ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO

24 Tháng Mười Một 20222:48 CH(Xem: 1564)


ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO


Quyển 36.2 do Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo

liên kết môn sanh Cao Đài Chiếu Minh Long Vân Đàn (Mỹ Tho)

đồng thực hiện năm Bính Thân (2016)CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO

PHÁI CHIẾU MINH

ĐẠI THỪA

CHƠN GIÁO

IN LẦN THỨ HAI

 

Nhà xuất bản TÔN GIÁO

Hà Nội 2016


CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO

CHIẾU MINH ĐÀN


CHIẾU sắc ĐẠI THỪA quy bổn tánh
MINH truyền CHƠN GIÁO hiệp nguyên căn

Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi giữ bản quyền

Môn sanh HUỆ MAI HƯƠNG (Long Vân Đàn, Mỹ Tho)

công quả 30.500.000 đồng (trích đợt 88)

ấn tống lần thứ hai 2.000 quyển

theo bản in lần thứ nhì năm Canh Dần (1950)

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO
THÁNH TỰA XUẤT BẢN KỲ NHÌ


CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ

THẦY mừng các con.

THI

ĐẠI THỪA căn bản đạo huyền thâm

CHƠN GIÁO tầm tu khỏi lạc lầm

Kẻ trí xem qua tăng huệ trí

Người mê đọc đến giảm mê tâm

Tầm chương giải thích chơn thường Đạo

Trích cú ẩn vi pháp diệu thâm

Kinh Thánh truyền ban người hữu hạnh

Đắc truyền mới rõ máy cao thâm.

THI BÀI

ĐẠI THỪA xuất bản kỳ hai

Phục hưng CHƠN GIÁO phổ khai đại đồng

Đến ngày chỉnh lập Hoa Long

Thế gian mới biết danh ông CAO ĐÀI

Kinh truyền chẳng luận dở hay

Ai người huệ trí tầm ngay chơn truyền

Là phương tạo Phật tác Tiên

Là đường siêu thoát lưu truyền muôn năm.

____________

Phàm TỰ

Bài Ca TỤng

Theo kinh điển của các Thánh Nhơn ngày xưa thì chỉ có ngôi Thái Cực là tuyệt đối mà thôi, kỳ dư nhứt nhứt trong càn khôn võ trụ đều do luật tương đối mà ứng hiện. Lớn rộng bao la hơn hết là trời với đất, nhỏ nhít tế vi hơn hết là côn trùng mà còn tránh không khỏi sự phân tách ra nhị thể là âm dương thay, huống chi là người và các giống khác. Vậy luật tương đối là một luật chung của càn khôn võ trụ mà nhứt là cảnh sắc giới này.

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ đã hiện ra nơi cảnh sắc giới thì tức nhiên phải chịu dưới luật ấy mà phô diễn ra làm hai thể cách hữu hình là CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO và CAO ĐÀI TÔN GIÁO. Hai thể cách này tức là tả chi hữu dực của Đạo Trời để tiếp tục nhau mà đưa quần linh từ cảnh vô minh khổ não của trần tục cho đến cảnh hư vô tịch diệt, để cùng hội hiệp với Đấng Chúa Tể càn khôn.

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO thì hiện nay có chi CHIẾU MINH làm đại diện, chuyên về khoa bí truyền, hay là khoa siêu phàm nhập Thánh.

CAO ĐÀI TÔN GIÁO thì hay về cơ phổ hóa mà hiện nay làm đại diện là các chi phái bên ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ và phái TIÊN THIÊN.

Đã là tả chi hữu dực của Đạo Trời thì hai cơ thể bí truyền và phổ hóa phải liên hòa tương tiếp, tương trợ lấy nhau mới có thể chống vững Đạo Trời và làm cho cây Đạo đặng rườm rà sung túc thêm lên là vì:

Nếu không cơ bí truyền thì cơ phổ hóa không thể đưa người đến mục đích cuối cùng của chữ tu đặng. Như vậy, lý thuyết lấy đâu làm căn cứ cao siêu hầu phổ hóa năm châu sau nầy?

Trái lại khoa bí truyền không khoa phổ hóa thì lấy đâu tuyển chọn sĩ tử vào trường để cùng tuyên truyền mối Đạo vô vi?

Đường tu chẳng khác cuộc đăng sơn mà lưỡng khoa đã kể đó tức là hai khoản tối trọng của con đường ấy. Từ chơn non đến bán lộ là về khoa phổ hóa, từ bán lộ đến đảnh là về khoa bí truyền.

Đôi khoản phải tương tiếp nhau mới có thủ có vĩ, có thỉ có chung, đường tu mới trọn.

Cứ theo thứ tự niên ngoạt nhựt thời mà xét thì xưa kia khoa bí truyền ra đời trước khoa phổ hóa. Nay khoa phổ hóa đã đi đặng một bước đường khá dài thì khoa bí truyền phải ra mặt mà đưa kẻ thiện duyên đến đảnh. Vì vậy mà ngày nay mới có quyển ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO.

Quyển ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO ra đời thiết tưởng là một sự đại hạnh, đại phúc cho quần linh vậy. Là vì từ xưa đến nay kinh sách luận về đơn kinh không phải ít, nhưng lời nói rất u ẩn, lý thuyết rất kín đáo. Vì vậy chưa mấy bực đoạt đặng chơn truyền và sự lầm lạc thật vô số định.

Nay nhằm buổi hạ nguơn, thiên địa tuần huờn. Cơ tân dân minh đức sắp khai diễn hầu đưa người quày trở về thời thượng đức, nên Đấng Chí Tôn vì lòng từ bi vô lượng vô biên mới hạ lịnh hội Tam Giáo ban cho người đang cơn dở chết dở sống quyển kinh ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO nầy:

1. Để vẹt ngút mây mù ngàn năm hầu cho đời đặng trông thấy Đạo Trời một cách chánh đại quang minh, không còn chi gọi là mờ hồ nữa.

2. Để rung động tâm hồn người thiện căn hầu cấp tảo hồi đầu tầm phương siêu thoát.

3. Phô trương một cách rõ rệt TRIẾT LÝ CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ và chỉ rõ rằng cơ siêu thoát không dành cho một hạng người, một chi, một phái hay một dân tộc nào.

Vậy, quyển kinh ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO tuy rằng do nơi Trước Tiết Tàng Thơ chi Chiếu Minh mà sản xuất, nhưng nó vốn là chung cho các chi phái đã công nhận hai chữ CAO ĐÀI và có lẽ là cho cả Tam Giáo Cửu Lưu nữa, vì lý chánh vẫn một.

Trong bửu kinh này có một ít khoản bàn đến Nhơn Đạo. Ấy là lý kín vậy: Ơn Trên khuyên đời nên giữ chữ TRUNG THỨ để đi đến Đạo, vì Đạo thường trụ không ở thuyết tuyệt đối mà ở thuyết TRUNG DUNG.

Đời phải nương Đạo mới là Thuấn nhựt Nghiêu thiên. Trái lại, Đạo phải nương đời mới trọn câu phổ tế.

Vậy mong sao khi đọc bửu kinh ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO rồi thì khách thiện duyên mau tầm đường trở lại cựu quê, và các chi, các phái trong Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tận tâm nỗ lực hiệp với chi Chiếu Minh để chấn chỉnh Đạo Trời hầu cứu độ vạn linh cho kịp kỳ Đạo mở.

TRẦN VĂN QUẾ

Đạo hữu Trước Lý Minh Đài

thành tâm ca tụng.

Sài Gòn, ngày 19 tháng 11 năm 1936

LỜI CẦU NGUYỆN

Hoàn cầu đang nháng chớp những lằn lôi điển, các dân tộc đang hết lòng áy náy phập phồng với nạn chiến tranh, cái đời thống khổ khốc liệt gớm ghê cứ ngày càng hiện rõ hình trạng ra hoài, thì người đời lại há lẽ nào mà không biết chán?

Thế nên chán đời, sợ đời, tất phải ngày một đại đa số mãi ở trong nhơn loại. Nhưng chán đời, sợ đời lại không phải chỉ trốn phứt cái đời bằng một phát súng, bằng một sợi dây, hay bằng liều thuốc độc, mà tưởng là đã thoát khỏi đời. Vì, thưa chư quý đồng bào, lại còn cái luật luân hồi nữa chi?

Vậy chán đời, sợ đời mà muốn tránh ra cho khỏi là chỉ có một phương độc nhứt vô nhị, một phương chắc chắn rõ ràng như một với một là hai, phương ấy cũng chẳng gì đâu cho lạ, chỉ là một cái chữ TU.

Này, như chúng tôi đây:

Cũng có người nơi hoạn lộ vì chữ danh mà vùng vẫy.

Cũng có kẻ chốn thương trường ham chữ lợi mà say mê.

Lại cũng có phường trong bốn vách dám quên mình mà nghiêng ngửa.

Cũng có bợm giữa bảy tình không giữ tánh mà buông lung, rồi cũng có hạng muốn tuốt gươm vì cuộc thế mà mất còn.

Cũng có trang biết sôi máu với tình đời mà phấn đấu. Nhưng, đến lúc sau này thì chúng tôi ngoài mặt chỉ buông xuôi theo dòng nước, miệng hử ừ qua buổi, mà vâng vâng với thế cho rồi, còn trong lòng lại đau đáu đêm ngày trau tâm sửa tánh, học đạo lo tu.

Chúng tôi điên chăng? Chúng tôi dại chăng?

Không. Chúng tôi chỉ chán đời như vạn trùng thiên hạ chán đời kia thôi. Nhưng rất may cho chúng tôi là chúng tôi gặp được một nền CHƠN GIÁO rất siêu việt hoàn toàn, nên chúng tôi hết sức hoan nghinh hân hạnh, vì chúng tôi mỗi ngày càng thấy rõ ràng hai chữ GIẢI THOÁT nó ở mút con đường tu luyện của chúng tôi rất đỗi sờ sờ chắc chắn, không còn một điểm tí gì ngờ vực nữa hết.

Được món quý bửu vô giá của càn khôn võ trụ ấy rồi, chúng tôi đã hết lòng cảm tạ Ơn Trên, chúng tôi lại muốn kêu to rầm rĩ cả góc trời Nam để cùng hưởng với cả nhơn sanh cho phỉ dạ. Song khổ thay! Đạo chưa tới thời kỳ hoát khai độ chúng, nên chúng tôi lại phải ép lòng giấu kín mà ẩn dật tầm tu bấy chầy.

Bỗng đâu mới vừa năm ngoái rồi đây, khi Thánh Đức Tổ Đình ở Cần Thơ cử hành đại lễ khánh thành, thì Đấng Chí Tôn lại ban cho câu đối như vầy:

CHIẾU sắc ĐẠI THỪA quy bổn tánh

MINH truyền CHƠN GIÁO phục linh căn.

Thấy ẩn trong đôi liễn có bốn chữ ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO, lại có hứa sẽ minh truyền, thì chúng tôi biết mấy trông mong ao ước. Nào dè Thiên tùng nhơn nguyện, hôm vừa cuối xuân, Đấng Chí Tôn lại thình lình sắc lịnh khởi từ ngày Sóc, trong tiết Trọng Thu, năm Bính Tý này, Chí Tôn sẽ bắt đầu ban cho nhơn loại một quyển ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO. Ôi thôi! Mừng này có biết lấy chi cân bằng. Chúng tôi liền vội vã lo việc phụng lục, rồi phổ thông, ấn tống tức thì.

Vẫn biết dùng cùng không dùng, nạp hay bất nạp là quyền riêng của mỗi người; song chúng tôi đây chỉ vì gặp được một bức họa đồ trong ấy đã bày vẽ đành rành đường nẻo đi ngay đến cửa giải thoát, thì chúng tôi bao giờ há nỡ độc thiện kỳ thân, đành lòng cắp củm ôm riêng cho mình, nên rất lấy làm hân hạnh mà được phép đem ra cống hiến cho đồng bào cây kim chỉ nam rất chắc thiệt, quý báu vô giá ấy.

Rất mong các bạn đồng nhân sẽ chẳng nệ công phu mà khảo xét chiêm nghiệm cho tận cùng đáo để cái giáo lý trong mấy lời thánh huấn trong bửu quyện đây.

Được vậy, miễn được vậy chúng tôi cũng hết sức hài lòng vui dạ, mà cúi dâng quyển bửu kinh này cho tất cả đồng nhân trong hải nội.

Rất mong thay!

Đệ tử phái Chiếu Minh

(Trọng Thu Bính Tý 1936)


CHƯƠNG I

HÌNH NHI HẠ HỌC

GIÁO LÝ CÔNG TRUYỀN

*

4 tháng 9 Bính Tý

THÁNH TỰA

THI

ĐỘNG lòng thương xót buổi đời nguy

ĐÌNH hội Phật Tiên đã mấy kỳ

HỒ điệp mê man chưa tỉnh thức

ĐẠI TIÊN TRƯỞNG giáng hoát vô vi

Bần Đạo chào chư đạo tâm. Bần Đạo đắc lịnh giáng đàn trước phô diễn đôi lời đạo đức hầu giác ngộ chúng sanh thức tỉnh tâm hồn mà truy tầm nguồn cội, sau nữa mừng Đại Đạo ban hành quyển ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO để minh truyền diệu pháp độ rỗi nguyên nhân, thoát kiếp luân hồi, huờn nguyên phản bổn.

THI

ĐẠI đức Nam phương hóa đạo huỳnh

THỪA cơ mật nhiệm thức tâm linh

CHƠN truyền đạo chuyển quy linh tánh

GIÁO dục hồn dân trí huệ minh

BÀI

Minh Chơn Đạo thời kỳ mạt kiếp

Thức tỉnh đời cho kịp Long Hoa

Phổ thông chơn lý cộng hòa

Nhận nhìn cả thảy một CHA trọn lành

CAO ĐÀI GIÁO lưu hành phổ tế

Pháp chánh truyền cứu thế thoát thân

Bốn phương phát triển tinh thần

Gội nhuần võ lộ hồng ân CAO ĐÀI

Gần tận thế NGÔI HAI ra mặt

Đặng toan phương dìu dắt chúng sanh

Chỉ tường cội phước nguồn lành

Giác mê tỉnh ngộ tu hành siêu thăng

Cuộc tang thương dữ dằn trước đó

Mà nào ai có rõ chi đâu

Rồi đây chung chịu thảm sầu

Không nương đạo đức khó hầu tránh tai

Nạn khổ cuộc tương lai dữ dội

Nhơn vật đồng thay đổi tiêu tan

Có ai thấu máy hành tàng

Dinh hư tiêu trưởng rõ ràng không sai

Trời Phật thấy trần ai đại họa

Nên giáng phàm vớt cả tàn linh

Rải gieo chơn lý Đạo Huỳnh

Quy nguyên Tam Giáo phục bình cơ quan

Phóng thêm một con đàng chánh đại

Để người tầm trở lại bổn nguyên

Lâu đời Tam Giáo thất truyền

Ngày nay Đại Đạo dựng giềng quy mô

Chỉ thấu chỗ hư vô tịch diệt

Khoa bí truyền vốn thiệt cao siêu

Luyện thành bất diệt bất tiêu

Vững vàng bền bỉ tiêu diêu lạc nhàn

Bớ chúng sanh! Linh thoàn chờ rước

Rước những người hữu phước tiền căn

Đời mà cải hối ăn năn

Tu đơn luyện đạo siêu thăng cõi ngoài

THI

Ngoài cảnh Thần Tiên báu lạ lùng

Chứa người phước đức hưởng thung dung

Một màu thanh bạch không dời đổi

Khoái lạc ở an mãi đến cùng.

Thời kỳ tận thế, nên chi Đại Đạo phục hưng, để độ rỗi linh căn quy hồi cựu vị. Từ Bàn Cổ sơ khai đến ngày Thánh Nhơn xuất thế đem chơn truyền thuyết minh lý Đạo, bành trướng khắp bốn phương để tỉnh thế độ đời cho rõ lý cao siêu của trời đất, hầu tầm đường siêu thoát cho thuận với lý thiên nhiên cơ Tạo Hóa. Tam Giáo phát hưng độ người thành đạo hằng hà sa số.

Đến ngày nay đã nhiều đời, nên chi cái giáo lý thất lạc chơn truyền, số tu luyện thì nhiều mà thành Phật Tiên không đặng là vì khoa nội giáo bí truyền rất là u ẩn, Phật Tiên chẳng dám lộ bày để khẩu khẩu tương truyền, tâm tâm tương ấn, chớ không bày lậu ra cho người thế gian biết đặng. Pháp đạo u huyền nên tả chép vào đơn thơ để lưu truyền lại, nhưng những lời trong đó rất ẩn vi khó hiểu khó tầm. Mỗi vị tả ghi vào một ý đặt tên ra trăm ngàn thứ, làm cho đời sau khảo cứu lấy làm mờ hồ.

Bần Đạo xin kiếu.

____________

 

 

 

 

30 tháng 7 Bính Tý

Khai Kinh

GIÁC MINH KIM TIÊN

Chào chư đạo hữu lưỡng phái. Tịnh đàn, tịnh tâm nghe.

THI

GIÁC ngộ Đạo mầu thoát khổ tâm

MINH khai diệu pháp khả sưu tầm

KIM quang chiếu tỏa tri cơ Tạo

TIÊN Phật giáng truyền Thánh bút lâm.

Giờ nay là chí nhựt NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ truyền mạng lịnh chuyển khai quyển ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO. Vậy thì chư đạo tâm chí kỉnh chí thành cầu nguyện Đấng CHÍ TÔN ban phước lành tất cả vạn linh giác ngộ chơn truyền thoát ly u khổ. Vậy ngã báo tin trước cho chư đạo tâm sắp đặt chỉnh tề, nghiêm lịnh có THỈ TỔ ĐẠI TÔN SƯ giáng phàm cùng là TAM THANH THƯỢNG GIÁO ngự lâm phê quyển ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO.

Mỗi đấng ấy lâm cơ thì chí kỉnh chí thành, cúc cung thủ lễ. Chư đạo tâm tuân hành. Ngã xuất cơ.

*

THỈ TỔ ĐẠI TÔN SƯ

HỒNG mông phân định trược ly thanh

QUÂN tử tri cơ tất đạt thành

LÃO luyện chơn thân huờn chánh giác

TỔ truyền tâm pháp khả cần phanh.

THẦY mừng các con. THẦY ban ơn lành cho các con.

Giờ hôm nay, vì lòng từ bi, THẦY thương xót cả chúng sanh nên phải nương gậy giáng đàn chỉ giáo cho rõ nguồn đạo đức.

THI

ĐẠI Đạo độ nhơn thoát hải trần

THỪA thanh thăng thượng dĩ kim thân

CHƠN như phản bổn nghi tu kỷ

GIÁO khả hành chơn khiết trược phân.

THẦY rất mừng cho cả sanh linh trong thời kỳ thiên ám địa hôn nầy mà may đâu có ngọn đuốc thiêng liêng soi sáng khắp năm châu bốn bể. THẦY rất mừng thay, vui thay, hân hạnh thay cho các con! THẦY ban phước huệ cho mỗi con đạo tâm ráng lo tu luyện, lập công bồi đức.

THẦY thăng.

*

TAM THANH THƯỢNG GIÁO

THI

THÁI cực hư vô nhứt khí thiêng

THƯỢNG thanh khinh, trọng trược ly Kiền

ĐẠO mầu năng độ thành Tiên Phật

TỔ giáo chơn ngôn thị hữu duyên

THẦY mừng trong hàng đệ tử cùng các đẳng chúng sanh. THẦY lấy làm vui mà đặng thấy ngày hạnh phúc chung cho nhơn loại. Vì lòng từ bi, ĐẠI ĐỨC CHÍ TÔN hạ mạng lịnh, chuyển khai ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO độ rỗi nguyên nhân phục hồi cựu vị.

THI

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO chuyển lần ba

Độ dẫn sanh linh đến Bửu Tòa

Thoát khỏi mê đồ vui thắng cảnh

Đạo mầu chấn chỉnh hội Long Hoa.

THẦY ban phước lành cho các đệ tử và mừng cho các đẳng chúng sanh.

THẦY thăng.

*

THI

NGUƠN thần dục đắc hữu minh quang

THỈ khả phân thanh phản vị Càn

THIÊN thị Hà Đồ Càn vi chủ

TÔN chi vi Đạo thiểu tri tàng.

THẦY mừng chư môn đồ.

TRƯỜNG THIÊN

THẦY ngồi trước án ngó ra

Phút vừa mạng lịnh Bửu Tòa đem sang

Nên chi lật đật giáng đàn

Chuẩn phê CHƠN GIÁO lưu tràn [truyền] độ dân

ĐẠI THỪA NGỌC ĐẾ ban ân

Chuyển tâm tánh thiện bước lần nẻo ngay

Phật Tiên Thần Thánh chau mày

Vì thương sanh chúng đọa đày trầm luân

Đã mê đắm tục quen chừng

Lạc xiêu ngoại đạo máng chưn bẫy dò

Đời sao đời chẳng biết lo

Gây ra tội lỗi khổ to nạn đầy

Ba phen vì Đạo vì THẦY (Cười...)

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO lần nầy tỉnh mê

Biết căn tầm lối băng về

Đoạn dây oan nghiệt đặng kề Ngọc Kinh

Bảo tồn tịnh luyện nguơn tinh

Hiệp cùng thần khí điểm linh phục huờn

Dùng phương chế thuốc luyện đơn

Cho thành Đại Giác Chơn Nhơn phi phàm

Mùi đời đừng có mến ham

Phật Tiên phẩm ấy lên làm khó chi

Khuyên cùng sanh chúng tu đi

Coi trong phép nhiệm huyền ky [cơ] thể nào

Chớ đừng luận biện thấp cao

Rồi không phanh luyện phải nhào lộn đa!

THI

Đa ngôn khuyên bỏ tánh tâm phàm

Chi đó mùi đời chỉ mến ham

Ham chuộng lợi danh sa Địa Phủ

Sao bằng đạo đức cố công làm.

THẦY ban ơn lành chư môn đồ.

THẦY thăng.

*

THI

LINH quang chiếu diệu hiệp thiêng liêng

BỬU pháp thần thông Chánh Đạo truyền

THIÊN địa tuần huờn quy bổn tánh

TÔN thành cơ ngẫu phản huờn nguyên.

Bần Đạo mừng chư hiền đồ. Giờ hôm nay Bần Đạo đắc lịnh THƯỢNG HOÀNG, nên chi phải lật đật giáng phê Thánh Tựa.

THI

ĐẠI hóa càn khôn hạo khí đơn

THỪA cao quán triệt Đạo minh tồn

CHƠN thanh lý mục khai tâm tánh

GIÁO hóa thức thời đắc hội nguơn.

(Cười, cười...) Vì buổi đời hạ nguơn, cơ tuần huờn dĩ đáo, nên chi Đại Đạo phục hưng, chơn truyền phát khởi. Nhưng cõi trần ai là nơi chung chạ, ngọc trắng cát lầm, vàng thau lộn lạo, chánh hưng tà dấy, phàm thánh lẫn nhau, chưa phân bạch hắc. Phật Tiên giáng thế thì ma quỷ cũng ra đời. Trời độ rỗi chúng sanh, quỷ giựt giành nhơn loại. Đó là thời kỳ bá đạo cạnh tranh, kẻ hữu phước Trời giành, người vô phần quỷ giựt.

Ngày nay, Đức CHÍ TÔN vì lòng bác ái bao la mới ban cho đời một quyển ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO mà biện minh hư thiệt giả chơn để giúp cho đời có thể tầm lối chánh, lánh đường tà mà thoát nạn chung trong trần cấu.

Quyển kinh nầy là hồi chuông giác ngộ, tiếng trống tỉnh mê, ngọn đuốc nhựt nguyệt quang minh sáng soi khắp cả càn khôn thế giới.

Thăng.

____________


15 tháng 8 Bính Tý

TAM GIÁO THÁNH NHƠN

THI

KHỔNG môn giáo huấn đạo luân thường

PHU ngoại càn khôn đắc tánh dương

TỬ phủ an vui mùi đạo lý

Giáng sanh Châu mạt đợi Linh Vương.

Bần Đạo miễn lễ, chào chư liệt đẳng hiền đồ.

Bần Đạo lấy làm vui lòng đẹp ý mà trông thấy thời kỳ đạo đức chấn hưng, Phật Tiên giáng thế, kinh Thánh lưu truyền. Ấy là hạnh phúc chung cho toàn thể chúng sanh. Bần Đạo ước mong sao chư liệt đẳng hiền đồ phấn chí tu luyện cho đạt thấu cơ mầu nhiệm, lý vô vi, hầu khêu sáng ngọn đuốc tinh thần mà cứu vớt trăm họ muôn dân lạc lầm vào con đường tăm tối.

THI

Vẫn ước mong cho cộng lạc hòa

Tinh thần phát triển thế âu ca

Quốc dân xướng dậy tu Thiên Đạo

Phong hóa tô thêm mới mẻ mà.

TRƯỜNG THIÊN

Một mình ngồi trước Động Đào

Toán cơ Tạo Hóa lẽ nào tương lai

Dòm đời than vắn thở dài

Nhơn dân mê mết sắc, tài, lợi, danh

Phút đâu có lịnh TAM THANH

TÀNG THƠ TRƯỚC TIẾT lập thành quyện kinh

Mời GIÀ giáng điển thiên linh

Chiếu phê Thánh bút thuyết minh chơn truyền

Nên chi vội vã đi liền

Cỡi mây thẳng đến đàn tiền chuyển cơ

Thấy đời không lẽ bỏ lơ

Nên chi trao quyện đồ thơ đạo mầu

Họa may có ích về sau

Nhơn sanh tỉnh ngộ quày đầu về nguyên

Nhớ xưa Thánh Đạo ban truyền

Dựng nền phong hóa chỉnh yên cuộc đời

Do theo pháp luật cơ Trời

Cang thường luân lý cho người noi theo

Hầu toan tránh sự lầm eo

Chỉ phương thoát kiếp nạn nghèo họa tai

Tùy tùng cổ vãng kim lai

Định hồn quốc chủng đức tài phô trương

Trung Dung noi đấy làm gương

Chỗ minh minh đức là phương siêu phàm

Than vì người cả tánh tham

Ưa bề giả tướng mến ham tục đời

Làm cho Nho Giáo rã rời

Tiếc chưng nền cũ tơi bời đổ xiêu

Về phần thực tế thì nhiều

Tam Cang Thường Ngũ làm điều luật chung.

Luận qua Đại Đạo Trung Dung

Chưa ai nghe thấu chỗ cùng đạo Nho

Rừng Nhu biển Thánh khôn dò

Tam Tông Đạo ấy một lò sanh ra

Càng ngày chí thiện càng xa

Nhơn tình đạm bạc, lòng tà dấy lan

Đời rày hung bạo ngỗ ngang

Lòng người bất chánh, dạ càng bất nhơn

Nên chi quỷ giận Thần hờn

Trời ghen đất ghét chịu cơn khổ sầu

Họa tràn dẫy khắp năm châu

Thiên tai địa ách khó hầu thoát thân

Xanh kia một Đấng cầm cân

Thưởng răn cho kẻ hữu phần vô duyên

Thấy đời thêm luống não phiền

Vô hình Phật Thánh Thần Tiên thở dài

Động lòng THÁNH CHÚA NGÔI HAI

Cảnh Tiên đành bỏ, chẳng nài khổ lao

Lâm phàm khai hóa Đạo Cao

Ban truyền chánh pháp, luyện trau tinh thần

Thuyền từ tế độ nguyên nhân

Thả dòng biển khổ cứu phần trầm luân

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO chấn hưng

Tam nguơn dựng lại phong thuần âu ca

Xưa kia Tam Giáo, Tam Tòa

Ngày nay chung lại một nhà phổ thông

Thuyết minh chánh lý đại đồng

Làm cho con Lạc cháu Hồng mở mang

Dựng đời Ngũ Đế Tam Hoàng

Trăm nhà muôn họ vững vàng thảnh thơi

Chưa ai thấu đáo cơ Trời

Rồi ra kích bác lắm lời dị đoan

Đạo Cao sắp đặt lớp lang

Chia ra nhiều hạng thế gian dễ tìm

Đạo Trời phẳng lặng im lìm

Thấp cao nặng nhẹ, nổi chìm vốn không.

THI

Không ấy là phương thoát kiếp trần

Đêm ngày đào tạo vóc kim thân

Hư vô tịch diệt cơ siêu thoát

Thanh tịnh tâm an cảnh xuất thần.

KỆ

Thành lòng đảo nguyện Tiên Gia

Lui về Tây Vức là nhà Thánh Nhơn.

Thăng.

*

THI

đào mầm tược tượng long lân

LÃO luyện đơn thành nhị xác thân

TỬ phủ ngồi tu lo nấu thuốc

Giáng sanh Thương đợi, Võ Đinh Quân.

Bần Đạo chào chư liệt đẳng hiền đồ.

Kinh Thánh ẩn vi lý Đạo mầu

Lịnh Trời ban xuống dễ gì đâu

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO minh Thiên lý

Độ tận chúng sanh thoát bể dâu.

TRƯỜNG THIÊN

Ngồi trong động phủ chế đơn

Xây lò bát quái hiệp huờn âm dương

Thuốc linh nấu uống sanh trường

Dày công cố chí mới tường phép linh

Bỗng vừa ngó trước đơn đình

Thiên Cung hạ lịnh phê kinh ĐẠI THỪA

Vội vàng giá võ đến trưa

Thuyết minh cơ Đạo, mây mưa tỉnh hồn

Cho đời mở hoát trí khôn

Hầu toan thoát khỏi cái phồn dị đoan

Xưa tô nền tảng vững vàng

Nhưng cao quá độ người càng khó leo

Máy linh khó thế lộ dèo

Đài cao trăm trượng ráng trèo mới hay

Phép mầu rõ đặng hiếm ai

Bị chưng then đóng cửa gài khó vô

Ẩn vi trong bát quái đồ

Có chìa khóa phép mở xô vô tìm

Vô vi lặng lẽ trang lìm

Ngấm mò đáy biển châu chìm vớt lên

Tu đơn chí khí vững bền

Để tâm thanh tịnh làm nền Tiên Gia

Đạo truyền im ẩn sâu xa

Chỉ phương tu luyện thoát ra biển trần

An vui mùi đạo Thánh Nhân

Song tu tánh mạng diệt lần nghiệp duyên

Say mê gặp chỗ bổn nguyên

Quày đầu trở lại cho yên tánh tình

Đơn thơ lý Đạo phát minh

Nhưng nay sai lạc giữ gìn ích chi

Đời còn biến cải tai nguy

Nhơn sanh cơ thể suy vi rất nhiều

Thuốc xưa nay uống bao nhiêu

Nhưng không trúng bịnh khó tiêu đặng mà

Bịnh nay thời khí bất hòa

Phải dùng đơn dược chế ra hiện thời

Ắt là hết bịnh như chơi

Người tu cũng thế tùy thời quy y.

THI

Y pháp hành trì cửu khiếu thông

Đạo tâm thanh tịnh chiếu minh hồng

Hiệp hòa thần khí nương hơi thở

Thường chuyển pháp luân hội cọp rồng.

Bần Đạo chào chư hiền đồ. Bần Đạo lui.

Thăng.

*

THI

tâm ái chúng đọa luân hồi

ĐẠT đạo độ đời trở lại ngôi

TA quyết phá tan vòng tứ khổ

Chiêu Vương giáng thế điểm tô bồi.

Bần Đạo từ bi, chào các môn đồ.

THI

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO góp đầy pho

Đạo lý thuyết minh ráng kiếm mò

Kinh báu lưu truyền đời thoát khổ

Ai người căn kiếp sớm toan lo.

Lo phương chống vững cuộc tương lai

Níu Đạo tu đơn kẻo lạc loài

Thuận mạng Thiên cơ hành Chánh Đạo

Khuyên đừng lưu luyến chốn trần ai.

Phật Giáo dạy đời một chữ KHÔNG

Hư vô tịch diệt chốn Tiên Bồng

Bất sanh bất tử cơ nhàn lạc

Phục đắc linh căn đạo lý thông.

Các môn đồ ráng tu tịnh. Bần Đạo ban ơn chung, Bần Đạo lui.

Thăng.

____________

15 tháng 8 Bính Tý

Cao Đài XuẤt ThẾ

ĐẠI ĐẠO HƯNG TRUYỀN

THI

CAO Tiên xuống thế độ nguyên nhân

ĐÀI bửu rước ai đã thoát trần

GIÁO dục đời mê ra trí huệ

CHỦ tâm phân định luyện tu cần.

THẦY các con. THẦY mừng các con.

Các con nam nữ tịnh tâm nghe:

THI

Kinh truyền xuống thế giải oan khiên

Một bộ ẩn vi Thánh Đạo truyền

Nghĩa lý đầy pho cơ xuất thế

Ai người hữu hạnh gặp lời Tiên.

THI BÀI

Hồng trần nô nức đua tranh

Xô qua đẩy lại giựt giành lấn chen

A nhào vào chỗ đê hèn

Than ôi! Bươm bướm mê đèn chết thân

Làm người dễ có mấy lần

Tam sanh hữu hạnh mới gần Phật Tiên

Mấy khi gặp Đạo hưng truyền

Thiệt là phước đức người hiền biết bao

Ngắm xem kim cổ lẽ nào

Những trang quân tử anh hào xưa nay

Muốn tầm Đạo thoát trần ai

Dày công khổ trí đêm ngày vái van

Núi cao cũng phải tầm sang

Công phu khổ hạnh chí càng nông thêm

Điều quy cựu pháp khép kềm

Sắc tài tửu khí không thèm mến ưa

Rửa lòng ăn những muối dưa

Mượn y bá nạp mà chừa dục tâm

Người tu giả dại, giả câm

Giả đui, giả điếc lo tầm Đạo cao

Thủ thường phận giữ thanh cao

Nhứt tâm, đại chí anh hào vượt qua

Khử trừ muôn quỷ ngàn ma

Thất tình lục dục nên xa lánh chừng

Lửa lòng dụt tắt không hừng

Thức thần sai khiến thì đừng nghe theo

Nặng mang xác thịt hiểm nghèo

Mà còn lội suối băng đèo khổ tâm

Mấy ai cho khỏi lạc lầm

Vì chưng xác thịt ưa tầm chuyện hư

Dục tình luyến ái nên trừ

Những điều ưa chuộng thì từ nó ra

Để tâm an tịnh, điều hòa

Quy nguyên tam ngũ một nhà chung vui

Con rõ Đạo, con biết mùi

Thì con lựa chọn tới lui nẻo nào

Tinh thần đừng để lãng xao

Tâm hồn lay động quỷ ào chen vô

Mắt, tai, mũi, miệng, ý đồ

Chớ buông lung nó mà khô tinh thần

Nặng nề mang một chiếc thân

Đường xa muôn dặm khó gần mà mong

Dẫu dùng sức ngựa truy phong

Mãn đời cùng kiếp cũng không tới mà

Chừng nào các trẻ nghe GIÀ

Luyện đơn, tu tịnh, chỉ khoa bí truyền

Cho mà tạo Phật tác Tiên

Quay tròn bánh phép, Đạo huyền phát khai

Xuất thần ra mấy cõi ngoài

Nghêu ngao cảnh lạc trần ai thông đồng

Linh hồn hiệp khí hư không

Nội trong nháy mắt tri thông đất trời

Mặc tình bốn biển vui chơi

Bỏ rồi xác thịt, mở rồi cùm gông

Tu Tiên giữ tánh không không

Toan phương tháo cổng, phá lồng nhảy ra

Sự đời đừng có đắm sa

Vô vi thanh tịnh hiệp hòa Thần Tiên.

THI

Tiên Phật cũng dùng một phép tu

Mà thành chánh quả vẹt sương mù

Người đời bao nỡ chôn hình ảnh

Muôn kiếp không ra khỏi ngục tù.

Phước lành ban bố tiết Trung Thu

Non nước đầy vơi một bóng thu

Thu ở thu về ai có biết

Thu qua rước khách, khách nào tu.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

24 tháng 9 Bính Tý

GIẢI NGHĨA BỐN CHỮ

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO

LÝ THÁI BẠCH ĐẠI TIÊN TRƯỞNG

Bần Đạo mừng chư hiền nam nữ.

Bốn chữ ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO nó có nghĩa lý rất cao siêu mầu nhiệm.

Chữ ĐẠI là lớn. Đã rằng lớn thì còn chi lớn nữa. Nó có thể bao quát cả càn khôn võ trụ, nó cao thượng vô hình, không chi ở ngoài nó đặng.

Đã vậy, nó còn có một cái nghĩa riêng về lẽ Đạo nữa. Nghĩa riêng ấy như vầy:

Chữ ĐẠI là chữ Nhơn với chữ Nhứt . Chữ nhơn là người, viết hai phết, tức là âm dương hiệp nhứt, mà âm dương hiệp nhứt thì phát khởi càn khôn hóa sanh vạn vật.

Vả nhơn là người, hễ người biết tu luyện cướp đặng cơ mầu nhiệm của Tạo Công thì là đắc nhứt. Mà nhơn lại đắc nhứt nữa (chữ Nhơn thêm chữ Nhứt là Đại ) thì vĩnh kiếp trường tồn, diên niên bất hoại.

ĐẮC NHỨT LÀ GÌ?

Nghĩa là đặng MỘT. Một tức là cái pháp độc nhứt vô nhị, cái pháp kín nhiệm, huyền vi của Tiên Phật, khẩu truyền tâm thọ, để cổi xác phi thăng, siêu phàm nhập thánh. Có câu: Thiên đắc nhứt: THANH; Địa đắc nhứt: NINH; Nhơn đắc nhứt: THÀNH. Trời đặng một ấy mà khinh thanh; Đất đặng một ấy mà bền vững; Người đặng một ấy mà trường tồn.

Chữ THỪA là phẩm bực, cao thì cao tuyệt mù, thấp thì thấp tột đáy. Nó không giới hạn định phân. Nhỏ như hột cát, lớn tợ Thái Sơn. Nó bao quát càn khôn võ trụ. THẦY tùy theo trình độ tấn hóa nhơn sanh mà ban hành đạo đức. Bực thông minh trí huệ hay là hạ tiện thường nhơn cũng có thể tu theo được.

Chữ CHƠN là chơn lý. Cái chơn lý của Trời ban ra. Ai ở trong trời đất cũng phải tuân hành mạng lịnh. Hễ thuận tùng chơn lý ấy thì đặng an nhàn tự tại, còn bỏ xa chơn lý ấy phải chịu khổ sở ngu hèn.

Hay cũng có nghĩa: Chơn là chơn truyền. Truyền cái cơ Đạo bằng cách chơn thật, rõ ràng, không ẩn núp cao xa sâu kín mà làm cho chúng sanh phải khó hiểu khó tìm, rồi thất lạc chỗ chơn truyền đi.

Chữ GIÁO là dạy cho người đời rõ biết căn bản, linh tánh phục hồi. Chữ giáo là giáo hóa, giáo dục cho nhơn quần xã hội, phá mê những kiếp đã mang tội lỗi nặng nề. Nhờ cái cơ giáo mà loài người được tấn hóa một cách lẹ làng, bước đến nấc thang văn minh, tinh thần đạo đức đời nọ sang đời kia, liên tiếp mãi nhau, không bao giờ ngừng nghỉ.

Còn nói tóm bốn chữ ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO thì:

ĐẠI THỪA là phương pháp tu luyện cao trỗi hơn mấy độ bực tiểu thừa, để riêng cho hạng người chán đời tầm Đạo, thoát kiếp luân hồi, tầm nơi an nhàn, thanh tịnh là cảnh Bồng Lai. Những phép đại thừa đó thuộc về tâm pháp bí truyền, cái Thiên cơ bí mật của Thánh Nhơn khẩu khuyết tâm truyền để cho người tu cầu bất sanh bất tử.

CHƠN GIÁO là cái cơ siêu hình bày tỏ lẽ vô vi chơn lý, đem cái phép chơn thật mà dạy đời tu hành cho khỏi nghịch với Thiên cơ, phạm vào đường tội quá. Có chơn giáo là vì Tam Giáo đã thất chánh truyền. Ngày nay Đại Đạo phải phục hưng đem cái cơ mầu nhiệm để truyền dạy người đời được thoát kiếp trần ai mà đoạn dứt mối dây luân hồi quả báo, lấp biển khổ đổ thành sầu, nhơn loại mới mong nhảy ra khỏi cái bầu tang thương biến cải được.

Ấy là nghĩa của bốn chữ ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO vậy.

Bần Đạo thăng.

____________

25 tháng 9 Bính Tý

ChỈ Ý ThuyẾt Minh

THI

CAO thượng bổn nguyên Đạo chí thành

ĐÀI tiền chực rước đám lương sanh

GIÁO minh chơn lý truyền tâm pháp

CHỦ ý vào lòng ráng luyện phanh.

THẦY mừng các con. THẦY miễn lễ các con.

PHÚ

Đời cùng cuối, Phật Tiên giáng hạ, đem Đạo mầu phổ hóa khắp Đông Tây.

Cuối hạ nguơn máy Tạo vần xây, nạn tiêu diệt, sự họa tai không tránh khỏi.

Cơ dĩ định tang thương biến cải, ôi là đời sao quá dại chẳng thức lý tầm nguyên.

Phong tục đành loạn lạc ngửa nghiêng, bỏ mất mối giềng của Đạo Trời là luân thường cang kỷ.

Sao mà đời không chịu gia tâm suy nghĩ, để đặng tầm Thiên cơ cầu diệu lý mà luyện kỷ, hầu quày trở lại chỗ nguyên thỉ cựu ngôi.

Để làm chi cứ mang lấy nạn khổ mãi luân hồi, THẦY dòm thấy luống chua xót đứng ngồi không yên dạ.

Nên hội Tam Giáo Công Đồng, THẦY lập tờ đoan thệ, đem Đạo mầu phổ hóa độ tất cả đám quần sanh.

Nếu các con chẳng chịu tu hành, không bỏ dữ làm lành, Đạo không thành THẦY nguyện không trở về ngôi vị cũ.

Dạy hết tiếng mà cớ chi con không lưu tâm ký chú, khượi tinh thần nghe những lời TỪ PHỤ nhủ khuyên con.

Dẫu méo kia THẦY nắn đúc cũng ra tròn, bởi thương trẻ nên chìu lòn mà dìu dắt trẻ.

Thấy các con như gà kia lẻ mẹ, đương lúc còn bập bẹ, chít chiu nhau.

Thiệt là đời tai biến biết là bao! Lửa luyện tội thay hình đổi dạng.

Cuộc tiêu trưởng dinh hư bày trước mắt, mà mấy ai tường hãn, giáo lý truyền làm lơ lảng, con cái vầy cũng đáng phạt trừng thay.

Thiệt là THẦY vì thương yêu mà chịu trăm đắng ngàn cay, chìu lòn thế hạ mình độ thế, đã nhíu mặt nhăn mày biết bao là chua xót.

Đại ân xá tội tình thì các con nên trau giồi cạo gọt cho sạch lòng, lấy thuốc thần khử tiêu loài sâu mọt nó ăn ruồng trong cốt tủy ngoại bì phu.

THẦY dạy con, con giác ngộ tầm tu, tu luyện đạo, THẦY mới thể độ ra khỏi chốn âm phù về nơi Cực Lạc.

Tâm thanh tịnh thì tinh thần khai phát, nhờ chí cao thượng đạt mới cướp đặng Thiên cơ.

Sao các con ngáo ngáo ngơ ngơ, tâm trí vẫn mập mờ, làm như khờ như dại?

Lời đạo đức THẦY truyền là hoát thông chánh đại, làm thì không làm, mà canh cải cho thất lạc hỏng hư đi.

THẦY thương con nên THẦY phải từ bi, chớ quyền thưởng phạt THẦY sợ gì không trừng trị.

Sao các con phụ phàng không biết nghĩ, lại đem THẦY nạp cho lũ quỷ ma mà chịu thịt đổ máu rơi.

Nhưng quá lòng từ bi thương cả mọi nơi, nên phải chịu lăn lóc với đời mà dựng gầy đạo đức.

THẦY dòm thấy những hạng người trí thức, lại toan lòng cướp giựt mà hiếp bức kẻ hiền ngu.

Nếu như vầy thì đời phải chịu lờ lu, chuộng vật chất, mê tửu khí sắc tài, đành chôn nhốt trong ngục tù của ma quỷ.

Người hối hận lo tu hành mà bươn bả quày đầu về nguyên thỉ, hiệp cùng Trời là đắc chí của bực thiện lương.

Trước mắt con trăm nẻo nghìn đường, chọn cho đặng một cái thẳng về chốn quê hương, khỏi lầm tà quái giáo.

Các con bị biết bao thành kiến bao quanh, những màn u minh che phủ, nào thấy tường pháp nhiệm mầu của cơ Tạo.

Bị thất tình lục dục làm mờ ám cho tinh thần lộn lạo, nên sa lục đạo chịu luân hồi.

Cả tiếng kêu, bớ các con ôi! THẦY là Chúa Tể bỏ vị ngôi xuống phàm cứu thế.

Công cực khổ, THẦY đâu có nệ, miễn sao con biết thấu cuộc giả trò đời là tệ, nghe lời THẦY tu cho đoạt huệ mà siêu xuất cõi hư linh.

Chốn thế gian là trọng trược vật chất hữu hình, không bền vững; nó tan nát thình lình như đám mây đương nổi.

Cái xác thịt tạm thời trong một lúc thì cũng tiêu tan như áo ngoài con cổi, cổi cho rồi thiệt nông nỗi vàn muôn.

THI

Muôn kiếp các con chịu lạc đường

Thấy vầy THẦY luống động lòng thương

Nên đoan thệ với hàng Tiên Phật

Lập Đạo không thành chịu tội ương.

*

THẦY LẬP CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO NHƯ THẾ NÀO?

THẦY thấy cuộc đời biến đổi, thời khí bất hòa, nhơn tâm xu hướng về đường vật chất, bỏ mất tinh thần, nên phạm vào đường tội lỗi, thiệt là đời lầm lũi mãi mà không định hồn tự hối, xúm lấn chen lội lặn tranh giành mùi tục lụy mà thay đổi chí cao minh.

Ba nền chánh giáo (NHO, THÍCH, ĐẠO) đã nghiêng chinh, nhơn loại thảy chuộng hữu hình, không cần vô vi thâm viễn.

Nay đã đến thời kỳ cuộc tuần huờn giáp mối, nền Đạo Trời vận chuyển mà phổ hóa sanh linh.

Tam Giáo xưa kia lập Đạo, lúc ban sơ truyền bá cơ diệu lý quang minh, bắt từ chỗ vô vi khẩu thọ tương truyền, lần lần xuống thì trở ra hữu hình mà Đạo mầu thất chánh, tâm pháp lạc sai, ấy là cơ Đạo đến thời kỳ cuối cùng của Tam Giáo thất chơn truyền diệu pháp.

Còn Đạo THẦY lại trái hẳn với Tam Giáo là bắt đầu truyền Đạo thì dụng hữu hình, lấy sắc tướng, âm thinh mà độ đời một cách lẹ làng, mau chóng. Vả lại, Đạo THẦY bắt đầu do chỗ hữu hình mà truyền bá, rồi lần lần mới dẹp hết chỗ hữu hình mà đi đến chỗ vô vi, là cơ siêu phàm nhập thánh. Vậy thà trước dụng cơ hữu hình để phổ hóa cho cơ Đạo dễ lưu thông; rồi cứ đó mà dắt dẫn cho nó tấn hóa mãi trên đường cao thượng, riết đến chỗ không hư tức là vô vi thì Đạo pháp mới phát minh, cơ diệu lý huệ tâm ứng lộ; thế là Đạo THẦY không hư hoại đặng. Mà không hư hoại đặng là nhờ ở chỗ hữu hình đi lên riết đến tận vô vi. Còn Tam Giáo xưa lại từ vô vi mà lần lần sa sụt xuống hữu hình mới thành đạo bế, rồi sai lầm ra ngoại giáo bàng môn.

Mà THẦY lập giáo kỳ nầy lại trái hẳn với nền cổ Đạo. THẦY chỉ dùng cái huyền cơ bí pháp mà truyền Đạo khắp dân gian. THẦY đem chơn pháp diệu huyền trao cho người luyện thành chánh giác thì phản bổn huờn nguyên. THẦY dùng huyền diệu cơ bút để hoằng khai cơ quan vô vi Đại Đạo. THẦY nhứt định không giao thánh giáo cho tay phàm nữa, vì trước kia Tam Giáo thất chơn truyền là cũng bởi thánh giáo ở trong tay phàm, nên các con canh cải làm sái lạc pháp linh. Vậy Thiên thơ THẦY định ngày nay THẦY lập giáo như vầy:

1. Trên là dùng huyền diệu thiêng liêng mà bảo tồn cơ Đạo.

2. Dưới để tự THẦY định mới có thể chuyển hóa nổi nhơn tâm, đủ sức thần thông, vận hành chơn giáo, chớ nếu THẦY mà mượn xác thịt nặng nề thì làm sao biến hóa thiên hình vạn trạng mà phổ độ chúng sanh cho mau chóng nổi sôi, rần rộ được; chớ dùng huyền cơ bí pháp tất có thể lưu thông nháy mắt khắp mọi nơi. Nhưng THẦY cũng phải chịu nhọc giáng thế mượn xác phàm NGÔ MINH CHIÊU đặng THẦY đem cái chơn pháp tâm truyền mà trao lại cho các con để các con giữ gìn hầu có trao lại cho người thiện căn hữu phước. THẦY lại luyện cho các con thấy cái pháp bí diệu đó đặng rõ cơ mầu nhiệm siêu phàm, tạo Thánh thai, để cho linh hồn nương đó mới trở về chỗ hư vô hiệp với THẦY là nơi an nhàn khoái lạc. Xong rồi THẦY lại trở về đặng dùng huyền pháp thiêng liêng mà chuyển hóa chúng sanh tuyên truyền Chánh Đạo.

Tại sao THẦY đã nói không giao chánh giáo cho tay phàm và không xuất thế, mượn xác phàm như Tam Giáo, mà rốt cuộc THẦY cũng có xuất thế, cũng có trao chơn pháp cho các con? THẦY giải cho các con rõ:

Nguyên Tam Giáo ngày nay đã thất kỳ truyền, tôn chỉ lạc sai, cơ quan xiêu đổ, cho nên tu thì nhiều mà không ai thành chánh quả, vậy nên nay THẦY phải giáng thế mượn xác phàm đặng đem cái tâm pháp bí truyền ấy trao dạy cho chúng sanh để thoát vòng sanh tử. Nếu không mượn xác phàm mới làm sao mà trao cái bí pháp đặng cho các con. Hễ bí pháp thì khẩu khẩu tương truyền, tâm tâm tương thọ, không được thấu lậu ra cho ai hay biết đặng, hoặc tả vẽ, giải phân trên giấy mực hay là dùng cơ bút mà truyền bí pháp đặng.

Cơ bút là để nắm quyền hành đạo giáo mà phổ hóa chúng sanh, để làm ngọn đuốc quang minh mà dẫn dắt người đến chỗ bổn nguyên là cùng mục đích đó thôi. Ấy nghĩa là THẦY dùng cơ bút mà truyền đạo đức tinh thần và huấn luyện vạn linh cho trở nên hạng người chí đức cao siêu Tiên Thánh Phật vậy.

Các con phải biết, các con tuy thọ bí pháp mặc dầu, chớ cũng phải chịu dưới quyền lực thiêng liêng sai khiến. Các con nào có dối đặng với THẦY đâu.

Các con nên biết Đạo mầu làm bửu phan tiếp dẫn.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

02 tháng 8 Bính Tý

ĐẠI ĐẠO LUẬN

THI

NHỨT khí hư vô tác tạo thành

BỬU mầu Đạo hóa trược phân thanh

CHƠN linh đắc ngộ tâm minh huệ

NHƠN trí thức tu pháp nhiệm hành.

Ngã chào chư đạo tâm nam nữ lưỡng phái.

Giờ nay, Ngã lai đàn là vì mạng lịnh Bề Trên sai khiến, đến báo tin chư hiền thành tâm nghinh Thánh Giá CHÍ TÔN ngự lâm giáo Đạo. Ngã chào, Ngã lui.

Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

THẦY các con. THẦY mừng các con.

THI

NGỌC sắc gia ban quyển Đại Thừa

HOÀNG thành Đạo tỉnh giấc mây mưa

THƯỢNG căn đắc ngộ tu tâm tánh

ĐẾ vị hồi nguyên chí mới vừa.

Giờ nay, THẦY lâm phàm bưng chén thuốc phá mê để cứu đàn con đang luống ngây ngô trong trần ai khổ hải. Các con khá biết rằng THẦY là một Đấng toàn tri toàn năng, thống chưởng quyền hành, hồng oai hồng thiện, chẳng phải không đủ quyền lực thiêng liêng mà thưởng phạt các con, nhưng vì lòng từ bi, THẦY quá yêu thương các con, phải lăn lóc cùng các con mà độ rỗi các con thoát khỏi chốn mê đồ.

THI

ĐẠI Đạo chấn hưng phổ hóa thành

THỪA cơ vận chuyển độ nhơn sanh

CHƠN truyền hoằng hóa vi Tiên Phật

GIÁO dục quần linh thuận mạng hành.

ĐẠO LÀ GÌ?

Đạo là hư vô chi khí, Đạo rất mầu nhiệm, sâu kín cao siêu. Trước khi chưa có trời đất đã có Đạo. Vậy Đạo đã tạo dựng nên càn khôn võ trụ, hóa sanh vạn vật muôn loài. Muôn loài vạn vật phải thọ bẩm khí hư vô mà sanh hóa mãi.

ĐẠO ẤY AI LÀM CHỦ?

HỒNG QUÂN LÃO TỔ làm chủ nó, vì đã chuyển pháp luân mà sáng tạo muôn loài. Đạo sanh trời đất, trời đất cũng phải dưới quyền hành của lẽ Đạo. Đạo không bao giờ hư hoại được, bền vững hoài. Các con không nên giờ khắc nào xa nó, còn nó thì sống, xa nó thì chết. Các con nghe:

TRƯỜNG THIÊN

Đạo mầu sản tạo càn khôn

Hư vô chi khí Chí Tôn chưởng quyền

Hóa sanh Phật Thánh Thần Tiên

Muôn loài vạn vật lưu truyền thỉ chung

Đạo vô tận, Đạo vô cùng

Đạo là mẹ đẻ khắp chung muôn loài

Đạo phân ngôi thứ Tam Tài

Đạo châu vi độ trần ai vững vàng

Đạo còn, người vật bền an

Đạo lìa, một khắc tiêu tan xác hồn

Đạo truyền dại trở nên khôn

Đạo ra cốt yếu bảo tồn chúng sanh

Đạo CAO nay đã lập thành

Đạo khai pháp luật ban hành thế gian

Đạo minh minh đức tăng quang

Đạo huyền thống nhứt hành tàng Thiên cơ

Đạo nay phản bổn huờn sơ

Đạo phân định trước ngày giờ quy nguyên

Đạo làm người hóa Thánh Tiên

Đạo ban huấn luyện đời hiền hậu lai

Đạo mầu luân chuyển hoát khai

Vận hành nhựt nguyệt trở day ngũ hành

Đạo Huỳnh tế độ chúng sanh

Đạo là Thiên lý lưu hành ngày đêm

Đạo không giảm bớt tăng thêm

Đạo là lặng lẽ khép kềm vạn linh

Đạo Trời vô ảnh, vô hình

Vô vi, vô xú, vô thinh, vô trần

Đạo Trời chẳng ngoại nhơn thân

Đạo khi trồi sụt, xa gần lại qua

Đạo không xen chánh lẫn tà

Đạo không non nớt, yếu già, mau lâu

Đạo trung cơ bí nhiệm mầu

Đạo không không ấy quày đầu về nguyên

Đạo nuôi nấng giữ mối giềng

Đạo hưng tâm pháp bí truyền luyện phanh

Đạo dạy bỏ dữ theo lành

Đạo phân thứ lớp đành rành tinh hoa

Đạo phân một, một hai ba

Là ngôi THÁI CỰC CHÚA CHA chưởng quyền

Âm dương hiệp với ngôi Thiên

Hóa sanh vạn vật mối giềng chẳng xao

Một hai ba ấy lẽ nào

Cho đi khắp chỗ cũng vào một ngôi

Đạo THẦY con chớ buông trôi

Đạo quy nhứt thống phục hồi linh căn

Đạo THẦY là ngọn bửu đăng

Đạo soi sáng khắp như trăng đêm rằm

Đạo thường ẩn núp nơi tâm

Đạo đâu non núi mà tầm nhọc công

Đạo Trời, người muốn rõ thông

Đạo diệt nhơn dục, tâm không tỏ tường

Đạo THẦY phưởng phất mùi hương

Mà không thấy rõ nẻo đường nào ra

Người xa Đạo, Đạo không xa

Muốn tri Đại Đạo, lòng tà đừng mang.

THI

Mang kiếp trần ai chịu não nồng

Nỗi vì quả nghiệp mảng long đong

Tùy cơ Tạo Hóa đền oan nghiệt

Muốn thoát luân hồi học chữ không.

Các con thành tâm nghinh THÁI THƯỢNG giải tiếp về chữ Đạo.

THẦY ban ơn các con. Thăng.

*

TẠi Sao Cơ ĐẠo RẼ Chia?

THI

THÁI hòa sản xuất Thánh Thần Tiên

THƯỢNG hạ chung lo nắm mối giềng

ĐẠO rẽ chia ba Trời định trước

TỔ quyền giáo dục chỉnh quy nguyên.

THẦY mừng trong hàng đệ tử.

THI BÀI

Cơ Đạo chuyển pháp linh ứng hóa

Độ quần sanh tất cả an nhàn

Đời còn tai biến thảm thang

Người người ưa chuộng theo đàng hư danh

Bỏ đạo đức tu hành luyện tập

Toan lẫn nhau bẫy rập hại đời

Động lòng ngôi cả CHÚA TRỜI

Thương đàn con dại cãi lời nhủ khuyên

Phế Ngọc Kinh giáng miền trần thế

Đem Đạo mầu phổ tế chúng sanh

Dạy cho thấu đáo cội nhành

Phục hưng Tam Giáo ban hành lý công

Nho, Thích, Đạo, Tam Tông chưởng Đạo

Đoạt Thiên cơ lập giáo trần ai

Dùng phương cơ nhiệm hoằng khai

Lâu năm tâm pháp đổi thay thất truyền

Pháp NHƯ LAI cửa thiền chế cải

Dùng hữu hình cho sái Phật Tông

Thinh âm sắc tướng tràn đồng

Làm cho xa mất chữ không đâu rồi

Đạo TIÊN GIÁO phục hồi tánh mạng

Chế ngũ hành tỏ rạng tam nguơn

Tâm thanh tịnh, luyện linh đơn

Lưu hành Thiên lý phục huờn nhơn tâm

Đạo thâm viễn người tầm chẳng thấu

Nên càng ngày ẩn giấu nơi trong

Về sau hậu học bất thông

Đem ra họa vẽ cua còng lôi thôi

Nền KHỔNG GIÁO buông trôi ngàn dặm

Chúng hậu Nho chác lắm điều hư

Ôm gìn hạ học khư khư

Chuộng phần thi cử lợi tư cho mình

Nên Tam Giáo phát minh một lúc

Truyền tinh thần un đúc quốc dân

Đời sau ưa thích chuyện gần

Lưu thông sắp xuống lần lần thất danh

Nay CHÍ TÔN lập thành Đại Đạo

Hiệu CAO ĐÀI phục đáo linh căn

Trời hôm nhờ ngọn huệ đăng

Dắt dìu sanh chúng tầm phăng mối giềng

Nhưng Đại Đạo tách riêng nhiều phái

Để tùy nhơn không phải thất truyền

Đạo chia tiền hậu nhị thiên

Về khoa siêu thoát, tâm truyền cơ quan

Lánh tục thế tầm đàng đạo đức

Xa tình đời hiệp nhứt bổn nguyên

Ngày đêm luyện đạo, tham thiền

Là CƠ XUẤT THẾ Tiên Thiên phục hồi.

CƠ NHẬP THẾ trau giồi hạnh đức

Giữ Tam Cang, tâm nhứt, Ngũ Thường

Thuận tùng luật chánh làm đường

Công truyền giáo hóa là phương giúp đời.

THI

Đời đạo nên lo nối bước theo

Đời không đạo đức chịu mang nghèo

Đạo đời tương ứng thành an trị

Đời đạo thấp cao cũng ráng trèo.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________


01 tháng 9 Bính Tý (1936)

NỀn TẢng Cao Đài ĐẠi ĐẠo

THI

GIÁC đạo thông thường lý chánh chơn

MINH tâm dưỡng tánh luyện kim đơn

KIM thân đắc ngộ siêu tam giới

TIÊN Phật chứng thành gội đức ơn.

Chào chư hiền nam nữ kim đàn. Ngã giờ hôm nay, vì đắc lịnh CHÍ TÔN đến bày tỏ đôi lời đạo đức. Vậy chư hiền thành tâm tịnh đàn, nghe tiếp.

TRƯỜNG THIÊN

Đạo đời hai nẻo lại qua

Người tu khuyên khá tìm ra cội nguồn

Trần ai ngây ngất khói un

Nhơn tình chôn đắm vào khuôn khổ đời

Kìa là vật đổi sao dời

Non mòn biển cạn cơ Trời biến thay

Họa chung chịu những đắng cay

Biết phương thoát khỏi trần ai não nùng

Đời người sao khỏi kiết hung

Nương thoàn đạo đức vẫy vùng thoát mê.

THI

Mê đắm tình đời luống khổ tâm

Muôn thu chịu mãi bước sai lầm

Xa đường Thiên Đạo không trông thoát

Nhơn dục cháy bừng đốt trí tâm.

Tâm phàm tử, đạo đức sanh

Làm cho trí huệ hiệp thành Phật Tiên

Nương thoàn thẳng tới Đào Nguyên

Là nơi an lạc niên niên hưởng nhàn.

PHÚ

Bần Đạo dòm thấy cuộc đời người biết bao nhiêu hạng mê say vì tửu khí sắc tài,

Mà đành chôn hết cả thân mình vào trong gió bụi.

Kiếp người ngắn ngủi, thoạt mất thoạt còn,

Luyến hồng trần làm mờ ám trí huệ sắt son,

Sa mùi tục tiêu mòn tinh thần đạo đức.

Ai là người trí thức, ai là kẻ hiền nhân,

Trải mắt xem thời cuộc quốc dân thì rõ biết luân thường đà bại hoại.

Lửa tham dục lừng lên cháy mãi,

Sóng ái tình bủa khắp chỗ, làm phá hoại nền phong hóa suy tồi.

Khói độc bay khắp chỗ, nhơn vật đồng mê mẩn lúc tỉnh hồi say.

Ôi là khổ mà mấy ai dòm ngó kỹ!

THI

Ngó kỹ mà coi khổ quá chừng

Sóng tình cuồn cuộn sớm dời chưn

Nhảy ra cho khỏi vòng nô lệ

Dụt tắt lửa lòng đạo đức hưng.

THI BÀI

Đuốc chơn lý khêu đà sáng tỏ

Đạo đức truyền đời rõ căn nguyên

Hồi đầu thọ pháp tâm truyền

Lo trau luyện tánh, Phật Tiên đắc thành

Xa nẻo Đạo tánh lành mờ ám

Khối tinh thần suy giảm muội mê

Cả mang tham dục nặng nề

Thê thằng tử phược khó bề thoát thân

Chôn trí huệ trong trần đày đọa

Bỏ thiện căn tai họa chập chồng

Cuộc đời có hóa ra không

Bởi chưng cá chậu chim lồng khổ thay

Đời loạn lạc miệt mài tâm trí

Đạo suy tồi ma quỷ hừng lên

Phá hư giáo lý móng nền

Muôn nhà trăm họ tiếng rền thở than

Nay đạo đức mở mang phong hóa

Tỉnh quốc hồn lánh họa an nhàn

Bước theo thẳng một con đàng

Trở về cựu vị hưởng nhàn thiên thu

Mặc kẻ thế võng dù xe ngựa

Lòng nhiễm trần lo rửa cho ra

Hiệp thành chơn lý tinh ba

Sửa mình nên đạo ôn hòa thiện lương.

THI

Lương phương diệu dược đã tầm ra

Ắt dứt si mê hết bịnh tà

Hồn vía tỉnh say thì tự hối

Khử trừ dứt tuyệt chứng trầm kha.

Thành tâm tiếp giá PHỤ HOÀNG ngự lâm. Ngã chào chư hiền. Ngã kiếu. Thăng.

THI

NGỌC minh chiếu diệu bửu linh thiêng

HOÀNG phụ hoát khai pháp chánh truyền

THƯỢNG đức tịnh tâm tu đắc quả

ĐẾ căn phản bổn hiệp thiên nhiên.

THẦY các con. THẦY mừng các con.

THI

Thiên nhiên lý Đạo chẳng phai mòn

Mòn ấy là do tại các con

Con biết siêng năng đào luyện mãi

Thì là sáng suốt tợ châu son.

Son sắt một niềm chớ đổi thay

Gìn ghi thánh huấn Đạo phô bày

Nương thoàn bát nhã hồi nguyên bổn

Níu vững chơn truyền kẻo sẩy tay.

Sẩy tay lọt tuốt xuống A Tỳ

Chịu những khổ sầu rắc rối nguy

Mờ mịt biết đâu tầm trở lại

Chung quanh bao chặt bít đường đi.

Đi lại mấy lần dạy bảo con

Siêng năng tu tịnh phận lo tròn

Sớm khuya chăm chỉ cơ siêu thoát

Thiện phước vò tròn một quả ngon.

Quả ngon dành để đợi chờ con

Hưởng thử đào tiên vĩnh kiếp tồn

Tự tại tiêu diêu nơi đảo Thánh

Vui say mùi Đạo chốn Bồng non.

Non Tiên dưỡng tánh mấy muôn đời

Khổ hạnh trải qua khắp mọi nơi

Tấn hóa noi theo chơn lý Đạo

Dày công mới thể đoạt cơ Trời.

Cơ Trời mầu nhiệm dễ gì tầm

Suy nghĩ cho ra tránh lỗi lầm

Thoát kiếp luân hồi nhờ trí huệ

Siêu phàm nhập thánh tại nơi tâm.

Tâm giác làm nên Phật Thánh Tiên

Người tu noi đấy đoạn nhơn duyên

Tâm mê dẫn dắt làm ma quỷ

Lộn kiếp lông sừng chịu đảo điên.

Điên đảo lòng con nỗi đạo đời

Đời còn rộn rực luyến mê chơi

Đạo thì cũng muốn tu thành Phật

Theo đạo thì con lại tiếc đời.

Tiếc đời nên cứ đắm vùi thân

THẦY đến vớt lên đã mấy lần

Tánh tục vẫn ưa màu sắc đẹp

Lòng phàm khó dứt khổ mê tân.

Tân trào cuồn cuộn sóng văn minh

Bủa khắp nền nhân đã gập ghình

Gió phất bùa mê đời muội trí

Dấy hừng vật chất thấy mà kinh.

Kinh sợ sau nầy có chuyện nguy

Sanh linh chung chịu cuộc sầu bi

THẦY thương không lẽ khoanh tay ngó

Lập Đạo toan phương giải thoát thì.

Thì giờ THẦY đã tái lâm rồi

Che chở cho đời tránh khúc nôi

Những tưởng tin và hành đạo đức

THẦY giùm giúp sức thoát luân hồi.

Hồi nào mê muội lỗi lầm sanh

Biết Đạo toan phương tập tánh lành

Vùng vẫy thoát ra màn hắc ám

Chống đương lũ quỷ bước cho nhanh.

Nhanh lẹ kịp đò kẻo trễ con

Trễ chơn trông đợi trí tâm mòn

Bao giờ gặp đặng thuyền qua nữa

Tiếng trống giục hồn tỉnh thức con.

Con thông đạo lý của CAO ĐÀI

Luyện vóc kim thân trí huệ khai

Tấn hóa tự nhiên đừng vọng tưởng

Tưởng điều hình bóng đó là sai.

THẦY GIẢI SƠ VỀ NỀN TẢNG CAO ĐÀI ĐẠO GIÁO.

Cái quy củ chuẩn thằng của đạo đức phải noi theo mà hành cho trúng phép, chớ nên canh cải phải sai lạc chơn truyền.

Về phương pháp tu tánh luyện mạng, thì vô vi, vô xú, các con tu luyện phải lo dụng công vận chuyển pháp luân y theo tâm truyền khẩu thọ. Nên hay không, là về phần trừu tượng vô vi, các con lấy trí phàm mắt tục mà lường đo dòm ngó sao thấu đáo? Thành hay không, là tại nơi các con trọn đủ đức tin, siêng năng tập luyện. Về phần vô hình thì trên có THẦY bố hóa cho, các con nào biết chi mà mong mỏi.

Đạo mầu một ngày một mở mang rộng lớn, người tu cũng thế. Luyện đơn nấu thuốc không phải một ngày một buổi chi mà thành, phải tận tâm trì chí cứ lo tu gom thần nhập định, bảo tinh, dưỡng khí, tồn thần, lâu ngày tụ kết lại thành nhị xác thân nhưng phải luyện cho đủ đầy ngày tháng, chớ đừng nóng nảy. Thí như cái cây, gieo hột xuống, nứt mộng lên hai lá, lần lần đâm tược nhảy chồi, đơm hoa trổ trái, là do nơi quyền luật thiêng liêng. Nó hấp thụ khí âm dương mà lần lần to lớn, chớ có ai làm cho nó lớn đặng và muốn mau trổ trái đơm bông bao giờ? Xưa người nước Tống cấy mạ thấy lâu lên, nóng ra nhớm gốc cho nó cao thêm, không ngờ phải chết. Ấy là cái triệu chứng để cho các con noi đấy làm bằng, cứ lo tu tịnh đừng nhiều chuyện lắm lời, tầm kinh điển đơn thơ, làm cho trí óc mờ hồ lộn xộn. Thánh Hiền xưa lấy [mượn] nhiều tên đặt để ra món nầy vật kia, muôn đường nghìn ngõ, nào là long hổ giáng thăng, càn khôn giao hiệp, biết bao nhiêu là tên, người sau lầm tưởng mà làm sái quấy luôn.

Đạo THẦY không chi lạ: ÂM với DƯƠNG, THẦN với KHÍ; không ngoài ra lẽ đó. Các con muốn rõ Đạo thì dùng âm dương là căn cơ vậy.

TRƯỜNG THIÊN

Dựng nền tảng ĐẠO CAO ĐÀI

Phổ thông chánh pháp chia hai chơn truyền

Hữu hình hiệp với thiêng liêng

Thì là rõ thấu căn nguyên Đạo mầu

Định hồn thấy hiện minh châu

Chiếu soi khắp cả hoàn cầu quang huy

Tâm truyền NỘI GIÁO VÔ VI

Là cơ xuất thế hồi quy Động Đào

Luyện hồn sáng suốt thanh cao

Linh quang sẽ đặng nhập vào bổn nguyên

Chừng nào quả mãn công viên

Bửu phan chực rước thiêng liêng trở về

Đạo làm người hết mẩn mê

Đạo hưng thâm thúy ắt kề Phật Tiên

Chỉ phương nhập định tham thiền

Tri căn cơ Đạo bí truyền luyện tu

Vẹt làn khói tỏa sương mù

Chín tầng trời đất thanh u thông đồng

THẦY truyền có một chữ không

Chữ không làm đặng lục thông chứng thành

Người tu tập sửa tánh lành

Cho ra vẻ đạo cho rành lý chơn

Đáp đền cho vẹn nghĩa ơn

Nhẫn hòa, khiêm nhượng, lòng nhơn trải đời

Đừng làm chuyện quấy trò chơi

Noi theo Thánh Triết truyền lời lại kia

Siêng cần dậy sớm thức khuya

Đạo tâm một khắc đừng lìa nó ra

Người mà để đạo đức xa

Nội trong giây lát quỷ ma xen vào

Tưởng tin Tiên Phật trên đầu

Giúp mình tu luyện dài lâu vững bền

Tuyệt nhiên thanh tịnh là nền

Dụng công khổ hạnh mới nên Thánh Hiền

Dễ gì làm đặng Phật Tiên

Đặng là nhờ pháp bí truyền mà thôi

Ngoài ra thì khó mong rồi

Tu không luyện mạng luân hồi hưởng an

Dẫu nhiều công đức thế gian

Sau nầy hưởng phước giàu sang với đời

Dễ chi nhập đặng cửa Trời

Dễ chi thoát khỏi luân hồi tử sanh

Tại sao? Tại chẳng chí thành

Kim thân chẳng có, cao thanh khó về

Xác phàm chất trược nặng nề

Linh hồn chôn chặt không bề nhảy ra

Những dây cột trói lắm đa

Không tường manh mối khó mà mở xong

Dính theo thể phách ngoài trong

Nặng nề trầm xuống mỏi mong gì thành

Linh hồn tuy vẫn trường sanh

Thần thông quảng đại vận hành thiêng liêng

Luận qua NGOẠI GIÁO CÔNG TRUYỀN

Phổ thông chơn lý Đạo huyền độ nhơn

Dạy người chí chánh chí chơn

Vẹn tròn trung hiếu nghĩa nhơn hiền lành

Chánh tâm tu kỷ tập tành

Tề gia trị quốc đời lành an bang

Nên người quân tử hoàn toàn

Thanh liêm hạnh đức mở mang giúp đời

Trên không phạm phép Phật Trời

Với tâm khỏi lỗi, với đời gọi tu

Kết thành đoàn thể dài lâu

Liền vây liền cánh giúp nhau trọn niềm

Kìa là sông cá rừng chim

Có đoàn có thể, nổi chìm có nhau

Nương theo lớn trước nhỏ sau

Chim bay em thấp anh cao một chiều

Biết điều tríu mến thương yêu

Giữ gìn quyền lợi làm điều ích chung

Mày râu báo quốc tận trung

Vẹn câu hiếu đạo lao lung một lòng

Nghĩa nhân giữ kỹ trọn xong

Vì nhau chung chịu mới mong ưu thời

Đạo còn nương dựa với đời

Dùng hình thức để cho người tầm tu

TÂM TRUYỀN thứ lớp công phu

CÔNG TRUYỀN trật tự chư nhu hoàn toàn

Đạo mà thể một con đàng

Thì chưa phải Đạo minh quang Phật Trời

Đạo vô hình ảnh trong đời

Đạo không tăm tiếng người người tuân theo

Cội nguồn biến hóa ẩn bày

Có tên tuổi đó là ngày hóa sanh

Người tu đến bực chí thành

Làm cho Thiên lý lưu hành bốn phương

Nhơn dục tịnh tận thuần dương

Mâu ni then máy mở đường siêu sanh.

THI

Sanh ra rồi chết, chết đi đâu

Xác thịt rã tan chẳng mấy lâu

Linh tánh tinh anh trên cõi thượng

Sao không mượn Đạo luyện tâm mầu?

Mầu vi đào tạo vóc kim thân

Luyện đặng kết thành nhị xác thân

Bát bửu kim cang nền thánh đức

Phiêu lưu định trí xuất chơn thần.

Chơn thần xuất khỏi xác phàm phu

Nương gió bay lên cảnh tuyệt mù

Nhẹ gót phiêu lưu trong võ trụ

Mặc tình an hưởng, mặc châu du.

Du lịch khắp cùng cõi thế gian

Xem qua tình trạng động lòng than

Nhơn sanh mắc phải trong vòng khổ

Thấy vậy mà THẦY đổ lụy chan.

Chan chứa lòng lo cứu thế thời

Tang thương biến cải các con ơi

Họa chung thế giới đồng tiêu diệt

Lánh khỏi nhờ chưng biết Đạo Trời.

Trời Phật từ bi nhỏ phước lành

Chở che tai họa độ nhơn sanh

Nhủ khuyên mỏi miệng đời toan dữ

Giận bấy đàn con chẳng thiện hành.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

01 tháng 9 Bính Tý (1936)

Tôn ChỈ CỦa Cao Đài ĐẠi ĐẠo

THI

NAM bang gặp đặng Đạo Trời gieo

PHƯƠNG pháp thoát ra chốn hiểm nghèo

GIÁO dục người đời nên thánh đức

CHỦ trương lý chánh biết tìm theo.

THẦY mừng các con. THẦY lấy làm vui với các con.

THI

Đại Thừa Thánh Đạo lộ huyền cơ

Ngọc báu trương ra vẹt ám mờ

Lấp biển khổ bằng như mặt đất

Sóng yên dưới nước tợ trên bờ.

TRƯỜNG THIÊN

Đạo Trời ngày một hoằng khai

Cái danh hiệu của CAO ĐÀI sáng trưng

Ba nền tôn giáo trùng hưng

Nhơn sanh thấy đặng vui mừng ngày kia

Khó khăn con cũng chớ lìa

Thì THẦY điểm hóa trao chìa khóa cho

Đứa nào có chí siêng lo

Tầm đường chánh giáo thoát lò Thiên quân.

Đây THẦY luận về chữ HỮU và VÔ.

THI

Hễ tầm chỗ CÓ bỏ nơi KHÔNG

Đứa ấy còn đương nhốt tại lồng

Đạo cả vô vi chơn chánh lý

Tu tâm luyện tánh ở bề trong.

Đạo THẦY là vô hình vô dạng. Nhưng cái lý vô vi ấy cần phải nương với hữu hình (hồn hiệp xác), chẳng nên lấy cái có mà bỏ cái không, mà cũng chẳng nên gìn cái không mà quên cái có. Vậy thì CÓ, KHÔNG phải đi cặp nhau. Như hột lúa, các con dùng đặng mà nuôi lấy thân thể ấm no là dùng cái hột gạo ở trong, chớ cái vỏ [trấu] ở ngoài các con dùng sao đặng. Nhưng các con muốn cho có hột gạo phải dùng luôn cái vỏ lúa đặng gieo xuống thì nó mới mọc lên, chớ nếu các con thấy không cần cái vỏ, rồi các con lột ra trụi lủi, còn hột gạo trơ trơ thì các con gieo sao cho nó nứt mộng đặng, các con!

Vậy các con tu hành cũng y như lẽ đó.

Muốn dưỡng linh hồn phải cần xác thịt nầy mà luyện đạo mới thành. Nhưng một điều là các con chẳng trọng sự hữu hình. Hễ con nào còn trọng hình thức bề ngoài thì con đó chưa rõ Đạo.

Đạo là cái pháp tâm linh diệu, có một không hai. Dầu cho nước nào, dân tộc nào cũng noi cái lý độc nhứt vô nhị đó mà thôi.

Đạo THẦY đương thời kỳ phôi thai hoằng hóa, phổ độ chúng sanh, bất luận là người nào, nước nào tu theo cũng đặng. Chớ các con dùng cái hình thức bề ngoài mà truyền bá cho sở hạp với phong tục của các con sao đặng? Thí như nước không biết cúng kiếng thờ phượng, các con ép buộc người ta phải thờ phượng cúng kiếng như các con thì các con mới chịu truyền đạo cho thì trái hẳn với phong tục nước người. Nó không khứng chịu, mà nó không khứng chịu thì các con không khứng chỉ truyền, ắt cả chúng sanh phải chịu luân hồi trả quả sao các con? Khờ lắm ôi! Vả lại sự kinh kệ các con dùng tiếng Nam, rồi các con buộc các nước khác phải đọc giống in như tiếng Nam của con, làm như con, con mới chịu chỉ truyền sao các con?

Đạo THẦY không phải vậy đâu.

Các con còn nghịch nhau, cân đai, áo mão. Cái cân đai, áo mão đó nó có thể đem các con đến địa vị Phật Tiên chăng? Hay là nó dẫn dắt vào nơi tội lỗi?

Các con có tranh nhau về đạo đức chớ đừng tranh nhau về hình thức bề ngoài thì mối Đạo mới hoằng khai khắp chốn.

THẦY có một điều khuyên các con cần phải giữ lấy hạnh đức người tu. Các con đáng sợ là sợ muôn mắt trông vào, nhiều tay chỉ trỏ. Người ta thấy cái giáo lý rất nghiêm trang thì ai lại không khẩn cầu truyền đạo. Nhưng Đạo THẦY im ẩn sâu xa, mầu nhiệm lắm, các con khó mà theo kịp. Các con cứ vững tâm, tu luyện hoài, đừng thái quá, đừng bất cập. Xưa kia có người chê mặt trời sao đi chậm chạp, không bằng con kiến bò, chừng nào tới chỗ. Người ấy tưởng mình đi lẹ, chóng gấp trăm phần, nên ra đi thi với mặt trời. Nhưng mặt trời đã chen lặn mà người ấy chưa tới đâu hết, lại bị trong mình mỏi mệt, khát nước đói cơm mà đành bỏ mình nơi rừng vắng. Cũng như người nước Tống cấy mạ thấy lâu lên, làm tài khôn ra nhớm gốc lên hết cho cao thì lúa kia đều chết ráo. Các con khá rõ à!

Tu hành cũng như các con gieo hột giống xuống thì chắc nó mọc lên, mà mọc lên thì các con siêng năng bón phân, tưới nước hằng ngày, thủng thẳng nó lớn một ít ít. Lâu ngày nó đơm hoa trổ trái. Sức lớn ấy do lý thiên nhiên, chớ các con làm sao nó lớn đặng.

Các con nghe:

TRƯỜNG THIÊN

Tu hành giữ mực thường thôi

Đừng bày vẽ lắm rồi bôi lem đầy (Cười, cười…)

Các con biết đặng Đạo THẦY

Đạo THẦY không chịu cho ai biết mình

Ở ăn như thể thường tình

Lo tu luyện đạo sửa mình tinh ba

Tu không biểu mặc đồ dà

Cạo râu thí phát bỏ nhà lìa con

Ông bà cha mẹ đương còn

Phải lo báo đáp cho tròn hiếu trung

Vợ chồng trọn nghĩa thỉ chung

Giữ như sen mọc dưới bùn không dơ

Làm như dốt nát dại khờ

Đừng cho kẻ thế rằng ngờ mình tu!

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

02 tháng 9 Bính Tý (1936)

Quân TỬ Và TiỂu Nhơn

THI

NGỌC bửu chiêu chương tứ hải minh

HOÀNG Thiên ái chúng hiệp chư linh

THƯỢNG thừa điểm đạo thông công đức

ĐẾ vị hồi nguyên đáo Ngọc Kinh.

THẦY mừng các con.

Các con ôi! Sông mê cuồn cuộn nhảy, bể khổ đập đùng xao; các con sanh sống trong cõi trần hoàn, dồn dập biết mấy nỗi thương tâm đau khổ. Các con cũng vì mang xác thịt của hậu thiên cấu tạo, mà lửa dục bừng bừng, lòng mê mịt mịt, nên luống chịu cho bảy tình sai khiến giục xô, đến đỗi lạc sai lầm lỗi, kể chẳng hay cùng.

Nhưng trước kia các nền chơn giáo đã thất chánh truyền thì dẫu các con có mê muội, phạm nhiều tội quá, cũng còn mạnh miệng đổ thừa. Chớ đến ngày nay THẦY đã nhọc đem mối Đạo nhiệm mầu mà phô trương hoằng hóa giữa nhơn gian, cốt để vẹt màn hắc ám, hầu độ rỗi các con cho thoát chốn mê đồ khổ cảnh, mà nếu các con lại không sớm tỉnh ngộ quày đầu, để cứ mãi say sưa mài miệt trong vòng tục lụy trần ai thì há còn chối đặng rằng THẦY không dạy nữa sao? Các con nên liệu lấy! Đến ngày phán đoán đại đồng, THẦY dẫu yêu thương cách mấy, cũng không bỏ được phép công.

Trong đời nhơn loại thường chia ra hai hạng: quân tử với tiểu nhơn. Vậy các con nên theo gương quân tử mà chẳng nên học thói tiểu nhơn.

QUÂN TỬ LÀ GÌ? TIỂU NHƠN LÀ GÌ?

Quân tử ấy là một hạng người đức tài xuất chúng, phẩm hạnh hơn người, nhân cách hoàn toàn, tánh tình cao thượng. Người quân tử thì bao giờ cũng ung dung thư thái, ưa làm sự phải điều hay, thuận Thiên lý lưu hành, đem Chơn Đạo mà khuyên đời tùng lương cải ác. Tấm lòng bao giờ cũng quảng đại, vô vi, thanh tịnh, không phóng túng, bôn chôn mà để cho lòng dục khiến sai uốn bẻ, đến phải bước lầm vào nẻo quấy. Mọi việc đều xét suy đáo để, tính trước lo xa, thương người ích chúng, ham nghĩa ưa nhân, chuộng trung mến chánh. Bao giờ cũng vẫn tùy thời quyền biến mà giữ cho được hai chữ trung dung, chớ không thái quá, không bất cập. Dầu gặp cảnh ngộ nào thì tâm chí cũng cứ an vui, không để thất tình loạn động, vì người quân tử là “Thực vô cầu bão, cư vô cầu an” kia mà!

Cái đức người quân tử thường như nước vậy. Nghĩa là châu lưu khắp, chảy tứ phương, gặp tròn gặp méo, gặp dài gặp vuông, nước cũng chìu theo được hết. Lại nước cứ từ cao chảy xuôi xuống thấp nên người quân tử luống chịu hạ mình cho vừa lòng tất cả nhơn sanh. Nhưng nước tuy cứ tìm chỗ thấp, cứ chìu theo khuôn, cứ mềm với chúng, mà đến chừng ai muốn cho nó tiêu mòn sứt mẻ thì chẳng làm sao hề hấn đến được lấy chút mảy may gì nó bao giờ. Người quân tử theo đời mà chẳng nhiễm đời, chìu người mà chẳng bợ người, tùy tục mà không đắm tục, cứ giữ tánh tình thanh bạch, tâm chí cao siêu, dầu ai dầm cũng chẳng phai, ai giũa cũng chẳng mòn, nên bả lợi danh, mồi chung đỉnh có bao giờ trêu nhử được đâu.

Còn đứa tiểu nhơn lại bỏ nghĩa theo lợi, lấy vạy cầu danh, tâm tà tánh độc, nết kiêu chí hèn. Nói tắt một lời là mỗi mỗi thảy đều trái hẳn với người quân tử như trắng với đen, như trời với vực.

Tuy nhiên, người quân tử càng trốn cái danh mà danh càng rạng tỏ, càng chìu với thế mà thế vẫn tôn sùng. Còn đứa tiểu nhơn lại càng chuộng cái danh mà danh càng nhơ nhớp, càng kiêu với thế mà thế vẫn thị khinh.

Ấy thế mà cớ bởi sao hạnh quân tử lại ít người làm, còn thói tiểu nhơn thì nhiều kẻ học. Ôi! Thiệt rất đáng buồn cho nhơn loại biết bao!

TRƯỜNG THIÊN

Lấy gì đánh thức nhơn sanh

Đời toan tìm dữ, bỏ lành thì thôi

Thấy càng thêm chán lắm ôi

Nhơn tình như thế đứng ngồi không an

Thói đời nhiều sự dị đoan

Làm mê hoặc chúng mơ màng viển vông

Họa chung khôn thể lường đong

Thấy vầy THẦY đổ lụy ròng vì con

Để cho tâm chí tiêu mòn

Tinh thần tiều tụy sắt son mấy người

Làm chi để tiếng trò cười

Thấy đời hổ thẹn thói đời hủ thay

Văn minh tấn bước đua tài

Mở mang trí óc hoát khai tinh thần

Làm sao cho rạng mười ân

Làm cho ích nước lợi dân thì làm

Đỉnh chung lợi lộc đừng ham

Trau giồi trí hóa, tánh phàm dứt đi

Xưa nay hễ vị thì vì

Tùy theo việc phải đừng tùy bất công

Chung nhau Nam Bắc Tây Đông

Kết dây đoàn thể đại đồng trị an

Làm cho đạo đức mở mang

Làm cho cơ thể vững vàng bền lâu

Siêng cần dầu phải dãi dầu

Phấn tâm lập chí mới hầu nên thân

Người mà trì trệ tinh thần

Biếng làm đạo đức, không cần nghĩa nhơn

Trong đời có đặng điều hơn

Là nhờ lập chí gội ơn phước lành

Nhược không lập chí tu hành

Già đời mãn kiếp không thành món chi

Nhơn gian bất hoặc là gì

Biết thân lập chí ắt thì thành công

Người tu lập chí sửa lòng

Nhược bằng biếng nhác thì không ích gì

Muốn trừ khử một món chi

Phải bền lập chí ắt thì việc xong

Những lời THẦY đã ước mong

Mong con lập chí thức thông chơn truyền

Noi gương của bực Thánh Hiền

Sửa mình đến cảnh Thần Tiên hưởng nhàn

Chán đời tìm chốn tịnh an

Học theo quân tử, lánh đàng tiểu nhơn

Khó khăn chí vẫn đâu sờn

Hữu duyên nghe lọt tiếng đờn vô vi

Làm người cần phải nghĩ suy

Hai đường qua lại chọn đi đường nào

Khổ tâm bước thấp bước cao

Tầm sư học đạo công lao chớ phiền

Xưa kia NGHIÊU ĐẾ cầu hiền

Bao phen khó nhọc mà truyền kế ngôi

Tầm DO đã suốt mồ hôi

HỨA DO lòng vẫn chán rồi lợi danh

Thị đời là vũng hôi tanh

Nên chi lánh trược tầm thanh ẩn nhàn

Ngôi cao vương đế không màng

Quét tiêu bợn tục giàu sang há cầu

Nhưng còn SÀO PHỦ cao sâu

Nghe qua sợ nhiễm lòng trâu nữa kề

Đời đà bắt chán bắt chê

Đáng khi đáng thị mết mê nỗi gì

Non cao khiển hứng phú thi

Xa nghe tiếng tục rầm rì bên tai

Nhẫn kiên HÀN TÍN đại tài

Lòn trôn giữa chợ chẳng nài xấu xa

NHAN HỒI tháng lại ngày qua

Ẩn thân nơi chốn rừng già luyện tu

Nghêu ngao trong cảnh trời thu

Đai cơm bầu nước vân du ta bà

Tâm hồn thích hợp trung hòa

Mấy năm lậu hạng mới là trượng phu

An nhàn tâm trí thanh u

Chán đời giả dối hèn ngu bạo tàn

TỬ NHA ngồi chốn thạch bàn

Thả câu sông Vị ẩn tàng Thiên cơ

Lúc nguy phải chịu dại khờ

Bao lần sôi nổi đợi chờ hội thi

Làm ăn chẳng đặng món gì

Thành ra hư hỏng mãi đi bao lần

Có thân thiệt khổ cho thân

Sớm khuya buôn tảo bán tần đủ đâu

Đói no vui với Đạo mầu

Suốt đời thong thả mà cầu trường sanh

Bảy năm Dữu Lý nhọc nhành

Hà Đồ Bát Quái dịch thành Lạc Thơ

Cho đời rõ máy huyền cơ

Tiên thiên chia sắp cõi bờ hậu thiên

Đời sau dễ kiếm chơn truyền

VĂN VƯƠNG thọ ngục chẳng phiền trách ai

Trọn niềm trung hiếu chẳng phai

Mặc người bội nghĩa, mặc ai bạc tình

Lỗi mình, mình trước sửa mình

Lỗi người phú có Thần Minh chứng lòng

Chi bằng nhẫn nhịn thì xong

Mặc ai thêu dệt cua còng thì thêu

Kìa như TỬ LỘ thân nghèo

Trọn niềm hiếu đạo, vẹn điều thỉ chung

Đáp đền hiếu thảo đến cùng

Dẫu cho nát thịt cũng trung trọn tình

LỘ là một bực thông minh

Ai mà chỉ lỗi sửa mình mừng vui

TRƯƠNG LƯƠNG nếm Đạo biết mùi

Níu nương cửa Phật an vui tinh thần

Công khanh tể tướng không cần

Biết lo lánh trước cái thân sau nầy

Học cho suốt lý đủ đầy

Thí như HẠNG THÁC làm thầy TRỌNG NI

Bạc riêng bạc, chì riêng chì

Vàng thau lẫn lộn rồi nguy lắm mà

Chánh riêng chánh, tà riêng tà

Người lành kẻ dữ khác xa hai đường

Hữu xạ thì tự nhiên hương

Cần chi mà phải đem trương với đời

Bánh xe chuyển kiếp luân hồi

Cứ quay mãi mãi cứ nhồi luôn luôn

Thói đời hãm chặt vào khuôn

Đương còn cá chậu chim chuồng khổ lao

Kẻ chịu thấp, người ưa cao

Trèo lên trợt xuống lộn nhào leo lên

Miễn sao tâm chí vững bền

Đài cao trăm trượng biết lên kiếm tìm

Sắt cục mài trở nên kim

Dày công mới đặng đừng hiềm khó khăn

Lỗi rồi mà biết ăn năn

Hóa mê thành giác mới rằng tài ba

Hai đường là Phật với ma

Đọa siêu chỉ tại chánh tà, do tâm.

THI

Tà tâm xúi giục sự ngu hèn

Ưa thích lợi quyền chuộng tiếng khen

Ích kỷ tổn nhơn tham dục mãi

Rửa lòng trong sạch tợ hoa sen.

Sen cúc mùa thu ngát phấn hương

Giữ gìn nên bứng để trong tường

Đạo cao nhiều lúc ma cao phá

Phòng những dục tâm dắt lộn đường.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

04 tháng 9 Bính Tý (1936)

Kiên NHẪn - HẠnh NgưỜi Tu

THI

NGỌC tỵ ngũ hành lộ Chiếu Minh

HOÀNG Thiên ban bố đức thông minh

THƯỢNG tầng khí chất thanh thanh khứu

ĐẾ lịnh ra oai chuyển Đạo Huỳnh.

THẦY mừng các con. Các con đại tịnh, nghe THẦY giải sơ chữ KIÊN NHẪN.

THI

KIÊN NHẪN gầy nên thánh đức tâm

Nhẫn kiên đạo đức nghĩ suy ngầm

Lũy thành chống vững đường tên đạn

Nhẫn được lâu ngày hỏa dục lâm.

THI BÀI

Huấn luyện người trở nên đạo đức

Thì thân THẦY khổ cực biết bao

Chỉ phương lập chí thanh cao

Cho thông suốt lý tạo đào tâm chơn.

Lập một nước dễ hơn truyền giáo

Truyền dạy người đắc đạo khó thay

Biết bao kềm sửa đêm ngày

Làm nên Tiên Phật rất dày công phu.

Đây là hạnh người tu luyện đạo

Đoạn dứt lòng gian xảo kiêu căng

Miệng không hay nói chuyện xằng

Ngồi lê đôi mách cằn nhằn người ta.

Phải nắm giữ HIỆP HÒA KIÊN NHẪN

Tịnh tâm lo bổn phận làm người

Lỗi lầm thiên hạ chớ bươi

Xấu xa mê muội đừng cười chê khen.

Lần hồi tập cho quen tánh cách

Giữ tấc lòng trong sạch hoàn toàn

Mặc tình ai thói dọc ngang

Những điều quấy quá chớ mang vào mình.

Lo đóng cửa luyện hình vóc Phật

Đối mọi người chơn thật mến yêu

Quanh co thuyền phải theo chiều

Người trong một Đạo dắt dìu giúp nhau.

Đừng cậy thế quyền cao chức trọng

Đừng ỷ giàu kiệu lộng nghinh ngang

Con dầu một bực thánh hoàng

Biết tu coi tợ như hàng con dân.

Người hiền đức không cần danh vọng

Làm thì ưa công cộng hiệp hòa

Kính người quên phứt đến ta

Tự nhiên thanh tịnh giọng tà bất sanh.

Theo Thiên lý lưu hành hạp Đạo

Gom ngũ quan rèn tạo kim thân

Tuy là lẫn lộn hồng trần

Nhưng lòng đạo đức không cần lợi danh.

Cây đại thọ đơm cành nảy tược

Tốt tươi nhờ tưới nước bón phân

Tu cho mau phát tinh thần

Thì lo luyện tập cho cần ngày đêm.

Biết Đạo chớ nói thêm nói bớt

Tội lỗi người đỡ vớt chở che

Nhiều cây mới kết nên bè

Anh em chung trí đồng hè nhau tu.

Phá cho đặng khám tù thế tục

Diệt cho tiêu lòng dục tánh phàm

Những điều ưa chuộng mến ham

Con nên bỏ phứt túi tham cho rồi.

Thoát thân khỏi luân hồi nghiệp báo

Chỉ tận tâm với Đạo cứu cho

Trần ai nóng tợ lửa lò

Hơi bay hực hực đen mò khói un.

Hít vào thì ngây cuồng mê muội

Mất trí khôn lầm lũi đường tà

Khói un độc địa thay là

THẦY đem chén thuốc chữa mà các con.

Nên hạ mình chìu lòn chúng bạn

Đức hạnh tròn chói sáng mọi nơi

Khuyên con con biết nghe lời

Dạy con con biết tùy thời chấp trung.

Lo lập chí vẫy vùng cơ hội

Cứu vớt người lặn lội bến mê

Tình đời cần phải chán chê

Đừng mang những gánh nặng nề ai trao.

Lấp biển khổ, làm sao lấp đặng

Xô thành sầu, khó hẳn mà xô

Người người lâm bịnh ngây ngô

Chúng ta hiệp lại lấp xô khó gì.

Biết đạo đức chịu lỳ với Đạo

Để quỷ ma nó khảo mới cao

Phơi gan trải mật anh hào

Đại hùng, đại lực mới vào cảnh Tiên.

Diệt bản ngã bỏ quyền dụng lý

Khử tư tâm hiệp ý đại đồng

Làm cho thế giới lưu thông

Dân quyền xướng dậy đời hồng âu ca.

Tánh đức của người ta cao thượng

Lo gieo truyền tư tưởng thanh cao

Giúp cho nhơn loại dồi dào

Kết dây đoàn thể đồng bào quốc dân.

Không chịu lãnh những phần khen ngợi

Không chịu làm tư lợi tổn nhơn

Không oán để tiếng khinh lờn

Ham làm đạo đức nghĩa nhơn gọi là.

Người hiền để người ta biết đó

Thì cũng chưa thiệt rõ người hiền

Người hiền an tịnh nhẫn kiên

Lo làm âm đức mới thiền tâm linh.

Còn nhớ đến rằng mình hay giỏi

Thì ai đâu còn gọi người hiền

Người hiền trầm tĩnh ổn yên

Thủy triều vận tải căn nguyên đức tài.

Người hiền chẳng khoe khoang tự đắc

Lo cho người tai mắt ích chung

Gìn tâm chẳng để buông lung

Cúi lòn nhẫn nhịn dây dùn dứt coi.

THI

Coi thử xưa nay bậc Thánh Hiền

An vui nhờ bởi NHẪN HÒA KIÊN

Gương lành quý hóa TRƯƠNG CÔNG NGHỆ

Súc vật thương nhau quá ngọc tiền.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

03 tháng 8 Bính Tý (1936)

Hòa HiỆp

THẦY các con. THẦY mừng các con. Các con đại tịnh, nghe THẦY dạy.

THI

NGỌC ẩn non cao tự bấy giờ

HOÀNG thành đạo đức chuyển huyền cơ

THƯỢNG căn tầm thấu nguồn cao cả

ĐẾ nắm tâm kinh mãi đợi chờ.

THẦY lấy làm may mắn vì nay có cơ hội mà hoằng hóa chơn truyền để cứu độ nguyên nhơn phục hồi cựu vị. Các con rất là hạnh phúc lớn lao mới đắc ngộ tâm kinh vô tự. THẦY chỉ truyền cho các con tu tánh luyện mạng.

THI

Linh hồn ngũ trược chận dằn lên

Lục dục phá hư chẳng vững bền

Cửa Đạo đã gài tâm tánh muội

Mê đời vật chất bởi cho nên.

Đây THẦY giải về chương HÒA HIỆP.

THI

HÒA HIỆP trong đời quý báu thay

Hòa tâm thân ái mới lâu dài

Hiệp quần đoàn thể như thành lũy

Hòa hiệp chống đương cuộc hậu lai.

TRƯỜNG THIÊN

Âm dương hòa hiệp hóa sanh

Dựng nền đạo đức lập thành càn khôn

Bế tử lộ, khai sanh môn

Điều hòa mới thể bảo tồn vạn linh

Hòa là một món báu linh

Là chìa khóa mở Ngọc Kinh bước vào

Trung hòa không thấp không cao

Không chinh không lệch, không sao tiêu mòn

Còn hòa đạo đức mới còn

Còn hòa mới có các con bây giờ

Hòa là phép nhiệm huyền cơ

Hiệp hòa cốt yếu ban sơ loài người

Phong hòa võ thuận tốt tươi

Thuận hòa thời tiết hiện đời Phật Tiên

Hiệp hòa hình thể thiêng liêng

Xác hồn hiệp nhứt Đạo huyền phát minh

Hiệp đoàn thể mới hòa bình

Hòa bình thế giới Đạo Huỳnh lưu thông

Hòa cho rõ mặt đại đồng

Hiệp hòa huynh đệ mặn nồng nghĩa nhơn

Hòa là chí chánh chí chơn

Hiệp lòng bác ái độ nhơn thoát nàn

Đạo Trời khắp cả dân gian

Lấy câu hòa hiệp làm thang vượt trần

Hiệp hòa tiên bảo kỳ thân

Hiệp tâm quân tử hiệp phần thiện lương

Có hòa hiệp mới biết thương

Thương nhau mới thể tầm phương giúp đời

Lược sơ HÒA HIỆP Đạo Trời

Hiệp hòa cải thế tạo thời hóa sanh

Người tu khử trược lưu thanh

Dụng công hòa hiệp mới thành Phật Tiên

Ngũ hành hiệp nhứt thăng thiên

Điều hòa thần khí hống diên giao hòa

Định tâm chế luyện tinh ba

Biết phương sớt lại sang qua thì thành

Thông tường nguồn lạch cội nhành

Là phương hòa hiệp mới rành trước sau

Chữ hòa quý báu biết bao

Bao trùm võ trụ thấp cao cũng hòa

Đất trời do đó mà ra

Phật Tiên do đó mới là siêu thăng

Những người tiền kiếp hữu căn

Nghe câu hòa hiệp sánh bằng ngọc châu

Chữ hòa há dễ làm đâu

Làm cho đặng ắt thoát bầu tử sanh

Ở trong một điệu tu hành

Một HÒA hai NHẪN chớ sanh lòng tà

Người tu không biết nhẫn hòa

Để cho lửa dục đốt mà cháy tiêu

Hòa ai cũng mến cũng yêu

Đáng khen đáng tặng biết chìu lòng nhau

Hạ mình xuống thấp mà cao

Trèo cao sẽ té lộn nhào chẳng không

Chữ hòa phương pháp phổ thông

Chữ hòa hiệp đó rất công mọi người

Nhẫn hòa giữa đám mười mươi

Tấm lòng an tịnh người người kỉnh thay

Hiệp hòa giữ đặng là hay

Bỏ đi là dở bất tài bất minh

Chữ hòa giồi luyện đẹp xinh

Hiệp tâm chí sĩ sửa mình thanh cao.

THI

Cao thượng làm nên lẽ HIỆP HÒA

Hiệp hòa mới có các con ra

Tu thành Tiên Phật do HÒA HIỆP

Hiệp nhứt hư không ở với GIÀ.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

02 tháng 9 Bính Tý (1936)

Đoàn ThỂ

THI

CAO ngôi hoằng hóa pháp mầu linh

ĐÀI Đạo vô vi đã phát minh

TIÊN Phật ra tay dìu dắt lối

TRƯỞNG thành chơn lý khải tâm kinh.

THẦY mừng các con nam nữ lưỡng phái. THẦY lấy làm vui vì cơ quan vận chuyển mà phổ tế quần sanh cải ác tùng lương, tu phong hóa, dựng cang thường, chỉnh đốn cho hoàn toàn trở nên đời chí thiện chí mỹ.

THI

Đào luyện đạo tâm tấn thiện thành

Định hồn nhơn loại đắc thời hanh

Chỉnh tô phong tục đời an trị

Không khí điều hòa hấp thụ sanh.

THI

Hiệp hòa nhơn loại khắp xa gần

Quân tử liên hòa tỉnh quốc dân

Đoàn hội tương thân nhơn tự trị

Thể tâm ái hữu phát tinh thần.

THI BÀI

Tình đồng đạo liên hòa đoàn thể

Nghĩa hiệp quần huynh đệ tương thân

Dầu xa cũng hóa ra gần

Chung tâm đào luyện tinh thần quang minh.

Nòi giống ta giữ gìn nhau mãi

Khôn chỉ bày, kẻ dại nương theo

Chia gồng sang gánh hiểm nghèo

Thương yêu khắng khít lựa dèo độ nhơn.

Có một mặt còn hơn mười gói

Giụm mười cây mới gọi rằng non

Nghĩa tình nhiệt huyết sắt son

Đồng sanh đồng tử mất còn có nhau.

Hiệp tài đức dồi dào tánh thiện

Noi Đạo Trời tăng tiến đường tu

Dầu cho những kẻ đui mù

Cũng thương mến cả sớt bù chia lo.

Chung một bọc trong lò sanh hóa

Anh em gìn mối cả bền lâu

Điểm tô phong hóa Đạo mầu

Mở mang thế sự rõ câu chơn truyền.

Lẻ loi mãi chịu phiền phức mãi

Trước sau lo kết dải đồng tâm

Nương đò bước thẳng cao thâm

Chỉ phương thoát hóa lỗi lầm tránh xa.

Chung vui cuộc điều hòa nhơn loại

Tùy thế thời hoán cựu nghinh tân

Làm cho bình phục quốc dân

Làm cho bốn biển tương thân tương hòa.

Làm cho rõ gần xa hiệp mặt

Làm cho thành Nam Bắc đừng xa

Làm cho chung hiệp một nhà

Làm cho thế giới âu ca thái bình.

Lược sơ qua tình hình nhơn loại

Xa Đạo Trời tánh lại bạo tàn

Mối dây thân ái dứt ngang

Nghĩa tình máu mủ nhắc càng thêm đau.

Vì danh lợi hại nhau mọi lẽ

Vì quyền mà tách tẽ nhiều chi

Vì lòng tham chạ sân si

Vì ăn vì ở, chả vì nghĩa nhơn.

Vì giành giựt tranh hơn thua mãi

Mà nghĩa tình mắc phải lao lung

Anh em chẳng đặng trùng phùng

Mỗi người đều sẵn lo dùng túi tham.

Vạch bản ngã tâm phàm vị kỷ

Nào chút lòng lưu ý thương yêu

Quá giang sớm phải bắc kiều

Giống nòi ta phải thuận chìu bắt tay.

Tình đồng loại một màu thân thiện

Đừng coi nhau như miếng mồi ngon

Đồng bào dứt nghĩa sắt son

Bởi chưng chia rẽ tiêu mòn ai ôi.

Đồng chung chịu tô bồi nền cũ

Dắt dìu nhau thoát khỏi hồng trần

Làm cho ích quốc lợi dân

Anh hùng để hết tinh thần lo chung.

THI

Chung cuộc điều hòa chánh giáo hưng

Muôn dân sẽ thấy sự vui mừng

Trào lưu xiêu đổ lo bồi đắp

Xướng dậy liên đoàn lý Đạo nưng.

Nưng cao giá trị của người tu

Tu luyện tánh tâm vẹt ám mù

Mù mịt khám trần lo nhảy thoát

Thoát vòng danh lợi mặc ngao du.

Du nhàn khiển hứng rượu cờ tiên

Tiên dược uống vô dứt não phiền

Phiền trách giận đời không thức lý

Lý nào quở phạt đứa khùng điên.

Điên đảo năm châu nạn chập chồng

Cuộc đời có đó sắp ngày không

Không ai biết trước lo tu luyện

Luyện đạo mới mong lánh não nồng.

Nồng nàn thân ái nghĩa tri âm

Chén rượu bài thơ khiển hứng ngâm

Ngâm vịnh thỏa lòng vui đạo đức

Đức thuần do bởi đắc minh tâm.

Tâm không khó nhiễm bụi trần ai

Ai biết thì lo sớm giũa mài

Mài miệt trần gian mê muội trí

Trí cuồng mấy thuở gặp Như Lai.

Lai vãng nhiều lần Đạo phổ thông

Thông minh mấy kẻ biết cho lòng

Lòng toan thói quấy không tu luyện

Luyện tập cơ quan hóa đại đồng.

PHÚ LỐI VĂN

Cuộc trần thế, ôi là đời người mê muội

Nẻo chông gai tình tội mà sao cứ lầm lũi a vào

Nhủ khuyên đời thì đã biết bao

Tánh phàm tục, ôi nói sao cho hết

Tình tệ thiệt thấy đời mê mệt

Đã đành cam chịu chết trong biển trầm luân.

PHÚ THI

Nguơn hội chót lập thành cơ đạo đức

Để độ đời thoát vực biển sông mê

Cuộc tang thương nay cũng gần kề

Đường chánh đại chưa hề ai bước đến

Trôi nổi mãi không tầm vào bờ bến

Sóng gió nhồi đành chịu lấp chôn

Trong bốn tường hãm chặt trí tâm hồn

Nào còn tính khôn khôn dại dại

Sao là phải, sao là chẳng phải

Gẫm cuộc đời hiện tại gớm ghê mà

Cái nhơn tình thấy vậy xót xa

Mang chứng bịnh mê tà ngơ ngẩn trí

Đời toan những mưu thần chước quỷ

Giết lẫn nhau ích kỷ tổn nhơn

Những hạng người bội nghĩa bạc ơn

Lòng lang độc thấy căm hờn sôi máu đỏ

Nhìn thế sự bắt chau mày nhăn nhó

Nhắm mắt không muốn ngó đến nhơn tình

Ôi là người chịu nhục chê vinh

Vinh nhục gẫm sự tình chua chát lắm

Bịnh trầm kha lâu ngày đã lậm

Thuốc tiên hoàn gội tẩm cũng trơ trơ

Thấy cuộc đời mà muốn bỏ lơ

Nhưng không lẽ để vất vơ cho chủng loại

Ta cũng ước để lòng mong mỏi

Hội sau nầy cứu khổ cuộc chi ly

Lấy thuốc thần chữa bịnh tham si

Trừ nọc độc ắt thì thân thể mạnh

Ban nhập lý chết đà khó tránh

Nhờ linh đơn Đạo Thánh giải hồn oan

Muốn cho đời thành cuộc trị an

Thì phải để nhơn gian tiêu diệt bớt

Người tội lỗi quả nhồi phải rớt

Kẻ thiện căn tuy yếu ớt vẫn còn hoài

Muốn rõ tàng những cuộc tương lai

Xem hình thể đạo CAO ĐÀI tuyên bố đó

Phương chi tránh bão bùng sóng gió

Biển ba đào thiệt khó chống đương

Đoán chắc rằng có cuộc tang thương

Qua hội ấy rõ tường đời thượng cổ.

THI

Cổ tích xưa kia chép sử xanh

Công phu khổ hạnh bực tu hành

Tầm sư học đạo bao nhiêu khổ

Nhưng cũng chìu lòn mới trứ danh.

Danh hiệu CAO ĐÀI phái CHIẾU MINH

Luyện huờn đơn sẽ đắc trường sinh

Sinh ra chịu những muôn vàn khổ

Đến chết không an nỗi giựt mình.

Nhắc lại chuyện xưa bực Thánh thông

TRỌNG NI học đạo bái THẦN ĐỒNG

HIÊN VIÊN khó nhọc dày năm tháng

Mới gặp chơn truyền của chánh tông.

Tầm đạo xưa kia rất khó công

Muôn vàn khổ hạnh quản bao lòng

Minh sư đắc thọ mòn tâm trí

Nay sẵn bên mình mối chánh tông.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

27 tháng 8 Bính Tý (1936)

ĐẠo đỨc

THI

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ vận thần thông

Điểm đạo nhơn sanh thoát não nồng

Mở cuộc Long Hoa chiêu thánh đức

Hưng truyền chơn lý phước cao phong.

THẤY đại hỷ. Các con tịnh tâm nghe dạy. THẤY giải về ĐẠO ĐỨC.

Đạo đức phải đi cặp nhau. Đạo là dương, đức là âm. Âm dương phải tương cảm tương ứng, điều hòa mới thành đặng.

Con người phải biết đường Thiên lý, lo tu hành quày bước trở lại chỗ bổn nguyên, nương pháp Đạo mà luyện tánh tu tâm, dùng đức cả sửa mình nên hạnh tốt.

Người phải có Đạo và người phải làm cho Đạo rộng lớn thêm ra, chớ Đạo không thể làm cho người rộng lớn đặng. (Nhơn năng hoằng Đạo, Đạo bất hoằng nhơn.)

Đạo đức là cái khuôn mẫu để cho loài người phải nương đó mà sửa mình đặng mở cái trí hóa cho thông minh sáng suốt hoàn toàn tánh cách cho đến chí thiện chí mỹ. Chớ con người mà bỏ xa cái đạo đức đi rồi nào khác chi kẻ bị quáng làng, cặp nhãn quang mờ tối, có biết đường nào mà đi cho khỏi sa hầm sỉa hố.

THI BÀI

Người không Đạo như hồ không đáy

Chứa bao nhiêu nó chảy bấy nhiêu

Người tròn đạo đức xuôi chiều

Như thuyền sẵn nước gió xuôi thuận đường.

Đạo tẩm nhuận chơn dương không khí

Muôn vật nhờ báu quý hấp nuôi

Thảnh thơi khỏe khoắn mừng vui

Trăm hoa đua nở phất mùi thanh hương.

Làm cho đặng thông thương trên dưới

Phước đức lành nhuận rưới khắp chung

Nhờ đây nhơn vật vẫy vùng

Nhờ đây mở hoát cửu trùng bước lên.

Người học đạo là nền chơn lý

Nhờ sức người lập chí đạt thành

Luyện tu chiếm địa vị lành

Đạo khai tâm tánh bạch thanh huệ từ.

Người có Đạo cũng như có ngọc

Ngọc không trau nên vóc nên hình

Thì đâu có vẻ đẹp xinh

Đức là trau luyện, Đạo hình ngọc kia.

Đạo đức để xa lìa nhau mãi

Thì khác gì thuyền lại không sông

Đức là nước chảy lưu thông

Tẩm nhuần khắp cả non sông gội nhờ.

Người quân tử bao giờ bỏ đức

Đức làm nên thước mực cho người

Đức còn muôn vật tốt tươi

Đức minh, minh đức ráng khươi cho đời.

Đức cao thượng Phật Trời do đó

Đức Thánh Hiền sáng tỏ hơn sao

Đức như cây có vỏ bao

Cây mà không vỏ, cây nào sống lâu.

Đức tô điểm thanh cao giá phẩm

Đức từ hòa nhuận tẩm bốn phương

Đức làm người vật yêu thương

Đức ân vô lượng phải tường mới cao.

Đức âm đức dồi dào minh mẫn

Đức lưu hành im ẩn tự nhiên

Đức ưa gần với Thánh Hiền

Người làm âm đức là tiên trong trần.

Âm đức tợ như vầng trăng chói

Không khoe mình hay giỏi cao sang

Sửa mình chính đính hoàn toàn

Trọng người như ngọc, như vàng, như châu.

THI

Châu trân ngọc báu quý trên đời

Người thế trọng ưa khắp mọi nơi

Danh vọng lợi quyền ai cũng muốn

Người tu sánh tợ món đồ chơi.

Chơi cho thỏa chí đủ mùi đời

Tửu, khí, sắc, tài các cuộc chơi

Hưởng hết phước xưa dư lại đó

Chừng nào mắc họa mới kêu Trời.

Kêu Trời, Trời biết liệu làm sao

Họa phước nơi con trước tạo đào

Phước hưởng chẳng làm gây họa nữa

Có thương đứng ngó liệu phương nào.

Nào con có chí luyện đơn hoàn

Thành tựu rồi sau đặng nghỉ an

Vượt khỏi sóng trần đương bủa khắp

Siêng cần đạo đức mới là ngoan.

THẤY ban ơn các con. THẤY thăng.

____________

13 tháng 8 Bính Tý (1936)

XẢ Thân Giúp ĐỜi

THI

CAO thanh lạc cảnh toại tâm nhàn

ĐÀI quý rước người đạo đức an

TIÊN Phật từ bi ra cứu thế

ÔNG đem con cả lại Thiên Đàng.

THẦY mừng các con.

THI

Đàng sá quanh co chật hẹp vầy

Dò lần cho khéo bước truông mây

Sẩy chơn lọt tuốt hang sâu thẳm

Níu khéo vượt qua kẻo lạc THẦY.

Lạc THẦY muôn kiếp chịu lầm than

Nghiệp quả con gieo phải vướng nàn

Chuyển kiếp thú người, người đến thú

Dễ gì tránh họa nắng mưa chan.

THẦY trông thấy đàn con chịu dày dạn cuộc trần ai mãn tháng quanh năm vùi chôn tâm trí vào vòng danh lợi đày đọa, mãi luân hồi ở trong lò Thiên Quân sanh hóa. THẦY bao nỡ ngồi an hưởng chốn thanh nhàn, nên phải lâm phàm mà tế độ các con, dùng cơ pháp khai Chánh Đạo, mở nẻo Thiên Đàng cho chúng sanh quy hồi cựu cảnh.

Giờ hôm nay, THẦY đến đây rồi, là ngày giờ hạnh phúc chung cho nhơn loại. THẦY muốn cứu vớt các con thoát khỏi chốn hồng trần biển khổ, dứt dây quả báo luân hồi; mà THẦY dùng phương pháp chi để cứu độ các con?

Trong đám các con, phần đông chưa rõ thông lý Đạo, tưởng THẦY dùng cơ giáo hóa là đủ, nào ngờ phải có một cái pháp mầu nhiệm bí truyền, để khẩu khuyết cho con nào chán đời tầm Đạo. Nhờ cái pháp tâm truyền ấy mới cổi xác phi thăng, vượt ra ngoài vòng tứ khổ, các con nào thấu đáo.

THI

Tam Giáo xưa nay một phép truyền

Độ người thành đạo đắc Thần Tiên

Ngày nay THẦY đến hưng chơn giáo

Thống nhứt Tam Thanh chuyển diệu huyền.

Các con hầu đàn phải tịnh tâm, THẦY mới dạy đặng.

THI BÀI

Chuông tỉnh thế rền vang thúc hối

Đuốc huệ soi dẫn lối thoát trần

Giúp đời nhơn vật xả thân

Lập công đền tội gỡ lần oan khiên.

Như thảo mộc chẳng riêng lợi ích

Hiến thân sanh chẳng thích an nhàn

Cỏ hoa nuôi sống thế gian

Muôn loài nhờ đó được an ổn hoài.

Muốn giúp đời đừng nài khó nhọc

Khổ bao nhiêu cũng lóc lăn theo

Phải cơn sống chết hiểm nghèo

Non cao biển thẳm ráng trèo vượt qua.

Thú xả thân thiệt là khổ hạnh

Chịu nắng mưa nóng lạnh vì đời

Nhọc nhằn tâm chí chẳng lơi

Miễn sao giúp ích cho người đặng thôi.

Loài súc vật làm tôi cho chủ

Rất trung cang vẹn đủ nghĩa tình

Đói no nào quản phận mình

Một niềm với chúa hy sinh vẹn bề.

Thân trâu ngựa não nề đau khổ

Chịu lao đao xấu hổ chẳng cần

Làm thì trải hết tấm thân

Đói ăn cỏ ruộng không cần sắm mua.

Sự tốn hao chủ chưa nhọc sức

Ở không tiền mà nhứt tâm trung

Đòn roi chịu đánh thịt rùn

Cái thân trâu ngựa não nùng biết bao.

Khi già yếu lạnh nhào đau chết

Khí lực rày yếu hết tứ chi

Làm nhiều thân thể suy vi

Đã vầy người thế chẳng gì xót thương.

Đời bao nả toan phương độc địa

Xẻ banh da cắt rỉa phân thây

Chặt bằm trăm đoạn như vầy

Có công giúp ích mà nay khổ hình.

Người sao chẳng niệm tình Tạo Hóa

Nỡ lòng nào đoạn xả ăn chơi

Vui chi những sự lạ đời

Ăn sao ngon miệng nuốt thời sao vô.

Như loài khuyển giữ đồ cho chủ

Suốt ngày đêm chẳng ngủ coi nhà

Có ai lòng dạ gian tà

Làm hung đánh tiếng chủ nhà dậy ra.

Như con chó biết mà trung tín

Đứng làm người gian nịnh nên không

Chó còn chung thỉ một lòng

Người đâu nỡ dạ bưởi bòng sai ngoa.

Nhỏ hơn hết người ta nhờ cậy

Sức con tằm công ấy biết bao

Kéo tơ lộn kén làm sao

Cho nên tơ chỉ tiếc nào cái thân.

Chịu khổ sở trăm phần hóa kiếp

Ích lợi chung sẵn dịp lo làm

Sống đời thôi đã hết ham

Muốn nên công cán hóa làm nhộng sâu.

Muốn ích chúng nhào đầu chịu chết

Ôi! Chán đời mê mệt lắm đa

Hy sanh thú vật kia là

Người linh hơn hết liệu ra lẽ nào.

Thú xả thân biết bao lao lực

Người giúp đời chỉ thực lao tâm

Giữ mình đừng tánh lỗi lầm

Sau ra độ chúng đọa trầm biển sâu.

Người xả thân mưu cầu lợi chúng

Làm ích chung quốc chủng an hòa

Giống nòi ta thể một cha

Thú cầm nhơn loại cũng bà con chung.

Người tâm chí vẫy vùng cơ hội

Đem Đạo mầu dẫn lối chúng sanh

Dạy đời dữ hóa nên lành

Mở mang trí óc lập thành quốc gia.

Gieo tư tưởng cộng hòa đoàn thể

Chỉ phương tu đoạt huệ thành Tiên

Mỗi người có một tánh hiền

Ắt là nước trị, nhà yên thái bình.

THI

Bình tâm thủ đắc lấy cơ quan

Huấn luyện hồn dân được mở mang

Nước trị nhà yên hòa hiệp nhứt

Mạnh giàu đạo đức hưởng thanh nhàn.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

04 tháng 9 Bính Tý (1936)

Hai MỐi ĐẠi Ân

THI

CAO cả càn khôn nắm chủ quyền

ĐÀI sen đỡ gót tạo khai thiên

GIÁO minh nguồn cội lo quày lại

CHỦ ý tu hành tác Phật Tiên.

THẦY mừng các con.

THI

Trên cây Thập Tự suốt mồ hôi

Đổ máu vì thương tội lỗi đời

Chịu chết cứu chung cho vạn loại

Bao nài khổ nhọc, các con ôi!

Đây THẦY giải sơ qua cho các con rõ Đạo.

Cái phương châm cứu thế phải lấy đạo đức, nghĩa nhơn, lễ trí làm quy củ chuẩn thằng, huấn luyện đời người cho rõ tường chơn lý cao siêu, hồi tỉnh lo sùng tu tánh mạng.

Dạy người trước phải chánh tâm, tu thân, rồi tề gia, trị quốc. Ai đã mang mảnh hình hài thì phải biết đội ơn hai đấng:

Một là Trời, là đấng thanh cao phú cho loài người một cái tánh thiện lương.

Hai là cha mẹ, vì người thọ bẩm tinh cha huyết mẹ mà tạo ra một cái hình hài xác thịt.

Điểm linh tánh Trời ban cho mỗi người là cái lý tuyệt diệu cao siêu, nhập vào mảnh thân phàm là hồn hiệp xác. Người nhờ cái bổn tánh ấy mà biết khôn ngoan, phân biệt điều lành lẽ ác, biết phải biết quấy, biết lo buồn. Tóm lại là mọi sự thế gian đều rõ biết.

Nhưng loài người cả ham mê mùi tục lụy mà chôn dập điểm linh hồn, gây tội lỗi chập chồng như non cao núi cả. Các con ngày hôm nay bị cái chứng bịnh rất nặng nề, nó ăn ruồng trong gân cốt. Các con không lo tìm phương cứu chữa thì ắt sự chết một bên. Vả lại cái tật bịnh loài người quá ư trầm trệ, nó hóa sâu giòi trong cốt tủy. Sâu giòi đó, cứ ngày đêm rút rỉa, đục trong gan ruột, phổi phèo, khí huyết khô khan, tiêu mòn sức lực. Mà sẵn gặp Biển Thước thần y, lương phương diệu dược, ra tay tế độ, khám căn bịnh mạch lạc lẽ nào, có thể rõ căn bịnh mà cứu chữa đặng. Ngày giờ hôm nay, những bịnh nhơn ấy nghe nói thì mừng vui, nhưng không đặng sốt sắng, cứ dần dà mãi. Bịnh ngặt nghèo mới chịu đem lại cầu cứu, thần y Biển Thước cũng vô phương, chỉ làm ông tòa lên án chứng chắc ngày giờ phải chết đó thôi. (Cười...) Ôi! Cái bịnh truyền nhiễm chung cả hoàn cầu mắc phải, thảm than đau đớn, bịnh ấy đôi ngày sau đã yên giấc ngàn thu, ai lại không buồn lo ghê sợ mắc phải.

Về bịnh xác thịt thì còn dễ trị, chớ tật bịnh tinh thần lấy làm ghê gớm tràn đầy tội lỗi, độc ác dẫy đầy khắp mọi nơi. THẦY là thần y Biển Thước ngày nay đến cứu chữa cái bịnh hiểm nghèo của các con. Các con không chịu uống thuốc mà giải trừ thì ắt chờ ngày chết. Ngày chết của các con là ngày các con sẽ gặp THẦY một lần nữa. Các con phải quỳ trước tòa phán xét mà khai tội lỗi của các con đã gây ra hồi còn mang xác thịt. Chừng đó các con có cầu khẩn THẦY cứu các con cũng không thể được. Các con khá hiểu ý! Con nào còn sót lại đôi chút thiện lương, nhớ đến căn kiếp mình thì lo lập chí tu hành, cầu truyền đạo đức, phanh luyện tinh thần, ấy là những con biết trọng và nuôi nấng phần hồn, trau tria hoàn toàn chí thiện, chí linh, chí bửu.

Về phần xác thịt thì các con nuôi nó bằng vật thực, như các loại ngũ cốc, cùng những món cao lương mỹ vị cho nó có sức lực và khí phách để hoạt động theo ý muốn của các con. Còn về phần hồn, các con biết tu thì cũng phải dụng huyền công của đạo pháp để vận chuyển âm dương, lược lọc tinh ba để bồi bổ cho nó đặng tinh vi hiển đạt. Ấy đó giờ khắc công phu của các con là phương pháp để un đúc, trau tria cho phần linh hồn trở nên nhẹ nhàng sáng suốt, anh linh hiển hích. Vả lại, nếu các con mà nhịn ăn lâu ngày thì phần xác thịt phải ốm gầy tiều tụy, sức lực yếu đuối suy vi; còn như các con bỏ tu thì phần linh hồn trở nên mờ ám nặng nề, khả giáng bất khả thăng, thì không phương siêu xuất tam giới đặng.

THẦY thăng.

____________

26 tháng 8 Bính Tý (1936)

TỈnh ThẾ

THI

CAO đức thấm nhuần khắp tứ châu

ĐÀI sen thọ hưởng quả linh mầu

GIÁO dân tỉnh ngộ đường Chơn Đạo

CHỦ định chiêu chương Thánh Đạo thâu.

THẦY mừng các con.

PHÚ

Nguồn đạo đức thâm vi nhiệm lý

Bổn chơn truyền lập chí tìm ra

Máy dinh hư chẳng có bao xa

Nguồn tận diệt bày ra trước mắt

Cuộc xáo lộn Đông Tây Nam Bắc

Nạn chiến tranh đạo tặc dẫy tràn

Ôi! Muôn nhà trăm họ lầm than

Chịu khốn khổ tai nàn thảm thiết

Đạo ra đời là đời tận diệt

Nên Phật Tiên cho biết mà tu

Người thế thường chác những hèn ngu

Cắm cổ chết trong ngục tù tội lỗi

Khuyên nhủ mãi sao đời không tự hối

Mảng vui say hụp lội biển mê

Cuộc hành tàng dòm thấy bắt gớm ghê

Người kêu réo mãi không hề đếm xỉa

Tai trời đến mới kinh hồn mất vía

Nhớ lại THẦY, THẦY đã đi đâu

Quyết lấp xô biển khổ thành sầu

Nhưng phải chịu bể dâu trong một thuở.

TRƯỜNG THIÊN

Gióng chuông thánh đức truy hồn

Đạo hưng cứu thế bảo tồn vạn linh

Cuộc đời đáng thị đáng khinh

Đáng chê đáng bỏ, chôn mình làm chi

Đời đáng ghét, đời đáng khi

Đáng xa cho rảnh, đáng ly cho rồi

Đời người là vũng tanh hôi

Là ao nhơ bẩn, là mồi quỷ câu

Mắt phàm trông thấy sắc màu

Giục lòng tham chạ, cắm đầu chết nguy

Trông ra nhơn loại thời suy

Toan bề đâm chém chẳng vì thương yêu

Làm cho cột ngã thành xiêu

Nhà hư nước loạn tiêu điều thế gian

Nhìn đời đổ lụy chứa chan

Xót thương cho nỗi mấy đàn con ngu

Chịu trong khám tối mây mù

Sa chơn vào chỗ lao tù ngàn năm

THẦY nhìn phát động thương tâm

Đến đây chỉ chỗ sai lầm của con

Gây thành tội chất bằng non

Trả cho tiêu hủy thì còn chi thân

Mê đời chung chịu khổ thân

Đạo tâm u ám tinh thần muội mê.

THẦY thấy bầy con ở thế gian, vì miếng ăn đất ở, vì danh vọng mà các con cắn xé nhau, chia rẽ nhau, nào khác chi rắn chung hầm, vì đói mà cắn giết nhau, nuốt ăn nhau, đâu biết suy xa nghĩ tột.

Ôi! Các con đồng mắc phải tội tình, chịu cái nạn chung trong ao sầu vũng khổ, mà các con không tầm đường tẩu thoát, lo cứu vớt cho nhau, lại toan bề sát hại lẫn nhau. Khờ lắm thay! Dại lắm thay!

Cái cuộc đời là sông mê bể khổ, con người chỉ bị ham muốn mà linh hồn hãm chặt vào chỗ nguy nàn. Phải biết thế gian là cuộc bày trò gạt chúng, toàn là giả mộng phù vân. Bởi vậy cho nên thất tình lục dục, nó luống mê sa mồi lợi lộc, bả vinh hoa mà chôn chặt con người trong bốn tường sắc, tài, tửu, khí. Thiệt đời là khổ, muôn việc chi cũng khổ. Con người vì ham đem trí não vào cuộc vui thích của tình đời mới chịu buồn lo, sầu thảm, não nuột, đớn đau.

Mở mắt chào đời, người đà thấy khổ. Ôi! Từ sanh chí tử, biết bao nhiêu là nạn nọ tai kia, đến khi lưng mỏi gối dùn lại bịnh tật phát sanh, chồng chập muôn vàn sự khổ.

Nhưng thế gian dẫu là chí khổ, mà khổ ấy lại cần phải có; vì có khổ, thế gian mới trở nên một trường thi tấn hóa cho nhân loại.

Tuy nhiên, THẦY nay hỏi thử các con: Có thiệt tại đời là khổ, hay tại ở các con tạo gây lấy khổ cho mình?

Các con hãy xét, đời đâu có khổ, chỉ tại các con chác khổ mà thôi. Bao nhiêu sự ham muốn, đắm mê, lầm lạc là bao nhiêu con đường mở rộng để rước ngay cái khổ vào mình. Không ham muốn, đắm mê, lầm lạc, làm sao có oan khiên, quả báo, luân hồi. Hễ ham vinh hoa phú quý thì chịu tâm khổ, thân lao; mà muốn vợ đẹp con khôn lại bị thê thằng tử phược. Cứ mảng say mê trong trường mộng ảo, miệt mài theo bốn vách, chìu lụy với bảy tình, mà theo đuổi muôn vàn điều ưa thích muốn ham, thế mới gây nên những cái thảm họa tàn khốc cho thây nằm chật đất, máu chảy thành sông, thì biểu sao luân thường không bại hoại, đạo đức chẳng suy đồi.

Ôi! Đời đã đến thế thì đời chỉ là một trường tranh đấu kịch liệt, một cuộc tàn sát gớm ghê, nạn khổ dẫy đầy, đao binh chất ngất, đạo tặc lung tung cho đến đỗi cùng chung một bọc, cùng chung một nòi, mà cũng tương tàn tương sát lẫn nhau cho vừa lòng dục, thì còn chi phong tục, kỷ cương, tình nghĩa.

Đời đã đến thế thì dầu ai trí cả tài cao bực nào cũng đành thúc thủ vô sách, chớ có thế gì khiển nổi nhơn tâm, dường ấy là đời sắp tận vong tiêu diệt đó.

Nhưng tuy vậy mặc lòng, nếu hôm nay đời lại biết lấy nền đạo đức làm trung tâm cho mối chuẩn thằng quy củ, thì sự tình tệ cũng dần dần ngày một thối lui mà nhượng bước cho sự thiện lương thuần mỹ.

Phải nhờ đạo đức mới huấn luyện hồn dân, chế kềm tâm chúng mà dìu dắt trở lại con đường nghĩa nhơn hạnh phúc.

Con người phải hiểu biết cho phân minh rành rẽ luật báo ứng nhơn quả, thì mới chịu hồi tâm cải ác tùng lương mà tu phong hóa, chỉnh luân thường, để làm cái giới hạn cho nhơn sanh. Được vậy đời mới lần lần nhiễm lấy đạo đức tinh thần mà ưa làm phải làm lành, biết tránh tai tránh họa. Lâu lâu con người lại thông suốt đến cả căn cơ đạo đức mà tầm ra nguồn cả của chúng sanh.

Đã tầm ra nguồn cội ấy thì nhơn loại sẽ bắt đầu thương yêu nhau trở lại, vì sẽ rõ biết tất cả chúng sanh ở thế gian nầy dầu thảo mộc, thú cầm hay nhơn loại chi cũng cùng chung một lò sanh hóa, cùng chung một khối tinh thần; dường ấy lớn là anh, nhỏ là em, thì lòng bác ái mới mở rộng ra, mà không bao giờ còn loài nào muốn ăn thịt, nhai xương, nút máu loài nào nữa hết. Con người chừng ấy sẽ trở nên chí thiện mà không bao giờ còn những thói nhỏ nhen hèn mạt như tham lam ganh gỗ, oán chạ thù vơ, ghen hiền ghét ngõ, v.v… Chừng đó là đời đã thái bình, dựng nghiệp Thuấn Nghiêu, phong võ điều hòa, bốn phương cộng lạc. Ấy có phải là nhờ nơi đạo đức mà un đúc lòng người đó chăng?

Ôi! Báu trọng thay cái Đạo! Quý hóa thay cái Đạo mà thế gian còn chưa hiểu rõ! Vả như một người biết Đạo, mười người biết Đạo, trăm ngàn người biết Đạo, cả gia đình quốc gia biết Đạo, khắp xã hội hoàn cầu biết Đạo, thì còn ai đâu mà sanh lòng quấy quá? Có phải là sẽ khỏi thất công cho chánh trị giữ gìn chăng?

Ôi! Đời đã lập hình pháp rất nghiêm, dùng khí giới rất nhiều, mà thử xem: đời độc ác chẳng những cũng vẫn huờn độc ác mà còn càng thêm độc ác mỗi ngày gia tăng lên mãi nữa kìa!

Chỉ có chừng nào nhơn loại biết sợ cơ Trời báo ứng, biết ham đạo đức tinh thần thì dẫu một cái tội chi thầm tối, một cái ác chi bí mật là cũng chẳng bao giờ ai dám làm đâu. Vì thầm tối bí mật với ai, chớ với thần lương tâm, với cơ báo ứng mà còn kín nhẹm nỗi gì.

Thế nên không chi ích lợi cần yếu cho đời bằng đạo với đức. Hễ đạo đức hoằng khai, đời đã thâm nhiễm thì con người mới hết dục vọng, mà hết dục vọng là hết tàn ác, hết tàn ác là hết khổ đau. Vậy nên các con phải chung tay hiệp sức mà ráng lo sao cho bành trướng Đại Đạo, để độ rỗi quần sanh trong thời mạt kiếp nầy.

Vả đời thường có trị có loạn, mà loạn hễ cùng là tất phải trị. Đạo cũng có thạnh có suy, mà suy đã cùng thì rồi lại thạnh. Sự thành bại, hưng vong ấy cũng bất ngoại là cơ Đạo chuyển.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________


18 tháng 8 Bính Tý (1936)

Trách ĐỜi

THI

CAO ban ân huệ tẩm nhuần chung

ĐÀI ngọc hào quang điệp điệp trùng

BỒ bặc Đạo quy cơ tại mục

TÁT [tác] thành chơn giáo bảo tâm trung.

THẦY mừng các con.

THI

Ghe phen khuyên nhủ mấy đàn con

Cạn tiếng ráo hơi trí mỏi mòn

Vẫn trách đời sao mê muội quá

Trơ trơ gieo họa tội bằng non.

THI BÀI

Đời chẳng chịu tầm phương giải thoát

Đời tội tình lầm lạc biết bao

Đời vầy còn nói làm sao

Đời gây tai họa cho nhau đảo huyền.

Đời chác những não phiền khổ khốc

Đời mê man ngang dọc bạo tàn

Đời người nào đặng giờ an

Đời sanh độc ác ngỗ ngang lẫy lừng.

Đời không Đạo, lửa hừng cháy dậy

Đời lo phương vùng vẫy tránh tai

Đời càng trăm đắng ngàn cay

Đời càng lắm giọng mỉa mai nịnh tà.

Đời nên lánh cho xa nghiệp báo

Đời phải tầm Chơn Đạo tu thân

Đời sao tiều tụy tinh thần

Đời hưng vật chất người gần diệt vong.

Đời ai cũng mong lòng thủ lợi

Đời Đạo khai để khượi chơn thành

Đời người ma quỷ rấp ranh

Đời như trái chín trên cành gió đưa.

Đời chung chịu nắng mưa nóng lạnh

Đời sao đời tranh cạnh lẫn nhau

Đời người tâm trí lãng xao

Đời ưa náo nhiệt sắc màu dị đoan.

Đời lanh lợi khôn ngoan mau chết

Đời chừng nào diệt hết oan khiên

Đời còn loạn lạc ngửa nghiêng

Đời không bền bỉ vững yên nhiều ngày.

Đời phải chịu thiên tai địa ách

Đời phạt hình một cách gớm ghê

Đời xa chơn lý giác mê

Đời sao quá đỗi vụng về chẳng lo.

Đời a mãi trong lò sanh hóa

Đời sóng tình xô ngã non cao

Đời như đèn đã hết dầu

Đời hưng chánh giáo người hầu mở mang.

Đời mở mang về đàng đạo đức

Đời mở mang trí thức tinh thần

Đời tròn trung hiếu nghĩa nhân

Đời mà biết Đạo thì gần Phật Tiên.

Đời tu luyện hy Hiền hy Thánh

Đời chấn hưng nước mạnh dân giàu

Đời tu chỗ thấp đến cao

Đời lo giúp lẫn đồng bào chúng sanh.

Đời biết phăng nguồn lành cội phước

Đời cá hồ vùng vượt biển đông

Đời hưng chánh lý đại đồng

Đời quy một gốc lập công tu hành.

THI

Hành theo đạo đức trọn đời an

Luyện tánh hư không nhập Niết Bàn

Quét sạch bợn trần tâm chí tịnh

Thông thương trên dưới Đạo huy hoàng.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

25 tháng 8 Bính Tý (1936)

QuẢ Báo Luân HỒi

THI

NGỌC linh trước mắt mấy ai tường

HOÀNG Phụ thấy đời xiết nỗi thương

THƯỢNG đạt nên người chưa mấy kẻ

ĐẾ Thiên thương xót đến đem đường.

THẦY mừng các con.

THI

Thinh thang bao quát cả càn khôn

Thế giới hư linh thế giới hồn

Hồn xác lẫn nhau bồi quả kiếp

Xanh xanh qua lại lúc hoàng hôn.

THẦY thấy đời quá ư tội lỗi, nhơn sanh xua đuổi về đường vật chất làm tiêu mất nẻo tinh quang, mảng vui say ưa thích danh vọng lợi quyền, nào thấu đáo máy hành tàng cơ dĩ định.

Nay nhằm thời kỳ tận diệt, cuộc dinh hư tiêu trưởng sắp bày, người người còn mê mẩn đắm say theo tửu, khí, sắc, tài, nào có hay sự sắp khổ bên tai, cơ xáo lộn biến thiên, đó là muôn vật chịu tiêu diệt đọa đày trong thiên địa đại luân hồi. Cơ mạt kiếp hầu kề, nên chi THẦY không nỡ để cho bầy con phải chịu tận vong, hiệp Tam Giáo, hội đồng Phật Thánh Tiên mà hưng truyền Đại Đạo. Vì ở thế gian cũng có người lành kẻ dữ, đứa hiền lương đạo đức chuộng tinh thần, ham ích chúng, còn đứa lại hung ác bạo tàn mê vật chất, mến tình đời, mà xa đàng Thiên Đạo. THẦY thấy vậy, không lẽ để các con cả lành lẫn dữ chung chịu trong cơ biến đổi của cuộc tang thương, nên giáng thế lập Chơn Đạo, khai chơn giáo đại học đường là minh đức tân dân, chỉ ư chí thiện. Con nào biết thì noi theo đó mà làm phương pháp thoát ra khỏi đường sanh tử.

THI

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO đức minh thông

Giáo dục hồn dân đến cảnh không

Quy củ chuẩn thằng nền tảng Đạo

Linh hồn tấn hóa giữ đều công.

TRƯỜNG THIÊN

Công bình Tạo Hóa hay thương

Thương đời nên phải dùng phương cứu đời.

Cơ mầu nhiệm Phật Trời ẩn giấu

Pháp tâm truyền tri thấu bổn nguyên

Gầy nên thủy tú sơn xuyên

Toàn thông tuyệt xảo diệu huyền ẩn vi.

Người thượng đạt tầm suy nghĩ ngợi

Khảo cứu thông vạn đợi tinh vi

Âm dương vận chuyển hiệp quy

Hai năng lực đó cứ thi hành hoài.

THẦY Chúa Tể hoằng khai đạo đức

Nắm mối giềng hiệp nhứt càn khôn

Chia ra biết mấy nhiêu hồn

Nhập vào vật chất bảo tồn cơ quan.

Ba tôn giáo vén màn bí mật

Rõ pháp linh Tiên Phật sắp bày

Cho đời biết lý Đạo khai

Linh hồn ảnh hưởng trần ai lẽ nào.

Từ thảo mộc được vào nhơn loại

Quả kiếp nhồi mắc phải khổ lao

Càng bền chí bước càng cao

Càng tu luyện mãi càng vào cảnh Tiên.

Linh hồn rất linh thiêng biến hóa

Đoạt thần thông phép lạ vô hình

Thiệt là chí bửu trường sanh

Luyện cho đắc huệ khiết thanh hoàn toàn.

Khí hư vô bao trùm Thái Cực

Thái Cực ngôi độc nhứt chủ trương

Thần thông biến hóa khôn lường

Cơ quan đồng mở phi thường Đạo CAO.

Lý quang minh bao trùm võ trụ

Tạo càn khôn khí cụ sắp bày

Tri nguyên quá khứ vị lai

Gầy nên các giống đặt bày vẻ vang.

Thái Cực Đại Linh Quang nguyên thỉ

Động tịnh cơ lý khí tương hòa

Ở trong một khối chia ra

Thiên hình vạn trạng tinh ba ẩn tàng.

Mỗi vật có linh quang cư tại

Hồn thiêng liêng vạn tải sanh tồn

Lạ gì có dại có khôn

Bởi chưng thanh trược nên hồn thấp cao.

Linh quang chịu nhập vào vật chất

Vật chất nhờ tánh Phật điểm khai

Linh hồn bỏ xác ra ngoài

Thì trong vật chất hình hài tiêu tan.

Linh hồn được mở mang thông thái

Kinh nghiệm đời quấy phải phân minh

Nhập trong các món hữu hình

Lập công bồi đức trau mình nên gương.

Tấn hóa mãi trên đường đạo đức

Bỏ xác về hiệp nhứt bổn nguyên

Thiệt là diệu diệu huyền huyền

Bất tiêu bất diệt là Tiên trên trời.

Hồn phải chịu luân hồi học hỏi

Học cho thông các cõi mới thành

Học cho rõ cuộc tử sanh

Rõ đường tấn thối dữ lành giác mê.

Hồn thanh bạch lo bề đạo đức

Tu luyện hầu hiệp nhứt cảnh không

Cầu truyền tâm pháp thần thông

Lập tâm thanh tịnh dụng công đêm ngày.

Đoạt thấu chỗ bổn lai diện mục

Rửa sạch lòng phàm tục bợn nhơ

Trầm tư mặc tưởng huyền cơ

Thoát thai thần hóa một giờ đắc minh.

Hồn thoát khỏi tội tình nhơn quả

Đi mãi trong đường cả Phật Tiên

Nên gương đức hạnh lưu truyền

Thế gian ca tụng người hiền đắc đơn.

Hồn nào làm bất nhơn phi nghĩa

Chịu đọa đày nhiều phía gớm ghê

Mang thân ô trược nặng nề

Linh hồn mờ ám muội mê bao vòng.

Chừng nào gỡ cho xong thể chất

Cột ràng quanh chất ngất dây chằng

Biết nguồn đạo đức tầm phăng

Đoạn tiêu dứt sạch vụn vằn cắt ra.

Cổi lốt trược ngoài da trong bọc

Lấy lòng chơn lừa lọc thanh quang

Linh hồn thong thả nhẹ nhàng

Hết ưa mùi tục, không màng sướng vui.

Nợ nhân quả lấp vùi tánh đức

Biết ngày nào gỡ dứt tiền khiên

Trả vay, vay trả liền liền

Nhơn nào quả nấy, nghiệp duyên buộc mình.

Bóng cong vạy tại hình cong vạy

Tội phước đi qua lại không chừng

Xác phàm sung sướng vui mừng

Linh hồn phải chịu bâng khuâng não phiền.

Gieo giống chi mọc liền giống nấy

Cảm vật nào vật ấy ứng cho

Coi như trong cái xe bò

Bánh xe lăn trả kịp giò bước chưn.

Bò ngừng lại bánh ngừng đứng lại

Chậm hay mau là tại nơi bò

Bánh xe nó chạy theo giò

Chạy không cũng tại con bò gây ra.

Xét lỗi người, lỗi ta ai xét

Sương nhà người, người quét đặng thôi

Muốn mau thoát kiếp luân hồi

Kiếp nầy ráng chịu quả nhồi cho mau.

Đời cũng có nghèo giàu cao thấp

Tại nơi người tạo lập nó ra

Rồi than oán trách Trời Già

Không ngờ ta chác lấy ta cho nhiều.

Lòng tham dục bao nhiêu cho đủ

Để thất tình làm chủ lấy tâm

Khiến gây tội ác lỗi lầm

Người chưng mắc phải vướng nhằm khổ nguy.

Lòng quấy quá tráo chì thay bạc

Mỏi mong lo cố gạt của đời

Không dè mắc phải lưới Trời

Thưa mà không lọt chuyện người mảy lông.

Luật báo ứng phép công thưởng phạt

Hành hồn rồi hành xác chẳng chơi

Nhơn nào quả nấy chẳng rời

Đòn cân công luật Phật Trời thưởng răn.

Đặng quả ngon thì ăn lấy hột

Gieo lại mà mai mốt còn ăn

Nhược bằng hưởng quả hột quăng

Ngày sau thèm khát xin ăn của người.

Nay đắc thế vui cười cho lắm

Sau suy thời bụi bặm lấp thân

Biết lo bố đức thi ân

Luân hồi trở lại hưởng phần cao sang.

Nhược tánh ác bạo tàn gây họa

Kiếp sau mang nghiệp quả phạt hình

Sao người chẳng biết sửa mình

Cơ Trời báo ứng hiển linh rõ ràng.

Người quân tử vững vàng tâm chí

Chọn đường ngay trực chỉ Tây Phương

Kìa là trước mắt muôn đường

Lại qua quanh quẹo phải tường chọn đi.

Thấu lý Đạo vô vi thanh tịnh

Thì tâm hồn an tịnh lo tu

Thuận theo lẽ Đạo ôn nhu

Tự nhiên vô sự võng dù mặc ai.

Lo nhảy thoát ra ngoài khuôn khổ

Để thất tình cám dỗ hư thân

Mượn nhành dương quét bụi trần

Đặng cho phát triển tinh thần cao siêu.

Đường quanh cong theo chiều mà bước

Chí tâm bền thì được thành công

Làm cho chánh lý lưu thông

Lập tâm sửa tánh kềm lòng phá mê.

Kìa biển hẹn non thề phải dứt

Dây buộc mình cắt đứt chớ vương

Nhu thắng cang, nhược thắng cường

Mềm còn, cứng bể, thấy thường xưa nay.

Họa phước ấy không sai báo ứng

Mượn kiếp nầy gieo chứng hậu lai

Người tài gặp kẻ cao tài

Ỷ tài phải chịu mang tai liền liền.

THI

Liền vay liền trả, trả vay hoài

Linh tánh lộn nhào kiếp hậu lai

Đày đọa gỡ xong oan nghiệp trước

Làm lành hưởng phước chẳng hề sai.

Sự báo ứng của trời đất sắp bày từ tạo thiên lập địa. Hễ người biết tu hành, làm lành, siêng năng đạo đức thì trở lại chỗ cội phước hưởng an. Còn những kẻ hung ác bạo tàn phải chịu dây oan cột trói.

Trời đất rất công minh, hễ làm lành thì lành trả, gây họa thì họa lai. Trong thế gian, tại sao có kẻ nghèo người giàu, sang hèn, khôn dại?

Đó là tại người gây. Vả thí như các quả riêng mỗi giống cây, sao lại có trái ngọt, trái chua, trái cay, trái đắng, trái chát? Sự giàu nghèo cũng vậy. Hễ gieo giống ngọt thì quả ngọt hưởng nhờ, gieo giống chua thì quả chua nó đậu.

Các con gieo nhiều mọc nhiều, gieo ít mọc ít. Ngày nay, các con được ấm no phải lo làm phước đức, phải lo gieo nữa đặng mùa sau có mà nuôi thân thể, chớ ăn đứt giống gặt tuyệt nòi, còn chi sanh trở lại.

THI

THẦY nhỏ ơn lành xuống thế gian

Ban thêm chén thuốc tỉnh mơ màng

Biết đường đạo đức là chơn lý

Thì ráng lo tu nhập Niết Bàn.

Niết Bàn thong thả lắm con ôi

Thú lạ Thần Tiên khoái lạc rồi

Thanh tịnh tiêu diêu an tự tại

Đâu còn chuyển kiếp chịu luân hồi.

Hồi nào lầm lạc nói làm chi

Nay gặp THẦY đây bước kịp kỳ

Còn luyến hồng trần mang thống khổ

Hạ nguơn tận diệt lắm điều nguy.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

10 tháng 8 Bính Tý (1936)

LÝ THIÊN NHIÊN VÀ LÝ TỰ NHIÊN

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ

THẦY các con.

THI

Cầm cân Tạo Hóa có đâu riêng

Chìm đắm kìa ai mất bổn nguyên

Biển khổ lao xao cơn sóng gió

Sông mê đào độn lúc chinh nghiêng

Tâm truyền đã lãnh nên bình tĩnh

Bí pháp vừa trao chớ đảo điên

Luyện tánh tu tâm hồi cựu vị

Như vầy mới đáng lẽ thiên nhiên.

THẦY giải về LÝ THIÊN NHIÊN của Trời và LÝ TỰ NHIÊN của người.

THẦY trông thấy cõi dinh hoàn, nhơn loại cạnh tranh xâu xé, cứ hại lẫn nhau, giết lẫn nhau vì quyền lợi. Mảng mưu sự sung sướng cho thân mà nào là những cuộc truy hoan đã làm cho mất cả tinh thần, đến phải cam thân chìm đắm vào biển trầm luân, luống bị bốn tường đóng chặt, chớ chẳng biết tu tâm luyện tánh chi, rồi gặp lúc phong ba là phải đành chịu cho sóng dồi gió dập. Uổng thay! Tiếc thay!

Thể người cũng đồng như Tiên Phật, mà chẳng đặng cửu viễn trường sanh, thảng mảng tuổi lối tám mươi, chín chục thời bóng đã xế tà, rồi một kiếp làm người vô dụng, chẳng biết lấy lương tri, lương năng mà phán đoán, xét suy, mịch tầm chơn lý thật hành, lại để cho mờ ám tối tăm rồi sa đọa. Ấy là vì theo cái lẽ TỰ NHIÊN của người mà bỏ lý THIÊN NHIÊN của Trời đó.

Lý THIÊN NHIÊN là về tinh thần, nên chỉ chuộng phần linh hồn cao siêu mà chẳng coi cái xác thịt trược nhơ nầy là ra chi hết. Bởi vì mỗi con THẦY đã ban cho một cái linh tánh giáng trần để mượn xác thân đặng dùng nguơn tinh mà bảo tồn nguơn khí hiệp với nguơn thần, tức là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, đặng thành Tiên tác Phật mà phản bổn huờn nguyên hầu có thọ hưởng sự thanh nhàn nơi cõi Niết Bàn là chốn thế giới thiêng liêng, bất tiêu bất diệt.

Sông núi, cỏ cây nơi thế gian dời đổi muôn lần, chớ linh hồn vạn vạn đời đời thung dung tự tại. Nhưng thảm thay có đi mà chẳng biết đàng về, xuống hồng trần rồi đắm đuối mê sa mà bỏ tánh tự nhiên, chẳng lo đạo đức, chẳng biết tầm Chơn Đạo cùng Tiên Thiên Đại Đạo mà thọ pháp, lo tu để hầu trở lại mà về với THẦY.

Ở cõi trần, hễ sanh ra rồi thì cứ theo lẽ thuận hành âm dương giao phối hậu thiên mới sanh ra ân ái mà luống chịu buộc mình vào tứ khổ, tứ tường bao quanh vây chặt. Hễ có ái ân thời phải sanh sản ra con cùng cháu (con cháu ấy thuộc về hóa nhân cũng như hạng cầm thú mới chuyển kiếp đặng làm người vậy). Cho rằng đặng vậy là hạnh phúc để nối hậu theo cái thường tình nhơn đạo, chớ nào ngờ ấy là đã vướng ngay vào mặt lưới trần mà khổ lụy với thê thằng tử phược buộc ràng vương vấn trói trăn. Đã vậy nếu có khuyến tu lại còn hẹn mai hẹn mốt. Thời gian đã qua rồi thì lưng đã mỏi, gối đã dùn, tam bửu mòn hao, ngũ tạng suy yếu. Ô hô! “Tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhứt đán vô thường vạn sự hưu!” Rồi là một kiếp luân hồi vậy. Vì con người đã quá trầm luân thống khổ, nên nay chính mình THẦY là NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ đã động mối từ tâm, cũng vì tánh đức háo sanh mà chẳng nỡ để cho con người tiêu diệt, nên mới rọi làn điển quang giáng ở cõi trần, cốt lập Tiên Thiên Đại Đạo quy nguyên Tam Giáo và dùng tâm pháp truyền chơn mà độ rỗi các con.

Người mà theo lý THIÊN NHIÊN, biết dụng công phu, nghịch chuyển tinh khí giao cảm nguơn thần cho thành Tiên Phật, dứt bỏ hồng trần thời người ấy là bực nguyên nhân.([1]) Còn người mà theo lẽ tự nhiên, sanh ra ở cõi trần chịu những điều bắt buộc theo việc trần cấu, sanh sản về hậu thiên cơ ngẫu nữa thì chịu trong luật quả báo luân hồi.

THI

Một lý phân hai thuận nghịch hành

Nghịch hành tu luyện đắc trường sanh

Vô vi Đại Đạo nào ai thấu

Thấu đặng về nơi Tử Phủ thành.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

09 tháng 8 Bính Tý (1936)

KhỞi Trung Tâm ĐẠo

TRUNG TÂM ĐIỂM (TRUNG TÂM ĐẠO ĐẠI THỪA)

*

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ

THẦY các con. THẦY mừng các con.

THI

Đạo cơ sanh hóa tạo càn khôn

Đạo bổn hư vô vĩnh viễn tồn

Đạo pháp Tam Thanh Tam Giáo độ

Đạo quy tam ngũ luyện thuần phong.

Đạo là hư vô chi khí, phân định âm dương, tạo thành trời đất, rồi nhờ thanh trược hỗn hiệp, âm dương giao phối mà sanh hóa ra vật chất muôn loài, lần lần đến thảo mộc, thú cầm và nhơn loại. Nên cả thảy đều có cái bổn thể chơn như chẳng khác gì nhau.

Con người thọ tiên thiên khí làm linh tánh, rồi giao cảm với hậu thiên âm dương mới thành hình.

Thân người có tam bửu ngũ hành, đó là do nơi cơ Đạo sanh hóa trọn đủ đối với Trời vậy.

Người là tiểu thiên địa đồng đứng vào bực tam tài, nên cái kiếp đã sanh hóa ra làm người trong võ trụ là phải trải qua nhiều lúc khổ nhọc, đớn đau dữ tợn. Vậy muốn thoát cõi hồng trần, ly tứ khổ thời phải lo bồi công lập đức, dưỡng tánh tu tâm, tầm học chơn truyền đạo pháp mới siêu xuất đặng. Lời xưa còn tiên tri rằng “Mạt hậu Thiên khai Huỳnh Đạo.” Tiên tri ấy tức là chỉ vào ngày nay Đạo mở bùng ra cho chúng sanh tu hành, có gồm cả tam thừa cửu phẩm, cũng do nơi quy luật Tam Giáo mà THẦY chế đổi làm một con đường tắt để đưa các con về cựu vị.

Người muốn làm Tiên Phật, hay là các vị Tiên Phật đã đại giác, đại ngộ, thành đạo đều phải tu từ bực tiểu thừa rồi mới đến đại thừa.

Tiểu thừa là Nhơn Đạo. Người tu theo bực tiểu thừa phải chịu dấn thân vào khuôn khổ tôn giáo. Tiểu thừa thì chỉ dạy về hữu hình. Con người giữ cho tròn theo giới luật đó tất cũng như mượn con đường hẹp ấy mà nương chơn đi lần đến con đường rộng lớn minh mông là đại thừa vậy.

Người mới tu, đạo hạnh phải giữ cho hoàn toàn trước về Nhơn Đạo cho xong, rồi sau bèn học đến Thiên Đạo là tầm cơ siêu thoát ra khỏi thế giới vật chất mà đến cõi thế giới tinh thần.

Bực đại thừa dạy về vô hình, nên cần tu tánh luyện mạng, muôn việc có như không có. Xưa kia KHỔNG THÁNH cũng đã rõ thông chí lý về đại thừa trong lúc HẠNG THÁC truyền trao, nên sau mới thành đến bực Đại Thành Chí Thánh. Nhưng phần nhiều truyền dạy cho đời là chỉ về đường Nhơn Đạo, cứ lo rộng mở cho con người biết luân thường đạo lý. Còn về tâm pháp thì dạy cho có một phần rất ít trong đệ tử thôi. Cho nên đời sau tưởng lầm rằng KHỔNG THÁNH không hề tu luyện đến Thiên Đạo, chớ kỳ trung sao sao cũng phải rõ thông cơ Tạo Hóa, hòa hiệp máy âm dương mà luyện thành kim đơn thì mới thành đạo đặng. Vậy đại thừa tức là “Đại học chi Đạo, tại minh minh đức, tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện.”

Thiên Đạo nay:

Nho Giáo gọi là chấp trung quán nhứt.

Thích Giáo gọi là bảo trung quy nhứt.

Đạo Giáo gọi là thủ trung đắc nhứt.

Người tu đến bực đại thừa đã thọ chơn truyền bí pháp rồi thì cần phải phân chia ngày giờ mà tu luyện cho cái tâm trở nên trong sạch, chẳng bợn hồng trần, phản hồng vi bạch, mà yên tịnh lặng lẽ để đoạt cơ Tạo Hóa, vào bộ Tiên gia, hầu thâu tiếp cái huyền khí của Trời đem hiệp với cái nguơn khí của người mà tạo thành Tiên đơn. Vậy nên đây THẦY dạy kỹ các con tu bực đại thừa phải cần tầm nơi thanh khí mà hỗn hiệp âm dương, điều hòa đủ tám lượng chơn dương, tám lượng chơn âm làm thành một cân đại dược tại cung LY rồi điều dưỡng đủ thập ngoạt hoài thai, tam niên nhũ bộ thì cái chơn thân mới giao tiếp tiên thiên mà nhập xuất Thiên Môn được; song cũng do nơi THẦY tùy công đức mà bố hóa cho các con.

THI

Luyện tánh tu tâm học Đạo mầu

Tam Thanh chơn pháp Đạo tham cầu

Chơn thân hiện xuất thông Thiên Đạo

Thượng tiếp tiên thiên thoát địa cầu.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

25 tháng 8 Bính Tý (1936)

KHUYẾN TU CHO THUẬN THIÊN Ý

THI

CAO thượng Đạo truyền giải nạn eo

ĐÀI linh trú ngụ lúc buồn teo

TIÊN thiên diệu pháp khai tâm giác

ÔNG độ người mê khỏi hiểm nghèo.

THẦY mừng các con.

Giờ nay, THẦY giáng đàn để đôi lời bí khuyết tâm truyền cho các con dò xét, tầm tu cho thuận Thiên Đạo, thoát cảnh Diêm Phù, tránh khỏi lưới trần lao nhốt hãm.

PHÚ

Cơ mầu nhiệm của Tạo Đoan ẩn vi, có tầm suy mới thấu đáo,

Pháp tâm truyền, đường Chơn Đạo, phải gia công tham khảo mới tường tri.

Lý hư vô cần phải nghĩ suy, vạn pháp nhiệm vô vi cao thượng.

Kìa Phật, Thánh, Tiên phí bao công tìm cho ra chơn tướng,

Đoạt lẽ Trời ảnh hưởng lý đương nhiên,

Ôi! là đời chịu buồn lo, khổ nạn, não phiền,

Mang nhơn quả nối chuyền đời nầy sang kiếp nọ.

Vì vật dục đẩy đưa con người vào nẻo khó,

Kiếp đọa đày sao dứt bỏ được trái chủ oan gia.

Các con muốn thông suốt lý tinh vi thì cần phải sửa tâm cho chính đính, tập tánh chí thiện chí mỹ cho hiệp lẽ điều hòa, thuận tùng Chơn Đạo.

Trong cơ mầu nhiệm của Phật Trời rất nhiều phép lạ, nhưng không bao giờ các con lấy mắt thịt, trí phàm, tai tục mà dò xét thấu lẽ hư linh đâu.

Các con muốn thấu lẽ hư linh, trước phải định cái tâm, gìn cái ý, nhắm mắt, bít tai thì có lẽ rõ chút ít.

Trong pháp nhiệm, nó ẩn vi sâu kín cao xa dầu lấy nước biển vẽ vời cũng không suốt lý. Thánh trước Hiền xưa ra công tham khảo, mãn kiếp cùng đời mà vén chưa đặng cái màn bí mật của Tạo Hóa đón ngăn. Nhưng cần nhứt là trầm tư mặc tưởng, nhập định tham thiền thì gặp Chơn Tiên khẩu truyền cho rõ Đạo, chớ sự mầu nhiệm tuyệt xảo của Trời, dẫu Phật Tiên chưa tri nổi.

Các con ngày hôm nay gặp Đạo THẦY hoằng hóa thì cần lập chí luyện phanh, đem cái bổn tánh hư linh trở về ngôi vị cũ. Ngày giờ cuối cùng, THẦY vì thương yêu các con phải giáng phàm mà dìu dắt các con trở lại, nhưng các con phải hết lòng, đừng ỷ mình, hay là tưởng THẦY thương yêu rồi biếng nhác. Các con nên biết rằng dầu THẦY cũng phải chịu dưới quyền luật của Đạo thay.

Các con bị mang xác thịt nặng nề, ngũ trược chận đè, linh tánh lấp vùi trong đó. THẦY thương yêu các con là THẦY điểm hóa cho các con. Các con phải vùng vẫy mà nhảy ra cho khỏi non đè núi chận, chớ đừng ngồi đó hoài đặng chờ THẦY bồng ẵm, không đặng đâu các con!

Đạo là phân thanh khử trược. Hễ nhẹ nhàng trong sạch thì được hiệp nhứt cùng THẦY, còn nặng nề, mê muội phải chìm xuống đáy. Vậy các con phải luyện cho đắc tánh thuần dương mới ở vào cảnh thiêng liêng đặng. Cảnh thiêng liêng là không khí nhẹ nhàng hơn trăm ngàn lần không khí ở gần các con. Các con còn nhơ bợn một chút cũng không thể ở đặng. THẦY nói sự di sơn đảo hải là chuyện thường của Tiên Thánh, nhưng dời non đổi biển thì dễ, chớ đem các con trở lại thì khó lắm. Non biển tuy nặng nề nhưng không có mang thất tình lục dục, chớ xác phàm con người, tuy nhỏ nhít, mà lẫn cả sự dục vọng tà tâm, nên nặng nề hơn muôn ngàn hòn núi. THẦY có thương các con cũng không thể ẵm bồng cho đặng. Vậy các con phải dùng phương pháp tu tánh luyện mạng, khử trược lưu thanh mà thoát ra khỏi luân hồi lục đạo.

TRƯỜNG THIÊN

Đạo Trời chỉnh phục linh căn

Cầu truyền pháp nhiệm tầm phăng trở về

Trần hồng biển khổ sông mê

Chịu mang xác thịt nặng nề muội si

Thiên cơ khép mở nhiều khi

Hồi tâm kinh nghiệm vô vi Đạo mầu

Pháp linh có dễ tầm đâu

Phật Tiên chọn lựa mà trao người hiền

Thuộc về khẩu thọ tâm truyền

Biết rồi thì cứ chỉ truyền cho nhau

Đạo THẦY không luận thấp cao

Muốn tu thì đặng nhập vào cảnh Tiên

Thấy đời lầm lạc đảo điên

Nên minh chơn lý đạo huyền thông linh

Chẳng dùng sắc tướng âm thinh

Giữ tâm thanh tịnh Đạo minh rõ ràng

Bí truyền là pháp minh quang

Không bày vẽ đặng rõ ràng ở đâu

Làm cho khó hiểu nhiệm mầu

Nên chi phải chịu lạc vào bàng môn

Đạo THẦY cốt trọng linh hồn

Tin cơ cảm ứng bảo tồn vạn linh.

THI

Linh diệu thần thông đạo pháp truyền

Truyền lời bí khuyết độ nhơn nguyên

Nguyên lai bổn thể tu dương khí

Khí tụ đơn thành thượng cửu thiên.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________


28 tháng 8 Bính Tý (1936)

ĐỨC TIN

ĐoẠn lìa tình ái – DỤt tẮt lỬa lòng

THI

CAO minh vận chuyển Đạo hư vô

ĐÀI bửu khai thông bát quái đồ

TIÊN Phật luyện thành nhờ pháp Đạo

ÔNG truyền lại đó ráng bồi tô.

THẦY mừng các con.

THI

Đời gẫm suy coi tợ bọt bèo

Nhơn tình say đắm họa liền theo

Trong trường danh lợi đua tranh mãi

THẦY rưới thuốc linh cứu ngặt nghèo.

PHÚ

Cơ hội đã tuần huờn Đạo chuyển

Nguơn cuối cùng huấn luyện dân tâm

Bấy lâu nay khổ sở lạc lầm

Dây oan trói muôn năm trong bể khổ

Ôi! Nền đạo đức tinh thần xiêu đổ

Rủi con thuyền tế độ đã chìm lâu

Nên nhơn sanh vùi dập cuộc bể dâu

Chịu đau đớn thảm sầu chua chát dạ

Khổ như thế mà người không cải quá

Coi giống nòi tợ thịt cá mồi ngon

Lòng chí chơn thiệt chẳng mấy ai còn

Nền luân lý đã tiêu mòn hư hoại

Cuộc biến đổi tang thương canh cải

Ôi là đời khôn dại, dại khôn

Mê muội trần linh tánh lấp chôn

THẦY dòm thấy lòng nôn ra cứu thế

Bước cho chóng vì bóng vàng đã xế

Hội đại đồng kẻo trễ, bớ con ôi

Dây oan khiên con ráng mở cho rồi

Mà trở lại vị ngôi an hưởng.

THI

Hưởng lộc Trời cho mới vững bền

Tu hành nóng giận giả đò quên

Giữ tâm thanh bạch, gìn chơn lý

Tập luyện tánh không đắp móng nền.

TRƯỜNG THIÊN

Móng nền chơn lý điểm tô

Noi theo đường Đạo hư vô của THẦY

Quả công âm chất lập đầy

Trau tria hạnh đức hiệp vầy trước sau

Làm cho trên dưới một màu

Níu nương bước mãi cho mau kịp đò

Con nào có chí siêng lo

Nhớ lời THẦY đã dặn dò noi theo

Non cao chớn chở ráng trèo

Vượt qua biển khổ hiểm nghèo chớ than

Đời người nắng dãi mưa chan

Mảng vui trong cuộc hý tràng bao nhiêu

Mấy ai buồn ít vui nhiều

Vui thân nô lệ búa rìu cũng cam

Con lo rửa sạch lòng phàm

Noi chơn lý Đạo mà làm Phật Tiên

Dây oan trăm mối cột xiềng

Lửa lòng bừng cháy hận phiền muội mê

Các con bị chứng bịnh tê

Chích châm cho lắm chẳng hề than ôi

Thân con như đã chết rồi

Biết chi đau đớn tài bồi lại con

Ngoài ra những sự mất còn

Nên hư trối kệ tiêu mòn chả lo

Như vầy là mối hại to

Tâm hồn mê muội làm cho rộn ràng

Ngó kia những vật thế gian

Đều là lửa cháy khô khan tinh thần

Nhứt là nhơn dục tham sân

Ái tình cháy dậy rần rần biết bao

Sắc như sóng dậy ba đào

Chụp thuyền qua lại, anh hào vùi chôn

Mùi hoa ngửi mất trí khôn

Lửa tình không dứt tâm hồn cháy tiêu

Những điều đáng mến đáng yêu

Là phương đạo đức, là điều thiện lương

Thấy đời chìm đắm thảm thương

Chết chồng đầy ngất trong trường lợi danh

Tại ham miếng bả hôi tanh

Làm cho nảy sự chiến tranh tràn đồng

Con lo dụt tắt lửa lòng

Mượn bầu tịnh thủy ở trong rưới vào

Lửa trần đốt cháy biết bao

Dại thay lửa cháy liệng nhầu bổi vô

Tu hành lập chí bồi tô

Chống ngăn lục dục hại đồ báu tiêu

Bỏ lần những nét hãnh kiêu

Gìn câu kiên nhẫn xuôi chiều mới an

Nhứt là sửa tánh vững vàng

Tánh lành, tánh dữ phải tàng biện phân

Đạo là đạo đức nghĩa nhân

Cảnh Tiên muốn nhập phải cần ĐỨC TIN

Đức tin để giúp cho mình

Đức tin cứng cát giữ gìn đường chơn

Gặp cơ khảo đảo đâu sờn

Đức tin non nớt phản huờn đặng đâu

Đức tin như cái đèn dầu

Đèn mà không cháy tại dầu khô khan

Đức tin như một chiếc thoàn

Mà không có đáy nước tràn chun lên

Đức tin nung chí vững bền

Đức tin là một cái nền Phật Tiên

Đức tin là chiếc pháp thuyền

Đưa ta cho đến tận miền Bồng Lai

Đức tin quyết định chẳng phai

Người tu chứng quả đức tài minh quang

Đức tin là một cái thang

Leo lên tận chốn Thiên Đàng như chơi

Đức tin giúp ích cho đời

Đức tin có sẵn, Phật Trời độ cho

Đức tin như thể cái vò

Bị hư lủng đáy chứa đồ chảy ra

Đức tin con ráng theo CHA

Đức tin con có thì là thảnh thơi

Đức tin con chớ để rời

Tin cơ báo ứng, tin lời Thánh Nhân

Tin trên có đấng quỷ thần

Tin thờ tôn giáo quốc dân hòa bình

Tin sao cho thiệt lòng tin

Tin lòng kính sợ Thần linh trên đầu

Tin là sông bắc nên cầu

Tin rằng Trời Phật đâu đâu cũng tường

Tin mà trau luyện đạo thường

Làm nên đức hạnh ra gương thiện từ.

THI

Từ bi nhắn nhủ một lời chơn

Chơn thật khuyên nhau chớ giận hờn (Cười...)

Xướng dậy kết dây đoàn thể lại

Chữ tu nắm chặt chớ lơi sờn.

Các con nữ phái nghe!

THI

Kìa là bóng nguyệt sáng soi đầy

Đừng để lu lờ án cụm mây

Mây án làm cho trời đất tối

Trăng là đạo đức, giận là mây.

Con nào mến Đạo thiệt thương THẦY

Nhớ những lời vàng tập tánh hay

Nam nữ cũng đồng ngôi chín phẩm

Nương thoàn lướt đến cảnh đài mây.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________


17 tháng 8 Bính Tý (1936)

Lý ĐẠo Phép Tu

THI

CAO diệu thông linh pháp chánh truyền

ĐÀI vân hội hiệp Thánh Thần Tiên

GIÁO minh lý Đạo hồi tâm tục

CHỦ phán tuân y đức Thánh Hiền.

THẦY mừng các con.

Chính mình THẦY đến tận nơi con

Dạy bảo làm theo đức tánh còn

Nhưng trẻ vẫn ưa mùi tục lụy

Khuyên lơn chẳng nổi tội dường non.

TRƯỜNG THIÊN

Ớ con lớn nhỏ trong trần

Hồi tâm nghĩ lại cho cần lo tu

Tội tình nhựt nhiễm ngoạt nhu

Gỡ ra kẻo mắc tội tù bớ con

Thuận Thiên thì tánh mạng còn

Nghịch Thiên hồn xác tiêu mòn chẳng chơi

Nhủ khuyên con khá chạm lời

Hồi tâm cải quá đạo đời chung lo

Dầu mà của chất muôn kho

Ngồi không ăn mãi núi to cũng mòn

Mỗi người có một điểm son

Biết tu giồi luyện nó còn tinh anh

Nhược bằng biếng nhác tu hành

Linh hồn mờ ám khó thành Phật Tiên

Noi theo gương trước Thánh Hiền

Thì THẦY khẩu thọ tâm truyền Thiên cơ

Luyện phanh tánh mạng kịp giờ

Duy tinh duy nhứt là cơ siêu phàm

Diệt lần những cái tánh tham

Tham ăn tham mặc, tham làm bất lương

Tham màu, tham sắc, tham hương

Tham danh lợi cả, tham đường vinh hoa

Rửa cho sạch bợn lòng tà

Cẩm y nhuộm lại màu dà vui chơi

Người tu phải biết chán đời

Một niềm theo Đạo Phật Trời thoát mê

Tịnh tâm niệm chuỗi bồ đề

Ma ha tắm gội nặng nề bớt đi

Nhẹ như bấc, nặng như chì

Nhẹ nhàng thăng thượng, nặng trì đáy sâu

Người tu phải chịu dãi dầu

Đại hùng, đại chí mới hầu vượt qua

Khổ gay trăm quỷ ngàn ma

Vững tâm bước tới thì tà mị dang

Chống đương cho vững bước đàng

Công phu khổ hạnh ba ngàn sáu trăm

Giữ gìn đi đứng ngồi nằm

Pháp luân tự chuyển dày năm đắc thành

Biết phương khử trược lưu thanh

Luyện tinh hóa khí, vận hành thần thông

Tập rèn tâm tánh không không

Thỉ chung đạo đức gác vòng trần ai

Luyện sao cửu khiếu phát khai

Thiên Môn rộng mở Linh Đài quy nguyên

Mới là thành Phật đắc Tiên

Vô vi hiệp nhứt tiên thiên diệu mầu

Tu hành có dễ gì đâu

Lạc sai luyện đến bạc đầu như không

Ngày đêm lòng những lo xong

An nhiên thanh tịnh trống trông giữa trời

Nhọc nhành khuyên chớ buông trôi

Ngàn năm muôn kiếp phục hồi cung Vi

Lập thân phải chịu cố lỳ

Để cho mầy kéo tao trì mới nhanh

Vững tâm, tâm đạo phát sanh

Tam huê tụ đảnh, ngũ hành triều nguơn

Minh minh yểu yểu huờn đơn

Thông thiên huợt địa chơn nhơn hiệp hòa

Đại thừa cắt ái ly gia

Ly gia chẳng phải bỏ nhà đi đâu

Tu đừng lậu thuế trốn xâu

Làm cho cha mẹ buồn rầu vì con

Lòng đừng sợ sệt nớt non

Làm người thượng đạt sắt son chí hòa

Chớ nên ẩn núp núi xa

Xưa nay các đạo hiểu ra rất lầm

Đạo đâu? Đạo ở nơi tâm

Thì đâu có phải kiếm tầm nơi xa

Có nhà mà chẳng tưởng nhà

Gần thương tâm chí chẳng mà thương ai

Nào là của cải đền đài

Ruộng trâu lợi lộc sắc tài đỉnh chung

Vinh hoa phú quý vẫy vùng

Những đồ sản vật cộng chung quá nhiều

Bà con thì biết bao nhiêu

Vợ xinh hầu đẹp, con nhiều cháu đông

Tuy là mình ở vào trong

Mà tâm chí vẫn không không có cần

Ái ân trước mắt chẳng cần

Gia tài chẳng mến, không cần lợi danh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh

Ở trần mà chẳng nhiễm danh lợi trần

Có thân chẳng biết gì thân

Đủ điều trước mắt tâm thần chẳng xao

Đặng vầy mới gọi rằng cao

Ly gia cắt ái lẽ nào phải hơn

Đạo đời đi cặp tu chơn

Bên nào cũng gắng chớ sờn chí nhân

Đời lo vẹn, đạo ân cần

Trả xong Nhơn Đạo thì thân cũng thành

Phận tròn đối với nhơn sanh

Ích cho xã hội thi hành chững thôi

Biết chừng nào rảnh nợ đời

Chết đi sống lại chưa rồi rảnh rang

Luận sơ MÊ GIÁC đôi đàng

Tâm hồn khôn dại biện tàng phân tri

Linh hồn một điểm thanh vi

Tối linh muôn vật cực kỳ bửu quang

Giác Mê tả hữu đôi chàng

Giác hồn thanh bạch tịnh an thiện từ

Mê hồn chác những điều hư

Gây ra ác đức không từ xấu xa

Ưa vui, ghẹo nguyệt trêu hoa

Dàm danh khóa lợi lòng tà mê man

Dẫn người sái bước lạc đàng

Làm điều chẳng phải đa đoan tánh tình

Thấy gì hơi có đẹp xinh

Dậy lòng tham chạ dục tình loạn luân

Càng vui thích mãi càng hừng

Càng tan tác quá, càng bừng trí lên

Thiện từ đạo đức thì quên

Loạn tâm lưu luyến cho nên tội tình

Hại hao mòn hết nguơn tinh

Làm cho hư tán báu linh khí thần

Mê hồn là đứa nịnh trân

Làm cho bại hoại triều thần ngửa nghiêng

Linh hồn cho nó đương quyền

Bốn phương loạn lạc đảo huyền thiết tha

Giác hồn tâm chí điều hòa

Muốn khêu đạo đức sáng lòa tứ phương

Ưa vui cửa Phật tâm lương

Làm lành có hậu nên gương Thánh Hiền

Tri thông phép nhiệm Thần Tiên

Lòng nhân sẵn để làm thuyền cứu nguy

Trung cang nghĩa khí ai bì

Lại thêm hạnh đức từ bi chí thành

Chẳng màng tục lụy lợi danh

Không ham náo động, không sanh lòng tà

Không gần thì cũng chẳng xa

Vô vi phú quý vinh hoa há màng

Không tư vị, thích làm doan

Tư tâm bản ngã không mang vào lòng

Thiệt là sáng suốt trắng trong

Trung thành nghĩa vụ lo xong mọi bề

Tâm hồn có GIÁC có MÊ

Giác theo đường chánh, mê về nẻo cong

Linh hồn bị án vào trong

Mê hồn cám dỗ theo vòng trầm luân

Giác hồn yếu thế khó nưng

Nên chi phải chịu theo chừng đường quanh

Phàm tâm tử, đạo tâm sanh

Tam hồn quét sạch mới thành Phật Tiên

An nhàn cảnh động Đào Nguyên

Sớm chơi hải ngoại, chiều miền Bồng Lai

Ngâm phong vịnh nguyệt nên bài

Cờ trưa rượu sớm hưởng hoài bền yên.

THI

Yên vui cửa Đạo niệm Di Đà

Cờ Thánh rượu Tiên thích chí ta

Thỉnh thoảng nghêu ngao xem cảnh vật

Mai chiều luyện tánh khỏi làm ma.

Ma, Phật tự người tạo nó ra

Biết khôn làm Phật, dại làm ma

Thuận đường Thiên lý vào Tiên cảnh

Nhơn dục khiến sai vướng bẫy tà.

THẬP NHỊ LIÊN PHONG

Cơ Đạo vận hành độ thế gian

Phương châm thoát khổ đến Thiên Đàng

Nhờ trong phép Đạo tu chơn tánh

Đắc quả thành công mặc chí nhàn.

Chí nhàn tu tịnh thanh cao

Ẩn thân lánh tiếng ồn ào đua tranh

Vui vì nước biếc non xanh

Một bầu nhựt nguyệt luyện thành đơn nguơn.

Nguơn thần, nguơn khí với nguơn tinh

Hiệp lại lâu lâu nó tượng hình (Cười, cười...)

Phá cửa Linh Đài vào bái Phật

Ngũ hành hiệp nhứt rất mầu linh.

Linh hồn mê muội trầm luân

Ngày nay mặc sức gội nhuần đức ân

Vậy thì chuyên chú tu thân

Huyền quang nhứt khiếu xuất thần du Tiên.

Tiên thiên cướp đặng mới nên cho

Tâm tức nương nhau thần khí mò

Tới lửa lui bùa diên hống kết ([2])

Biết phương bắc chảo với xây lò.

Lò Trời un đúc chúng sanh

Ban cho một điểm tánh lành linh thông

Giáng phàm lập quả bồi công

Mảng mê mồi tục mà không trở về.

Về cảnh Tiên bang thú vị nhiều

Thanh nhàn xinh đẹp biết bao nhiêu

Hương bay gió phất riu riu mát

Náo nhiệt trần ai chốn thị triều.

Thị triều nặng với đạo đời

Càng vui đắm tục tơi bời điểm linh

Càng mê mệt với cảnh tình

Thì càng khổ chí lụy mình bến mê.

MÊ GIÁC hai đường liệu lấy con

Đạo tâm chức vụ trẻ lo tròn

Đường quanh ngựa chạy coi chừng vấp

Nhớ chữ từ tâm phận cúi lòn.

Cúi lòn khỏi lúc gian nguy

Gặp cơ khảo đảo chịu lỳ cho qua

Níu nương trên dưới thuận hòa

Nhịn nhường tránh khỏi rầy rà nghịch nhau.

Nghịch nhau không lẽ xẻ banh THẦY

Dạy bảo con hành đạo đức đây

Kệ sớm kinh khuya lòng tưởng Đạo

Thoát thai thần hóa đến cung mây.

Mây lành năm thức đỡ chơn

Ngao du thiệp thủy đăng sơn thỏa lòng

Vui cùng gió mát trăng trong

Phú thi khiển hứng thần thông đủ nghề.

THẦY ban đặc ân cho các con. THẦY thăng.

____________

11 tháng 8 Bính Tý (1936)

LuyỆn KỶ Tu Thân

THI

CAO ngôi Thái Cực chưởng quần Tiên

ĐÀI thượng Linh Tiêu đạo lý truyền

GIÁO hóa âm dương thuần túy nhứt

CHỦ tâm định tịnh huệ thông thiên.

THẦY mừng các con.

THI BÀI

Tiên thiên Đạo cao thâm huyền bí

Quy ngũ tam tu kỷ luyện đơn

Giác mê cảnh tỉnh mộng hồn

Tầm cơ siêu thoát tinh thần thiêng liêng

Tam Thanh vốn chơn truyền tâm pháp

Tam Giáo quy phù hạp thiên nhiên

Nghịch hành phản bổn huờn nguyên

Thuận hành sa đọa hạ miền trầm luân.

Nầy con Đại Đạo trung hưng!

Các con nên hiểu rằng lúc KHỔNG TỬ dạy về Nhơn Đạo thời chưa thông Thiên Đạo, còn dùng tửu nhục. Đến ngộ Đạo cùng HẠNG THÁC thì trì trai thủ giới, nên mới có câu: “Thiên sanh Khổng Tử chơn kỳ trí. Tánh mạng công phu thỉ bất minh. Vãng Trần lộ ngộ Hạng Thác vi sư. Lão tác đồ ti thiếu vi tôn.” cùng câu “Trai minh thạnh phục, yếu dục dưỡng tinh.” Sau người Châu Tử chẳng thông thời vụ, học Trung Dung chưa rồi mà luận đến Thiên Đạo lại chê LÃO TỬ, KHỔNG TỬ rằng luận thuyết hư vô tịch diệt là dị đoan. Có phải ấy là ếch nằm đáy giếng xem trời nhỏ chăng?

Từ trung nguơn đến giờ, cũng có kẻ tu theo đạo Lão phân minh lý thuyết ấy, song chẳng chi chứng rõ bằng THẦY cầm luật công bình mà phán đoán.

GIẢI VỀ LUYỆN KỶ TU THÂN

LUYỆN KỶ là lập cái tâm cho dứt sự thương yêu, tríu mến thê thiếp, tử tôn cùng ham muốn mọi sự ở thế gian.

Hễ tập đặng như thế thời cái nhơn tâm dứt rồi đạo tâm mới sanh. Người có chí thành chí kỉnh, tầm sư học Đạo, một lòng cung kỉnh, chẳng vong mộc bổn thủy nguyên, thiệt hành Thiên Đạo thì sẽ đến bực huờn hư.

Huờn hư là yên tịnh thân tâm. Tịnh cho thuần thục tức là luyện cho cái khí hậu thiên tiếp tiên thiên hiệp với tánh Phật Tiên cùng hư vô chi khí. Hễ huờn hư là tự nhiên Đạo chuyển (chớ huờn hư rồi còn chi mà luyện). Bởi vậy có câu: “Đạo bất khả tu du ly dã.”

Người tu luyện để cái TÂM KHÔNG mà tưởng THẦY, chẳng nhớ việc qua rồi, không lo sự hiện tại, đừng tưởng sự sắp đến. Tai nghe giọng phù trầm, lảnh lót thanh tao mà lòng không vọng động. Mắt thấy việc lạ lùng, xinh đẹp, tốt tươi mà ý chẳng say mê. Đối với cảnh chỉ tâm không, cũng như con hát lên hý trường làm vua, làm quan, trải qua cảnh khổ, hưởng đến hồi vui, lúc phải hỷ nộ, khi thời ái ố, song chẳng động lòng mê đắm, vì vẫn biết rằng bao nhiêu sự làm ấy toàn là chẳng thiệt, chỉ giả dối, pha trò trong một thời gian ngắn ngủi đó mà thôi.

Hỡi các con! Các con phải bền chí rắn gan, mà sớm tối tu tâm luyện tánh. Trên có THẦY ban ơn bố hóa gìn giữ cho các con, dưới các con hãy bền lòng, chịu những sự khảo đảo khổ thân mà đền bồi oan trái. Sự thành đạo, tuy mau hay chậm, do THẦY bố hóa, nhưng cũng phải có các con. Các con cứ lo phận sự vuông tròn. Phàm hễ quy đặng tam bửu ngũ hành thì đắc thành Tiên Phật; còn tán tam bửu ngũ hành thì đã đành làm ma làm quỷ.

Đời của các con có hai đường siêu, đọa. Người biết giác tánh tu chơn thì thành chánh quả, còn kẻ mê tâm gây họa tất xa chỗ bổn nguyên.

THI

Luyện dứt tâm phàm hóa Thánh tâm

Biết minh chơn lý Đạo cao tầm

Mến đường chánh giác về nơi cũ

Tự tại an vui thú vị trầm.

QUY TAM BỬU NGŨ HÀNH

Các con có biết vì tại sao mà phải quy tam bửu ngũ hành?

Như con người lo lắng vọng tưởng điều nầy sự nọ thì hao THẦN (linh hồn); còn muốn ham, mơ mộng phú quý vinh hoa thì tán KHÍ; bằng say đắm mê sa tình trường dục hải thì tổn TINH.

Hễ tam bửu hao mòn thì nào khác chi cái ngọn đèn tàn, dầu hao tim lụn, leo lét canh khuya, khi mờ khi tỏ, tất nhiên một hồi phải tắt ngay. Vả như tam bửu hư hoại thì tự nhiên ngũ hành, ngũ tạng cũng phải xiêu bè suy nhược theo nhau.

Nguyên con người trong buổi thiếu thời, còn giữ tánh thiên nhiên thì đâu biết lo rầu, buồn giận. Mãi đến lớn lên, lần lần nhiễm lấy mùi trần, rồi ham giàu ham sang mới rắp ranh trù nghĩ kế nọ mưu kia, phương nầy chước khác, mà báo hại phải hao cái CHƠN TÂM (tâm ấy thuộc hỏa).

Đến khi mưu kế định rồi, lại còn phấn đấu tranh đua để đạt sao cho kỳ được mục đích mới nghe, thì báo hại tới phải hao CAN (can ấy thuộc mộc).

Bây giờ mục đích đạt xong, đã sang đã giàu thì lại đâm ra muốn vui xác thịt, nên bể dục sóng tình tha hồ đắm đuối ngày đêm, báo hại thêm ra hao THẬN (thận ấy thuộc thủy).

Rồi đã vui sắc dục thì phải khoái ngọt bùi, nên lại kiếm tầm hải vị sơn trân, sát mạng thượng cầm hạ thú để làm cho khoái đã sự thèm ngon của miệng lưỡi, mà lắm khi chất độc, món khắc cũng chẳng hề từ, thành ra bịnh tùng khẩu nhập mà báo hại cho phải hao TỲ (tỳ ấy thuộc về thổ).

Lại khi ăn uống no say, ngon khoái rồi thì bị những vật thực bằng huyết nhục kia nó mới phát sanh ra tánh người táo bạo hung hăng, ganh gổ độc ác và háo thắng tự phụ, máu nóng ham sân mà báo hại thêm còn hao PHẾ (phế ấy thuộc kim).

Đó là ngũ hành đã suy mà ngũ tạng đã nhược.

Vậy nên người tu phải không ham giàu, không ham sang, không ham ngon, không ham dục. Không, không, không hết ráo, thế mới thành công.

THI

Làm người đồng đứng bực tam tài

Giữ vẹn tinh anh giới với trai

Luyện đạo phân thanh cùng khử trược

Thành công đắc quả lánh trần ai.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

01 tháng 10 Bính Tý (1936)

TẦM TU CHƠN ĐẠO

THI

GIÁC ngộ Thiên kinh phản cựu ngôi

MINH tâm Đạo phát thoát luân hồi

KIM thân luyện đắc trường sanh bửu

TIÊN cảnh an vui thú vị rồi.

(Cười, cười...) GIÁC MINH KIM TIÊN chào chư hiền đạo tâm nam nữ đẳng đẳng. Giờ nay, Ngã lâm đàn báo tin cho chư đạo tâm hay trước đặng nghiêm tịnh đàn tiền, kiến giá CHÍ TÔN, có chư Tiên hộ vệ. Ngã chào. Ngã lui.

*

THẦY các con. THẦY mừng các con.

THI

NGỌC bửu chiêu chương đạo đức hưng

HOÀNG Thiên thấy vậy rất vui mừng

THƯỢNG căn gặp đặng tràng phan rước

ĐẾ vị an nơi mặc lẫy lừng.

THẦY đại hỷ, đại xả, các con tịnh tâm an tọa.

THI BÀI

Nguồn đạo đức gia công nghiên cứu

Pháp chơn truyền chí bửu Phật Tiên

Chúng sanh nương đấy làm thuyền

Vượt qua biển khổ vào miền Bồng Lai

Luyện cho đắc Thánh thai Phật tử

Lập chí cao quân tử tu hành

Để lòng yên lặng bạch thanh

Pháp luân tự chuyển vận hành ngũ quan

Phục chơn dương Khôn Càn định vị

Đem trở về nguyên thỉ linh căn

Đạo càng ngày một tiến tăng

Kiết đơn hiệp khí thượng tằng hư vô.

THI

Vô vi Đạo pháp ẩn không bày

Nay đến thời kỳ mới hoát khai

Tam Giáo thất vì siêu việt quá

Người tầm chẳng thấu hiểu lầm sai.

LUYỆN ĐẠO TU HÀNH

Đây THẦY minh về chương LUYỆN ĐẠO cho tất cả chúng sanh tường thức tu hành đặng thoát kiếp tử sanh cho kịp cơ tấn hóa.

Đại Đạo hoằng khai trải chín niên dư, mối chơn truyền chưa phải thời kỳ phát lộ, là vì đương buổi phôi thai phổ độ, để lần lần cho người tầm đến chỗ cao siêu.

Ngày nay Đạo đã trải qua thời kỳ phổ thông mà bước đến thời kỳ giáo hóa, nên chi THẦY mới giáng một pho kinh ĐẠI THỪA TÂM PHÁP để cho các con tầm lối băng về. Noi theo giáo lý của THẦY đây chắc là thoát khỏi bến mê bể khổ.

Các con phần nhiều tu có tu, mà hành không chịu hành. Tu là sao? Hành cách nào? Chữ TU HÀNH các con hằng nói mà các con không chịu tham khảo cho ra cái nguyên lý của chữ tu hành, rồi tu mãi không thấy ấn chứng [chẳng thành] thì các con lại ố Đạo của THẦY mà theo kẻ manh sư, lạc vào bàng môn ngoại đạo.

THẦY chỉ sơ cho các con tường chỗ Đạo.

Đạo THẦY là vô vi thì dẫu cho sự chi cũng dùng vô vi mà chuyển hóa. Cái tâm pháp bí truyền của Tam Giáo Thánh Nhơn xưa kia với cái tâm pháp bí truyền ngày hôm nay cũng một, nhưng cái nền tảng giáo lý xưa kia rất cao siêu tuyệt diệu, để khẩu truyền tâm thọ cho những người thượng đạt, kẻ hiền nhân, chớ những hạng trung trí, hạ ngu có dễ gì truy tầm cơ nguyên của Đạo. Lần lần trải qua trong mấy thời kỳ, nhơn tâm biến đổi, xu hướng về lối vật chất phế bỏ tinh thần, nên chi cái tâm pháp lu lần là tại người tầm không thấu nổi.

Ngày nay THẦY thấy ba nền giáo lý đã xiêu bè xiêu đổ, làm cho nhơn sanh không biết đâu mà tế độ đặng trông vào. THẦY mới giáng thế khai Chơn Đạo đặng trao mối chuẩn thằng tâm pháp cho các con nào có thiện duyên, lo tu luyện mà thoát miền trần thế.

THI

Đạo mầu nguyên tố ở đâu ra

CHIÊU xuất chơn linh đến Bửu Tòa

Học pháp huyền cơ truyền lại thế

Luyện thành Tiên Phật, dứt tiêu ma.

PHÚ

Đạo chuyển độ hồng trần phát hóa, tỉnh giấc nồng, đời mau khá níu nương theo.

THẦY nhìn con lụy đổ chua xót bởi con nghèo,

Nên chi phải lựa thế lựa dèo, bảo tồn cho đời an trị.

Nay đã đến thời kỳ Phật Thánh Tiên lập vị,

Hội Long Hoa là ngày phán đoán, ai mưu tà chước quỷ phải bị đọa đày.

Bảng Phong Thần trước mắt, cuộc dữ dằn là cuối buổi tương lai,

THẦY mới đến hoằng khai chơn truyền Đại Đạo.

THI

Đạo đức ngày nay đã lố mòi

Đạo mầu rực rỡ tợ trăng soi

Đạo minh chơn lý đời thông suốt

Đạo pháp luyện thành rất hiếm hoi.

THI BÀI

Hiếm hoi cuộc thế xây vần

Long Hoa đăng bảng Phong Thần chẳng lâu

Thấy đời có biết gì đâu

Không lo luyện tập Đạo mầu thoát mê

Cả mang tội lỗi nặng nề

Trong vòng tứ khổ khó bề lánh tai

Cuộc trần nhiều lối chông gai

Trời hôm bước khéo lạc loài mạng nguy

THẦY thương mở lượng từ bi

Giáng trần khai hóa Tam Kỳ hạ nguơn

Nay là đúng cuộc tuần huờn

Phật Tiên giáng thế ra ơn độ đời

Chấn hưng giáo lý Đạo Trời

Hầu toan đánh thức người đời tỉnh say

Bảo tồn cho cuộc tương lai

Dựng gầy nền tảng Cao Đài tiên thiên

Luận qua bí pháp tâm truyền

Phương châm tu luyện mối giềng xưa nay

Đạo là một cái gia tài

Lưu truyền giữ mãi tháng ngày không hư

Biết tầm Đạo, chọn minh sư

Thọ lời bí khuyết cũng như thành rồi

Phương chi thoát khỏi luân hồi

Chỉ nhờ pháp nhiệm phủi rồi nghiệp duyên

Muốn làm nên Phật Thánh Tiên

Làm chi cũng học pháp huyền luyện đơn

Luyện thành một vị Chơn Nhơn

Muôn năm bền vững chẳng sờn hư tan

Các con phải hiểu, phải tàng

Đạo THẦY u ẩn, minh quang tâm điền

Con nào hữu kiếp, thiện duyên

Gặp minh sư chuyển diệu huyền nơi tâm

Tu đừng luận phải nhiều năm

Có duyên đắc ngộ Đạo ngầm chuyển luân

Tâm thần phát hiện kết ngưng

Võ văn chế luyện có chừng thì thôi

Công phu bốn buổi xong rồi

Để giờ tu tịnh đắp bồi linh căn

Xử tròn nợ thế đạo hằng

Làm ăn cứ việc làm ăn như thường

Nhưng mà đừng có vấn vương

Đừng đem vào dạ, đừng thương ghét người

Đạo càng cao, đức càng tươi

Dầu ai nhục mạ cũng cười làm vui

Trái oan con gỡ cho xuôi

Nhơn tình qua lại tới lui bớt lần

Một mình ẩn dạng tu thân

Ngồi thiền định tưởng xuất thần cho quen

Đừng cho ngoại vật lấn xen

Tâm hồn mê muội như đèn lụn tim

Ngồi nằm kiếm chỗ im lìm

Lúc mê, giấc ngủ, lim dim xuất hồn

Nhưng mà tập đặng lớn khôn

Mới nên phá cửa Thiên Môn ra ngoài

Còn non yếu ớt lạc loài

Sợ e ma quỷ cản đài giáng thăng.

THI

Thăng bình cơ hội ráng đua tranh

Lập vị nhờ chưng luyện đạo thành

Thành chánh quả cao an Thánh thể

Tầm trong bí khuyết đặng tu hành.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________


CHƯƠNG II

HÌNH NHI THƯỢNG HỌC

ĐẠI THỪA TÂM PHÁP

*

03 tháng 8 Bính Tý (1936)

Tiên Thiên Cơ NgẪu

THI

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO chuyển càn khôn

ĐỨC hóa vạn linh độ xác hồn

CAO thượng tâm truyền cơ xuất thế

TIÊN thiên phản bổn vĩnh an tồn.

THẦY mừng chư đệ tử kim đàn nam nữ đẳng đẳng. THẦY ban ơn lành cho các con.

THI

ĐẠI hóa âm dương sản Đạo mầu

THỪA ân đức cả độ năm châu

CHƠN truyền tâm pháp tu đơn tánh

GIÁO dục cơ quan pháp nhiệm mầu.

THẦY giải về hai chữ CƠ NGẪU.

CƠ là chiếc hay lẻ, còn NGẪU là đôi hay cặp. Đối với vũ trụ thì cơ là tiên thiên, thuộc dương, còn ngẫu là hậu thiên, thuộc âm. Vậy thì Thái Cực là cơ, âm dương là ngẫu. Còn đối với người thì phần hồn là cơ, phần xác là ngẫu, là vì phần hồn là nhứt điểm linh quang của ngôi Thái Cực, còn phần xác lại do bởi âm dương cấu tạo mà hóa sanh, cho nên cơ ngẫu phải hợp thành mới luyện phanh trở nên Tiên, Thánh, Phật đặng.

THẦY, giờ hôm nay, vì lòng từ bi, thương xót cả sanh linh nên phải hạ mình ban truyền đạo đức.

THẦY lấy làm thương tiếc cho đàn sanh chúng đã gặp thời kỳ Đại Đạo chấn hưng phục nhứt, phổ thông chơn truyền độ rỗi nguyên căn phục hồi cựu vị; nhưng phần nhiều vì bị mang xác thịt nặng nề, khí hậu thiên đè ép làm cho lu lờ điểm tánh chí thiện chí linh, rồi chỉ quanh quẩn theo trần thế, luyến ái dục tình, mê say mùi đỉnh chung lợi lộc mà xa con đường TRUNG TÂM ĐẠO. Cứ mãi đeo mang lấy thói thấp thường, chuộng cái hư danh giả trá, toan lòng độc ác, chém giết lẫn nhau vì phân màu da nước tóc, chỗ ở miếng ăn, chớ không đem bổn phận làm người đối với nhơn quần xã hội. Càng ngày càng xa con đường Thiên lý, bỏ hết sự tự nhiên thanh tịnh vô vi mà mảng đắm say về thực tế. Điểm linh hồn phải chịu dưới quyền hành của nhơn dục khiến sai làm cho càng ngày càng tối tăm mù mịt thì mong chi thoát khỏi trầm luân nơi biển khổ được.

Vậy chư đệ tử về phái bí pháp tâm truyền Tiên Thiên Đại Đạo phải vâng Thiên mạng hành chánh cho hợp lý thiên nhiên.

*

THẦY giải sơ về phần TRỪU TƯỢNG VÔ VI.

Trước khi chưa phân định âm dương, càn khôn thế giới thì trong thời kỳ ấy, khí hồng mông đương hỗn độn mờ mờ mịt mịt, lặng lẽ vô vi, thanh trược hỗn hiệp, thì kêu là tiên thiên hư vô chi khí.

Trong khí hư vô ấy lại phát hiện ra một vòng đại quang minh là Thái Cực, đó kêu rằng Vô Cực [một vòng ¡] sanh Thái Cực (không mà có).

Rồi vòng hư vô ấy nó lại có một điểm trung tâm ¤ thì Thái Cực là cơ, mà hễ cơ là lẻ. Đã lẻ thì làm sao mà hóa sanh để tạo thành càn khôn thế giới, vạn vật muôn loài, côn trùng thảo mộc, thủy tú sơn xuyên, nên cái lý đơn nhứt ấy mới phóng ra một vầng quang minh phân định: Khí khinh thanh thượng phù giả vi thiên, khí trọng trược ngưng giáng giả vi địa. Khí nhẹ nhàng bay bổng lên, làm ngôi Càn ☰. Càn là thiên tức là nhứt dương chi khí. Khí nặng nề ngưng giáng xuống làm Khôn ☷. Khôn là địa, nhứt âm chi khí.

Cái năng lực mạnh bạo của khí âm dương vần vần quanh lộn, lăn tròn, đun đẩy nhau trong khoảng không gian. Khí dương động, âm tịnh. Âm thì đứng một chỗ, còn dương thì bao quát càn khôn.

Đức Thái Cực mới vận hành khí chơn dương hiệp cùng khí âm (âm dương là cơ với ngẫu). Khí âm dương hỗn hiệp nhau, đụng chạm mà hóa hóa sanh sanh là do trong chỗ điều hòa, tương ứng tương cảm, huân chưng đầm ấm mới tạo thành nghìn giống muôn vẻ, thiên hình vạn trạng. Khí âm dương bắt đầu sanh hóa ra muôn loài vạn vật, muôn loài vạn vật cứ hóa sanh mãi mãi, đời nọ sang đời kia không bao giờ ngưng nghỉ. Đó là một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn vật, nhưng vạn vật cũng phải quày đầu về một, là vì Nhứt bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhứt bổn.

Cơ siêu phàm nhập thánh là lẽ tự nhiên pháp nhiệm, nó luống vận hành châu lưu trong càn khôn thế giới mà dưỡng dục muôn loài, bảo tồn vạn vật.

Cái lý Thái Cực là lý đơn nhứt, cầm quyền sanh hóa thống chưởng càn khôn.

Âm dương là cái pháp nhiệm mầu, sâu kín Thiên cơ. Có câu Nhứt âm nhứt dương chi vị Đạo. Âm dương ấy hiệp nhứt thì phát khởi càn khôn. Khí âm cướp một phần chơn dương của ngôi Kiền, Kiền mới hóa ra Ly (Ly là Thái Dương: mặt nhựt). Khôn đặng chơn dương biến thành Khảm (Khảm là Thái Âm: mặt nguyệt).

Trong âm ấy có lẫn lộn một phần chơn dương mới lững đững thăng lên là nhờ huyền khí. Kiền mất một hào dương mà lẫn lộn phần âm vào nên bị khí âm nó trầm xuống thành Càn lìa ngôi mà Khôn thất vị. Tiên thiên mới biến hậu thiên. Hà Đồ phải hóa Lạc Thơ, gọi rằng Tứ cá âm dương cộng thành Bát Quái. Âm dương ấy có khi động khi tịnh, lúc giáng hồi thăng mà dưỡng dục muôn loài vạn vật.

Cái khí tiên thiên sanh hóa là nhờ khí hạo nhiên nuôi nấng nó. Về phần vô hình, lấy mắt phàm trí tục mà so sánh, đo lường, dòm ngó sao cho thấu đáo.

Tiên thiên cơ ngẫu thuộc về thanh khí nhẹ nhàng, như cỏ cây hoa quả.

Những loài hoa quả, thảo mộc, lấy hột mà gieo thì mọc lên. Nó nhờ cái khí chất tiên thiên, hậu thiên của nó hấp thụ trong không khí mà càng ngày càng cao lớn, trổ trái đơm hoa.

Vậy cái pháp đạo của tâm truyền cũng dùng âm dương mà tạo thành Phật tử. Còn hoa quả, thảo mộc lại hấp thụ khí âm dương của trời đất mà sống mãi, nên người tu hành phải cần ăn thảo mộc cho có khí chất nhẹ nhàng, chớ nếu ăn mặn, bị cơ ngẫu hậu thiên (đực cái lấy nhau) nên do ở khí chất nặng nề, trọng trược hóa sanh ra thì người tu hành dùng nó ắt luyện đạo bị âm khí hậu thiên mà chơn thần mờ ám, không xuất ra khỏi thân. Các đệ tử khá biết à!

THI

Tiên thiên cơ ngẫu pháp tâm truyền

Chỉ giáo diệu huyền hóa Thánh Tiên

Sanh sản Thánh phàm đồng nhứt lý

Luyện tu Ly đủ phản ngôi Kiền.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

05 tháng 8 Bính Tý (1936)

HẬu Thiên Cơ NgẪu

THI

CAO siêu huyền bí Đạo hư vô

ĐÀI điện Linh Tiêu pháp nhiệm đồ

NGỌC trắng ngân hà châu chiếu tủa

ĐẾ Hoàng tá thế Đạo huyền tô.

Nghe THẦY minh CƠ NGẪU HẬU THIÊN.

Luật Trời là vô vi, nhưng cũng phải có hai cái năng lực mạnh bạo phi thường là nhứt âm, nhứt dương mới tạo dựng nên càn khôn võ trụ; còn đất thì lại cang nhu; người thì có nam nữ. Ấy là hai cái năng lực tương phản tương đối mà hóa hóa sanh sanh.

Tiên thiên cơ ngẫu thuộc về trạng thái vô vi, còn hậu thiên cơ ngẫu thuộc về cụ thể hữu hình (vật chất).

Trời, đất, người, vật cũng có hai cái cơ thể âm dương.

Âm là trược, dương là thanh. Thanh xung lên làm trời, trược giáng xuống làm đất, còn giữa thì âm dương lộn lạo mà làm người. Những người khôn ngoan, sáng suốt là nhờ bẩm chơn dương nhiều hơn, còn người mê muội, ngu hèn là thọ cả phần âm.

Vả như hột giống các ngươi gieo xuống thì nứt mộng mọc lên cũng phân chia ra hai lá, đó là âm dương rõ ràng. Cái sự hiển nhiên của cơ Tạo Hóa là dẫu nòi giống nào tất cũng có chia ra âm dương mới sanh sản đời nọ sang đời kia mà không bao giờ ngưng dứt.

Trời trong đất đục, nữ trược nam thanh. Cái trong ấy cũng do chỗ đục mà ra, đục do trong mà ngưng giáng. Có thanh ấy mới có trược, có trược ấy mới ra thanh.

Sự sanh sản của loài người là do nơi tinh khí mà ra. Hễ nguơn tinh tẩu lậu ra ngoài hậu thiên gặp âm tinh ngưng kết lại thì thành hình. Đầy đủ ngày giờ thì sản xuất, ấy là phàm thai. Còn nguơn tinh con người biết tu luyện mà vận hành nghịch chuyển trở lên cho hiệp cùng thần, khí thì cấu kết thành Thánh thai. Vậy phàm, Thánh khác xa mà chỉ có một chút đó thôi.

Trong thai, noãn, thấp, hóa (là tứ sanh, các loài bò, bay, máy, cựa) cũng có cơ ngẫu. Cả muôn loài vạn vật vì cái tâm tình mê dục mà sanh sản nối tiếp nhau. Âm dương cũng vì có cái tình dục tương đối, tương phản mà điều hòa khí chất đầm ấm, huân chưng mới tạo sanh ra muôn loài vạn vật. Vậy thì cái sự sanh đó cũng do nơi hòa mà có. Thế nên Đạo của trời đất cũng bất ngoại hai chữ TRUNG HÒA. Có hòa mới có hiệp, có hiệp mới có thương yêu tríu mến nhau mà phát sanh ra cái dục tình.

Vậy mỗi giống nòi nào cũng thảy vì chỗ dục. Ai cũng có một cái tánh dục tình, luyến ái. Tại sao?

Tại phu phụ dẫy lòng dâm dục mới ăn ở nhau, thương yêu nhau rồi cái dâm tinh, dâm huyết của hai đàng bèn hiệp lại mà cấu tạo thành một cái xác thân. Lâu ngày đầy đủ liền sanh đẻ ra thì có phải cái xác thân ấy đã do ở chỗ dâm dục mà sanh ra chăng? Vì thế cái linh hồn phải bị mang một mảnh hình hài toàn là thân dục. Bảo sao loài người không say đắm về tình đời mà ham ngon chuộng lạ, muốn khoái ưa vui, mê xinh thích đẹp, rồi chôn nhận cái linh hồn phải bị giam hãm, phải luống miệt mài trong cái khám trần ngục khổ vậy.

Bởi vậy con người ở đời mà ví biết hồi tỉnh thiện tâm, tuyệt dứt lòng phàm, đoạn ngăn tình ái, để lo tu bổ cái nguơn thần cho sáng suốt, gìn giữ cái nguơn tinh cho đủ đầy, mà dụng công phu phanh luyện cho hợp với lẽ vô vi thanh tịnh thì có lo gì mà chẳng thoát ngoài cõi tục, sông mê.

Người mà dứt đặng lòng dâm dục say mê, tánh kiêu ngạo độc ác, không đắm nhiễm tình đời thì là bực Thần Tiên tại thế đó rồi.

Nhưng sự làm lành làm phải thiệt rất khó thay! Ai cũng muốn làm lành, mà lành làm khó được. Ai cũng toan bỏ dữ, mà dữ bỏ không rồi. Làm lành đến già đời, lành còn không đủ. Làm dữ trong chốc lát, dữ đã quá nhiều.

Vậy THẦY ước mong cho các con phải cố gắng mà làm lành. Có câu “Tu là cội phước, tình là dây oan.” Các con tu hành phải cố gắng mới thành công.

THI BÀI

Trong trời đất Đạo mầu quý nhứt

Làm nấc thang thoát vực ái hà

Châu vi khắp cõi ta bà

Ban truyền chơn lý điều hòa càn khôn

Đạo độ rỗi linh hồn thoát khổ

Nương chơn truyền tấn bộ đường tu

Dầu cho những kẻ ngu phu

Biết đường tầm Đạo thiên thu hưởng nhàn

Dòm trong cuộc thế gian nhơn loại

Gây tội tình sao khỏi họa ương

Thấy vầy THẦY động lòng thương

Ban hành chánh giáo mở đường thiện duyên

Các con mau sẵn thuyền trở lại

Lánh cơ Trời biến cải tương lai

Tránh đâu cho khỏi họa tai

Trọn đời tín ngưỡng Cao Đài độ cho

Người cố gắng lòng lo tu luyện

Hễ pháp luân thường chuyển Đạo khai

Điều hòa ngưng kết Thánh thai

Sớm khuya luyện tập giồi mài bửu linh

Bổ khuyết lấy tâm kinh vô tự

Thanh tịnh đừng ưu lự loạn tâm

Huyền cơ đoạt thấu cao thâm

Tập tành hạnh đức lỗi lầm chớ mang

Muốn cho đặng mở mang trí hóa

Thì để tâm khám phá cơ Trời

Suốt thông máy nhiệm đời đời

Dinh hư tiêu trưởng cuộc đời hiển nhiên

Lời bí khuyết tâm truyền ẩn giấu

Kẻ hữu duyên mới thấu cội nguồn

Pháp mầu đóng chặt vào khuôn

Dòm xem những mấy tấn tuồng thế gian

Người mắc phải đa mang lắm chuyện

Linh hồn không huấn luyện cho thành

Lọc lừa không khí khinh thanh

Làm cho nảy tược đơm cành lớn khôn

Bấy lâu nay linh hồn chôn chặt

Khí hậu đè phải mắc si mê

Lóng nghe những tiếng thần kê

Tỉnh tâm quày bước trở về cựu ngôi

Muốn đoạn dứt cho rồi oan nghiệp

Đặng chơn thần trực tiếp thiêng liêng

Làm cho thấu đáo mối giềng

Thì tua tin lấy thần quyền giúp cho

Đặng thoát khỏi cái lò sanh hóa

Cầu chơn sư mở khóa huyền vi

Vén màn bí mật thông tri

Càn khôn một túi thiếu gì pháp linh

Trong đạo thơ đơn kinh còn đó

Chơn truyền đâu dám tỏ bày ra

Chỉ là chút đỉnh sơ qua

Thiên cơ đâu dám bày ra rõ ràng

Làm Tiên Phật những hàng căn kiếp

Chơn sư truyền hòa hiệp âm dương

Máy linh mấy kẻ thông tường

Đủ đầy hạnh đức thiện lương mới thành

Tuy thế gian tu hành lắm đó

Thành Phật Tiên đâu có được nhiều

Tầm về cội phước tiêu diêu

Dễ dàng quỷ quái ma yêu choán rồi

Kinh khuyến thế tô bồi bổn tánh

Tìm Đạo mầu hành chánh pháp y

Về phần bí khuyết vô vi

Truyền nhau bằng miệng mới thì chơn kinh.

THI

Kinh sám lưu thông tỉnh thế thời

Đạo truyền độ rỗi kẻ lưng vơi

Biết đường Thiên lý noi theo bước

Thoát khỏi sông mê cuộc đổi dời.

HỰU

Dời non đổi biển khó chi đâu

Những hạng không tu họa đáo đầu

Kiếp kiếp sừng lông thay đổi mãi

Tầm đường thiện phước mấy ai đâu.

THẦY LƯỢC LUẬN CHỮ TU

THI BÀI

Trong phép Đạo tu tâm đệ nhứt

Tu tâm là đứng bực tiên thiên

Tu thì mới đoạt căn nguyên

Tu trau tánh mạng diệu huyền phát sanh.

Phật Tiên nhờ tu hành mà đắc

Phép tu là đường tắt nẻo ngay

Tu sao đứng bảng Thiên Đài

Tu cho siêu thoát trần ai bể sầu.

THẦY Chúa Tể pháp mầu hoằng hóa

Đạo chỉ truyền tất cả linh căn

Luyện tu thoát tục lẽ hằng

Tu cho cửu khiếu dường trăng đêm rằm.

Tu thì phải tồn tâm dưỡng tánh

Tu trau tria đức hạnh ôn lương

Tu phân địa ngục Thiên Đường

Thân tu, thân đắc, thân tường Đạo cao.

Xưa Tam Giáo dạy trau tâm chí

Nay tương truyền huyền bí đạo Tiên

Tu hành học tánh nhẫn kiên

Sớm trưa giồi luyện tịnh thiền dưỡng an.

Mặc kẻ thế bua quan cầu lợi

Giữ phận mình nhân ngỡi vẹn toàn

Tu theo chơn pháp THẦY ban

Tu trong tam ngũ cơ quan máy Trời.

Điều quý nhứt trong đời tu luyện

Ai hữu căn giục khiến vào tu

Hễ tu vẹt phá ám mù

Đắc Tiên nên Phật thiên thu an nhàn.

Tu mới đoạt ngôi vàng phẩm báu

Tu luyện tầm gốc Đạo tiên thiên

Phế đời xa lánh lợi quyền

Học đòi tánh Phật ý Tiên kia là.

Tu thân đắc mới ra độ thế

Tu sửa đời u trệ hạ nguơn

Tam Kỳ Đạo chuyển tuần huờn

Châu nhi phục thỉ, Đạo chơn chánh truyền.

Tu chẳng luận sơn xuyên am cốc

Tu cũng đừng tịch cốc hành thân

Tu là tụ khí ngưng thần

Tu cho tráng kiện mười phần nhàn thanh.

Tu thiềng thị, tu thành mới đúng

Tu tại gia, chẳng dụng của ai

Chữ tu nó chẳng ở ngoài

Tu trong tâm tánh giồi mài điểm linh.

Tu vẹn xử phận mình cho đúng

Chớ đừng tu ngoài bụng ngoài da

Khăn nu áo trắng nhuộm dà

Rốt cuộc cũng quỷ cũng ma luân hồi.

Tu nguơn thần lên ngôi cai trị

Dẹp trừ yên lục quỷ bảy yêu

Tu bồi cơ sở Thuấn Nghiêu

Gia môn bế chặt, ngựa chiều nhốt trong.

Tu lập đức bồi công độ chúng

Tu khuyên đừng lạm dụng Phật Tông

Khỉ thì bỏ đậy trong lồng

Cột xiềng cho chặt kẻo tông chạy ngoài.

Tu thì tu mắt, tai, mũi, miệng

Mối dục tâm sai khiến diệt trừ

Mới mong lập đảnh an lư

Long thăng, hổ giáng huệ từ chiếu soi.

Tâm thanh tịnh ra mòi thấy rõ

Tụ tam huê đặng có huờn đơn

Luyện thành chánh giác Chơn Nhơn

Minh châu đáy nước xanh dờn sáng soi.

Thọ pháp Đạo phải noi phanh luyện

Tứ thời tu vận chuyển tâm điền

Pháp luân xây mãi liền liền

Làm cho hống đặng giao diên mới mầu.

Tu lớp lang đuôi đầu sau trước

Hữu căn duyên thì được ngộ truyền

Phép tu tạo Phật tác Tiên

Thiên cơ ứng hóa diệu huyền phát sanh.

Bổn phận tu phải đành khờ dại

Ngữ ngôn gìn lẽ phải điều hơn

Tu rồi đừng giận, chớ hờn

Để tâm thanh tịnh, linh đơn kiết thành.

Tu gạn đục lưu thanh tinh khiết

Thượng phù thiên trược miệt địa ngưng

Nước hồ phải quậy tưng bừng

Tịnh êm lóng lại cặn ngưng thanh phù.

Lẽ thanh trược nhờ tu phân biệt

Bực Thánh phàm tu biết đôi nơi

Nhờ tu mà đoạt máy Trời

Tu nhờ cố sức chiều mơi năng bồi.

Nếm mùi Đạo, ôi thôi ngon ngọt

Mát mẻ lòng vui trót đêm ngày

Đạo mầu càng nhiễm càng say

Càng cao phẩm vị càng hay nhiệm mầu.

THẦY triết luận đôi câu tu luyện

Người biết tu tăng tiến cao siêu

Tu sao khỏi phạm Thiên điều

Tu thành Tiên Phật dắt dìu chúng dân.

Nước không Đạo, quân thần rối loạn

Mới nảy ra phe đảng chiến tranh

Đời toan mưu chước giựt giành

Xa lìa đạo đức đã đành bại suy.

Nhà vô Đạo lỗi nghì tội quá

Có cần chi thượng hạ kỉnh tôn

Loạn luân mất hết trí khôn

Như nhà không chủ, như đồn không binh.

Người mất Đạo, như hình cây cỏ

Sống ở đời mà có biết chi

Tối tăm khờ khạo ngu si

Sống càng đê tiện, ích chi cho người.

Thăng.

____________

03 tháng 8 Bính Tý (1936)

LuẬn VỀ ĐẠi ĐẠo TÂm TruyỀn

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

THẦY mừng các con. THẦY tái bút. THẦY dạy tiếp về Đại Đạo tâm truyền.

Từ cổ chí kim, chư Phật, Thánh, Tiên cũng phải dùng cơ bí truyền tâm pháp mà tu tánh luyện mạng mới mong siêu phàm nhập thánh.

Loài người tánh linh hơn vạn vật, thọ bẩm khí tiên thiên mà thành hình. Bởi vậy mới kêu rằng NHƠN.

Chữ NHƠN là gì?

Chữ Nhơn có ẩn cái cơ huyền bí Đạo mầu, vì chữ Nhơn phết một phết bên tả là chánh dương, bên hữu là chơn âm. Âm dương lộn lạo, bởi con người có động có tịnh, nửa trược nửa thanh. Người mà trực giác mẫn huệ, sớm biết tầm phương tu luyện, biện trược phân thanh thì được nhẹ nhàng sáng suốt.

Chữ TU là gì?

Tu là bồi bổ tinh, khí, thần cho đầy đủ, đức tánh cho hoàn toàn; bỏ nhơn dục tầm đường Thiên lý, thuận mạng, giữ thanh tịnh, ôn hòa; chỗ nào sứt mẻ, hư hao thì tô bồi cho đầy đủ.

Chữ LUYỆN là gì?

Luyện là trau giồi cho sáng suốt hoàn toàn, giũa mài, rèn đúc cho trơn tru khéo léo.

Tu mà không luyện thì chẳng khác chi một cục sắt không rèn, làm sao thành một món khí giới. Luyện là rèn thì chẳng khác nào một cục sắt đó còn đương vô dụng. Luyện là phải nướng cho nó chảy rồi đập, giũa, cạo, gọt, rèn, đúc mới thành cái khí giới. Người tu cũng thế.

Muốn cho huệ mạng trọn đầy, sáng suốt thì cần phải phanh luyện, mài giũa ngày đêm cho thành kim thân Phật tử. Ấy là phương pháp tu luyện.

Các con khá biết rằng THẦY hằng nói: THẦY là các con, các con tức là THẦY. Có THẦY mới có các con, mà có các con rồi mới có chư Tiên Phật, Thánh Thần, thì người là tiểu thiên địa. Điểm linh quang nào muốn tạo Phật tác Tiên cũng phải đầu thai vào thế giới hữu hình vật chất. Dầu cho một vị Đại La Thiên Đế giáng trần đây không tu luyện cũng khó mong trở lại.

Điểm Linh Quang là gì?

Là một cái yếng sáng mà thôi. Thái Cực là một khối Đại Linh Quang chia ra, ban cho mọi người một điểm tiểu linh quang khi đầu thai làm người. Đến chết điểm linh quang ấy quày về hiệp nhứt với Đại Linh Quang.

Các con có rõ hai chữ THIÊNG LIÊNG chăng?

THIÊNG LIÊNG là nối tiếp theo. Hễ kẻ nào tu đắc đạo cũng phải chịu dưới luật riêng cơ pháp.

Trời ban cho mỗi người một điểm linh quang (nguơn thần). Điểm linh quang ấy phải đầu thai xuống thế giới hữu hình vật chất nầy, mượn xác phàm tu luyện mới thành Tiên đắc Phật. Nhờ có cái xác phàm nầy mới thành đạo mà tạo Phật tác Tiên, tiêu diêu cảnh lạc. Tại sao vậy?

Tại tuy có nguơn thần mà không có ngươn tinh, nguơn khí thì làm sao tạo thành nhị xác thân. Nguơn thần là dương, nguơn khí là âm. Đạo phải có âm dương mới sản xuất anh nhi tạo thành xá lợi.

Mượn cái xác phàm nầy mà lấy nguơn tinh (khí, huyết), rồi luyện nguơn tinh cho thành nguơn khí thì tinh hậu thiên trở lại tinh tiên thiên.

Luyện nguơn khí là nuôi lấy nguơn thần cho sáng suốt. Dầu cho vị Phật Tiên nào cũng phải chịu đầu thai vào thế giới vật chất luyện cho đắc thành Thánh thai Phật tử mới về ở thế giới hư linh, chớ đừng nói trong hàng Phật Tiên đắc đạo mà không tu luyện theo pháp nầy thì làm sao thành chánh quả.

Phép luyện đơn chẳng chi lạ. Hễ muốn tạo thành Thánh thai tất phải dụng công phu nghịch chuyển pháp luân thì thành Thánh, còn thuận hành nhơn dục là vi phàm.

Thăng.


12 tháng 8 Bính Tý (1936)

Nhơn VẬt TẤn Hóa

THI

CAO thanh đạo lý tác Thần Tiên

ĐÀI các đắm say vướng não phiền

THƯỢNG trí nào ai lo giúp chúng

ĐẾ ngôi trở lại thú nhàn yên.

THẦY các con. THẦY mừng các con.

THẦY dòm thấy cuộc đời nào khác chi phù vân mộng ảo, thoạt có thoạt không, sớm dời chiều đổi. Cái cuộc tang thương nào tránh khỏi.

Than ôi! Ách nước tai trời dồn dập, nào là nắng lửa mưa dầu, đó là cái họa chung cả nhơn loại. Hiềm vì cuộc truy hoan biến cải, cả đàn con sao cứ chen lẫn mãi vào chỗ vũng tanh hôi, xâu xé giựt giành vì mồi danh bả lợi, mới có gây tai họa cho xã hội nhơn quần chịu lầm than khổ sở.

Than ôi! Kẻ trí hiếp người ngu, đứa khôn lừa lũ dại, mạnh còn yếu mất, nào để chút tâm ái vật yêu nhơn, miễn mặc đẹp ăn no, vợ con phu phỉ, quên đường đạo đức, nên chi phải tiều tụy tinh thần, con bao nả vùi thân lấp thể.

Tam Giáo dạy đời đã chẳng kể, chỉ toan lòng độc ác, ngang dọc cõi trần ai, mới chịu dưới quyền pháp luật hình, để phạt răn lòng tà vạy: Cơ báo ứng không sai, cân thiêng liêng đâu xê xích đặng. Hễ làm lành thì gặp phước, toan lòng dữ họa lai, nhơn nào quả nấy, chưởng đậu đắc qua xưa nay chưa hề có thấy. Như người ngồi trên xe kéo là phước, kẻ dưới xe là họa.

THI

Họa phước ai đâu buộc trói vào

Tầm đường chánh giác hưởng thanh cao

Bờ mê lẩn quẩn vô thường dắt

Nghiệp quả mình gây chịu lấy nào.

THẦY vì thương xót đàn con áp út còn ngây ngẩn trong giấc mộng nam kha, đến dùng phép nhiệm mà trừ khử bịnh mê tà, tầm nẻo chánh dắt ra, hầu trở lại quê hương ngày trước.

Cái luật tấn hóa của vũ trụ càn khôn rất là im ẩn diệu huyền, tấn hóa ấy một cách tự nhiên. Các con nào lấy mắt phàm thấy đặng cái cơ mầu nhiệm ẩn tàng nhưng lý tuyệt diệu tinh xảo cực kỳ. Dẫu cho Phật Thánh Tiên có dễ gì tri cơ Tạo Hóa. Biết bao nhiêu tấm màn bí mật nó phủ kín, bao che sự mầu nhiệm của Đấng vô hình thiên nhiên sắp sẵn. Quyền lực của Tạo Đoan định lệ, nào ai đặt tay vào sửa đổi pháp mầu vi.

Cái máy kín nhiệm Thiên cơ nó cứ vận hành bao quát, xây chuyển bốn phương, cái lại cái qua, hết cái nầy sang cái nọ, cứ nối tiếp nhau mà lưu chuyển khắp nơi trong nháy mắt đã lập thành cơ Đạo.

Bởi vậy cho nên, Tam Giáo Thánh Nhơn vì đời lầm lạc gây tạo nghiệp quả, luân hồi chuyển kiếp mà đền bồi tội trước, Thánh Nhơn mới ra đời phát hưng cái lý thuyết đạo đức tinh thần mà dìu dắt đám lương nhân thoát ra khỏi lồng trần giam hãm, dạy cho sanh chúng ăn ở theo luật thiên nhiên, chỉ tâm pháp bí truyền hầu phanh luyện mà siêu phàm nhập thánh.

Tam Giáo Thánh Nhơn gầy dựng cái nền tảng cao siêu, mầu nhiệm Tạo Đoan, Thiên cơ bí mật, mà cái sự mầu nhiệm Tạo Đoan, Tam Giáo chỉ truyền trong muôn một, có dám bày vẽ ra đâu!

Các con mà dòm thấy cái Thiên cơ của THẦY thì các con mới hãi hùng lo sợ.

Khờ lắm thay! Dại lắm thay! Đã sanh đứng làm người là chúa của muôn vật, sao chẳng biết tầm cái máy bí nhiệm ấy tu hành thoát ra khỏi cái phạm vi chật hẹp, để chi chịu mãi tội tình đày đọa luân hồi chuyển kiếp, lúc thì mang vi cánh, hồi lại sừng lông. Ôi thảm! Ôi thảm!...

Người là gốc của muôn vật, muôn vật là ngọn của loài người, mà trời đất là gốc của loài người, người là ngọn của trời đất.

Luật tấn hóa của thảo mộc, thú cầm, nhơn loại, nó từ từ tăng tiến mãi, nhưng cũng có thối hóa vậy.

Các con nghe: Như loại thảo mộc cũng có thọ nơi THẦY một điểm nguyên hồn. Nó cũng sống, nhưng trí hóa khờ ngây.

Các con coi đó, từ thảo mộc bắt đầu lên cho chí loài người, nó có ba cái phép:

1. Như thảo mộc thì cái gốc trở xuống, ngọn day lên (gốc đầu, ngọn chơn).

2. Rồi nó tấn hóa đến bực thú cầm thì cái đầu, cái đuôi ngang nhau.

3. Thú cầm qua nhơn loại thì cái đầu trở lên trên cái chơn xuống dưới.

Ấy là ba phép.

[1]. Gốc trở xuống, ngọn day lên (gốc đầu, ngọn đuôi).

[2]. Đầu đuôi ngang nhau. [3]. Đầu trở lên, chơn trở xuống.

Vậy từ thảo mộc có một phần hồn. Thảo mộc tấn hóa mãi, muôn vạn kiếp mới bước sang qua thú cầm thì từ thú cầm đã đặng hai phần hồn. Thú cầm mới dần dần tấn hóa mãi, trăm, ngàn, muôn kiếp lên đặng làm người thiệt là trăm đắng ngàn cay, muôn thảm vạn sầu, biết bao nhiêu là công phu khổ hạnh, xả thân giúp đời một cách khó khăn cực nhọc, nhưng cũng vui lòng, mãn kiếp nọ sang kiếp kia, cứ lập công quả mãi.

Vạn vạn muôn muôn lần đầu thai mới qua đặng phẩm bực loài người, thì tấn hóa đến loài người đã đủ trọn tam hồn thất phách.

Những con thú mới qua làm người thì còn khờ khạo, ngu ngây, tánh tình độc hiểm, nhưng biết khôn xả thân giúp đời thì chuyển kiếp đôi ba chục lần cũng đặng minh mẫn, khôn ngoan.

Nhưng đã đặng làm người phải tấn hóa, mà tấn hóa mãi thì cần phải chịu chuyển kiếp trăm ngàn lần đặng học hỏi mọi lẽ thế gian. Đặng làm người rất khó.

Người muốn tấn hóa đến phẩm vị Tiên Phật Thánh Thần thì phải tu tâm dưỡng tánh, tích đức thi ân. Từ đây mà lên đến địa vị Tiên Phật rất là chua cay nông nỗi, có dễ dầu chi...

Nhưng người nào có lòng thiện đạo tu hành, tánh cách hiền lương, hòa hảo thương yêu cả mọi người, thị của đời mộng ảo, không ưa vật chất, chỉ chuộng tinh thần, ý chán đời không lưu luyến đỉnh chung lợi lộc thì có ngày gặp Tiên Phật chỉ truyền cái phép tu tánh luyện mạng, quy tam bửu ngũ hành, tạo thành ngôi vị. Ấy là tấn hóa đến phẩm Tiên Phật rồi thì tiêu diêu khoái lạc, an hưởng chốn thanh nhàn, không dời đổi biến thay.

Điểm linh hồn nào cũng phải chun qua cái cửa đó mới thành Tiên Phật. Còn người không tu thì phải chịu ở mãi dưới thế giới hữu hình nầy mà lập công quả, học hỏi cho khôn ngoan cho đến tánh cách chí thiện chí mỹ thì chừng đó mới sang qua thế giới khác, cũng làm y như vậy mà đặng sang qua thế giới khác nữa. Ít ra con người phải đầu thai trăm ngàn lần, công phu khổ hạnh mới đặng bỏ địa cầu nầy đến địa cầu khác, khó nhọc biết bao, chuyển kiếp đi vòng quanh mãi, trong Tam Thiên Thế Giới, Tứ Đại Bộ Châu, Thất Thập Nhị Địa, Tam Thập Lục Thiên. Đúng ba nguơn sợ không có chí khó nhập vào Thiên Môn Phật Cảnh đặng, chi cho bằng tu tắt là thọ bí pháp luyện Tiên đơn, ấy là cái thang phép mầu vi vượt cảnh hay là cái bửu phan để rước linh hồn. Các con khá kiếm hiểu lời THẦY nói đó.

Còn sự tấn hóa thì từ con thú đến làm người còn dễ, chớ người mà tấn hóa đến Tiên Phật khó thay, vì con người cả mang lòng dục vọng, ham muốn, ưa chuộng tửu, sắc, tài, khí, lưu luyến tình đời, dâm dục quá độ, hung bạo không ngằn thì phải chịu thối hóa trở lộn xuống mang lông đội sừng mà đền bồi tội quá.

THI

Then máy huyền vi đã mở rồi

Vén màn bí mật dứt luân hồi

Thiên cơ phát hiện ai tầm đoạt

Tạo Phật tác Tiên trở lại ngôi.

THI BÀI

NGÔI HAI giáng thế cứu đời

Ban truyền pháp luật Đạo Trời phá mê

Cuộc trần ngó đến mà ghê

Chúng sanh đắc tội khó bề thảnh thơi

Kìa coi vật đổi sao dời

Vững vàng chỉ một Đạo Trời chẳng lay

Thiên cơ mật pháp chỉ bày

Hầu đưa nhơn loại đến đài Linh Tiêu

THẦY vì quá lẽ mến yêu

Nên chi giáng thế dắt dìu chúng sanh

Thấy con không nỡ bỏ đành

Bèn quay bánh phép nghịch hành vớt lên

Chỉ phương xây móng đắp nền

Luyện huờn tam ngũ làm nền Tiên gia

Âm dương hỗn hiệp điều hòa

Huân chưng đầm ấm mới là kiết đơn

Điểm khai trong khiếu Nê Huờn

Long thăng hổ giáng bảo nguơn xuất thần

Luyện thành đặng nhị xác thân

Lọc tinh lấy khí nuôi thần thông minh

Ngày đêm trau sửa tánh tình

Giữ tâm thanh tịnh vẹn gìn Đạo cao

Trong ngoài chẳng động đừng xao

Hồi quang phản chiếu hiện màu bạch quang

LY cung lấp đặng thì CÀN

Chơn dương tám lượng rõ ràng trong âm

LY thuộc hỏa, hỏa tạng tâm

Huờn hư KHẢM vị khí trầm thần quang

KHẢM LY trở lại KHÔN CÀN

Hà Đồ chánh đạo, sái đàng Lạc Thơ

Tu đơn luyện kỷ bốn giờ

Hống diên giao cấu đợi chờ thuốc sanh

Dưỡng châu Bát Quái vận hành

Như gà ấp trứng, mèo rình chuột ra

Luyện đơn lấy thuốc Tiên gia

Xông riêm thần khí điều hòa đắc linh.

THI

Linh đơn chí bửu, bửu trường sanh

Luyện đắc Thánh thai đạo đức thành

Trường cửu thiên thu an hưởng mãi

Vò tròn quả phước đặng nhàn thanh.

Thanh nhàn hứng nguyệt vịnh thi tiên

Phủi dứt trần ai hết não phiền

An lạc cảnh trên vui đạo đức

Gác vòng danh lợi khỏe và yên.

Yên hà nhẹ gót bước xuê xang

Tâm chí người tu thích chữ nhàn

Lưng túi gió trăng du cảnh thượng

Dưới vòng đất bụi có gì sang.

Sang trọng làm chi bả thúi tanh

Đua nhau rộn rực đẩy xô giành

Chán đời giả mộng tìm Chơn Đạo

Luyện phép Thần Tiên đắc quả lành.

THI

Lành dữ hai đường đọa với siêu

Đòn cân tội phước trả mai chiều

Khôn lên bờ giác thành Tiên Phật

Dại xuống bến mê hóa quỷ yêu

Thưởng phạt rõ ràng không phải ít

Nghèo giàu trước đó biết bao nhiêu

Luân hồi quả báo ra đâu đặng

Chỉ biết tu hành mới dứt tiêu.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

28 tháng 8 Bính Tý (1936)

ThẬp TỰ Tam Thanh

THI

NGỌC chẩm huyền môn phá khiếu trung

HOÀNG lư pháp diệu Khảm Ly cung

THƯỢNG điền ký tế âm dương huợt

ĐẾ dĩ càn khôn vạn vật tùng.

Mừng các con, đại tịnh, nghe THẦY minh đạo.

THẦY giáng giờ nay là vì các con nhứt tâm thiện nguyện tu hành đặng thoát ly tứ khổ.

Than ôi! Các con còn khuyết điểm rất nhiều trong bước đường đạo đức. Ngày nay đã tìm ra lý chánh, lánh đường tà thì các con phấn lực tận tâm thiệt hành pháp diệu. THẦY sẽ truyền đạo pháp chỗ QUÁN NHỨT CHẤP TRUNG cho các con phanh luyện, tụ khí ngưng thần hầu có siêu phàm nhập thánh. Nếu các con chẳng đặng nhứt tâm thì phải chịu luân hồi chuyển kiếp vạn vạn muôn muôn, tùy cơ tuần huờn vận chuyển mà tấn hóa mãi cho tận đến nơi THẦY, biết bao nhiêu là khó khăn lao lụy. Vậy các con phải biết rằng Đạo là vô vi, hạo nhiên chi khí, vận tải châu lưu trước khi sanh trời đất. Trời đất phải bẩm thọ khí hạo nhiên sanh ra rồi phân định nhựt, nguyệt, tinh cùng muôn loài vạn vật.

Các con ngày trước thọ bẩm nơi THẦY một điểm thanh hư huyền khí, giáng trần bị khí hậu thiên hãm sát làm cho vật báu linh biến tan ra nơi thất tình, lục dục, lục trần, lục căn mà tiêu tan lần lần hết tam bửu ngũ hành. Càng ngày càng làm cho hư hỏng cái điểm thanh quang của THẦY ban cấp, biết đường sá đâu mà trở lại, dầu có muốn trở lại cũng chẳng dễ gì. Là tại sao các con?

Là tại không có Thánh thai Phật tử đó vậy.

Tại sao các con phải chịu chuyển kiếp luân hồi?

Là vì các con xa nơi chỗ Đạo, hư hỏng tinh thần, tiêu mòn khí huyết, chẳng biết đem tánh mạng hiệp hòa, luyện tam bửu cho đầy, quy năm hành nhứt khiếu.

Sao lại tử tử, sanh sanh?

Các con muốn hiểu chỗ Đạo thì trước phải phanh luyện tinh thần và phải tạo một cái xác thân thiêng liêng kêu rằng mâu ni hay là xá lợi. Cái xác thân thiêng liêng ấy bất tiêu bất diệt, bất tử bất tồn, mà các con cần phải có xác thân ấy.

Xác thân ấy là chi?

Là cái bổn tánh thuần dương vậy. Khi các con bỏ xác phàm nầy thì điểm linh quang của các con nương theo đó mà về thẳng đến nơi THẦY. Còn các con không có cái xác thân ấy, các con phải chuyển kiếp khác hoài hoài, luân hồi khó dứt. Còn như các con không chuyển kiếp đầu thai thì các con phải luân vơi nơi âm dương khí mà hóa tan rã ra thành mây mưa gió bụi. Vậy thì điểm linh hồn của các con phải tiêu diệt còn chi. Các con phải biết rằng muốn tạo xác thân thiêng liêng ấy chẳng phải dễ mà cũng không khó chi. (Cười ...)

THẦY hỏi thử: như loài thủy tộc nó không luyện đến khí hư linh nầy, nó bỏ nước mà ở khô đặng chăng? Là vì nó ở chất thủy quen (khí chất lỏng). Ít nữa muốn ở nơi thủy mà lên khô ở thì cá ấy phải luyện cho hạp với khí hư không, còn không hạp thì trong đôi phút đồng hồ phải dứt hơi mà chết. Các con khá biết à!

ĐÂY THẦY GIẢI VỀ THẬP TỰ TAM THANH.

Tại sao thờ Thập Tự? (Cười...) Các con không hiểu đâu. (Cười...) Đó là Đạo.

Tại sao kêu là Đạo?

Cái sổ dài xuống | là nhứt dương chi khí hay là hạo nhiên khí.

Còn cái ngang qua là nhứt âm chi khí hay là huyền khí.

Âm dương ấy có động có tịnh, nó có trược có thanh mà trong âm dương đó có lẫn lộn nhau:

Âm có lẫn lộn một phần chơn dương (trung âm hữu dương) nên có huyền khí xung lên.

Dương có lẫn lộn một phần chơn âm (trung dương hữu âm) nên có lửa hư vô trầm xuống.

Hai khí ấy bèn đun đẩy, đụng chạm nhau mà hỗn hiệp mới huân chưng đầm ấm, hóa hóa sanh sanh muôn loài vạn vật. Hai điển quang ấy gác chồng nhau (làn điển dương nằm trên, làn điển âm nằm dưới), kêu rằng Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi mới sanh Tứ Tượng là vì làn điển âm dương gác chồng nhau, ló ra bốn cánh thành chữ Thập Æ. Chữ Thập đó mới vần vần quanh lộn, chạy lăn tròn như chong chóng mà văng tủa ra muôn ngàn triệu quả linh cầu thế giới.

Chữ Thập ấy ở dưới có bốn cái bóng kêu là Tứ Âm. Tứ Âm với Tứ Dương mới kêu rằng Bát Quái. Bát Quái ấy tác thành thì biến hóa vô cùng vô tận, nên mới phân định ngũ hành cùng là càn khôn muôn vật. Các con rõ chăng? Đó là THẬP TỰ.

Trong Thập Tự các con thờ ngày nay đó lại có đề:

1. Sổ dài xuống:

a. Ở phía trên đề: HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ, NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.

b. Ở dưới: CAO ĐÀI, THÁI BẠCH, THỔ THẦN, TIÊN ÔNG, là ý nghĩa gì?

Ở trên thuộc về cao thượng vô hình, còn ở dưới thuộc về hậu thiên hữu chất.

Chữ CAO ĐÀI là chi?

Là Côn Lôn đảnh hay là Nê Huờn, thuộc về thượng giới.

Chữ THÁI BẠCH là cái tâm kêu là Linh Sơn tháp, thuộc về trung giới.

Chữ THỔ THẦN là đơn điền kêu là Huỳnh Đình, thuộc về hạ giới.

Tại đơn điền là chỗ chứa đơn, an lư lập đảnh mà luyện Thánh thai. Chừng nào Thánh thai đó đặng siêu xuất tam giới thì hiệp với thượng thanh chi khí.

Vậy trời cũng có tam giới là vô sắc giới, sắc giới và dục giới; còn trong thân thể con người cũng có tam giới. Chừng nào linh hồn phá Thiên Môn đặng là nhập vào Thượng Thanh cung.

Thiên Môn là chi? Là cái khiếu Nê Huờn cung đó.

2. Sổ ngang qua lại có đề TAM THANH chi vị. Tam Thanh là CHƠN THANH (Thái Thanh), NGỌC THANH, và THƯỢNG THANH.

CHƠN THANH là nguơn khí của các con.

THƯỢNG THANH là nguơn thần.

NGỌC THANH là nguơn tinh.

Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt mới thành đạo, các con khá hiểu à.

Trời có ba báu là nhựt, nguyệt, tinh, hay là tam nguơn (thượng, trung, hạ).

Đất có ba báu là thủy, hỏa, phong.

Người có ba báu là tinh, khí, thần.

Trời nhờ ba báu ấy mà dưỡng dục muôn loài, hóa sanh vạn vật, luân chuyển càn khôn mới chia ra ngày đêm, sáng tối.

Đất nhờ ba báu đó mà phong võ điều hòa, cỏ cây tươi nhuận, phân ra thời tiết xuân, hạ, thu, đông.

Người nhờ ba báu đó mà tạo Tiên tác Phật.

TAM GIÁO

Đây THẦY giải về TAM GIÁO (Nho, Thích, Đạo).

NHO thì có Tam Cang là:

Quân thần cang là nguơn thần.

Phụ tử cang là nguơn khí.

Phu thê cang là nguơn tinh.

Tại sao quân thần cang là nguơn thần?

THẦN ở trong mình con người như vị đế vương cai quản một quốc gia; KHÍ cũng như chư hầu, bá tước; TINH như con dân.

Hễ vị đế vương hôn muội thì quốc dân bất minh, chư hầu bất phục, làm sao mà bình trị quốc gia?

THÍCH thì Tam Quy là:

Quy y Phật là tịnh dưỡng nguơn thần.

Quy y Pháp là gìn giữ nguơn khí.

Quy y Tăng là bảo tồn nguơn tinh.

ĐẠO thì Tam Thanh là:

Chơn Thanh (Thái Thanh) là nguơn khí.

Thượng Thanh là nguơn thần.

Ngọc Thanh là nguơn tinh.

Đó là Đạo, các con phải biết.

NGŨ HÀNH

Đây THẦY phân ra NGŨ HÀNH.

Trong chữ Thập ấy, âm dương gác chồng lên nhau mới ló ra bốn cánh mà kêu rằng Tứ Tượng thành hình. Bốn cánh ấy phân ra Nam, Bắc, Tây, Đông.

Lấy               trung tâm cốt là         Mồ Kỷ:         Thổ.

Bên tả làm    Đông phương thuộc   Giáp Ất:       Mộc.

Bên hữu làm Tây phương thuộc     Canh Tân:     Kim.

Trên làm       Nam phương thuộc    Bính Đinh:    Hỏa.

Dưới làm      Bắc phương thuộc     Nhâm Quý:   Thủy.

Trời thì có tiên thiên ngũ khí, hậu thiên ngũ hành. Ngũ khí, ngũ hành ấy là:

Thiên nhứt sanh Thủy, Địa lục         thành chi.

Thiên tam    sanh Mộc,  Địa bát         thành chi.

Thiên ngũ    sanh Thổ,   Địa thập        thành chi.

Địa nhị        sanh Hỏa,   Thiên thất     thành chi.

Địa tứ         sanh Kim,   Thiên cửu     thành chi.

Ngũ hành, ngũ khí giao nhau mới sanh hóa đặng.

Lại trời có ngũ khí, thì đất có ngũ phương, người có ngũ tạng. Người ngộ Đạo phải lấy ngũ hành ấy chế tạo mà luyện kim đơn cho thành xá lợi. Muốn thành xá lợi cần vận chuyển pháp luân cho ngũ khí triều nguơn, tam huê tụ đảnh.

Làm sao cho ngũ khí triều nguơn, tam huê tụ đảnh đặng?

Muốn tam huê tụ đảnh phải bảo tinh, dưỡng khí, tồn thần. Luyện chơn chưởng thành đồ cho tinh hóa khí, khí hóa thần, thần huờn hư. Ba báu quy về tại kim đảnh là thành đạo.

Còn muốn cho ngũ khí triều nguơn phải dụng công phu định cái tâm, gìn cái ý, bế ngũ quan, thì ngũ tạng hiệp về, tâm hồn thanh tịnh vô vi thì:

Nam phương Xích Đế triều nguơn.

Bắc phương Hắc Đế triều nguơn.

Đông phương Thanh Đế triều nguơn.

Tây phương Bạch Đế triều nguơn.

Các con khá hiểu.

Trước khi con người chưa tu luyện thì mỗi hành ở riêng mỗi chỗ, xa nhau như vầy:   Còn biết tu luyện rồi thì ngũ khí triều nguơn như vầy (dính chồng nhau):

Ngũ khí ấy mới xung lên biến hóa vô cùng vô tận: 1 thành 5; 5 đó thành 25; 25 biến hóa ra mỗi một thành năm nữa, là 125... biến hóa mãi thiên hình vạn trạng. Các con ngồi một chỗ mà muốn đi muôn ngàn chỗ thì hóa ra muôn ngàn cái xác thân cũng đặng, đó là Ngũ Khí hiệp thành, Tam Thanh quy nhứt.

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO VÀ CAO ĐÀI TÔN GIÁO

Đây THẦY giải về CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO và CAO ĐÀI TÔN GIÁO.

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO thuộc về phần tiên thiên vô vi, tâm pháp bí truyền, chỉ cách tu tánh luyện mạng mà phản bổn huờn nguyên, siêu phàm nhập thánh cho rõ chơn lý căn cơ của trời đất để chọn lựa riêng những [phần ít] người có tánh cách nguyên nhân chán đời tầm Đạo, gác vòng danh lợi, phế dẹp tình đời, không lưu luyến hồng trần, cầu bất sanh bất tử. Đó thuộc về khoa nội giáo tâm truyền khẩu thọ, luyện đạo tu đơn.

Còn CAO ĐÀI TÔN GIÁO là tôn giáo để phổ thông đạo đức, độ người mới bước đầu tiên vào tầm chơn lý, nên chi còn dùng hình thức bề ngoài mà giục lòng sanh chúng, noi theo đường đời, dùng thinh âm sắc tướng, có áo rộng mão cao, tước phẩm chức sắc Thiên phong làm cho vẻ vang trật tự. THẦY hay vừa lòng chúng sanh, muốn món chi THẦY cho món nấy. Đứa thì ham ăn ngọt, đứa lại thích món chua; nào ngọt, chua, cay, chát, con nào dùng món nào, THẦY cũng sắm sẵn cho các con.

ĐẠO là vô vi, vô hình, còn TÔN GIÁO là cái cửa.

Mỗi người muốn thành Phật Tiên phải chun qua cái cửa ấy rồi vô trong là Đạo.

Nhưng THẦY thấy phần nhiều các con lấy làm ngạc nhiên về lẽ đó, sao lại chia nhiều phái nhiều chi, chỗ lại thích vô vi, nơi thì dùng hình thức. Đó là cái cơ tấn hóa của nhơn sanh THẦY để chọn Thánh phân phàm, lọc lừa sàng sảy, nhưng cũng tại lòng dục vọng của các con ham món nầy, muốn vật kia, ưa phép lạ, mới có chia rẽ ra tịnh thất tịnh trường, chi nầy phái nọ, thấp cao tranh biện. Sự ấy là sự giả, bào ảnh bề ngoài, mà dầu cho thật đi nữa, các con luyện thành bửu pháp thì các con cũng không thể làm cho các con đặng thoát khỏi luân hồi. Muốn luyện thành pháp nhiệm thần thông, trước phải tu thân, chánh tâm cho chí thiện chí mỹ. Mà hễ luyện đặng chí thiện thì mới đoạt chí linh. Chớ các con còn mang lấy xác phàm làm sao mà truyền bửu pháp.

Đạo THẦY vô vi, không huyền diệu thần thông chi cả, cốt dạy người nên đạo đức hoàn toàn thành Phật Tiên, chớ không truyền bửu pháp như bên tả đạo, hễ thấy môn đệ bất cứ ai cũng ban, chớ không chọn lựa người hạnh đức, hiền lương. Trao như vậy có phải là phá đời, hại chúng không?

Thăng.

____________

20 tháng 8 Bính Tý (1936)

SẮc Không LuẬn

THI

CAO thăng linh diệu quán thần thông

ĐÀI các nguy nga nỗi bận lòng

TIÊN Phật thoát ra ngoài cảnh khổ

ÔNG thành đạo chỉ giữ tâm không.

THẦY mừng các con.

THẦY nắm cơ quan mà vận hành Chơn Đạo chuyển hóa chúng sanh. THẦY bỏ ngôi Thiên giáng thế là vì thương xót đám sanh linh mới lập Đại Đạo mà cứu vớt cho khỏi tội tình để tránh cuộc tang thương cứ mãi vùi chôn trong gió bụi.

THẦY nay ban xuống một pho ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO minh lý Đạo, thức tỉnh chúng sanh [riêng cho kẻ luyện đạo] tu hành, làm mối chuẩn thằng, lưu truyền tập tục. Sẵn đây THẦY giải qua chữ SẮC, chữ KHÔNG. Các con nên học nằm lòng mà lo giải thoát.

THI

Muôn vật thế gian chẳng vững bền

Có thì hư hoại mấy hồi nên

Không là trường cửu, không tan rã

Nên mượn chữ KHÔNG đúc móng nền.

SẮC tức thị KHÔNG. Ở thế gian hữu hình vật chất nầy, không bao lâu nó tan ra gió bụi.

Các con có hình trạng, mắt thấy, tai nghe là giả, mộng ảo. Các vật sống trên thế giới không bao giờ bền bỉ, có đó rồi nó lại hóa ra không. Sự có, không ấy nó dễ dàng mau lẹ như bọt nước trôi sông, như sương đeo ngọn cỏ. Đã vậy, cõi trần ai là nơi dục giới, con người cả ham muốn, ưa vật nầy, thích món nọ. Cái túi tham không đáy, chứa mãi chẳng đầy. Lòng tham dục chuyện nầy việc khác, đắm đuối trong bốn vách tửu khí sắc tài, say mê bả lợi mồi danh, cứ quẩn quẩn quanh quanh trong trường mộng ảo. Không xét cạn nghĩ cùng cuộc đời là giả. Các vật sắp bày trên mặt đất nó hư hoại chẳng vững bền mà con người cứ tham chạ tưởng vơ, cứ bỏ chỗ không mà tìm nơi chỗ có. Có kia sẽ hóa không, không ấy là đường Chơn Đạo. Cái xác phàm hư hoại thì linh hồn trở lại chỗ không. Vậy thì các trẻ ráng nỗ sức gia công mà tham khảo con đường thâm viễn.

THI BÀI

Đường Chơn Đạo trông KHÔNG mà CÓ

Pháp chánh truyền có đó hóa không

Làm sao phủi sạch bụi hồng

Giữ tâm thanh tịnh để lòng tự nhiên.

Cõi vật chất hiện tiền thấy đó

Vật sắp bày nhưng có mà không

Nó mau hư nát lẹ làng

Chẳng chi bền bỉ vững vàng đặng lâu.

Mắt dòm thấy sắc màu, hình tướng

Thì chắc gì ảnh hưởng về sau

Nhục vinh, sang tiện, nghèo giàu

Sang qua sớt lại biết bao nhiêu lần.

Định trí nghĩ cuộc trần giả mộng

Thoát ra ngoài hư hỏng tang thương

Ngày đêm tâm chí lo lường

Tầm tu chánh giáo là phương chữa mình.

Kìa những đóa hoa xinh sắc đẹp

Mọi người đều mê mệt mến ham

Thánh kia lộn kiếp ra phàm

Sóng trần bủa khắp đành cam lấp vùi.

Người thích cuộc mua vui ham lạ

Đắm sắc rồi như cá vướng câu

Ruột, gan, tâm, trí, lộn nhầu

Tinh thần tiều tụy, đèn dầu lụn tim.

Phân tội phước nặng chìm nhẹ nổi

Kiếp luân hồi tiếp nối mãi ru

Nghiệp dày mắc phải tội tù

Bởi chưng tham dục không tu chịu hèn.

Đời nhiều lúc trắng đen thay đổi

Đời nhiều người lầm lỗi quá chừng

Vừa lòng ham muốn vui mừng

Không vừa oán trách lẫy lừng ghét ganh.

Các sự quấy nảy sanh ra mãi

Xác thịt còn nó lại đeo đai

Ý, thân, miệng, mũi, mắt, tai

Trừ xong thì thấy lộ bày cảnh không.

Kìa muôn vật ở trong thế giới

Tụ rồi tan, có lại thành không

Dòm xem THẦY luống não nồng

Dinh hư tiêu trưởng non sông chắc gì.

Chi bằng trước quy y hành đạo

Bỏ lòng phàm mà tạo lòng Tiên

Lòng phàm chác những não phiền

Buồn lo, than trách, xẹo xiên, giận hờn.

Lòng Tiên mới là chơn chánh Đạo

Không không mà thông thạo diệu huyền

Dứt rồi nghiệp quả nhơn duyên

Đoạn xong tư tưởng nối chuyền về sau.

Không, không sắc, không màu, không tướng

Không, không hình, không tượng, không nghe

Không ham kết đảng lập phe

Không ham sang trọng, không khoe khoang mình.

Không cầu lợi cầu danh, tham dục

Không làm điều tà khúc hại đời

Không làm khó nhọc cho người

Không làm chuyện quấy để đời phiền phân.

Không lưu luyến hồng trần buộc trí

Khỏi bốn tường trực chỉ Đào Nguyên

Không không mới thiệt diệu huyền

Chữ không làm đặng thì tiên trong đời.

Để tâm không Phật Trời bố hóa

Người tu hành chẳng khá bỏ không

Chữ không mầu nhiệm nơi lòng

Hành theo thấy rõ tâm trong diệu huyền.

Người nên Thánh, nên Hiền, nên Đạo

Trước phải lo rèn tạo chơn không

Mặc ai tham chạ đèo bòng

Mặc ta, ta cứ giữ lòng an nhiên.

Dẫu người dụng oai quyền húng hiếp

Cứ nhẫn hòa bặt thiệp thanh minh

Chẳng vì sợ hại hư mình

Ngơ tai bít mắt, vẹn gìn lòng son.

Nã Phá Luân gương còn ở đó

Ngang dọc trời, công khó biết bao

Xông pha tên đạn ồn ào

Rốt rồi cũng bại, anh hào hóa không.

Kìa Hạng Võ non sông ngang dọc

Lúc suy thời khử nọc bạo hung

Xưa nay biết mấy anh hùng

Rốt rồi chẳng khỏi đến cùng thành không.

Đạo Tiên Phật rèn lòng luyện tánh

Tìm chỗ không mà lánh luân hồi

Ở trần nhân quả nó nhồi

Ráng tu một thuở gỡ rồi nợ duyên.

Mượn cảnh không diệt phiền trừ não

Bực chí thành nương Đạo an vui

Gỡ xong thế cuộc rối nùi

Trăng thanh gió mát là mùi thanh tao.

Ai là bực anh hào quân tử

Ai lảu thông kinh sử Thánh Hiền

Sao mang chứng bịnh não phiền

Không lo thoát khỏi cái xiềng quỷ vương?

Sao không biết tầm đường chánh đại

Mê lợi danh mắc phải tội tình

Khôn chi chôn cả tánh linh

Hai đường, đường nhục, đường vinh, chọn làm.


THI

Làm sao xứng đáng Đạo nhà Nam

Nam nữ luyện tu cổi lốt phàm

Phàm Thánh khác xa mê với giác

Giác quan cám dỗ chớ nên làm.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

18 tháng 8 Bính Tý (1936)

LuẬn VỀ ChỮ Tâm

THI

Đạo tâm phát triển chí thanh cao

Vùng vẫy nhảy ra khỏi bốn rào [tứ tường]

Sắc tức thị không thành chánh quả

Trung không hữu sắc khí thần giao.

Đây THẦY giải sơ về chữ TÂM.

Trong vũ trụ càn khôn lấy cái lý Thái Cực làm chủ tể của muôn triệu ức sanh linh và chưởng quản vật chất hữu hình (linh hồn và xác thịt).

Trong trời đất có cái lý nhứt định thanh quang là Thái Cực làm trung tâm điểm cho vũ trụ càn khôn, muôn loài vạn vật. Cái lý độc nhứt ấy toàn tri toàn năng, biến hóa vô cùng vô tận, dưỡng dục cả sanh linh, bảo tồn vạn loại. Lý độc nhứt ấy bao quát thần thông, quay chuyển bánh xe vô hình mà làm nấc thang tiến hóa chung cho tinh thần vật chất, mở mang cái trí huệ cho mọi người noi theo Thiên lý vận hành mà tăng tiến mãi lên cho đến chỗ kỳ cùng mục đích là nơi nhứt định.

Trong khoảng không gian ấy cũng có khi động tịnh, mưa nắng, hồi thanh quang minh bạch, lúc u ám vũ vần, thì có khác chi tâm con người có khi động khi tịnh, lúc ưa đạo đức thuận Thiên lý lưu hành, còn có hồi lại thích vui vật chất, dẫy đầy lòng nhơn dục gây mãi tội tình, cũng có sáng suốt trí huệ thông minh, mà cũng có ngu hèn đần độn dốt nát. Ấy là một sự trung tâm điểm của càn khôn vậy.

Một thế giới hay là một nước cũng phải có một vị chưởng quản quyền hành. Nước có dân, nhưng dân phải tuân mạng lịnh của vua mà thi hành. Vị đế vương ấy là trung tâm của một quốc dân. Quốc dân ấy đặng hạnh phúc lớn lao là nhờ có ông vua minh quân cầm quyền thống trị, ưa đạo đức của Thánh Hiền, làm cho nước trị dân yên, gia vô bế hộ. Đời thái bình lạc nghiệp âu ca, phong võ điều hòa, quốc dân cộng thành một đoàn thể lớn lao, giữ đạo đức hiền từ mà làm thành lũy ngăn binh đón giặc, lấy gương minh triết (nhẫn hòa) để làm khí giới chống ngăn loài bạo ngược. Còn rủi quốc dân vô phước gặp phải hôn quân, đắm mê tửu sắc, tài khí thì ngoại quốc, chư hầu khởi loạn, còn dân trong nước oán thù.

Lấy lý ấy thì về quốc dân, vị đế vương là trung tâm cho xã hội; còn với nhơn loại cái tấm lòng lại là trung tâm của con người, nó làm chủ cho nhơn thân mà điều khiển ngũ quan vận hành khí huyết.

Cái trung tâm Đạo ấy rất mầu nhiệm thông linh làm cho con người được an vui trên con đường tấn hóa. Vậy người cần phải lấy cái tâm làm chủ tể, đừng để cho tâm bị vật dục tế tắc làm cho hư hỏng đi.

Cái tâm con người sáng suốt, quán cổ tri kim, hay khiến con người làm điều hay sự phải, giục cho con người mến đạo đức, chuộng tinh thần, biết thuận theo Thiên lý. Nhưng người phải nhớ lấy đừng cho lòng dục dấy lên, tội tình gây mãi.

Cái tâm thì là thiện, là sáng suốt, nhưng bị vật dục ngoài đưa đẩy vào làm cho choán cái thanh quang, sanh lòng quấy quá, mà cái tâm thì tức là TÁNH, tánh tức TÂM. Người quân tử bao giờ cũng giữ cái tâm cho thanh bạch tịnh an, không cho phóng túng chạy bậy ra ngoài. Biết cách gìn giữ cho định cái tâm rồi thì trăm mạch lưu thông khí huyết, nhơn dục tịnh tận, Thiên lý lưu hành, tâm tánh không không, chẳng một vật chi dính vào, ấy là “Vạn pháp quy tông, ngũ hành hiệp nhứt” (duy tinh duy nhứt). Chớ con người để cái tâm buông lung thì sự chết một bên chơn, quỷ vô thường chực rước. Vậy người phải suy cạn nghĩ cùng. Thí dụ: con gà, con chó nó rủi sẩy ra mình còn biết đi tầm kiếm nó về thay, lựa là cái tâm mình tản lạc ra ngoài mà không biết đem trở lại sao?

Tâm là cái kho chứa đồ, nhưng kho chứa đựng đầy rồi, không chứa đặng nữa, chớ cái tâm chứa đựng bao nhiêu cũng đặng.

Con người nên chủ cái TÂM, gìn cái Ý, mà bảo tồn lấy tam bửu, ngũ hành. Tam bửu là quý nhứt của con người. Thành Phật Tiên cũng do đó, mà làm ma quỷ cũng tại đó. Trước khi muốn giữ ba báu ấy thì cần phải bế ngũ quan. Ngũ quan là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Ngũ quan lại thuộc về ngũ tạng ăn với ngũ hành.

Bế nhãn quan thì tâm hỏa không bừng cháy.

Bế nhĩ quan thì thận thủy mới lưu hành.

Bế tỷ quan thì phế kim phân chì sắt.

Bế thiệt quan thì can mộc chẳng đảo xiêu.

Bế thân quan thì tỳ thổ đặng sanh khí.

CÁI BÁU CỦA NGUƠN TINH

Con người biết cách gìn giữ đủ đầy, thanh tịnh thì nó có thể làm cho linh hồn minh mẫn, xác thịt an vui.

Trong Tây Du, Tề Thiên hái trái nhơn sâm, không biết cách móc quèo, rung rẩy cho trái nhơn sâm ấy rớt xuống đất, chun lọt hết, không còn trái nào, là tại không biết cách hái. Nhơn sâm ấy ăn đặng sống đến mấy ngàn năm, thiệt là đơn dược trường sanh bất tử. Trái nhơn sâm ấy hình thù giống hệt người ta. Trái nhơn sâm là chi? Là nguơn tinh của con người. Biết cách hái nó thì còn, không biết cách hái nó thì mất (để cho tinh tẩu lậu ra ngoài là trái nhơn sâm chun lọt vậy).

Còn nguơn khí, con người mà làm mất cái khí hạo nhiên thì khó bề an ổn. Khí hạo nhiên phải châu lưu vận hành bao quát trong thân thể mà nuôi lấy nguơn thần. Cướp đặng khí hạo nhiên vào trong thì thành Đạo.

THI

Nhứt điểm trung tâm Đạo chiếu minh

Định ngôi chủ tể đắc an ninh

Tánh cùng Thiên lý khai quan khiếu

Thủ chấp chơn hồn khả bảo tinh.

THI BÀI

Bảo tinh, dưỡng khí, tồn thần

Theo đường trung đạo thoát thân luân hồi

Nghiệp duyên đoạn dứt cho rồi

Kiếp nầy phải chịu quả nhồi mới mau

Đừng cho tâm chí lãng xao

Co chơn nhảy khỏi bốn rào hãm vây

Ngày đêm bánh phép chuyển xây

Làm cho tam bửu đủ đầy minh quang

Khảm Ly trở lại Khôn Càn

Luyện hồn, chế phách, vóc vàng ngoại thân

Hà xa quay nước biển dâng

Côn đoài ngọc chiếu ba vầng hào quang

Chín từng trên dưới mở dang

Nguơn thần xuất chánh ngũ quan bế rồi

Diệt trừ phiền não phục hồi

Tam bành, lục tặc, khử rồi tâm minh

Châu thân phẳng lặng như bình

Làm cho sáng suốt thần linh trung hòa

Mới rằng Tứ Tổ quy gia

Âm dương hiệp nhứt Tam Hoa tụ về

Thì là đắc giác trừ mê

Đơn thơ chiếu triệu hội về thọ phong.

THI

Phong tước thiên tiên bảng ngọc đề

Giác rồi trở lại độ người mê

Vô vi biến hóa thần thông nhiệm

Cứu vớt nguyên căn trở lại quê.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

16 tháng 8 Bính Tý (1936)

XUẤT THẦN

THI

CAO minh chánh giáo phục linh căn

ĐÀI thượng lạc quan đạo lý hoằng

THƯỢNG chấp tài năng quy thống nhứt

ĐẾ dân minh đức thiện tâm năng.

THẦY mừng các con.

THI

Bao lần giáng thế cực lòng CHA

Thương nỗi đàn con bỏ phép nhà

Đạo đức buông trôi ngoài trí não

Bực mình nên phải giáng lần ba.

Ba phen dạy biểu mấy muôn xe

Khuyên nhủ người đời chẳng chịu nghe

Đổ máu cứu nguy hồn chủng loại

Nhưng người độc ác thiệt không dè.

Dè đâu nước đã ngập tràn then

Sóng gió vùi chôn mịt tối đen

Xông chiếc thuyền từ ra cứu độ

Trách đời sao cứ chịu ngu hèn.

PHÚ

Đời mạt hậu nên Phật Tiên đồng giáng thế,

Đem chơn truyền mà phổ tế mấy triệu ức sanh linh.

Cuộc dinh hư tiêu trưởng, nào là người trí huệ thông minh sao chẳng chịu bươn bả đem mình ra khỏi.

Ôi! Trò đời thấy thêm chán, chỉ tranh hay giỏi, ấy mà gọi rằng khôn.

Mấy muôn thu trí hóa lấp chôn, làm mờ ám điểm linh hồn, khó bảo tồn cho cơ thể.

THI

Thể phách tinh anh kẻ thoát trần

Nương về cõi Thánh ẩn tu thân

Cổi rồi xác thịt muôn vàn nhẹ

Hạnh phúc Đạo hưng có mấy lần.

Giờ hôm nay, THẦY thấy các con có chí nhiệt thành, nên chi THẦY giáng minh lý Đạo mà thức tỉnh chúng sanh trong giấc mộng. Các con phải biết rằng cái điểm linh quang rất quý báu, các con không lo mà giồi luyện cho tinh ba thì rất là uổng.

Đời của các con có chi là vinh diệu, an vui. Đời đáng thị, đáng khinh mà các con mãi chôn mình trong vũng tanh hôi, ao nhơ bẩn. Các con vì phong trần đưa đẩy, bởi mang xác thịt nặng nề khó bề day trở. Điểm linh hồn các con nhập vào xác thịt bị hậu thiên che lấp, ngũ trược chận đè, không tu luyện khó mong thoát ra cho khỏi, bởi mang xác thịt. Mà hễ mang xác thịt nặng nề nầy, tránh sao khỏi thất tình lục dục sai khiến.

Than ôi! Trong cơ thể con người vì bị thất tình cám dỗ, lục dục khiến sai, càng ngày càng yếu ớt, tuy nguơn thần sáng suốt, ưa thanh tịnh vô vi nhưng bởi có thức thần nên mới hay động tác, mà nguơn thần thì thất chánh, còn thức thần lại đương quyền, nó làm chủ nhơn thân, nên ưa sự nầy, muốn việc kia lăng xăng rộn rực, không cần đạo đức, chẳng kể tinh thần, chỉ chuộng thỏa thích lòng vui của nó, nên nhiều khi nó giục con người làm chuyện quấy điều hư, xấu xa đê tiện, mà hễ nó sai khiến đặng thì nó lại còn khiến mãi không thôi. Nó chác lòng ác đức, gây chuyện bất lương mà con người chỉ vùa theo nó mãi. Nó lại có quỷ thất tình phụ sự, ma lục dục giúp tay, nên chi mới có tội lỗi, mà hễ có tội lỗi phải chịu đọa đày trong vòng quả báo.

Thất tình, lục dục là mối loạn hằng ngày ở trong tâm trí, không phương trừ khử. Một đám giặc liệt cường tài trí đánh phá ruồng trong núi cao non thẳm còn dễ trừ dẹp đặng, chớ mối loạn nơi tâm khó mà diệt đặng cho yên, nhứt là ma lục dục (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) nó phá hại hằng ngày.

NHÃN thì ưa màu sắc tốt đẹp.

NHĨ thì thích nghe những giọng nói tao nhã, thanh bai.

TỶ thì ưa mùi thơm, hơi ngọt.

THIỆT thích nếm vật lạ món ngon.

THÂN thì mến vợ đẹp hầu xinh, cả dục tình, còn dâm niệm.

Ý lại tư tưởng việc vất vơ, quấy quá, mà nhứt là ý là mối hại cho con người. Nó tư tưởng sự nầy sang sự nọ, chuyện ấy hết đến chuyện kia. Nó xẹt vô nhảy ra lẹ làng, không chi ngăn đón nó đặng. Nên mới cho nó là đứa ăn trộm tài nghề, xách món nầy, lấy vật nọ mà trước mắt muôn người có ai thấy.

Còn THÂN, cái thân thể muốn sự dâm dục quá độ mới hao tán nguơn tinh, nguơn khí, nguơn thần.

THIỆT là lưỡi, miệng ham ăn món ngon vật lạ, đồ mỹ vị cao lương, nên phạm tội sát sanh mà sa đọa vào đường lục đạo.

TỶ là mũi, mũi ưa thơm tho mới khiến lòng ham muốn.

NHĨ là tai, tai nghe điều phi lễ.

NHÃN là mắt, mắt ngó thấy sự tốt đẹp màu sắc thì khiến lòng dục dấy lên.

Vậy thì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân ham thì mới làm cho thần xao động, sanh lòng quấy quá. Vả lại, lục dục là sáu con quỷ, tức là sáu đứa du côn, nhưng nếu biết cách thâu phục chúng nó đặng thì sáu con quỷ ấy trở nên lục thông là đắc đạo. Muốn thâu phục quỷ ấy phải làm cách nào?

Cần phải chủ cái TÂM, tâm cho thanh tịnh, định cái TRÍ, trí phải tự nhiên. Lục dục được an, lục thần đầy đủ, hễ có lục dục thì có lục trần, mà có lục trần thì mới sanh lục tặc. Có lục tặc thì hại lục căn, lục thức, lục thần nên sa vào lục đạo. Ấy là kiếp con người không có nguơn thần chấp chánh, để thức thần đương quyền thì dầu có sống, sống một cách vất vơ, như bù nhìn trơ trơ, để gió lay người đẩy.

Vậy con người cần phải phân biệt cái nào là nguơn thần, cái nào là thức thần, sự nào chơn, điều nào giả. Có khi thức thần tính làm chuyện quấy quá, tội tình, vô đạo đức mà trong đó lại có nguơn thần không chịu cho làm những chuyện quấy quá.

Nguơn thần muốn làm điều ích lợi chung, còn thức thần thì toan bề ích kỷ.

Sự nào không cắn rứt lương tâm là của nguơn thần muốn vậy, còn sự nào nhức nhối lương tâm là của thức thần ham muốn, khiến sai.

Trong tâm con người có nguơn thần và thức thần, khi thì muốn động tác, lúc lại chịu vô vi, ấy là hai điều khá chọn lựa. Phải biết nhơn tâm, đạo tâm khác xa. Giả thân, chơn thân hai thứ.

Sao là chơn thân, giả thân? Ngoài cái giả thân nầy, còn một cái chơn thân khác nữa. Chơn thân ấy là chi? Là nhị xác thân vậy. Cái xác thân ấy vững bền muôn kiếp, sống mãi bằng Trời, không tử không sanh, không thêm không bớt. Luyện đặng cái chơn thân nầy thì trường sanh bất tử, khỏi chịu quả báo luân hồi, đời đời kiếp kiếp an hưởng vui chơi nơi Bồng Lai Tiên Cảnh, ấy là Chơn Nhơn vậy.

THẦY thấy người đời hằng lầm tưởng cái giả thân (nhơn thân) nầy tu luyện đặng cầu bất tử trường sanh. Khờ lắm thay! Dại lắm thay! Bởi câu chấp mà sa mãi tội tình, trầm luân muôn kiếp. Cái xác thân nặng nề, nhơ bẩn thúi tha nầy còn ham hố làm chi. Cái điểm linh hồn bị mang xác thịt nầy, chẳng khác chi bị núi Thái Sơn dằn chận. Cái điểm linh hồn ngày nào bỏ đặng xác thân nầy thì chẳng khác chi để gánh Thái Sơn xuống vậy.

Người tu hành đắc đạo không bao giờ chịu mang xác thịt nầy nhiều ngày. Ở thế, nó nặng nề lắm, đường xa muôn dặm vơi vơi, dầu dùng sức ngựa truy phong đi mãn kiếp cùng đời chẳng thấu, chớ linh hồn mà đặng bỏ xác thịt nặng nề nầy rồi thì trong bốn biển nháy mắt đến nơi tận chốn.

Linh hồn ra khỏi xác thân nầy thì mừng vui không xiết, khoái lạc vô cùng. Những linh hồn nào còn nặng nghiệp quả tiền khiên phải chịu vâng theo Tạo Công sai khiến, mượn xác thịt lập công, trả cho rồi nghiệp quả. Những Phật Tiên ngày trước cũng dùng điểm linh quang giáng thế, mượn xác thịt mà luyện đạo. Lấy nguơn khí, nguơn tinh hiệp cùng nguơn thần tạo nên Tiên Phật. Có nhị xác thân thì từ đó sắp sau mới là có thứ ngôi địa vị, chớ điểm linh quang là một cái yếng sáng mà thôi, nhưng cũng biết linh thông biến hóa.

THẤT TÌNH

Đây THẦY nói về thất tình là hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ.

Con người vì bị thất tình, lục dục mà hao tổn tinh thần, tiêu mòn khí phách. Nó luống đẩy xô nhơn loại vào ao lửa núi gươm, hang sâu, vực thẳm.

Hỷ, nộ, ái, ố toàn là sự thường tình, hèn thấp của con người, lúc mừng khi giận, cơn ghét hồi thương, không chừng không mực.

Hỷ là mừng, nộ là giận. Hễ gặp sự vui thích, thỏa mãn lòng dục thì mến mà mừng. Còn gặp điều nghịch ý, bất mãn tâm tà, lại thảm lại sầu mà giận. Bị vậy ngũ khí, tam huê mới mau hao kém.

Ái là yêu, ố là ghét. Hễ thuận tình tríu mến, khoái sự ái ân thì mê thì thích mà yêu. Còn nghịch chỗ muốn ham, trái lòng thèm muốn, lại đố lại ganh mà ghét. Bị vậy tinh huyết, thần lực mới chóng giảm suy.

Còn những ai, lạc, cụ là buồn, vui, sợ, thì cũng là những món rất hại trong đám thất tình, nên ví không sớm khử trừ cho tiêu ắt nó cứ mãi khuấy rối con người mà bắt phải sa vào những thói thấp hèn, ngu dốt.

Làm người phải lập chí cho cao thượng, đừng để thất tình cám dỗ, lục dục khiến sai. Mình phải mạnh bạo, cương quyết mà làm chủ nó, chớ đừng yếu ớt lôi thôi để nó làm chủ mình. Rồi nó muốn chi cứ phải vùa theo nó mãi hay sao?

Ngoài những thất tình, lục dục lại còn tam thi, cửu cổ, ấy cũng là mối hại cho người.

Tam thi thần ở tại thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu. Ba con quỷ nầy trấn ba cửa ải, không cho thần, khí giao thông với càn khôn thăng giáng. Còn chín con ma nọ, lại giữ chín lỗ khiếu không cho tiên thiên tiếp ứng với hậu thiên chi khí, thành thử con người phải chịu sa đọa mãi hoài.

Vậy người luyện đạo, tu đơn là phải khử trừ bao nhiêu trở lực ấy cho tiêu tan thì tam tiêu, cửu khiếu mới có thể xung thông trời đất được.

Thí dụ như quả cầu (balle) cứ bơm hơi vô mãi cho đầy đủ, no nê, nhưng phải coi chừng vá mấy lỗ trống cho kín lại thì bơm nó mới còn chứa hơi lại. Nhỏ như mũi kim, nó cũng xì hơi ra hết. Các con dầu có bơm mãi cũng vô ích. Lỗ trống ấy ở đâu? Là giống gì? Là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mấy đường cốc đạo, dương quan và ái, ố, sân, si chớ chi. Các con bơm mãi vào mà không bít, vá hàn nó lại thì nó xì lọt ra ngoài hết, các con nên chủ ý, ấy là phép tu luyện. Người tu hành chẳng nên nóng giận, nóng giận không tốt; mà cũng nóng giận đặng vậy, nhưng nóng giận về lễ nghĩa, chớ không nóng giận về khí huyết sanh ra.

THI

Thất tình, lục dục sớm trừ xong

Luyện tập ngày đêm sửa tấm lòng

Khử diệt thất tình an tánh thiện

Tu hành phải để chí không không.

Tam thi, cửu cổ đặng trừ yên

Cửu khiếu thông thương luyện Đạo huyền

Thần khí giao hòa tâm huệ phát

Âm dương hỗn hiệp đắc thành Tiên.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

16 tháng 9 Bính Tý (1936)

TỒn Tâm DưỠng Tánh

THI

CAO minh chánh đại phục linh căn

ĐÀI chiếu điển quang đạo lý hoằng

THƯỢNG phẩm chi nhơn tâm tánh thiện

ĐẾ thành cơ hội đắc siêu thăng.

THẦY lấy làm vui cùng các con mà giờ nay ngự giá trước đàn để chỉ bày đôi lời đạo đức cho các con rõ thấu nguồn cả cội cao mà trau giồi linh tánh cho hiệp với không khí thượng tằng là cơ siêu phàm nhập thánh. (Cười...)

THI

Tồn tâm dưỡng tánh kiến Như Lai

Đạo pháp thông lưu huệ đức khai

Thường chuyển pháp luân minh lý nhiệm

Nhứt tâm tu luyện đắc tam tài.

Các con ngày hôm nay mà đặng nắm mối Đạo vào trong thì rất là hạnh phúc. Từ cổ chí kim đã biết bao nhiêu là lời Thánh Hiền để lại mà khuyến thế độ nhơn, ngặt vì đời không chịu tầm chỗ u huyền thâm viễn, thành thử thế tục ngày luống biến thiên, nhơn tâm ngày càng trụy lạc, đạo đức ngày một lu lờ, bèn xô đẩy con người cứ mãi xa lần cội phước nguồn lành, mà vướng phải vào vòng luân hồi lục đạo. THẦY rất lấy làm tội nghiệp, xót thương, đau đớn, THẦY bao nỡ điềm nhiên tịnh tọa để xem cho bầy con lù lù lăn nhào đùn cục nhau mà đắm đuối chốn sông mê bể khổ. Ôi! Những luồng gió thảm vang lừng, những tiếng sóng sầu xao xác, nó hằng xúc động tận đến tâm THẦY. Vậy nên THẦY phải đành phế Ngọc Kinh mà đem chơn lý Đạo Huỳnh để cứu vớt sanh linh trong thời hạ nguơn mạt kiếp nầy.

Vả trong đời, nhơn loại phải phân ra làm ba hạng người: trên là thượng trí, dưới là hạ ngu, ở giữa lại có hạng trung nhơn là đám phổ thông tầm thường.

Bực thượng trí ấy là hạng Thánh Triết, là đám con giữ được cái tâm hồn thiên nhiên chí thiện chí mỹ của Trời phú cho nên lòng trắc ẩn dồi dào, khỏi dạy mà xử thế cũng không sai lẽ Đạo. Đến bực tầm thường là hạng trung nhơn của xã hội thì thiện tánh tuy đã thiên di, song hễ có dạy là mau thức tỉnh. Duy có đám hạ ngu thiệt là rất khó, tuy nhiên nếu lấy đạo đức mà tập rèn, huấn luyện cho dày công tất cũng có thể mở mang tâm trí được.

Trời đã sanh ra loài người thì đã phú cho một cái tánh thiện lương để người nương đó mà trau giồi cho sáng rỡ thêm lên, hầu tấn hóa lần lần cho đến bực cao siêu thuần túy. Nào dè người bị thâm nhiễm thói đời vật chất, cứ mãi dấn thân vào vòng tục lụy mà thiên tánh biến đổi, đến phải dang xa nẻo Đạo.

Tánh ấy là gì? Tánh là nguyên lý sở dĩ sanh ra nhơn loại, thế nên cái bổn nguyên về tinh thần của con người là lý.

Lý ấy rất linh diệu thiêng liêng, của Trời đã phân ra mà ban cấp cho mọi người, nên lý ấy tức là tánh vậy. Của Trời là lý, về người là tánh; lý, tánh như nhau, vì thế nên Trời với người mới có thể ứng tiếp liên lạc nhau rất là mật thiết, bởi vậy người hễ muốn tính sự gì tuy chưa làm ra mà Trời đã biết trước.

Trời với người cũng đồng một lý, một khí mà ra, thì không cảm ứng nhau sao được. Vậy người nếu biết trau giồi linh tánh cho thiệt sáng suốt anh minh thì tự nhiên giao tiếp với Trời, thiệt là chẳng khó. Thế mà người đã linh hơn vạn vật, đã có cái bổn tánh thiêng liêng rất quý báu vô giá như vậy, cớ sao người chẳng trau giồi mà cứ để lu lờ nhơ bẩn ngày một chồng lấp thêm lên mãi mãi. Ôi! Khờ lắm thay! Nghiêu, Thuấn cũng người, mà dẫu cho Tiên, Thánh, Phật thì trước kia cũng vẫn là người.

BÀI

Cơ mầu nhiệm huyền huyền diệu diệu

Lý thiên nhiên bí yếu cao thâm

Mấy ai để chí kiếm tầm

Hầu toan đào luyện chơn tâm thiện từ.

Phải biết rõ dinh hư tiêu trưởng

Phải nghĩ suy độ lượng độ đời

Kiếm tầm tận chỗ cùng nơi

Người đồng một tánh của Trời ban cho.

Muôn vật đồng trong lò Tạo Hóa

Hậu bạc chung cặn bã trược thanh

Cho nên có dữ có lành

Dữ lành tại bởi tập tành thói quen.

Tánh dốt nát ngu hèn người tạo

Giam hãm vào lục đạo luân hồi

Bởi chưng chẳng biết trau giồi

Đặng cho bổn tánh phục hồi cội căn.

Tánh thì thiện như trăng tỏ rạng

Tánh ấy là Thiên mạng ban cho

Tánh đâu lại có vạy vò

Tánh lành thông suốt ráng mò kiếm ra.

Tâm tánh đặng hiệp hòa trời đất

Mà thông đồng muôn vật thế gian

Tánh như thể một con đàng

Không đi thường ắt mọc tràn chông gai.

Tánh như nước chảy dài là thiện

Tánh luyện đào phát triển tinh vi

Tánh là cách vật trí tri

Người người cần phải gắn ghi trau giồi.

Đem trở lại vị ngôi cao thượng

Đặng an nhàn thọ hưởng phước hồng

Người nào còn giữ đặng lòng

Cho minh mẫn tiệp không không chói lòa.

Người quân tử chẳng xa tâm tánh

Gìn cái tâm cho chánh đáng tin

Nó là một vật thần minh

Đừng cho lục dục, thất tình lấp chôn.

Giồi luyện mãi tâm hồn hiển đạt

Hậu thì làm mà bạc thì thôi

Ngày đêm cố gắng tô bồi

Cũng như ngọc báu có giồi mới xinh.

Tâm thì thiện mà linh uyên bác

Giữ cho còn thì phát Thiên cơ

Đừng cho hư hỏng vất vơ

Muốn ngăn nước phải đắp bờ trước khi.

Người để tâm mất đi mạng dứt

Trong thân người quý nhứt là TÂM

Mất đi nào khác thú cầm

Thánh Hiền biết giữ cái tâm cho còn.

Tâm ráng đúc muốn tròn hay méo

Tâm nhờ người thợ khéo đó con

Tâm gìn đừng để hao mòn

Làm cho nhơ bẩn thì còn chi không?

Nghiêu, Thuấn dữ nhơn đồng là đó

Người với ta nào có khác chi

Thánh Hiền làm đặng khó gì

Biết nuôi tâm tánh gọi thì Phật Tiên.

THI

Tiên phàm cũng bởi tại tâm ra

Tâm vạy thì làm những quỷ ma

Tâm chánh còn nuôi thành thánh đức

Tiểu nhơn vì bởi mất đi mà.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

22 tháng 9 Bính Tý (1936)

Tham ThiỀn NhẬp ĐỊnh

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ

THẦY mừng các con.

Đây THẦY giải về THAM THIỀN NHẬP ĐỊNH.

THI

Tham thiền tầm lý huệ tâm khai

Luyện đạo vận hành tạo Thánh thai

Nhập định gom thần minh trực giác

Thông công thiên địa phục Như Lai.

Người tu hành cần nhứt là phép tham thiền đặng tầm cái lý Đạo cao siêu của Tạo Công đặt bày trên mấy cõi hư linh ngõ cho thấu triệt đến cả cội nguồn nguyên thỉ.

Không tham thiền định trí thì làm sao đoạt nổi Thiên cơ, hiểu điều mắc mỏ cho được. Thế nên người tu hay người không tu mà muốn hoát thông sự vật, tham cứu uyên nguyên thì làm sao cũng phải tham thiền.

Vả lại đã sanh ra đứng làm người mà nếu không hiểu biết cội nguồn nhơn loại, ví như loài người bắt đầu bởi đâu mà có? Có làm chi? Sao lại sanh rồi tử? Tử rồi sanh? Mà cứ mãi mãi, hoài hoài vương vấn với bánh xe luân hồi của Tạo Hóa? Vào chi chỗ trần ai cay nghiệt, biển khổ sông mê, để chịu mang lấy kiếp nặng nề mà luống khổ tâm lao lực, sớm thảm chiều phiền, rày than mai khóc? Nếu tự hỏi mình bao nhiêu vấn đề ấy mà chẳng gia công nghiên cứu, tham khảo suy tầm cho tận cùng đáo để, hầu trực giác được cái nguyên lý của Đạo thì há còn phương pháp nào khác nữa đâu! Vậy phương pháp ấy chính gọi là THAM THIỀN đó.

Không tham thiền thì làm sao mở mang trí hóa để đạt cho thấu cái lẽ hư vô huyền diệu. Nhưng phương pháp tham thiền rất là khó lắm. Trước hết, cần phải chủ cái tâm vào một tư tưởng nào cho cao thượng, rồi mới lấy cái tư tưởng thanh quang ấy mà nghĩ ngợi cho cùng, xét suy cho tột thì huệ tâm tự phát, trực giác tự khai, chừng ấy chơn lý nó mới hiện bày ra một cách rõ ràng, minh bạch.

Con người đã sẵn có cái Thiên tánh đặc biệt của Trời ban phú cho từ lúc mới đi đầu thai, rồi xuống ở thế gian nầy lại cần phải mượn lấy xác phàm mà kinh nghiệm mọi lẽ của trần để cho lần lần trở nên uyên bác, hầu tấn hóa mãi trên con đường đạo đức vậy.

Vẫn biết thế gian là bể khổ sông mê, nhưng chính thế gian lại là một chốn học đường của muôn loài vạn vật. Nhờ học đường ấy mà muôn loài vạn vật mới mở mang trí hóa, sáng suốt tinh thần, để tấn bộ trên nấc thang cao thượng.

Làm người là cần phải học hỏi, có học hỏi mới thông đạt minh mẫn, mới biết lẽ dữ điều lành, mới tường đường quấy sự phải, mà tránh cho khỏi tội tình. Chớ nếu không học hỏi thì điểm linh quang phải trở nên mê muội mà người cam dốt nát ngu hèn.

Bao nhiêu những món bày trò ở nơi trước mắt là bao nhiêu những bài học hay ho, hữu ích cho người, bất luận tốt hay xấu, bất cứ dữ hay lành, chi chi cũng có thể làm bài học được. Sự nào tốt đẹp, cao siêu, thuần khiết thì nên lấy đó mà làm mẫu mực để luyện trau, rèn đúc tinh thần; việc nào xấu xa, hèn mạt, bạo tàn thì nên xem đó như tấm gương soi, để sửa đổi cải canh đức tánh. Cái bước đường lầm lạc đã trải ngày nay tức là cái bài học phòng ngừa khỏi vấp ngày mai. Trên đời nào có cái chi là vô ích bao giờ? Ích hay vô ích là chỉ tại nơi mình biết dùng hay không biết dùng đó mà thôi.

Người tu hành tuy chẳng tầm chương trích cú, tuy không nấu sử sôi kinh mà cũng có thể rõ thông suốt cả cái lý của đời rất nên đúng đắn. Rõ thông như thế là nhờ nhập định tham thiền, rồi được trực giác nơi tâm thì tất nhiên trí huệ quang minh phát triển mà giúp cho thần hồn lẹ thấy mau nghe, nên không học mà tự nhiên cũng biết.

Không học mà biết là do nơi cái lương tri, lương năng nó phát lộ được trong tâm thần, làm cho cơ đạt thức phải khai minh sáng suốt.

Vậy nên người tu cần nhứt là phải tham thiền, có tham thiền mới nghĩ ngợi được đến lý thiên nhiên của cơ Tạo Hóa mà thấu triệt cái bổn thể hư vô, rồi mới thấy rõ cuộc đời ấy chỉ là trường mộng ảo. Các vật đã la liệt khắp bày trên mặt địa cầu nầy thì chẳng bao lâu nó thảy phải rã rời, dời đổi chẳng khác nào như mù tan, như sương rã, như khói tỏa, như mây bay, nên cuộc đời nào có vững bền đâu, chỉ là một giấc huỳnh lương, một cơn hồ điệp, bởi vậy nên mới có câu “Thế sự vạn ban đô thị giả.” Biết vậy rồi tự nhiên con người mới gắng chí lập tâm, quyết phế bỏ cuộc giả hư, mà mong kiếm tầm nơi chơn thật, hầu có thoát thân ra khỏi chốn mê đồ, trần khổ.

Nhưng hễ muốn tham thiền cho có kết quả thì phải lo nhập định cho hẳn hòi. Nhập định là cốt để cho tâm thần an ổn, nghĩ ngợi, hầu có sửa mình mà trừ khử các bịnh do trong cốt tủy và diệt xong cả mấy mối loạn của thất tình, lục dục khiến xui, khuấy rối đêm ngày. Rồi gom các tư tưởng vào nơi khối óc, đừng cho nó tưởng nhớ bá vơ những điều không tốt, lại ráng gắng công tập luyện nó sao cho lần lần trở nên thuần túy tinh anh. Mà phải nuôi cái tư tưởng ấy cho cao thượng, trọn lành mãi mãi, đừng để ngoại vật lẫn vào báo hại tâm hồn xao động. Được vậy rồi mới hồi quang phản chiếu nơi tâm mà thấy cũng như không thấy, nghe cũng thể không nghe, biết cũng dường không biết. Vạn sự thế gian đều không lưu ý vào chi hết ráo.

Hễ nhập định đặng như vậy thì tham thiền mới thấy kết quả tốt đẹp phi thường, vì mỗi khi tham thiền mà trầm tư mặc tưởng vào một vấn đề gì thì các bộ phận, máy móc trong châu thân nó lần lần ngưng nghỉ bớt, mà để cho chơn thần các con xuất ra khỏi xác theo làn tư tưởng lóng nghe cái lý thiên nhiên.

Cũng có kẻ tham thiền mà bị điên cuồng, ngây ngần, ấy cũng tại tham thiền mà không nhập định cho an thần rồi tưởng xét quá, làm cho xáo động tâm linh, nên ra đến thế. Nếu rủi bị vậy thì chỉ phải tịnh an cho đúng là tất sẽ huờn phục lại ngay.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

22 tháng 9 Bính Tý (1936)

LuyỆn ĐẠo

THI

NAM Bắc cộng hòa đạo lý minh

PHƯƠNG châm thoát khổ luyện tâm linh

GIÁO truyền cơ nhiệm siêu tam giới

CHỦ định huờn hư tạo Thánh hình.

Đây THẦY giải về thiên LUYỆN ĐẠO.

Phương pháp luyện đạo là một phương pháp để đoạt huệ đặng siêu thăng. Người tu hành đã ăn chay mà không luyện đạo, thiệt là rất tiếc cho những đứa còn mê như thế lắm.

Mà tại sao THẦY lại buộc các con luyện đạo đều phải giữ tròn ngũ giới cấm? Tại phép luyện đơn là không phải dễ. Nếu các con phạm quy điều, không giữ giới, thì không bao giờ các con tu đắc quả đặng.

Sự ăn chay là bổ cho tiên thiên, còn ăn mặn lại bổ cho hậu thiên. Các con nếu ăn mặn mà luyện đạo thì chơn thần bị khí hậu thiên làm nhơ bẩn nặng nề mà khó thế xuất ra cho khỏi vùng trung giới được.

Còn sự dâm dục là một điều quan hệ nhứt cho người tu. THẦY đã nói một nhểu tinh dịch của các con tức là một khối tinh thần. Nên nếu các con để nó chảy lọt ra ngoài chừng trong một nhểu, thì cũng đủ cho các con phải hư hại đến hình hài thể phách rồi, huống chi mấy nhểu tinh rớt lọt ra đó là mấy điểm tiểu linh quang. Sau các con chết, chúng nó sẽ kéo đến Nghiệt Cảnh Đài mà bắt thường Thiên mạng. (Cười...) Các con phải biết Thiên mạng chớ không phải là nhơn mạng đâu nghe!

Trong xác thân của con người có bảy thể cần yếu là chơn dương, tinh, khí, thần, xương, máu, và thịt.

Đây THẦY giải về DƯƠNG.

Con người sống là nhờ dương khí nó châu lưu trong thân thể mà nuôi nấng cho các chất yếu cần của nhơn thân. Nên hễ dương khí khi nào đã tuyệt thì tức khắc con người phải dứt hơi liền. Vậy người luyện đạo phải lấy phép hô hấp rồi dụng công phu vận chuyển dương khí ấy vào châu thân cho tráng kiện thêm và cho thông lưu khắp chỗ để đuổi các khí uế trược, nặng nề ra thì bảo không vĩnh tồn sức khỏe sao được? Vả người luyện đạo cũng nhờ chơn dương ấy mà tạo nên Huệ Mạng Kim Cang. Phải dùng hô hấp mà đem khí hạo nhiên vào chơn thể. Còn tinh, khí, thần là một cơ quan bí yếu của loài người. Có tinh, khí, thần mới tạo thành Chơn Đạo.

Thần là chủ nhơn ông, tức là điểm linh quang của Trời ban cấp; khí là cái khí hư vô để giúp cho cơ thể con người được an nhàn, vô bịnh; mà muốn rõ căn nguyên thần, khí thì phải truy tầm diệu lý Thiên cơ mới được. Diệu lý Thiên cơ đó là phép chơn truyền mà THẦY đã ban bố cho các con tu luyện ngày nay đó vậy.

THẦY giải về bảy thể của linh hồn.

Linh hồn của con người từ ở cõi Bồng Lai Tiên Cảnh hoặc Cực Lạc Niết Bàn mà muốn đầu thai xuống cõi hạ giới nầy là cõi thứ bảy thì đã phải trải qua sáu cõi hư linh ở thượng tằng không khí, mà mỗi khi trầm xuống mỗi cõi hư linh thì linh hồn phải chịu dưới quyền cấu tạo của Tạo Hóa chi cơ, nghĩa là phải thọ bẩm thần khí ở cõi hư linh đó mà bao bọc thêm ra ngoài một lớp thể chất nữa, mà hễ càng trầm xuống xa chừng nào thì lại càng nặng nề thêm chừng nấy. Khi trầm xuống đến cõi dục giới nầy lại còn phải mang thêm một cái xác thân phàm tục trọng trược đủ điều, nhưng cũng nhờ có cái xác thân phàm, đủ đầy tam bửu ngũ hành mà kẻ giác ngộ con đường lành lo tu hành đặng có tấn hóa trở về nguyên vị cũ. Đó là THẦY giải về sự thối hóa hay tấn hóa của linh hồn do luật dinh hư của Tạo Hóa. Chí như ngày hôm nay, nhằm thời kỳ Thiên ân đại xá, THẦY giáng trần gieo rải mối chơn truyền để độ rỗi cả toàn linh, tức là THẦY vạch con đường tắt cho tiên thể hay kim thân của các con về thẳng nơi THẦY, khỏi phải ngưng nghỉ ở mấy cõi hư linh để cổi cho rồi bảy lớp thể chất bao bọc lấy linh hồn.

Thăng.

____________

19 tháng 8 Bính Tý (1936)

Tam ThỪa CỬu ChuyỂn

THI

NGỌC chiếu huy hoàng vạn vật minh

HOÀNG Thiên chuyển hóa độ quần linh

THƯỢNG thừa tâm pháp truyền ban thế

ĐẾ lịnh thi ân nhứt quyện kinh.

THẦY các con. THẦY mừng các con.

THẦY miễn lễ, các con an tọa.

THI BÀI

THẦY xuống thế kỳ ba khai Đạo

Đem ba nền tôn giáo thuyết minh

Gây thành chủ nghĩa hòa bình

Đại đồng chánh lý, Đạo Huỳnh phát hưng

Quay bánh phép chuyển luân trở lại

Vớt chúng sanh khỏi hại luân hồi

Tiến hành phục đáo cựu ngôi

Phá tan tứ khổ, dứt rồi nghiệp duyên

Chốn sông mê sẵn thuyền cứu vớt

Nước cam lồ rửa bớt oan khiên

Muốn làm nên Phật Thánh Tiên

Thì THẦY khẩu khẩu tương truyền cho tu

Đặng vẹt phá ám mù tục tánh

Rồi noi theo đường chánh tầm phăng

Luyện thâu không khí thượng tằng

Kim thân xuất hiện đằng đằng khinh thanh

Có hai lẽ là lành với dữ

Có hai đường là tử với sanh

Biết tu thì đặng chứng thành

Không tu phải chịu nhọc nhành bại vong

Tu cũng có đi vòng đi tắt

Đi tắt là ngộ đắc Thiên cơ

Công viên quả mãn đoạt cờ

Nương theo xá lợi đơn thơ triệu hồi

Đi vòng cổi cho rồi thất phách

Trả quả mà rửa sạch lòng phàm

Tùy cơ tấn hóa mà làm

Vòng quanh khu ốc quét tam tâm tà ([3])

CAO ĐÀI GIÁO kỳ ba chánh giác

Người chán đời tầm đoạt chơn truyền

Đại thừa Đạo chánh tiên thiên

Luyện hồn chế phách đăng Tiên hưởng nhàn

Trong cửu chuyển phải tàng tâm pháp

Phải y hành cho hạp phép tu

Ở ăn theo lẽ hạp phù

Trước tua vẹt phá ám mù cho tan

Làm Tiên Phật phải tàng cơ nhiệm

Phải tham thiền mà kiếm lý minh

Nhứt là dưỡng khí, tồn tinh

Tinh khô khí tận, thần linh chẳng còn

Sơ NHỨT CHUYỂN lo tròn luyện kỷ

Xây đắp nền thần khí giao thông

Diệt trừ phiền não lòng không

Thất tình lục dục tận vong, đơn thành

Tâm đạo phát thanh thanh tịnh tịnh

Dưỡng Thánh thai chơn bỉnh Đạo huyền

Ngày đêm cướp khí hạo nhiên

Hiệp hòa tánh mạng, hống diên giao đầu

Sang NHỊ CHUYỂN diệu mầu ứng lộ

Bế ngũ quan Tứ Tổ quy gia,

Âm dương thăng giáng điều hòa

Huân chưng đầm ấm tam hoa kiết huờn

Khai cửu khiếu kim đơn phanh luyện

Vận ngũ hành lưu chuyển càn khôn

An nhiên dưỡng dục chơn hồn

Làm cho cứng cát, lớn khôn diệu huyền

Đến TAM CHUYỂN hậu thiên ngưng giáng

NHỨT BỘ thành ngọc bảng đề danh

Công phu khử trược lưu thanh

Linh đơn một phẩm trường sanh muôn đời

Qua TỨ CHUYỂN cơ Trời phát lộ

Thoát ngoài vòng tứ khổ trần ai

Gom vào tư tưởng trong ngoài

Luyện phanh trong sạch Thánh thai nhẹ nhàng

NGŨ CHUYỂN Đạo thông tàng cơ nhiệm

Ngồi định thần tầm kiếm căn nguyên

Xuất thần lên cảnh Thần Tiên

Học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu

Lần LỤC CHUYỂN tam diêu bất động

Tâm vô vi trống lổng căn cơ

Bụi trần không thể đóng dơ

Linh đơn hai phẩm giựt cờ Thánh Tiên

THẤT CHUYỂN pháp hạo nhiên chi khí

Luyện chơn thần quy vị hưởng an

Linh Sơn nở búp sen vàng

Cổi rồi bảy thể nhẹ nhàng biết bao

BÁT CHUYỂN đức thanh cao thấm nhuận

Đến bực nầy thì chứng Kim Tiên

Không không, không hậu không tiền

Không hay không biết, không phiền não an

Lửa cung Ly nấu vàng cung Khảm

Lọc âm dương hai tám thành cân

Hồn còn nương náu xác thân

Nhưng không dính líu bụi trần vào tâm

CỬU CHUYỂN đắc, Lôi Âm an hưởng

Mặc vui chơi bốn hướng ba nhà

Rượu cờ vui thú sen tòa

Đào Tiên chung cuộc điều hòa cảnh không

Phép Tiên Phật thần thông vô lượng

Ứng hóa linh cao thượng toàn năng

Quý thay cảnh báu chi bằng

Nghêu ngao khiển hứng gió trăng khó lường

THẦY chỉ sơ con đường TRUNG ĐẠO

Đạo trung hòa thánh giáo phát minh

Trung là nguồn cội nhơn sanh

Không chinh không đảo chung quanh quy về

Trung là cốt không xê chẳng xích

Trung là không lúc ít hồi nhiều

Trung bình bằng thẳng một chiều

Vật chi không khỏi ngoài điều cái trung

Không thái quá, không dùng bất cập

Giữ bực thường bồi đắp thiện căn

Lương tri lại với lương năng

Mở mang trí hóa Đạo hằng luyện tu

Hòa âm dương thượng phù ngưng giáng

Kết lại thành hình trạng chúng sanh

Âm dương phản đối vận hành

Huân chưng đầm ấm hóa sanh muôn loài

Người luyện đạo đừng sai Thánh huấn

Mà để làm triệu chứng đơn kinh

Người tu trước phải dọn mình

Cho thanh bạch tượng, cho tinh sạch lòng

Giữ ngoài rồi gìn trong đúng đắn

Để cho tâm an lặng không không

Ấy là thần khí giao thông

Càn Khôn thăng giáng, cọp rồng xuống lên

Pháp CỬU CHUYỂN là nền thanh khiết

Thoát luân hồi đoạn diệt oan khiên

Còn chi nghiệp quả nối chuyền

Tâm không đắc Phật, thành Tiên tại trần.

THI

Trần ai đày đọa biết bao hồn

Sóng dục đời người chịu lấp chôn

Nặng nghiệp oan khiên nhồi quả kiếp

Tùy cơ tấn bộ mới là khôn.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________


18 tháng 9 Bính Tý (1936)

DưỠng Sanh Tánh MẠng

THI

CAO đại hư vô quán nhứt trung

ĐÀI liên cửu phẩm hóa thiên trùng

BỒ đề tâm niệm minh minh đức

TÁT [Tác] Đạo thâm vi dụng đại hùng.

THẦY các con. THẦY mừng các con.

THI

DƯỠNG dục muôn loài trở lớn khôn

SANH linh giác ngộ bảo chơn hồn

TÁNH cùng Thiên lý thông cơ Đạo

MẠNG lịnh THẦY truyền diệu pháp môn.

Đây THẦY giải qua DƯỠNG SANH TÁNH MẠNG.

THẦY lập Đạo tại xứ Nam nầy nhằm thời kỳ cuối cùng của nhơn loại. Các con ôi! Vách tường sắp đổ, nạn khổ hầu kề, THẦY há nỡ điềm nhiên tịnh tọa để xem cho bầy con sắp phải tận vong tiêu diệt sao? Thế nên THẦY không nài gay khổ nhọc nhằn đem mối Đạo mà cứu vớt các con trong hồi khẩn cấp nầy.

Các con khá biết: Đạo có ba nguơn, ba nguơn ấy là cái số cuối cùng của trời đất. Trước hết, mở đầu là THƯỢNG NGUƠN. Thượng nguơn đây chính là nguơn tạo hóa, là nguơn đã gầy dựng cả càn khôn võ trụ. Vậy khi mới tạo thiên lập địa, nhơn loại sanh ra thì tánh chất con người rất đỗi hồn hồn ngạc ngạc, còn đang thuần phác thiện lương, nên chi cứ thuận tùng Thiên lý mà hòa hiệp dưới trên, tương thân tương ái. Thời kỳ ấy người người đồng hấp thụ khí thiên nhiên, nên hằng cộng hưởng thanh nhàn khoái lạc mà vui say mùi Đạo tháng ngày. Bởi đó, đời thượng cổ mới có danh là đời THƯỢNG ĐỨC, mà thượng nguơn ấy cũng kêu là nguơn THÁNH ĐỨC nữa.

Kế đó bước qua TRUNG NGUƠN thì nhơn tâm bất nhứt, tập quán theo thói đời, thâm nhiễm những nết xấu mới làm cho xa mất điểm thiện lương, bèn cậy ở sức mình mà hiếp bức lấy nhau, chém giết lẫn nhau, tương sát tương tàn, mạnh còn yếu mất thì mới sanh ra biết bao trường huyết chiến, không còn kể đồng loại đồng chủng, đã lợt tình đồng nghĩa đồng bào. Bởi đó, đời trung cổ mới có danh là đời THƯỢNG LỰC, mà trung nguơn ấy cũng kêu là nguơn TRANH ĐẤU nữa.

Tiếp đến HẠ NGUƠN, sự tranh đấu ngày càng ráo riết, dữ tợn, gớm ghê thì nhơn loại lại chê sức mạnh mà dùng não cân nên mới bày ra chuớc quỷ mưu tà, kế sâu bẫy độc, thiệt là khốc liệt phi thường. Song đó cũng lẽ tự nhiên, càng tranh đấu mới càng tấn hóa. Ngặt càng tranh đấu lắm lại càng ác liệt lắm, nên tranh đấu thét phải đến ngay thời kỳ tiêu diệt. Bởi đó, đời hiện tại là đời MẠT KIẾP, còn hạ nguơn nầy là nguơn ĐIÊU TÀN.

Nhưng hễ loạn là tới trị, vong tất phục hưng, nên nguơn tiêu diệt tất sẽ bước đến nguơn bảo tồn là nguơn đạo đức phục hưng, để sắp lập lại như đời thượng cổ, thế nên cũng gọi là nguơn TÁI TẠO.

Vậy nhơn loại bước qua thời kỳ nầy là thời kỳ quy nhứt thống, đại luân hồi của thiên địa đó. Mà ngày nay đã đúng số nhứt định của Tạo Đoan, đã tới nguơn cuối cùng của thiên địa, vì tính ra thì đã mười hai vạn chín ngàn sáu trăm năm, nên đã tới thời kỳ tạo thiên lập địa một lần nữa.

Các con, ngày nay THẦY đã đến đây rồi là THẦY muốn ngửa tay ra mà tế độ các con. Vậy các con phải nương níu lấy Đạo mầu, ráng luyện chơn tánh cho thuần dương thì ắt tránh khỏi cuộc dinh hư tiêu trưởng của đời sắp đến, nghe các con!

Vả sự tu hành là phương giải thoát cuộc đời khốn nạn khổ tân, nên người quân tử hằng chú trọng về tinh thần mà cố gắng trau giồi đạo đức. Các con phải biết rằng hễ muốn cho chơn thần đặng tinh khiết thì phải giữ gìn thân thể cho tráng cường, muốn dưỡng phần hồn tất phải nuôi phần xác. Bởi thế, các con chẳng nên trọng vô mà bỏ hữu, hay là trọng hữu bỏ vô. Hữu, vô phải nương níu với nhau cho mật thiết mới được. Phép tu phải đừng ép xác hủy mình, vì hễ xác phàm mà khương kiện thì linh hồn mới đặng thông huyền.

Đây THẦY chỉ sơ sự NUÔI THẦN HỒN cho các con rõ.

PHẬT GIÁO chú trọng về HƯ VÔ TỊCH DIỆT, để nuôi lấy tâm thần, nên dùng phép thiền tọa mà gìn lòng, không cho xao động.

TIÊN GIÁO thì thích sự THANH TỊNH VÔ VI để tự nhiên tùy tùng Thiên lý, cứ mãi gom thần định trí cho đến chỗ yểu yểu minh minh, quyết không để cái tâm lưu luyến hồng trần mà trợ lực cho thất tình, lục dục dấy lên làm quấy.

Còn NHO GIÁO lại là TỒN TÂM DƯỠNG TÁNH chỉ tịnh tọa mà bảo dưỡng cho còn cái tâm lạc thiện, háo đức, cái tánh tiết độ cao siêu.

Ấy vậy, nay các con nếu muốn dưỡng trau phần hồn cho thanh khiết thì cốt nhứt là đừng để tâm thần lay động, phóng túng ra ngoài, mà cần phải giữ sao cho tự nhiên, yên tịnh luôn luôn mới được.

Vả trong thân thể con người thì có chi báu trọng, cao quý, yếu cần bằng cái LƯƠNG TÂM, nên lương tâm ấy ví không còn nữa, ví đã táng tận đi rồi thì con người còn chi báu nữa đâu. Mà con người dường ấy tất có khác gì kiến, bọ, dế, trùn. Sống kia như chết, có cũng bằng không. Hỡi ôi là khổ!

Vậy nay THẦY đã truyền giáo cho các con, các con phải ghi nhớ lấy lời THẦY dạy, ráng lo dưỡng tánh, tu tâm lắm lắm mới nên. Hễ muốn cho linh hồn trong sạch, nhẹ nhàng thì các con hằng ngày phải cần tập tánh cho thiệt không không, đừng ghen ghét, giận hờn, buồn lo, sợ sệt chi chi hết ráo, để nuôi lấy tư tưởng cho thanh cao, phải ép kềm cái ý muốn của mình chớ để nó chấn động dấy bừng mà làm điều sái quấy.

Lại trong thân thể con người cũng phải biết chia ra phần nào lớn và phần nào nhỏ, đặng nuôi lớn bỏ nhỏ, cho lớn khỏi mất quyền mà nhỏ đừng lấn thế. Chớ nếu bơ thờ lại để cho phần nhỏ lẫy lừng, ép đè phần lớn, tất là hại khốn chẳng vừa. Vậy phần lớn ấy là cái LƯƠNG TÂM, còn phần nhỏ ấy là TAI với MẮT.

Lương tâm ấy chính là thần minh của trời đất đã phú ban cho, còn tai mắt lại là mối giặc của lương tâm mới khổ. Vậy các con nếu để cho tai mắt nó diêu động cái tấm lòng dục vọng mà chôn lấp lương tâm, rồi dằn chận xuống dưới năm hòn ngũ trược, thì ôi thôi, há có dễ gì đào bới xốc giở nó lên mà đem cái lương tâm ra khỏi được đâu.

Bởi vậy, làm người là cần phải chủ lấy cái tâm cho lắm, đừng vọng niệm, chớ tà tâm, chẳng ghét ganh, không thù oán, cứ miễn sao cho tâm chí mãi được yên vui là quý nhứt. Vĩ gì miếng ngon, của quý mà hại lấy thần hồn. Tham chi sắc đẹp, mùi thơm mà lấp chôn linh tánh.

Lại tu cũng cần phải cữ kiêng vật thực hằng ngày cho chính mới nên. Đã biết ăn cho ngon miệng mới nuôi được thân phàm, song nuôi thân tuy béo mà hại đến linh hồn thì sao? Bởi vậy như loài ngũ huân là loài ăn vô có thể làm cho yếu ớt linh hồn thì lẽ nào không cữ.

Còn bốn vách của đời là sắc, tài, tửu, khí, mà người tu nếu hễ mang vào thì thôi có mong chi siêu rỗi nữa.

SẮC hễ gần rồi thì thần hồn hôn muội.

TÀI hễ máng đến thì tâm chí lo ra.

TỬU hễ say mê thì kim đơn hư hỏng.

KHÍ hễ còn vướng thì xá lợi tiêu tan.

Mà cái độc nhứt chỉ là cái GIẬN, vì các con, dầu công phu đến mấy chục năm, song các con nếu để cho lửa giận một phen bừng cháy thì cũng đủ thiêu đốt kim đơn phải rã tan ra nước hết trơn.

Thậm chí những vật tầm thường như thuốc, trầu mà không bỏ, tất cũng có hại cho kim đơn nữa đó. Thế nên các con khá rõ mà dè dặt tiểu tâm vậy.


TRƯỜNG THIÊN

Ba nguơn cũng sắp cuối cùng

Đất trời, nhơn vật phải tùng Thiên cơ

Dinh hư tiêu trưởng đến giờ

Con thuyền bát nhã sẵn chờ rước đưa

Phật Tiên đương lúc lọc lừa

Độ người căn kiếp thượng thừa bước lên

Người lo xây móng đắp nền

Móng nền cứng cát vững bền muôn thu

Làm sao mà gọi rằng tu

Tu thì như thể đứa mù đi đêm

Khó khăn con chớ tỵ hiềm

Tâm hồn thanh tịnh mỏng mềm nhẫn kiên

Tu như giống một kẻ ghiền

Như người mê sắc, như siêng làm giàu

Bước lần từ thấp đến cao

Ngày đêm luyện tập dồi dào tâm linh

Đừng cho kẻ thế thị khinh

Các con nên phải quên mình là chi

Mặc tình những tiếng thị phi

Khó khăn khảo đảo chịu lỳ mà tu

Làm tuồng như thể đứa ngu

Khờ khờ tai mắt giả mù không nghe

Mùi đời chát ngắt chua lè

Mùi Tiên nếm đặng, không the, ngọt bùi

Tu là thật sự mà vui

Chuyện chi gay cấn cũng xuôi cho rồi

Muốn cho thoát khổ luân hồi

Thì nay lập chí trau giồi linh căn

Dễ là uốn lúc còn măng

Sớm khuya đào luyện giữ chăn chớ lìa

Đặng vầy thanh sử tạc bia

Con ôi! Khóa chặt không chìa làm sao

Chìa đây THẦY sẽ sắp trao

Trao mà chọn lựa con nào chí tâm

Muốn tu thì phải đi tầm

Tầm đường chánh giác cao thâm mới tài

Ngày nay Thiên Đạo hoằng khai

Quy nguyên Tam Giáo, Cao Đài chấn hưng

Bẫy dò nhiều lắm coi chừng

Lầm mưu vô ý sỉa chưn sụp giò

Đạo Trời khó dễ lường đo

Lấy ngao lường biển để cho mãn ngày

Thời kỳ nhơn vật đổi thay

Nên chi THẦY mới ra tay độ hồn

THẦY là Chúa Cả càn khôn

Nhưng không thể sửa phép công Thiên điều

Thấy con phạm tội rất nhiều

Thương con xuống thế dắt dìu các con

Đông phương hồng phước cũng còn

Nên chi Tiên Phật chiều lòn độ nhơn

Đạo đời hai lẽ nào hơn

Chí tâm quân tử chớ sờn dạ tu

Chuyên cần đào luyện công phu

Cho thuần đạo đức nhẫn nhu ôn hòa

Song tu tánh mạng cho già

Âm tiêu dương thới mới là siêu thăng

Khuyên đừng lầm lỗi ăn năn

Để tâm thanh tịnh mót cằn quả công

Làm cho thần khí giao thông

Hồi quang phản chiếu cọp rồng xuống lên

Sự chi phải giả đò quên

Rèn lòng tu luyện mà đền tội xưa

Đã vào thọ pháp đại thừa

Làm sao hạnh đức cho vừa chúng sanh

Tánh tâm tập lấy gương lành

Trí tri cách vật cho rành phận ta

Dưỡng sanh tánh mạng diềm dà

Cữ kiêng cho hợp theo mà vệ sanh

Tâm đạo tịnh tịnh thanh thanh

Cướp cơ Tạo Hóa vận hành hạo nhiên

Làm cho khí tụ đơn điền

Làm sao hống kết với diên thai thành

Muốn cho hạp với dưỡng sanh

Tu luyện tánh mạng cao thanh thiện từ

Trời lập đảnh, đất an lư

Xây lò bát quái huyền hư tâm thành.

THI

Thành đạo là nhờ một cái tâm

Tâm linh giác ngộ khỏi sai lầm

Lầm đường ma quỷ không phương thoát

Nhiễm thói hung hăng hóa thú cầm.

Cầm cân Tạo Hóa rất công minh

Lành thưởng phước ban, dữ phạt hành

Một mảy không ly, đời tưởng dễ

Nạn tai dường ấy cũng chưa kinh.

Chưa kinh sợ cứ họa gây hoài

Khuyên bảo dường như nó đã chai (Cười...)

Đạo đức giả lơ không biết tới

Sắc tài bàn đến thật là hay.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

23 tháng 9 Bính Tý (1936)

Vũ TrỤ

THI

CAO xanh dòm thấy cuộc đời xiêu

ĐÀI ngọc lìa ngôi xuống dắt dìu

THƯỢNG giới vĩnh tồn nhàn lạc Đạo

ĐẾ Quân cứu thế buổi thời tiêu.

THẦY các con. THẦY mừng các con.

Buổi đời bá đạo cạnh tranh, xúm cấu xé giựt giành, đua nhau trong trường đời mộng ảo, nhơn tình sôi nổi, thế sự đổi thay, biết bao nhiêu nông nỗi trong cuộc đời, THẦY không nỡ ngơ tai cho đành dạ.

THI

Nhơn tình sôi nổi lắm chua cay

Dòm thấy khổ ương nhíu mặt mày

Hoàn cảnh nguy nan lôi cuốn mãi

Tai trời chung chịu đổi dời thay.

Đây THẦY giải về thiên VŨ TRỤ (luận qua mấy cõi hư linh).

THI

Một bầu vũ trụ rộng thinh thang

Mấy cõi hư linh cảnh lạc nhàn

Pháp nhiệm Tạo Công bày sắp đủ

Lập thành đạo đức dựng cơ quan.

Sao kêu vũ trụ, các con biết chăng?

Khắp cả càn khôn thế giới là vũ, cùng chỗ vũ kêu là trụ. Vũ nghĩa là trùm cả bốn phương và trên với dưới. Trụ cũng có nghĩa là xưa qua nay lại, nên trong chữ vũ trụ nó có gồm cái nghĩa cả không gian và thời gian.

Trước khi chưa định ngôi Thái Cực thì trong khoảng không gian ấy còn đương mịt mịt mờ mờ với khí hồng mông, vì đó là còn trong thời kỳ hỗn nguyên vậy.

Không gian ấy tức là Vô Cực. Trong Vô Cực ấy lại có một cái nguyên lý thiên nhiên tuyệt diệu tuyệt huyền, rồi lại có thêm một cái nguyên khí tự nhiên nữa. LÝ với KHÍ ấy tức là ÂM với DƯƠNG trong buổi hồng nguyên thời đại. Lý, khí ấy lại lần lần ngưng kết với nhau mà đông tụ lâu đời nhiều kiếp mới thành ra một khối tinh quang rất đủ đầy các sự tốt đẹp. Chừng đúng ngày giờ khối ấy mới nổ tung ra một tiếng vang lừng dữ dội phi thường, làm cho rúng động cả không gian, bèn có một điểm linh quang từ trong tiếng nổ ấy văng ra mà lẫn lộn quay quần giữa chốn không trung, giăng tủa hào quang rất chiếu diệu rạng ngời, trùng trùng điệp điệp, rực rỡ chói lòa khắp cả mọi nơi. Ấy chính là ngôi Chúa Tể của càn khôn vũ trụ đã biến hóa ra vậy; mà vũ trụ từ đây mới bắt đầu có ngôi Thái Cực trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến vạn hóa, vô tận vô cùng, nắm trọn quyền hành, thống chưởng cả càn khôn vũ trụ, và lấy cơ thể âm dương mà phân thanh biện trược, làm máy động tịnh để gom tụ cái hư vô đặng hóa sanh muôn loài vạn vật.

Máy âm dương ấy cứ vần vần xây chuyển, không ngừng nghỉ một giờ khắc nào mà dưỡng dục chúng sanh, bảo tồn thiên địa.

Khắp trong vũ trụ biết bao là quả linh cầu, có quả trược quả thanh, có bực cao bực thấp, có cái sáng cái tối, thảy thảy đều tuân theo máy Thiên cơ mà tuần tự chuyển luân xây chạy, cái lại cái qua, cái lên cái xuống, không bao giờ ngừng nghỉ đặng.

Linh cầu nào cao thanh, khinh phù thì vượt qua mấy cõi khác mà lên ngất trên thượng tằng không khí. Vậy quả địa cầu của các con đây tuy là một quả cầu vật chất, hữu hình, trọng trược, song cũng còn thuộc về bực khá, chớ dưới nữa lại còn lắm quả địa cầu còn trọng trược hơn nữa. Những quả địa cầu như thế thì nó nặng trầm chìm tột dưới đáy sâu của vũ trụ, nên rất tối tăm mờ mịt, âm khí nặng nề, thảm sầu buồn bã gớm ghê, để đày đọa các linh hồn nào bị phạm tội ở thế gian xuống đó.

Những cõi ấy mà linh hồn nào phải rủi ro bị đọa lạc vào thì càng ngày càng thêm mê muội, tối tăm mãi mãi. Ôi! Khốn khổ biết bao! THẦY khó tả ra cho hết những sự đọa đày trả quả của các linh hồn phạm tội phải cam chịu trong mấy cõi ấy.

Cõi ấy là chi? Là cõi Diêm Phù, mà bên Phật Đạo thường gọi Âm Ty hay miền Địa Ngục.

Nhưng cõi Diêm Phù tuy là nơi các linh hồn phạm tội phải chịu khổn nguy hành phạt đến điều, thế mà đối với lũ quỷ ma thì những hồn bị đọa ấy lại còn hữu phước hơn chúng nó nữa. Vì sao vậy?

Vì con người hễ khi làm mất hết chơn dương thì tất phải thuần âm, mà người đã thuần âm tuyệt dương là tất phải chết, mà chết như vậy thì tất phải làm ma làm quỷ, chớ không được nhập vào một thế giới nào mà an nghỉ hết, dẫu thế giới ấy là nơi Diêm Phù cũng vậy.

Đã không được nhập vào thế giới nào thì lũ quỷ ma ấy chỉ phải nương dựa gió mây mà chờ ngày tiêu diệt thôi.

Và không nhập vào thế giới nào được là cũng chỉ tại chúng nó đã làm cho tiêu mất hết cả các phần chơn dương của chúng nó rồi. Chớ như các linh hồn phạm tội, tuy vậy chớ còn được chút ít chơn dương, vì còn chơn dương nên còn nhập vô cõi Diêm Phù mà chịu hình phạt được, mà hễ còn chơn dương thì lại còn mong mỏi có ngày sẽ đầu thai trở lại được nữa. Bởi vậy, tuy thọ hình trả quả nơi Diêm Phù mà còn có phước hơn là làm ma làm quỷ.

Còn mấy cõi trên đây một chút thì là nơi các linh hồn ít tội lỗi một khi bỏ xác thịt nầy được về đó nghỉ an một lúc, rồi chờ ngày chuyển kiếp đầu thai.

Các con hãy xem dưới đây thì rõ.

THI BÀI

Khắp trong vũ trụ càn khôn

Một ngôi Chúa Cả CHÍ TÔN nắm quyền

Trên cai Tam Thập Lục Thiên

Cả trong chư Phật Thánh Tiên phục tùng

Thần thông biến hóa vô cùng

Đức ân vô tận, thỉ chung nhiệm mầu

Dưới bảy hai quả địa cầu

Quản cai thưởng phạt người hầu tỉnh mê

Thế gian cõi trược nặng nề

Linh hồn phải chịu trăm bề gian nan

Có chi bền bỉ vững vàng

Quý là xác thịt còn tan nát liền

Sao bằng mấy cõi thiêng liêng

Linh hồn an ổn nghỉ yên đời đời

Tránh sao khỏi cuộc đổi dời

Người noi đạo đức cơ Trời thuận theo

Mới mong trốn kiếp hiểm nghèo

Lìa trần hồn khỏi lộn mèo thở than

Dựng nên cõi tạm thế gian

Làm trường tấn hóa cho hàng chúng sanh

Biết lo bỏ dữ làm lành

Chơn linh sau đặng rỡ thành cõi trên

Nhưng chưa chắc hẳn vững bền

Tái sanh lại thế đắp đền lập công

Trải qua mấy cảnh hư không

Càng cao càng thấy trắng trong nhẹ nhàng

Tùy theo công quả trần gian

Chết rồi Trời Phật thưởng ban chỉ phần

Thăng bằng họa phúc có cân

Không hề sai chạy một phân đặng nào

Các con THẦY nhốt trong rào

Luật công thưởng phạt mảy hào chẳng sai

Bầu trời THẦY nắm trong tay

Dẫu cho xa chạy cao bay ngõ nào

Biết phương tầm nẻo mà vào

Cướp cơ Tạo Hóa luyện trau tinh thần

Người còn một cái chơn thân

Nên lo bồi bổ lần lần lại con

Đừng cho tan rã hao mòn

Thì ngôi vị cũ vẫn còn y nguyên

Luận qua bí pháp tâm truyền

Cho đời rõ thấu Đạo huyền cao siêu

Luyện thành huệ mạng tiêu diêu

Muôn đời ngàn kiếp không xiêu đảo mà

Tại sao có quỷ có ma

Quỷ ma trước bởi người ta tội nhiều

Chết rồi mới hóa tinh yêu

Không nơi nương dựa máng điều tai ương

Thân người thì bán âm dương

Có trong có đục Đạo thường chuyển xây

Biết tu luyện mãi đêm ngày

Làm cho tam bửu đủ đầy hòa minh

Trau giồi cơ thể hữu hình

Cho trong sạch cái thân mình đạo tâm

Lần lần tuyệt hết phần âm

Thuần dương thì đặng cao thâm trở về

Còn người nào mắc tánh mê

Cả đem âm khí nặng nề vào trong

Tinh thần tiêu tán không xong

Khí dương đã tuyệt khó mong sống đời

Nên chi hồn xác rã rời

Tại chưng làm mất khí Trời muội hôn

Âm thần thành quỷ âm hồn

Thành ma khuấy phá làm khôn với đời

Dựa vào đồng cốt gạt chơi

Xưng cô, xưng cậu dối đời kiếm ăn

Độc hung bắt buộc lăng xăng

Những người mê tín nghe xằng thì tin

Chọc người ghẹo chúng sợ kinh

Nương theo mây gió ẩn mình lánh tai

Sao mà chẳng chịu đầu thai

Đầu thai đâu đặng, Như Lai mất rồi

Ngặt vì không có vị ngôi

Biết đâu trú ngụ qua hồi tai ương

Tại làm mất điểm chơn dương

Thành ra phải chịu trăm đường chông gai.

THẦY ban ơn các con. THẦY thăng.

____________

25 tháng 9 Bính Tý (1936)

ĐỊa CẦu 68

THI

CAO thanh tuyệt đối lý hư vô

ĐÀI bảng nêu danh của tín đồ

TIÊN dược phá mê trần mộng ảo

ÔNG nào mất đạo chết phơi khô. (Cười ...)

THẦY mừng các con. Các con ngồi nghe dạy.

Tu sao cho linh hồn tinh tấn, trực giác quang minh thì phẩm vị Thần Tiên không khó.

Đây THẦY luận qua quả Địa Cầu 68 của các con nó gần ngày tiêu diệt.

THẦY không nỡ để cho các con chung chịu vùi lấp trong cuộc tang thương nên phải giáng thế độ đời, thả linh thoàn mà đưa về Bồng Lai Tiên Cảnh.

Cái quả địa cầu của các con ở đây nó gần đúng thời kỳ tan rã, ấy là Thiên thơ THẦY định trước ngày giờ, mà cũng vui cho các đẳng chúng sanh được trỗi bước lên một nấc thang cao vọi. Hễ thế giới nầy tiêu diệt thì linh hồn nhơn loại tấn hóa sang qua quả Địa Cầu 67 là nơi tiền định của đạo mầu.

THẦY mới đến đây lần chót mà đem các con sang qua thế giới nhẹ nhàng, còn những đứa mê muội, ngỗ ngang, tội tình thì lại bị tiêu tan ra gió bụi. Các con phải có ngày tận tuyệt. Đứa nào thuận Thiên cơ biết đạo đức, thiện từ thì Phật Tiên chực rước, còn đứa nào cả ác độc, trược trần, khó mà an thân ngày chót.

Nạn tiêu diệt lẽ nào? Các con có biết chăng?

Một ngày kia, những con nào biết đạo đức, ăn chay lạt, thân thể nhẹ nhàng hiệp với khí tiên thiên thì lúc dương sanh mới có thể chịu nổi với khí ấy mà còn vững vàng sống đặng; còn những con vô đạo bị cả khí hậu thiên nên tới ngày âm tuyệt dương sanh ấy, chúng nó sẽ không bao giờ hứng chịu nổi khí chơn dương, nên phải dứt hơi lìa mạng.

Vậy thì ngày nay thế giới đã đúng luật tuần huờn, THẦY đến đặng sẽ đem các con vào một thế giới khác mà cho an nghỉ hầu tầm cơ siêu xuất đến cảnh Thần Tiên. Các con chẳng nên khinh lời ấy là dị đoan, một ngày kia sẽ có.

THI

Thái Cực lâm trần buổi hạ nguơn

Giơ tay độ chúng lại đường chơn

Con nào thấu đáo cơ mầu nhiệm

Thấy vậy không lo lại biếng lờn.

Thăng.

____________

25 tháng 9 Bính Tý (1936)

Thiên Đàng ĐỊa NgỤc

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ

THẦY mừng các con.

Đây THẦY giải về chương THIÊN ĐÀNG và ĐỊA NGỤC.

Thiên Đàng, địa ngục cách nào? Các con ôi! Hễ cái tâm sáng suốt, thiện từ, đạo đức là Thiên Đàng, còn tâm mê muội, vạy tà, hung bạo là địa ngục. Vậy thì địa ngục, Thiên Đàng cũng chỉ tại tâm.

Theo thế thường các con hiểu, thì Thiên Đàng là cảnh tuyệt mù trên cõi hư vô, là nơi cực kỳ tráng lệ, tinh xảo an vui, còn địa ngục là ở dưới đất.

Nếu các con cho địa ngục là ở dưới đất thì lầm lắm. Trong trung tim trái đất chỉ toàn là lửa không, còn bốn phương thì phân ra gió, mưa, nóng, lạnh. Vả trong võ trụ nầy có biết bao nhiêu là quả địa cầu, những quả khinh thanh thì vượt nổi lên trên mà hưởng lấy khí dương rất đỗi nhẹ nhàng, sáng suốt, còn những trái trọng trược thì lặn chìm xuống dưới mà bị lấy khí âm rất nên đen tối, u minh.

Vậy nếu các con, hoặc đã phạm tội với trời, hoặc mang đại ác với người, thì linh hồn tất phải bị đọa xuống nơi mấy quả địa cầu mà âm khí nặng nề, khốn nạn ấy để chịu buồn rầu, khổ cực, nhức nhối tâm hồn, xốn xang trí não. Đó là nhơn quả, nghiệp chướng, oan gia của các con đã tạo gieo, nó theo các con mà hành phạt lấy các con chớ không có cưa xẻ, trừng trị như theo các con hiểu lầm của người ta thường gọi là Thập Điện Diêm Vương đâu.

Còn linh hồn nào trong sạch thì đặng nhập vào cõi hư linh hay là đặng chung lộn với người trên dương thế mà lo giúp đỡ cho thế gian chờ ngày đái công thục tội, hay là học thêm cho tấn hóa đến cảnh trí huệ quang minh. Lại khi các con đã bỏ xác phàm thì linh hồn xuất ra về trú tại miền trung giới, nơi chốn hư linh, chờ ngày các con phải đến tại trước Tòa Phán Xét mà chịu lãnh những tội tình, đi đầu thai trả quả. Còn đứa nào có phước đức nhiều thì trở lại thọ hưởng hồng ân THẦY ban đáp cho.

TrưỜng Thiên

Vẹt màn hắc ám chúng sanh

Tầm ra chơn lý hiệp thành thiên nhiên

Đạo mầu hoằng hóa ban truyền

Phá mê phong tục dựng giềng đạo Cao

Thói đời mê tín biết bao

Nghe không suy nghĩ a nhào mà tin

Bởi còn một nỗi vô minh

Nên chưa giác ngộ Đạo Huỳnh tu tâm

Biết bao nhiêu sự sai lầm

Dị đoan bày đặt người thâm thúy rồi

Bóng chàng, đồng cốt gạt đời

Xưng hô thần thánh dối lời giả mang

Ứng vào nói chuyện mơ màng

Làm cho phong hóa tồi tàn ngẩn ngơ

Người mê nghe chẳng kịp ngờ

Tưởng tin nhảm nhí cúng thờ quỷ ma

Kiết hung ta chác lấy ta

Linh không tự ngã, chánh tà do tâm

Vẹt mây lố bóng trăng rằm

Biết tu phải biết kiếm tầm lý chơn

Nghĩ coi mọi lẽ nào hơn

Nên thờ nên kính, đáng lờn đáng chê

Tầm đường giác, tránh đường mê

Phượng thờ chi lắm bộn bề tưởng tin

Truy ra nguyên bổn của mình

Tại đâu mà có, mà sinh hóa vầy

Chắc rằng có lý chi đây

Mới sanh hóa đặng dựng gầy thế gian

Tưởng sao một cách rõ ràng

Chủ tâm vào lý minh quang ngưỡng sùng

Trời là một đấng Cha chung

Kính thờ trọn đạo thỉ chung đủ rồi.

THẦY ban ơn các con. Thăng.

____________

20 tháng 9 Bính Tý (1936)

ĐẠI ĐẠO PHỤC HƯNG

CAO ĐÀI XUẤT THẾ

CÁCH THỨC THỜ PHƯỢNG

THI

CAO quá đỗi cao mấy kẻ tầm

ĐÀI linh thần khí tụ nơi tâm

THƯỢNG điền lập đảnh âm dương kết

ĐẾ dĩ long thăng hổ giáng lâm.

(Cười...) Cuộc đời cay nghiệt, nhiều nỗi éo le, nạn nọ tai kia kế đến ngày tạo thiên lập địa. Máy hành tàng chưa thấu đáo, phép nhiệm mầu cơ Tạo đã bày ra. Ôi là thảm khổ cho đời sẽ chịu vùi chôn trong cuộc tang thương biến đổi.

THẦY nay giáng đàn là đem đôi lời đạo đức giảng giải cho đời tỉnh giấc ngây ngần huỳnh lương chi mộng.

THI

Đại Đạo vô hình giục chúng sanh

Đạo khai thiên địa Đạo lưu hành

Đạo truyền xuống thế đời an trị

Đạo đức năng tu quả vị thành.

Đạo là vô vi mà hữu tác. Đạo có động mà có tịnh, để dưỡng dục chúng sanh và lưu hành trong càn khôn vũ trụ. Cũng trong một Lý một Khí mà Đạo đã tạo thành nghìn giống muôn vẻ. Đạo lại lúc ẩn hồi bày, cứ biến hóa đổi thay, thiệt là toàn năng cơ mầu nhiệm.

Đạo hay sanh mà hay sát, nhưng sanh hay sát cũng do tại lòng người đào tạo mà ra. Lắm khi nó ở chỗ gần mà người kiếm nơi xa, nó ở chỗ dễ mà người tầm nơi khó. Vả Đạo không xa người, chỉ tại người thường xa Đạo; mà hễ người xa cách Đạo thì người khó sống đời. Đạo lại vô ảnh vô hình, vô thinh vô xú, bởi vậy lắm khi người tầm không đặng, kẻ kiếm không ra, đó cũng vì lúc nó lại, hồi nó qua, không bao giờ ngưng nghỉ.

Đây THẦY giải sơ chỗ Đạo vô vi mà ứng lộ nơi hữu hình.

TẠI SAO ĐẠI ĐẠO PHỤC HƯNG CAO ĐÀI XUẤT THẾ?

Đạo phục hưng là vì lòng bác ái, từ bi của THẦY thấy cuộc tuần huờn hầu mãn, cơ dĩ định cận kề, không lẽ để đám con thảy phải chung chịu trong cuộc tang điền thương hải, mà bị chôn lấp cả xác hồn, nên mới giáng thế phục hưng chơn truyền để chỉnh đốn đời U Lệ trở lại đời Nghiêu Thuấn, cho người người rõ đạo đức tu hành, hầu thuận theo Thiên lý mà bỏ dữ làm lành và kềm nhơn dục để xa đường tội lỗi.

Đạo lập ra cốt yếu để độ phần hồn của nhơn loại cho thoát khỏi chốn mê đồ, vòng tân khổ, nên mới gieo chơn truyền khắp chỗ, cốt tỉnh ngộ nhơn sanh.

Đã biết rằng Đạo là thanh thanh tịnh tịnh, không ứng lộ ra ngoài, nhưng muốn lập giáo phải làm sao?

Phải bày cơ hữu hình để chỉ cho rõ lý mới được. Vậy cách lập giáo của THẦY cũng không chi lạ, chỉ noi theo Tam Giáo trước mà làm quy củ chuẩn thằng rồi đem gồm về một mối chánh.

Tam Giáo trước là NHO, THÍCH, ĐẠO vì hoằng khai cũng đã lâu đời, nên bị biến cải mà thành thử phải thất chơn truyền làm cho sai lạc mất hết cả Thiên cơ mầu nhiệm, bởi đó nhơn sanh tu tuy nhiều mà thành thì chẳng có.

Lại cũng bị thất truyền mà Tam Giáo lần lần phải chịu lu lờ mờ mịt. Nẻo chơn không ai đến, đường chánh chẳng người đi, nên cỏ mọc bìm leo, gai rào cây lấp. Vì lẽ đó nhơn loại phải chịu mãi trong vòng dây luân hồi tứ khổ, đày đọa mãi ở chốn trần ai. Nhơn sanh cũng vì vậy mà lần lần tiêu đạo đức, phế tinh thần mới chuộng sự hữu hình, nên bày những âm thinh sắc tướng. Không ai còn để chí, lưu tâm đến chỗ thâm huyền cao viễn, chỉ ưa sự dễ dàng, tạng thấy tạng nghe, rồi cứ dẫy lòng nhơn dục tham mê, mới gây tội ác nặng nề, phải mang lấy sừng lông mà bị thối hóa lại súc sanh và luân hồi lục đạo.

Ba nhà tôn giáo đã thất chơn truyền:

1. Đạo THÍCH, đạo THIỀN bày dị đoan từ đời THẦN TÚ làm mê hoặc chúng sanh. Vậy cũng phổ độ, cũng giựt giành mà chỉ đem con người vào đường u ám, lạc lầm. Kinh sám truyền lại mà không khảo cứu kiếm tầm cho ra chơn lý, chẳng định trí tham thiền, không gom thần nhập định.

2. Còn NHO GIÁO, sau đời MẠNH TỬ, càng ngày càng lạc lầm, đường Thiên lý chẳng cần, chỗ thâm nhiệm không rõ, chỉ học đặng khoe tài hay giỏi, dục lợi cầu danh, tổn nhơn ích kỷ chớ không chịu học để sửa mình, tầm hiểu cho tột cùng cái lý cao siêu huyền bí, cái cơ nguồn cội muôn loài.

Học là cốt để mở mang tinh thần trí hóa đặng trau giồi cho tận thiện tận mỹ cái cơ hữu hình, chớ học mà để cầu vinh hay là mong mỏi đến quyền cao chức cả, ấy là người tiểu nhơn hạ trí, không biết cầu lấy cái cao siêu quý trọng, nhứt là Thiên chức mà Trời đã nấy trao cho.

Con người có hai cái phận sự: thứ nhứt là Thiên chức, thứ nhì là nhơn tước. Thiên chức là cái chức vụ thiên nhiên của Trời phú cho người, còn nhơn tước là cái tước phẩm phàm trần của người phong cho người.

Người quân tử bao giờ cũng cần phải trau giồi tánh cách cho hoàn toàn, đào luyện tinh thần cho thuần khiết, để lo cho tròn cái Thiên chức ấy. Vả con người hễ Thiên chức đã hoàn toàn thì Nhơn tước nào lại khó chi. Nhưng người đời lại hay có tánh ham ngọn mà bỏ gốc, nên hằng đem hết thần hồn mà đắm say về nhơn tước chớ không cần nhớ đến cái Thiên chức chút nào. Ấy thiệt là đám hủ nho vậy.

3. Còn ĐẠO GIÁO là huyền bí, thậm chí ư huyền bí, chỉ có người bực thượng trí mới thấu đáo chỗ căn nguyên, còn bực thường nhơn hạ trí thì rất khó thông cơ mầu nhiệm, bởi vậy mới hiểu lầm tưởng sái mà bày ra phép tắc, phù chú làm cho mê hoặc thói đời thêm hư phong tục, khiến người nhiễm lấy dị đoan nào là hô phong hoán võ, tróc quỷ trừ ma, bày binh bố trận, mới biến ra tả đạo bàng môn, thiệt là rất hại.

Ngày nay, THẦY đến đây đem ba nền tôn giáo hiệp nhứt lại, tạo thành một tòa lớn lao để đời đời kiếp kiếp cho nhơn sanh nương vào đó mà lánh cơn nạn khổ thảm sầu. Ba nhà tôn giáo ấy tuy đổ sập mặc dầu, nhưng THẦY cũng vì lòng từ bi, chọn lựa cái nào còn dùng đặng thì THẦY lấy, cái nào hư nát thì bỏ ra; như cột, kèo, xuyên, trính, ngói, gạch, cái nào còn nguyên thì dùng, cái nào bể nát hay hư hao, bị mối ăn sâu đục thì bỏ ra. Cây nào cong vạy thì uốn nó lại, trừ ra uốn không nổi mới bỏ. THẦY lấy các vật ấy ráp lại thành một tòa ĐẠI ĐẠO cho nhơn sanh sùng bái, tu hành là tòa nhà ngày nay THẦY lập thành đó.

Tại sao ba nhà tôn giáo đó phải bị xiêu đổ? Là tại cái nền tảng không đặng cứng cát, vững vàng, cất ở trên nổng cát, bảo sao gió thổi không xiêu, giông to chẳng đổ. Chớ còn ngày nay THẦY đến đây lập một tòa CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO thì trước hết THẦY đã biểu các con xây nền đắp móng dưới cho chặt chịa, vững vàng rồi mới cất tòa nhà đồ sộ ấy lên, thì sẽ đặng bền vững lâu dài hơn ba nền tôn giáo trước.

CÁCH THỨC THỜ PHƯỢNG

Đây THẦY giải sơ về cách thức thờ phượng của CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO. Tại sao THẦY lại biểu các con tạo ra THÁNH NHÃN mà thờ, không dạy thờ hình tượng như các tôn giáo khác? Các con phải biết rằng Trời là Lý thì Lý ấy rất thông linh bao quát càn khôn thế giới. THẦY đâu phải có xác phàm như các con mà tạo hình thể như các con, nên chi thờ Thiên Nhãn là thờ THẦY.

Tại sao Thiên Nhãn là THẦY? THẦY có dạy trước: “Nhãn thị chủ tâm, lưỡng quang chủ tể, quang thị thần, thần thị Thiên, Thiên giả ngã dã.” Nhãn là trái tim của con người. Trái tim ấy là Tạo Hóa tức là Thần mà Thần là cái lý hư vô. Lý hư vô ấy là Trời vậy.

Người tu hành chừng nào luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần huờn hư, luyện hư huờn vô thì Huyền Quan nhứt khiếu ấy mở hoát ra.

Huyền Quan nhứt khiếu ấy là chi? Là Thiên Nhãn vậy. Nó ở ngay Nê Huờn cung, gom trọn chơn dương chánh đạo. Hai con mắt của các con là nhục nhãn, tức là âm với dương, thì cũng như Thái Cực là Thiên Nhãn, còn lưỡng quang là nhựt nguyệt hằng soi sáng khắp càn khôn, cứ tuần huờn mãi, hết ngày đến đêm, hết đêm kế ngày, không bao giờ dứt sự hành tàng của Tạo Hóa.

THI

Luyện thuốc kim đơn rõ Đạo mầu

Thành tiên tác phật tại song mâu

Âm dương toàn ẩn cơ tại mục

Thần khí thông linh tại thượng đầu.

Đây THẦY giải về VÔ CỰC ĐĂNG.

Trước khi chưa phân trời đất thì khí hư vô bao quát càn khôn sáng soi đầy trong vũ trụ. Nó là một cái trung tâm điểm tức là Đạo. Đạo ấy mới sanh Thái Cực, hóa Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi là âm với dương (động với tịnh). Có âm dương rồi mới hóa sanh muôn vật.

Ngọn đăng các con thờ chính giữa đó là giả mượn làm tâm đăng. Phật Tiên truyền đạo cũng do đó, các con thành đạo cũng tại đó. Nó ngay chính giữa không lay động, xao xuyến, chiếu soi khắp cả càn khôn. Mặt nhựt, mặt nguyệt có lúc sáng hồi tối, chớ nó thì giờ khắc nào cũng tỏ rạng không lu lờ. Nhơn vật nhờ đó mà sanh, nhờ đó mà thành, nhờ đó mà an vui. Trời đất nhờ đó mà quang minh trường cửu. Người tu hành nhờ đó mà tạo Phật tác Tiên, siêu phàm nhập thánh. Hễ chinh qua bên tả thì thành tả đạo, xê qua bên hữu thì lại bàng môn, ngay ở giữa là chánh đạo. Các con nên tường lý ấy. Lý ấy ở trong tâm. Tâm an tịnh vô vi, tự nhiên bất động là chánh đạo. Tâm còn tính mưu thần chước quỷ, độc ác hiểm sâu, ấy là bàng môn tả đạo chớ chi các con.

Còn HAI CHÉN NƯỚC là âm dương (động và tịnh). Âm dương là cơ động tịnh của trời đất tức là thần khí của các con. Tu hành không nhờ thần khí lấy gì luyện đắc Thánh thai. Trời đất không có âm dương làm sao hóa sanh vạn vật. Muôn vật không trống mái làm sao sanh sản thêm ra. Vậy âm dương là cái diệu động tịnh của trời đất vậy. Âm dương lại có thêm cái thể dụng của âm dương nữa là nhựt, nguyệt, tức là CẶP ĐÈN (Lưỡng Nghi). Người tu hành biết cách hồi quang phản chiếu thì đắc kim đơn. Cơ tại mục là vậy.

Trên có LƯ HƯƠNG tức là tiên thiên lập đảnh, tượng ngũ khí, ngũ hành.

Dưới có LƯ TRẦM là hậu thiên an lư, hóa ngũ linh, ngũ đức. Trên đầu là đảnh, dưới đơn điền là lư.

Còn HOA, QUẢ, TRÀ là tam bửu của các con. Ngày nào hiệp tam bửu rồi là ngày thành đạo.

TRƯỜNG THIÊN

Khí hư vô tạo ngôi Thái Cực

Tức là ngôi độc nhứt quang minh

Vô vi, vô ảnh, vô hình

Thần thông quảng đại chí linh diệu huyền

Trong vũ trụ trọn quyền sanh hóa

Nắm trong tay khắp cả càn khôn

Nấng nuôi vĩnh kiếp trường tồn

Làm cho xác thịt linh hồn an vui

Người tâm chí nhiễm mùi đạo đức

Gia công tìm mẹo mực Tạo Đoan

Rõ thông trong máy hành tàng

Bảo tồn thân thể vững vàng bền lâu

Khắp vũ trụ một bầu thiên địa

Cơ vận hành bốn phía mở mang

Phân ra địa ngục Thiên Đàng

Các con sao vén nổi màn huyền vi

Đạo ẩn tàng, có khi ứng lộ

Phật Tiên truyền để độ chúng sanh

Chỉ phương siêu thoát đành rành

Thuận tùng Thiên lý tu hành lại ngôi

Phép Đạo tránh luân hồi tứ khổ

Mà tầm vào đến chỗ quang minh

Bày ra giả tướng hữu hình

Đặng làm thể Đạo chí linh diệu huyền

Người gọi là tiểu thiên địa đó

Người với Trời nào có khác chi

Hễ Trời có những món gì

Người người đều cũng đủ y như Trời

Trong thân thể đổi dời tấn hóa

Người biết tu mau khá trau giồi

Coi như có lở thì bồi

Cho đầy đủ lại phục hồi cựu nguyên

Phật nhập định tham thiền tầm lý

Mà dưỡng thần, tinh, khí đủ đầy

Làm cho bánh phép hằng xây

Âm dương luân chuyển gió mây vận hành

Tiên tịnh tịnh thanh thanh bất động

Để cái tâm trống lổng chẳng xao

Tâm xao biển dậy ba đào

Trược thanh cũng phải lộn nhào đó con

Con biết Đạo giữ còn tâm đạo

Mang thân người lộn lạo âm dương

Pháp luân con chuyển cho thường

Xuất huyền nhập tẫn là đường giao thông

Luyện âm tuyệt lòng trong đắc quả

Âm tuyệt rồi Đạo đã thuần dương

Thuần dương thẳng đến Thiên Đường

Làm Tiên Thánh Phật thoát đường tử sanh

Chơn dương hết thì thành ma quỷ

Âm dương đồng tức thị là người

Hạo nhiên cướp đặng tốt tươi

Đem vào nuôi nấng thân người trường sanh

Dạy sơ qua hiểu rành lấy trẻ

Phép nhiệm mầu không lẽ chỉ nhiều

Tìm vào đường giác thì siêu

Biết phương thoát khổ phải chiều Thiên cơ

Đạo không thấy, nghe rờ sao đặng

Đạo im lìm phẳng lặng tự nhiên

Đạo thông lưu khắp hậu tiền

Đạo là then máy diệu huyền biết bao

Đạo không thấp, không cao chi cả

Đạo không dùng phép lạ hoặc nhơn

Đạo là chí chánh chí chơn

Toàn năng, toàn thiện là đơn luyện thành

Đạo dưỡng dục vận hành bao quát

Đạo độ người hay sát hay sanh

Suy cho thấu, hiểu cho rành

Giải sơ hình thể chúng sanh bề ngoài

Tôn chỉ đạo Cao Đài tỏ rõ

Mượn hữu hình bày tỏ chỗ vô

THIÊN BÀN làm cái bản đồ

Coi ngoài mà biết điểm tô trong mình

Tuy là sự giả hình sắp đặt

Trái trông sao thì mặt cũng in

Người tu phải biết giữ gìn

Chuẩn thằng quy củ mà tìm Thiên cơ

Tại sao lại dạy thờ THIÊN NHÃN

Thiên Nhãn là căn bản chúng sanh

Đó là một Đấng trọn lành

Một ngôi CHÚA TỂ hóa sanh muôn loài

Trong các giống, các nòi do đó

Mà ngày nay mới có tại đây

Hạ nguơn máy Tạo vần xây

Nên chi TỪ PHỤ dựng gầy cơ quan

Biết tu sớm hội bàn lập vị

Trước dạy rồi nhãn thị chủ tâm

Tâm là chủ tể cao thâm

Quang minh chánh đại muôn năm vững vàng

Phải rõ biết lưỡng quang chủ tể

Quang thị Thần, Thần thể thị Thiên

Thiệt là diệu diệu huyền huyền

Trời người có một chẳng riêng khác gì

Trời là Lý vô vi tuyệt diệu

Tức là Thần phản chiếu càn khôn

Người kêu bổn tánh linh hồn

Đời đời kiếp kiếp trường tồn không hư

Phép biến hóa đầu từ suốt cuối

Khai Huyền Quan tánh muội đắc thông

Toàn tri hiển hiện chơn không

Huyền Quan khai xuất nhãn thông côn đoài

Đoạt thấu chỗ bổn lai diện mục

Luyện cho thành cửu khúc minh châu

Tha tâm thông mối nhiệm mầu

Lấy kim đơn tại song mâu vào lò

Thần cảnh thông Đạo do tâm đắc

Diệt lục trần, lục tặc ngoài trong

Làm sao cho lậu tận thông

Thành tâm tuyệt vọng trống trong mới mầu

Đạo hư vô người hầu đoạt lấy

Thiên Nhãn thông mới thấy suốt tường

Nhãn là Thần đã thuần dương

Công viên quả mãn đắc trường sanh an

Cách sắp đặt Thiên Bàn thờ phượng

Mượn hữu hình sắc tướng truyền đăng

Tam Tông đem Đạo khai hoằng

Dụng tâm chánh giác công bằng chấp trung

Nói sao cho tận cùng lý Đạo

Vẽ vời ra máy Tạo khó thay

Mỗi người có tánh Như Lai

Tầm ra thấy sẵn Thiên Thai bên mình

Chỗ chí diệu, chí linh Đạo cả

Âm dương hòa sanh hóa Phật Tiên

Cái cơ động tịnh diệu huyền

Luyện thành chánh quả nhờ truyền âm dương

Trời, đất, người, một phương một lý

Trong mình người thần khí giao nhau

Cang nhu, trống mái một màu

Đục trong lừa lọc thì mau chứng thành

NĂM CÂY NHANG ngũ hành mới tượng

Mới phân ra bốn hướng bốn phương

CẶP ĐÈN là tiểu âm dương

Tức là nhựt nguyệt chiếu chương đêm ngày

Vận hành mãi trở day lăn lộn

Soi sáng cùng chốn chốn nơi nơi

Làm cho rực rỡ đất trời

Người là đôi mắt ấy thời khác chi

Mắt thuộc hỏa là Ly thần trụ

Luyện thâu về cho đủ một cân

Kim đơn nhờ hiệp khí thần

Tan ra là khí tụ đông thành hình

Tinh, khí, thần, trong mình có đủ

HOA, QUẢ, TRÀ thể dụ tam quang

LƯ TRẦM để tại trước bàn

Tiên thiên lập đảnh, hậu càn an lư.([4])

 


CHƯƠNG III

(PHỤ THÊM)

ẤN CHỨNG THIÊNG LIÊNG

Danh hiệu của những đạo hữu có thọ lãnh chơn truyền tu theo phái Vô Vi Tam Thanh đã chứng quả vị và có giáng đàn từ năm Bính Dần (1926) đến năm Canh Dần (1950).

____________

15 tháng 8 Bính Tý (1936)

ĐÀN RA KINH ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO

- I -

GIÁC ngộ đơn thơ luyện pháp mầu

BỬU đài an hưởng thể dài lâu

NƯƠNG chơn bước thẳng đàng Tiên Phật

NƯƠNG bóng Từ Bi tránh bể dâu.

Chào chư đạo tâm nam nữ lưỡng phái.

TRƯỜNG THIÊN

Chán đời tầm Đạo thoát thân

Nhảy ra cho khỏi lưới trần bao vây

Gẫm suy cơ Tạo vần xây

Người đời sống đó thác đây mấy hồi

Ưa gì những bả tanh hôi

Lợi danh vốn thiệt miếng mồi quỷ câu

Trần gian mai thảm chiều sầu

Không lo nhảy tránh cái bầu tang thương

Tập tành đạo đức làm gương

Phủi mùi thế tục tầm đường quang minh

Đời người mộng ảo phù sinh

Chắc chi an lạc chôn mình bến mê

Biết đi sao chẳng biết về

Biết khôn sao cứ dựa kề bẫy hang

Trước ta cũng ở thế gian

Cũng mê cũng mết, cũng lòng chuộng ưa

Đến sau thức tỉnh bỏ chừa

An vui cùng Đạo sớm trưa tu hành

Mùi đời đã biết hôi tanh

Thì đâu còn có giựt giành làm chi

Học câu bác ái từ bi

Giữ tâm thanh tịnh vô vi rất nhàn

Luyện đơn nấu thuốc Tiên bang

Chí tâm trau tánh vững vàng chín ươm

Đời là vũng máu núi gươm

Mưa dầu nắng lửa họa chung tràn đồng

Chi bằng phủi sạch bụi hồng

Ngoài vòng cương tỏa tâm không mới mầu

Mò trăng chi đáy nước sâu

Sắc màu hình tướng có đâu vững vàng

Cảnh Tiên chi xiết là nhàn

Phồn hoa náo nhiệt rộn ràng mừng lo

Miễn đời mặc ấm ăn no

Gia thê đái tử lo cho đủ đầy

Luyến trần phải chịu đắng cay

Sừng lông biến kiếp lôi cày, kéo xe. (Cười...)

THI

Xe loan đẩy thẳng đến đàn Tiên

Mừng hội Tam Thanh chuyển đạo huyền

Kinh báu một pho đầy nghĩa lý

Ắt là nhơn loại đứng ngồi yên.

Tôi xin kiếu chư đạo tâm nam nữ. Thăng.

____________

02 tháng 9 Bính Tý (1936)

- II -

BẠCH Ngọc đổ rền tỉnh giấc mê

BỬU linh luyện đắc cảnh Tiên kề

TIÊN bang thú lạ vui khôn xiết

NƯƠNG bóng CAO ĐÀI ngoại cõi quê.

Chào chư hiền đạo tâm.

THI

Ngã tu thành đạo trọn lòng tin

Khuya sớm siêng năng tập sửa mình

Bốn buổi công phu không mỏn chí

Quyết lòng thoát khỏi kiếp phù sinh.

TRƯỜNG THIÊN

Sinh ra từ bé đến già

Biết bao nông nỗi thiết tha khổ nàn

Chưa giờ nào đặng rảnh rang

Trí tâm lo lắng liệu toan suốt đời

Khổ thay cơ Tạo đổi dời

Đọa đày nhơn vật không rời dây oan

Thấy vầy lòng luống thở than

Quanh năm mãn tháng đa mang nợ đời

Vùi chôn trí não buông trôi

Nỗi lo quả báo luân hồi kiếp sau

Thiệt là biển khổ lao xao

Trăm ngàn nhơn loại lộn nhào hụp bơi

Thầm than trộm trách với Trời

Sống mang kiếp đọa nợ đời lắm ru

Giục lòng mến Đạo tầm tu

Hầu sau thoát khỏi ngục tù thế gian

Lập thân luyện kỷ Đạo Vàng

Mùi đời ta đã chả màng sướng vui

Gỡ xong cuộn chỉ rối nùi

Đoạn dây oan nghiệt diệt tiêu lòng phàm

Đời ta còn chẳng mến ham

Không ưa sang cả, không làm bất minh

Theo THẦY giữ trọn đức tin

Nên chi mới đặng hồn linh được về

Nhờ THẦY điểm hóa tánh mê

Giải oan kiếp đọa dựa kề Đào Nguyên

Dòm đời ta luống than phiền

Cả lầm nên phải đảo huyền khổ tâm

Tu mà tính tháng kể năm

Chớ không nỗ lực tận tâm giồi mài

Từ trong cho chí bề ngoài

Nên gương đức hạnh, nên tài Đạo thông

Khó là tập tánh không không

Nhưng mà phải ráng làm xong gỡ lần

Nặng nề mang một mảnh thân

Khác chi như thể núi dằn chận trên

THI

Trên cõi Thần Tiên có những gì

Những lòng đạo đức tánh từ bi

Những đồ bửu bối thanh cao thượng

Những hạnh hoàn toàn hiệp nhứt quy.

Đạo mầu báu trọng biết hay không

Đạo đức lưu hành suốt lẽ thông

Đạo mắc mỏ thay tầm kiếm mãi

Đạo đâu rẻ rúng tợ hàng bông.

Tu hành lừa lọc bạc riêng chì

Ngọc báu đặng tường có mấy khi

Gặp đặng Thần Tiên khuyên nhủ ráng

Vàng mười chớ để lẫn vàng xi.

Ngã chào chư đạo tâm. Ngã kiếu.

____________

14 rạng 15 tháng 11 Kỷ Sửu (1950)

- III -

CAO minh thưởng phạt rất công bình

ĐÀI Đạo độ người biết kỉnh tin

GIÁO hóa tâm kinh truyền bí pháp

CHỦ tâm phanh luyện kiến châu minh.

THẦY mừng các con nam nữ.

THẦY miễn lễ, các con tịnh tâm nghe THẦY dạy.

Đạo THẦY tuy khó nhưng cũng có chỗ dễ, sự dễ hay khó là do nơi người học đạo hiểu hay chẳng hiểu chỗ chánh lý mà thôi. THẦY hay độ những kẻ có lòng thành biết trọng Đạo kỉnh THẦY, một tiết cầm không dời đổi, hằng giữ câu chánh kỷ hóa nhơn, chẳng tham danh luyến lợi.

THẦY thấy phần đông trong hàng môn đệ còn lầm tưởng mà tranh cao luận thấp với nhau về chỗ tu Tiên, tu Phật. Vậy THẦY giải thích cho các con rõ.

Ở vào thời kỳ hạ nguơn nầy, chính mình THẦY lãnh phần thống chưởng quyền hành của Tam Giáo là Phật, Thánh, Tiên giữa Hội Công Đồng. Bởi vậy, tu theo Đạo THẦY ai có duyên Phật thì đắc Phật, ai có căn Tiên thì thành Tiên, cũng có kẻ chứng quả vị Thánh Hiền hoặc chuyển kiếp luân hồi đặng thọ hưởng cuộc vinh hoa phú quý. Bởi vậy cho nên mới gọi rằng Đại Đạo quy nguyên hay là đại đồng tôn giáo.

Đàn nay, THẦY ân phong cho Lưu vào hàng HẬU BÁT TIÊN, chứng quả vị là BÍCH VÂN TIÊN CÔ thế cho HÀ TIÊN CÔ thăng cấp.

Vậy các con tiếp cầu. THẦY thượng ỷ.

TIẾP CẦU

THI

BÍCH thủy châu lưu chiếu rạng ngời

VÂN nghê vận tải khắp cùng nơi

TIÊN đơn độ thế cơn nguy biến

đọc tâm kinh rõ mạng Trời.

Trời đất chuyển xây tạo thế trần

Bốn mùa tám tiết cứ dần lân

Hà Đồ luyện đặng trường xuân thọ

Đắc nhứt nhơn gian Đạo tối cần.

Cần mẫn lo tu luyện kiếp nầy

Đắc thành mới rõ hội Rồng Mây

Non Tiên khiển hứng nhuần ân cả

Động Thánh tiêu diêu gội đức THẦY.

THẦY dạy năm xưa tạc để lòng

Tu hành nên luyện tánh không không

Trao tâm bất nhiễm điều trần tục

Đoạn dứt ý phàm đắc lục thông

Mừng chư hiền huynh, chư hiền tỷ cùng chư hiền hữu nội đàn.

Từ ngày nợ mãn số trần, căn Tiên phục vị đến nay, tôi hằng thừa lúc nhàn thanh ngao du khắp cả non Tiên, động Thánh. Nay tôi mới rõ lại cõi trần gian đen tối, lạnh lùng, nặng nề, trọng trược, sánh với non Tiên muôn phần khác hẳn, nào là thú non nhơn nước trí, dị thảo kỳ hoa; bốn mùa thoại khí đầm ấm, êm đềm, thanh tịnh. Người thì muôn tuổi chẳng thay hình, còn cảnh vật lại ngàn năm không đổi sắc, Thật cảnh tục người Tiên không thể trú, còn cảnh Tiên người tục dễ chi gần.

Sánh ra kiếp con người ở trần gian chẳng khác nào như sương sa ở ngọn cỏ, như tuyết đóng ở đầu non, chỉ rã tan trong giây lát, mà kẻ thế chẳng mấy ai nghĩ đến chỗ đó mà giựt mình hồi tâm tự tỉnh hầu có tầm phương tu luyện để giải thoát kiếp phù sanh sớm nở tối tàn, cứ mảng lo chen lấn phú cường, mua vinh bán nhục, đoạt lợi tranh danh mà đành chôn lấp tinh thần vào nơi tử lộ.

Tôi, buổi sanh tiền nhờ có duyên lành sớm gặp THẦY, gặp Đạo, và nhờ có trọn đủ đức tin, thỉ chung không dời đổi nên ngày nay mới đặng chứng quả vị nhàn, thật chẳng uổng cho một kiếp tu trải biết bao nỗi đắng cay buồn tủi.

THI

Tu hành trước khổ mới sau vui

Nhẫn tánh kiên tâm nếm đủ mùi

Hết đắng hết cay, rồi tới ngọt

Đạo mầu thâm thúy tới giờ lui.

TRƯỜNG THIÊN

Thừa ưa gió mát trăng thanh

Mây lành đỡ gót dạo quanh động tiền

Phút đâu Ngọc Sắc ban truyền

Phụng thừa Thánh Chỉ đàn tiền giáng lai

Trường thiên thảo luận một bài

Để làm kỷ niệm nhơn ngày ân phong

Cao Đài Giáo Chủ Tiên Ông

Hoằng khai Đại Đạo ân hồng vạn linh

Truyền phương khử ám hồi minh

Chơn ngôn diệu khuyết tâm kinh chỉ truyền

Cho người rõ thấu bổn nguyên

Tầm tu tác Phật thành Tiên siêu phàm

Thú vui đuốc tuệ hoa đàm

Phú thi tửu hứng lòng phàm diệt tiêu

Lượng trên dĩ đức dung nhiêu

Hóa nhơn độ thế chuộng chìu chúng sanh

Miễn đời giác ngộ đường lành

Tỉnh cơn hồ điệp tu hành Đạo chơn

Đời vừa gặp lúc hạ nguơn

Tang điền thương hải tuần huờn vần xây

Thiên cơ khó nỗi giãi bày

May duyên mới gặp Đạo THẦY kỳ Ba

Ráng tu kịp hội Long Hoa

Trễ rồi một kiếp đọa sa muôn đời

Dầu cho vật đổi sao dời

Tu hành cũng đặng Phật Trời chở che.

Thăng.

Đêm 23 tháng 7 Tân Tỵ (1941)

CHIẾU MINH  - ĐÀN CHỢ LỚN

- I -

THI

CAO ban đệ tử đắc thành công

ĐÀI các nêu tên rõ mặt rồng

GIÁO hóa từ xưa gìn trọn đạo

CHỦ truyền chiếu triệu một tay Ông.

THẦY mừng các con.

THẦY giáng thế lập nên một nền Đại Đạo, trước cho các bậc nguyên nhân giáng trần, luân hồi chuyển kiếp, lẫn lộn cùng đời chịu đủ các cảnh của đời tạo ra, hầu để chờ ngày thâu hành phận sự, để dìu dắt toàn linh trở về căn xưa vị cũ. Duyên may các con gặp Đạo THẦY, các con chớ sờn lòng nản chí, các con nên noi gương của các bậc tiên du liễu đạo mà trì chí lập tâm kiên cố để theo THẦY cho đến ngày cùng. Vậy như TRỌNG đây trước cũng một nguyên nhơn của THẦY sai giáng phàm, ngày nay công đầy quả đủ, THẦY hạ chiếu triệu đơn thơ thâu về nguyên vị.

THI

Dày dặn công phu Đạo mới thành

Rỡ ràng đệ tử của Tam Thanh

Luân hồi chuyển kiếp theo trần thế

Thâu góp toàn linh chứng quả lành.

Vậy ngày nay, chiếu theo Thiên luật, THẦY hạ lịnh ân phong cho TRỌNG là ĐẠI GIÁC CHƠN TIÊN. THẦY ban ơn cho giáng đàn nay cùng các con Đạo lý thuyết minh. THẦY thượng ỷ.

TIẾP CẦU

Bần Đạo mừng chư đạo hữu cả đàn.

THI

ĐẠI chiếu ân ban sắc lịnh THẦY

GIÁC truyền thong thả trở về Tây

CHƠN ngôn Từ Phụ vừa phân phán

TIÊN Phật vui vầy một hội say.

HỰU

Mấy kiếp lâm phàm mấy kiếp xong

Vẹn lời nguyện ước đặng thành công

Tu hành hằng giữ lòng kim thạch

Học đạo thường noi chí bá tòng

Bí pháp đồ theo khuôn Tạo Hóa

Chơn truyền họa lại phép Sư Ông

Ngày nay công quả vừa viên mãn

Mừng đặng Thiên Đình sắc chỉ phong.

BÀI

Ngày thọ lãnh đơn thơ chiếu triệu

Khiến tâm thần yểu yểu minh minh

Nê Hoàn THẦY mở khiếu linh

Dứt rồi cuộc thế Ngọc Kinh trở về

Chầu Sư Phụ sắc phê ban thưởng

Hội quần Tiên vui hưởng Bàn Đào

Cảnh nhàn mặc sức tiêu dao

Phụng chầu hạc múa đón chào người xưa

Thú thanh nhã chiều trưa toại chí

Cuộc nhàn du sơn thủy thích tình

Sen vàng đỡ gót khoe xinh

Dạo chơi Tử Phủ, Động Đình khắp nơi

Sớm Bồng Đảo, chiều dời Tây Vức

Cảnh thiên nhiên thơm nực mùi hương

Chỉ rành cảnh báu Tây Phương

Ai người rõ lối kíp bươn trở về

Nhớ những lúc THẦY phê tại thế

Lập đàn tràng phổ tế chúng sanh

Cơ linh từ ấy lập thành

Lần lần THẦY chuyển nguyên sanh trở về

Nơi Trước Lý mượn đề bí khuyết

Chọn chư hiền chí thiết đạo tâm

Linh Đài là chỗ cao thâm

Là nơi linh diệu chỉ tầm Đạo cao

Tạm một lúc rồi sau cũng dẹp

Cho chư hiền biết phép của THẦY

Phép THẦY luân chuyển như vầy

Bí truyền, giáo hóa, phân hai con đường

Chừng ấy mới tỏ tường chơn giáo

Bần Đạo đem bổn thảo ra truyền

Chỉ rành người tục phép Tiên

Hiểu rồi khá ráng cần chuyên đêm ngày

Đủ mọi lẽ tỏ bày khi trước

Giữ in khuôn gắng bước đừng sai

Đạo thành chịu khổ nhiều ngày

Đường Tăng xưa cũng đắng cay muôn bề

Bần Đạo đây hằng nghe Sư Phụ

Để nhiều lời phủ dụ ban sơ

Khảo trừng lắm lúc ngẩn ngơ

Như đèn trước gió, như cờ gặp dông

Nhưng khăn khắn một lòng bền chặt

Nhờ trên THẦY thường nhắc lắm khi

Làm tôi với chúa trọn nghì

Không tham sang cả chẳng vì lợi danh

Giữ đặng một chí thành lo Đạo

Đến ngày cùng phướn báu tay nương

Biết rằng đồng đạo mến thương

Quả lành đã chứng Tây Phương phải về

Thuyền bát nhã đã kề sẵn bến

Lái huyền quang cầm đến Ngọc Kinh

Khách Tây du mới thỏa tình

Công viên quả mãn Thiên Đình thưởng ban

THI

Bồ đào cam giá tửu Tây Phương

Ly rượu mừng chung chữ nghĩa phương

Tiên tục từ đây xa lại cách

Cơ mầu sau sẽ tả nên chương.

Bần Đạo kiếu. Thăng.

____________

Đêm 30 tháng 10 Đinh Sửu (1937)

- II -

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

THẦY mừng các con nam nữ.

Hôm nay, do lòng thành của các con, cùng chiếu theo luật công đức, THẦY điểm hóa ban phong cho LÀNH.

THI

NGỌC LÀNH chiếu cõi động Đào Nguyên

VÂN các an vui cảnh lạc miền

TIÊN thể tiêu diêu hồi vị cũ

NƯƠNG nhờ hạnh phước đức thiên nhiên.

Các con tịnh tâm tiếp điển. THẦY cho đệ tử giáng. THẦY thượng ỷ.

TIẾP CẦU

THI

NGỌC các từ khi trở bước về

VÂN đài vui thú cũng là xuê

TIÊN phàm hai nẻo ai người biết

NƯƠNG Đạo song tu mới chẳng quê.

Tôi mừng đạo tỷ, mừng chung chư hiền nam nữ. Đàn nay tôi xin phép THẦY giáng để đôi lời hơn thiệt cùng chư đạo hữu.

TRƯỜNG THIÊN

Xót vì nỗi đạo đời chưa rõ

Vui cho người biết bỏ phàm phu

Cuộc trần như đám mây mù

Khi tan khi tụ công phu vững bền.

Nương với Đạo tuổi tên sẽ rạng

Đức vun bồi cho hãn chữ tu

Cá kia còn đợi hóa cù

Lao công nhọc sức ngàn thu mới toàn.

Kỳ đại xá Nam bang hữu phước

Mối chơn truyền gặp được là may

Ai ôi! Đặng biết Cao Đài

Ráng tu cho kịp Thiên Thai trở về.

Lòng tưởng Chúa nên xa thế tục

Giữ y truyền nhịn nhục là hay

Công phu cần mẫn đêm ngày

Gội nhuần ân đức ngày ngày đặng an.

Con nước thuận máy thoàn tấn bộ

Vượt dòng khơi đến chỗ hưởng nhàn

Là nhờ gắng sức đặng toàn

Kịp kỳ mở hội Tây Phang trở về.

Tôi mới giáng lần đầu, vì đồng tử yếu thần, tôi chỉ bày chẳng đặng nhiều, sau rồi sẽ tiếp. Tôi xin kiếu. Thăng.

____________

Đêm 30 tháng 5 Đinh Sửu (1937)

- III -

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

Đạo rất khó, các con cần giữ đức tin cho cứng cát thì muôn điều khảo đảo cũng dễ chống trả đặng. Các con tu hành phải giữ y lời truyền giáo thời mới thấy chỗ nhiệm mầu của Đạo.

THI

DIÊU đài hớn hở tháng ngày an

CUNG điện vào ra toại chí nhàn

NGỌC lịnh THẦY ban ân tứ phước

NỮ hiền trau luyện pháp huyền quang.

Đó là phẩm vị của QUÍT, công trình khó khăn tu luyện cũng chẳng mấy nhiều, tuy THẦY ban phong, nhưng còn phải lo tu bồi thêm công đức.

THẦY cho chơn linh của QUÍT giáng. THẦY thượng ỷ.

TIẾP CẦU

Tôi chào chư đạo huynh, đạo tỷ, cùng đạo muội.

Rất lành thay! Đắc lịnh THẦY giáng đàn để đôi lời trần tố. Lúc tôi còn ở thế sớm gặp chơn truyền là vì bởi hữu căn. Tu hành còn non, nhờ gặp kỳ đại ân xá, được THẦY độ đem về, nhưng bấy lâu nay tu hồn rất khó, chư hiền còn nương với xác phàm, ráng lo tu chớ để mãn số chơn linh còn non yếu rồi thì tiếc như tôi đã muộn.

THI

DIÊU CUNG gần mở hội Bàn Đào

NGỌC chiếu trời Nam vẻ trắng phau

NỮ tú nam thanh còn luyến thế

Giáng trao lời mọn tỉnh đồng bào.

TRƯỜNG THIÊN

Trời mở lượng từ bi bác ái

Đem giống lành gieo rải năm châu

Cao Đài cứu thế hồi đầu

Lên thuyền bát nhã bể dâu tránh lần

Chạnh nỗi thế tao tân vì thế

Giữa lưới trần bồng bế cái sầu

Đêm ngày giọt lệ thâm bâu

Đường dây oan trái buộc đầu trói chơn

Thói mê muội gây hờn chác oán

Mấy ai tường nẻo sáng đường mờ

Bốn tường ràng buộc ngẩn ngơ

Hao mòn thần khí mịt mờ tánh linh

Tránh đâu khỏi thất tình lục dục

Đem tinh thần un đúc giống ngoa

Chìu theo chước quỷ mưu tà

Trường tình gây lấy oan gia ích gì

Đời mộng ảo có chi là thiệt

Nỗi đoạn trường tử biệt sanh ly

Ai người cùng xét cạn suy

Tầm đường chánh giác quy y hồi đầu

Phương thoát khổ Đạo mầu sẵn có

Người trí tri gắn bó tầm tu

Đem mình đến cảnh thanh u

Thoát vòng tục lụy muôn thu hưởng nhàn

Vui chín phẩm sen vàng miết mướt

Nương mây lành rảo bước non thanh

Chim linh thảnh thót trên nhành

Bảy hàng cây báu thanh thanh một màu

Hương ngạt mũi Động Đào hoa nở

Nghe đờn linh thơ thới tinh thần

Biết mình lánh khỏi mê tân

Lộc Trời hưởng lấy muôn phần an vui.

Chư đạo hữu hãy để tâm suy nghiệm. Thăng.

____________

30 rạng 01 tháng 11 Mậu Dần (1938)

CHIẾU MINH - THẢO LƯ ĐÀN

- I -

THI

NGỌC chiếu Nam phương lố ánh hồng

HOÀNG minh Đại Đạo điểm thâm công

THƯỢNG căn giác đắc truyền tâm pháp

ĐẾ bổn quy hồi sắc tứ đông.

THẦY mừng các con.

Giờ linh, THẦY giáng điển bố hóa các con tu hành mau thành tựu. THẦY ban ơn chung.

Tu hành thì chờ ngày đắc quả, cũng như trồng cây thì chờ lúc sanh hoa trổ trái. Biết như vậy các con cứ bền lòng đi tới mãi, nài chi những sự trở gay là cơ tấn hóa. Các con nên để ý và hiểu thì yên tâm.

Đàn nay, THẦY ân phong cho NIỆM là GIÁC MINH KIM TIÊN. Các con tiếp cầu. THẦY thượng ỷ.

TIẾP ĐIỂN

THI

GIÁC khai chơn lý Đạo

MINH tánh thức cơ huyền

KIM đơn tu phản chiếu

TIÊN thể phản huờn nguyên.

Mừng chư hiền hữu.

Đã cùng nhau chia cách bấy chầy

Nay trở lại vui vầy hỷ hạ

Về Tiên cảnh muôn ngàn thú lạ

Nhớ tình xưa bươn bả xin về

Đường đạo đức dễ bề điều độ.

PHÚ LỐI VĂN

Trời thanh tịnh cảnh bồng lai trăm hoa đua nở,

Kìa tòa sen vàng rực rỡ, nọ lầu các chớn chở huy hoàng,

Ngồi tịnh tâm trên chiếc bồ đoàn, tay lần hột kim cang mà dưỡng an chơn như bổn thể.

Thoạt nhớ đến cuộc đời dâu bể, tai biến trong buổi tuần huờn,

Chạnh lòng từ bi thảm đòi cơn, hằng giáng bút khuyên lơn cho đời thức tỉnh.

Mượn điệu thi lối phú mà giãi bày chơn lý Đạo cho người ngâm kẻ vịnh,

Hầu có chữa cái căn bịnh của kẻ tham nhiễm cuộc hồng trần.

Bắc cầu vàng nối nhịp sông Ngân, cho kẻ thế dời chơn về chốn Bồng Lai Nhược Thủy.

Kẻ hữu căn hữu phước cùng suy cạn nghĩ, khá lập chí lo tu luyện cho kịp hội kỳ,

Long Hoa vốn là trường thi để chọn trang tu mi đạo cao đức cả.

Người thượng trí rõ câu nhơn quả, mau lo trả đặng có bươn bả về cõi u nhàn,

Cảnh tạm nầy mai thảm chiều than, sao bằng chốn Niết Bàn hư vô tịch diệt.

Phép Đạo vốn hư hư thiệt thiệt, phải chí tâm mới biết đá vàng.

Đạo Cao Đài độ khách Nam bang, thuyền bát nhã rước trang chí đức.

Gươm trí huệ đêm ngày ra sức, mài cho thông mà đoạn dứt oan nghiệt buộc ràng.

Cửa Huỳnh Kim lui tới dễ dàng, non Khứu Lãnh ở an ngày Phật.

Người tu nhờ gặp nhiều cảnh éo le mới sửa đặng tánh mình. Vậy khá hiểu mà dè dặt, dầu gặp cảnh ngộ khó khăn buồn bã mà chẳng cho là khó là buồn tức là dứt đặng tánh phàm tục. Gặp cảnh nghịch chớ cho rằng nghịch, nên lấy ơn mà báo oán, mới gọi đấng trượng phu, người quân tử.

Ban ơn chung chư hiền hữu. Thăng.

Đêm 06 tháng 3 Ất Hợi (1935)

- II -

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ

THẦY các con.

THI

Chánh lý Đạo mầu độ thiện căn

Độ con nam nữ mối ân ban

Trên trăm thế kỷ huờn nguyên lại

Gắng chí khuyên lo mối Đạo hằng.

Các con! Đạo đã mở, mối chánh đường tà lẫn lộn xen vào, ấy là cơ Trời tiền định. Phải ráng bền tâm vững bước trên đường Đạo.

Đêm nay, HUỲNH, THẦY cho đắc lịnh giáng đàn. Đúng giữa Tý thời các con tái cầu.

TRƯỜNG THIÊN

Cho hay có chí tu hành

Đến ngày quy liễu phước lành THẦY ban

Đạo tâm biết rõ đá vàng

HUỲNH nay đắc chỉ THẦY ban trở về

Các con xem thấy lời phê

Thời mau lo liệu giải mê tánh trần

THẦY là Tạo Hóa cầm cân

Dày công tu luyện hưởng phần công cao

Tứ ân các trẻ giồi trau

Cung Tiên phản giá Thiên Tào đề lai.

THẦY ban ơn các con. Thăng.

TÁI CẦU

THI

THIÊN hạ nào ai có biết ai

MÔN không tu luyện đạo Cao Đài

ĐẾ vương hữu đức bền cơ nghiệp

QUÂN tử không phân đọa chẳng sai.

Ngã Nguyễn Văn Huỳnh hồi gia mừng huynh đệ, mừng đạo NIỆM, mừng HỒNG, mừng các con. Nghe:

Từ lánh thế theo THẦY về Bạch Ngọc, lúc ấy thơ thới cảnh Tiên, nhìn lại cõi trần rồi thêm chán ngán. Về Bạch Ngọc, vào làm lễ Đại Từ Phụ, ơn ban trở lại phận sự nơi Thiên Môn, nay đúng bá nhựt lai đàn thăm đạo hữu.

PHÚ LỐI VĂN

Thiên khai Huỳnh Đạo, địa tạo sơn hà,

Khai đại đồng tôn giáo kỳ ba,

Lập chánh lý chung hòa hiệp một.

Đạo vô vi chỉ truyền giống tốt,

Độ con người biết chốn tử sanh,

Ráng lo tu, ráng lập chí thành,

Xa vật chất, công danh là mộng tưởng.

Kìa là Cực Lạc, từ bi toại hưởng,

Khỏi tam đồ nghiệp chướng đẩy xô,

Vậy thì tua gắng chí cần lo,

Tỉnh giấc mộng, cầm lái chiếc đò,

Nhắm Tây thiên về trực chỉ.

Đạo thì có độ nhơn độ kỷ,

Theo vai tuồng chơn lý phân minh.

Nhưng tiếc thay nhiều nỗi bất bình,

Vì đố kỵ, vì danh, sanh nghịch lẫn.

Khuyên đạo hữu tu đừng hay giận,

Để nguơn thần dìu dẫn thông lưu.

Tu cũng đừng hay ưu hay tưởng,

Thời ra vô một hướng cao thâm.

Xuất chơn thần diệu ẩn nơi tâm,

Xem kẻ thế lỗi lầm đều biết.

THẦY có dạy đành rành tịch diệt,

Vậy ai tường nói thiệt ra nghe.

Đạo thời tu cũng phải dặt dè,

Song luận biện nên lề luật dạy.

Tịch diệt phải hư vô hiệp lại,

Đạo cao thanh một phái vô vi.

Nghĩ cuộc đời rồi gẫm là hay,

Sanh ở thế cũng chẳng nài vì thế.

Mượn xác thịt để làm diệu kế,

Nuôi chơn thần ngưng bế luyện tu.

Hằng ngày lo vận chuyển công phu,

Thành chánh quả ngao du cõi ngoại.

Giã nam nữ Thiên Môn trở lại,

Nơi cõi trần trái phải mặc ai.

Thăng.

____________

Đêm 06 tháng 3 Ất Hợi (1935)

- III -

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ

THẦY mừng các con nam nữ. Đàn nay, THẦY ân phong cho HUY vào hàng Tiên tịch, chứng quả vị là HUỆ MẠNG KIM TIÊN và cho giáng đàn. Vậy các con tiếp cầu. THẦY thăng.

TIẾP ĐIỂN

THI

HUỆ MẠNG ân phong thọ chỉ quy

Lai đàn tam hiệp tối giai kỳ

Tiền trình liễu đắc Thiên Đàng lộ

Thị ngã BÙI QUANG tánh tự HUY.

Hỷ chư đạo hữu. Đạo ngày nay còn cậy có chư đạo hữu ở lại lo hoàn thành mà giúp THẦY.

TRƯỜNG THIÊN

Tiếng rằng học đạo tu Tiên

Noi theo bước Thánh chơn Hiền khi xưa

Nghe rằng là bực thượng thừa

Bốn thời chẳng sót chiều trưa đủ đầy

Thánh truyền thao lược sẵn tài

Trong thời phục hổ, ra ngoài giáng long

Rõ ràng là phép huyền công

Luyện thành chánh quả thần thông dồi dào

Khi thì thấp, lúc lại cao

Phân thanh khử trược rõ màu hư không

Biết chăng lòng phải dặn lòng

Thấy chi thời thấy đừng mong luận bàn

Tu như CHƠN VÕ thời Ân

Hy sanh vì tấm lòng vàng háo sanh

Giúp cho loài vật đã đành

Còn dùng phép Đạo vận hành cơn nguy

Ấy là đáng mặt tu trì

Để đời biết tích mà ghi vào lòng.

Nói về hai chữ hư không

Hư không xét lại nơi lòng thì hay

Tôn Sư đã dạy nhiều bài

Đọa siêu cũng bởi nơi ai xét mình

Đạo mầu tóm lại làm thinh

Làm thinh cho trọn mới minh chơn thần

Nếu tu sớm Sở chiều Tần

Rộn ràng trí não thì thần còn đâu

Thiên cung náo loạn thần hầu

Trở day e nỗi khó thâu phục về

Lỡ rồi bít lấp cung Nê

Ngũ hành vào đó sơn khê phải đành

Khuyên tu giữ trọn đức lành

Có ngày huynh đệ cũng thành đạo cao.

Bần Đạo khuyên chư hiền hữu hãy vui vì Đạo mà hiệp tác cộng hòa, lo phận sự, trên Tiên tịch đã nêu tên, quỷ ma khảo thí... Bần Đạo mừng kỷ niệm bồ đào huynh đệ chung hưởng.

THI

Bảng Tiên THẦY đã có ghi rồi

Giữ chặt lòng vàng chớ thả trôi

Đạo đức đừng cho sơ sót mảy

Giữ gìn khẩu nghiệp khuyến đôi lời.

Thăng.

____________


14 rạng 15 tháng 5 Kỷ Mão (1939)

CHIẾU MINH ĐÀN

TRƯỚC TIẾT TÀNG THƠ

- I -

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

THẦY mừng các con.

THẦY miễn lễ. Các con nghe dạy.

THẦY hằng độ những con biết hạ mình và hay xét lỗi mình mà không tự cao tự đại, mến Đạo chẳng rời Đạo, một tiết cầm giữ lấy mối khẩu thọ tâm truyền của Đạo THẦY, hầu khỏi rày chinh mai lệch, cho Đạo THẦY vĩnh viễn trường tồn. Được vậy, một là đời gặp Đạo chánh, hai là các con gội ân lành thì quý giá có chi bằng.

TRƯỜNG THIÊN

Đạo Cao THẦY nắm chủ quyền

Thưởng ban những trẻ bổn nguyên chẳng rời

Nhứt tâm gìn lấy Đạo Trời

Tuân câu Thiên mạng, y lời đinh ninh

Thanh liêm thường tập tánh tình

Không khoe đạo đức ỷ mình như ai

Hằng noi giáo lý Cao Đài

Giữ lòng thanh tịnh dở hay chẳng bàn

Tháng ngày lo dứt dây oan

Đạo đời hai lẽ quyết toan cho tròn

Đạo lo luyện, đức lo bòn

Trong hàng đệ tử đáng con thảo hiền

Hành Chánh Đạo, giữ chơn truyền

Không lòng canh cải mối giềng vô vi

Vẹn gìn ngũ giới tam quy

Một câu danh lợi không bì với ai

Ngày nay chứng vị liên đài

Tên đề MINH HUẤN là ngày Thiên phong

Chi hơn nhuần gội ân hồng

THẦY truyền dụng phép huyền công giáng đàn.

Ngày nay là ngày THẦY ân phong cho MINH HUẤN là ĐẠO ĐỨC KIM TIÊN. Vậy các con nên hiểu. Thăng.

TIẾP ĐIỂN

THI

ĐẠO thành nhờ giữ đúng chơn truyền

ĐỨC tốt không làm sái bổn nguyên

KIM thạch hằng gìn câu chánh niệm

TIÊN đài nay đặng tọa kim liên.

Giờ nay Bần Đạo đã đắc lịnh THẦY giáng đàn mừng chư đạo hữu và cũng có nhiều quan niệm về đạo đức.

Từ ngày Bần Đạo được đơn thơ chiếu triệu về THẦY đến nay, Bần Đạo mới rõ luật Thiên Đình chẳng riêng vị, một mảy không sai với người tội phước. Chư đạo hữu nên hiểu người tu vào bực đại thừa hành đúng chơn truyền chẳng trái lý Đạo thì THẦY điểm hóa, đến ngày lâm chung đơn thơ chiếu hạ mới đặng chứng quả vị gần THẦY. Còn người tu mà hay dụng tự ý, làm cho trái lẽ tự nhiên, hay sanh sự và tưởng sự quấy là hay là phải, chẳng tuân Thiên ý, dầu có tu cũng khó mong kết quả. Đến ngày lâm chung nguơn thần xuất được mà chẳng có đơn thơ thì đâu về chứng quả đặng. Chừng ấy ăn năn đã muộn, phải chịu dưới quyền luật thưởng phạt của Tạo Hóa. Vậy chư đạo hữu phận sự hãy do theo chơn truyền mà hành cho đúng lý thiên nhiên. Ngoài những lời THẦY truyền chẳng nên nghe, vậy mới ngăn ngừa cơ Đạo sau nầy khỏi sai tôn chỉ. Bởi vì Đạo THẦY truyền xuống thế để độ những người nguyên nhơn nào phải độ kẻ hóa nhơn. Ấy là cơ tuyển độ. Nếu chư đạo hữu chẳng để cho THẦY lừa lọc mà dùng tự ý độ kẻ hóa nhơn xen vào làm cho rối Đạo sanh thêm điều khảo đảo, mượn lấy danh Đạo mà làm cho nhơ Đạo. Vậy từ đây chư đạo hữu khá dè dặt cho khỏi trái ý THẦY thì sau khỏi ăn năn.

THI

Nỗi Đạo vì đời phải đắn đo

Thì sao cho đáng phận làm trò

Thà nương ngọn phướn vô vi nhỏ

Hơn phất cây cờ dục vọng to

Ông Tạo sẵn gầy đường sáng suốt

Xe trầm nên tránh nẻo cong co

Vui buồn mét thót đôi câu chuyện

Hay dở đừng phê chí gắng dò.

Bần Đạo hỷ chư đạo hữu. Thăng.

____________

23 tháng 9 Tân Tỵ (1941)

- II -

THI

CAO ban ân tứ kẻ dày công

ĐÀI ngọc ngôi Tiên sắc lịnh phong

GIÁO huấn trọn gìn lời giáo huấn

CHỦ tâm chiếu triệu đến non Bồng.

THẦY mừng các con.

Giờ nay, THẦY giáng đàn phong sắc lịnh cho VĨNH. Vậy các con khá tịnh tâm tiếp điển.

THI

LINH tánh vui thay thoát kiếp trần

BỬU đài mừng đặng náu nương thân

CHƠN truyền nhờ trước dày công luyện

NHƠN quả đền xong hết mấy phần.

Tôi chào chư đạo hữu.

Ngày nay, tôi được THẦY ban ơn cho tôi giáng đàn đồng vui vầy cùng chư đạo hữu.

THI BÀI

Cơ vận chuyển Đạo khai cứu thế

Cuộc tuần huờn độ kẻ thiện căn

Pháp mầu THẦY bủa lưới giăng

Lọc lừa kẻ tỉnh, sảy cằn người mê

Ai cũng biết nhan đề Chánh Đạo

Mà xét vì chẳng thạo đường tu

Mảng lo vật chất võng dù

Quyền cao lộc cả mịt mù đạo tâm

Bần Đạo đây cũng lầm một lúc

Sau nhờ THẦY tỉnh giấc nam kha

Biết phân hai lẽ chánh tà

Biết rằng cũng có Phật ma hai đường

Chừng ấy mới tầm phương giải thoát

Dưới chơn THẦY mặn lạt cũng cam

Cho hay còn nặng xác phàm

Mấy ai tránh khỏi sự lầm lạc sai

Nhờ tin tưởng CAO ĐÀI có một

Ẩn mình trong then chốt của THẦY

Mặc dầu trăm đắng ngàn cay

Cũng đành chịu khổ theo THẦY đó thôi

Ngày nay đã dứt rồi nợ thế

Khỏi lo điều dâu bể tang thương

Thung dung nơi chốn Thiên Đường

Sớm chầu bệ Ngọc, chiều thường công phu

Nhờ chịu khổ mấy thu tu luyện

Đến ngày cùng chẳng biến đạo tâm

Nên THẦY bố đức cao thâm

Lò cừ tránh khỏi luân trầm đảo điên

Nợ nhơn quả tiền khiên đã dứt

Để lưu truyền nghi thức Tàng Thơ

Tháng ngày gìn giữ phượng thờ

Thì còn hồng phước hưởng nhờ về sau

Chư đạo hữu công lao khó nhọc

Mấy năm dư lừa lọc trược thanh

Đạo cao rồi sẽ đắc thành

Đường dê ngựa chạy phướn lành tay nương

Nay giáng bút tỏ tường sau trước

Khuyên đệ huynh gắng bước theo THẦY

Đạo mầu càng luyện càng hay

Càng cao phẩm vị càng dày đạo tâm.

Thăng.

____________


05 tháng 8 Đinh Sửu (1937)

- III -

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ

THẦY mừng các con nam nữ.

Đàn nay THẦY ân phong cho CHIÊM là ĐẠO NGẠN CHƠN QUÂN. Vậy các con tiếp cầu. THẦY phản giá.

TIẾP CẦU

THI

ĐẠO mầu TRẦN thiết độ người theo

NGẠN thượng VĂN hào cũng khó leo

CHƠN giả dầu ai CHIÊM ngưỡng mộ

QUÂN thần nếu tưởng bảng Tiên bêu.

Chào chư đại sư huynh, sư tỷ, cùng chư đạo huynh, đạo tỷ chung cuộc vui mừng cho em ngày hôm nay phục hồi, đắc thành chánh quả.

THI

Nhắc nhở cùng nhau một ít lời

Cuộc cờ xáo lộn lắm ai ôi

Vững tâm đạo đức ngày đêm luyện

Mở nẻo tu ra sớm độ đời.

THI BÀI

Đời lộn kiếp nghĩ càng gớm ghiếc

Chước mị tà quỷ quyệt nhử câu

Người đời trong cuộc bể dâu

Tránh nơi nào khỏi thảm sầu đắng cay

Nợ nhơn quả có vay có trả

Thiệt là đời dối giả biết bao

Say mê đâu có nhớ nào

Tám mươi mốt kiếp lộn nhào chuyển luân

Nhớ tới bắt rưng rưng giọt lệ

Quả nhồi cho sự tệ nhiều lần

Khổ thay lăn lóc bụi trần

Có nhiều kiếp đọa hóa thân thú cầm

Bởi muội trí lạc lầm tội lỗi

Lớp thú thay, rồi đổi lớp người

Lắm khi khóc lẫn lộn cười

Đọa đày đến thế thì thôi còn gì

Xưa ở chốn cung Vi thong thả

Phạm Thiên điều mắc đọa phải cam

Lỡ tay nên chịu nhúng chàm

Rủi ro mang lấy vóc phàm bấy lâu

Thân dày dạn dãi dầu chịu đã

Bị mê theo miếng bả lợi danh

Nhiều khi vào tử ra sanh

Xông pha tên đạn, nhọc nhành [nhằn] lao lung

Nỗ chí khí anh hùng giúp thế

Trương cánh vây cứu tế vạn dân

Ba phen đã lánh phong trần

Bị chưng lục đạo chẳng gần cựu ngôi.

Vì mới quá, yếu điển, sau sẽ tiếp. Thăng.

____________


05 tháng 9 Mậu Tý (1948)

CHIẾU MINH

PHÚ LÂM ĐÀN

- I -

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ

THẦY các con. THẦY mừng các con nam nữ.

Đàn nay, THẦY chứng lòng thành nguyện của các con, vậy THẦY ân phong cho MƯỜI là THANH HƯ ĐẠO NHƠN. Các con tiếp cầu. THẦY thượng ỷ.

TIẾP CẦU

THI

THANH tịnh giồi trau Đạo tối cần

vô bồi bổ thể kim thân

ĐẠO thành Nam Đẩu Tinh Quân chiếu

NHƠN quả trả xong đặng thoát trần.

HỰU

Trần thế là nơi tạo chuỗi phiền

Lo tu sao đặng phản huờn nguyên

Bàn Đào, Động Phủ là ngôi báu

Sớm tối vào ra trước bệ tiền.

HỰU

Bệ tiền chầu chực TIÊN ÔNG

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ dày công độ đời

Ban truyền Đại Đạo khắp nơi

Độ người căn thiện thoát đời trầm luân.

Bần Đạo mừng chư đạo hữu.

TRƯỜNG THIÊN

Cảm tình đồng đạo tri âm

Cầu THẦY đảnh lễ thành tâm khẩn nguyền

Từ bi Thánh ý ban truyền

Cho tôi tiếp xúc chư hiền đàn trung

Thú vui bút tả chẳng cùng

Mừng nhau hỷ hạ đôi chung rượu nồng

Việc đời thấy có huờn không

Rõ cơ Tạo Hóa giữ lòng lo tu

Đạo thành về chốn thanh u

Cờ Tiên rượu Thánh muôn thu hưởng nhàn

Lánh đời khỏi tạo trái oan

Dẹp lòng nhơn dục mưu toan lợi quyền

Học đòi hạnh đức Thánh Hiền

Từ bi bác ái cần chuyên tu hành

Phật Tiên năng độ chúng sanh

Thoát vòng cương tỏa về thành Nhụy Châu

Trò đời lắm cuộc bể dâu

Tang thương biến chuyển có đâu vững bền

Lo tu cảnh lạc lần lên

Trau giồi đạo đức lập nền Tiên gia

Đào Nguyên, Động Phủ quê nhà

Dinh hoàn cõi tạm đây là mê tân

Nhớ khi còn ở dưới trần

Tu hành phải chịu lắm phần cam go

Quanh năm thủ phận làm trò

Tội căn sám hối lần dò thang Tiên

Ngày nay đắc chí phỉ nguyền

Để lời nhắc nhở bạn hiền cố giao

Bá tòng lập chí thanh cao

Tu thành chánh quả Bàn Đào vầy vui

Giờ nay kẻ ở người lui

Tiên phàm chia cách chưa nguôi tấc lòng.

Thăng.

____________

04 tháng 11 Giáp Tuất (1934)

- II -

THI

CAO tột hư vô THÁI CỰC HOÀNG

ĐÀI linh ứng hóa độ phàm gian

CHƯỞNG khai mối Đạo lưu truyền khắp

GIÁO dục quần sanh giải ách nàn.

Các con thành tâm, THẦY cho NGỌC THIÊN TIÊN NƯƠNG giáng. THẦY phản giá.

THI

NGỌC quý ngày nay mới biết thờ

THIÊN cơ há để lộ hờ ơ

TIÊN phàm do bởi tâm minh mẫn

NƯƠNG bạn tu hành kịp buổi sơ.

Tôi chào mừng hiền huynh, các hiền muội. Nay tôi đắc lịnh giáng đàn tỏ đôi lời hơn thiệt.

PHÚ

Từ Ngọc Sắc chín từng mây bạc

Rảnh kiếp trần cỡi hạc về quê

Ơn THẦY ban dưới bệ dựa kề

Hầu NGỌC ĐẾ ngàn thu thong thả.

Nợ đã mãn, ơn đền nghĩa trả

Hiển Đạo mầu, ngọc hóa đài mây

Khép nép hầu dưới bệ tỏ bày

Trình công quả đặng vào cung Ngọc.

Cơ tiền định chính THẦY lừa lọc

Hai mươi trò nơi góc trời Nam

Cũng cùng chung phụng mạng xuống phàm

Nay gặp hội Cao Đài truyền giáo.

Lòng tỉnh ngộ tầm sư học đạo

Thọ chơn truyền bổn thảo Tam Thanh

Nhờ công phu Đạo pháp vận hành

Căn duyên mãn đắc thành quả vị.

Nương cơ ngọc để lời chú ký

Cho người đời rõ lý thiên nhiên

Hầu tầm tu siêu rỗi cửu huyền

Cùng thất tổ huờn nguyên nhứt mạch.

Em về mới biết rõ cơ Trời lồng lộng. Vậy em khuyên chư hiền ráng lo tu hành, may ngày sau cùng nhau chung dưới bệ. Vậy phải trả, trả đến giờ chót. Thăng.

____________

09 tháng Giêng Tân Tỵ (1941)

- III -

THI

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ chiếu quang minh

Ban bố hồng ân trẻ đạo thành

Một tấc lòng thành thiên địa chứng

Mừng chung con trẻ rạng danh thinh.

Ngày lành tháng tốt THẦY cùng Tiên Phật giá lâm.

THẦY ban ơn hạ lịnh ân phong cho HỘI giáng đàn cùng các con hoan lạc. THẦY thượng ỷ.

TIẾP CẦU

THI

NGỌC cung vui bấy thú yên hà

BỬU pháp rạng ngời mấy độ xa

NƯƠNG cảnh Thần Tiên Trời thưởng tứ

NƯƠNG mây giá hạc dạo ta bà.

Tôi mừng chung chư đạo hữu nam nữ. Ngày lành gội ơn lành THẦY ban và đắc lịnh giáng đàn cùng chư đạo hữu vui vầy. Từ ngày thọ chơn pháp của THẦY hằng giữ chơn tâm tu hành, thường lấy chữ tín thành làm gốc, nhứt tâm nhứt đức, không dời không đổi, cứ y pháp hành trì, tứ thời giữ vẹn, nên THẦY vì thế mà độ tôi về Tiên cảnh an hưởng thú thanh nhàn nơi lạc vị.

TRƯỜNG THIÊN

Từ ngày rảnh nợ trần ai

Hồn về lạc cảnh bệ giai chầu THẦY

Gội nhuần võ lộ vui say

Ân phong chức lãnh Diêu Đài ở an

Thú vui báu lạ muôn ngàn

Đờn linh tao nhã hội Bàn Đào Tiên

Toại lòng kề chốn bổn nguyên

Ngôi cao phẩm báu hiện tiền đua xinh

Tiên cung rày đã khỏe mình

Từ đây lánh nẻo gập ghình thế gian

Mừng nay đắc lịnh giáng đàn

Cùng chư đạo hữu nhứt tràng lạc hoan

Nghĩ vì cuộc thế đa đoan

Buồn câu oan trái buộc ràng người chơn

Tu là gieo hột kim đơn

Giống lành nên giống nhờ ơn quả lành

THẦY hằng độ dẫn chúng sanh

Thoát vòng khổ não Đạo thành quy căn

Tu là hồn đặng siêu thăng

Thế gian so sánh chi bằng đó ai

Duyên may gội đức CAO ĐÀI

THẦY Trời xuống thế chỉ bày Thiên cơ

Mỗi người trao bức đồ thơ

Đơn phòng kín cất đợi giờ phi thăng

Đạo lành hết võ rồi văn

Hành cho đúng phép dò phăng mối giềng

Gìn lòng hai chữ tịnh yên

Ngừa cơn sóng gió con thuyền ngoài khơi

Biết tu thì biết luật Trời

Công bình hai chữ chẳng dời chẳng thay

Đạo cao khá lập đức dày

Đạo cao sẽ biết cái tài ma cao

Anh hùng chí khí đừng nao

Trường thi đạo đức anh hào mới nên

Khảo cho biết bở hay bền

Năm ba độ khảo tuổi tên bảng đề

Chờ ngày chiếu ngọc THẦY phê

Mới mong thoát tục đặng về non Tiên

Đã mừng bạn đạo hữu duyên

Tường trong lý nhiệm tâm truyền THẦY trao

Ấy là quý giá biết bao

Tháng ngày bốn buổi cần trau cho thuần

Cơ mầu vui với ngày xuân

Đôi lời mừng chúc mấy từng Đạo cao.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi chào chung chư đạo hữu nam nữ. Tôi xuất cơ.

Thăng.

____________

16 tháng 5 Đinh Sửu (1937)

CHIẾU MINH - LONG ẨN ĐÀN

- I -

THI

CAO phẩm Thiên ân chiếu sắc phong

ĐÀI quang siêu rỗi độ nhơn dòng

CỨU nguy chủng loại ra khuôn khổ

THẾ buổi hạ nguơn Đạo pháp thông.

THẦY các con. THẦY mừng các con.

Hôm nay đến kỳ bá nhựt, các con hội hiệp nơi đàn lập lễ vui mừng cho chơn linh của ĐÊ được sớm phản hồi cựu vị, chứng quả kim thân. Vậy THẦY ân phong cho ĐÊ là NGỌC DIÊU TIÊN NƯƠNG và hạ lịnh cho giáng đàn. Các con tiếp cầu. THẦY thượng ỷ.

TIẾP CẦU

Tôi chào mừng quý hiền huynh, cùng quý hiền tỷ, quý hiền hữu cùng hiền muội.

THI

NGỌC quý nhưng còn kém vẻ ngân

DIÊU Cung rày đã ở yên phần

TIÊN thiên cảnh vật vui chi xiết

NƯƠNG bóng Từ Bi mát mẻ thân.

HỰU

Mừng mừng cõi thọ được vào ra

Mến nghĩa chị em hội một nhà

Kẻ ở dương trần người cựu vị

Trông chờ em chị trở về qua [quê].

Tôi rất hữu phần được Đức TỪ BI gia ân xuống phước độ dẫn được về đến cõi Thiên Đàng cùng gia ban phẩm vị, chớ sanh tiền công đức kém sút, ngày nay quá tiếc nhưng chẳng biết làm sao. Tuy đã đặng thung dung nơi cõi thọ nhưng cũng còn phải lo tu luyện thêm cho đầy ba phẩm. Còn chư đạo hữu nay còn ở thế ráng gắng công trì chí luyện cho đầy đủ, nguơn thần cứng cát, ngày sau chứng quả vị thanh cao.

Xưa tôi tu hành lôi thôi hơn chư đạo hữu, nhưng vì vắn số trần, nhờ Đức TỪ BI hóa độ. Nay tôi làm một bài phú thất ngôn để kỷ niệm.

PHÚ THẤT NGÔN

Nhờ kiếp trước dày công tu luyện

Nên ngày nay mới chuyển kịp kỳ

Ngộ chơn truyền chánh pháp vô vi

Trên có Đức TỪ BI hóa độ

Đặng siêu thoát khỏi vòng tứ khổ

Nương thuyền từ phản bộ Tiên cung

Khi vào ra vui hứng bá tùng

Lúc ngoạn cảnh thung dung nhàn lạc

Nghĩ lại ngán thói đời đen bạc

Mảng tranh đua sống thác nào hay

Chốn gian hồng một cuộc trả vay

Rồi cũng nắm hai bàn tay trắng

Biết đã tật sợ chi thuốc đắng

Muốn siêu phàm phải gắng công phu

Vì lẽ hằng ngoạt nhiễm nhựt nhu

Tu nhứt kiếp thanh u thoát hóa

Chư hiền ôi! Phải bền chí cả

Luyện đơn thành chứng quả Chơn Nhơn

Người ở đời họa phước đòi cơn

Vui cửa Đạo thua hơn nào nại

Lo cư xử cho tròn nhơn ngãi

Học từ hòa bác ái thiện lương

Hầu ngày sau tích để làm gương

Cho kẻ thế tầm đường chánh giác.

Nầy chư đạo hữu ôi! Đời là giả cuộc, là chốn bể khổ thành sầu, chôn lấp biết bao chơn linh trụy lạc, tình đời rất nên tráo chác, lắm lúc mặn nồng, nhiều khi cay đắng, ít nẻo thẳng, lắm đàng quanh. Chư đạo hữu nhờ lòng giác ngộ lập chí lo tu hành ấy là phương siêu việt. Nên coi sự lợi danh nhẹ như lông hồng, mồi phú quý như sương sa bọt nước.

Đời trăm tuổi ít người. Đạo muôn thu chẳng hoại. Thăng.

____________

27 tháng 4 Bính Tuất (1946)

- II -

THI

GIÁC hải đưa người tách bến mê

MINH châu cố cảnh hiệp quy về

KIM Bàn Ngọc Lộ thần linh tại

TIÊN tịch chánh danh chữ rạng đề.

Bần Đạo mừng chư đạo đệ cùng chư đạo muội.

Người tu ai cũng ước mong cho mau đặng thành công đắc quả, nhưng vậy cũng có kẻ tu mau mà đặng thành, còn cũng có người tu lâu mà chưa liễu. Ấy là do nơi số kiếp nhân duyên của mỗi người. Nhưng hễ có chí thành giữ lo tu hành cho đúng đạo thì cũng có ngày Tiên tịch nêu danh, đắc thành Đại Đạo.

Đàn nay, Bần Đạo đắc lịnh Sư Phụ chứng lễ trăm ngày để gia phong cho TRONG là NGỘ TÁNH CHƠN NHƠN. Vậy chư đạo đệ tiếp cầu. Bần Đạo xuất cơ.

TIẾP CẦU

THI

NGỘ đặng Đạo Trời quý biết bao

TÁNH lành một kiếp ráng giồi trau

CHƠN như siêu xuất về Tiên cảnh

NHƠN quả trả xong hưởng Động Đào.

Đào viên còn đợi hội Long Vân

Chín phẩm liên hoa sắp vị phần

Tiên Phật hai đường tùy phước đức

Thấp cao ba bực bởi nguyên nhân.

Chào mừng chư huynh đệ lưỡng phái. Chư huynh đệ an tọa, bất thủ lễ.

Tôi khi thoát đặng khỏi xác phàm trọng trược rồi mới rõ kiếp sống của con người ở cõi tạm nầy thật là vô vị, chỉ để trả nợ tiền khiên, đáp đền câu oan trái. Kẻ muội Đạo tham luyến hồng trần, gây câu nhơn quả thì phải bị quẩn quanh trong vòng vay trả, chuyển kiếp luân hồi. Còn người có lương tri lương năng, biết hồi đầu hướng thiện sửa tánh tu tâm thì đặng vào đường Chánh Đạo, luyện đắc kim thân, thoát vòng cương tỏa, chứng quả bồ đề nơi cựu quê cố cảnh.

THI

Mầng mầng tủi tủi lại vui vui

Mầng bởi tôi nay rõ Đạo mùi

Tủi bấy đệ huynh còn ở thế

Vui ngày đoàn tụ mới là vui.

TRƯỜNG THIÊN

Nay tôi đặng ân phong Thiên tước

Ấy cũng nhờ ngày trước tu hành

Kiếp nầy giác ngộ Đạo lành

Dày công khổ luyện đắc thành vị ngôi

Đã chí dốc làm tôi THƯỢNG ĐẾ

Thì thân nầy có kể chi danh

Lánh nơi xa mã thị thành

Noi gương Tiên Phật ấn hành sử kinh

Nỗi ma khảo thiên hình vạn trạng

Cũng cứ làm mặt dạn mày dày

Đạo thơ gắng chí dồi mài

Công viên quả mãn Bồng Lai đặng vào

Thanh tịnh bấy sen chào cúc nở

Êm đềm thay cảnh ở Tiên cung

Hoa thơm phưởng phất ngàn trùng

Cực kỳ mỹ lệ vô cùng thanh quang

Nay Động Phủ dưỡng an bổn thể

Xót vì tình huynh đệ ngày xưa

Thân còn dầu dãi nắng mưa

Cùng đời lẫn lộn tương dưa khổ lòng

Ấy cũng bởi Hóa Công tiền định

Phận làm trò đợi lịnh THẦY ban

Tuy nay Tiên tục đôi phang

Ngày cùng rồi cũng nhứt tràng hiệp quy

Thế sợ nỗi sanh ly tử biệt

Ấy cũng vì chẳng biết nguyên nhân

Người tu luyện đặng thức thần

Thoát vòng cương tỏa muôn phần thung dung

Nay huynh đệ Cửu Trùng đợi lịnh

Gần ngày cùng chấn chỉnh đường tu

Công trình, công quả, công phu

Đạo mầu hiển đạt thanh u đề vời

Tình tri kỷ để lời mách thót

Ráng tu sao ngày chót gặp THẦY

Cảnh Tiên huynh đệ sum vầy

Bàn Đào cộng hưởng là ngày Long Vân.

THI

Bồ đào nội hóa tửu Nam phương

Chẳng phải quỳnh tương chốn Phật đường

Đạm bạc cùng nhau ngày kỷ niệm

Tiên phàm chia cách rẽ đôi đường.

Thăng.

____________

15 tháng 4 Ất Dậu (1945)

- III -

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ

THẦY mừng các con nam nữ.

THI

Tu hành chịu khổ một phen nầy

Sau đặng tiêu diêu chốn lạc đài

Thoát kiếp luân hồi muôn tuổi thọ

Khỏi vòng lục đạo dứt trần ai

Tiêu diêu cảnh cũ vô phiền não

Tự tại quê xưa bất tái lai

Một bổn đơn thơ THẦY tạc để

Muốn nên căn vị gắng công mài.

THẦY chứng chiếu sớ cầu và lòng thành nguyện các con giờ nay. Vậy THẦY ân phong cho HÓA đạo hiệu là NGỌC HOA TIÊN NƯƠNG. Các con tiếp cầu. THẦY thượng ỷ.

TIẾP CẦU

THI

NGỌC ẩn non Kỳ phụng gáy vang

HOA liên chín phẩm tựa ngôi vàng

TIÊN đơn phản chiếu thành căn vị

NƯƠNG bóng Đài Cao dứt trái oan.

THI

Oan trái bao phen buộc lấy thân

Mừng nay đặng rảnh kiếp phong trần

Ơn THẦY nghĩa bạn hằng ghi tạc

Dạ sắt lòng son Đạo tối cần.

Mừng chư đạo hữu nội đàn.

Nay tôi đặng thoát kiếp phong trần cũng nhờ Đức TỪ BI độ rỗi, chớ bề tu luyện của tôi còn khiếm khuyết, nhưng may là nhờ thời kỳ ân xá. Nay tôi mới rõ, đời người chẳng khác nào như mù tan, như sương rã, thoạt qua thoạt mất, trăm năm như giấc chiêm bao. Ở thế cuộc muôn điều giả dối, biết lo tu, ơn THẦY nhuần gội, thoát ly trần trở lại cựu quê.

BÀI

Từ đắc lịnh Cửu Trùng hạ chiếu

Bỏ xác phàm mới hiểu cơ quan

Thảm thay thế cuộc thương tang

Làm người phải chịu lầm than nhiều bề.

Nay tôi đặng trở về quê cũ

Động Đào Nguyên thi phú nôm na

Non Tiên mặc sức ta bà

Sớm chầu bệ ngọc chiều hòa bạn thanh.

Chỉ một kiếp tu hành quấy quá

Đức Từ Bi ân xá độ về

Cảnh nhàn lạc thú tư bề

Hào quang sáng rỡ cỏ huê đủ màu.

Ngoảnh lại chốn trần lao thêm chạnh

Cảnh bi ai nóng lạnh bất thường

Trăm năm như giấc mộng trường

Làm người khá xét cho tường bổn nguyên.

Chư đạo hữu có duyên có trí

Lập chí tu chánh kỷ hóa nhơn

Luyện thành ba phẩm kim đơn

Đồng về thắng cảnh Linh Sơn hội đào.

Lời thường ví Trời cao có mắt

Sanh nhằm kỳ mạc trắc phong vân

Còn ham bả đỉnh chung trần

Trăm năm phải chịu vùi thân bụi hồng.

Nay tôi đặng ân phong Tiên tịch

Để đôi lời khuyến khích cùng nhau

Đạo mầu gắng chí giồi trau

Ngày cùng sẽ đặng dồi dào phước thanh.

Giã chư đạo hữu. Thăng.

____________


Tiên Phong

____________

CÀN TỊCH

Thiên tước                        Danh

Minh Khai Kim Tiên                           Phan Tấn Lộc

Nhứt Bửu Chơn Nhơn                         Nguyễn Thiện Thượng

Minh Bửu Đạo Nhơn                          Minh Tạo

Tam Bửu Chơn Nhơn                          Minh Hào

Giác Ngộ Chơn Nhơn                         Nguyễn Văn Dõng

Chánh Giác Chơn Nhơn                      Minh Thêm

Diệu Giác Chơn Nhơn                        Minh Cẩm

Giác Ngạn Chơn Nhơn                       Minh Song

Giác Thiện Chơn Nhơn                       Phan Quan

Từ Minh Chơn Nhơn                          Minh Ai

Huệ Pháp Chơn Nhơn                         Minh Giác

Thanh Bửu Đạo Nhơn                         Lê Minh Khương

Chơn Bửu Đạo Nhơn                          Minh Tiên

Hạnh Bửu Đạo Nhơn                          Minh Khai

Chơn Minh Đạo Nhơn                        Minh Hương

Huệ Chiếu Đạo Nhơn                          Minh Bảy

Quảng Pháp Đạo Nhơn                       Nguyễn Văn Mùi

Giác Bửu Chơn Quân                          Minh Dậm

Pháp Bửu Chơn Quân                         Minh Môn

Bửu Giám Chơn Quân                        Minh Xưa

Bửu Đảnh Chơn Quân                        Minh Se

Lạc Thiện Chơn Quân                         Minh Kẹm

Văn Thiện Chơn Quân                        Nguyễn Văn Hanh

Khải Ngộ Chơn Quân                         Minh Thời

Âu Thiên Quân                                    Minh Inh

Phổ Đức Thiên Quân                          Trần Minh Lục

Hải Huệ Chơn Quân                            Hoàng Huy Hòa

Thiên Bảo Tướng Quân                      Kiều Công Kiệm

Chơn Thanh Sứ Giả                             Ngô Văn Tịnh

Kim Phan Đồng Tử                             Minh Huỷnh

Linh Bửu Thiên Đồng                         Minh Lầu

Phù Sứ Giả                                           Nguyễn Đăng Khoa

____________

KHÔN TỊCH

Thiên tước                        Danh

Diệu Bửu Nương Nương                    Trương Thị Sâm

Ngọc Thanh Tiên Nương                    Minh Thanh

Ngọc Đảnh Tiên Nương                      Minh Cảnh

Ngọc Bổn Tiên Nương                        Minh Của

Ngọc Đô Tiên Nữ                                Minh Thương

Thanh Thiên Tiên Nương                   Minh Ngài

Diệu Hạnh Tiên Nương                       Phạm Thị Tất

Ngọc Linh Tiên Nữ                             Lương Thị An

Ngọc Quyện Tiên Nương                   Nguyễn Thị Đát

Từ Huệ Tiên Nương                            Minh Thình

Ngọc Liên Tiên Nương                       Minh Trâm

____________


MỤC LỤC

CHƯƠNG I - HÌNH NHI HẠ HỌC - GIÁO LÝ CÔNG TRUYỀN

1. Bài Ca Tụng của đạo hữu Trần Văn Quế                               6

2. Phàm Tự (Lời Cầu Nguyện của đệ tử Chiếu Minh Đàn)       9

3. Thánh Tựa (Động Đình Hồ Đại Tiên Trưởng)                    12

4. Khai Kinh

Thỉ Tổ Đại Tôn Sư (Hồng Quân Lão Tổ)                            15

Tam Thanh Thượng Giáo                                                    16

5. Tam Giáo Thánh Nhơn                                                        20

6. Cao Đài Xuất Thế Đại Đạo Hưng Truyền                           26

7. Giải Nghĩa Bốn Chữ Đại Thừa Chơn Giáo                         29

8. Chỉ Ý Thuyết Minh                                                              31

Thầy Lập Cao Đài Đại Đạo Như Thế Nào?                          34

10. Đại Đạo Luận                                                                       37

Tại Sao Cơ Đạo Rẽ Chia?                                                   41

10. Nền Tảng Cao Đài Đại Đạo                                                 44

11. Tôn Chỉ Của Cao Đài Đại Đạo                                            54

Luận Về Chữ Hữu Và Vô                                                    55

12. Quân Tử Và Tiểu Nhơn                                                       58

13. Kiên Nhẫn - Hạnh Người Tu                                               65

14. Hòa Hiệp                                                                              69

15. Đoàn Thể                                                                             73

16. Đạo Đức                                                                               79

17. Xả Thân Giúp Đời                                                               82

18. Hai Mối Đại Ân                                                                   86

19. Tỉnh Thế                                                                              89

20. Trách Đời                                                                             95

21. Quả Báo Luân Hồi                                                               97

22. Lý Thiên Nhiên Và Lý Tự Nhiên                                      105

23. Khởi Trung Tâm Đạo                                                         108

24. Khuyến Tu Cho Thuận Thiên Ý                                        111

25. Đức Tin                                                                              115

26. Lý Đạo Phép Tu                                                                 120

Mê Giác                                                                              123

Thập Nhị Liên Phong                                                         125

27. Luyện Kỷ Tu Thân                                                             127

Quy Tam Bửu Ngũ Hành                                                   130

28. Tầm Tu Chơn Đạo                                                             131

Luyện Đạo Tu Hành                                                          133

CHƯƠNG II - HÌNH NHI THƯỢNG HỌC - ĐẠI THỪA TÂM PHÁP

29. Tiên Thiên Cơ Ngẫu                                                          138

30. Hậu Thiên Cơ Ngẫu                                                           142

Thầy Lược Luận Chữ Tu                                                   147

31. Luận Về Đại Đạo Tâm Truyền                                          151

32. Nhơn Vật Tấn Hóa                                                             154         

33. Thập Tự Tam Thanh                                                          161

Tam Giáo                                                                           166

Ngũ Hành                                                                           167

Cao Đài Đại Đạo Và Cao Đài Tôn Giáo                            169

34. Sắc Không Luận                                                                 171

35. Luận Về Chữ Tâm                                                             176

Cái Báu Của Nguơn Tinh                                                  179

36. Xuất Thần                                                                          181

Thất Tình                                                                            186

37. Tồn Tâm Dưỡng Tánh                                                       188

38. Tham Thiền Nhập Định                                                     192

39. Luyện Đạo                                                                          196

40. Tam Thừa Cửu Chuyển                                                     199

41. Dưỡng Sanh Tánh Mạng                                                    204

42. Vũ Trụ                                                                                212

43. Địa Cầu 68                                                                         218

44. Thiên Đàng Địa Ngục                                                        220

45. Đại Đạo Phục Hưng Cao Đài Xuất Thế                             222

Cách Thức Thờ Phượng                                                     226

CHƯƠNG III - ẤN CHỨNG THIÊNG LIÊNG

Đàn Ra Kinh Đại Thừa Chơn Giáo

46. Giác Bửu Nương Nương                                                    234

47. Bạch Bửu Tiên Nương                                                       236

48. Bích Vân Tiên Cô                                                              239

Đàn Chợ Lớn                                                                     242

49. Đại Giác Chơn Tiên                                                           243

50. Ngọc Vân Tiên Nương                                                       245

51. Diêu Cung Ngọc Nữ                                                          247

Thảo Lư Đàn                                                                      249

52. Giác Minh Kim Tiên                                                          250

53. Thiên Môn Đế Quân                                                          253

54. Huệ Mạng Kim Tiên                                                          255

Trước Tiết Tàng Thơ                                                          257

55. Đạo Đức Kim Tiên                                                            258

56. Linh Bửu Chơn Nhơn                                                        260

57. Đạo Ngạn Chơn Quân                                                        262

Đàn Phú Lâm                                                                    

58. Thanh Hư Đạo Nhơn                                                         264

59. Ngọc Thiên Tiên Nương                                                    266

60. Ngọc Bửu Nương Nương                                                   268

Long Ẩn Đàn

61. Ngọc Diêu Tiên Nương                                                     270

62. Ngộ Tánh Chơn Nhơn                                                        273

63. Ngọc Hoa Tiên Nương                                                       276

TIÊN PHONG

Càn Tịch                                                                                  279

Khôn Tịch                                                                                280

____________


CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO

PHÁI CHIẾU MINH

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO

Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYỄN CÔNG OÁNH

Biên tập: VŨ VĂN HIẾU

Trình bày & Kỹ thuật: HUỆ KHẢI

Vẽ bìa: LÊ ANH HUY

Liên kết thực hiện:

Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Cao Đài

Thánh Đức Tổ Đình Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi (Cần Thơ)

Long Vân Đàn (Mỹ Tho)

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội ) (04) 37822845

In 10.000 bản, khổ 14,5 x 20,5 cm, tại XN In FAHASA

774 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, TpHCM.

) 38153297 - 38153971 – Fax: 38153297

Số xuất bản 137-2011/CXB/42-26/TG, ngày 30-3-2011.

In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2011.

 KINH ẤN TỐNG (KHÔNG BÁN)

Tổng phát hành:

THÁNH THẤT BÀU SEN

59/46 Trần Phú, phường 4, quận 5, Tp.HCM

) 08-38355733 – ) 0913613653 ([1]) Nguyên nhân là nguyên khí chất tiên thiên giáng sanh làm người. Hóa nhân là từ bực côn trùng, thảo mộc tiến hóa lên cho đến loài người.

([2]) Tấn dương hỏa, thối âm phù.

([3]) Tam tâm là: tâm quá khứ, tâm vị lai, tâm hiện tại.

([4]) Hậu là hậu thiên.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 18972)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35271)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12047)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9011)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9358)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12328)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13772)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11038)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10801)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13425)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7423)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6814)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8042)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6701)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19208)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7555)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5694)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5096)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2870)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1576)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1871)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1399)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1432)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1619)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3029)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1606)