNG dựng khải

Bòn đức công vui mừng hợp lại

Tương liên hòa bước mãi nghe con
 

Sau rạng danh con biết tạo bòn

Có NGỌC [ĐẾ] độ cháu con no ấm

Ngày ấm êm con ôi đầm thắm

ANH nữ tài quyết lãm thật đây

Làm Hậu nên các trẻ khi tài

Ôi con cố đổi thay đời hạ

Hạp THIÊN CƠ kề bên PHỤ GIÁ

Chí lộng bền cao cả đặng khen

Được tuổi tên chuyến chót ƠN TRÊN

Hăng hái tiến vững bền chánh pháp

Hội đài lầu nữ nam tu tập

Bao ngàn năm tái lập đáo đầu

Nhắc gái trai CHUYẾN CHÓT bể sầu

Đời mạt pháp QUÀY ĐẦU TU HỌC

Biết đường tu vượt qua sàng lọc

Thay đổi rồi phút chốc hết mong

ĐÒ CHUYẾN CHÓT rán lo còn sống

Màn này phải mót bòn con đậu

Cố mà lo kiểm xét giúp nhau

ĐÒ CHUYẾN CHÓT của báu giữ nào

Vui tu tập dạy nhắc trẻ vào

Vì NGHĨA, PHƯỚC hơn sao muốn được

Nào tình thương CHA dưỡng thao lược

[BẢO] BỌC XÁC CHA đặng phước LONG HOA

Lo cái cảnh tang bồng thảm họa

Tu phải sửa LONG HOA ĐẮC ĐẠO

Lớp màn đời diễn biến là bao

Nhắc đàn trẻ hậu chào [Thiên Niên] Kỷ mới

Nguyên căn con chuẩn y bước tới

Trẻ tồn sinh phơi phới sống còn

Mình tự do hồng phúc sinh tồn

ĐẠI HỘI CHỌN HIỀN NHƠN  CON [BƯỚC] TỚI 

Nên nhớ: Trẻ kính CHA lắm lợi

Người CHƠN TU học hỏi nhịn tu

Xét trọn phần hiền đức hạnh nhu

BÒN ÂM ĐỨC điều thù [hận] xa lánh

Muôn thế giới vạn dân tội ác

Nhiễm lạc lầm tạo tác quá lung

Vì chúng con chẳng hiểu [THIÊN] LUẬT [phải] tùng

Nên mờ ám tội chung nên phạm

Ơn đức CHA THẦY ơn giáo [đạo] cảm [hóa]

Biện bạch tường đức lãm nhập vào

Mang ƠN CHA như núi biết bao

NGHĨA MẸ như biển nào cho hơn

Trẻ nhập Thánh ANH nhi Đức bổn

MỞ LONG HOA KIM chuộng thiện lương

TRỖ LONG HOA THÁI THƯỢNG chánh khương

TÒA THÁNH ĐẠO hóa đương thân thế

KINH NỀN ĐẠO PHÂN RÀNH CẶN KẼ

Chạm đụng đi NHẬN KỆ con nhờ

TÒA CHÚA THÁNH đoái công Bàn Cổ

Vạn trùng điệp khổ cho ĐẠI ĐẠO


Thế Giới tiêu chậm trể khó vào

ĐẠO TA LẬP trẻ nào vâng lịnh

Cuộc thế gian oai lung thức tỉnh

Gìn TỪ BI lòng kỉnh ĐẠO TA

TÔN THÁNH ĐẾ MINH VƯƠNG thâu tà

TA GIÁNG THẾ muôn nhà cảm đức

LỜI THƯỢNG ĐẾ giáng phân oai lực

QUỐC ĐẠO CHÂU NHI ĐỨC LẬP TRÀNG [TRƯỜNG]


Ban huyền bí truyền LINH CHA GIÁNG

KIM khai bảng TÂN DÂN THƯỢNG KHÁCH

THÁI thiết di trẻ thảo công lập

ANH tựu thành nghĩa đáp MẸ CHA

Về GỘI ĐỨC mở lòng CHÁNH DẠ

CHỐN TIÊN THIÊN CHA HẠ CHƠN TRUYỀN

LIÊN BẠCH TỬ bàn đào khai chuyển

Hoa trỗ nhiều bước tiến thưởng ban

Thành lập bảng đắp đài CHÚA an

CÕI DI LẶC thưởng ban đào hội

XÉT khổ công đắc quả vị ngôi
BẢNG PHONG [THẦN] [tại] đài trần cõi KIM THÀNH[BẢNG PHONG THẦN [tại] ĐÀI TRẦN CÕI = Phong Thần Đài tại trần tại cõi Kim Thành. KIM THÀNH = Ở đây ám chỉ "Kim Thành" trong câu sấm "Bắc tạc Kim Thành tráng".  Bắc Thành trong Thiên Thơ là nói Phú Quốc. Còn Nam Thành là nói Hà Giang (Hà Tiên).]

VÔ THƯỢNG LẬP điển trụ NHỨT THÁNH

An quế liên trụ thành KIM NGÔI

Trụ liên kết dựng làm đền cội

Đời tận tuyệt sửa đổi vận xoay
 

THÁI CỰC hóa THIÊN CƠ hiệp lại

KHÍ TAM NGÔI đắc toại trẻ ôi

CÕI THIÊN THAI tiếp dắt thế hồi

Trong KINH BỬU ĐẠO NGÔN GIẢI THOÁT
 

VÔ VI chánh ANH tài minh pháp

QUẢ THÀNH công KIM dắt tu chơn

CÕI THÁNH MINH THÁI CỰC tường hườn

BIẾT NGÔI ĐẠO chánh chơn thân phủ

ĐẠO TỪ BI với lên lánh dữ

Ai sa vào cửa tử khổ làm

Giong [ruổi] giáo lòng hết sức tầm CHA

HỘI THẾ GIỚI LONG HOA KHAI DỰNG

Ai ngó thấy ANH tài ganh chúng

Lầm vận xoay KIM dụng đền vàng

Tiền hậu tồn THÁI Đức Hậu mang

DẠ BÁC ÁI TỨ ÂN TRUYỀN ĐẠO

KHAI TRỤ MỞ BỬU CHÂU TAM GIÁO

KẾT THÁNH TÒA BỒI ĐẠO LẠC HỒNG

Ai bước ra khai nền trụ đồng

Gầy dựng bổ ai không ngó thấy

KỈNH PHỤNG THỜ VÔ VI CHA DẠY

Hiền lương đem TRỖ LẠI QUÊ NHÀ

THIÊN QUÂN trở [lại] lành thay PHỤ GIÁ

KIẾM TỪ BI TỪ DẠ KHẮP NƠI

Nhiều giải độ phóng linh thế giới

Đến LIÊN TÒA trẻ ôi thân hóa

PHẬT XUẤT THÂN HOÁ ĐỘ DUNG HÒA

MAU BƯỚC VỀ LIÊN HOA CHÁNH ĐẠO

Ai vâng lịnh THAY ĐỜI NHU THẢO

TRỞ LẠI LÀNH HỌC ĐẠO DỰNG XÂY

Này các con ĐẠO BẠCH [NGỌC] trình khai

Cải [đổi] PHÁP BỬU CHA THẦY lao khổ

Sanh ngoại đạo lỗi mang phải nhổ

Lướt bủa bao đà mở cửa rồi

Bảy lớp thành khó thoát trẻ ôi

Mau mau lẹ vun bồi qua khỏi

TÂY THIÊN TỰ về [được] nơi [này] mới giỏi

Chín phẩm đài trẻ hỡi khó thay

HỘI PHONG THẦN tên được mấy ai

Bước về đặng THIÊN THAI soi đuốc

Hóa chiết thân ANH nhật tao [nhã] [trau] chuốt

Chiếu ngũ canh viêm [chiếu sáng (=diễm)] phước [KIM] HẬU lai

Trung, Hiền, Lương THÁI hóa lòng Ngài

Cảm Đức, Nghĩa ANH tài cảm mến

Cho dân chúng thế gian nhớ đến

Mến CỬU TRÙNG về đến MÔN THIÊN

THIÊN ĐẠO RA cảm xét ai duyên

Lòng con trẻ khắp miền bá tánh

QUY DÂN TỘC VỀ NƠI NHẬP THÁNH

ĐỘ NGŨ CHÂU AI THÁNH AI PHÀM

Ai trở lại biến chuyển nhân tâm

Ta nhờ đó không lầm bể khổ

CHA CHỦ GIÁO trẻ năng thuyết độ

PHÁP KINH TRUYỀN hối ngộ chúng sanh

Nhờ hồng ân ANH bổ chuyển hành

XÂY TÒA ĐẠO KIM THÀNH VỮNG CHẮC


[KIM THÀNH = Ở đây ám chỉ "Kim Thành" trong câu sấm "Bắc tạc Kim Thành tráng".  Bắc Thành trong Thiên Thơ là nói Phú Quốc. Còn Nam Thành là nói Hà Giang (Hà Tiên).]


Đem phước thiện THÁI vi TỌA LẠC

DINH MINH HOÀNG cung các BẠCH [NGỌC] HUYỀN [THIÊN]

KHÔNG NON LẦU, không lợi, chánh làm

Biên gia cú đem nền giúp GIÁO

Thới thới tịnh MINH HOÀNG thượng thảo

TẬN THẾ TRUYỀN ĐẠI ĐẠO AN DÂN

THÁNH TÒA LỊNH mười ba [13] lớp trận

Coi rất lạ tranh giành ngôi báu

Ớ trẻ ôi trận tuyệt năm châu

Tỉnh luyện pháp nhiệm màu TỪ ĐẠO

Này trẻ hỡi khuyên điều hiếu thảo

Họa tai rơi giông bão trốn đâu

Tránh họa tai lửa sảy một bầu

Họa trời thiệt họa sầu khó lánh

TRỜI ĐẤT ĐỘI VÁ khuyên Trung, Chánh

Này trẻ ôi mau lánh [dữ], [hãy] thương nhau

Họa thế gian sắp tới thảm sầu

TỪ BI DẠ ngõ hầu tỉnh trí

BIẾN ĐỔI THẬT TRỌN HIỀN dạy chỉ

ĐỪNG NGHỊCH TRỜI sẽ bị họa tai

ĐỢI LỊNH THẦY DẠY LUẬT ĐẠO KHAI

CHA khuyên dỗ pháp này thức tỉnh

TU PHƯỚC ĐỨC GIỮ MÌNH NGHIÊM CHỈNH

LUẬT cân phân phẩm chín thiên chi

Muốn trở về trỗ mặt cầu, quy

Trẻ làm quấy TỪ BI xoay cán

THIÊN MINH LÝ ĐẠO công nào ngán

Muốn trở về phải rán lo tu

Cơn nước lửa gần tới ám u

Rồi sẽ thấy sương mù [tận] tuyệt thế

Ai lỗi lầm nghe đây KHUYẾN KỆ

CHA CÂN PHÂN dưới thế lạc lầm

Không hiểu rõ dương trần sai phạm

[THIÊN] LUẬT đành rành nhiên TAM HỘI GIÁO

MỞ LONG HOA con trẻ nhập vào

THÁNH CHÚA hội nữ hào ANH chúng

Thọ ơn đền ra nghĩa KIM CUNG

ĐẠO THÁNH hóa VƯƠNG cùng thân biến

Thông DI [LẶC], ĐẠO VÔ VI vận chuyển

[Huyền] Bí cao sâu NGÔI đến hân hoan

Cực với Đạo, ANH nhi nào than

Biết giúp người THIÊN HOÀNG vai Mẫu

Tin tấn lòng THÁI điện dồi trao

Lòng kết một giúp nhau thực hiện

THẦY NHÌN NHẬN từ lâu ứng biến

ĐẠO ngươn ĐỜI màn chuyển rõ ràng

Chúc TÂY CUNG lành phước CHA BAN
An vui sướng phúc sang ngày đến


[TÂY CUNG = Ý nói Giáo Hội Thiên Trường tại TP Westminster, Nam California, Hoa Kỳ.]

Được đặng về vui đẹp MẸ HIỀN

Dòng CHA chúc Điển Thiên con hiểu.

Thi

NGỌCKIM diệu lãnh lịnh HOÀNG

HOÀNG Phụ ANH minh giải phân ban

THƯỢNG Thượng THÁI phương quy chung hưởng

ĐẾ Đế kỳ quang xuất sẵn sàng

PHỤ NGỌC KIM thân HẠ GIÁNG TRẦN

HOÀNG MINH ANH đạo chiếu soi thân

GIA tiên THÁI LÃO ngày thống nhứt

GIA chuyển vận hành chọn hiền ban.
   

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)
 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

   
  
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn