PHÁP VẤN: LÀM SAO THẤY ĐƯỢC PHẬT?

10 Tháng Tám 20233:27 CH(Xem: 892)

 

  


Ngày 10 tháng 8 năm 2023.

Được hỏi như vầy: Nghe nói rằng Phật Vương xuống thế. Xin hỏi ngài Phật sanh ra nơi đâu? Phật tu thành nơi đâu? Làm sao thấy được Phật?  Đức Ngài đáp:

 

Phật sanh từ miệng [chư] Phật

Phật thành từ chúng sanh

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Phật sanh nơi thanh tịnh

Phật thành nơi ô trược

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Phật sanh chốn vô sanh

Phật thành chốn sinh diệt

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Phật sanh chỗ vô đắc

Phật thành chỗ túc duyên

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Phật sanh tại Niết Bàn

Phật thành tại Lục Đạo

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Phật sanh ở Đại Bi

Phật thành ở Tứ Khổ

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Phật sanh xứ Vô [Vi] Pháp

Phật thành xứ vô minh

Nếu chỉ nhìn một bờ

Chẳng thấy Phật sanh, thành.

 

Thấy rõ được hai bờ

Buông bỏ cái chấp niệm

Bờ này hay bờ kia

Tức [khắc] thấy Phật sanh, thành.

Cũng chẳng sanh chẳng thành

Chẳng phi sanh phi thành
Hiểu được tối thắng nghĩa
Đấng Phật Vương Vô Thượng

Tối Thắng Chánh Đẳng Giác
Sẽ hiện ngay trước mặt.

 

Được hỏi như vầy: Tam Giáo là nền tảng giáo lý của Huyền Không Đại Đạo - Bửu Sơn Huỳnh Đạo - Giáo Hội Thiên Trường. Những người theo tôn giáo khác cho rằng đó là kết hợp tạp nhạp. Phái Phật Giáo Nguyên Thủy thì cho rằng ngay cả tư tưởng Phật Giáo Đại Thừa cũng đã là “bị ngoại đạo lũng đoạn, phá hoại chánh pháp”.  Ngài nghĩ sao?  Đức Ngài đáp:

 

Phật Giáo phân tam thừa

Đại Đạo phân tam giáo

Tất cả là phương tiện

Để chuyển pháp độ sanh.

 

Vô Thượng Chánh Đẳng Giác

Đại từ bi vô lượng

Cao, thấp chẳng chấp nê

Thừa, [tôn] giáo chẳng ngăn ngại

Trí, ngu đồng môt bè

Giác, mê đều rải pháp.

 

Phật trụ VÔ [VI] thật tướng

Chuyển pháp khế căn cơ

Dẫn chúng mê từng bước

Rời khỏi chỗ mịt mờ

Tránh khỏi đọa Tam Đồ [khổ]

Sau lần đến Huỳnh cờ

Nghe Phật thuyết thắng pháp.

 

Di Lặc Phật Pháp Vương

Luôn luôn gần thế gian

Chúng sanh không thấy biết

Nay đến kỳ Phật thuyết

Hiếm khi có một lần

Pháp Vương hiện thân Phật

Giữa thế giới loài người

Khai Long Hoa Đại Hội

Chuyển pháp luân cứu thế.

 

Hiếm như hoa Linh Thoại

Nở giữa thế gian tối

Ưu Đàm không thể sánh

Hào pháp chiếu vô biên

Hương pháp trùm vũ trụ

Hiếm khi có một lần

Đấng Phật Vương hiện thế

Xuất nhập vô quái ngại

Mừng cho chúng đương lai.

 

Thích Ca đã từng thuyết

Giáo pháp ví như nước

Rửa sạch mọi cấu uế

Dù nước giếng nước ao

Nước sông hay nước ngòi

Nước khe hay nước suối

Hay là nước biển lớn

Tánh của nước chỉ một

Công dụng là rửa sạch.

 

Nay Phật cũng nói thế

Dầu đến từ nơi nào

Nước đều rửa cấu uế

Nước pháp là như vậy

Dầu đến từ thừa nào

Hay đến từ [tôn] giáo nào

Công năng là giác chúng

Và rửa sạch bợn nhơ

Độ về cõi tịnh thanh

Rồi lần về CỘI ĐẠO

Chứng Vô Thượng Niết Bàn

Tối Thượng Chánh Đẳng Giác.

 

Rốt ráo chẳng còn thừa

Chỉ một CỘI BỒ ĐỀ

Rốt ráo chẳng còn giáo

Chỉ một CỘI CHIẾU MINH.

 

Vô lượng thế giới vào

Vô lượng căn tánh chúng

Vô lượng pháp giáo truyền

Vô lượng pháp môn đắc

Vô lượng thừa xuất nhập

Chỉ một PHÁP ẤN VÔ

Đầy đủ vô lượng nghĩa

Thành tựu vô lượng Phật

Thành tựu vô lượng Tiên

Thành tựu vô lượng Thánh.

Tuy nói Thánh Tiên Phật

Nhưng thật ra chẳng có

Vì sự thật [là] chúng sanh

Tánh ham muốn bất đồng

Nên dụng sức phương tiện

Rửa sạch mọi cấu uế

Cho vô lượng chúng sanh

Thành tựu vô lượng trí

Thành tựu vô lượng hạnh

Thành tựu vô lượng công

Thành tựu vô lượng đức

Thấy được sự thật này [thì sẽ]

Thấy được VÔ PHÁP TƯỚNG

Thấy được TÂM ĐẠI TỪ

Thấy được HẠNH ĐẠI BI

Thấy được TRÍ ĐẠI GIÁC

Thấy được CỘI NIẾT BÀN

Thấy được CHÂN PHÁP GIỚI

Thấy được THƯỢNG ĐẾ TRỜI.

 

Phật cũng đã từng thuyết

Pháp bản lai rỗng lặng

Luôn thay đổi không ngừng

Niệm niệm sanh rồi diệt

Chúng sanh thấy sai khác

Vì hiểu, ngộ sai khác

Đắc quả cũng sai khác.

 

Phật cũng từng chỉ ra

Chưa lúc nào là không

Diễn thuyết nói khổ, không

Vô thường và vô ngã

Phi chơn và phi ngã

Phi đại và phi tiểu

Bản lai bất sanh diệt

Chỉ một tướng VÔ tướng.

 

Phật không nói hai lời
Phương tiện nhiều vô số

Chỉ dùng một diệu âm

Để ứng hợp tất cả.

Ứng hóa Phật có nhiều
Pháp thân Phật chỉ một
Chỉ một Pháp thân thôi

Thị hiện thành vô số.

Nhập vô lượng nghĩa xứ

Xuất vô lượng nghĩa xứ

Thuyết vô lượng nghĩa xứ

Không có phương tiện nào

Nhất định là phải thế

Không có thừa, giáo nào

Nhất định là phải thế

Không có pháp môn nào

Nhất định là phải thế

Sỡ dĩ như vậy là

Vì THẬT TƯỚNG VÔ TƯỚNG

VÔ TƯỚNG chân thật tướng.

 

Trao Vô Lượng Nghĩa Xứ

Phật phó thác như vầy:

Sanh từ nhà chư Phật

Đến vô lượng chúng sanh

Phát bồ đề tâm điền

Trụ ở nơi sở trụ

Của các vị Bồ Tát.

 

Phật xưa đã nói vậy

Phật nay cũng nói vậy

Vị lai cũng nói vậy

Ba đời không sai khác.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn