CHÂN DUNG GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN - TUỆ TÂM

22 Tháng Hai 20213:10 CH(Xem: 302)
jn2a8151-3-  THIÊN DANH: TUỆ TÂM
  GIÁO PHẨM: GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  GIA NHẬP GHTT: THÁNG 5 NĂM ĐINH DẬU

  THẾ DANH: HÀ NHI

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: HOA KỲ
  TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: ĐẠI HỌC 

  NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI: XUẤT GIA TU SĨ  
 
  

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 19 tháng 9 năm 2020.


THÍCH pháp cơ loan mấy lượt về

CA thi sấm pháp đạo nhiều khê

GIA đàng nội ngoại càn khôn bể

ĐẠO điển dương âm bát bửu kề

MINH CHIẾU Cao Đài Thiên Thượng Đế

HUỲNH HOA NHỨT MẪU hạ trần đề

CƠ ĐÀN lộ rõ từng nhơn thể

THIÊN CHÚA hôm nay đáo trần quê.

 
 
Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 11 tháng 9 năm 2020. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài. 

P. khôi danh sắc thoát gian nan
N. thảo thiện nhân huệ phúc tràn
H. thế từ bỏ xuất tự chiến
M. trần tu đức diệu linh thu
THIÊN ban Phật Tổ đại bi cú
DANH phủi bụi trần luyện tâm tu
TUỆ trí rèn giũa xa bể khảo
TÂM định ngày giờ ấn tâm trao.
(Vô Sanh Lão Mẫu ban)


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Hành thâm bát nhã thoàn nương tựa
Kế tục Như LAi ngộ đại thừa
Trọn kiếp tu hành nguyền chọn lựa
Nhiều đời đạt pháp đáo căn xưa
Tầm xem Thánh Đức TÂM KHÔNG chứa
Hiện hữu kim thân tánh bản thừa
Giáp Pháp Ngọc Tòa không phải sửa
Nhà Thiền bát bửu chí huyền đưa.
(Tam Giáo ban)


 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn