THIÊN THƠ THÁNG 11 NĂM 2021

29 Tháng Mười 20218:21 SA(Xem: 7472)
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 25 tháng 11 năm 2021 lúc 04:19 A.M. US.

 

PHÁP THÍ

 

Nhắn gởi cùng ai đặng mấy lời

Đường tu nhơn đạo chớ buông lơi

Tâm thanh hạnh mới mời Tiên Thánh

Đạo thể Phương Nam tánh ngộ thời

Chứng quả Trần Dà nơi Quốc Khách

Du hành quốc nội Bạch Vân ơi

Tiên thiên Phật Thánh lời chơn chất

Ấn chứng huyền cơ mật đạo đời.

 

Ước tính nghìn năm gặp đạo vàng

Gia đàng nội ngoại sáng minh quang

Không gian xoay chuyển hàng linh giác

Hạnh ngộ thời gian chỗ xóm làng

Điển pháp đất trời đang phổ hoá

Tâm lành nhơn loại cả linh đan

Công trình công quả công phu gạn

Đạo Nhật Thiên Bình giáng thế gian.

 

Hoà theo điển pháp vô vi

Thiên nhiên hoán chuyển mỗi khi thực hành

Chay kỳ đôi bửa cho thanh

Tu trì Nhơn Đạo hạnh lành nơi nơi

Thường ngày công quả hai thời

Công trình nghiêm luật không rời thiên ni

Công phu tịnh lặng hành trì

Thân tâm trực chỉ trí tri đạo đời

Trẻ già đừng vội buông lơi

Thật tu Nhơn Đạo nghiệp đời chuyển xoay

Làng thôn phước đặng gặp THẦY

Nghìn năm mới đặng nơi đây Nam Kỳ

Bửu Sơn chánh đạo vô vi

Thi thơ nội ngoại Hương Kỳ gốc căn.


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 19 tháng 11 năm 2021 lúc 02:23 A.M. US.

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC 12

 

CHÍ ĐẠI HUYỀN THIÊN điển đạo lời

CAO ĐÀI GIÁNG THẾ đổi từng nơi 

TIÊN ÔNG PHÁN LỊNH rời tâm trược

THÁNH PHÁP VÔ VI thước giáo đời.

 

[Huyền Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn = Đức Chí Tôn.  Trước đây khi GIÁNG ĐẠO Cao Đài, Đức Chí Tôn xưng là Cao Đài Tiên Ông. Nay KHAI GIÁO Quốc Khách Đại Đạo/ Bửu Sơn Huỳnh Đạo/ Thiên Đạo Huyền Không/ Giáo Hội Thiên Trường, Đức Chí Tôn cũng nhắc lại Cao Đài Tiên Ông cũng chính là Chí Đại Huyền Thiên.]

PHẬT TỔ PHẬT THẦY mới [TÂN] BỬU SƠN

Phương Nam xuất hiện PHẬT THIÊN nhơn

Tam Thanh đồng nhứt quờn Tam Giáo

Thánh điển Linh Tiêu đạo thể chơn.
 

[Vị Phật Tổ Phật Thầy "mới" của "Tân Bửu Sơn" xuất hiện tại Miền Nam Việt Nam hiện nay trong thân xác con người (nhơn) là một vị Phật Thiên/Thiên Phật, nói theo ông Ba Thới của Hòa Hảo là "Nhị Thiên nội Phật ngoại Trời".]

 

Dung hoà đạo đức hạnh cần chuyên

Ngôn giáo chung riêng bổn chí HUYỀN

Thánh Đức Tân Dân THIÊN hoán chuyển

Nhơn loài trở lại điểm đầu tiên.

 

Đăng THIÊN MINH Chiếu Đạo THẦY khuyên

Góp nhặt Tam Công thiện chí HUYỀN

Thấy đặng mới truyền THIÊN ĐẠO Pháp

Hoà đồng tam cõi gặp HUYỀN THIÊN.

 

[Thiên Minh là một tôn danh dưới trần của Huyền Thiên Thượng Đế.  Tam Công = là công phu, công quả, công trình.  Đức Chí Tôn Huyền Thiên trong lần xuống thế trước đây đã gầy dựng Minh Chiếu Đạo/ Đàn Minh Chiếu. Ngôi Hai lần một là Đức Ngô Minh Chiêu. Ngôi Hai lần hai là Đức Nhị Thiên Võ Văn Phẩm.  Nay trở lại lần ba, LẦN CUỐI, đúng với huyền khải trước đây để KHAI GIÁO thời Thượng Ngươn Thánh Đức.]

 

Thế giới Hoa Nghiêm đạo điểm phần

PHẬT THẦY PHẬT MẪU đặng nguyên nhân

Dạy khuyên bá tánh cần năng giác

Học phật tu nhơn Bát Chánh cần.

 

Đã đến rồi đây lọc sảy sàng

Con nhà thảo mộc [trai lạt] mạng minh quang

Tây Đông tái lại Đàn Minh Chiếu [xem những giải thích ở trên]

Gặp mặt [CAO ĐÀI] TIÊN ÔNG hiểu rõ ràng.

 

Học Phật tu Tiên Thánh Đạo truyền

Ai người nhơn đức thiện tình thiên

Tàng thân pháp giới duyên tâm sắc

Ẩn dật lều tranh thật Thánh Hiền.

 

Học Phật tu tâm Chánh Giác Đài

Bổn nguyên thanh tịnh đặng NHƯ LAI

Tâm thân THƯỜNG TRÚ ngay thất đại

PHÁP GIỚI NHẤT CHÂN cái ngộ khai.

 Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 24 tháng 10 năm 2021 lúc 14:56 P.M.US.

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO

 

Lập sắc lệnh gắn cờ ngũ sắc

Gởi tam thiên quy bậc hiền tài

Định ngày xoay chuyển Long Ngai

An bang tái thế ĐỨC NGÀI LẠC LONG

Ra chiếu tại KỲ HOA SAINT LOUIS

Giữa đất trời quy nhất càn khôn

Cả không gian chuyển động dập dồn

Xoay địa huyệt Thế Tôn linh ứng

Phù bát quái vận từng thanh điển

Đến Thiên Nam SƠN BỬU KỲ HƯƠNG

Chuyển linh căn GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

Lập lệnh TRẠNG [TRÌNH] phụng đường THIÊN ĐẠO.
 

quoc-khach-dai-dao


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 14 tháng 3 năm 2021 lúc 14:55 P.M.US.

 

LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC


Bửu thế triều nguyên điển THƯỢNG [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN]

Long Hoa tiếp tuyến đón nhơn nguyên

Thanh thanh biển đạo càn khôn tiến

Liễu liễu sông đời bến giác duyên

PHÁP HỘI LIÊN SƠN HOÀNG CỰC CHUYỂN

Chơn như gốc Mộc cảnh thiên nhiên

Thường hằng tịch tịnh vô vi điển

Trực diện tâm không THƯỢNG ĐẾ truyền.

             

                            Thi bài:

ÂU CƠ PHẬT MẪU Thượng Ngươn

LẠC LONG DI LẠC lai quờn căn Tiên

Bách Việt sấm Trạng [Trình] vang truyền

Thiên nhân địa hiệp điển thiên TAM HOÀNG

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO thiên ban

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO hiệp đàng Tây Đông

PHẬT THIÊN khai trống Lạc Rồng

Điện quang lượng tử HUYỀN KHÔNG điển cầu

Nguyên nhân giáp diện linh châu

Thân tâm thanh diệu một bầu chơn không

Chuẩn biên giáo điển càn khôn

Mở khai cung cõi Thiên Môn ĐẠO TRỜI

Hiệp lữ khách đạo muôn nơi

Phước điền tam trụ THÁNH LỜI Thượng Ngươn

Khắp trong bá tánh nhơn quờn

Được phần phước đức lộc ơn các hàng

THIÊN CUNG PHẨM VỊ ĐẠO ĐÀNG

THÔNG THIÊN GIÁC CHÚNG MINH HOÀNG CHỨNG MINH

PHẬT VƯƠNG PHẬT MẪU BỬU HUỲNH

Hoà trong bá tánh diệu bình linh đan

Câu thơ kinh sách luận bàn

Kịp kỳ lễ hội thiên ban Bảng Vàng

SẤM KIA ĐÃ NỔ rộn ràng

Sao còn đợi đến Đền Vàng lộ ra

Kiếm cung thao lược ngộ [Phật] Đà

TU THIỀN phố chợ ruộng cà muối tương

Đạo khuyên hiệp chợ một đường

Từ trong nội ngoại thập phương bát đàng

Lao xao bá tánh đạo tràng

Chưa xem trọng việc TU ĐAN LUYỆN THẦN

Liều thân nắng Sở mưa Tần

Khuyên trong bá tánh nhiều lần ngược xuôi

Cùi đui sống giữa chợ rồi

Giả câm giả điếc đã ngồi độ dân

Xưa kia hiện diện mấy lần

Đến nay đúng hạn Tân Dân trở về

Khắp trong thành thị cùng quê

Phố phường dây điện đề huề khang trang

Nhà trên nhà trước nhà bàn

Nhà trong nhà việc các hàng linh căn

Thương dân TA quyết chuyên cần

Thường hằng lẳng lặng sửa từng thân tâm

Buổi nay thất đại dương âm

Giao thoa tam cõi thậm thâm diệu huyền

Vô vi trực chiếu đại miền

Đông Tây hiện diện PHẬT THIÊN Mây Rồng

Đủ đầy tam cõi liên thông

LẬP NỀN QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐỒNG TAM THANH

Phong danh phong bảng đạo nhành

Liễu mai tùng trúc mộc danh ĐẠO THẦY

LIÊN KỲ HẢI HỘI rồi đây

TAM HOÀNG hiệp khế Đông Tây rõ ràng

KỲ HƯƠNG SƠN BỬU tuần hoàn

PHẬT TRÙM tiếp chuyển bước sang nhiều phần

PHẬT THẦY trực tiếp [ÔNG] ĐẠO TÂN

Lục châu Nam Việt mấy lần đổi thay

HIẾU NGHĨA NGÔ LỢI sau này

Đến ông SƯ VẢI PHẬT THẦY đáo lai

Rồi sau đặng đúng tháng ngày

Sấm kinh HÒA HẢO đủ đầy bậc cung

Bút thơ tuyển chọn Điên Khùng

Sấm thi giảng rộng miền vùng lục châu [lục tỉnh xưa]

THIÊN TIÊN hiệp tuyển đạo mầu

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO chiếu bầu càn khôn

Thiên thơ NGỌC ĐỨC [ĐỨC NGỌC ĐẾ] chủ môn

Đến khi xế buổi LỊNH TÔN giáng liền

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO HÀ TIÊN  

TAM THANH khế hiệp các miền thiên gia

[TAM] NHẬT ĐÀN cơ bút vậy là

Tiếp nguồn chơn điển ba ngày ba đêm

NGỌC HOÀNG trực tiếp luật niêm

Phán phân ni cỡ Thơ Thiên diệu kỳ

TIÊN TRI [niêm] yết kỷ VÔ VI

TAM KỲ PHỔ ĐỘ sách ghi rõ ràng

Đến ngày hữu hoại thì sang

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO  Tây Phang HOA KỲ

Thiên danh thiên xứ liền chi

LIÊN KỲ HẢI HỘI một khi thành hình

Bút danh hiệu chỉnh HỒNG HUỲNH

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI thông linh toàn cầu


[Bửu Sơn Huỳnh Đạo (tạm gọi tân Bửu Sơn hay Bửu Sơn Kỳ Ba Vô Vi) + Thiên Đạo Huyền Không (tạm gọi tân Cao Đài hay Cao Đài Kỳ Ba Vô Vi) + Bửu Sơn Kỳ Hương (cựu Bửu Sơn) + những dòng đạo nhỏ theo các vị Thầy hướng dẫn = nằm dưới mái nhà chung Giáo Hội Thiên Trường khai mở tại California, Hoa Kỳ theo cơ Quốc Khách Đại Đạo đã được Đại Sư tiên báo từ hơn 50 năm trước. Tòa Đình Quốc Nội của Giáo Hội Thiên Trường nằm tại Đầm Dơi, Cà Mau. Tòa Đình Quốc Ngoại của Giáo Hội Thiên Trường nằm tại Orange County, Nam California.] 


QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO một bầu

Giáng cơ ngẫu bút nhiệm mầu chữ câu

Hôm nay tại thế hiệp đầu

Tây Đông Nhứt Điển linh châu đã hoàn

LỊNH TRÊN phân phán các hàng

TAM THIÊN TAM ĐẠI TAM HOÀNG TAM NHÂN

"PHẬT THIÊN" xuống thế nhiều lần

Kỳ ni Nhứt Điển QUỐC TÂN THIÊN BÌNH
Hiệp thiên hiệp địa thông linh

Lập nên ĐẠI ĐẠO THIÊN MINH NGỌC HOÀNG 


[Phật Thiên = Thiên Phật = trong Phật ngoài Thiên = Sấm giảng ông Ba Thới đã từng tiên tri "Nhị Thiên nội Phật ngoại Trời". 
Thiên Bình Tân Quốc = nói ngắn là Thiên Quốc = thiên danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên.]

 
Thì trong các cõi các hàng

Khế tâm hiệp đạo rõ ràng HUYỀN KHÔNG

Điểm trong các vị đạo đồng

Lập tuồng lập gánh thuyền dong đã thành

Linh căn linh tử nhiều cành

Hát chèo hát bộ đã thành cây khô

GIỜ ĐÂY LÃO DỰNG CƠ ĐỒ

AN NAM PHẬT QUỐC ĐỔ XÔ VỀ CHẦU

CẬN LÂN CÁC NƯỚC CHƯ HẦU

XEM ÔNG CHƯỞNG ĐẠO BÁU CHÂU NHIỆM MẦU

Lều tranh nhà lớn lục châu

"PHẬT THIÊN" GIÁNG CHIẾU LINH CÂU THÁNH LỜI

Kiến an dự khuyến nhiều nơi

Ghe bầu chở khách thanh lời tâm thân

Khuyên nhanh khuya sớm hoàn thần

LONG HOA DI LẠC THIÊN ĐÀNG THẾ GIAN

Khắp trong tam cõi đạo tràng

LONG VÂN chuẩn bị tiếp đàng huệ linh

Cung nghinh chủng tử hiện hình

Ba mươi sáu lớp THIÊN BÌNH chủ khai

Lập đài TÂN QUỐC NGỌC [ĐẾ] NGÀI

Bốn mươi tám cổng chuyển bài THIÊN TÔN

Ai người hạnh đức BỬU MÔN

Ai người huệ ngộ càn khôn HỒNG HUỲNH

BỬU SƠN THẦY MẪU ĐỊNH HÌNH

PHẬT THIÊN TẠI VỊ HUYỀN LINH TAM TÒA

THIÊN MINH GIÁC CHÚNG CỜ DÀ

HIỆP NHAU TẠI CHỖ  CAO [ĐÀI] HÒA [HẢO] BỬU [SƠN] PHANG

Chiếu theo sách cổ rõ ràng

Khi ba tiếng sấm nổ vang hoàn toàn

Thì trong các cõi đạo tràng

TÂN KỲ QUỐC TỔ HỒNG BÀNG GỒM THÂU

LIÊN SƠN KẾT NỐI HAI ĐẦU

Khế tâm khế đạo khế câu THIÊN BÌNH

Rồi sau tỏ rõ sấm kinh

TRUY CƠ LUẬN ĐẠO THÁNH MINH HIỆN TRẦN

KHAI CƠ SẤM KÝ TÂN DÂN

Khuyến trong bá tánh ngộ phân SÁCH TRỜI

Mở khai THIỀN ĐẠO VÔ LỜI

Năm hai mươi mốt [2021] đổi dời bá gia

Phật Tiên Thần Thánh một nhà

GIA MINH ĐẾ ĐẠO THIÊN HOA HỒNG HUỲNH

THIÊN TRƯỜNG QUỐC KHÁCH HIỆN HÌNH

CHIẾU NGÔ VĂN TỰ HUYỀN LINH ĐỘ THẦN

PHẬT TÂN THIÊN QUỐC TÂM THÂN

Nguyên đan luyện đạo mở phần linh thông

Cứu trong thế giới đại đồng

Bằng bài thuốc điển qui đồng thế gian.


[Ngô Văn Chiêu = Ngôi Hai Giáo Chủ Cao Đài Ngô Minh Chiêu.]

 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 7 tháng 9 năm 2020 lúc 15:34 P.M. US.

 

CƠ THIÊN MỞ MÀN
  
vận chuyển tuyến đầu QUỐC  KHÁCH

THIÊN tâm chơn nhơn cảnh Thượng Ngươn
MỞ khai nguyên bổn BỬU SƠN
MÀN này cung cõi THIÊN quờn KỲ HƯƠNG.

Hình hữu cảnh tâm thường ứng hiện
Biến đổi chiều thiên điển đại căn
Tâm chơn tiếp cận dần dần
ĐỊNH THIỀN THIÊN ĐẠO đức ân quay về.

Cơ chuyển động đồng quê nội ngoại
Gởi một bài luận giải đổi trao
Giáo Tông Tam Giáo Đài Cao
Thượng Thiên ngã lệnh điểm vào Bửu Sơn.

 
HOÀNG CỰC ẤN LIÊN SƠN ĐẠI [LA THIÊN] ĐẾ
Chiếu sắc phong huynh đệ nghe qua
Luận trên việc lạ THIÊN TÒA
Sắp bày cơ đạo MẸ CHA loan truyền.

Cơ hữu ảnh THIÊN HUYỀN sắc tướng 
Điển quang minh được hưởng phước phần
Ngày nay ấn vận Tân Dân
Phật Thầy Phật Mẫu lưỡng tầng dương âm. 


[
Cơ hữu ảnh = cơ đạo hữu hình.  Thiên Huyền sắc tướng = kim thân tại thế của Đức Huyền Thiên]


Phong sắc tướng QUAN ÂM NAM HẢI
PHỔ ĐÀ SƠN truyền tải chiếu khai
Bửu châu TAM GIÁO [TÒA] ra bài
Lung linh trăng nước Ngọc Đài Nam Bang.
 
MINH CHIẾU PHẬT ĐÀI CHỨNG ĐẠO THIÊN
Quang âm sóng điển đến trần miền
Nam Thiên Châu lộ hoa nền biển

Hải đão nối dài đất Phật Tiên
Khải sự THIÊN PHONG chầu NGỌC ĐIỆN
CHƠN HUYỀN GIÁNG THẾ ĐỘ NHƠN NGUYÊN
Như như thiên cảnh thiêng liêng chuyển
ĐẠO PHÁP CAO ĐÀI ĐẤNG TRỌN BIÊN.


[
Chơn Huyền = Chơn linh Huyền Thiên Thượng Đế = Chơn linh Huyền Khung Thượng Đế]

 
Tam Nương hoá thế cận kề THIÊN
Giáo Đạo Nam Phương NGỌC [ĐẾ] sắc HUYỀN
Ấn bút PHONG HẦU trao PHÁP HIỆU
Bài thi THIÊN ĐẠO VÔ VI thiền. 


[
Ngọc sắc Huyền = Ngọc Đế Huyền Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế.  Nhắc xem lại bài "Thiên Đạo Vô Vi" ơn trên giáng điển trước đây.  Xem ghi chú ở cuối bài.]

  
Thiên Nhơn hoà tánh [GIÁO] TÔNG ngôi báu
BỬU NGỌC hoá sinh thể nhị nguyên
Pháp Giáo vô hình tâm thị hiện
CHƠN DANH THƯỢNG ĐẾ LỊNH BAN TRUYỀN.
 
Ban truyền NGỌC điển THƯỢNG nguyên lai
HÓA SẮC TÂM KHÔNG kiến diện NGÀI
HOÀN THỂ THIÊN Hương Kỳ lễ bái
ĐAN NHƠN giáng thế ĐẠO HUỲNH khai.. 


[
đan nhơn = ông thầy có thuốc tiên cứu độ quần sanh = ám chỉ Đức Ngài]


 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 7 tháng 9 năm 2020 lúc 14:24 P.M. US.


 

NHỨT ĐẠI CAO ĐÀI
 

NHỨT ĐẠI THIÊN TÔN ĐIỂN NGỌC HOÀNG
CAO ĐÀI TÁI LẠI ĐẠO NAM BANG
TÂY PHƯƠNG HOÁN CHUYỂN TIÊN THIÊN GIÁNG
THƯỢNG HƯỚNG CHƠN NHIÊN PHÁP ĐỊA ĐÀNG.
 
Đạo bản CAO TIÊN KHAI GIÁO giảng
THIÊN ngôn báu ĐẠO hiện HUỲNH quang
Nam Thành phổ hoá chơn tâm sáng
Chuyển đổi âm dương đúng phẩm hàng.

Giờ này THẦY đã KHAI CƠ ĐIỂN
Triệu thiêng liêng tâm chuyển đúng ngôi
PHẬT TIÊN THÁNH HỘI đến ngồi
Phẩm cung đạt vị VUA TÔI TỰU TỀ.

PHONG CHỨC SẮC thông đề tam cõi
Thượng hạ trung tiếp đổi ngôi trào
KỲ NÀY ĐỜI ĐẠO HIỆP NHAU
Tu thiền THIÊN ĐẠO đổi trao sóng tần.

Vô vi chuyển xuyên tầng khí quyển
Thượng hạ trung nhận điển CỰC HOÀNG
Bình nguyên lai bản hào quang
Giải căn nghiệp hạn chuyển hàng căn xưa.

Nay phong Thánh NGUYỄN THỪA VĂN CẢNH
Chức đại phong NGỌC ĐẢNH CHƠN NHƠN
Làm cho ĐẠO LỚN hiệp quờn
Ngũ tam chi bổn Long Sơn Nhà Bàng.

Phật Tiên Thánh về ngôi đúng hạng
Sắc lịnh này phân phán đúng ngôi
THIÊN ĐÌNH BẠCH NGỌC XUỐNG RỒI
Thì tôi viết lại ÂM LÔI ký trình.
  
Thiên Thượng giáng điển quang tại thế
Chức phẩm cung THƯỢNG ĐẾ chỉ tên
Ẩn trong Thánh Lệnh bề trên
Hiện thân giáo điển từng kênh Ngọc Đài.

Chức phẩm mới THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO
Hội hiệp cùng bổn giáo Nam Thiên
Chuyển xoay bốn biển năm miền
Chung ngôi thiên điển thị nguyên tại trần.


 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 5 tháng 9 năm 2020 lúc 09:25 A.M. US.


 

NHẬN ẤN NGUYÊN THỦY

 
NHẬN điển huyền linh trước pháp đàn

ẤN TRUYỀN [BỬU SƠN] HUỲNH ĐẠO GIÁO TÂY PHANG [HOA KỲ]
NGUYÊN TÔN HOÀNG CỰC THIÊN ĐẠO SÁNG
THỦY hoả phong châu chiếu phẩm hàng.

THIÊN PHẬT ĐẠI LA tâm chánh bửu
Gởi Đồ Thư Bát [Quái] Cửu Trùng Đài
ĐỨC NGÀI DI LẠC VỀ NGAI
PHẨM HÀNG THẤT ĐẠI KHẢI KHAI KHÔN CÀN.
 
Thiên thập bản HOÀN ĐAN TẠI THẾ
Chỉnh châu thiên NGỌC ĐẾ phán phân
Nhìn xem NGỌC ấn PHẬT trần
Điều hoà hoán vận phong vân đại cầu.

Xa thiên bảo long châu thất đẩu
Giải hiệp cầu THIÊN HẬU liên châu
Gom thâu đánh dấu hoàn cầu
Châu sa tâm khẩu tịnh bầu quang âm.

GIAO CHIẾU LỊNH SẮC PHONG HÀNG PHẨM
Phật Thánh Tiên thâm thậm dương âm
Điển quang Trạng Sấm chơn tâm
CHO HÀNG THƯỢNG PHẨM LÔI ÂM PHÁP ĐÀI.
 
Được đúng vị nguyên lai Thiên Trước
Kết hiệp tình bỏ trược gom thanh
Chúng sanh tánh hạnh TRỜI dành
THIÊN tâm trí THÁNH hoá sanh qui hồi.
 
NGÔI THIÊN ĐẠO CHA TRỜI THƯỢNG ĐẾ
HIỆP HIỆN TRẦN CỨU THẾ ĐỘ NHƠN
Vạn loài nhỏ lớn Như Chơn
Tâm qui không gợn thiệt hơn đời tàm.

PHONG SẮC VỊ PHẬT TIÊN TẠI THẾ
Cõi hằng chơn tam thể qui nguyên 
Thiền căn chơn điển THIÊN HUYỀN
NGỌC TÒA đưa chuyển thuận duyên hội này.
 
LONG HOA HỘI KHAI TÊN ĐỀ BẢNG
ĐÚNG PHẨM HÀNG QUANG SÁNG RẠNG DANH
Con Tiên cháu Thánh hạnh lành
Hoà cùng Thiên cảnh Thượng cành ngôi cao.

 

BÚT NGỌC THIÊN TÒA


BÚT bài tái bổn ĐẠO TRƯỜNG NGUYÊN

NGỌC ĐẾ chỉ bày phẩm vị truyền
THIÊN địa nhân hoà thiền hoá chuyển
TÒA ĐÌNH LAN TỎA ĐIỂN HUYỀN THIÊN.
 
CHA Trời Mẹ Đất điển âm dương
NGỌC sắc ấn phong đến các [Tòa] Đường
HOÀNG CỰC HOÁN THẦN CHO HIỆN TƯỚNG
THƯỢNG TRUYỀN BA CÕI HIỆP TRUNG ƯƠNG.
 
Mộc Đức lịnh truyền đã bấy lâu
Giờ ni thậm thấu khắp hoàn cầu
Hiện thân thế độ gia minh mậu
Phẩm vị các hàng thật nhiệm sâu.
 
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC CHỦ CƠ THIÊN
ĐẠO PHÁP THIÊNG LIÊNG ẤN BỬU HUYỀN
THƯỢNG LỊNH TAM TÒA TRUYỀN GIÁO ĐIỂN
ĐẾ ĐÀI CAO RỘNG KHẮP QUẦN TIÊN.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5246)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4712)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5520)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4853)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6482)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6853)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5731)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7112)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6886)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9384)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5314)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4315)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6882)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8806)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9942)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6037)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5934)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9963)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12523)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6788)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7235)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8591)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7251)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8356)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8708)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8699)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9850)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9485)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9447)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12624)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12954)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10587)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.