DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM TÂN SỬU

08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3796)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 24 Tháng 2 Năm Tân Sửu
Ngày 5 tháng 4 năm 2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ

 

 

PHÁP ÂM 2021_6

  

Giảng

Tu tâm rộng lượng trọn hiền

Hành đạo dứt bỏ xích xiềng trần gian

Tu tâm thông hiểu mọi đàng

Hành đạo tránh khỏi lục trần biển mê

Tu tâm ngộ tánh dựa kề

Hành đạo tịnh niệm bồ đề định chơn

Tu tâm theo pháp vi hườn

Hành đạo xã bỏ giận hờn si mê

Tu tâm buôn bỏ nhún chề

Hành đạo khôn khéo mọi bề bỏ trôi

Tu tâm lánh trược mài giồi

Hành đạo tiến tới độ đời khai duyên

Tu tâm chí thiện cần chuyên

Hành đạo chơn lý giáo truyền kệ kinh

Tu tâm để diệt sửa mình

Hành đạo định huệ tánh mình từ tâm

Tu tâm tinh tấn đừng lầm

Hành đạo cần hiểu xét tầm chánh tu

Tu tâm bỏ hết hận thù

Hành đạo thiện nguyện bi từ phúc tâm

Tu tâm thời lịnh NGỌC tầm

Hành đạo ghi khắc lời thầm PHỤ ÂN

Tu tâm đi đứng một đàng

Hành đạo nhẫn nhục mở mang mọi bề

Tu tâm đạo lý bước về

Hành đạo chơn chánh chỉnh tề ngoài trong

Tu tâm giải thoát trần hồng

Hành đạo sau trước cùng đồng hiệu danh

Tu tâm thông suốt mầu thanh

Hành đạo nương hạnh đức lâm Phật tồn

Tu tâm niệm Phật cho khôn

Hành đạo nương náo Phật Tôn tu hành

Tu tâm Phật quả để dành

Hành đạo gìn giữ tu hành dọc ngang

Tu tâm trầm tỉnh đàng hoàng

Hành đạo nghe Phật mở mang đắc thành

Tu tâm chẳng biện chậm nhanh

Hành đạo tinh tấn tâm lành hiện ra

Tu tâm trí huệ mở ra

Hành đạo bố thí gần xa đủ điều

Tu tâm bản tánh không kiêu

Hành đạo tự nguyện sớm chiều phước duyên

Tu tâm tự toại thân yên

Hành đạo kính bậc Phật Tiên bi từ

Tu tâm trọng hiếu NGỌC HƯ

Hành đạo rõ thấu đường tu đành rành

Tu tâm vẹn giữ căn lành

Hành đạo trí giỏi thực hành quả lai

Tu tâm gieo pháp đạo thẩy

Hành đạo mong kịp Tây Đài đăng yên

Tu tâm mau bước lên thuyền

Hành đạo chơn chánh đủ duyên trở về.

 
Thi

PHÁP TỎ ĐẠO NHƠN THỌ PHƯỚC DUYÊN 

HIỆU ĐẠO TRƯỜNG THIÊN NGỌC PHỤ HUYỀN

THIÊN MINH KÝ ĐỦ LẬP ĐÀN GIÁO

TRƯỜNG THIÊN LAI HẬU TỎA RẠNG TRUYỀN.

 

PHƯỚC DUYÊN KÝ ĐỦ TÂM KHAI ĐẠO 

TẠNG TRÌ NHẸ BƯỚC THOÁT LAO ĐAO 

DỜI CHÂN TỰ TẠI LÊN ĐÒ NGẠN 

ĐỨC HẠNH TỪ BI TIẾN BƯỚC VÀO.

 
Giảng

Đường về phong cảnh đẹp thay

Vườn hoa ngũ sắc đua tài mùi hương

Trăm hoa đua nở Tây Phương

Chim kêu thảnh thót lạ thường không hai.
 

THÍCH CA PHẬT PHÁP AI HAY

Từ bi đức hạnh anh tài phương phi

Đường trào diện mạo ai bì

Ba mươi hai tướng oai nghi trăm đường.
 

Khắp nơi thuyết pháp tìm phương

Quyết lòng tầm đạo tình thương nhơn loài

Suy ra buồn thảm cho đời

Sanh già bệnh chết luân hồi rã tan.


Thi
 

Thiết kiếp thậm thâm phổ xuất vô

Pháp giới trần diệt phục hiện đồ

Hội trung BỒ TÁT CHƯ PHẬT mãn 

Đức hải dĩ ân tận ư mô.

 

Tối thắng diệu nan kỳ cập tán

Dĩ dĩ trang nghiêm dĩ chư bàn

Âm thanh nhứt phổ vô tận xiết

Ngã dĩ cúng dường diệu hoa nang.

 

Tối thắng tối thắng dữ đăng chúc

Nhứt nhứt NHƯ LAI đại thắng phục

Tất dĩ phổ hiền TAM THẾ PHẬT

Ngữ ý sở sanh ác nghiệp lực.

 

Thế gian thành tựu khuyến thỉnh giai

Tối sơ thành tựu pháp luân tài

NHƯ LAI BỒ TÁT vô thượng diệu 

Thập phương hữu thế di nguyện lai. 

 

Cửu trụ sát trần chư phục thị

Lợi lạc thiện căn chúng hội vi

Phổ tùng tam thế tốc thành đắc 

Tựu đại bồ đề thọ vương kỳ.

 

Trụ thế chuyển pháp hỷ sám hối

Viên mãn phổ kỳ vi nhiễu khôi

Thanh tịnh thanh tịnh trang nghiêm tịnh

Sám hối thiện căn PHẬT ĐẠO bồi.

 

Chúng sanh hoạch đắc tu tịnh giới

Túc mạng vô cấu chánh pháp bồi

Thanh tịnh Ba La Mật đề tâm

Diệt trừ phiền não vô dư hội.

 

Thân chánh pháp lợi vô xuyên lậu

Nhân đẳng đẳng nhân sỡ hữu cầu

Tất dĩ nhứt thiết phi nhân đẳng

Vô cấu vô phá dữ ngã thâu.

 

Diệt trừ chướng cấu cập ma cảnh

Thế gian đạo trung chư chúng sanh

Quần sanh lạc kiếp hằng vô tận

Viên mãn vô thượng túc tu hành.

 

Liên hoa nhật nguyệt bất trụ không

Nhứt thiết ác đạo khổ ngã đồng

Dữ ngã thường sanh chúng vi nhiễu

Kiếp vô bì yếm ư bỉ hồng.

 

Đạo khổ thế gian giai thành tựu

Diệt trừ phiền não tận vô dư

Phi Long Dạ Xoa phi nhân đẳng

Tất dĩ chư âm chướng diệt trừ.

 

Đạo trung đắc thế gian giải thoát

Cần tu cần tu cập CHƯ PHẬT

Thân chánh pháp lợi thường an lạc

Tuỳ thuận ngã thường đẳng dữ nhất.
 

Quang hiển hiền đạo tu phúc trí

Phổ tận thập phương giải thoát kỳ

Hữu trần số sát nan tư Phật

Nhất ngôn chúng ân tài hải trì.

 

Ngã kiến hằng diễn bồ đề hạnh

Định huệ tu tập tuỳ chúng sanh

Tam thế nhất thiết hằng vô tận

Nhất trân trung hữu kiến tu hành.

 

Tịnh phổ hiền đạo đồng tập hội

Tịnh giới lậu xuyên bàn trà soi

Hoạch đắc thậm thâm Ba La Mật

Như thị hành thời chánh pháp ngôi.

 

Qui lộ chuẩn ban chi gian nan

Sửu Tân y túc giá hựu toàn

Thuỳ rã khảm cảnh truy triệt cáo

Bất tai cuồng đốn phỉ tào lang.

 

Qui lai bủa tác tại nhân kỳ

Suy ngã thúc thâu ngã bất chi

Giả suy thoái hoạt chi ngôn tạo

Dịch nan tai ách bủa lưới trì.

 

Sắp táng lộn hồi nhân gian chúng

Biến thoái ngày tàn điểm cuộc chung

Tứ hồng tai ách bụi trần rũ

Sanh linh u ám não não nùng.

 

Thiện pháp thúc trần tỉnh hoá tâm

Học chữ từ bi tự đạo tầm

Chuông lành giọng thúc mau tỉnh mộng

Hoạ giáng chi vui chẳng sai lầm.

 

Đông Tây Nam Bắc thảm buồn linh

Hững hờ một bước điểm xác hình

Thấy ra thân cảnh ai đậu rớt

Đức gắng công phu tu tự mình.

 

Gắng sứ kỳ công biết tận đường

Khai điển dặn dò đạo tâm thương

Giải trình chỉ điểm đem thân hiến

Tâm chuẩn mực lòng Khổng noi gương.


Giảng
 

Lui và tới bởi cơ TRỜI CHỌN

Đáo niên kỳ mở rộng thấu soi

Hạ Ngươn Tiên tuồng cổ đạo giồi

Đời cùng đạo nhịp hồi trống võng
 

Phật Thánh Tiên chỗ ngồi khuôn đóng

Vai tuồng ngôi xoay vọng vận hành

Cảnh ngược xuôi giáng thế thị danh

CAO MINH BẬC khai LÀNH xác điển
 

CƠ TẠM MƯỢN LẬU CƠ HIỂN HIỆN 

AI TINH TẤN ĐẠO HUYỀN GIÁO ĐỊNH

SẮP CUỘC BÀY TUỒNG GÁNH NGỌC MINH

VÔ CỰC THIÊN OAI THINH PHÁP KHUYẾN
 

ĐỨC CẢ CAO ỨNG CHIẾU TUỒNG PHIÊN

Cửa đàn khai cơ duyên căn đủ

Ngõ ánh đèn chiếu rọi hiệp tu

TRĂNG LÊN CAO LỘ PHỤ THIÊN HOÀNG
 

HUYỀN CAO TỰ CỬU TÚC CẦU XAN

HẠ GIÁNG THẾ THIÊN NĂNG CHUYỂN HÓA

Bắc Đông Tây Nam lai NGỌC [ĐẾ] toạ

Cảm bộ trần phục giá lượng tâm
 

Nêu giai Tây bất xạ viễn tầm

NHẬP HIỀN TÁI NHÂN PHÀM ĐẢO TẠI

CAO HUYỀN PHỤ NGỌC HƯ MINH ĐẠI

Dụng khương lai chiêu đãi kịp sang

Biết điểm ngồi cảnh ấy khai đàn

Ẩn lòng cách nhọc nhằn tựa mãnh

Âm vang rõ canh khuya sương lạnh

Bảo ý thân đạo hạnh huệ tâm

Khéo công y tân giá cõi phàm

Lời ẩn chứa pháp đàm cung khấu

Tuế thượng toạ khương an vô lậu

Bất phụ kỳ cơ cấu luận danh

ĐẾ THIÊN LAI HỮU BIẾN PHONG THÀNH 

NGUYÊN KỶ GIÁO VIỄN LÀNH TA NÓI 

THƯỞNG PHẠT XÉT TRẦN NGHI ĐỊNH LỖI 

PHÁP NHỊ THIÊN KHẮP CÕI HIỆN RA.

XUẤT THẾ VƯƠNG CHUYỂN ĐẠO TA BÀ

ĐÀN SANH TỰ KHAI HOA CHƠN THIỆN

LỜI PHỤ MINH KỲ HỘI THẢ THUYỀN 

LƯỠNG LỊNH NGHI UY NGUYÊN ĐỘ HÓA

Cảnh một bồng cơ bổn TAM TÒA

Thẩm phán quyền cuộc phá vô vi

Ngọn đèn soi còn mất đến kỳ

Trận khóc tới ai bi giông tố

ĐỜI NHẬN THẤY NGỌC HƯ THỐ LỘ

ẤN CƠ HÌNH ĐÀI BỔ OAI THINH

ĐIỂN PHÁP KHAI GƯƠNG ĐỔI XÁC HÌNH

LAI TỪ KHỞI HUYỀN MINH VAI DIỄN

CHUYỂN ĐÁO ĐỀ THIÊN CHẠM ĐẠO PHIÊN

TÂN ĐẠO LẬP NGỌC [HOÀNG] TRUYỀN NHẤT THỐNG

THƯỢNG [ĐẾ] GIÁNG TRẦN CHÁNH PHÁP VÔ KHÔNG

HOÀN CĂN BỔN TÊN KHÔNG DANH ẨN.


Kệ
 

Mật đàn hiển điển

PHÁP THIÊN CAO MINH

LƯU TRUYỀN KHAI GIÁO

Chọn thảo căn nguyên

ĐIỂN THIÊN HOẰNG ĐẠO 

Lo tạo thế trần

Đức ân tài hạnh

Đình chánh lộ khai

Thống hài năng chiếu

Hồi khiếu lập hoà

Quang toả phát thân

Lạc an nêu bước

Sau trước chuyển sinh

Đạo minh bổn các

Lâm tác phản hồi

Chiếu soi kỳ điển.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 964)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1443)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1173)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1342)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1412)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1333)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1527)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1954)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1615)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1859)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2611)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1993)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1505)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1528)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2435)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2941)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2508)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2917)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2773)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2711)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4256)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4159)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5593)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3703)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3630)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3872)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4544)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4492)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4387)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4654)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4753)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5671)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5306)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5334)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5857)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5668)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5746)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5315)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.