THIÊN THƠ THÁNG 5 NĂM 2018

05 Tháng Năm 201812:00 SA(Xem: 41838)


 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão hà ngày 5 tháng 5 năm 2018 lúc 04:27 A.M.

 

THIÊN KHỐ ĐỜI TÂN

Thiên Môn chào đón đồng nhân

Khố mở Mẫu Thiên định mấy lần

Đời Đạo Mẫu Hoàng hoàn tại địa

Tân Bình Thiên Quốc đạo hoàn thân.

 

Khai địa khố đồng nhân thiên hội

Khai chỉ hoàn kim ấn ghi tên

Đặt định câu kim bảo dẫn đầu

Khai kinh giới đạo đời gắn kết.

 

Người tâm tính hiện nhân tướng giúp

Mở cửa Thiên nhận diện địa hoàn

Giờ này địa điểm đặt tên

Ghi trình Tam Giáo xây nền Kim Loan.

 

Nay ấn bút Cửu Trùng chỉ định

Hiệp Thiên Đài khai khẩu Huỳnh Liên
[Huỳnh Liên khác vời Huỳnh Hoa Công Chúa Tam Nương Diêu Trì]

Hồng Huỳnh tỷ điện thuyền liên
[Hồng Hoa Nhị Nương Diêu Trì và Huỳnh Hoa Tam Nương Diêu Trì]

Khai đền lập tự chuẩn thiên điện về.

 

Áng long mạch đất lành chuyển đến

Tháng Dậu niên tam định thuyền liên

[Tháng Dậu là tháng 10 AL]
Hội Hùng Tam Giới ban ra

Hồng Liên tỉ đệ luận qua mấy bài.
[kim thân của Hồng Liên là một nam nhân (đệ) nhỏ hơn kim thân của Hồng Hoa (tỷ)]

 

Nay chấp bút làm quà huynh tỉ

Chuyển phong thơ theo chỉ Thiên Tòa

Luận một giờ chưa đủ chiều qua

Giờ điểm lại mấy câu chưa biết.

 

Là tiền kiếp Thiên Hoa Hồng tỷ

Hiệp Bửu Sơn theo lệnh Phật Thầy

Đáp ứng này chưa kịp ghi tên

Thì có lệnh về ngay Mỹ Quốc.

 

Chỗ dựa biết kề tâm linh tính

Đứng chỗ xa chọn lại đông trung

Tam điền đất trạch hồi kinh

Lịch trình đúng lúc Thiên Bình xuyên tâm.

 

Ra mật chỉ Hồng Liên Nam đạo

Hưng Đạo Vương nhận áng phong đào

Gởi đạo đồng mấy lượt đạo công

Thiên chú lệnh lập trình kế hoạch.

 

Khai mở lối hồi trào luận giúp

Kiến thời lai tam giới luân phiên

Đạo đồng trợ giúp Hồng Liên

Lập thành Thiên Bửu chuyển thiên hoàn cầu.

 
 
  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 5 tháng 5 năm 2018 lúc 05:09 A.M.

 

THIÊN HÀNH NHÂN TƯỚNG

Thiên khố mở khai lệnh Cửu Cung

Hành trình Thiên Đạo ấn Huyền Khung

Nhân thiên địa giới liên thuyền đạo

Tướng hiện nhân gian nối Cửu Trùng.

 

Lập trình Thiên Đạo đúng đường tân

Khai trí tâm linh Đạo hiện dần

Mở cửa Thiên Đình chào đạo hữu

Thiên Hoàng chỉ định cửa Thiên Ân.

 

Lập chú nguyện thực hành đúng hướng

Vật chất này Thiên Mẫu ban ân

Chú tâm tịnh lặng thường hằng

Phước lành có được đặt ân Ngọc Hoàng (ngọc hoàn).

 

Giờ mở cửa Thiên Đình xuống điển

Gởi đạo đồng Thiên Ấn năm trăm

Ấn đầu thiên lệnh Tòa Chương

Mở khai buôn bán đúng đường đạo Thiên.

 

Làm Chánh Pháp sáng trong Thiên Lí

Ngũ quan thiên vạn lối thường liên

Hiệp đồng đúng lúc chuyển khai

Ấn Thiên làm chủ Thiên khai địa cầu.

 

Đồng nhân chủng tánh khai lí luận

Việc bán buôn kinh tế Đạo Tân

Ấn hoàn Kim Bổn trào lai [Kim Bổn = Kim Anh]

Nhận liền bổn đạo mở khai chuyến này!

 

Lập lệnh trạng giữa Trời và Đất

Ấn cờ thiên sớ lệnh Huyền Khung

Đạo lành khai mở Linh Sơn

Chứng liền Tam Giáo Mẫu Đơn chuyển bài.”
 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 5 tháng 5 năm 2018 lúc 16:16 P.M. Chú thích đặc biệt: Trong lúc BS Ban đang trao đổi với Lão Hà tại Cali về một số vấn đề liên quan đến đạo thì Huyền Không xuống điển tại St. Louis cho Tinh Hoa Hiệp Thiên_A chấp bút viết bài.   Nội dung của bài liên quan đến vài vấn đề mà BS Ban đang trao đổi với Lão Hà.

 

LỆNH TẦM THIÊN MỚI

Lệnh tiễn trao tay gắng giữ gìn

Tầm chơn Thiên Đạo hiệu làm tin

Thiên Tòa cho xuống Tân Đồng Lữ [một vị trong Bát Tiên]

Mới giúp đạo nhân giúp mọi miền. [đạo nhân = BS Ban]

 

Mật lệnh Huyền Khung đạo Phật Thầy

Bửu Sơn Huỳnh Đạo hiện nơi đây

Tây Phương Giáo Chủ vô vi định

Giác ngộ Linh Sơn Phật Mẫu xoay.

 

Tam Giáo ban ra lệnh pháp này

Gắng lòng tôn đạo điện thờ xây

Thiên Tòa long nhãn thần thông đến

Giúp được Thiên Chơn giúp đạo Thầy. [Thiên Chơn = Tỷ Hương]

 

Ấn chứng Mẫu Đơn ấn Điện Rồng

Pháp Thầy ấn Mẫu điển Huyền Không

Tam gia ấn chứng nhân thiên địa

Xoay chuyển Càn Khôn thiên địa thông.

 

Giáo chỉ Trường Thiên giáo chỉ KHÔNG
[giáo chỉ của Giáo Hội Thiên Trường là một chữ "không"]

Phật Linh Sơn Mẫu Phật thiên thông

Thiên Đình long trượng thần thông điển

Đặt định Tòa Chương đặt địa thông.

 

Bút pháp chuyển xoay bút chỉ hoàn

Lưu hành tam cõi phụng kỳ loan

Thiên Tân định chủ ngay Tam Giáo

Địa giới triển khai đúng pháp thoàn.

 

Mẫu mẹ Thầy cha điện Ngọc Hoàng

Hội nhiều hình khối ấn điền giang

Nhãn thân tâm tủy mầu nhân tướng

Đất địa trời thiên đất Địa Hoàng.”

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 5 tháng 5 năm 2018 lúc 4:05 A.M.

 

ĐÀN LỘNG NGUYỆT DƯƠNG

Đàn phát thiên cơ khó luận bàn

Lộng dù Nam Hải cõi tiên bang

Nguyệt  âm vi phát tâm thanh bạch

Dương khẩu Quan Âm hiện thế gian.

 

Trở lại nơi đây ngẫm việc phàm

Gian trần duyên gặp kết tình thâm

Đạo Đời chuyển đổi hòa kết nối

Xoay chuyển linh căn hiệp luận đàm.

 

Đạo tam Nam Hải chuyển đời tân

Thánh Đức Thượng Ngươn sóng điện tần

Từ trường tâm não thay đổi tổng

Tâm thức hiện thần kiến Thiên Ân.

 

Ấn chứng Tam Ngươn đến Hà tiên

Chuyến đi công tác thấy hiện tiền

Làm ăn buôn bán Đời trong Đạo

Thiên lí nhân gian gắng/gắn thiện duyên.

 

Ấn mực chuẩn tâm thiết lập trình

Thừa ân Tam Giáo điển huyền linh

Bát Nương Kim Hải về chơn điển 

Di chuyển đường đi nhớ kết tình.

 

Gặp mặt linh huyền đặng xác minh

Kiểm qua tâm giác luận riêng mình!?

Đạo Đời tiền kiếp Đời trong Đạo

Chuyển đổi phần căn ứng đạo linh.

  

Vài câu nhắn hiển đạo [đặng] làm tin

Thánh đức đời tân chuyển tánh tình

Thay đổi hồn tâm cùng não tính….

Trí nay luận việc được khai minh.

 

Hạ giáng thường long hạ giáng trần

Tâm lành Kim Hải điển thiên ân

Bát Nương hiện diện nơi trần thế

Gắng trí lập tâm đạo hiện trần.

 

Giờ ni đạo điểm tánh huyền linh

Chấp bút thi thơ Điện Thánh Linh

Hiệp tứ bửu thời nương Phật Mẫu

Cửu ngôi Tam Giáo chiếu Liên Ninh.”

    
  

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà đang ở tại VN vào ngày 10 tháng 5 năm 2018 lúc 4:33 sáng giờ HK. Thông điệp phản hồi cho biết Huyền Không Thiên Thượng đã ấn chứng việc dâng sớ sắc phong Ngọc Lành là Hiệp Thiên Huyền Nữ pháp danh Kim Ngọc Thanh Huyền vào giờ Mùi ngày 10 tháng 5 VN tại chùa Ngọc Hoàng.   

 

KIM NGỌC THANH HUYỀN

Kim thanh linh giác gắng trao dồi

Ngọc sáng đến Ngài hiện chúa tôi

Thanh bạch tâm chơn Đời Đạo tới

Huyền linh thinh giác hướng Âm Lôi.

Tầm chơn huyền giác công thiên đạo

Chánh trực từ bi nguyện giúp đời

Đạo mở lần này tìm gốc cội

Thiên Đình chuẩn ý Ấn Thiên tôi.”

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà đang ở tại VN vào ngày 18 tháng 5 năm 2018 lúc 4:16 sáng giờ HK.

 

ẤN CHỨNG TAM GIÁO

Ấn định ngày đi được nguyện cầu

Chứng minh tâm tánh được hoàn châu

Tam thừa chơn đạo cùng Thiên Tổng

Giáo Đạo Tây Phương hiệp địa cầu.

 

Thiên Bình Tân Quốc hiệp trần gian

Giao Nhất Thiên Kim định chỉ hoàn

Hưng Quốc Hà tiên làm kế định

Lai Hoàng chư Thánh thủ gia an.

 

Chuyển đão chuyến đi xoay ấn đầu

Tam Thiên theo giúp chuyển li câu

Hàng thừa chơn giáo cùng nhân tính

Hiệp mặt đúng môn thật nhiệm mầu.

 

Kết thúc đường đi đã định ngày

Lập trình kế hoạch đạo đời ngay

Ngày về Tây Quốc Thiên Cầu chuyển

Ốc đão hoa tiên hiện hữu ngay.”

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp đêm 22 tháng 5 năm 2018 và chuyển đến Lão Hà ngày 23 tháng 5.

 

LÃO ÔNG

“Lão văn thi pháp tựu đêm nay

Lão cần hạ thế vận chuyển hài

Lão kỳ mở rộng liều cân lượng

Lão lập bổn Thiên Cực ngươn này.

 

Lão điền đăng tát sinh tứ tướng

Lão hướng cùng chiều giải chữ thương

Lão tình nhân loại truy nan cả

Lão chốn Tây Kỳ xuất thần phương.

 

Lão lai vạn cảnh ngàn xưa hạ

Lão giải phú thi định kỳ ba

Lão trong tam cõi oai Thiên Võ [Huyền Thiên Trấn Võ]

Lão Khổng chen vào thi phú ca.

 

Lão kỳ ức cổ hoa sen trổ

Lão gốc kỳ sinh hiện vi vô

Lão vân du đổi kỳ tam Quốc

Lão vận hành hãn còn minh cơ.

 

Lão tạo Thiên Công qua bao cuộc

Lão hiệp thành trì phương trổi bước

Lão lượng từ Hưng yên ý ông

Lão mở tam công khai ngọn đuốc.

 

Lão rọi xoay chiều cửa Tây

Lão mở chỉ hướng truy bài Huyền Thiên

Lão thượng vĩ dị Canh niên

Lão vô ảnh giấc lịnh Thiên xoay phần.

 

Lão đàn khúc nhạc lớp lang

Lão tạm yên khách nhạc đàn phiêu phiêu

Lão chờ kỳ nhiệm Phật kêu

Lão mười chín sự ít nhiều thuyền nang.

 

Lão nghiệm chiều hướng cân bằng [cân thiên bình]

Lão lai trào thánh đôi phần xuống lên

Lão soi rộng xét đạo nền

Lão chào sân hội bao phen kỳ vòng.

 

Lão gầy dựng cảnh Huyền Không

Lão vô thỉ hóa Lư Bồng trãi thân

Lão xưa tạm cảnh vẹt màng

Lão mô Phật đạo cơ căn lục trần.”

 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà đang ở tại VN vào ngày 23 tháng 5 năm 2018 lúc 10:14 AM giờ PDT.

 

ẤN CHỨNG ĐƯỜNG TÂN

Ấn mực Thiên Kim với Quốc Hà

Chứng lòng tôn đạo chuyển Vua Cha

Đường tâm chưa dứt vai mang nặng

Tân địa đại miền luận việc xa.

 

Giờ đây ra áng bày trận pháp

Dứt gánh vai mang nặng nợ sầu

Lòng tâm chưa định đang hồi chuyển

Phương hướng đường đi khó lọt đâu.

 

Thiên Kim, Hưng Quốc nghe bài pháp

Đăng Hải Huyền Kim áng bạch sầu

Nặng gánh gia đình tìm lối thoát

Trần đời mê chấp lỗi nào sâu?

 

Trên dưới đồng lòng tìm địa đại

Song toàn gánh việc lệnh bề trên

Chúa Tiên Phật đạo tâm chơn định

Giáo Đạo Tây Phương hiện báu đền.

 

Gốc khuất chơn tâm Thiên Phật Thánh

Bền lòng huệ trí đón Tam Thanh

Tam thừa võ trụ ra bài trước

Nhắc nhớ cùng nhau hiện Phước lành.

 

Kim thanh minh mẩn tâm hoài niệm

Gắng trí cùng tu khắp mọi miền

Điển đại điện trường khai cửu khiếu

Hồng Huỳnh Thiên giáo đạo Trường Thiên.”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 26 tháng 5 năm 2018 lúc 11:38 A.M.

 

 

CHẤP BÚT HÀNH VĂN

Chấp thủ đầu thơ lệnh Cửu Trùng

Bút đề khai áng mạch Thiên Cung

Hành trình đại đạo Thiên Trường Tổng

Văn võ chuyển xoay lập Cửu Cung.

 

Hành y chánh đạo trời xoay chuyển

Danh tánh còn mang nặng xác thân

Đặt định nhau nghe phàm hiểu lí

Đạo Trời không tánh chuyển Càn Khôn.

 

Bài pháp vừa qua trích lục tam

Nghe qua thiên báu Đạo Cồ Đàm

Ngũ hành võ trụ qui trình chuyển

Vận chuyển Càn Khôn hội Giáo Tam.

 

Ẩn chứa huyền cơ nhớ định thiền!

Tâm bình lặng tịnh tánh thiên nhiên

Vòng quanh võ đất Thiên Hà chuyển

Tam giáo nguyên lai một chữ thiền.

 

Thiện tịnh trần gian một chữ thiền

Hành trình đại đạo thoát tiền khiên

Thời nay võ trụ đưa Nhơn loại

Bước tới tâm linh giải thoát liền.

 

Gắn kết đời tân với pháp đồ

Nhơn sinh khoa học gắn vi vô

Đời người sinh lão tuần hoàn khổ

Gắng kết tâm linh thoát lục thô.”
 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 27 tháng 5 năm 2018 lúc 19:14 PM.

 

VÂN HÀNH ĐỊA TIÊN

Vân chuyển oai linh đến Đức Ngài

Hành trình Thiên Khố Lực Thiên Oai

Địa thiên thượng phẩm hoàn cầu chuyển

Tiên Phật thượng ngươn quyết định khai.

 

Kỳ khai Long Mạch thượng ngươn này

Phán thủ hữu hình được việc ngay

Khai bút Long Châu giờ chỉ định

Cơ  Thầy Mẫu chuyển được duyên may.

 

Chấp nhận lấy danh đổi việc nhà

Hành trình trần trược phải thay da

Tâm thân thiện tịnh theo chơn thể

Phật thánh thần tiên hiệp Đạo Dà."

 

Ấn bút Thiên khai đạo Phật -Ngài

Định tâm Diêu Pháp lực Thiên Oai

Mẹ Thầy, Tam Giáo  khai Long Trượng

Mở khoá Khố Thiên, cấp Lệnh Bài.”

 
 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 28 tháng 5 năm 2018 lúc 05:30 P.M..

 

ẤN SẮC TẠI TRẦN

Ấn định Kim Loan đến điện rồng

Sắc hình Thiên Đạo ấn Huyền Không

Tại miền địa đạo nhân thiên tướng

Trần cảnh hóa thân chuyển lục thông.

 

Tam Ấn Cửu Cung khai bút thần

Hữu hình diện tướng chuyển Thiên Tân

Hiền nhân tâm định hòa thơ pháp

Được việc nội bang ấn định thần.

 

Lập lại đạo cơ sắc tướng hình

Đại thành cơ sở nội quốc sinh

Đạo đời song hướng cùng thiên điển

Kỳ dưng đạo cơ hiện hữu hình.

 

Thiên nhiên chuyển đão  đến kỳ ba

Quốc Khách Đại  Thiên Đạo Phật Dà

Tân Bình, Thiên Tổng, Tâm tịnh thiện

Trần Dà ứng nghiệm Thập Tam gia.

 

 Đông Tây Nam Bắc chuyển Càn Khôn

Nội – Ngoại điển thông ấn Bửu Môn

Trùng Cửu Thập Tam thời nhất pháp

Hiệp nhau đúng lúc hội đồng môn.

 

Ấn định việc hữu hình đạt được

Pháp Thầy xây Kim Mẫu thuận ưng

Việc làm chánh pháp chuyển xoay

Đạo thành công lớn chuyến này ra tay.”

 Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 28 tháng 5 năm 2018 lúc 11:31 A.M..

XOAY CHUYỂN ĐẠI CĂN

Xoay tròn võ trụ sóng Thiên Ân

Chuyển đổi tâm linh đạo thế trần

Đại Đạo Thiên Tân Thầy Mẹ chuyển

Căn lành hội đủ hiệp đời tân.
 

Tâm Không bổn tánh hoàn Chơn Thể

Định trục Vô Vi chuyển khẩu hình

Linh giác Càn Khôn qui Trùng Cửu

Căn lành đưa đến Phước duyên sinh,

Nhập hội Thượng Ngươn thời Thánh Đức

Sống Đồ Tâm đạo hướng Vô Vi

Huyền Không Thiên Thượng thời lai đến

Thiên Đạo giác Linh Thọ-Tịnh-Thiền.


 

Tâm lành tịnh lặng Kiến đời tân

Điển sóng Thiên Ân địa đại tần

Hạnh Ngộ Nhơn Sinh câu tỉnh thức

Tu hành Chơn thể Đạo Thiên Ân.

 

Tiền tài danh lợi người đời muốn !

Kiếp ngày không được quyết kiếp sau?

Tĩnh tâm nhìn lại đời mộng ảo

Danh lợi đua chen thấy bọt bèo

Khuyên đời tu trí câu Bát Nhã

Tâm tựa Hồ Thu mặt nước Yên

Đông Tây Nam Bắc chia rẽ hướng

Xuân Hạ Thu Đông chỉ bốn mùa

Tuần hoàn quanh quẩn Tiền -Danh-Thực

Nào đâu Đạo-Hạnh mấy ai cao?!

Thượng ngươn Thánh Đức người Xưa đến

Tiếp Sóng Trường Thiên võ Địa Cầu

Hoà chung điện Sóng Tâm Chơn Thể

Tiếp được linh thiên, Ngộ Đạo Thiền.

 

Thoát chốn mê đồ Tâm Định Thức

Bạc Tiền Danh Lợi phước báu duyên!

Tâm Linh Ngươn Thượng gìn giữ kỹ

Kiếp này có được, nhớ đừng Mê!

Đường trần gian khó do nghiệp báo

Tu trì đúng mực thoát nghiệp xưa.

 

Bửu Sơn Thiên Đạo Thầy Sơn Bửu

Trọn kiếp tâm linh dựng đạo kỳ

Hành trình đúng pháp Thầy Mẫu chuyển

Chơn tâm nguyên thể vẫn hành y

Đạo Đời gian khó không lùi bước

Trùng Cửu dựng xây Đại Đạo thành

Ngày nay đúng hẹn kỳ ba chuyển

Sấm Trạng năm trăm đã ứng hành

Khuyên cùng bá tánh linh căn

Đạt thành tâm đạo chỉ bằng chữ KHÔNG.” 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tại VN nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Bà tại HK ngày 28 tháng 5 năm 2018.

 

“Hoàng Minh di toạ khứ liên truy

Túc tựu đoan Hà phú dinh kỳ

Kim mạng thiên đề quai (oai?) mẫn thủ

Hạn đáo Hoàng lai bổn liên trì

Di dã (giả?) hồ loan thiên mộng tựu

Hà kim tảo phúc thiên di phú

Tất tất hảo Hoàng khái khái nghi

Diên đề khang ngoạn Bích hồng Lưu.” [Lưu Bích = dòng xanh = sông = Hà]

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5274)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5797)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6888)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5939)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6684)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9971)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7263)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10540)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9453)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.