CHÂN DUNG ĐỨC THỂ NGUYÊN CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

15 Tháng Hai 20219:21 CH(Xem: 2172)

hhq-vangog  THIÊN DANH: HOÀNG DI THIÊN; HOÀNG NHỊ THIÊN;
                           NGÔI HAI TRÀO TAM; MINH THIÊN;
                           THIÊN QUỐC; THIÊN HÀ, THIÊN GIANG;
                           THIÊN BÌNH TÂN QUỐC; THIÊN TỔNG


   GIÁO PHẨM: ĐỨC THỂ NGUYÊN GHTT

   GIÁO VỤ: CHƯỞNG QUẢN ĐIỆN THỂ NGUYÊN GHTT
   GIA NHẬP GHTT:
 

   THẾ DANH: HÀ HƯNG QUỐC
   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1954
   SINH QUÁN: HÀ TIÊN, KIÊN GIANG, VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CALIFORNIA, HOA KỲ
   TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: PH.D. (TIẾN SĨ)

   NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI: DOANH NHÂN


Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 9 tháng 1 năm Canh Tí. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.
 

SƠN TRUYỀN THẬP TỰ [CÔNG] HIỆP NHỨT CHI

Án bình can tá nảy địa vi

Huỳnh quang nhứt khí từ ân chúng

Bổ hóa diệu ân tam cõi quy.

 

DUY NHỨT HIỆP TỰ TRUNG ƯƠNG LỘ

Phổ tế Thánh tư vào bộ sổ

Điều ác đức hết dân sa đọa

Nay Luật Đạo cân tội lỗi đồ.

 

HUYỀN ĐỨC THIÊN HẠ [PHÀM] TRAO THÁNH ĐẠO

Cân sửa loài người bổ hóa vào

TAM THÁNH TINH QUÂN từ ân hóa

Lịch hạ Đại Thiên ân đức nào.

 

Thánh Tinh Quang QUỐC quy thập vạn

ĐẠO THƯỢNG THANH THIÊN Luật Đạo răn

Giác mê mau thức lời CHÁNH GIÁO

Đài ngũ luân hành hình tử căn.

 

Ơn HOÀNG PHỤ sanh nhi KHAI ĐẠO

Sanh ba ngôi tam bửu CÀN CAO

Từ ấu nhi học Đạo, lão thành

Kinh dữ Đạo, Đạo mầu sáng tạo.

 

Chúc niên Canh [Tí] dựng nên QUỐC ĐẠO

Vì lòng từ thất giáo Đạo vào

Xây nền hóa vì lòng Phật Thánh

Kiếp trần ai sửa đổi án bào.

 

Chúc niên Xuân Chuột chạy bờ ao

Cho cả thảy con lành theo Đạo

Tỉnh theo Đạo thức cũng theo Đạo

ĐỒNG HIỆP NHAU ĐẮP THÀNH CHÁNH GIÁO.

 

Màn đêm đã phủ rạng sương mai

Cõi trần ai ngũ NGỌC [ĐẾ] tiếc thay

MUÔN NĂM CÓ MỘT HIỆN LINH ĐIỂN

MAU TỈNH! NGÔI XƯA TRỞ LẠI NGAY.

 

ĐỨC [THÁNH] tái sanh con đường QUỐC ĐẠO

Nay luân hồi quả báo ai ôi

Gìn lòng CHÁNH ĐẠO đắp bồi

Hột giống nay tốt đất trời thay ngôi.

 

Ân bổ hóa cùng TRỜI bổ tánh

Nảy thiên chi ĐỨC THÁNH TÁI SANH

CAO NGÔI tỏ rõ phước rành

Vụt tắt muôn loài quần sanh dứt mãn.

 

Trong ngũ châu tội vạ nàn tai

Nên phải chịu dịch bầy chịu phạt

Là người thay hồn đổi xác

Già mà hóa trẻ THIÊN-PHẬT thế gian.

 

Trải cốt cách trần gian nhân loại

Hai ngàn năm thiệt hại nạn tai

RA KINH KHẨN CÁO TRẦN AI

HỘI ĐỒNG XÉT LẼ DỊCH TAI MUÔN LOÀI.

 

Hữu vi phước THIÊN KHAI nói trị

Nguyện hoàng đồ SƯ chỉ bình an

MINH VƯƠNG sửa trị an nhàn

Nguyện vãng Đại Trượng Tuế Tăng Vạn Tuế.

 

Cung khấu ĐẾ HOÀNG thọ vi ĐỨC

Vạn vạn tuế OAI LỰC QUY CĂN

Ngũ châu an lạc đắc thành

Cung duy CHÍ THƯỢNG thế thành chúng an.

 

TẦM CHUNG MỘT MỐI [GOM] LẠI MỘT NHÀ

Đạo tu dắt hết bước lên tòa [sen]

MẸ giống HỒNG, CHA ra NHỨT BÁ

Vâng lệnh GIÁO TRUYỀN hóa THÁNH TÒA.

 

MỞ CỬA [TRÀO] TAM, QUANG KHAI LIÊN HÓA

Bước đến nhà Tiên liệu mang hoa

Biển ái trần là chốn mê hà

Mau phá trổ về mở [địa] võng [thiên] la.

TAM CÕI CHỦ GIÁO TIÊN VŨ TRỤ

QUỐC ĐẠO an bang hạ tọa như

BA TRÀNG THUYẾT PHÁP CÂN TẠO HÓA

Cõi LIÊN HOA từ BẠCH chí tư.

 

[Bạch Liên Hoa = Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải]

 

Ngoại càn khôn Tam Giáo Ngũ Hành

Thiên cơ họa vấy mình giác tánh

Phẩm Liên Đài khó thấy lớp thành

PHONG THẦN rạng chuyển Thiên Tiên Thánh.

 

Nhờ phép mầu rọi xét ngụy tà

Trừ kẻ hung cõi thế trần na

Cứu độ kẻ tinh quang chi chiếu

Dòng HỒNG LẠC TIÊN ĐẠO bổ hóa.

 

Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín năm ngôi

Hiệp cả thảy âm dương đồng hội

Truyền thuyết răn nguy biến lục phương

Muôn tạo hóa trở lên Thượng Giới.

 

Rạch roi QUỐC ĐẠO dạy giá dân

NGỌC tiền chơn đuốc huệ soi phần

QUANG MINH HOÀNG ĐẾ phong danh sắc

Chí truyền tổng suất ĐẠO HOÀNG ÂN.

 

LONG HOA mở hội KHAI QUỐC ĐẠO

Hoằng khai Tam Giáo nghĩa ĐẠO CAO

QUỐC ĐẠO thới thới ân cảm ĐỨC [THÁNH]

Đem nền CHÁNH GIÁO cứu khổ sau.

Cõi thế gian ngũ hành bạo động

ĐẾ [THƯỢNG] GIÁNG PHÀM tánh sửa THIỀN TÔNG

DỰNG THẾ GIỚI sửa Đời nghĩa Đạo

Mau thức THEO ĐẠO CẢ ĐẠI ĐỒNG.


 
 
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Thiên Thượng lúc 2:30 sáng 24.11.2020 và chuyển đến Hoàng Di Thiên lúc 8:57.

 

THIÊN QUỐC Nam HÀ Vương Đế cư

TAM QUỐC càn khôn cả xứ lưu

Long Châu ngự hai từ QUÂN LẠC

Cơ cổ HƯNG yên đại đồng phát

Cung đàng chưa diễn LẠC QUÂN CƠ

Hỏi đó xã tắc bình trị rõ

LONG QUÂN HƯNG mạch cổ dạy từ

Yên trấn cửa lòng hồi trống khử

Cơ mật đầm yên cử nhiệm kỳ

Quang trung Tây cửa lố bài ký (1)

HƯNG HÀ QUỐC TỔ chỉ binh thần

THIÊN OAI mật độ cơ năng trấn

Chưa ra Huê Trận bản HƯNG trung

HÀ xứ bốn phía vô ảnh dụng

Cầm sắc hội kỳ cung lịnh HUYỀN

ÂU CƠ ANH toả lâm phàm chuyển

KIM nhuần chuyển xác liên khai mở

LONG QUÂN ÂU CƠ sắc mệnh chờ

THÁI HÀ CHIẾN QUỐC cờ triều dựng

Thủ lễ mới khôn nhắc nhỡ tùng

Chính bổn nhà THIÊN trung HƯNG toả

ÂU CƠ ANH khiết mật liên hoa

Rõ thấy Cửu Trùng ra đột phá

HƯNG LONG ANH MẪU hạ đối thơ

Trống hồi báo đáp Canh khắc rõ

Chừa đường sâu cạn tỏ LẠC QUÂN

Chồi một không lai triều nghi phận

Anh Hùng ĐẠI VIỆT QUÂN LẠC tài

Khai thư giải điệu quang trung tại (1)

HƯNG QUỐC thuần minh trải xác Tây [Phương]

THÁI ANH KIM LẠC hồi vị tái

Vô hình tỏ rõ giải LẠC QUÂN.

-CỬU TẦNG THIÊN SẮC BAN LỆNH-

 

Chú Thích:

(1) Quang trung = theo ý nghĩa trong câu “quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệc vô biênHiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ nhận thông điệp của Tam Giáo Tòa  và chuyển đến Hoàng Di Thiên lúc 10:30 ngày 23.11.2020

 

Trống đồng thúc dục Nam Bang

Định Ngài HƯNG QUỐC Tây Phang rõ ràng

Ra đi CHA MẸ PHỤ HOÀNG

Tình quê đất tổ HỒNG BÀNG đợi trông

Nam HƯNG Việt lạp trống đồng

ÂU CƠ LONG LẠC đại đồng hồi quê

CƠ THÁNH ĐỨC cận kề HOA HỘI

Đình Thái Sơn PHẬT ĐỔI TÊN rồi

Nam Đàng THẦY MẪU về ngôi

Tân Dân lập QUỐC vua tôi tựu trần

Tân Dân ĐỨC HOÀNG THIÊN GIÁO TỔNG

Hội Mây Rồng nhơn rộng vài câu

Hữu tâm tri ĐỨC THIÊN CHÂU

Ra bài giải đáp ngõ hầu Long Vân.

 

 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 23 tháng 1 năm Kỷ Hợi (27/2/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

THÁNH ĐẾ GIÀ LAM thần chiếu tuyển

THỂ xác mượn KHAI ĐẠO việc hòa

ĐỨC lai danh vẹn cơ cảm chuyển

NGÀI thể lành thay ĐẠO KỲ BA

ĐẠO vô hồi pháp xác phàm chuyển

SỰ HIỂN TRUYỀN TRAO ĐỨC THÁNH TÒA.

 

[Khoán thủ: Thánh Thể Đức Ngài Đạo Sự Hiển, Truyền Trao Đức Thánh Tòa]

 

VÔ DANH ĐỨC đáo kỳ Đạo chỉ

NGỌC MINH ĐẾ xuất lộ THÁNH NGÀI

BAN PHÁP BÁU THƯ THIÊN HẶC VỊ

LÃO xuống chuyển QUỐC điền [kim thân] Tây hải

Nhận pháp THIÊN MINH QUỐC định kỳ

QUAN CÔNG THÁNH ĐẾ ban trần tạc

Tam quan cửa CHỨNG LỰC THẦN KỲ

LÔI MỘC LÔI CÔNG kỳ trở lại

Xuất thế vô hình lộ hùng huy

ĐẾ QUÂN THÁNH chứng thâu gom lại

Tịnh chuyển phước lai dựng vô kỳ

Lịnh xoay ứng NGỌC [ĐẾ] nan suy giải

Không lộ danh phương đò chiều ký

VÔ DANH điển THỊ đạo kỳ khai

Thiên thơ điển ứng dậy cuộc thi

Ai lo tu niệm mau trở lại

QUAN THÁNH ĐẾ kỳ chấm cuộc thi.

 

Đêm khuya khai lịnh văn bài

Xem qua ý ẩn tròn vai siêu hình

Xuôi kỳ hiệp tới phong dinh

Phận TA lớp diễn KỲ HUỲNH đúng cơ

VÔ VI CHƠN PHÁP DỰNG CỜ

Chuyển dần lịch cổ bàn cơ vi hồi

Đúng kỳ THIÊN ĐỊNH khá bôi

Đêm khuya văn thúc vài lời [Canh] Tí sang

Vô vi khai đủ lời vàng

Ngâm nga ẩn SỬ ĐẠO VÀNG giấc say

Xuân lộ PHỤ ĐÁO KỲ NÀY

NHỊ THIÊN CỔ ĐẠI GIÁO KHAI ĐẠO NỀN

Đông Tây Nam Bắc PHONG TÊN

BẠCH ĐÔNG mạch ĐẾ LÔI THIÊN vô hình

NGỌC CUNG NGỌC BÍCH cung đình

Càn Khôn chứng đại yên bình đầu châu

Vô hình định thế điển đầu

Vô vi dịch lộ lãm châu đình tòa

Đường về ĐẠI ĐẠO TAM TÒA

Vân thiên CHƠN GIÁO lạc đa kỳ trùng.

 

DI chuyển hồi lai vận hành vô

LẠC QUỐC MINH chi giai kim lộ

An lạc phước lai bức màn không

QUỐC kỳ THIÊN cõi sắp cuộc đồ.

 

Hiệu MINH [THIÊN] DI LẠC kỳ cổ đổng

Vô vi chuyển bến hiện thị không

Lai hồi QUỐC ĐẠO DI LẠC thế

Phước báu PHẬT hẹn định cơ đồng.

 

VÔ DANH khai điển xoay vần định

Điển về truyền lịnh PHÁP TÒA MINH

Hợi dẫn đến ĐẠO LINH SƯ LÃO

Mộc kỳ duyên ấn chỉ bộ CAO.

 

Thể quen ÂN PHẬT ĐẠO xác hiền

Tai sáng huệ từ tạo nhân duyên

Vui ánh PHẬT thân yên trùng đáo

Kiếp tái vĩ liên TÂM PHÁP ĐẠO

ĐỢI AN BANG tái tạo thể hình

Phận hiếu đạo nguồn sen nở tính

ẨN XÁC THÂN đúng lịnh thâu canh

CƠ ĐẠO SỰ vô hình mở cánh

Cửa THIÊN HUYỀN lực mạnh mở ra

Bủa THIÊN ẤN vận mạch Ma Ha

THÂN ĐẠO PHÁP đò ra bốn cửa

Cập bến thuyền đủ sức đẩy đưa

Vô THIÊN CẢNH thuyền đưa giáp ngạn [cập bờ]

Mở cửa Tiên yết kiến LƯ SAN

Thấy hai chữ MINH HOÀNG châu lộ.

 

TRIỀU NGHI liễu sự dinh cơ tại

QUỐC TRỜI liệu thế sự vận lai

KHAI HỒI TRỐNG thúc xuôi chèo mái

LIỆU YẾT NHIỆM KỲ  hộ xác hài.

 

Trải bao đời liệu phận hiểm bầu

Nương cảnh nương thân tựa thâm bâu

Cung [kỉnh] CHA HOÀNG NHỊ [THIÊN] chầu kiến nghĩa

HẠNH LIỄU nghĩa trung cuộc thế lìa.

 

[Hạnh Liễu = Liễu Hạnh Thánh Mẫu = Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung. Ngũ nương và Đức Ngài có nhân duyên cha con nhiều kiếp dưới thế.]

 

An Nam khai sắc chia đúng buổi

GƯƠNG LỊNH nghi tư kiến PHỤ [cha] thôi

Phận mình yên LIỄU hồi THỊ hiện

Cảm tác DUNG LÀNH Đạo diệu tuyên

Công sự xác tục TRUYỀN ĐẠO MỚI

Ngự giữ xác đồng phận Đạo mời

Bốn phương tám hướng nơi phong lãm

Lập đổi chi tuồng vọng trời Nam

LIỄU liễu hóa xoay phàm châu tử

Lặng tiếng xoay thời xác HẠNH từ

Ký túc đề HOÀNG thư CHA PHỤ

Mở tâm thơ nan giải âm dư

Tân quy mới chơn tu trần thế

Lui đàng ngự mỗi cảnh hồi tề

Năm Kỷ Hợi rọi về thông bạch

Đạo tinh thông dòng chảy ngay mạch

Mở điển linh bốn mạch liên thông

Đêm trăng tỏa mật hàm hạnh khổng [khổng = không]

Mở kỷ năng minh thông tề chiến

ĐẠI PHỤ HOÀNG – TỨ PHỦ liên HUYỀN

DUNG HẠNH LIỄU khuôn viên ĐẠI ĐẠO

Gội xác ni ân cốt gân đau

Đại phúc hạnh chen vào kiếp chót

Xuân về năm mới cùng sum hợp

Bộ luật sửa đời lợp màn viên.Đàn Tràng Nam Thành, giờ Ngọ, ngày 9 tháng 1 năm Kỷ Hợi (13/2/2019), ngày Vía Ngọc Hoàng. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.  Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

THUYỀN ĐẠI ĐẠO Phương Tây trở lại

ĐỨC THÁNH NGÔI ứng lại Nam Bang

DIÊU CUNG VÂN BÁCH hạ đàng

THIÊN KHAI đồ hạ ĐỨC NGÀI định lai.

 

[Phương Tây = Tây Phương, chuẩn hơn là nói California của Hoa Kỳ nơi Đức Ngài Ngôi Hai trào tam lập Tòa Đình Hải Ngoại của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Qui Tề hội dẹp khai biến chuyển

Cõi vô hình lựa tuyển nhân tài

HUYỀN cơ trực hiệp THIÊN OAI

Càn khôn vũ trụ nay mai chuyển hình.

 

CHIẾU KHAI PHÁP ĐẠO MINH HUYỀN ĐẾ

ĐỨC THIÊN ÂN NGỌC ĐẾ GIÁO KHAI

Thế thời hậu vận trùng lai

Vỗ điển khai bổ ĐẠO KHAI Ta Bà.

 

Định GIÁNG ĐIỂN NGỌC TÒA bốn chữ

LỰC VÔ VI HIỆN HỮU TỰ NHIÊN

BƯỚC THANG TIẾN HÓA CĂN NGUYÊN

VÔ VI CHIẾU SẮC TỨC LIỀN ĐIỂN THIÊN.

 

Kỉnh chờ xem người hiền ai nhận

Thế cuộc này dấu ấn đường xa

Đồng cam diễn xuất ĐẠO RA

Liên minh hiệp nhứt trình qua MINH TỪ.

 

ĐỨC VÔ DANH tứ hiệu diệu vi

ĐẠI HOÀNG CAO lộ kỳ Kỷ Hợi

HẠ ĐÀNG BUỔI CUỐI TRỊ ĐỜI

VÔ DANH XUỐNG ĐIỂN định thời bá gia.

 

Đời và Đạo thiết tha cho rõ

Tẩy cuộc trần định số dựng đời

Tiếp nghe giai đoạn cuối rồi

CƠ THIÊN tiếp được kịp thời bước chân.

 

QUI CƠ ĐẠO bước dần chánh vị

Kỳ Ngươn Ba ứng thí chọn đường

Cơ hội tiến hóa đề cương

ĐỨC MINH ĐẾ THƯỢNG TÌNH THƯƠNG XUỐNG TRẦN.

Chúc Xuân vui nhộn Đời Đạo bước

Trăng sáng bình minh thanh thao lược

Vạn sắc chiếu soi cốt cách phàm

THIÊN MINH NHẬP THỂ khai lập QUỐC.

 

Ẩn danh QUỐC ĐẠO hội triều nghi

THIÊN KHÔNG VÔ THƯỢNG chiếu luật qui

HỒNG TRẦN TÁI BẢN KỲ THIÊN HỘI

CHIẾU LỊNH NGƯƠN TAM LẬP TRƯỜNG THI.
...

KỲ LÃO ĐẠO chiếu thân HƯNG diễn

Mới mở khai tuyệt việc đạo truyền

Kim Lư mạch nối đồng nhiên bước

Khuyên người lo tu tỉnh chơn hiền.

 

THIÊN VÕ phong hóa ĐẠI ĐẠO hoằng

Xuất thế trị đời ĐẠI TỐI CAO

Muôn loài vạn vật cõi thế gian

Chúng sanh thế tục mỗi tơ hào.

 

Cộng chung đúng quẻ BÁT QUÁI phân

Chia làm tám hướng đúng quẻ hào

Đúng giờ xuất hiện định chia phân

Âm dương khí hiệp sáu quẻ hào.

 

LÃO QUÂN TA lãnh mạng xuống trần

Tá trần HƯNG thiết lập ĐẠO QUI

Sáu muôn năm linh căn mê trận

Chẳng chịu về bạc kiếp a tỳ

Thâu duyên ĐẠO trọn nhờ CHƠN TÁNH

BỔN HƯỜN NGUYÊN ký ấn vô vi

THÔNG TÂM ĐẠO kịp kỳ ĐỜI THÁNH

Tạm lui điển TA về Tiên cảnh

Tiếng nhạc trần vận chuyển cao thanh

Cầm quyền sứ tâm thanh khai độ

Hẹn kỳ sau bình luận đạo hành.

...

TA HÓA THÂN CHUYỂN THỂ lập đề

NỀN ĐẠO GIÁO NHỨT ĐỒNG TỔNG THỂ

Ứng hộ cơ ÁNH ĐẠO HUYỀN MINH

Xây chung cuộc mối giềng qui thế.

 

HUYỀN THƯỢNG KIỀN TÔN ấn lộ thay

THIÊN THƯỢNG THƯỢNG THIÊN giáng điển hài

[VÔ] DANH THỊ truyền TA năng xuất giáo

Chiếu điển đồng qui chuyển đổi thay.

 

Lời thơ thốt phi truyền THIÊN ĐỊNH

NGỌC GIÁNG KHAI chiếu lịnh mỗi câu

ĐỨC MINH HUYỀN NGỌC ĐẾ chuyển hầu

Thay GIÁO ĐẠO nhiệm mầu sứ mạng.

 

Đò Kỳ Ba biết rằng đậu sẵn

Đủ căn duyên tự hãn vào trong

Liệu chúng sanh trong cõi trần hồng

Không đồng bước sang sông tụ hội.

 

Trăng lên ngõ ánh đèn chiếu rọi

Đài nguyệt sơn soi lối linh quang

Giờ Đinh [Dậu][Kỷ] Hợi ĐỨC ĐẠI THIÊN HOÀNG

Truyền kỳ chiếu cẩm nang điển thị.

 

KHAI ĐẠI ĐẠO ĐẾ RA MINH TRỊ  

THIÊN ẨN DANH HUYỀN BÍ ĐẠO KHAI

Kỳ trở lại lưu hòa hiệp tái

LỰC VÔ VI trở lại Kỳ Tam.

 

Thiên Cửa định đúng lúc lai phàm

Hồi lai tạo Thập Tam Ngươn Thượng

NGỌC XUẤT THẾ văn thơ chí tưởng

Diễn tuồng kham chuyển phướn kỳ khai.


 

Đàn Tràng Nam Thành, giờ Tí, ngày 19 tháng 12 năm Đinh Dậu (4/2/2018), Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn, Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.
 
“NGỌC NGỌC trùng lộ BẠCH VÂN đang
HOÀNG ĐẾ hồi lai tá QUỐC HOÀNG
THƯỢNG THƯỢNG minh minh HÀ chi QUỐC
ĐẾ ĐẾ vận hành giải suy nan
TỐI THƯỢNG vô không bày sắc cuộc
CAO CAO âm diệu chiếu công năng
THƯỢNG THIÊN HOÀNG NGỌC trùng lai phước
CÕI CÕI hư vô dựng bức màn.
 

[Khoán chữ đầu: Ngọc Hoàng Thượng Đế Tối Cao Thượng Cõi.] 
[Khoán chữ thứ hai: Ngọc Đế Thượng Đế Tối Cao Thiên Cõi]

 
ẤN HOÀNG THIÊN LỊNH xoay thời ngược
CHỈ GIÁO TÒA ĐƯỜNG hà ý khang
HUYỀN THIÊN KHÉP LUẬT mùa xuân trước
HÀNH ĐÚNG LỊNH KỲ giữ giang san.
 

[Khoán: Ấn Hoàng Thiên Lịnh, Chỉ Giáo Tòa Đường.]

[Huyền Thiên Khép Luật, Hành Đúng Lịnh Kỳ.]
  


Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 21 tháng 12 năm Mậu Tuất (26/1/2019). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

TA cho biết kim ngôn khoán chữ

Những thiên thơ đề cử tài cao

Nhân kỳ CHUYẾN CHÓT trần lao

CHIÊU DƯƠNG HOÀNG ĐẾ NGÔI CAO XUỐNG TRẦN

Nguồn ân điển KIM THÂN xẻ ý

THƯỢNG ĐẾ HOÀNG CHIẾU LẠI KỲ HOA

CHA XUỐNG THẾ CỘI ĐIỂN XƯA

Bát kỳ màn đạo HUYỀN [THIÊN] xưa bức màn.

 

[Kỳ Hoa = Hoa Kỳ. Chuẩn xác hơn là California]

 

Chỉ GIÁO LỊNH sang Xuân khép luật

Sắp cuộc bài chiến thuật vô công

Bức màn Thiên Cõi Cộng Đồng

SỨ mang THIÊN LỊNH gánh tuồng kim giai.

 

Thời xoay vượt nay mai không lộ

Đáo Kỳ Hương NGỌC [ĐẾ] lộ Nam Thiên

Định cơ chuyển SỨ trung hiền

HOÀNG NHỊ THIÊN ánh QUỐC KIỀN trào tam.

 

Tây [Phương] MỐI ĐẠO truy tầm ban ấn

Lời minh châu khai ẩn an tam

Tiếng thơ MINH NGỌC giác phàm

THIÊN KHAI HOÀNG NHỊ CAO TẦM NGUYÊN LAI.

 

CƠ THÁNH ĐỨC tới đây sẽ chuyển

Đại cuộc này XUẤT HIỆN CAO NHÂN

Căn cơ đạo luận bôn trần

Thiên Môn TRỜI LẬP PHONG THẦN KỲ BA.

 

Đời cuối hạ VI VÔ TÔN THƯỢNG

Tiếp điển khai ĐẾ THƯỢNG chuyển xây

Bước vào Ngươn Hạ tang tai

Định rồi trở lại bày khai giáo truyền.

 

Kỳ khép luật KHÔNG HUYỀN phê chuẩn

Mỗi chiếu cơ ẨN PHẬN Kỳ Ba

GIẢI MÃ mật nhiệm ĐẠO CHA

Bạch thanh thanh bạch Kỳ Ba phi truyền.

 

MINH THIÊN GIÁNG TRẦN TUYỀN TRỞ LẠI

VÔ CỰC THIÊN CHÁNH ĐẠI NƠI NƠI

HỘI KHAI THAY ĐỔI LẬP ĐỜI

LÃO TÔNG TRUYỀN ĐẠO THẾ THỜI CÒN SAI.

 

Ngược dòng SÔNG [HÀ] chảy thế gian

KHỞI ĐẦU CÔNG CUỘC KHAI ĐÀNG

Bản kỳ hợp lực kéo sang

Thương cho sanh chúng điêu tàn

NGƯƠN BA KỲ CHÓT LẦM THAN

Mở cơ TA lại GIÁNG PHÀM

Không tên không tuổi dương gian

KHAI GIÁO ĐẠO SƯ CƠ ĐÀN

Càn khôn xoay chuyển khởi màn

MỘT VAI TẠM XUẤT TRẦN GIAN

Truyền sắc định liệu sắp tàng [linh]

...


Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 10 tháng 5 năm Mậu Tuất (23/6/2018). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

Liên Hoa Xuân chiếu lần bài cổ

Lực ngát mùi bày tỏ dung hòa

Sư cự chống môn đồ CHIÊU ngộ giác

Hai chữ hành cam dạ pháp tròn câu

LỊNH CƠ TRỜI tư sầu không khổ

Dọn sẵn đường chẳng ngại mấy chi

Trời thiên địa ứng nương tầng khiếu [kêu] lộ

HAI CỘT ĐỒNG BẢNG GỐC CHIỀU SÂU

Hướng khương an đồ vuông tạng chỗ tú

Trống gọi tuồng hòa loãng THÁNH mùi

LÔI lôi chuyển THÍCH tròn kim tử

Vạn vạn đầu tứ tác tạo di

Chuyển chuyển KHAI THIÊN khâu chỉ tất hạ

HỘ PHÁP công đầu giác cố năng

Tâm khởi dạ THÁNH NHÂN NHÂN THÁNH

LỊNH TRỜI khai xác tục dạ đành

Nơi bôn chiếu LONG NGAI lầu ân cổ

Trùng trùng lai phước DIỆN THÁNH rèn

Chi chi nhứt tâm sầu lụy tâm sầu

Căn DI truyền đạt THÍCH bầu ân cờ xóa

Xa xa phương đất hảo ơn trả đền

Vương VƯƠNG LỘ lắm CƠ DIÊU tháo hạt

Tạo hóa năm châu vạn vạn nghi binh

Cuối tuồng QUỐC độ TRIỀU NGHI tái

Hiển hiện CHƠN NHƯ sắp thiêu thiên

Kiến hồi qua lộ TRỜI PHÀM khó lộ

Đạo đạo tâm nghi ứng lễ thâm

Phước đó dồi chi trao lòng lực khí

Sáng sáng CHÍ THIỆN THÔNG HUỆ phá vô minh

Thời thời vận chống nghiêng nghiêng ngại nhứt

LAM GIÀ chấn nghiệt chứng khai Đông

VÔ VI trần đất khách họ QUAN [VŨ] di

Truyền đạt tố ơn đền đúng diệu tứ

Hóa hóa duyên sầu vô tư dạ nhứt

TRIỀU NGHI ngũ phúc đai luân hồi

Vô hình tứ phướn kỳ Xuân đổi dốc

Hội chiến qua Khôn [Mậu] Kỷ [Hợi] lễ nam tồn

Uy uy nhi CHƠN ĐẠO khai đầu bích ngọa

Khán tỏa điền cơn phủ gió nghiêng

Lao lao phiêu dụng trì tam thố

Phúc chí hương lên tạo hóa duyên

Trì trì nhứt trí tịch màn cung thảo

Cảnh Ngươn Ba chi khí anh mi

Suy lời xưa chuyển hóa cảm râu mài

Đặt khai câu nghĩa nhơn linh ý

Phủ thiếu CHIẾU HOÀNG thượng phẩm gội trau

Qui qui thi dạt về chung đến

Cuộc thế căn duyên ký năng diệu huyền

Kim [nay] HÀ đóng chúc HOÀNG bòn chảy tấu

Diệu diệu đón son mạch thói vô

HUỲNH KỲ bổn lộ đồ chơn khí giả

THIÊN MẠNG MẠNG THIÊN rồng lộn phá lâm nghi

Dựng DỰNG PHÁP MÔN đồ VÔ [VI] ĐẠO PHÁP

Lưỡng [Nghi] Tam Tài Khôn Càn tỉnh kiếp tu

Ý ý MỤC TÂM THIÊN đề thao tạo hóa

Độ phố duyên di chí truy tùng

Đa đa phương khổng [trống rỗng] chiều lai khổng [không] lộ

Chí thiện tâm nghi tháo phủ thế gian

KIẾP KIẾP TỈNH TU thời xưa phủ tủ

Mục mục minh đề nghĩa xạ PHÁP THIÊN lai

Thẳng thẳng tạo năng kỳ Diêu chào tất dạ

TỰ MẠCH SÁNG LÒNG lai hồi bổn xứ

Nhứt nhứt chu vi đoan kỳ tới di hạ

Giải giải RỪNG HỒNG rộng phá ĐẠO THIÊN

Tam Tài lữ ngõ dinh khuôn đạo hóa

Thượng thượng phẩm đề dụng ký đang

HUYỀN HUYỀN kim [nay] lộ hòa chí hiếu

CHUYỂN LUÂN ĐỒ TRẬN hoán y nhiên

BI KHÍ PHÁP THIÊN KHAI nhiều cơ tạo chữ

Thuận thuận đề linh nhục chúng đa phương

QUÂN quân tử chu kỳ màn tâm trí Phật

Lão dương trần chào tất chịu cam thân

Dung dung bế bế căn bình minh chiếu khiếu

Trải trải phẩm tòa di đổ diêu nhung

VÔ [VI] PHÁP, VÔ [VI] ĐẠO Thiên Nhân vì luật đạo

Càn Khôn Bát Quái phá trận đồ

Nhiên nhiên HUYỀN PHÁP linh cao lẽ

Kiếp lai phù công mã hạng nam

QUỐC NGHI ứng tạ hoa đồ trổ lộ

Gẫm thế đời di bổn tam ngươn di

ĐÀI HỘI PHÁP trống hồi nghinh tiếp lai

Dựng PHONG THẦN Thiên chuyển đúng giờ

Nguyên nguyên trận nhịp khai bồng lỡ

Vở cuồng thơ Thiên Tướng đối khai văn

Nay ký tờ bạch nhựt ĐÀI MINH lộ

QUỐC QUỐC THIÊN cơ đáo sơn lâm tuồng

Tam tam cư dĩ thân đà sắp định

CHÚA THÁNH trùng lai thiện ý tình

SƠN MINH ngộ thượng thượng chung khai phủ

CHÚA THÁNH nương y buổi thấu đền khai

Nhân nhân đạo tuyệt huề linh thiện chí

Sắp cờ xưa chuyển hóa bạch nhựt thanh

Lộ lộ ĐÀI MINH Kỳ Bạch QUỐC ĐỘ

Lập QUỐC VƯƠNG tụ kiến TRỜI CAO

Diệu diệu trầm Tam Ngươn ĐÀI DỰNG HỘI.

 

Phong PHONG ĐÔ di khởi khắp nơi nơi

Bờ kia hội ý cuồng thơ thượng đối

Chưởng chưởng nhi khai đáo tiên sơ

Minh minh thiện phú di căn lộng

Đạo Đạo Nhân HÀ khai trận đồ cơ

THÔNG THẠO PHÁP ban khai CHÚA THÁNH

PHẨM NƯƠNG kỳ trổ HOA ĐÀ VƯƠNG Y

Bao nhiên đăng phổ diệu trầm hạng lục
Đích sang THU minh tọa cổ thượng DI

Khách kiếm phương xa điều tinh HOA trải
 

[Di Hoa = Di Hoa Kim Hải là một phong danh của Bát Nương Diêu Trì Cung.  Thu = Hóa thân vừa qua của Bát Nương có thế danh là Phạm Xuân Thu. Bát Nương tiết lộ sau này Đức Chưởng Thế Thái Kim Anh sẽ có kha năng trị bệnh rất hay (Hoa Đà Y Vương).]

 

Dạ dạ nghi hồ cơ đúng sắc thời

THIÊN CƠ phủ KHAI NGUYÊN trận khói

Lữ lữ phúc kỳ vở cuồng Thiên

Nhân nhân dụng ý ban rành Nghiêu Thuấn

Tạo cội nhành lực đẩy môn đài

DI nguyên phượng phi hồng tượng cõi

Chốn phàm gian hướng ĐẠO LIÊN HOA

Ngũ quan quan ngũ KỲ THƯỢNG TỔ

LẠC tâm nhiên chầu ý THIÊN ban

Tam Ngươn hạ ngũ quan đào tâm đạo

Phá gào xuyên thục lý triền nguyên

Duyên lai hội hiệp phẩm điền THÁNH ĐẠO

Tạo cuộc phùng trang chiến MẠNG THIÊN PHONG

Bốn phía khắp nơi tạo kiến lối bồng

Lịnh mấn khí Triều Ca lời thệ

THÁI NGỌC CHÂU MINH HƯƠNG đời mang trọn đạo

Mọi phần LIÊN CUNG NGỌC ĐỈNH ĐÀI THIÊN

Tạo tạo xứ mô HOA [KỲ] khai NGỌC [ĐẾ] định

Cuộc kiến [cuộc diện] kỳ nàn [kỳ này] phủ lọ gia nghi

 

[Chữ Anh bộ Ngọc có nghĩa là ngọc châu.  Do đó Thái + Ngọc Châu = Thái Anh.   Thái Kim Anh là thế danh của Đức Chưởng Thế Giáo Hội Thiên Trường kiêm Đức Chánh Giáo của Bửu Sơn Huỳnh Đạo trực thuộc Giáo Hội Thiên Trường.  Chữ Minh Hương ám chỉ Đức Chưởng Thế là người Việt gốc Hoa.  Cuộc kiến = cuộc diện. Kỳ nàn = kỳ này.  Phủ lọ gia nghi = nghi lễ trong gia tộc.]

 

Giác giác HỒNG THIÊN lĩnh [lãnh] ẤN LỊNH

PHÁP CĂN thệ tủa hương đoà [đà]quy bổn

Hoạt đề tam ngưỡng lộ QUỐC NGUYÊN

Nan nan nghiệp ký lai duyên phẩm

Tứ tứ TÒA TAM BỬU THÁNH NHÂN DUYÊN

THIÊN MẠNG MẠNG THIÊN lành ban HỒNG phúc thẩm

Tạo cội lành lực chuyển chí dẫn muôn khai

Đài sứ mạng đa phương trọng trách

Cõi cõi HỒNG khí phách tạo

Tích tích tụ dụng y trần tưởng đoạn

CỬU CỬU TÒA THÁNH ĐẠO CHUNG ĐÀI CUNG

Nhơn nhơn hỷ duyên tao phùng ÂN THÁNH THỔ

NGỌC NGỌC ĐÀI nhiên bổn hướng châu di

Phúc kiến HÀ du cầu CĂN HUỆ PHÁP

THƯỢNG THƯỢNG TÒA TAM THÁNH duyệt lý thêm

Chốn chốn phàm nghi đường cao biểu lộ

Nguyên nguyên PHẨM THÁNH diện TRƯỜNG THIÊN

Bổn bổn ẤN LINH thâu diệu hóa phẩm

Phận phận tạo đề hạ hạ ơn khai.

NGỌC LIÊN HOA ĐÀI đủ SẮC ẤN xanh đô

Thảo kiến NHƯ LAI tủa khắp trời

Truyền lưu gọn kiếp cung mực lý

Nan nan chi DIỆP PHÁP Đông kỳ

VÔ VI phẩm tú khán nghị đề.

 

[Hồng Thiên = Hồng Hoa Công Chúa = Cẩm Tú Tiên Tử = Tây Vương Mẫu là những phong danh của Nhị Nương Diêu Trì Cung.  Hóa thân hiện nay (kim thân) của bà là Đức Chưởng Thế Thái Kim Anh của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Ban lịnh gọi THÁNH TAM đời THIÊN HỘI

Khá CHÈO ĐÒ hồi điện sắp khai

Sâu duyên ngộ lý đời BÀN CỔ

Lịnh tới truyền lai kính sen đài

Quyết ÂU CƠ tuồng MẪU tích thới huyền

Tạo thiên y phúc thẩm mai cơ

Trang sử chốt hạnh Thiên lần gốc đạo

Lộ lộ cuồng quay ngã nghiêng đời

Tam TAM THÁNH gọi lịnh truyền độ

GIÁP mũ ĐỆ quy hồi tiễn THIÊN 
 

[Giáp Đệ = Tiến Sĩ trong hệ thống thi cử thời phong kiến.  Hàm ý chỉ vào Đức Ngài Hoàng Di Thiên, tên Hà Hưng Quốc, học vị Tiến Sĩ]

 

CỬU CỬU THƯỢNG khá di TAM GIÁO

Ngã ngã nghi đồng lịnh bút THIÊN

Tân tân hùng khai điệu an TRƯỜNG

Đúng cơ trời nan giải ra khơi

Hà HÀ nội ký nhiệm kỳ nguyệt QUỐC

ĐẠO PHÁP lành chung PHỦ PHONG LÔI

Chinh chinh ngũ chiến bước tới rồi

Trùng trùng biển sóng thuyền ngược xuôi

THIÊN THIÊN OAI THẦN đại mệnh kỳ tòa

CỬU CỬU NƯƠNG phong nghi trọn chánh phần

TAM THÁNH RA ĐỜI KHAI CƠ LẬU

Tri trí mau cơ xử chốn tiền

Ngọ Môn Thiên nghi chọn đúng lịnh

Nan nan chi thuyền tương giác ngắm kỳ

Phục chí pháp linh nguyện chung tâm

Lôi lôi chinh thường nghĩ gió thuận truyền

Dọn cho đời phút an xoay

Tin tin thới bình yên hướng tới

Vạn sử khai nhiên phước thới lai

ÂU CƠ dị kiến tuồng đồ khổ

THIÊN hỏi THÁNH TAM PHẬT cho HOÀNG

LỊNH truyền ý HUYỀN lịnh lực THIÊN

An an trường phố cơ đời Chiến QUỐC

Nhiên nhiên Đông dạ tố thần đao

Vun vút OAI THẦN dựng xứ nguyên vân

Tạo tạo điền chi tương tương lài

Thiền nan giải quy nguyên tích cũ

Nguyệt hoa đăng tinh pháp giữa trung tâm

Mai cơ đậu điều tốt di đài

Khá khá chèo đò sang quy hồi đó

Cổ cổ dĩ linh ngã THÁNH RA ĐỜI

Luận luận bàn cổ lịnh truyền ý lân

Khai khai điệu khánh an trường linh thới
Ngày trổ HOA THIÊN khắp Liên Đài

TAM THÁNH nhi đài TAM QUI HỘI

Sửa sắc thay hình đỡ khó thay

Dĩ dĩ THIÊN HỘI rồng bay rỡn múa

Nghị nghị chọn Thiên Đài NƯƠNG NƯƠNG CỬU
Giáo xứ phong thiên kỳ nhiệm nối đời.

 

[Thánh Tam = Tam Thánh = vị Thánh trào tam = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên Ngôi Hai trào tam.  Nương Nương Cửu = Cửu Nương Cửu Thiên Huyền Nữ, một trong 9 vị Tiên Nương của Diêu Trì Cung, còn có phong danh là Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung.]

 

An an phẩm KIM CƠ MỘC thuộc

Hướng lưỡng đề liệu quả Hành Can

THỔ thổ lộ ra ĐUÔI CHÈO cuộc phán

Chào QUỐC chào CÔNG đúng nhiệm kỳ

 

[Hành Can = Ngũ Hành và Thiên Can.  Kim cơ = Cô Kim.  Mộc thuộc = tùy thuộc vào Mộc Công Nhân Thập. Khi mà Ông Quốc (Quốc Công) là ngôi Huỳnh Thổ Trung Ương lộ ra thì cô Kim "chèo đuôi" còn Ông Quốc thì “chèo mũi”. Cuốc phán = công cuộc đã được phán định như vậy.]

 

Nay môn NGỌ KHÁCH chi Hớn nước

QUAN [VŨ] TRƯƠNG [PHI] LƯU [BỊ] nghi lịnh hồi kỳ

Lộ LIÊN HOA SƠN minh lịnh thoát trần

Túc túc điển hầu tạo Thánh Thiên

Lọc tôi hiền phụ ứng tạ di

Phẩm Đài Liên kiến kiến nhiệm kỳ

NGŨ NGŨ NƯƠNG giáng hạ LIÊN SƠN
 

[Ngũ Nương Diêu Trì Cung = Liễu Hạnh Tiên Tử = Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Chúa Ngọc]

 

Diệu diệu Năm Non phong ẩn hài

Thâm thẩm tràng quan Mộc Đông vân

THIÊN TỬ triều kiến KHÂM SAI lộ

Trị trị phong đăng cơ anh tài

TỬ THIÊN VƯƠNG thang [tiếng trống thùng] kỳ hạ thúc giục

Khai hồi trống chơn giả khúc tầm nghi

TAM THÁNH kim tiền HÀ nghi độ diệu

Lọc nghi cơ hội TRỜI đủ phiên quan

Hải hải sơn minh lộ kỳ khai sắc

Đợi thới lai hộ chiếu mái chèo

QUỐC chào binh đúng kỳ dưng kiếp

Môn môn NGỌ chí của Hớn cơ nguyên

QUAN [VŨ] nghi tuồng hội đại sứ thần

Nghi nghi TÀO [THÁO] THÁNH bậc TRỜI cơ

Chuyển chuyển huyền vi cơ xiết tận

Giáng giáng hạ điền phẩm ẤN LỊNH KHAI

Ấn hiệu DIÊU TRÌ tạ ban ngươn thế

Tế tế độ bi phẩm cơ đài

Kiến kiến TRIỀU NGHI OAI THẦN kiến

Liên Liên Sơn cơ quý khắp mạch tầng

Lộ lộ phúc TRỜI cơ NGÔI yên THÁNH

Lọc Kỳ Tam HUỲNH BỬU PHẬT TRỜI

Thậm phán nghi cơ Mộc hành Thổ

Liễu LIỄU [HẠNH] hướng đài lộ xác hài

Y y TAM GIÁO kỳ lân hội

Động động binh cơ QUỐC TÀO CÔNG
Quân trường TÀO THÁO đa phương phóng

Ải ải cuộc trần lộ triều ban

Oai oai phong độ điền ngòi phúc

Nhãn huệ linh chi tới giáp bờ

Tân tân giáp lộ non bằng sanh lộ

Gỡ câu văn TỪ THỊ [DI LẠC] giảm NGƯ

Cố trần nghi châu PHỦ năng kỳ

Then chốt mở TRIỀU NGHI ngôi sẵn

Hoa Liên ngữ Liên Đài lai ẤN

Lập QUỐC dâng CƠ CHÁNH ĐẠO KỲ

DI [LẠC] bổn tọa vạn năng THIÊN quyết độ

Dồi chủng tử THIÊN kinh điển hiểu thích nghi

Vạn năng năng vạn căn hành TÒA THÁNH GIÁO

Diện HỒNG [THIÊN] Toà [Thánh] thẳng tới khai bờ.

 

Vâng lời giáng bút chân thành

TỔ THẦY ủng hộ điển lành một chương

Nam Bang rời rạc cảnh trường

Trên đời lắm việc đau thương tham tàn

Gian hung hiếp kẻ nghèo nàn

Lời răn quan hoạn tham tàn đảo gian

Tai chung chịu khổ khóc than

Bất công độc hiểm làm quan lĩnh đồi

Sao đành sát hại thảm thôi

Suy lần rối loạn rã rời mạng trôi

Dây oan nghiệp trái mạng Trời

Vay thời phải trả mấy hồi đâu sai

Làm ngang ở ngược tưởng hay

Trong đời dối trá mà bay khỏi Trời

Thử xem báo ứng luân hồi

Nhơn dân lần sạch trong đời còn ai

Nay sắp sửa đến gần cái chết

Thủ ý thân mỏi mệt làm sao

Lụy phiền buồn bã mòn hao

Xác thân như vậy đường nào để đi

Ai sai sót đều vì lầm lỗi

Bỏ xác hồn là bởi ngu đần

Tâm mê u tối suy rần

Buồn thay không biết thiệt chân lòng mình.

 

Phía [cực] Nam duyên hải xóm làng

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ chỉ đàng người đi

QUAN CÔNG THÁNH ĐẾ hộ trì

Điển quang chiếu diệu đường đi xa gần

Thuyền kia CHA MẸ đã phân

Đông Tây Nam Bắc xa gần đắn đo

Kêu cùng nghĩa sĩ đồng lo

Một màu sắc lịnh quyết phò cho xong

LỊNH CHA NGỌC ĐẾ BỆ RỒNG

GIÁNG PHÀM sắc lịnh quyết lòng tìm ra

Coi mà đăng tất bôn ba

Tích thiện phùng thiện cứu mà mới an

QUÂN HÀ danh tánh rõ ràng

Thiên thiên Thầy tớ gian nan nhẫn thành

Mây xanh chân bước lữ hành

Trên non CHỜ ĐỢI ĐẠO LÀNH KHAI MÔN

MẪU HOÀNG MẸ đứng Càn Khôn

Xoay vần chuyển hóa thiền môn rướt về

Chờ NGÀI mới thấy Bồ Đề

Đôi chừ [bây giờ] lâm tự mới về ngôi xưa.

 

Di di HÀ phủ đà nghi phủ

Phúc phúc HUYỀN KHAI ĐẠO QUỐC KHAI

THIÊN THIÊN ĐẠO tố trần ngay bổn cỏ

Phúc kim [nay] HÀ qui năng diệu thấu ngay

THIÊN THIÊN TÔN khí CÀN lai phủ chí

Thế thế thâm từ ĐỘ BỐN MUÔN NIÊN

Thất thất động di lai phù thế sự

Quy quy bổ túc đề kháng nghi cơ.

 

THIÊN THIÊN ĐẠO dặm đường chơn lý

Thiện nhi tài đây chẳng khó gì

Đắp ĐẠO theo ĐỜI khuyên cải sửa

Trợ tức lữ hành đúng kịp kỳ.

 

Còn mấy chặng đường rán hỡi ôi

Dặm tràng mới chuyển nguyệt điểm còn

Cảnh đấy người đây ôi lắm đoạn

Đắp trợ cùng nhau hiệp đài non.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn