CÁC BÀI CHÚ NGUYỆN

18 Tháng Mười Một 202011:40 SA(Xem: 2096)


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 18 tháng 3 năm 2021 lúc 17:55 P.M.US.

CHÚ NGUYỆN GIẢI NGHIỆP

Rã rời thân xác phàm tâm

Đeo mang nghiệp lực quyết tầm cao nhơn

Hỏi qua mấy chuyện tâm chơn

Từng thời thiền đạo tiên nhơn chỉ đường

Hiệp hoà hai điển âm dương

Tương sinh định hoá ấn đường phát quang

Đản sanh trong cõi nhơn hoàn

Quyết tầm giáo pháp các hàng vô vi

Phàm thần phiền luỵ sâu bi

Tâm thân quyết tiến luyện trì lạc an

Càn khôn nối tiếp châu đan

Du hành một nghĩ ngũ quan phong thần

Bản môn thất đại hiệp dần

Bồ Đà Bát Quái liên tần thức tâm

Cung nghinh đạo chưởng dương âm

Nê Hoàn thức giấc thậm thâm nhiệm mầu

Thì thầm thất đại một bầu

Linh thông cung cõi ứng hầu vô vi

Thiên Tôn chỉ thị luyện trì

Tứ thần bản thể hồi qui một nhà

Thân tâm dầu có ta bà

Kim cang vững chắc bửu toà chuyển xoay.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 3 tháng 12 năm 2020 lúc 3:46 AM.US.

CHÚ NGUYỆN XIN TÀI LỘC

Tâm đời vọng bái Mẫu Hoàng Thiên

Mở cửa kho thiên phát lộc tiền

Phước báu vật tài trao chủng thiện

Hồng ân châu ngọc đến căn hiền

Nam mô điển Mẫu Diêu Trì chuyển

Bạch khẩu Thiên Hà hoá thiện duyên

Ngọc Đế sắc ban châu báu hiện

Thiên Toà tuyển chọn đúng nhân nguyên.

 

Lòng thành nguyện lãnh vật tài thiên

Ngọc báu thiên ban chia bốn liền

Thể tánh tâm thanh cao phần thiện

Đồng bào chủng loại thuận nhơn duyên

Châu hồng Đại Đạo Vô Vi chuyển

Mẫu Phụ tình thâm thất cửu huyền

Đạo thể tâm thân chung nghiệp thiện

Hoà đồng phước huệ hưởng Ân Thiên.

 

Thành tâm thẩm thấu phước ơn dày

Kỉnh nguyện Mẫu Thầy lộc đến tay

Nam nữ tựu hoà thiên điển chuyển

Âm dương toả rộng đất trời xoay

Kim tài vật phẩm đồng nguyên hiện

Đắc pháp chơn như hạnh đức tài

Nguyện thệ an lành đời đạo tiến

Thân tâm cung nguyện báu thường ngày.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 29 tháng 11 năm 2020 lúc 4:53 AM.US.

 

 

CHÚ NGUYỆN KỈNH THẦY

Định mắt trần gian thấy điển Thầy

Tâm thường trụ đạo thẫm điều hay

Thân đời cung nguyện hành y vậy

Ngọc Đế hoá sinh định chỗ này

Phước lớn lộc dày duyên thuận lấy

An nhàn thanh thái vững bền thay

Lành thay! con nguyện sinh trường mãi

Ánh sáng chơn tâm hiệp mắt Thầy.

 

Đến với Đạo Thầy dạ sắc son

Trường niên vĩnh cữu vẫn vuông tròn

Long Hoa chủng tử dương âm chọn

Thế giới Hoa Nghiêm thuỷ hoả đoàn

Bát Quái Khôn Càn thiên thượng hoán

Châu hồng nội ngoại chiếu đàn con

Thầy trao Thái Cực lòng son đón

Ngộ đạt nơi tâm thẩm thấu còn.

 

Đăng thiên chiếu diệu tự tâm sanh

Bước đạo Hoàng Thiên ngọc bửu dành

Định hoá chu kỳ thiên địa cảnh

Sinh dòng suối đạo được trường sanh

Đường đời đạo đức nguyền tu lãnh

Hạnh đạo chơn tâm dốc chí thành

Nhứt thể đạo thầy dung hữu cảnh

Trường quang chúng đẳng nguyện điều lành.

 

Lập tự văn ngôn kỉnh lễ thầy

Cung nguyền đắc pháp đạo tâm xoay

Thiêng liêng phổ hoá hào quang thấy

Hiện tại nơi tâm gặp được thầy.

Tái thế dương trần hằng sống vậy

Trên nền hạnh đạo đạt lý hay

Trường sinh nhất nguyện tam thiên thấy

Gởi điếu văn ngôn ánh sáng này.Ban Lễ của Tam Giáo ban GHTT cho ngày 18.11.2020 (ngày 4 tháng 10 năm Canh Tí). Hiệp Thiên Huyền Nam  Phương Vũ nhận bài và gởi đến Đức Ngài.


CHÚ NGUYỆN THỌ THỰC PHẨM

Thực tướng thiên nhiên túc thọ trường

Tâm lành chủng loại ngộ tình thương

Thân dung cảm ứng đồng tâm dưỡng

Thể cả càn khôn ngọc báu đường

Lạc tánh chay tâm đời đạo hướng

Chơn như diệu dược đất trời nương

Linh châu phước huệ hồng nguyên thượng

Thiện nghiệp hoá sinh tánh mạng thường.
 

Ban Lễ của Tam Giáo ban GHTT cho ngày 18.11.2020
(ngày 4 tháng 10 năm Canh Tí). Hiệp Thiên Huyền Nam  Phương Vũ nhận bài và gởi đến Đức Ngài.
 

CHÚ NGUYỆN THỌ THỰC THIỀN

Nam mô Thầy Mẫu Đại La Thiên

Chánh ấn Liên Sơn Pháp Bửu truyền

Thượng đức thời kỳ Quốc Khách chuyển

Càn khôn đoạn thế hiện nhơn tiên

Tam Hoàng hội tựu nguyên nhân kiến

Thọ dụng dưỡng sinh khí bửu huyền

Thực tập sẵn dành khi hữu chuyện

Tâm thân thấy biết đạo nhơn tiên.

 

Ban Lễ của Tam Giáo ban GHTT cho ngày 4.10.2020 (ngày 18 tháng 8 năm Canh Tí). Hiệp Thiên Huyền Nam  Phương Vũ nhận bài và gởi đến Đức Ngài.

CHÚ NGUYỆN QUAN ÂM NAM HẢI PHỔ ĐÀ SƠN

Võ trụ định phân điển khổng [không] quan
Âm thanh ánh sáng vượt thời gian
Nam Thiên giao hưởng càn khôn bản
Hải Hội Liên Hoa thất đại hoàn
Phổ hoá lượng từ hoà nội tạng
Đà hàm tam muội thẩm kim cang
Sơn Liên nhật nguyệt tâm không loạn
Phật Đạo như như thể vạn an.Ban Lễ của Tam Giáo ban GHTT cho ngày 4.10.2020 (ngày 18 tháng 8 năm Canh Tí).  Hiệp Thiên Huyền Nam  Phương Vũ nhận bài và gởi đến Đức Ngài.

CHÚ NGUYỆN TÂM NHÃN

Tánh ngã vô vi tự tướng đầu

Thân hoà võ trụ đạo thiền câu

Kim long sư mã Nê Hoàn thấu

Ngọc phụng qui lân bát nhã chầu

Mắt thấy lam kiều tiên cảnh hậu

Tâm nhìn chơn pháp dạ minh châu

Thiên nhiên tự tánh khai tâm khẩu

Thượng ngoạn thông linh thất đại cầu.

 
 

Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu ban cho GHTT hai bài Nguyện Trị Bệnh và Chú Thủy Diệu vào ngày 6.4.2020 (ngày 15 tháng 3 năm Canh Tí). Hiệp Thiên Huyền Nữ Thanh Ngọc Hải Huyền nhận bài và gởi đến Đức Ngài.

 

CHÚ NGUYỆN TRỊ BỆNH

Nguyện thế giới một câu một kệ

Xa lìa các khổ lánh chốn mê

Định phục thối chuyển bao nhiêu tội

Tiêu tan bệnh lành trổ Bồ Đề

Ngày đêm tự mình nương Pháp Trụ

Tiêu trừ tiêu trừ chuyển Lòng Từ

Xin nguyện Từ Bi ròng Tu Tập

Giải thoát giải thoát thọ Dược Sư

Rửa sạch lòng trần xin giải kết

Tiêu tai dịch nạn đều giải hết

Một câu tiêu tai dược tâm mãn

Không uế nhiễm đời giải vạn hết.

 

CHÚ NGUYỆN THỈNH THỦY DIỆU

Tịnh lạc tịnh lạc tịnh thủy diệu

Án Án Mê Mê Đế Tam Miệu

Bệ Sác Thệ Bệ Sác Thệ Xã

Tam Một Yết Đế Nẫm Tam Miệu

Án Ma Bát Di Tát Rị Tích

Ta Nạp Tạ Ra Hát Bệ Sác

Tam Miệu Tam Đà Di Ra Dã

Ma Ha Lô Kiết Độ Ra Tát

Đát Tha Đát Tha Yết Ra Da

Sác Xã Sác Xã Đê Có Ra

Hắc Đế Xác Thệ Đặt Ta Đạt

Tất Rị Tất Rị Đô Đặt Ba.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn