THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 4 NĂM 2024

04 Tháng Tư 20249:43 SA(Xem: 5520)

Cập nhựt mới nhất lúc 11:30 giờ California ngày 26/4/2024.

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 26 tháng 4 năm 2024 lúc 21:16 giờ California.
 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TOẢ KIM QUANG

NGỌC PHÁP KỲ BA MỘT ĐẠO KHAI
HOÀNG THIÊN HẬU THỔ GIÁP CAO ĐÀI
THƯỢNG NGƯƠN THẦY LẬP THIÊN TRƯỜNG ĐẠO
ĐẾ TỎA KIM QUANG HÓA BỬU ĐÀI.

[Khoán thủ (chữ đầu mỗi câu): Ngọc Hoàng Thượng Đế. NGỌC PHÁP = Chơn Pháp của Ngọc Hư Cung. HOÀNG THIÊN HẬU THỔ= CHA TRỜI Thiên Hoàng, MẸ ĐẤT Diêu Trì Địa Mẫu. GIÁP = liền kề. Đoạn thiên thơ trên ý nói THIÊN TRƯỜNG ĐẠO là CHƠN PHÁP NGỌC HƯ CUNG liền kề một ĐÀI CAO chí thượng, cùng MỘT NỀN ĐẠI ĐẠO do Cha Thượng Đế, Mẹ Diêu Trì lập ra. Tuy nhiên, CAO ĐÀI TAM KỲ PHỔ ĐỘ là CAO ĐÀI HỮU HÌNH chịu trách nhiệm phổ độ nhân sinh nước Việt còn THIÊN TRƯỜNG là CAO ĐÀI VÔ VI chịu trách nhiệm hoằng hóa CHƠN PHÁP NGỌC HƯ trong KỲ BA thời Thượng Ngươn Thánh Đức, khai mở tại Hoa Kỳ. Và Chánh Pháp này sẽ do Đức Ngài THIÊN PHẬT hoằng dương (câu 1 đoạn thiên thơ kế tiếp), khai thị BỬU PHÁP ĐẠO HUỲNH (câu 4 đoạn thiên thơ kế tiếp).]


THIÊN PHẬT HOẰNG DƯƠNG CHÁNH ĐẠO NÀY 
NHÃN tâm khai ngộ kể từ nay
HUYỀN vi đại chuyển thay trời đất
KHÔNG tánh ĐẠO HUỲNH BỬU PHÁP KHAI.

[Khoán thủ (chữ đầu mỗi câu): Thiên Nhãn Huyền Không. THIÊN PHẬT = là một vị hiện thân Phật nhưng cốt là ông TRỜI, trong cuốn Kim Cổ Kỳ Quan của ông Ba Thới có tiên tri "Nhị Thiên túc vật ngoại Phật nội Trời" (Nhị Thiên Ngọc Đế ngoài Phật trong Trời. Chữ Túc + Chữ Vật thành chữ Ngọc).  CHÁNH ĐẠO NÀY = Chơn pháp của Cung Ngọc Hư, Điện Linh Tiêu, Bạch Ngọc Kinh. BỬU PHÁP = bao gồm hiển pháp (thánh giáo, kinh, kệ, giảng, thiên thơ đồ trận) và mật pháp (nội truyền tâm pháp, phương pháp luyện đạo). ĐẠO HUỲNH BỬU PHÁP KHAI = Khai thị Bửu Pháp Đạo Huỳnh.]

tuong-di-lac-tt-tay-ninh
Bức Tượng này trên nóc Tòa Thánh Tây Ninh thể hiện câu "Nhị Thiên Túc Vật Ngoại Phật Nội Trời" = ám chỉ Đức THIÊN PHẬT

"TAM TÀI nhứt tánh vi Thánh tam TRỜI

Dĩ hậu LẬP ĐỜI phân TRỜI phân PHẬT

NHỊ THIÊN túc vật ngoại Phật nội Trời

Tây đặt thuận thời lòng nội MẸ việc nhẹ ngoại CHA"
(Trích www.hoahao.org, bài Cáo Thị, cuốn Kim Cổ Kỳ Quan, của ông Ba Thới)

TAM TÀI = là Thiên Địa Nhân đồng vị. Thiên đây là Cha. Địa đây là Mẹ. Nhân đây là "Nhị Thiên Túc ngoại Phật nội Trời". TAM TÀI NHỨT TÁNH = CHA-MẸ-CON ba ngôi trong một thể hữu hình, cùng một thể tánh. 
VI THÁNH TAM TRỜI ...LẬP ĐỜI = Thánh Nhân là ông Trời xuống thế lần thứ ba thiết lập Trào Tam Đại Đạo dẫn người vào ngươn Thánh Đức Tân Dân. NHỊ THIÊN = Ngôi Hai. TÂY = Tây phương, nói chính xác là HOA KỲ. TÂY ĐẶT THUẬN THỜI = Thuận thời khai mở (đặt) Đại Đạo tại xứ Hoa Kỳ. Tại sao đặt tại Hoa Kỳ là thuận thời? Là thuận theo Thiên Cơ do Trời xếp đặt đã gởi dòng người tỵ nạn ra hải ngoại sau 1975. LÒNG NỘI MẸ...VIỆC NGOẠI CHA = trong nhận sắc ấn và điển quang của Mẹ Diêu Trì phủ xuống để thực hiện tấm lòng (tình thương) của Mẹ đối với thế gian (ẩn tàng), ngoài nhận Thánh Linh của Cha Huyền Thiên Thượng Đế để thực hiện Hoàng Đồ Đại Đạo của Đỉnh Thiên (hiển lộ). Tuyệt diệu thiên thơ, mấy ai thấu đáo!
 

NGỘ "tâm không" tánh đạo hoằng khai
GIÁO PHÁP VÔ VI CÕI NGỌC ĐÀI
THIÊN NHÃN BỬU TÒA khai tất cả
PHẬT NHÂN, TAM GIÁO giáp CAO ĐÀI.

[Khoán thủ (chữ đầu mỗi câu): Ngộ Giáo Thiên Phật. NGỌC ĐÀI = Đài Cao trên Ngọc Hư Cung, chỗ Thượng Đế ngự. PHẬT NHÂN = Bao hàm hai nghĩa: (1) Phật trong nhục thân; (2) người có tâm Phật, người theo Phật, Phật tử.]

LINH TIÊU ĐIỆN điểm NGÀY KHAI GIÁO
BẠCH NGỌC CUNG TRƯỜNG ĐẠO THƯỢNG NGƯƠN
LIÊN TÔN GIÁO ĐẠO THIÊN TRƯỜNG
LONG HOA đã mở từ mười tháng ba.

[LIÊN = Hoa Sen. TÔN = Thiên Tôn. LIÊN TÔN = Liên Hoa Thiên Tôn hay Liên Hoa Tôn, ám chỉ vị THIÊN PHẬT (ngoài PHẬT trong TRỜI) đã nói trong đoạn 2 và PHẬT NHÂN (Phật trong xác phàm) nói trong đoạn 3. Liên Hoa Tôn không phải là Phật hiệu mà là một danh từ chỉ chung bất cứ vị Phật nào, bởi vì vị Phật nào cũng là một đóa liên hoa, cũng là một đấng Thiên Tôn (Thiên Nhân Sư). THIÊN PHẬT cũng không phải là hiệu mà là chân tướng đặc thù  "ngoài PHẬT trong TRỜI" (nói cho rõ hơn là ông PHẬT này là ông TRỜI hóa thân xuống thế) của một vị Phật xuất hiện trong kỳ ba này. Câu 2 và 3 nói: ĐẠO THIÊN TRƯỜNG là trường đạo của BẠCH NGỌC CUNG và do Đức Thiên Phật/Liên Hoa Tôn giáo đạo.  LIÊN TÔN GIÁO, ĐẠO THIÊN TRƯỜNG = Đồng thời, câu này cũng nói rõ THIÊN TRƯỜNG là một liên tôn giáo (liên thuyền với tất cả chánh đạo). MƯỜI THÁNG BA = ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn (18/4/2024), ngày chính thức "khai giáo" THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA, đồng thời cũng là ngày mở BÁT MÔN ĐỒ TRẬN. Chữ ĐỒ có nghĩa là "sát". BÁT MÔN ĐỒ TRẬN hay chính xác hơn là BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRẬN là trận pháp huyền vi lọc sàng những kẻ dầu có trãi ngàn năm tu luyện mà nay vẫn thiếu ĐỨC ĐỘ, những kẻ tham đắm sa đọa danh sắc lợi quyền, vọng động háo thắng ham tranh ham chiến khuấy loàn thiên hạ, theo bàng môn tả đạo kéo bè kết đảng xúi dại nhân sanh làm quấy, dùng tà linh thuật pháp mê hoặc chúng nhân làm điều bất thiện, tiếm danh Tiên Phật xưng thần xưng thánh giả mạo cơ thiên lợi dụng nhân tâm làm điều phi pháp, khoác áo tôn giáo mượn đạo tạo đời làm hư Cửa Thánh, ỷ tài kiêu ngạo coi thường THIÊN LUẬT biếm nhạo THIÊN ĐÌNH chẳng kiêng oai THIÊN TÒA TAM GIÁO... sẽ không thoát khỏi tai kiếp. Còn ác ma quỷ quái lộng hành phá hoại trật tự tam giới thì không cần phải nói. Trảm!]

LINH TIÊU = Linh Tiêu Điện là chánh điện của Ngọc Hư Cung. Nơi ấy có bệ ngọc tối cao tối thượng, là ngai của khối ánh sáng Đại Linh Quang, gọi là Thái Cực. Bệ ngọc ấy chính là Bạch Ngọc Đài hay Cao Đài. Chưởng quản nơi tối cao tối trọng này chính là Đức Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng. Đức Ngài còn được biết đến với các tôn danh khác như là Đức Hồng Quân Lão Tổ, Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Đức Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa Thiên, Đấng Chân Chủ, Thiên Chúa, Đức Chúa Trời... LINH TIÊU ĐIỆN là tòa tháp có hình dáng lăng trụ bát giác đều
9 tầng tượng nên hình Bát Quái Cửu Cung, là nơi: (1) chư Thánh Linh, chư Thiên Tôn bái kiến Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế; (2) hội họp định kỳ để đưa ra Thiên Luật được thiết lập nhằm gìn giữ trật tự Tam Giới vận hành theo khuôn mẫu  công bình, liêm chính, bác ái, đại đồng; (3)các giảng đường dạy về luật lệ vận hành trong Tam Giới cho chư Thánh mới vào Thượng Giới tham dự; (4) tuyên đọc các sắc phong cho những anh linh đạt quả vị trong Cửu Phẩm Thần Tiên. (Giải thích theo Cao Đài, Tam Giới Toàn Thư và GHTT)]
 
GIÁO TÔNG ĐẠO KỲ HOA pháp cảnh
Cõi NGỌC ĐÀI đính chánh quần sanh
THIÊN LONG, HỘ PHÁP, TAM THANH
Huyền vi ứng diệu HOÀN THÀNH ĐẠO KHAI.

 
[ĐÍNH = Hiệu đính = Là rà soát, kiểm tra lại các lỗi suốt quá trình đã qua, sau đó tiến hành sửa lỗi và điều chỉnh cho đúng. CHÁNH = Chánh thức. ĐÍNH CHÁNH = CHÁNH THỨC HIỆU ĐÍNH quá trình “Giáng Đạo – Khai Giáo – Lập đời Tân Dân” của Đức Chí Tôn để hiểu cho đúng Thiên Cơ và "điều chỉnh lại đạo lộ" cho đúng với chương trình lập đời Thánh Đức Tân Dân CỦA THẦY. CÕI NGỌC ĐÀI ĐÍNH CHÁNH QUẦN SANH = Ngọc Hư Cung đính chánh những sai lầm của quần sanh cho quần sanh hiểu mà điều chỉnh thái độ và "lộ trình đạo" của mình chứ không phải đính chánh với quần sanh sai lầm của Ngọc Hư Cung (không có chuyện Ngọc Hư Cung sai lầm). TAM THANH = các đấng Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn (tức phân tánh mà hóa thành, hiện hữu cùng với đất trời từ thuở khai nguyên vũ trụ Đại La Thiên), đại diện là Đức Ngươn Thỉ Thiên Tôn, Đức Đạo Đức Thiên Tôn (Đức Thái Thượng Đạo Tổ), Đức Linh bảo Thiên Tôn (Đức Thông Thiên Giáo Chủ).]

 
BÁT MÔN TRẬN mở ngày GIỖ TỔ

CỬU TRÙNG THIÊN đã lộ rồi đây
Điển thiên chiếu gội Đông Tây
Thay tâm đổi tánh chuyển xoay Ngũ Hành.

Cơn mưa lớn chiến tranh đồ thán

Thịnh vượng kia không cánh mà bay
Nô dân nặng gánh tiền tài
Của thiên trả địa khổ dài nhiều năm.

CÁC LINH CĂN điểm phần trời đất

CÙNG THIÊN TRƯỜNG lượm dắt quần sanh
MẸ cho xuống thế THỰC HÀNH
Hôm nay nhớ lại ngọn nhành gốc xưa.

[CÁC LINH CĂN ĐIỂM PHẦN TRỜI ĐẤT = Các Linh Căn được Trời (Cha) Đất (Mẹ) điểm phần giao sứ mạng. CÙNG THIÊN TRƯỜNG LƯỢM DẮT QUẦN SANH = phải qui về nơi Giáo Hội Thiên Trường để thực hiện sứ mạng dẫn dắt quần sanh.]
 
Để khế hiệp CHO VỪA ĐỜI ĐẠO

Thì MẪU HOÀNG thông khảo NGỌC CUNG
Chuyển lên BÁT QUÁI CỬU TRÙNG
NGỌC HOÀNG khai mở bộ đầu [cho][các] Nguyên Nhân.

Rồi đi đến Tân Dân Thượng Đức

Gặp THIÊN TRƯỜNG hội PHẬT THIÊN NHÂN
Độ cho sanh chúng từng phần
Thoát mê trần thế được gần MẸ CHA.


[PHẬT THIÊN NHÂN = Ngài THIÊN PHẬT (ngoài Phật trong Trời) trong xác phàm]

 
Việc cao cả Ta Bà Y LỊNH

HÀNG LINH CĂN GIẢI BỊNH BÓNG ĐỒNG
Vào THIÊN TRƯỜNG ĐẠO, “TÂM KHÔNG”
NHẬN CHƠN LINH ĐIỂN HUỲNH HỒNG RỒI TU.

Thì giải thoát ao tù trần bế
Giác ngộ liền chuyển thế PHÁP TÂM
SỐNG ĐỜI ĐẠO cảnh THẬM THÂM
ĐƯƠNG LAI DI LẠC DƯƠNG ÂM THIÊN BÌNH.

 
[TRẦN BẾ = Trần gian không lối thoát. ĐƯƠNG LAI DI LẠC DƯƠNG ÂM = Di Lạc hiện nay đang có mặt, bằng xác thể hữu hình (dương) và linh thể trong vô vi (âm). THIÊN BÌNH = gồm 2 nghĩa (1) Những lời này là của Thượng Đế xuống điển; (2) Ngài Di Lạc đang cầm Cân Thiên Bình
(cân đo thiện ác, công tội) của Thượng Đế.]


 

Cập nhựt mới nhất lúc 09:31 giờ California ngày 25/4/2024.

Ngày 24/4/2024 lúc 9:55 giờ California. Theo yêu cầu của một số hiền đạo. GHTT xin đưa ra vài lời giải thích về Tam Nhật Đàn.


TAM NHẬT ĐÀN 1935
Vào ngày rằm tháng Giêng năm Ất Hợi 1935, tức ngày Giáp Tí tháng Mậu Dần âm dương lịch hay ngày 17 tháng 2 dương lịch, một mật đàn kéo dài ba ngày đã diễn ra nơi cơ quan linh hiển Bát Quái Đồ Thiên thuộc tỉnh Hà Tiên của miền Nam Việt Nam.  Nội dung của TAM NHẬT ĐÀN này chứa đựng những thông điệp vô cùng quan trọng liên quan đến CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ đương thời và THIÊN ĐẠO VÔ VI KỲ BA trong tương lai.  Nội dung của mật đàn này đã không được phép công bố trong suốt một thời gian dài gần 3/4 thế kỷ theo Chỉ Thị của Thượng Đế. 

Trong đàn cơ này, Cha Trời đã giáng đàn để "minh chơn lý" và lập văn tự làm chứng cứ cho nhơn sanh ngày sau thấy rõ mà tin theo rằng THIÊN ĐẠO
VÔ VI KỲ BA hay THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA là CHƯƠNG TRÌNH LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC CỦA HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã được "lên kế hoạch" và nhất định "sẽ tới" vào một thời điểm đã được "định trước". Cha Trời đã chỉ thị cho cơ quan linh hiển Bát Quái Đồ Thiên của Đạo Cao Đài rằng họ chỉ được phép phổ biến nội dung của Tam Nhật Đàn này khi đến đúng thời điểm căn dặn.    

   

Lúc đó, năm 1935, Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ chỉ mới thành hình chưa tròn 10 năm.  Và thời điểm mà Thượng Đế đã căn dặn "cho phép phổ biến" nội dung mật đàn là khi mà "Trung Đông chiến họa, lưỡng dân điêu tàn" và "đời đạo đều hỗn loạn"Thời điểm được tiên khải ứng vào vào năm 2001 trở về sau và hoàn cảnh được tiên khải chính là từ sau sự kiện 9/11 làm sụp đổ hai tòa cao ốc ở New York, dẫn đến quyết định Hoa Kỳ xâm lăng Iraq năm 2003, rồi kéo dài gần hai  thập niên "chiến họa" khắp Iraq nói riêng và khắp Trung Đông nói chung, đưa đến tình trạng "lưỡng dân điêu tàn" của hai khối dân Sunni và Shia trên xứ sở Iraq vì bị cuốn vào vòng xoáy "đời đạo hỗn loạn".  Một tiên khải vô cùng chính xác!  Văn bản TAM NHẬT ĐÀN đánh máy quay roneno có đóng dấu xác nhận nội dung được ghi chép vẫn còn đang lưu trữ tại Bát Quái Đồ Thiên, Hà Tiên, Kiên Giang (Rạch Giá). 

TAM NHẬT ĐÀN có thể nói đúng là một văn bản "lập ngôn làm bằng chứng" của Thượng Đế về toàn bộ CHƯƠNG TRÌNH LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC CỦA HUYỀN KHUNG THIÊN THƯỢNG, từ khi bắt đầu "giáng Đạo" năm 1924 rồi hoằng khai CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ năm 1926 chỉ để phổ độ nhơn sanh đất Việt, rồi hoằng khai THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO năm 1962 là cơ kỳ tạm thời trong giai đoạn chờ đợi (tham khảo Sấm Giảng Hậu Giang sẽ rõ), tiếp theo là giai đoạn "xuất lộ của Huyền Thiên/Huyền Khung Thượng Đế" trở lại lần ba trên đất Việt như đã được huyền khải nhiều lần" và "Phật Thánh Tiên của Tam Giáo Tòa" đã cùng đầu thai xuống trần trong cùng khoảng thời gian để đúng thời điểm khai cơ THIÊN ĐẠO
VÔ VI KỲ BA năm Bính Thân 2016, sau đó khai giáo năm Đinh Dậu 2017 với danh xưng GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, thiết lập Trào Tam giáo truyền ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHUNG, và vẫn lấy biểu hiệu CAO ĐÀI với ý "Đài Cao tột Huyền Không" cũng là "Ngôi Chí Tôn Chí Thượng", rồi tiến tới mục tiêu sau cùng của chương trình là  hoằng khai THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA vào ngày 10 tháng 3 Âm Dương Lịch năm Giáp Thìn (Dương Lịch 18/4/2024), chính thức KHAI GIÁO CỦA THẦY TRỜI, mở màn giai đoạn LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TÂN DÂN - THIẾT LẬP KỶ NGUYÊN DI LẠC trong nỗ lực giúp cho nhân loại trên quả địa cầu này bước vào thời Thượng Ngươn tiếp tục tiến hóa xa hơn nữa .

"TIỀN ẨN đại danh CAO Bắc Khuyết
HẬU XUẤT hoa khai ĐÀI thông truyền
HUỲNH ĐẠO phổ dương đồng Bát Quái
THIÊN KHAI nhứt mạch THÁI BÌNH yên."
(Trích tư liệu Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ)

[Khoán thủ: Tiền ẩn, hậu xuất, Huỳnh Đạo Thiên Khai.  Ý nói Thiên Khai Huỳnh Đạo ra trước thì sau sẽ hết sứ mạng (Thiên Khai Huỳnh Đạo 1964) còn sau này sẽ xuất hiện một Huỳnh Đạo Thiên Khai khác (Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba, hoằng khai 10-3-Giáp Thìn 2024 tại Hoa Kỳ).  Cùng là một mạch ĐẠO VÀNG CỦA TRỜI KHAI nhưng cái thể đạo ra trước chỉ là trong giai đoạn tạm thời còn cái thể đạo ra sau mới gánh sứ mạng của thời Thượng Ngươn Thánh Đức.]


"... Đức Chí Tôn nói với Bần đạo rằng: Một ngày kia, Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo đáo để, còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu." (Trích tư liệu Cao Đài, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thuyết đạo tại Đền Thánh thời Tý ngày 24-5-Mậu Tý, dl 30-6-1948). Đức Hộ Pháp nói "nước MỸ" chứ không nói người Mỹ. Câu nói này tương đồng với câu "... rán nhìn, nhìn xem cho kỹ đạo mình chớ ai!" của Đức Bần Sĩ Vô Danh.  Và Ngài nói  "Đạo mình" cũng có nghĩa là mối Đạo của người Việt khai lập trên đất Mỹ sau này sẽ truyền giáo toàn cầu, cũng là đúng với tiên tri "Quốc Khách Đại Đạo" của Bửu Sơn Kỳ Hương.

Ngày 12-12-Đinh Hợi 1947, Đức Chí Tôn giáng cơ, Đức Hộ Pháp và Ngài Cao Tiếp Đạo phò loan. Đức Chí Tôn cho bài thi 8 câu, dặn rằng: Ông Nguyễn Bửu Tài viết bài thi ra chữ Nho, Bác sĩ Lê Văn Hoạch đem trao tận tay cho vua Bảo Đại (Nguyễn Vĩnh Thụy):

"Thượng hạ NHỊ THIÊN xử địa huờn [THIÊN CHA, THIÊN CON xử địa cầu]
Việt Nam NHỨT QUỐC nhứt GIANG sơn [VN một QUỐC một sơn HÀ]
HOÀNG đồ toàn BẢO THIÊN THƠ định [SÁCH định TRỜI nam sinh Vương Phật]
ĐẢNH TỘ trường lưu tổ nghiệp tồn [ĐỈNH THIÊN phúc phận lưu hậu thế]
QUỐC ĐẠO kim triêu thành ĐẠI ĐẠO [Đạo QUỐC kỳ ba (thời này) thành Đại Đạo]
Nam Phong thử nhựt biến Nhơn Phong [Văn hóa Việt có ngày cải hóa vh nhơn loài]
An dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn [Chư Thánh Việt theo gương Nghiêu Thuấn an bá tánh]
VĂN HÓA TƯƠNG LAI hiệp đại đồng." [Văn hóa Vô Vi (tương lai) sẽ hiệp thế giới Đại Đồng.]

(Trích Sách Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài, Tác Giả Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005), Bút hiệu Đức Nguyên). 

THIÊN THƠ không phải bạch văn nên giải thích theo bạch văn là không chuẩn, chẳng thấu thiên cơ.

 Cập nhựt mới nhất lúc 08
:03 giờ California ngày 23/4/2024.
Xin Lưu Lý: Chữ màu đen và màu đỏ thuộc phần bài. Chữ màu tím trong ngoặc vuông [ ] thuộc phần chú giải. Trong phần chú giải đôi khi có những màu khác như màu nâu hay màu xanh để làm nổi lên điểm cần nhấn mạnh. Những câu hoặc cụm chữ nằm trong dấu "  " là trích dẫn nguyên văn từ nguồn khác. 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 lúc 21:25 giờ California
.

 

ẤN CHỨNG HUYỀN THIÊN NHÂN

ẤN THIÊN TRƯỜNG ĐẠO đổi không gian
CHỨNG LỄ đạo con đã lập đàn
HUYỀN DIỆU KỲ BA HUỲNH ĐẠO GIÁNG
THIÊN NHÂN ĐỊA HIỆP ĐÚNG THỜI GIAN.

[CON ĐẠO ĐÃ LẬP ĐÀN = Giáo Hội Thiên Trường đã thiết Đàn Lễ vào giờ Ngọ ngày 10/3 AL, ngày Giổ Tổ Hùng Vương. ẤN THIÊN TRƯỜNG ĐẠO ĐỔI KHÔNG GIAN = Điều huyền diệu là trước khi vào lễ chừng vài phút thì chung quanh vị trí Đàn Lễ gió đã nổi lên cực mạnh tưởng chừng như thổi bay tất cả, nhưng khi vừa bắt đầu hành lễ thì không gian đột nhiên im phăng phắc, một chiếc lá cũng không lay động. Căn cứ theo câu đầu tiên của bài thì CHA cho biết sự kiện ĐỔI KHÔNG GIAN này là dấu hiệu ẤN CHỨNG cho THIÊN TRƯỜNG ĐẠO.]

LỄ ĐÀN BÁT CỬU ĐẠO HOẰNG KHAI
BÚT PHÁP THIÊN TÔN CÕI NGỌC ĐÀI

HUYỀN DIỆU THIÊN TRƯỜNG NƠI HẢI NGOẠI
LIÊN TÔN GIÁO HẢO BỬU CAO ĐÀI.


[4 câu trên cho biết mục đích thực sự của ĐÀN LỄ vừa qua là ĐẠO HOẰNG KHAI hay ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI. Như vậy, Giáo Hội Thiên Trường sẽ ghi mốc sử đạo như sau: Trước Thiên Đài Bát Quái Cửu Trùng nơi Tòa Đình Hải Ngoại của Giáo Hội Thiên Trường, đặt tại thành phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ,
ĐỨC CHÍ TÔN đã chính thức HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO KỲ BA, hay nói cách khác là THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA, vào đúng Ngọ thời ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn (tức 12 giờ trưa ngày 18/4/2024), với sự hiện diện của Đức Thể Nguyên, các vị chức sắc Thiên phong, cùng các môn sinh và các khách đạo hữu duyên. Sự kiện HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO này Giáo Hội Thiên Trường hoàn toàn bất ngờ, không liệu trước, chỉ nghĩ đơn giản là làm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mà thôi. Giáo Hội Thiên Trường luôn tuân thủ nghiêm nhặt THIÊN LUẬT, không tự bày vẽ, không tính mưu sâu, không tranh danh trục lợi. 

Thiết nghĩ đã đến lúc cũng nên giải thích ngắn gọn về danh xưng Giáo Hội Thiên Trường để mọi người hiểu rõ hơn: Cho đến hôm nay Giáo Hội Thiên Trường vẫn chưa phải là một Giáo Hội đúng nghĩa mà nó chỉ là một đạo thể (hữu hình và vô vi) lấy nhiệm vụ GIÁO (dạy đạo) + HỘI (tập hợp Thiên Long và Thiên Hoa khắp mọi miền trên hoàn cầu có sứ mạng trong kỳ ba để chung tay với Phật Thánh Tiên hoạt động trong vô hình lập thành Long Hoa Hội) + TRƯỜNG (trường thi do các Chân Sư Vô Hình chấm thi) và THIÊN (do Đức Chúa Cha Huyền Thiên Thượng Đế lập ra) để tạm làm danh xưng, dựng MÁI NHÀ CHUNG cho tất cả HIỀN ĐẠO đến từ mọi tôn giáo, mọi tín ngưỡng, mọi quốc gia, mọi chủng tộc, mọi thành phần, mọi giai cấp, mọi giới tính.  Ngôi nhà chung này cũng chính là THỂ NGUYÊN của THÁNH CHÚA Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế.

Mở rộng giải thích về vấn đề HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO kỳ này:
(1) đã được Thượng Đế tuyên bố trong Tam Nhật Đàn "Ngày hôm nay [tức vào năm 1935] Thầy giáo Đạo để biểu hiệu Cao Đài Phổ Độ là [để] độ các con lập công giải thoát cho kịp kỳ tận thế này, nên THẦY GIÁNG ĐẠO CHƯA KHAI GIÁO. Đến cơ phổ độ hữu hình (thì hữu hoại) tiêu hoại hết rồi thì chỉ còn lại những đạo tâm hữu căn hữu phước anh tài tuấn kiệt THẦY MỚI KHAI GIÁO KỲ BA thì Phật Thánh Tiên Tam Giáo hạ trần HOÁT KHAI HUỲNH ĐẠO lập đời Thánh Đức Tân Dân, thì chừng đó Huỳnh Đạo thâu hết những kẻ đắc pháp huyền hư cùng hiền tài tuấn kiệt mà dẹp loạn can qua hoàn cầu mới được... Đến ngày THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO, đó là KHAI GIÁO ĐẠO HUỲNH, thì Phật Thánh Tiên Tam Giáo hạ trần xuống thế mà thống nhất hòa bình, năm châu cùng vũ trụ, [rồi] Thầy mới đem biểu hiệu Cao Đài mà truyền lưu cõi thế, các con không thông căn Đạo, không tìm hiểu được Thiên Cơ, tưởng lầm Cao Đài [Tam Kỳ Phổ Độ] truyền đạo Năm Châu Thống Nhất hoàn cầu. Chưa được! Vì Cao Đài [Tam Kỳ Phổ Độ] là cơ hữu hình đâu có Phật Thánh Tiên mà thống nhất, đâu có Phật Thánh Tiên mà lập Bát Môn Đồ Trận." (Trích dẫn tư liệu Cao Đài:  Tam Nhật Đàn 1935, trang 5, Bát Quái Đồ Thiên, Hà Tiên).

..."Cho nên Cao Đài [Tam Kỳ Phổ Độ] là CƠ PHỔ ĐỘ KHÔNG CÓ LẬP ĐỜI. Còn LẬP ĐỜI LÀ HUỲNH ĐẠO, LÀ CƠ VÔ VI, là Phật Thánh Tiên xuống thế lập đời mới được..." (Trích dẫn tư liệu Cao Đài, Tam Nhật Đàn 1935, trang 6, Bát Quái Đồ Thiên, Hà Tiên).

Huyền khải 1935 "Phật Thánh Tiên xuống thế lập đời" thì nay đã thành hiện thực. Đó chính là PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI khai mở trong vô vi vào ngày 15 tháng 8 năm Canh Tý 2020 và Đàn Lễ được thiết lập tại Bửu Tòa của GHTT, Westminster, Nam California, Hoa Kỳ. N
ếu các hiền đạo muốn tham khảo cho rõ những gì đã được ghi lại trong ngày hôm đó thì xin mời vào https://onglaidoky3.com đọc lại trang Thánh Giáo ngày 15/8 Canh Tý và trang Sách Trời tháng 8/2020 , Sách Trời Tháng 9/2020.

Mãi cho đến hôm nay Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ mỗi lần tụng kinh vẫn đọc bài Ngũ Nguyện và câu đầu tiên là "Nhứt nguyện Đại Đạo Hoằng Khai". Chẳng phải với điều nguyện thứ nhứt này ĐỨC CHÍ TÔN đã ẩn ý cho biết HUYỀN KHUNG ĐẠI ĐẠO (Cao Đài Vô Vi Kỳ Ba) thực sự vẫn chưa hoằng khai hay sao? 

Chưa hết,
nằm sau bao lơn giữa lầu chuông và lầu trống có một Thiên Nhãn và hai bên có hai câu đối trạm bằng chữ Hán: Hiệp nhập CAO ĐÀI, bá tánh thập phương qui chánh quả.  THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO, Ngũ Chi, Tam Giáo hội Long Hoa.”  Chẳng phải hai câu đối đã ẩn chứa thiên cơ về chương trình của ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHUNG là Cao Đài Hữu Vi (Tam Kỳ Phổ Độ) khai mở trước rồi Cao Đài Vô Vi  (Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba) sẽ tiếp nối hay sao? 

Cũng liên quan đến vấn đề này Đức Quyền Giáo Tông Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh (Thượng Đầu Sư Lê Văn Trung) đã từng vấn Đức Ngài Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường ("Bạch Trưởng Tiên Ông gởi mấy câu", “hỏi Ngài Thượng Giả”) khi ông về dự lễ ngày khai mở PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI tại Bửu Tòa Giáo Hội Thiên Trường (dĩ nhiên là Ngài về trong vô hình). Nội dung vấn đạo của Đức Thượng Đầu Sư quyền Giáo Tông Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ như sau:

"Bạch TRƯỞNG TIÊN ÔNG gởi mấy câu [bạch = (1) thưa, (2) Bạch Ngọc Cung]

Châu kỳ sinh quyển đạt thiên châu

THƯỢNG ĐẦU SƯ lễ tam kính MẪU

Đẳng cảnh viên như thấy nhiệm mầu.

Hỏi NGÀI THƯỢNG GIẢ Đạo Đài Hoa

Đáp chữ Việt Nam giải đặng hòa?

Chừng nữa ĐẠO TA về chuyển hóa? [Đạo Ta = Đạo của Chúng Ta]

Nào đây THIÊN ĐẠO giải thông qua?

Bá tòng kim THÁNH ĐẠO truyền bá [cây bách, cây tùng tuy 2 tên mà 1 loại]

Tánh đạo Phật Tiên hội hiệp nhà

Vạn loại chi loài đồng nhứt dạ

An bình lai đáo một Ngươn Ba."

(Thượng Đầu Sư Lê Văn Trung, quyền Giáo Tông, vấn Đức Thể Nguyên GHTT, 26/8/2020)
 

Dĩ nhiên là ngài biết thiên cơ, ngài phải biết thiên cơ, chất vấn chỉ là duyên khởi để tất cả có dịp nghe giải thích. Và rồi Đức Thể Nguyên Hà Hưng Quốc, Giáo Tông Ngươn Thượng Tân Dân Tam Kỳ, đã trả lời Thượng Đầu Sư, quyền Giáo Tông của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, như sau:

“Hoan hỷ đón chào Thượng Đầu Sư

Cung nghinh linh điển bậc Lai Như

QUỐC KHÁCH Tây đài Kỳ Hoa nở

Cũng do CAO ĐẠI định Thiên Thư.

THIÊN CAO gom lại lập ĐÀI ĐẠO

ĐÀI CAO THIÊN ĐẠO thể đồng như

Một trước một sau là giai phận

Trước gom về đảnh sau an lư

Càn Khôn Thế Giới trong CỐI TẠO 

Chuyển chuyển hóa hóa BẤT KHẢ TƯ

Đã vô lượng kiếp chưa ngưng nghỉ

VÔ ÚY VÔ TRANH kiếm khách chừ

Chẳng hỏi bao lâu, chừng nào tới 

VÔ LỰC VÔ VI ĐẠI MINH TỪ

HUYỀN KHÔNG ĐẠI ĐẠO Ngài rõ biết

Hỏi TA chi thế SỰ HUYỀN HƯ.” 
(Đức Ngài trả lời 26/8/2020)

 
(2) Diêu Trì Kim Mẫu cũng đã từng lộ cơ cho biết như sau:

DIÊU ý THIÊNNGỌC giáng sanh

TRÌ tâm ĐẠO pháp KINH lai thành

KIM hồi niệm QUYỂN tròn nghĩa

MẪU đáo VI truyền BA vẹn danh

thủy MINH minh THIÊN giáng để

CỰC sơn THIÊN định KHAI còn dành

TỪ hòa ĐẠI thể ĐẠI đồng chiếu

TÔN hiệp NGHĨA chung ĐẠO bạch thanh."

(Trích dẫn trong Ngọc Kinh 3, trang 43, Thiên Khai Huỳnh Đạo, 1967).

Khoán thủ và khoán yêu trong bài thiên thơ này là: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn, Thiên Đạo Vô Vi Minh Thiên Đại Nghĩa, Ngọc Kinh Quyển Ba Thiên Khai Đại Đạo. Thông điệp chính của Thiên Thơ nói rằng bài này do chính Mẹ Diêu Trì xuống điển, Thiên Đạo Vô Vi là đại nghĩa của Minh Thiên (một trong số những tôn danh của Huyền Thiên Thượng Đế), và Thiên Khai Đại Đạo là màn ba  của
Bạch Ngọc Kinh (chữ "quyển" = cuốn sách, cuộn màn).

Chẻ dọc bài thơ lấy 4 chữ đầu tiên của mỗi câu thì lại thấy thông điệp khác:
"Diêu ý [ẩn] thiên cơ [Ý Diêu Mẫu có ẩn thiên cơ]
Trì tâm [hành] đạo pháp [Rán trì tâm mà hành đạo pháp]
Kim [ngôn] hồi vô niệm [Kim ngôn ta nghe xong trả về không]
Mẫu [lai] đáo vi truyền [Mẫu đến để truyền thông điệp]
Vô thủy [chung] minh minh [Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế]
[Địa] cực sơn Thiên định [Minh Thiên tại vùng núi cực Nam VN]
Từ hòa [nên] đại thể [Từ và Hòa sẽ làm nên đại thể]
[Giáo] Tôn hiệp nghĩa chung
". [Vị Giáo Tôn này sẽ hiệp đại nghĩa chung]


Lại lấy 4 chữ cuối của mỗi câu trong bài thơ chánh thì lại thấy thông điệp khác:

"Cơ NGỌC [ĐẾ] giáng sinh [Sự trở lại lần 3 của Ngọc Đế]
Pháp Kinh [Kỳ] lai thành [Chuyển pháp luân kinh kỳ]
Niệm quyển [cho] tròn nghĩa [Vận hành vòng Càn Khôn]
Truyền ba [lần] vẹn danh [Ba lần hạ phàm dạy đạo cho vẹn]
MINH THIÊN giáng [thế] để [Mục đích Minh Thiên giáng thế lần 3]
Định khai [giáo] còn dành [Là để khai mở một tôn giáo]
Thể đại đồng chiếu [viết] [Mang tính cách đại đồng]
Chung Đạo Bạch [Chơn] Thanh."[Chung Chơn Đạo
Bạch Ngọc Kinh]

Chiếu theo thông điệp rút ra từ 3 bài thơ chính Mẹ xuống điển thì rành rành là tới thời điểm 1967 ĐẠI ĐẠO VÔ VI vẫn chưa khai (vì phải đợi tới lúc màn ba của Bạch Ngọc Kinh) mà GIÁO CỦA HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ cũng chưa khai (vì "Định khai giáo còn dành"). Tất cả phải đợi cho đến lúc Đức Ngài Minh Thiên ra mặt. "Màn ba của Ngọc Kinh" nói ở đây là sự trở lại (giáng thế) lần thứ ba của Thượng Đế trên đất nước Việt Nam (đúng như huyền khải mà Đức Ngài đã từng nhiều lần ban ra). Đồng thời "màn ba của Ngọc Kinh" cũng chính là "Trào/Triều Tam" do Đức Ngài thiết lập vào thời điểm cuối Hạ Ngươn đầu Thượng Ngươn. Và, căn cứ theo Thiên Thơ của Giáo Hội Thiên Trường thì Thượng Ngươn chính thức bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 năm Canh Tý 2020. Xin ghi nhận: Thiên Khai Huỳnh Đạo (hữu hình) khai mở năm xưa (1964?) tại VN khác với Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba vừa khai mở vào ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn 2024 tại Hoa Kỳ.

Nay Đức Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế chính thức công bố ĐẠI ĐẠO ĐÃ HOẰNG KHAI và ban ra Sắc Đạo để toàn Tam Thiên Thế Giới thông khảo và thi hành. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA là đại sự nhân duyên trong cõi đời này, mong mọi người đều một lòng nhứt tâm nhứt dạ tin sâu vào ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHUNG / THIÊN ĐẠO HUYỀN KHUNG mà Giáo Hội Thiên Trường được chọn để đại diện. Xin hãy thực tâm tu hành (thực hành đầy đủ công phu, công quả, công trình) và xin nguyện cho tất cả đều thành.]


THẦY mừng con đạo đến hôm nay
Thấy được lòng son đức hạnh tài
QUỐC KHÁCH ĐỘ NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI
ĐẠO TRỜI ĐẤT [THIÊN ĐẠO] TỚI CẢ TƯƠNG LAI.

Đàn con đạo lập mấy ngày qua
ẤN CHỨNG ĐÃ VÀO GẶP MẸ CHA
Bởi thế từ nay tu tánh mạng
THIÊN TRƯỜNG CHỨNG ĐẠO CẢ TA BÀ.

[THIÊN TRƯỜNG CHỨNG ĐẠO CẢ TA BÀ = Nghĩa thứ nhứt:
ấn chứng Giáo Hội Thiên Trường là Ta Bà Đại Đạo (cả = lớn nhứt). Nghĩa thứ hai: Môn sinh Giáo Hội Thiên Trường chứng đạo khắp cõi Ta Bà.]

LIÊN TÔN GIÁO LIÊN KỲ HẢI HỘI
ĐẠO HUỲNH HỒNG CHIẾU GỘI QUẦN SANH
Giáp Thìn năm đạo định rành
MẮT THẦY giáng thế, TAM THANH theo về

[MẮT THẦY = Thiên Nhãn, biểu tượng của Huyền Khung Cao Thượng Đế cũng là Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế. TAM THANH = 3 vị Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn; đó là Đức Ngươn Thủy Thiên Tôn, Đức Đạo Đức Thiên Tôn, Đức Linh bảo Thiên Tôn.]

Điền Nhật Nguyệt Bồ Đề cùng đến
Độ các con theo lệnh THIÊN HOÀNG
Chỉ còn một nửa tất gang
Nếu không muốn trễ thì hoàn bổn nguyên.

[NHẬT NGUYỆT BỒ ĐỀ ĐIỀN = Ý nói Đức Nhật Quang Bồ Tát và Đức Nguyệt Quang Bồ Tát.]

TÂM THANH TỊNH vịnh miền THIÊN ĐẠO
BỞI THIÊN TRƯỜNG TAM GIÁO QUY NGUYÊN
ẤN trong hai thể KHÔN KIỀN
Tuy hai mà một mạch liền SÔNG [HÀ] TIÊN

[ẨN TRONG HAI THỂ KHÔN CÀN, TUY HAI MÀ MỘT MẠCH LIỀN SÔNG TIÊN = Hai câu này bao hàm 2 ý nghĩa.

(1) Ý thứ nhất nói, 2 thể của Mẹ Cha (Khôn Kiền) là một mạch CHÍ TÔN nối liền với ông Hà Tiên (ông Tiên họ Hà, tức Đức Ngài Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường). Mạch của CHÍ TÔN CHA thì,

"BỨC MÈN ĐÃ RŨ: GÌN ĐẠO LÝ!

Cửa trời mở rộng Lý Thiên Tâm

ÁNH VÔ HÌNH RÕ BÓNG HUYỀN THÂM

TRONG XÁC TỤC GIỮ ÂM THINH GIÁC

Sen khai búp lập nên vị [Bồ] Tát

THIÊN LINH KỲ TÂY [PHƯƠNG] [DI] LẠC  HỘI [LONG] HOA

Bồi vun đức chơn tâm tuyệt dạ

Tụ nơi đây chiếu cả ánh quang."

Mạch của CHÍ TÔN MẸ thì,
"
NÀO AI RÕ BIẾT THIÊN CƠ MẠNG
NAY MẸ GIÁNG PHÁP ĐÀN XUẤT THẾ
NGHE DIỆU PHÁP CÀN KHÔN ẨN LỆ [ĐẸP]
CHÂN PHÁP NÀY TÍCH ĐỂ CÒN NÊU
CUNG VÔ CỰC LONG HOA PHỦ CHIẾU
Đánh thức người tỉnh liệu sửa sai
TIÊN PHẬT CỨU thế giáng điển hài
HẠ ĐÀNG HIỆU HOÀNG LAI PHỔ BIẾN"
 

(2) Ý thứ hai nói, Sông Tiền với Sông Hậu tuy hai mà một nối liền tới vùng đất Hà Tiên. Câu đầu của đoạn Sách Trời tiếp theo sau sẽ làm sáng tỏ ý thứ hai này.

Mở rộng giải thích:
Sông Vàm Nao
nối liền một mạch Cửu Long trung chuyển thiên khí về tới Đông Hồ ("làu làu ngọc xuất cảnh trần") xuất khỏi Đông Hồ nhập vào cửa sông Hà Tiên ("xuất giang môn hóa giang môn") rồi xuất ra cửa sông Hà Tiên vào vịnh Thái Lan, dẫn nước từ miền Đông chảy qua miền Tây ("Lìa nơi Đông thổ xoay vần Tây phương") đổ ra biển theo hướng Tây miền Nam VN (tất cả các sông trên đất Việt đều chảy ra biển theo hướng Đông, duy nhất chỉ có sông Hà Tiên chảy qua hướng Tây). Nơi đây chính là Bảo Giang Môn (cửa Bảo Giang) đúng nghĩa thiên thơ lẫn nghĩa phong thủy. Tại những "thủy môn" này bên trái có sơn long nằm (sơn long Tô Châu và các núi nối tiếp chạy dài tận Kiên Lương gần trăm cây số) ôm ấp thủy long tạo thế sơn thủy hữu tình. Bên phải có hổ tọa (núi Ngũ Hổ, núi Thạch Động, núi Đá Dựng...). Lại có hai bầy tượng hàng chục con ngậm đuôi nhau dàn trãi thành cánh cung dài hàng chục cây số chầu về của sông Hà Tiên). Lại có thêm Cồn Cọp, Mũi Nai, Giếng Tượng... và  99 hòn đảo (đặc biệt là Phú Quốc) như vô số ngọc châu nằm ngoài biển tạo hình vô số kỳ thú (hòn Long, hòn Rùa, hòn Sơn Rái, hòn Én, hòn Nhạn, hòn Đồi Mồi...) vô số kỳ hương kỳ bảo (hòn Thơm, hòn Nghệ, hòn Giang, Hòn Đước, hòn Kim Dự hay hòn Vàng...), tất cả đều chầu về cửa sông Hà Tiên. "Hà Tiên linh hiển cơ quan" cũng nằm cạnh Bảo Giang Môn này, có ngọn Đại Tô Châu và  Tiểu Tô Châu một âm một dương ôm xoắn nhau tạo thành một tổng thể Thái Cực Đồ nhìn từ trên cao.) Hà Tiên cũng là giao điểm Thập Tự Long Mạch tạo thành bởi dãy Trường Sơn (từ Bắc xuống Nam) và dãy đại địa sau lưng Thái Lan nối tới Kokong rồi tới Bô Cô (núi Tà Lơn) từ Tây qua Đông). Hai sơn mạch này và thủy mạch Cửu Long đều về tới Hà Tiên thì dừng lại kết tụ vô số gò, đống, đồi thấp, đồi cao, đảo gần, đảo xa.)

Đ
iển thơ của ngài Trúc Lâm Nương, Giáo Chủ Tiên Phái Hồng Tâm, cũng có nói: 

"Đố ai biết Bảo Giang Môn
Là nơi Thánh Địa (Thánh Chúa) Thiên Tôn định phần
Làu làu ngọc chiếu cảnh trần
Là nơi Tiên, Phật, Thánh, Thần xuất thân
Xuất kim thân, hóa kim thân (xuất giang môn, hóa giang môn)
Ly nơi Đông thổ xoay vần Tây-phương.

Những chữ, câu đặt vào
ngoặc tròn trong bài thi của Trúc Lâm Nương là phiên bản khác của cùng 1 bài thi. THÁNH CHÚA THIÊN TÔN ĐỊNH PHẦN = Thượng Đế đã định phần.  THÁNH ĐỊA THIÊN TÔN ĐỊNH PHẦN = Vùng đất Thánh mà các vị Thiên Tôn đã chọn cho mình.  LY = bao hàm hai ý: (1) là quẻ Ly hay cung Ly, ý nói hướng Nam, tận miền Nam và (2) là lìa bỏ, lìa xa, chia lìa. BẢO GIANG MÔN: Như đã giải, Bảo Giang chính là dòng Cửu Long còn Bảo Giang Môn chính là Cửa Sông Hà Tiên. LÀU LÀU NGỌC CHIẾU CẢNH TRẦN = Miêu tả cảnh đẹp Đông Hồ của xứ Hà Tiên.  Bốn chữ "gương hồ, núi mộng" trong thi văn VN gắn liền với hai thi sĩ Đông Hồ và Mộng Tuyết của vùng đất Hà Tiên cũng là để miêu tả cảnh đẹp như gương của Đông Hồ và như mộng của núi Tô Châu xưa. Nói cách khác, "làu làu ngọc chiếu cảnh trần" tương đồng với hai chữ "gương hồ". Có đúng Hà Tiên LÀ NƠI TIÊN PHẬT THÁNH THẦN XUẤT THÂN? Sấm Giảng Tiền Giang, Thiên Khai Huỳnh Đạo, 1967, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc giáng điển, cũng gián tiếp nói về vùng đất Bảo Giang Môn này: Gà bay xa lộ xuyên Đông, Hà Giang Thánh xuất tấn phong tôi hiền." (Trang 41 tập Đại Đạo Luận của Cao Đài lưu giữ tại Bát Quái Đồ Thiên có ghi rõ Hà Giang là Hà Tiên còn Phú Quốc là Bắc Thành). Lịch sử đã chứng minh cho thấy là nơi vùng đất Hà Tiên đã thực sự nhiều lần xuất Thánh đẳng cấp Thiên Tôn (vô vi) Giáo Tôn (hữu vi). Ngài Ngô Văn Chiêu Ngôi Hai Trào Một, Giáo Chủ Cao Đài Đại Đạo, xuất Thánh (được Đạo, hiển đạo) tại quận Phú Quốc, tỉnh Hà Tiên; Ngài Ngô Văn Dư, Giáo Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo, xuất Thánh (sinh ra, lớn lên, thành đạo) tại ngôi nhà gần chợ Hà Tiên; Ngài Minh Đăng Quang, Giáo Chủ Phật Giáo Khất Sĩ, xuất Thánh (chứng đạo) tại Bãi Nò, Hà Tiên; Ngài Hà Văn Điền, Quyền Tam Trấn Hà Giang Thiên Khai Huỳnh Đạo, xuất  Thánh (sinh ra, hành đạo và triều thiên) tại Hà Tiên, Mẹ của Tổng Binh Đô Đốc Mạc Thiên Tích đắc đạo ngồi bỏ xác trước ngôi Tam Bảo (nay là Chùa Sắc Tứ Tam Bảo Tự tại Hà Tiên)... và còn nhiều vị Thánh nữa (có dịp sẽ trình bày). Đức Ngài Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường cũng sinh ra tại Hà Tiên, cạnh cửa  sông Hà Tiên (Bảo Giang Môn) vào đêm trăng sáng tháng 6 Âm Dương Lịch / tháng 7 Tây Lịch ("lục thất nguyệt gian", Sấm Trạng: "Chữ rằng lục thất nguyệt gian, Ai mà nghĩ được mới gan anh tài").  Đầu năm Đinh Dậu 2017, Đức Ngài Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường xuống núi bay đường xa xuyên biển Đông tới Mỹ ("Gà bay xa lộ xuyên Đông", "xuất kim thân"). Đức Ngài Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường đã theo dòng người tỵ nạn đến đất Mỹ định cư vào đầu thập niên 1980s ("Ly/lìa nơi Đông thổ xoay vần Tây phương"), và lần này tùng lịnh Thiên Thượng trở về lại nước Mỹ thiết lập nền móng Giáo Hội Thiên Trường, sắc phong cho chư vị thiên mạng gánh vác sứ mệnh trong "kỳ ba vô vi" này ("Hà Giang Thánh xuất tấn phong tôi hiền"). Thiên Thượng chính thức bố cáo Đức Ngài Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường là "Giáo Tông Ngươn Thượng Tân Dân Tam Kỳ" và ĐẤNG CHA LÀNH mượn thể để hiện trần với danh nghĩa Giáo Tông của nền Đại Đạo nắm quyền cả hai mặt hữu hình và vô vi ("hóa kim thân") quy nguyên Tam Giáo, hiệp nhứt Ngũ Chi.]

Đất Cửu Long nam miền Giang Bảo
Ông TRẠNG TRÌNH đã cáo HOÀNG THIÊN
ĐỊNH TRONG TAM GIÁO QUY NGUYÊN
NGŨ CHI PHỤC NHỨT [ÔNG] HÀ TIÊN HIỆN TRẦN

[HÀ TIÊN HIỆN TRẦN = Ông Tiên họ Hà hiện trần. Câu này nối liền với một thiên cơ được nói đến trong Sấm Trạng Trình, nội dung tóm lượt như sau:
 “Thánh nhân hương
Thuỷ chung tàng bảo cái.”
“ Thánh nhân danh
Mộc hạ liên đinh khẩu."
"Thánh nhân diện bộ đạo đức
Nghi quảng tầm chương trích cú. ”
Bảo giang thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành.

(Bản Sấm Trạng trình - Hương Sơn Hà Nội).
Trích nguyên văn: Hội viên TVLS@Mention).

THÁNH NHÂN DANH: MỘC HẠ LIÊN ĐINH KHẨU = Danh tánh của Thánh Nhân chiết tự là Mộc Hạ Liên Đinh Khẩu. Hỏi: Mộc Hạ Liên Đinh Khẩu là chiết tự của chữ gì? Đáp: là chiết tự của chữ Hà
. MỘC HẠ LIÊN ám thị một chữ mà nó có nghĩa là Sen, phát âm Hạ, viết với bộ Thảo (Thảo Mộc đồng tông). Chữ đó là chữ Hà 荷 này và là dị thể của chữ Hà 何 này.  Để tránh diễn dịch sai lầm, ông Trạng Trình còn ám thị thêm rằng chữ đó chiết tự là ĐINH KHẨU.  Chữ Đinh  và chữ Khẩu kết hợp thành chữ này. Như vậy Sấm Trạng cho biết danh tánh của Thánh nhân là HÀ và chữ đó đúng cả 2 vế trong một câu "Mộc Hạ Liên  = Hà  = Đinh Khẩu ".

THÁNH NHÂN HƯƠNG: THỦY TRUNG TÀNG BẢO CÁI = Quê hương Thánh ở nơi Thủy Trung Tàng Bảo Cái (Chữ "Thủy chung" là do đã hiểu sai hoặc viết sai.). HƯƠNG = quê hương. CÁI = (1) lộng, dù; (2) lớn hơn hết, đứng đầu, kẻ cả. BẢO = Vua hoặc Phật. TÀNG = ẩn dấu, nơi trú ẩn. TÀNG BẢO CÁI = Có hai nghĩa (1) ẩn dấu lộng dù của Vua hoặc Phật; (2) nơi trú ẩn của Vua hoặc Phật. THỦY TRUNG = ở đây là nói Thủy Trung Huyệt là một trong 12 đại huyệt của miền Nam được nói tới trong đồ thư của Phật Bổn Sư, và nó là một huyệt âm vì thế tại vùng đất có huyệt này chỉ xuất Thánh trong Đạo/tôn giáo. Thủy Trung Huyệt là 2 lỗ mũi của Rồng, một lỗ mũi là Hà Tiên và một lỗ mũi là Phú Quốc. Như vậy câu "Thủy Trung (Huyệt) tàng bảo cái" cũng tương đồng với câu "Hà Giang Thánh Xuất tấn phong tôi hiền". Tóm lại, quê hương Thánh là vùng đất Hà Tiên.

THÁNH NHÂN DIỆN BỘ: ĐẠO ĐỨC NGHI, QUẢNG TẦM CHƯƠNG TRÍCH CÚ = Phong thái (diện bộ) của Thánh nhân: đạo đức uy nghi, kiến thức rộng xa (quảng).

BẢO GIANG THIÊN TỬ XUẤT, BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH = Xứ Hà Tiên xuất Thánh Ngôi Hai , Vô tranh thành tựu Đạo Vô Vi. BẢO GIANG = đã được giải mật trong bài này rồi. Bảo Giang là sông Cửu Long còn Bảo Giang Môn là cửa sông Hà Tiên. THIÊN TỬ = bao gồm 2 nghĩa (1) con trời là vua; (2) con trời là Ngôi Hai (thí dụ như Chúa Jesus, đấng Christna, Đức Ngôi Hai Ngô Minh Chiêu, Đức Nhị Thiên Võ Văn Phẩm, Đức Thể Nguyên  của Giáo Hội Thiên Trường). Trong bối cảnh đạo của bài này thì Thiên Tử/Con Trời  chắc chắn là ám chỉ Ngôi Hai. BẤT CHIẾN = là vô tranh. TỰ NHIÊN = là Vô Vi nhi Đạo; Vô Tranh là một yếu tính của Vô Vi Đạo. ]

Nay định phận TÂN DÂN THƯỢNG ĐỨC
Độ LONG HOA con Phật Thánh Tiên
KHẢO THÔNG THẾ GIỚI TAM MIỀN 
THI HÀNH SẮC ĐẠO THIÊN HUYỀN BỐ BAN.


[TÂN DÂN THƯỢNG ĐỨC = Bao hàm hai nghĩa: (1) Tân Dân thời Thượng Ngươn Thánh Đức; (2) Bậc thượng Đức thời Tân Dân. NAY ĐỊNH PHẬN TÂN DÂN THƯỢNG ĐỨC ĐỘ LONG HOA CON PHẬT THÁNH TIÊN = Bao hàm hai nghĩa: (1) Nay đã được định phận là Bậc Thượng Đức của Hội Long Hoa nên phải rán độ cho con của Phật Thánh Tiên vào được lớp Tân Dân; (2) Nay con đã được định phận là Bậc Thượng Đức của Long Hoa Phật Thánh Tiên (Liên Kỳ Hải Hội). KHẢO THÔNG = Thông báo để tham khảo. BỐ BAN = Bố cáo ban hành. THẾ GIỚI TAM MIỀN THI HÀNH SẮC ĐẠO THIÊN HUYỀN BỐ BAN = Khắp cả Tam Thiên thế giới thi hành sắc đạo lịnh của Huyền Thiên Thượng Đế bố cáo ban hành.]Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 15 tháng 4 năm 2024 lúc 19:01 giờ California.

TRIỆU HỒI LINH CĂN


TRIỆU huân tập BỎ PHÀM LẬP THÁNH 
HỒI Linh Tiêu cung cảnh MẪU THẦY
LINH thoàn Bát Cửu đang xoay
CĂN nguyên con đạo LẦN NÀY VỀ NGAY.

[LINH TIÊU = Linh Tiêu Điện là chánh điện của Ngọc Hư Cung.
Nơi ấy có bệ ngọc tối cao tối thượng, là ngai của khối ánh sáng Đại Linh Quang, gọi là Thái Cực. Bệ ngọc ấy chính là Bạch Ngọc Đài hay Cao Đài. Chưởng quản nơi tối cao tối trọng này chính là Đức Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng. Đức Ngài còn được biết đến với các tôn danh khác như là Đức Hồng Quân Lão Tổ, Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Đức Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa Thiên, Đấng Chân Chủ, Thiên Chúa, Đức Chúa Trời... LINH TIÊU ĐIỆN là tòa tháp có hình dáng lăng trụ bát giác đều 9 tầng tượng nên hình Bát Quái Cửu Cung, là nơi: (1) chư Thánh Linh, chư Thiên Tôn bái kiến Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế; (2) hội họp định kỳ thường niên để đưa ra Thiên Luật được thiết lập nhằm gìn giữ trật tự Tam Giới vận hành theo khuôn mẫu  công bình, liêm chính, bác ái, đại đồng; (3) tổ chức các giảng đường thuyết pháp về các luật lệ vận hành trong Tam Giới cho chư Thánh Linh mới du nhập vào Thượng Giới tham dự; (4) tuyên đọc các sắc phong cho những anh linh đạt quả vị trong Cửu Phẩm Thần Tiên. "Linh Tiêu nhất tháp thị Cao Đài, Đại hội quần Tiên thử Ngọc giai, Vạn trượng hào quang tùng thử xuất, Cổ danh bửu cảnh Lạc Thiên Thai." và "Ba mươi sáu cõi Thiên Tào, Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc Hư, Quê xưa trở, cõi đọa từ, Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân, Dưới chín lớp liên thần đưa bước, Trên hồng quang phủ phước tiêu diêu, Linh Tiêu Điện bảng danh nêu, Nguyên căn đẹp vẻ mỹ miều cao thăng, Kinh Bạch Ngọc muôn lằn điển chiếu, Kêu Chơn hồn vịn níu Chơn linh, Năng lai năng khứ khinh khinh, Mau như điển chiếu nhẹ thành bóng mây, Cửa Tây Phương khá bay đến chốn, Diệt trần tình vui hưởng tiêu diêu, Tiên phong Phật cốt mỹ miều, Vào Kinh Bạch Ngọc lễ triều Chí Linh." (Tư Liệu Cao Đài).

 

BÁT CỬU = Bát Quái Cửu Trùng Thiên, tức là ám chỉ cơ quan và toàn bộ hoạt động của Linh Tiêu Điện, nói ngắn gọn là bộ máy vận hành vô vi. CĂN NGUYÊN = Nguyên căn, còn được gọi là linh căn, là những linh mệnh thuộc Thiên Giới đã nhận lịnh xuống thế gian, khác với hóa nhân/hóa căn là các chúng sanh vốn chưa từng thuộc về Thiên Giới và đang trên đường tiến hóa.]

Ức nguyên nhân từ ngày xuống thế
Nhiễm phàm trần rồi trễ ĐẠI ĐÒ
Giờ này THẦY MẪU BAN CHO
THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI BỬU TÒA LONG HOA.

THUYỀN CUNG MẪU KIM LOAN GIÁNG THẾ
Cõi âm dương đồng thể MẸ CHA
BUỘC CON ĐẠO PHẢI VỀ NHÀ
LIÊN KỲ HẢI HỘI GIÁO TÒA CÂN PHÂN.

Các nguyên nhân ĐỊNH THẦN TU GẤP
Trú vào đây THỰC TẬP TÂM KHÔNG
Đừng lo những chuyện bóng đồng
HÀO QUANG THẦY MẪU SAO KHÔNG NHẬN VÀO?!

THIÊN TRƯỜNG ĐẠO TRỜI GIAO ĐIỂN ẤN
Triệu linh căn thăm vấn Bửu Toà [Ngọc Tòa tại thế]
GIỜ NÀY ĐIỂM ĐẠO LONG HOA
QUI NGUYÊN BỔN TÁNH ĐI VÀO THƯỢNG NGƯƠN.


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 8 tháng 4 năm 2024 lúc 18:45 giờ California.
  

ĐIỂM ĐẠO


ĐIỂM môn đồ đến giờ chuyển thế
ĐẠO THIÊN TRƯỜNG thực tế hôm nay
VÔ VI CHIẾU ĐIỂN THIÊN KHAI
HUỲNH ĐẠO ĐIỂM ẤN CAO ĐÀI LONG HOA.
 
[ĐẾN GIỜ CHUYỂN THẾ = Đến thời điểm "bắt nước phải chảy ngược dòng về nguồn", "buộc chúng nhân phải quay đầu hối lỗi". Đã không còn là thời điểm chỉ đơn thuần "giác thế" nữa (Nói cho nghe mà không chịu nghe lời thì thôi) mà là
đang bước sang thời điểm "chuyển thế" (Không nghe suông mà buộc phải làm, nhân loại phải thực tâm hồi đầu. Nếu không thì sao? Thì hết bảy còn 3, hết 2 còn 1, và nếu vẫn không quày đầu thì có thể hết 1 còn 0 ... tái lập loài người trên mặt đất như 3 lần trước.)  THỰC TẾ HÔM NAY = Thiên thơ đồ trận đã giao tay Giáo Hội Thiên Trường sẽ biến thành thực tế hiện tiền để chúng nhân "thấy tận mắt". Thiên Thượng không bao giờ đe dọa chúng nhân dưới thế nhưng mà vì lòng từ bi nên phải "cảnh báo nóng" để mỗi người biết rõ và tự chọn lựa cho mình 1 con đường.]  

Con ĐẠO CHÚA hay là ĐẠO PHẬT
ĐẠO THÁNH TIÊN hoặc bậc nhơn hiền
PHẢI VỀ KỈNH ĐIỂN PHẬT THIÊN
Nơi TRƯỜNG THIÊN GIÁO tại miền trần gian.

 

[PHẬT THIÊN = là một vị (không phải ông Thiên và ông Phật). Ông Ba Thới có tiên tri trong Kim Cổ Kỳ Quan "Nhị Thiên túc vật, nội PHẬT ngoại TRỜI". Chữ Túc + chữ Vật thành chữ Ngọc. Ngọc đây là Ngọc Đế.  Vì thế, câu trên ý nói "Đức Nhị Thiên Ngọc Đế trong Phật ngoài Thiên". Hay nói rõ hơn là Đức Nhị Thiên (Ngôi Hai) là chiết thân của Ngọc Đế xuống thế hiện thân Thiên bên ngoài (Thiên Khai) nhưng bên trong thực chất lại là cốt Phật (Huỳnh Đạo) trong cơ kỳ THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO KỲ BA VÔ VI đương lai. Trên nóc Tòa Thánh Tây Ninh tượng Đức Di Lặc ngồi trên lưng hổ, ngoài mặc giáp THIÊN, trong đắp y PHẬT ĐÀ (mặc áo cà sa) cũng là hình tượng tiên tri về vị THIÊN PHẬT/PHẬT THIÊN này.]
 
LONG HOA HỘI điểm hàng linh tử
Các nguyên căn phải dự lần này
PHẬT THẦY PHẬT MẪU chuyển xoay
Trên toàn võ trụ, Đông Tây nhận bài.

[PHẬT THẦY PHẬT MẪU CHUYỂN XOAY TRÊN TOÀN VŨ TRỤ, ĐÔNG TÂY NHẬN BÀI = Phật Thầy, Phật Mẫu chuyển xoay Phật Thánh Tiên trong toàn vũ trụ tham dự Liên Kỳ Hải Hội thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức này. Tòa Đình tại Việt Nam (Đông) và Tòa Đình tại Hoa Kỳ (Tây) nhận bài này.]

Điển HẢI HỘI LIÊN KỲ truyền tải
Các đệ môn CHAY LẠC TỪ ĐÂY
ĐẾN KHI GIỔ TỔ [VUA HÙNG] NĂM NÀY
TÔI PHÂN CẤP BẬC MỚI KHAI BỘ ĐẦU.

[Giỗ Tổ Vua Hùng vào ngày mùng 10 tháng 3 hằng năm. Năm nay nhằm vào ngày Thứ Năm 18/4/2023 DL. CHAY LẠC TỪ ĐÂY = phải chay lạc, không gần sắc dục, giữ thân cho thanh tịnh từ bây giờ cho đến sau khi hoàn tất Lễ kỉnh bái Hoàng Thiên vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch (tối thiểu là vậy). Mục đích của Đại Lễ lần này không phải là làm Giỗ Tổ, chỉ là chọn trùng ngày Giỗ Tổ. Mục đích chính là: "Huỳnh Đạo điểm ấn Cao Đài Long Hoa" + "Long Hoa Khai điểm hàng linh tử" + "Tôi phân cấp bậc mới khai bộ đầu".]

LINH TIÊU ĐIỆN bảy [linh] châu hiệp lữ [khách]
ĐẠO HUỲNH HỒNG ngôn sứ khảo thông
LỊNH TRỜI ĐẤT CHUYỂN ĐẠI ĐỒNG
TÔI GIAO KIẾM LỊNH GIÁO TÔNG ỨNG BÀI.

 

[LINH TIÊU ĐIỆN BẢY CHÂU HIỆP LỮ = 7 thánh linh cao trọng của Linh Tiêu Điện sẽ về hội diện với Đức Ngài/GHTT (Quốc khách). ĐẠO HUỲNH HỒNG = Chơn điển HUỲNH quang + chơn điển HỒNG quang phối thành một thể THIÊN PHẬT. Ngài hiện thân nơi thế gian khai đạo KỲ BA VÔ VI tuyển phong bậc Thánh Đức Nhơn Hiền, dẫn độ Tân Dân vào đầu Thượng Ngươn này. NGÔN SỨ = Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, bang MO, Hoa Kỳ. KHẢO THÔNG = Khảo nghiệm rồi thông báo cho GHTT biết. TÔI GIAO KIẾM LỊNH GIÁO TÔNG ỨNG BÀI = Tôi ứng bài (tức xuống điển Sách Trời) cho biết KIẾM LỊNH đã giao (trong vô hình) cho ĐỨC GIÁO TÔNG (Giáo Tông Cao Đài Đại Đạo Vô Vi Kỳ Ba Thượng Ngươn Thánh Đức, tức là Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường, chứ không phải Đức Lý Giáo Tông của thời kỳ Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ) và KIẾM LỊNH là thanh kiếm Long Tuyền nói rõ ở đoạn bên dưới.]
 
LONG TUYỀN KIẾM mà NGÀI HỘ PHÁP
ĐÃ XỬ PHÂN HỖN TẠP TỪNG NƠI
LONG HOA chợ đó giao thời
TÂY NINH GÒ KÉN kỉnh lời CHÍ TÔN.

[Nhắc chuyện trước đây vào thời Cao Đài mới khai mở và lúc Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc còn tại thế với hàm ý rằng: màn xử phạt khốc liệt đã tới nơi rồi. Bát Môn Đồ Trận Cửu Trùng Thiên + Kiếm Long Tuyền của Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế chính thức trao tay Giáo Tông là để quét sạch tà ác bại hoại nơi thế gian tái lập địa cầu này, và "trước là xử Đạo sau toan xử đời". Thế trần nên sớm nhận ra: 
"Bàn tay tả Thầy nâng Ấn Ngọc [Đế], Hữu trảm yêu nắm đốc [kiếm] Long Tuyền, Trước sau mang chữ BẢO THIÊN, Tai nghe mắt ngó NHƠN HIỀN TINH QUÂN, ... Thầy LÃNH LỊNH xuống miền dương thế, Chờ đến ngày khánh tể triều ban, Đầu Thầy đội nặng THIÊN HOÀNG, Vai mang dương thế vai quàng kinh luân." (Trích Ngọc Kinh 3, TKHĐ, 1967).] 
 
THIÊN TRƯỜNG ĐẠO HUYỀN KHÔNG tại thế,
PHẬT THÁNH TIÊN một thể, GIÁO TÔNG
Hiện thân cứu giúp đại đồng,

TRẦN DÀ TAM BỬU thiên thông trong ngoài.

[TRẦN DÀ/TRẦN GIÀ = Xem lại chú thích trong bài Thiên Khai Huỳnh Đạo Trường Quốc Khách ngay bên dưới bài này. TRẦN DÀ TAM BỬU = Phật, Pháp, Tăng của Trần Dà (hay nói rõ hơn là của Hải Hội Phật Thánh Tiên Liên Kỳ trong Kỳ Ba này, thời Thượng Ngươn Thánh Đức.]

Con dân [và] môn đệ khắp nơi
Nếu không về được thì ngồi tại gia
Bông hoa trà rượu vậy là
Nước dừa nước lạnh cau trầu mới  tiêm
Sắp hình bát cửu làm nền
Thêm vào những món lành tên trong nhà
Đem ra kỉnh lễ MẸ CHA
PHẬT THẦY PHẬT MẪU DI ĐÀ chứng minh
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ trong mình
DIÊU TRÌ ĐỊA MẪU châu linh soi lòng.

Sẽ vào một cổng HUYỀN KHÔNG
THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI điểm đồng thế nhơn.

[SẮP HÌNH BÁT CỬU LÀM NỀN = tiêm trầu (quẹt vôi + một lát mỏng cao tươi), xoay dĩa trầu theo hình bát quái cửu trùng (tức là mỗi lớp 8 lá chồng lên 9 lớp). Vô Vi căn dặn rằng: tất cả nguyên căn phải về Giáo Hội Thiên Trường tham dự lễ. Nếu không về được thì ở tại nhà phải thiết lập thiên bàn ngoài trời để kỉnh lễ vào lúc 12 giờ trưa (giờ ngọ) ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch (ngày Thứ Năm 18/4/2024 dương lịch). Lễ vật gồm có 5 cây nhang, 2 cây đèn, 1 bình hoa, 3 chung trà, 3 chung rượu, 3 chung nước lạnh, 1 trái dừa, một dĩa trầu cau, một dĩa trái cây tên tốt lành.  SẼ VÀO MỘT CỔNG HUYỀN KHÔNG THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI [CHỈ] ĐIỂM ĐỒNG THẾ NHƠN = Có ý nói: tất cả cổng đều đã khép lại, chỉ còn một cổng duy nhất để cho "linh tử" thoát nguy là vào cửa đạo Giáo Hội Thiên Trường, nếu lạc lầm trong khói mù "loạn đạo loạn đời" thì đừng than oán vì sao không thoát khỏi Bát Quái Đồ Thiên Trận.]Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 7 tháng 4 năm 2024 lúc 17:47 giờ California.

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO TRƯỜNG QUỐC KHÁCH

THIÊN nhân địa khối ĐẠI LINH QUANG
KHAI GIÁO KỲ BA bổn NGỌC HOÀNG
HUỲNH Bửu DIÊU TRÌ giao GIÁO CHỦ
ĐẠO TRƯỜNG QUỐC KHÁCH cả khôn càn.

[Khoán thủ: Thiên Khai Huỳnh Đạo Trường Quốc Khách. Khoán vĩ: Đại Linh Quang Ngọc Hoàng Giáo Chủ. NGỌC HOÀNG = Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng, tức là Thiên Chúa/Thiên Chủ của toàn thể Đại La Thiên bao gồm "Thất Thập Nhị Địa" (72 tầng tinh cầu) phân bổ trong "Tứ Đại Bộ Châu" + "Tam Thiên Thế Giới" (3000 tiểu vũ trụ) phân bổ trong "Tam Thập Lục Thiên" (36 tầng hư không); tổng thể của đại vũ trụ này được gọi là Đại La Thiên.]

VÔ VI CHÁNH PHÁP CHÍ TÔN
DIÊU TRÌ ĐỊA MẪU KIM NGÔN PHỔ TRUYỀN
Âm dương lượng tử từ trường
Diệu huyền điển khí đo lường tâm thân

LONG HOA NGƯƠN THƯỢNG ĐÃ PHÂN
THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI TÂN DÂN ĐẠI ĐỒNG
BÁT MÔN TRẬN PHÁP HUYỀN KHÔNG
CỬU TRÙNG THẦY CHUYỂN liên thông HOA KỲ

[BÁT MÔN TRẬN PHÁP = Bát Quái Đồ Thiên Trận. ĐỒ có nghĩa là tiêu diệt. ĐỒ THIÊN = Trận pháp ĐỒ THIÊN mở ra để (1) thâu hết bàng môn tả đạo khấy loạn đạo pháp; (2) thâu hết các địa tiên ỷ tài kiêu căng ngạo mạn, chẳng chấp hành Thiên Luật, chẳng có lòng hiếu sanh, chẳng giữ đạo nhơn luân; (3) thâu hết bọn tà ma quỷ quái yêu tinh xúi giục phá hoại trật tự nhân gian; (4) thâu hết chư tiên xuống thế trở nên tha hóa bại hoại quên đường hồi quê.  CỬU TRÙNG = Cửu Trùng Thiên, bộ máy vô vi vận hành Đại La Thiên (nghĩa bóng), nơi Phật Thánh Tiên chầu Ngọc Đế Đại La Thiên (nghĩa đen).]

ĐẠO HUỲNH ứng diệu huyền vi
ĐẠI TIÊN HỘ PHÁP TAM KỲ VỀ NGÔI
HỘI ĐỒNG TAM GIÁO ÂM LÔI
Tuyển nhà con đạo VỀ NÔI CAO ĐÀI

GIÁO TÔNG ẤN ĐỊNH [XONG], ĐẠO KHAI
Vạn thù qui nhất, bổn lai THIÊN TRƯỜNG
Linh căn linh tử phải tường
[Có đang] Châu du đâu đó [nay phải] thẳng đường về đây

[BỔN LAI THIÊN TRƯỜNG LINH CĂN LINH TỬ PHẢI TƯỜNG = Bản thân của các linh căn (linh tử) phải quy về GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG dưới thế, và phải hiễu rõ lịnh này để không bị mắc sai lầm.]

Kỉnh điển PHẬT MẪU PHẬT THẦY
THIÊN MINH chiếu điển chuyển xoay Ngũ Hành
BÁT MÔN TRẬN PHÁP lập thành
CỬU TRÙNG TỪNG BẬC vận hành TỪNG CUNG

TAM THANH QUANG, LÝ HUYỀN KHUNG
Chánh môn Ngọ điểm VUA HÙNG tháng ba
Ngày mười âm lịch vậy là
LẬP ĐÀI BÁT CỬU LONG HOA THIÊN BÀN

[Lịnh cho Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường phải lập Bát Quái Cửu Trùng Long Hoa Thiên Bàn vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch (18/4/2024).  TAM THANH QUANG = ánh sáng Tam Thanh. LÝ HUYỀN KHUNG = “Thuở chưa dựng nên ngôi Trời Đất,
khoảng không gian mịt mịt mờ mờ, hồn nhiên một khối ban sơ, vần vần luân chuyển gồm cơ nhiệm mầu. Khí khinh khinh rộng sâu tỏa khắp, ánh huyền huyền bền chặt lưu hành, vô hình vô tình vô danh, cưỡng viết: "ĐẠI-ĐẠO" hóa sanh vô cùng. Tượng một điểm tựu trung duy nhứt, là "LÝ", ngôi Thái Cực Thánh Hoàng, vận hành phân khí tạo đoan, âm dương ngưng tụ thế gian lập thành." (Trích trang 39, Thánh Giáo Sưu Tập 1966-1967).]
 
Chứng minh CON ĐẠO TRÀO TAM
KHAI bàn ĐẠO chuyển việc làm TRƯỜNG THIÊN
CƠ BÀN KIM MẪU DIỆU HUYỀN
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG MIỀN TRẦN GIAN

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO thiên nhân
VÔ VI MINH CHIẾU các hàng chư nhu
THIÊN BÀN đạo LẬP tâm tu
NHÃN nhất bổn tán vạn thù LONG HOA
  
[Lịnh cho chư nhu, thiên nhân của Bửu Sơn Huỳnh Đạo và Vô Vi Chiếu Minh "Thiên Bàn Lập Nhãn".]

Thiên danh định sẵn TRẦN DÀ
CAO ĐÀI HÒA HẢO bửu toà càn khôn
Thượng Ngươn phổ hoá THÁNH NGÔN
TÔN NGHIÊM LỊNH PHÁP GIÁO TÔNG GIẢI BÀI.

[TRẦN DÀ (CỜ DÀ) = danh xưng mã hóa của PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI. TRẦN DÀ/CỜ DÀ do Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu chủ tọa trong vô vi và Đức Ngài Di Lạc chủ tọa tại hữu hình. Xem bản đồ tổ chức phía dưới do Thiên Thượng đưa xuống để công bố sẽ rõ.]

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LIÊN KỲ HẢI HỘI

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 5 tháng 4 năm 2024 lúc 11:35 giờ California
.


MỘT ĐẠO THIÊN TRƯỜNG GIÁO HUYỀN KHUNG

MỘT máy CHIẾU MINH giữ vẹn toàn
ĐẠO TRỜI khai ngộ cả càn khôn
THIÊN nhân tâm địa đồng chung pháp
TRƯỜNG GIÁO, HUYỀN KHUNG GẶP CÁC CON.

[HUYỀN KHUNG GẶP CÁC CON = ý nói CHA HUYỀN KHUNG gặp các con tại thế trong thân xác hữu hình.]

KHAI NGUỒN THIÊN ĐẠO VÔ VI

GIÁO TÔNG điểm ký LIÊN KỲ CHUYỂN XOAY 
Cùng ông CHÁNH PHÁP VÔ VI
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO TAM KỲ THƯỢNG NGƯƠN

Bố công thế giới TAM HOÀNG
Cho in ấn bản [TAM] NHẬT ĐÀN năm xưa
Giao thoa CHƠN GIÁO ĐẠI THỪA
LONG HOA Bính Tý khéo vừa Thìn khai [Giáp Thìn 2024]

 

[BỐ CÔNG THẾ GIỚI = công bố với thế giới. TAM HOÀNG = gồm Thiên Hoàng, Nhân Hoàng, và Địa Hoàng. TAM NHẬT ĐÀN = Đàn ngày 15 tháng Giêng, năm Ất Hợi, 1935. "Đàn cơ kéo dài trong ba ngày mới viết xong, vì lúc đó cơ bút do 2 đồng tử thủ cơ: 1 ĐT Âm và 1  ĐT Dương cầm viết cả đêm". Ấn bản đánh máy quay ronéo từ năm 1935 phổ biến nội bộ gởi đến Tòa Thánh Tây Ninh, Tòa Thánh Bến Tre, các Đàn Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh. Bản chánh lưu giữ tại Bát Quái Đồ Thiên, Hà Tiên. Quý hiền đạo có thể vào đọc nội dung Tam Nhật Đàn tại đường truy cập này: https://onglaidoky3.com/p322a338/tam-nhat-dan.]

 
DANH XƯA trong sáng NGỌC ĐÀI
THẦY TÔI TRỞ LẠI đương lai [hiện nay] ĐẠO HUỲNH
TRẠNG TRÌNH minh mạng TÁI SINH 
THÁNH NHÂN xuất hiện thông linh khôn càn

 

[MINH MẠNG TÁI SINH = Không phải Vua Minh Mạng tái sinh mà chỉ đơn giản là “mạng sáng” của một vị Thánh tái sinh.]

TRIỀU ĐÌNH THIÊN ĐẠO TÂY PHANG
ĐẠI HỒN NHẬP THỂ XÁC THÂN HƯNG HÀ
QUỐC hồn tiếp điển MẸ CHA
Tam Huê Tựu Đảnh Ta Bà độ dân

 

[TRIỀU ĐÌNH THIÊN ĐẠO TÂY PHANG = Giáo Hội Thiên Trường tại TP Westminster, Nam California, Hoa Kỳ. ĐẠI HỒN = Đại Linh Quang, Thượng Đế . HƯNG HÀ QUỐC = Hà Hưng Quốc, tên họ của Đức Ngài Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

Lòng chơn chất CHỦ NHƠN ÔNG
Sắc son vẹn vẽ linh thông hoàn toàn
Hôm nay CHIẾU SẮC CHÁNH NGÔN
NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ ĐẠI HỒN CHIẾT THÂN.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 5 tháng 4 năm 2024 lúc 11:35 giờ California.
 
CHIẾU SẮC HUYỀN KHUNG
ĐIỂN BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO

 

CHIẾU SẮC HUYỀN KHUNG CHÁNH NGỌC HOÀNG
ĐIỂN TRỜI soi sáng cõi trần gian
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO mang thiên mạng
Châu ngũ giao hoà GIÁNG THẾ GIAN.

[NGỌC HOÀNG GIÁNG THẾ GIAN = Không phải là Ngọc Hoàng giáng điển xuống thế gian mà ý nói là Ngọc Hoàng giáng hạ phàm gian trong thân xác con người. Do đó trong đoạn thiên thơ bên dưới mới nói CHO CÁC CON ĐẠO VỀ CHẦU THIÊN TÔN.]

LONG THIÊN HỘ PHÁP bắt cầu
Cho con đạo mới về chầu THIÊN TÔN
HOA KỲ hiện thế GIÁO TÔNG
Độ người nhơn đức phước lòng sắc son.

[HOA KỲ HIỆN THẾ GIÁO TÔNG = Đức Ngài Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường tại Nam California, TP Westminster, Hoa Kỳ được Thiên Thượng chính thức sắc phong là "Giáo Tông Ngươn Thượng Tân Dân Tam Kỳ" ]

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO vẫn còn
Thiện căn ngươn thượng gặp thoàn HÀ TIÊN
HỘI ĐỒNG TAM GIÁO CAO TIÊN
VĂN NGÔ CHIÊU đặng độ miền trần gian.

[CAO TIÊN NGÔ VĂN CHIÊU = Cao Đài Tiên Ông NGÔ MINH CHIÊU, Đức Ngài Ngôi Hai Trào Một, Cao Đài Đại Đạo. HÀ TIÊN = Ông TIÊN họ HÀ, ý nói Đức Ngài Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

Năm Thìn [2024] ngã lịnh [lịnh của Ta] NGỌC HOÀNG
Kéo về  thông sắc nhất đàn ĐÀI CAO
Vậy khuyên con đạo nơi nào
Có còn hình tượng GIÁO TÔNG HỮU HÌNH 

[THÔNG SẮC = Thông báo sắc chỉ của HOÀNG THIÊN. THÔNG SẮC NHẤT = Thống nhất.]

THIÊN CĂN ĐANG Ở TRIỀU ĐÌNH [TRÀO BA]
VÔ VI CHỈ ĐIỂM [cho] chúng sinh nhơn loài [biết nơi chốn để]
Về nơi CHÁNH ĐẠO MẪU THẦY
Địa tâm đồng nhất lần này không hai
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO CAO ĐÀI
Vô vi cung cõi thới lai khôn càn.

Nay phong sắc chiếu HÀ HƯNG QUỐC
LẬP CỬU TRÙNG ĐẠO PHẬT THÁNH NHÂN 
[ĐỨC] THỂ NGUYÊN HIỆN THẾ được phần
GIÁO TÔNG NGƯƠN THƯỢNG TÂN DÂN TAM KỲ
Cầm công lý đạo ni QUỐC KHÁCH [ĐẠI ĐẠO]
Cõi NGỌC TÒA thanh bạch vô vi
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO DIÊU TRÌ
ẨN THÂN VÔ CỰC LIÊN KỲ CÙNG ÔNG.

[DIÊU TRÌ ẨN THÂN VÔ CỰC LIÊN KỲ CÙNG ÔNG = Diêu Trì Vô Cực Đại Thiên Tôn ẩn trong một kim thân để liên kỳ (hợp cờ) cùng ông Giáo Tông Ngươn Thượng Tân Dân Tam Kỳ, tức Đức Ngài Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

Được rõ: PHÂN TAM [NHƯNG] ĐỒNG MỘT THỂ 
NGÃ LỊNH TRỜI ĐẤT để độ dân
Từ nay THIÊN ĐẠO thêm phần
HỮU HÌNH CHÁNH THỂ NGỌ gần PHẬT THIÊN.

VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN MẪU CHIẾU SẮC ẤN!

[PHÂN TAM ĐỒNG MỘT THỂ = Thượng Đế đã từng huyền khải trước đây tại các đàn cơ rằng Ngài hóa thân xuống thế 3 lần trên đất nước Việt Nam để "Giáo Đạo Nam Phương". Chiết thân lần thứ nhất chính là Đức Ngài Ngô Văn Chiêu, Giáo Đạo Trào Một; Lần thứ hai chính là Đức Ngài Võ Văn Phẩm, Giáo Đạo Trào Hai; Lần ba là Đức Ngài Hà Hưng Quốc, Giáo Đạo Trào Ba. Tuy là PHÂN TAM (3 nhân vật lịch sử trong 3 lần xuống thế ở 3 thời điểm khác nhau và dạy 3 bí pháp khác nhau) nhưng đồng một thể Thánh Linh. Nhân đây cũng xin giải thích thêm một lần nữa cho mọi người rõ là hai chữ TRIỀU ĐÌNH trong Thiên Thơ nên hiểu là Triều/Trào Đình Đạo (Trào Một, Trào Hai, Trào Ba). Đã là NGƯỜI ĐẠO thì không nên vọng tưởng chuyện Vua Chúa Quân Quyền. NGỌ = Chiết tự là Nhân Thập, ý nói Thầy Nhân Thập, như trong Sấm Giảng Trạng Trình đã tiên tri: "Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh." HỮU HÌNH CHÁNH THỂ = Trong xác thể hữu hình chính thống 
(tức là hóa sanh xuống thế gian chứ không phải tá điển). NGỌ GẦN PHẬT THIÊN = gần Thầy Nhân Thập Phật Thiên. HỮU HÌNH CHÁNH THỂ NGỌ GẦN PHẬT TIÊN = gần Thầy Nhân Thập Phật Thiên trong xác thể hữu hình chính thống.]


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 5 tháng 4 năm 2024 lúc 10:11 giờ California
.


CHIẾU ĐIỂN PHƯỚC ĐIỀN NHÂN THIÊN ĐẠO ĐỒNG


CHIẾU ĐIỂN điển quang độ người hữu đức
PHƯỚC ĐIỀN tâm của Phật Thánh Tiên
NHÂN THIÊN phổ hoá mọi miền
ĐẠO ĐỒNG niệm nguyện Hoa Liên diệu huyền.

CÔNG CHÍ THÁNH hiền tiền trở lại
ĐẠO ĐẤT TRỜI huyền khải từ lâu
CAO sâu pháp bửu nhiệm mầu
ĐÀI sen kim cúc báu lầu về đây.

ĐỘ con đạo đủ đầy hạnh đức
GIẢI thoát từng cấp bực khó khăn

NẠN to hoá nhỏ cho tan
TIÊU trừ quả xấu điểm phần nhân thơm.

DÙNG thánh thuỷ hoa đơm trái mới
NƯỚC cam lồ gội tới tuỷ xương
THIÊN DANH NGỌC BÍCH THIÊN VƯƠNG
ĐẠO HUỲNH chiếu điển từ trường càn khôn.

DẠY những kẻ khua mồm lấp lém
CHẶN đường đi thấp kém tâm sân
PHÓNG làn điển nóng trừ tham
ỨNG thân dẹp bỏ lòng phàm si mê.
 

KÉO CON đạo cùng về CUNG MẪU
ĐẾN TRƯỜNG AN thẩm thấu tâm thân
DẠY CHO cái lý khôn càn
ĐẶNG MÀ TU HỌC RỒI GẦN [ÔNG] PHẬT THIÊN.

[TRƯỜNG AN = Trường An của Phương Tây, ý nói California, Hoa Kỳ. CUNG MẪU TRƯỜNG AN = ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường tại TP Westminster, Nam California, Hoa Kỳ.]

TRƯỜNG giác ngộ giáng miền phàm tục
THIÊN địa nhân đồng nhứt thể nguyên
ĐẠO HUỲNH  phát điển khôn kiền
ĐỘ CHO BÁ TÁNH VỀ MIỀN HUỆ TÂM.

TẦM CHƠN LÝ dương âm tu học
ĐẠO NHƠN ĐỒNG chọn lọc đất trời

TÂM THIỀN QUÁN chiếu thường thời
ĐỊA HOÀNG TẠI THẾ ĐỘ ĐỜI THOÁT MÊ.

SÔNG, Cần Thơ đã đề MINH CHIẾU
CỬU TRÙNG ĐÀI chí diệu HUYỀN LINH
LONG THIÊN HỘ PHÁP THÁNH MINH
GIANG sơn gấm vóc CHIẾU trình HUYỀN KHÔNG.

[CẦN THƠ ĐÃ ĐỀ MINH CHIẾU = Tổ Đình Chiếu Minh của Đức Ngài Ngô Minh Chiêu (Chiếu), Ngôi Hai Trào Một, tọa lạc tại 264 đường 30 tháng 4, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ. SÔNG = vừa nói Sông Cần Thơ lại vừa ám chỉ liên hệ tâm linh mật thiết giữa Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam, là Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường (SÔNG cũng là HÀ), với Đức Ngôi Hai Trào Một Ngô Văn Chiêu.]Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5273)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5797)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6887)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5939)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6683)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9970)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7262)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10539)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9452)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10612)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.