THIÊN THƠ THÁNG 5 NĂM 2021

04 Tháng Năm 20214:51 CH(Xem: 1164)


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 14 tháng 5 năm 2021 lúc 15:49 P.M. US.

 

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC 6 (tiếp theo)

Tùng đinh quế bách hợp châu mai

Buổi mới thượng lai gặp ĐỨC NGÀI

Kiếm báu MẪU THẦY trao ĐẠI ĐẠO

Trần dà SƠN BỬU đến CAO ĐÀI

HỒNG HUỲNH QUỐC KHÁCH liên thuyền lái

Bích ngọc HUYỀN THIÊN đạo toả khai

Nguyệt nhật dung hoà trung thượng tái

Dương âm minh lí vững bền thay!

 

Sớm tối cần năng học chữ nhu

Hoà theo chợn huệ buổi tâm tu

An nhàn thanh thái THIÊN TRƯỜNG trụ

Vĩnh cửu QUỐC TÂN hoá tác phù

Xá quế thông reo nhìn chốn cũ

Buổi đầu tỉnh thức tự tâm nhu

Đèn chông Thái Cực quay kim cổ

Tắc hạ phàm giang nặng rõ chư!

 

Thế đã an bày nhiễu đão điên

Làm cho sanh chúng lắm ưu phiền

Đa đa thiết thiết CHƠN MINH ĐẠO

Hoá hoá sinh sinh chiếu định THIÊN

Hổ phách long châu ai nắn luyện!

Rồng Tiên Thái Cực đất trời biên

Xa xa ngó thấy miền chơn miệm

Đặng đặng nào hay phải luỵ phiền!

 

Thuở ấy sanh tiền niên ngũ thất

Bồ đà dạ hoá nhật trung thiên

Tầm sư học đạo TIÊN CAO ĐẠI

Mấy dặm nhà quan khải bút cơ

Thánh Thất CAO ĐÀI CÔNG TẮC PHẠM

Thiên Toà ĐẠI ĐẠO Cửu Trùng Đài

Khai kinh hiệp thế bài chơn mạng

Tánh đạo hôm nay rạng mặt THẦY.

 

Lố bóng HỒNG QUÂN rõ chơn mây

THẦY đây xuống thế đã bao ngày

Nhìn xem con trẻ lo toan mãi

Quế lộ đươm bông hỏi có hay!

Thấy biết Thượng Ngươn NGÀY LẬP ĐẠO

TÒA ĐÌNH TẠI THẾ BUỔI NÀO KHAI

Ha ha Ngươn Thượng dời tâm lại

Giấy bút còn ghi chữa có sai!

 

THÁNH ĐỨC là đây có đổi thay!

Ông kia bà nọ định đến ngày

Xưng Vua xưng Chúa xưng THẦY MẪU

Tịch lại mà xem hạnh có hay!

Thượng Ngươn Tiên Phật điển hoàn ngai

Phân vai phân tướng rõ anh tài

Nhu hoà diệu dụng đàng tơ tóc

Khó gặp TIÊN ÔNG đặng toả bày!

 

Kết dạ thân tình tánh Phật Thiên

Trần dà ngõ vắng khách tâm tiên

CAO ĐÀI HÒA HẢO THIÊN TRƯỜNG HỘI

NGỌC ĐẠI sắc HUỲNH sáng rõ thêm

Bủu Pháp tự tâm truyền tại thế

THẦY TRÒ dung hạnh ĐẠO SƠN LIÊN

Ba bốn tháng năm mời khách tuyển

Nhựt hoà hai bảy đạo thành viên.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 12 tháng 5 năm 2021 lúc 17:25 P.M. US.

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC 5 (tiếp theo)
Vòng Thái Cực xoay về Nam Hải
Phổ Đà Sơn Phật tại Bạc Liêu
Cổ kim chuyển thể CUNG DIÊU
BỬU SƠN – HUỲNH ĐẠO, trần điều sắc phong.

THIÊN trao ấn đại đồng nhận bản
Chiếu sắc này lượng hoán từ quang
Dương âm kết nối TAM HOÀNG
Chỉ ban phụng lịnh các hàng Phật Thiên

Trường nguyên bản SƠN LIÊN chỉ lịnh
Cả tam miền yết kỉnh PHẬT THIÊN
Điển quang điện sóng chung riêng
Pháp đồ chuyển biến THIÊN HUYỀN sắc cơ.

Tân Dân mở thiên thơ Thượng Đức
QUAN ÂM từ lượng lực không gian
Đồ đà định hoá thời gian
Bá gia sinh triển vững vàng niên niên.

CHIÊU ngã đốn chữ HUYỀN THIÊN ĐẠO
MẪU trị bàn TAM GIÁO QUI NGUYÊN
Tổ Sư Đạt Mã HỒNG LIÊN
Phong cho chức điển BẠCH LIÊN cung đài.

Cần tánh biết ĐỨC NGÀI DI LẠC
Chiếu điển hồng thập bát hồi qui
Thiên Nam chủ trực vô vi
Vào ra trên dưới HƯƠNG KỲ BỬU SƠN.

Nội với ngoại không mờn vai vế
Cái nhứt chơn tịch bế về không
Không không bất tướng đại đồng
Không không Thánh Đức Lạc Rồng vô vi.

Nặng chữ không thành trì vững chắc
Bỏ khẩu hình bỏ sắc quang minh
Âm thinh sắc tướng hữu hình
Chữ không cả thảy châu linh DIÊU TRÌ.

Làm cho thanh Vô Vi Tam Giới
Bạch thuỷ bình tưới gội lòng son
Ao sen báu sáng ngọc hoàn
Qui hồi cung cõi niết bàn tại tâm.

Chữ Thượng Ngươn hằng tầm diệu lí
Phật Thánh Tiên sắc chỉ trần dà
QUAN ÂM NAM HẢI PHỔ ĐÀ
KIM SƠN PHẬT hiệu một nhà vô vi.

GIA1O ĐẠO MỚI LIÊN KỲ HẢI HỘI
Dịch giáo trình gốc cội THIÊN giao
Sắc phong ngọc báu ĐÀI CAO
Phật Tiên Thần Thánh hiệp vào BỬU SƠN.

HUỲNH ĐẠO chuyển liên quờn thế giới
Thượng hạ trung điển tới từng căn
Vô vi hoán chuyển Tân Dân
Thượng Ngươn Thánh Đức được cầm tay tiên.

Này, nam nữ từ nay học thấu
Chữ vô vi THẦY MẪU điển tâm
Ao sen NAM HẢI QUAN ÂM
Vui chung đời đạo dương âm nhu hoà.
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 11 tháng 5 năm 2021 lúc 04:29 A.M. US.

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC 4 ( tiếp theo)

Trường địa tĩnh vòng xoay Thái Cực

Gởi đồ thơ các bậc Địa Tiên

Chuyển hư không ứng hiện tam miền

Đồng Chúa Thánh Phật Tiên giáng thế.

 

HỒNG HUỲNH bửu Tân quê hiệp thế

Sắc bàn cơ chuyển thể Thượng Ngươn

Địa Tiên ứng hiện chơn nhơn

TAM THANH đồng đẳng LIÊN SƠN THIÊN BÌNH.

 

Thiên trút xuống chí linh toạ vị

Giáng xác trần tại ký Bửu Sơn

Địa Tiên từ chỗ Tà Lơn

Đi về Núi Cấm lai quờn Cà Mau.

 

Sông Đầm Dơi đi vào Thầy Ký

Có chùa am Bạch Sĩ Trạng Trình

Đứng bộ đầu cầm lịnh Tây An

Xoay Bát Quái địa đàn Thiên Nam.

 

Ai thấy biết tập làm Thiên Phật

Chuyển hữu hình tấp nập thượng lai

Đặng cho gặp mặt ĐỨC NGÀI

PHẬT VƯƠNG DI LẠC đền đài LONG QUÂN.

 

Cổ kim bửu TÂN DÂN THÁNH ĐỨC

THƯỢNG HỒNG QUÂN chuẩn mực đội hình

Đất trời chuyển LỊNH OAI THINH

Thiên cơ đồ trận chúng sinh tỏ tường.

 

THIÊN TRƯỜNG HỘI hiệp lường GIÁO ĐẠO

Đại hồng trung HÒA HẢO BỬU HUỲNH

BẠCH HOA LIÊN bổn LỊNH CHIẾU MINH

Mầu trị Đạo Châu - linh thiên định.

 

Châu chỉnh đốn đội hình QUỐC MẪU

ĐẠO CÀN KHÔN thẩm thấu gốc căn

LIÊN SƠN viễn khái thường hằng

Tuần hoàn võ trụ TÂN DÂN qui hồi.

 

Chiều loang loáng núi đồi QUỐC KHÁCH

Giờ điểm quang thiên sách THANH SƠN

QUỐC KHÁCH chào căn bổn năm non

Thiên y lịnh làm tròn sứ mạng.

 

[Thanh Sơn = Thanh Sơn Đạo Sĩ = Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm]
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 7 tháng 5 năm 2021 lúc 16:27 P.M. US.


GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC 3 (tiếp theo)

Cầm bửu phất cơ thiên chuyển vận

ẤN THIÊN BÌNH chức phận tặng ban

TAM THANH, TAM GIÁO, TAM HOÀNG

GIÁO TRIỀU ĐẠI ĐẠO BỬU TÒA LONG HOA.

 

Thiên cơ đạo đồng hoà tam cõi

Phật Thánh Tiên ngoại nội một bầu

Chơn tâm thể tánh nhiệm mầu

HUỲNH LONG KIM PHẬT linh châu đại đồng.

 

Năng kiến giả Tiên Rồng Bách Lạc

Đạo nhơn sinh thị giác đuôi đầu

Tám phương tứ hướng gồm thâu

Vĩ tâm thái ngộ đốn bầu càn khôn.

 

Long Sư Mã CHÍ TÔN di hoá

Bách trượng thiên giác giả hành thoàn

Một hai tam muội cho doan

THIÊN CHƠN MINH ĐẠO bửu đoàn MINH HUYÊN.

 

Gặp chư vị THIÊN HUYỀN giác chúng

GIÁO HỘI TRƯỜNG nhơn chủng chi loài

Dù dà các cõi ta tôi

Ha ha cười lớn đạo đời như như.

 

Như vậy đó đến từ vô thuỷ

Khải sự thành đạo lí không không

Vô vi THẦY MẪU hoàn đồng

Liên thông cung cõi Con Rồng Cháu Tiên.

 

Mời ĐẠI ĐẠO PHẬT THIÊN tinh khiết

Thể nhứt chơn đoạn tuyệt hữu hình

Chơn như chơn tánh chơn minh

Hoá sinh định thế huệ linh giác đài.

 

Hai Thái Cực dương xoay âm chuyển

Luận từng câu nhất điển HỒNG HUỲNH

Du dà giác ngộ bửu linh

Tánh chơn như vậy tâm mình ưu vô.

 

Láng Linh đó mời cô mời cậu

Trại Nhà Bàng rõ thấu nguồn cơ

Long Sơn nhà lớn dựng cờ

Bốn ông thẻ lịnh chuyển chờ gia trung.

 

Nghiệp căn quả riêng chung dần chuyển

Định tân nhân cái thiện tâm chơn

Năm trăm năm sấm không mờn

Còn nguyên lí đạo linh thoàn Tây An.

 

PHẬT THIÊN MẪU địa đàng Nam Việt

Vương bá ĐÀI CAO thuyết điển quang

DI ngôn PHẬT TỔ tuần hoàn

LẠC an thế giới linh đan hoàn toàn.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 4 tháng 5 năm 2021 lúc 10:38 A.M. US.

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC 2 (tiếp theo)

Bỏ hết thanh danh thế sự dành
Từ đây nhu hạnh ĐẠO TAM THANH
CAO TIÊN tham vấn năng thường tánh
HỌC ĐẠO THƯỢNG THIÊN chí nguyện thành
Thánh Đức buổi đầu thanh lọc cảnh
Nhơn sanh LẦN CUỐI thực hành nhanh
Hoa sen năm nhánh TRƯỜNG THIÊN ĐẢNH
QUỐC KHÁCH ĐẠO HUỲNH TRỨ BỬU DANH.

Ba tiếng trống đồng thanh đại vĩ
SẤM TRẠNG TRÌNH SẤM KÝ BỬU SƠN
Phật Tiên Thần Thánh tuần quờn
LỚP MÀN KHAI MỞ KIM SƠN GIÁNG TRẦN.

Miền hoa liên SÔNG ĐẦM ĐẤT VIỆT
MỞ HỘI TRƯỜNG XIỂN TRIỆT VÀO THI
Ngồi xem kiếm báu HƯƠNG KỲ
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO VÔ VI MẪU THẦY.

PHẬT TỔ CẢ, Đông Tây TAM GIÁO
PHẬT THÁNH TIÊN chủ khảo trường thi,
PHẬT THẦY PHẬT MẪU hoạ bì,
PHẬT VƯƠNG DI LẠC DIÊU TRÌ chuyển tâm.

Bạch thuỷ tầm QUAN ÂM NAM HẢI
Hiệp đại đồng Bắc phái Nam tông
HỒI QUI CHÁU LẠC CON RỒNG
Nam Thiên cửa lớn đại đồng nhơn gian.

Mời PHẬT CỔ KIM THÂN ngự lãm
CHÚA THÁNH TIÊN bửu giám HỒNG HUỲNH
PHẬT BÀ đổi cảnh thánh minh
MINH VƯƠNG xuất thế Toà Đình Tây an.

CAO HÒA BỬU lâm san tông gốc
BỬU SƠN KỲ HƯƠNG Mộc đại căn
Mạng minh tái lại Tân Dân
Việt Nam phục quốc các lân Thiên Bình.

ĐỨC PHẬT THẦY qui linh sinh chúng
Điển âm dương hiệp chủng quốc gia
QUAN ÂM NAM HẢI PHỔ ĐÀ
SƠN LIÊN KIM PHẬT BỬU TÒA CHIẾU MINH.

Bạch thuỷ tâm hoá sinh nhơn vật
Ấn tay cầm bửu phất cơ thiên
Cam lồ tay ấn hoa liên
Thiên tình nhân cộng hoà biên đạo đời.

 

Này, Ông Đạo luận nơi nét tướng

Phật Thánh Tiên hiện tượng vô vi

Ao sen còn chỗ mầu trì

Thì trong khoa học hữu vi tướng đồng.

 

Đức tin đó thường thông tam cõi

Luận hữu hình đừng vội phán tuỳ

Từ nay ứng thí các kỳ

Xoá tan địa cực gọt bì nơi nơi.

 

ÔNG SƯ VÃI về mời điếu ngự

Cuộc chuyển dời võ trụ càn khôn

Âm ba tiếng trống vang đồng

Tôi ta chung một đại hồng thế gian.

 

Ôi thảm cảnh Phật Thiên nhìn thấy

Mà nhơn gian nào mấy tỏ lường

ĐẾ VƯƠNG GIÁC CHÚNG MƯỜI PHƯƠNG

HƯỚNG VỀ QUỐC NỘI LẬP ĐƯỜNG LONG TAM.

 

Trao kiếm báu Kỳ Nam lãnh đạo

Hạ bút thần khế hạo Việt Nam

Nhìn xem cảnh sắc Toà Tam

Giáo phân chức phận tập làm người xưa.

 

Ai toả rõ ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO

Sấm TRẠNG TRÌNH CHỦ KHẢO TRƯỜNG THIÊN

Băng qua mấy lớp đạo liền

Từ Kim Sơn Phật đến miền Tà Lơn.
 

Tư LONG HOA sấm thi GIÁO CHỦ

ĐỨC HỒNG HUỲNH luận ngữ Phật môn

Hôm nay xuống bút GIÁO TÔNG

QUI TRIỀU ĐẠI ĐẠO ĐẠI ĐỒNG THẾ GIAN.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Tư 2021(Xem: 3168)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 4629)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 4184)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 1951)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2086)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5466)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 6479)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 7518)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 7331)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 7502)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 6849)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 6351)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 3427)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 6974)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 9573)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 6738)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 6111)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 6780)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4659)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 5671)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 6783)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 9215)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 6965)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 6290)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 5908)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 9840)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 10735)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 11943)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 9796)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 11019)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 10146)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 13544)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 10293)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 37449)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 39930)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 33235)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 34940)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 31590)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 15421)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 28101)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 31294)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 33503)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tám 2017(Xem: 34594)
Những bài thiên thơ trong tháng 8 năm 2017. Mật điển từ Huyến Không Thiên Thượng.
01 Tháng Bảy 2017(Xem: 28394)
Những bài thiên thơ trong tháng 7 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Sáu 2017(Xem: 28452)
Những bài thiên thơ trong tháng 6 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Năm 2017(Xem: 31281)
Những bài thiên thơ trong tháng 5 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2017(Xem: 40780)
Những bài thiên thơ trong tháng 4 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Ba 2017(Xem: 34554)
Những bài thiên thơ trong tháng 3 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Hai 2017(Xem: 62347)
Nhiều bài thiên thơ trong tháng 2 năm 2017. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.