BÁT BỘ CHƠN KINH

13 Tháng Giêng 202312:07 CH(Xem: 1223) 

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

 

CÔNG BÌNH * BÁC ÁI * TỪ BI

 

 

BÁT  BỘ  CHƠN  KINH

 

image

Ngày in kinh, mồng một tháng Tám

Năm Giáp Tuất

1934

 

Trích lục, ngày 29 tháng 6 Đinh Hợi

Biên Hòa ngày 15 Auôt 1947

 

 Liên Thanh Sưu Tập

 

KINH ẤN TỐNG KHÔNG LẤY TIỀN

 

Trong lúc tụng kinh này phải ăn chay, và phải đủ nghi lễ: hương, đăng, trà, quả.

 

 

IN LẠI NGÀY 15 THÁNG TÁM ẤT MÙI

Hòa   Hưng, ngày 4 Juillet 1955

CÔNG NGHIỆP

 

    Tiên Thiên Đại Đạo-----------

 

         BÁT BỘ CHƠN KINH

 

LỜI TỰA ĐẦU

 

PHÚ LỐI VĂN

 

Kìa kẻ thế tranh cạnh mùi thế,

Nọ người trần tranh chốn trần gian;

Hễ hở ra tàn sát bạo tàn,

Mượn gươm thịt giết giống da vàng là người máu thịt.

Nhìn cho kỹ nịnh nhiều trung ít,

Nên suy tồi thế sự dường bao;

Mấy mươi năm giọt máu đồng bào,

Đều thấm chảy theo kẹt đá bao vòng nước thẳm.

Ôi! Trí thức không đem lòng động cảm,

Cứ sớm trưa lịch lãm cảnh phù vân;

Bốn cửa thành lấn lấn chen chân,

Cứ mê mẩn theo mùi rượu thuốc.

Người nhiễm vào tâm cang chẳng thuộc,

Người nếm vào lại nuốt máu người;

Võ trụ ôi! Nào lại đứng cười,

Hỡi quân tử! Sao còn giỡn chơi nơi quán sở ?

Nhìn ngũ châu thẹn càng mắc cở,

Kể mà ăn sống đỡ lo hành;

Sống làm sao được bản thạch đề danh,

Sống nhơ nhuốc, nơi ngục hình mau tự lấy.

Theo chú ý con đường tin cậy,

Mượn họa đồ là Bát Bộ Chơn Kinh;

Chỉ nguồn sông ngõ lộ thượng trình,

Ai chẳng rõ phải vướng mình nơi huyệt thẳm.

Tay chọc máu miệng càng hứng ngậm ,

Mấy ngàn năm phước rộng phục hồi;

Cái luân thường đem ra giễu thế cười chơi, 

Ôm tiết hạnh ra phơi đàng tống lệ,

Nên Trời Phật động lòng đau xiết kể

Muốn tận tường xin coi kế tám quyển kinh sau.

 

TRƯỜNG CANH LÝ THÁI BẠCH cho.

 

(Tiếp  điển:)

THI :

 

Bạch chơn hộ giá đức Từ ân,

Hạc trổi thanh thao réo khách trần;

Đồng sắc Tử Quân ôi! kiếp thế,

Tử sanh tên đạn nại vì thân.

 

Chào chư Thiên mạng tịnh tâm tịnh đàn tiếp giá Phụ Hoàng cùng Tam Giáo ngự mà chứng kiến quyển “BÁT BỘ CHƠN KINH”. Ta xin kiếu...

 

(Tiếp  điển:)

THI:

          NGỌC châu tiền định “Bát chơn Kinh”

HOÀNG thượng phân minh điểm Thánh hình

THƯỢNG hạ điển quang minh Bát Bộ

ĐẾ Thiên tường tất “Phổ Chơn Kinh”.

(Thăng...)

 

        (Tiếp  điển:)

THI:

 

 DI LẠC chứng minh bổn chú đình (thăng)

                       Tiên chơn THÁI THƯỢNG lộ minh trình (thăng)

                       Văn Từ KHỔNG THÁNH tam đồng kiến (thăng)

                        Hớn Thọ QUAN THÁNH thọ chỉ linh (thăng)

  

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 

Bát tú khai môn chiếu thạch kỳ

Bộ đài võ sĩ hộ công phi

Chơn truyền thủy hỏa trừ  tai ách

Kinh kệ pháp khoa đoạt phẩm vi.

 

TỰA

 

      Bát Chơn Kinh bửu linh ngọc bản,

      Chiếu thạch Long Vương tạn phong vân;

           Thần thiên linh pháp Long Thần,

Xá châu Ngọc thố vương hầu ngọa dân.

      Bửu Đồ Thơ chiếu phân tam cảnh,

      Độ Huỳnh Long chúa Thánh Thanh Quân;

           Kiêm chân Bát Bộ Đài Quan,

Phụng thừa Thiên Mạng chỉnh đàng nghiêm quân.

      Truyền thế lực tam tuần khai thế,

      Cửu Đài Môn tạo chế minh truyền;

           Tam Hoàng Ngũ Đế phát nguyền,

Tam gian hiệp nhứt đảo huyền sanh linh.

      Nên võ trụ linh chinh hoàn vũ,

      Hội chơn linh lạc chữ Đại đồng;

           Trung gian xuất hiện cuồng phong,

Thiên La Bát Tú thủy hồng độ tai.

      Án Thiên Vương quả đài Đại Việt,

      Thâu ngũ châu pháp triệt thần thông;

           Minh Sư đoàn thể đảo bồng,

Tứ gian ngũ chuyển huyền công mật truyền.

      Lịnh Thượng Phụ phát miền cứu thế,

      Ngũ hành thâu trừ kế yêu vương;

           Ngũ Lôi thọ sắc Ngọc đường,

Khử trừ điện súc biên cương rọi đàng.

      Quyền Di Lạc chủ ban Đại hội,

      Hội Long Hoa giềng mối tam nguơn;

           Thân kim, mộc, thạch, thanh sơn,

Án Chân Linh Tử ngọc đờn vịnh thi.

      Quyền Thái Thượng nhị kỳ Giáo Chủ,

      Đến hạ nguơn minh chú pháp truyền;

           Tam nguơn thời thế truyền hiền,

Bản đồ Bạch tự chí thiền mãn phi.

      Văn Khổng Thánh huyền vi trừ khử,

      Xuất Thánh Nhơn bạch tự qui nguyên;

           Thần Kỳ ánh lộ Thiên Tiên,

Đê đầu vọng khấu phước hiền Việt Nam.

      Quyền Thái Bạch phạt răn trừng tội,

      Kiêm Giáo Tông chủ hội Bình linh;

           Linh đơn nhỏ bịnh ngục hình,

Khẩn nguyền luân chuyển Trời chinh nguyệt hồng.

      Nhựt đã trở về đông nhựt chiếu,

      Quan Thế Âm huyền diệu linh mầu;

           Án thâu Bát Bộ ngũ châu,

Khai môn tập luyện công hầu lịnh ban.

      Quan Thánh Quân thanh long trừ khử,

      Thâu long thần thần súc sắc ban;

           Thanh long chiếu diệu hào quang,

Châu tinh thất đẩu bửu toàn linh thiêng.

      Bản Đồ Thơ lịnh truyền Tam cõi,

      Tớt (?) đồng bào tìm cõi thiện chơn;

           Huỳnh Đình luyện bộ Đài sơn,

Phục bình lạc nghiệp phụ ơn Vương Hoàng.

 

(Ngày mùng 1 tháng Sáu Giáp Tuất, Hồng Quân Lão Tổ cho)

  

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 QUYỂN THỨ NHỨT

 

Hóa ngũ bộ khoán Thiên khử Địa,

Bát bộ chơn hồng tỉa lê dân;

Hạ nguơn chiếm bảng Phong Thần,

Thần thông tam cõi Đại đồng hy sanh.

Luyện thuần thục ngũ hành Tam Bửu,

Cầu Minh Hoàng xuất cứu toàn linh;

Kim Châu Bát Tú ngục hình,

Nam Tào Bắc Đẩu, Vương Tinh hạ trần.

Chuyển lâm sơn phong vân thủy hỏa,

Toán tiên tri điềm lạ châu sa;

Thành trì Đại Việt ngân hà,

Cửu linh môn bế đợi ba lịnh truyền.

Chuyển càn khôn trở liền nháy mắt,

Nguyện chơn linh chớp nháng hành trình;

Án khai Chơn Võ tam thinh,

Ngọc Dương Quang Tự lộ trình nhung thương.

Lê, Nguyễn tái hội Vương Võ Trị,

Bắc, Đông quyền thập nhị khai thiên;

Thần kỳ phán đoán kiếp truyền

Hô phong hoán võ núi nghiêng biển gò.

Động Đình Hồ chồng đo chất chứa,

Án Thần Hoàng hộ chữa Đài môn;

Văn ban võ khúc thanh tồn,

Hồng Mông mẫn đạt quốc hồn sử sanh.

Thâu thế giái hiệp thành chánh giáo,

Thâu Ngũ Lôi kiếp đáo trận tiền;

Thâu Thần Bổn cảnh chứng miên,

Thâu Vương Thập Điện đáo tiền Long Vương.

Án trừ khử trung ương trấn nhậm,

Án Châu Linh bốn chấm ngòi son;

Án linh Tinh tú Thần Non,

Án linh Thần Hải Thần Cồn đáo lai.

Thâu Bát Quái Ngọc Đài Châu Việt,

Nguyện Thượng Thiên trù diệt yêu vương;

Bình phục bốn hướng tám phương

Phước đồng nhứt chủ trị vương Đại Đồng.

Đệ tử nguyện Nam, Đông, Tây, Bắc,

Chuyển huyền cơ đỡ ngặt dân hiền;

Muôn nhà trăm họ đảo điên,

Khấn đầu vọng bái Vương Hiền trị an.

Cửu Đài Môn ngày vàng cao trống,

Cả hoàn cầu sở vọng chúa minh;

Cửu long luôn giáp Chiếu minh,

Chờ ngôi Thiên Đế thượng trình Triều Ca.

Cầu bá tánh mưa hòa gió thuận,

Nguyện Huỳnh Long cám hứng Thuấn Nghiêu;

Lập nên thất thập nhị triều,

Đài Thần Văn Võ mộ chiêu anh tài.

Nhờ phước rộng Cao Đài Thượng Phụ,

Phê chơn linh làm chủ quốc gia;

Điểm linh nhựt nguyệt bửu tòa,

Thần thông biến hóa ngũ tòa bửu châu.

Trừ tả đạo loạn đầu Triệt Giáo,

Trừ Tam Thiên chơn Đạo tranh vương;

Ngũ Lôi thọ mạng nộ cường,

Thủy Long vưng chiếu phun sương não nề.

Nguyện ngũ long rỗng kê trổi giọng,

Lịnh Tam Thanh sấm gióng ứng hành;

Huỳnh Long thọ chỉ chầu thành,

Xích long khởi động lướt tranh chơn thần.

Châu Long ẩn đài vân cứu thế,

Bạch Long giang tứ bể linh đinh;

Thanh Long thần kiếm triều đình,

Hắc long chơn mạng Thánh minh phục hòa.

Họa Tam Thiên trấn đà bốn hướng,

Niệm Huỳnh Đình định chưởng đế thương;

Hậu tiền trung hiệp chủ đường,

Đê đầu vọng thỉnh Chiêu Vương hoàn thành.

Cầu thất thập Vương Tinh đoái tưởng,

Cầu tam thanh mở rộng hồng ân;

Đoái nhờ phước trận tam quân,

Bình phục lê thứ hộ thân miên trường.

Cầu Thất Đẩu Tinh Vương tá thế,

Nguyện Nam Tào đồ đệ chứng tri;

Án khử Bát Thánh hộ trì,

Nguyên nhơn cửu nhị Phục Hy tích truyền.

Vọng cửu khúc Huỳnh Liên hạ thế,

Chơn linh mau lập kế phát truyền;

Nguyện cầu Thất Đổng Bát Tiên,

Khẩn cầu Đại Thánh Tề Thiên hạ trần.

Độ đệ tử khỏi vòng hoạn hoạ,

Nguyện chơn kinh bảy đá rã tan;

Tướng sơn binh thủy Thần Hoàng,

Trục thâu tam cõi đáo tràng luyện binh.

Trục Long Thần hiệp tinh thần khí,

Trục chơn linh hiệp lý thân phàm;

Thanh Long nhờ phước Già Lam,

Đã thần mong ngưỡng luận đàm Thái Công.

Nguyện chín vị sao đồng hạ thế,

Triệt binh rồng tướng hổ ra oai;

Nguyện chơn mạng xuất động đài,

Long hoa bát bửu Thiên Thai tá trần

Trấn bốn vị Đại Thần bốn hướng,

Hoạ chủ phù tuất chưởng kinh châu;

Hoạ niệm Thái Ất chực chầu,

Thiện Tài Đồng Tử xá châu Long Kỳ.

Hoá Thái Cực lưỡng nghi đồ trận,

Hoá Châu linh hoạ chấn ranh phù;

U-minh nhựt xuất Bát Du,

U minh Thiên Địa niệm phù Thái dương.

Thâu nhựt nguyệt Tịnh đường Bát tú,

Triệt âm dương niệm đủ bảy ngày;

Long Hoa chiếu ánh Sơn Đài,

Thái dương ánh dọi hao ngoài chính phân.

Nay đệ tử nguyện cầu Thánh Thượng,

Nhờ Hồng Quân rộng lượng phê châu;

Long xa đệ tử chực chầu,

Bản đồ vô tự ngõ hầu chính ngôi.

Nguyện Tam Giáo phục hồi hải địa ,

Nguyện cõi bờ bốn phía rấp ranh;

Nguyện cầu lễ thứ an thành,

Muôn nhờ lượng cả phước thanh muôn đời.

 

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 QUYỂN THỨ NHÌ

 

Điện Thanh Hư lập ngôi Thái Bửu,

Nhị bộ chơn truyền cứu thanh đồng;

Đê đầu tấu thỉnh Thiên Công,

Oai linh ứng giá giải  vòng triệt chơn.

Giọng linh trổi Thất Sơn lảnh lót,

Rỉ rả rơi từ giọt huyết hồng;

Thây phơi tợ núi chập chồng

Linh đao tả hữu chớp hồng giáp giăng.

Thảm bạch giáp hoá hằng hồng giáp,

Nguyện Thượng Hoàng ngự tháp đài linh;

Chúng con vướng lưới ngục hình,

Mãn kỳ cúi lạy thượng  trình bao dung.

Bố linh điển đỡ cung lánh đạn,

Nhìn ngai vàng chơn mạng vắng hiu;

Đê đầu cung thỉnh bái triều,

Đài Thần văn võ khắp chiêu oai hùng.

Án yết Đế thập cung lục viện,

Án khai môn thập điện ứng hành;

Án nhựt, nhựt giả hồi minh

Án thân Cửu Khúc chơn tinh, tinh lờ.

Án nguyệt ảnh, nguyệt lờ chơn yếu,

Thâu thiện chơn bao chuyển Thần oai;

Án đông nhìn vắng anh tài,

Ơn nhờ Chưởng Lão pháp đài tam sơn.

Trấn Ngũ Hổ ngũ long tịch tịch,

Điểm linh phù Hổ xuất khởi tiền;

Thiên Vương Lý Tịnh phụng truyền,

Hoạ niệm chủ ấn vô hình hằng sa.

Trừ sái đậu binh tà tướng quỉ,

Điểm Tam Thiên hoạ chỉ đao binh;

Tướng tinh Đại Thánh chứng minh,

Huyền công linh điển trợ hình khởi thương.

Châu Liên Tử địch cường tấn bộ,

Bạch Hổ oai thượng lộ phục ngôi;

Đông, Tây, Nam, Bắc đoạt rồi,

An cư lạc nghiệp điểm ngòi binh đao.

Giọt lụy đổ lòng đau thiết thảm,

Nay chúng sanh thảm đạm vọng cầu;

Cầu chư Di Lạc huyền âu,

Nguơn ba là thứ Thần châu đức ngài.

Xót đệ tử nghiên đài ngửa lũy,

Thất thập tam niên kỵ Lạc dương;

Mẫu quốc Tấn Tần đôi phương,

Khi trung thất lạc Chiêu Vương ách sầu.

Lòng Trời Đất nỡ đâu ngồi ngó,

Để dân Nam rất khó sanh tài;

Hiểm eo ép chế sanh nhai

Sưu công còng trói vào tay dân khờ.

Từ Bính Dần con thơ hối ngộ,

Tội muôn xe xin độ tội ngu;

Dưới quyền lại chịu lao tù,

Cha hiền xin cứu trăng thu ánh loà.

Đầu trăm lạy xin Cha Ngọc Đế ,

Mở cửa Trời lập thế Thuấn Nghiêu ;

Lạc cha con lại chích chiêu,

Luân thường tồi bại phần nhiều đó cha.

Xin phê chiếu lộn qua gặp đuốc,

Truông rừng thẳm cha thuộc dắt con;

Tầm nơi đài phụng châu son,

Gặp Vương Hoàng Thượng mất còn Quốc gia.

Án Kiết thủy mật đa hạ giái,

Thân huyền linh vào Thái Cực Đồ;

Muôn ơn Lão Tổ triều đô,

Văn hùng võ trị Hớn Hồ đáo lai.

Thất thập nhị trần đài hầu tướng,

Nguyện Văn Tuyên xuất hướng Bắc Đông;

Chơn linh cựu trị Hồng Mông,

Phước triều nhỏ phước thọ đồng toàn linh.

 

  

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 QUYỂN THỨ BA

 

Hóa diệu pháp phạt chinh thập bát,

Hóa đền đài luyện thập cửu ngôi;

Hạnh Huỳnh trương phất trống hồi,

Chung thinh đổ lịnh đuốc mồi giăng giăng.

Thượng Đại Kỳ Thần đăng chiếu giá,

Phát Tam thinh điềm lạ binh thương;

Chơn linh tá lập cột rường,

Thành Nam rạng tỏ đền Vương chói loà.

Nhìn thế thống lụy sa chưa định,

Xin thượng nhơn trung nịnh phân rành;

Biển kia mà nổi đá xanh,

Non kia thuyền bách phi hành an danh.

Hắc hổ ra tiến hành trừ khử,

Đoạt nam toan khắc chữ tự do;

Khuyên chư Thiên mạng dặn dò,

Tánh luyện quân tử lường đo từ lời.

Phụng chơn tâm thấu nơi Bạch Ngọc,

Từ Mạng Minh quân khóc dân rên;

Gia Tô giọt máu lập nền,

Cao Đài Vương Phụ nối nền sông Tôn.

Thâu vạn triệt côn lôn thần hội,

Thâu long giang cửu khối long oai;

Tiêu đầu lạng ngạch trừ tai,

Trừ yêu ngoại giáo triệt loài súc ma.

Án cửu gươm linh toà chớp chớp,

Án thất triều khí hợp hoàng công;

Càn khôn chủ tể công đồng,

Oai linh ứng hiện linh phòng đỡ ngăn.

Lục nhỉ khử kỳ hồng Bạch Tự,

Bản kiêm châu phụng sứ lai triều;

Đông Phương Sóc triệt hiu hiu,

Đầu non nghe lịnh Thần triều cấp lai.

Vẳng ba hồi linh oai khánh đổ,

Vọng Lôi Âm Ngọc Thố thành châu;

Thập Bát Tinh Tú hạ chầu,

Linh tiên Bích viện sùng âu triệu Thần.

Pháp linh diệu trương hành Ngọc lộ,

Chiếm Bản đồ điển bố Thần quang;

Trừ  khử ác khí bạo tàn,

Dân an nước thạnh muôn ngàn lượng sâu.

 QUYỂN THỨ TƯ

 

Nhà nhà đều sùng âu Thánh Thượng,

Ngặt còn chờ Tứ Tướng Tứ Linh;

Ngộ Không đoạt bản Huỳnh Đình,

Ưu thời mẫn thế luật hình bóng khơi.

Đầu trăm lạy Đất Trời nghiêng đổ,

May chuyển đời thế hộ Tân Dân;

Gạo châu báu nước lương Thần,

Đêm xông củi quế vịnh lần khắt khe.

Nếm mùi thế chua the chơn điển,

Lý Na Tra kiếp chuyển đằng vân;

Thái Công soạn bản Phong Thần,

Trận đài chín cửa thọ ân Vương Hoàng.

Đầu bái mạng lệ tràng lê thứ,

Ơn Từ Bi nhỏ chữ phê son;

Cửu niên diện bích Thần mòn,

Trông người chẳng thấy đợi hòn hòn tan.

Án Thanh sơn tiêu tàn hoá hải,

Triệt Ngũ châu Tứ đại phụng thừa;

Thập Vương đài các đổng đưa,

Hóa Tam mụi hỏa phát thừa râng râng.

Hội Thủy Triều Long Vân chiếu giá,

Toán tiên tri cụm đá phun châu;

Đấu văn khắp hết điện chầu,

Tam thiêng Lục bá triệu bầu càn khôn.

Triệt Vạn Tiên mê hồn kiếp phá,

Nguyện Kiếm Thần chỉ đá đá tan;

Chỉ nước nước đặc băng ngàn

Chỉ rừng rừng cháy dẹp đoàn binh nhung.

Chỉ thiên hóa võ hùng phong đổ,

Chỉ Bắc triều ngọa thổ khai thành;

Án Linh Thần kiếm bửu thanh,

Lịnh truyền thái giám dục canh trống hồi.

Nhìn cột đồng trổi ngôi bông trái,

Nhìn ngựa hồng gà gáy ó o;

Nước Nam ắt gặp con đò,

Gia vô bế hộ lần dò lưu ly.

Đầu vong tấu Huyền Vi Lão Tổ,

Bố Thần công cứu chỗ da vàng;

Đắng cay gặp lũ bạo tàn,

Phước Trời cao rộng ngỡ ngàng chúng con.

 

  QUYỂN THỨ NĂM

 

Án Bửu Đăng triệt hồn Phú Quốc,

Án Cực đồ thâu vật Côn Lôn ;

Án thâu Thế giái Quốc hồn,

Đã Thần bửu  kiếm thanh tồn nghiêm quân.

Hóa vạn tướng vang rân cuồng đảo,

Triệt chơn hồn kiếp đáo trận tiền;

Nghịch mạng Tam Pháp trừ yên,

Hô thâu triệt giáo vào tiền trừ an.

Hội Thượng giới Đại ban chúa tể,

Hội Bình Linh hội đủ Đại Đồng;

Cả nghe kiểng lịnh hạ sang,

Tốc triệu hạ giái ngũ hàng Long Vương.

Thâu Hà Bá triệt nương Bát Tú,

Hội Bình Linh hội đủ Đại Đồng;

Côn trùng thảo mộc tánh chung

Long Hoa kết quả yên hùng hội thi.

Đức thắng tài huyền vi chiếm bản,

Tài thắng đức trải đạn xông tên;

Báu linh chất chính đài đền,

Chân ngà thẻ bạc nhìn trên chập chồng.

Chờ ban thưởng hữu công hữu trận,

Chờ ban người nghĩa hận hy sanh;

Chẳng ly một mảy công danh,

Phước đồng thưởng vật trì thành khắc son.

Giọt nước thảm lòng mòn Thiên mạng,

Ráng nguyện cầu thâu cáng Thanh Long;

Châu linh chơn điển ngọc đồng

Muôn ngàn lỗi trước dạ hồng ăn năn.

 

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 QUYỂN THỨ SÁU

 

Đài lục bộ linh đăng tự điển,

Chiếu Thần cơ mục kiến Đại Sư;

Tứ bể lấp trủng an cư,

Ban hòn Sơn Thất lấp trừ Long giang.

Thuyền thạch hải lửa toan nhen nhúm

Trống Đông Châu gần giục liêu thinh;

Thạch chung Thần diệu hữu hình,

Nhìn thuyền lướt sóng lộ trình về Tây.

Nhìn Nam Bang gặp Thầy tá thế,

Bản Phong Thần soạn để chữ vàng;

Mất còn tại phận chớ than,

Sợi tơ xanh trắng đỏ vàng tại tai.

Triệt Ngũ Hổ sơn đài thảo dượt,

Triệt Ngũ Long tủa đớm năm châu;

Cửu Long hội diện Bích tiêu,

Chơn linh tá thế Huỳnh tiêu hộ trì.

Vì mũi tên phải thì vong mạng,

Kỳ Tam Nguơn đoạt bản vô vi;

Án thâu Tứ vi Thần kỳ,

Thủy Triều nghe lịnh vưng thì Thủy Vương.

Án Hỏa Mụi phát hừng rần rộ,

Khởi trận đồ chiêu mộ thần thông;

Chiến tranh giữa cảnh mây hồng,

Huyền vi rải khắp bay trong mịch trời.

Chừng bình phục khắp nơi an trị,

Thì thảo lương dụng thủy đỡ ngày;

Bảy năm thương chẳng lìa tay,

Giáp không lìa giáp mã đài bất ly.

Thương binh tướng hao thì vô số,

Vì bị hơi trược khổ sa tràng;

Trường chay giữ chẳng vẹn toàn,

Bị bịnh soái đậu tử tràng hằng sa.

Lường giọt máu Long Hoa mấy tấc,

Đo thây phơi nơi đất vô biên;

Lão đây lòng dạ não phiền

Truyền ban Bửu Pháp học liền đỡ thân.

Chớ chẳng phải Lão cần phụ sức,

Lão trở tay thế lực tiêu tan;

Củi cháy khắp cả thành than,

Phận trò trò liệu phận ta mặc tình.

Triệt ấn thâu ngục hình mở cửa,

Thả ngạ yêu tắm rửa cam lồ;

Thượng Kỳ Huỳnh sắc bửu vi,

Một danh mảy mún cũng ghi chữ vàng.

Thượng Bạch Kỳ Thượng Hoàng kiến diện,

Thượng Châu Kỳ đổ kiểng liên thinh;

Thượng Thanh Kỳ đổ trống thành,

Triều ca bái mạng thượng hành đài trung.

Thượng Châu Kỳ võ hùng nghiêm lịnh,

Phước Thành Hoàng nhứt định ban sư;

Tả hữu thọ mạng khử trừ,

Dân an quốc thới Ngọc Hư giã từ.

Đấng Thần Tiên giáo sư phàm thế,

Trị Ngôi Trời luật lệ Thuấn Nghiêu;

Phản hồi Cung Viện Linh Tiêu,

Ngọc Kinh Thượng Phụ ngự triều lòng an.

Thì phân rẽ đôi đàng phân biệt,

Truyền chín đời thì huyết lâm ly;

Ra tay thành lập Tam Kỳ

Thái bình lạc nghiệp Lão thì hồi minh.

 

BÁT BỘ CHƠN KINH

 

 QUYỂN THỨ BẢY

 

Nay đệ tử thượng trình bình phục,

Khẩn Trai Tiên đưa bực Thiên Thơ;

Cúi đầu tạ lễ huyền cơ,

Cúi đầu từ tạ lụy rơi dầm dề.

Đưa Thượng Phụ não nề giọt lệ,

Đưa Hồng Quân xiết kể rơi châu;

Đưa ngài Di Lạc não sầu,

Đưa ngài Thái Thượng rơi châu tạ từ.

Đưa Khổng Thánh cung hư an tịnh,

Đưa Kim Tinh trọn lịnh Giáo Tông;

Đưa ngài Hớn Thọ lệ hồng,

Đưa Quan Bồ Tát đau lòng xiết bao.

Đưa Thiên Vương hồi trào Thánh Thượng,

Đưa Thần Sơn Thần Tướng phản hồi;

Đưa Thần Hải Đảo lai ngôi,

Phong Thần Bổn Cảnh phục hồi Thánh ban.

Đưa Vạn Thánh Tiên ban thành lễ,

Đưa Đại Đồng tứ bể an thành;

Phong thưởng mỗi vị công danh,

Cúi đầu bá bái lạc thành Long Hoa.

Ơn Trời Đất cứu ta khỏi khốn,

Nhìn Đông Tây an ổn thái bình;

Thầy Ta từ giã Ngọc Kinh,

Trần thành buồn thảm lượng minh công đồng.

Nay bờ cõi Tây Đông ranh rấp,

Cả ngũ châu biện đặt chủ quyền;

Đê đầu từ tạ Vạn Tiên,

Chính đời Vương Bá lòng thiền cách phân.

 QUYỂN THỨ TÁM

 

Hớn Võ triệt Tam Tần Bá Thục,

Quốc thái bình muôn vật hưởng nhàn;

Trên đầu đội chữ trung cang,

Ngực ghi Nghĩa khí Thánh Hoàng tạc phê.

Đời thái bình sum sê tòng bá,

Chim thoát lồng nọ cá vượt sông;

Côn trùng điểu thú quốc hồn,

Hưởng đồng ơn cả Lạc Hồng an tha.

Năm tháng ngày mưa gió thuận hoà,

Trung nghĩa đoàn gian nịnh bất tồn;

Nhà nhà muôn họ đồng tôn,

Núi non tươi nhuận qui thôn phước đồng.

Mỗi Thần miếu ân hồng võ lộ,

Trên trời thanh mây bố năm màu;

Hương trời sắc nước lao xao,

Rồng chầu hổ phục bệ trào mạng chơn.

Các thành ải phước ơn Chúa Tể,

Từ bé thơ chí kẻ lão thành;

Trăm họ đặng hưởng công danh,

Phân làm hai ngã biên rành nữ nam.

Ngã Từ Bi Già Lam ấn chứng,

Lúc an cư hòa thuận đệ huynh;

Vị nào lánh cõi triều đình,

Lưu ly bồ liễu góc hình luyện chơn.

Thì Thánh Thượng phê ơn ấn chứng,

Vịnh cốc nương tạm hứng Niết Bàn;

Dời chơn về cảnh Tý sang,

Non tòng  đảnh bá thanh nhàn quả quang.

Ngả Trần Thanh giàu sang vinh hiển,

Hưởng lộc vua công chiến trận đồ;

Ngọc phù châu đái cơ mô,

Cung phi mỹ nữ tuỳ hồ vịnh thi.

Hưởng lộc nước trùng vi nghĩa chí,

Đấng anh hùng tri kỷ hai đàng;

Bước lên thì sẵn có thang

Tạm nơi trung thế có thoàn chực đưa.

Chừng bình phục thượng thừa chế giảm,

Tự quyền người phước đạm hy sanh;

Muốn làm một vị công danh,

Thánh Hoàng hạ bút phê rành hai phan.

Nay lòng đội Thánh Hoàng chín thuở,

Cảnh Nam Bang rỡ rỡ quốc gia;

Ngũ châu nhứt chủ an hoà,

Trắng, xanh, vàng, đỏ cũng là đồng tôn.

Xét kỹ lại giọt hồng huyết đỏ,

Vì luân thường xiêu đổ tranh giành;

Đến nay đại phước Châu Thanh,

Trị vì trên dưới an ninh một bề.

Đầu trăm lạy Đông Tề chư tướng,

Cảm lê dân tá phước lập đời;

Dân an nước thạnh năm nơi,

Cửa nhà thành lũy tỏ ngời giăng giăng.

Đầu khấn bái Tây đàn Thánh Phật,

Đức Háo sanh muôn vật gội nhuần;

Luân thường sửa khúc Tân dân,

Đại đồng truyền bá cân phân ơn Trời.

Đầu vọng ngưỡng bắc vơi Thiên Địa,

Cuộc chiến tranh triệt vía thâu hồn;

Thập bát mãi quốc cầu vinh,

Thành trì lạc nghiệp khương ninh mọi bề.

Đầu khẩn lễ Nam Tề văn võ,

Công Thiên Tào Bắc Đẩu rộng sâu;

Muôn ơn từ tạ khấu đầu,

Đông, Tây, Nam, Bắc ngõ hầu tạ ơn.

Trấn bốn vị Đại Thần bốn hướng ,

Nay hoàn thành thọ hưởng danh phong;

Chơn Kinh Bát Bộ Đại Đồng,

Hoạ đồ chủ nghĩa vẽ vòng tận tâm.

Vậy từ đây phăng tầm bước đến,

Khuyên nữ nam triều mến giống dòng;

Chơn Thần chiếu sắc thọ phong,

Muôn nhà trăm họ phước đồng gội ơn.

 

              - CHUNG -

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 18972)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35276)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12050)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9015)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9361)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12330)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13776)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11043)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10803)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13458)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7425)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6814)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8043)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6701)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19221)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7557)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5695)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5102)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2870)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1579)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1580)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1875)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1400)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1433)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1619)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3029)