KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN)

08 Tháng Mười Một 202012:36 CH(Xem: 1678)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 19 tháng 07 năm Canh Tí (06/09/2020), giờ Tí.  Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.KINH NHÂN THIỆN
(MINH THÁNH KINH BẢO ẤN)THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN Lôi Ngũ Đình
THI THẦN hiệp quản thiên cổ linh
QUAN THÁNH hộ lịnh chuông hoàng chỉ
Trinh thắm chỉ chương hoàn vũ minh.
 
CHÚNG THÁNH NGŨ NHẠC đều hạ thế
THIÊN HẠ THÀNH HOÀNG một cảnh về
Tam giới tứ hải nghe hồi lịnh
Vất vả thế trần cảnh giấc mê.
 
THÁI THƯỢNG CHƠN TINH quay gót lại
Phù tiểu tứ nhi lượt giải khai
Xứ xứ khai đàng vận số tử
Chân Tể tối hiển niên Canh bày.
 
Hương tàn vâng mệnh bất ly thân
Giang san tài định cố chuyên cần
Xoay chiều tâm giải rộng soi thoát
Thiên Cao vô nhĩ luật quay thần.
 
Cao bỉnh khúc chợt QUAN THÁNH hạ
Tảo văn hoa phúc án thất ma
Ác giả tạo cao tuồng tiết
Hộ triều hộ quốc uy binh pha.

Khai thiên phổ độ linh trung trí
Kỳ luân vô hộ đức nghĩa khí
Ư Tây Thục vị nguy lược tố
Thiên Tôn hiện hóa tá lập kỳ.
 
Khứ Đế khôi khôi nhu thần kính
Nhựt bất vô ổn để rõ nhìn
Linh hầu QUAN THÁNH quay nhi tử
Cảm yêu HỘ PHÁP ĐẠI ĐẠO HUỲNH.
 
Thiện giả quan tước niên Canh ly
Thế nhân lưỡng lập cổ kim chí
Tồn Đạo tồn Nhân túc thiên thu
Nãi thị du vân cứu thế bi.
 
Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Từ
Linh Quang xác đại thống bất như
NGŨ HỎA LÔI CÔNG soi đường quyết
Hiệu lịnh Lôi Đình thủ bệnh trừ.
 
CỬU THIÊN NGUYÊN PHỤ TỬ VI CUNG
VĂN XƯƠNG VÕ KHÚC sắc lịnh hùng
Đế vị tùng thần kiểm sinh cập
Nan sản mỵ yêu Đẩu Chẩn khung.
 
Thượng Điện tất cung Tả VĂN XƯƠNG
Đất phúc lê thứ từ bi lượng
Thụ mệnh NGỌC ĐẾ tích tâm huân
LÔI THANH PHỔ HÓA THIÊN TÔN trường.
 
Kiết bạn thế nhân chi cực hình
VỤ MẪU thiết mạc phú tiên linh
Sinh linh xung tắc ư số kiếp
Thiên giả đạo kỳ giục thánh kinh.
 
Vận số thiên hạ cơn ngụy diễn
CÔ THẦN QUẢ TÚC diệt luân phiên
NHỨT KHÍ THẦN QUÂN thiên cổ sát
KHAI HÓA ỨNG LUÂN diễn đàn thiên.
 
Lãm xưng Tây chinh bách chiến nghi
Thập dư niên Canh bất túc kỳ
Duy trì Thế Giáo toan phong khởi
Bất khả cuồng ngôn vô nhĩ khuy.
 
Đế thiện hành sự hữu định tướng
Thu tam Thiên Môn ứng kỳ phương
Chiêu chương văn họa thần khải tấu
Tốc thời đảo quỵ khiết tịnh tường.
 
Tu thân vi bổn dạ vô ổn
KHỔNG MẠNH thùy tam nhứt đông đông
Oai nghi nghịch tử bất sân nộ
Đại Đạo trường tồn văn kinh môn.
 
Hữu long thiệt hạ qui toàn thụ
Tam xích gian xàm bất kiến ngư
Lựa tố tam phân vãn hồi số
Họa túc diệt hình ít đậu cơ.
 
Chủ Tướng Thần Quân chi pháp thân
Bách thiên chi kiếp minh phấn trần
LĂNG TIÊU TAM QUÁN HẠO THÁNH ĐẾ
Nhựt phù chỉ sắc [VÕ] KHÚC TINH nhân.
 
[Tử] Vi Cung hiệp quản VĂN XƯƠNG VÕ [KHÚC]
Tùy ngộ tùy sắc TRƯƠNG TIÊN vô
THÁNH ĐẾ hào khí đang tâm quán
PHỤC MA đàn khấu HOÀNG VŨ ĐÔ.
 
PHỤ NGUYÊN ĐẠI ĐẾ MẠC PHIÊN SÁO
Chuẩn giảm tiêu nan khai hóa cào
Âm khuê đan trúc tùy thân đái
Nan giục giả kỳ bổn ngất cao.
 
TINH TRUNG ĐẠI NGHĨA VỆ HÔNG TỬ
QUAN THÁNH văn chương mệnh thật dư
Nhân luân khương chính cào quân thánh
Hiếu nghĩa vi tiên vẹn ân sư.
 
Tạo kiến ư Tây minh lai khứ
Thần khải tấu ngã ĐẾ THIÊN từ
Tôn ấn kỳ lục đằng Đế thụ
Túc hạ ấu QUAN THÁNH minh như.
 
Tham luyến thế gian sao cho đủ
Chẳng qua ảo ảnh lối đi mù
Tỷ chăng năng Canh Thu vũ đọa
Tam sinh luân hồi khóa mạ ưu.
 
Nhi nữ thiết kế tâm mãnh tỉnh
Tự kỷ duy bả kiêu tịch bình
Hạ đao phẩu phúc lương tinh hỉ
Nệ mã lý phùng thiên giảm tình.
 
Phong hành thọ vĩnh đẳng phục khả
Giục tử giục cầu phụng Đế tha
Bất cải trơ nhĩ tuấn phụng Đế
THÁNH ĐẾ giáng lâm bách chiết na.
 
Đao QUAN lôi VŨ pháp trường đẩu
Miễn lực chúng thiện phụng hành cấu
Cấp tảo cấp tảo thân nhân thế
Mạc tác hồi đầu dĩ văn thâu.
 
Đế kinh bất khả thị vi khinh
THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN THÁNH sâu minh
Thiên điển nhĩ truyền trước trần thế
NGŨ NHẠC ĐIỆN THẦN ngũ hồ tinh.
 
VẠN PHƯƠNG THỔ ĐỊA tuân hành lệnh
PHÚC TÁO minh chương thế trần lên
VẠN THÁNH vung tấu sự khai lý
NGUYỆT ĐẨU ĐẠI TIÊN củng cố nên.
 
PHỔ THIÊN chi hạ giữ kỷ cương
THÁI THƯỢNG CHƠN QUÂN quyết soi đường
KIM TINH THÁI BẠCH chờ môn cửa
Củng cố vạn dân lập Trung Ương.
 
ĐẾ CUNG QUAN THÁNH linh hiển Thánh
Lâm phàm cứu vạn tử lương danh
NGỌC HOÀNG TƯ ĐẾ tìm đăng tác
TIÊN TRÌ CUNG giám xuất thần sanh.
 
CHIÊU QUANG THÁNH thưởng nạn cừu lãnh
Cãi tính hạ phàm kỳ hội Canh
QUAN VỊ THÁNH ĐẾ trung thần sắc
Trượng phu lương thầm xưng thần danh.
 
Đại trượng tứ hải tay long hổ
Trương Phi, Lưu Bị cổ pháp hộ
Kim phùng tu đãi đố ai truy
Lưỡng nhân thịnh tuấn ra oai vô.
 
HỒ ĐẾ huynh đệ lai đao thủy
Phá Hoàng ĐỔNG TRÁC LỮ BỐ qui
VÂN TRƯỜNG thần bất thiễm nhập thụy
LỮ táng vô tồn ứng vô nhi.
 
THÁNH ĐẾ lai trào hoa viên ý
Khướt ấn uy phong cơ thần quy
Ngũ quan hữu tướng tri năng cả
Thống binh quy kế khả thụ ly.
 
Chí thượng vô thắng hậu giả kiến
Thảo đường thùy túc KHỔNG MINH nguyên
GIA CÁT TƯỚNG tái mai còn chốt
Tam phân song ngoại ẩn cờ Thiên.
 
QUẢNG TUỆ mao lư năng kỷ chuyển
VĂN CÔNG nguyên thị mở toang biến
MÔNG THÙY tiên giác điểm sang canh
Tướng đường song ngoại tủa định quyền.
 
Cố thất tam yết đường cải húy
Thiên Môn tam đệ tứ xuyên vi
Lịnh bất hạ phàm chờ công cảnh
Trung lương hộ quốc dĩ tại kỳ.
 
Đỉnh túc tam phân xoay đầu đỉnh
Dĩ tại THÁNH ĐẾ vô mục kinh
Kim hoán Tiên Chúa Phật linh hiển
Đại nạn tái trần sai nhữ binh.
 
Vi thần tướng tướng GIÀ LAM THÁNH
THƯỢNG ĐẾ phong vi khó đoán rành
Ngũ Tướng thân lịnh giai nhứt thiết
Cung bổ hoạt mệnh trời bao quanh.
 
Bất xâm thiện tiểu nhi bất tố
Đông linh năng nhĩ Thiên Môn cố
Vân tướng túc hạ Đế thụ tam
Chi chăng nhĩ thính mạch huyết cơ.
 
Khôi khôi khúc trực chiêu chương tảo
Nhữ mục khuy tâm trời rộng cao
Tu thành bất khả tâm ám thất
Cuồng ngôn tiết thánh minh trí rào.
 
Tạng kinh lược sử THÁNH ĐẾ QUÂN
Mở khai diệu ý khiết tịnh lần
Tam canh phong khởi Đế tố lãm
Khể thủ đốn thủ nhân nam tuân.
 
Kinh truyền hạ giới cư thiên tải
THƯỢNG ĐẾ sắc lệnh nguyệt kết đài
Khai hồi đao nguyệt ngọa tàm mỵ
Thán thán kỷ san bao bước quay.
 
Tâm điền bất loạn nguy bất vạy
Đương tư bổ báo thiện cổ lai
Thông tác quân sử môn ngọ vặc
Tam công tức chí khâm năng khai.
 
Vũ mục tứ soái tương ly sử
Cung vĩ thế vi sáng tỏa từ
Vô thần bất diệt tâm như xích
Võ tướng xử hoan noãn bách thư.
 
Bất cung phụng tử nhị năng hiếu
Trọng trách quan hình quyền chi chiếu
Tốc cải chi vi Thánh chuyển minh
Thiên mệnh vô hóa đương triền điều.
 
Hi hiền hi thánh Canh niên thủ
Nguyên soái chứng liêm mộc bích thư
Lai thần dạ bất cần lai đáo
Thụ ta lai thật giả bất thù.
 
Vô dung TÀO lý điền địa dữ
Thế bại vận suy phen khổ nư
Hồi tạo tương phản bạc chủng cáo
Lưu thùy bất hạ muội tâm dư.
 
Khuyến khuyến lưỡng gót kham cung lễ
Canh điểm mãn tương THÁNH ĐẾ phê
Đằng vân giá vũ nguyệt phổ chiếu
Trở trở Thiên Đình di hoán về.
 
THÁNH KINH BẢO ẤN di thục ký
Cẩn cáo nhi minh nhập dĩ vi
Ân chi phụng hành hỏa túc diệc
Cung tả VĂN XƯƠNG thượng điện nghi.
 
Thiết tu đặt lập KINH NHÂN THIỆN
Du tuần trừ ác tính trung viên
Xứ xứ minh hiển thần ảnh tướng
Cao tiết thanh liêm ĐẠO GIÁO THIÊN.
 
QUẢNG THIÊN DIỄN CHÍNH VĂN HÙNG VÕ [LƯỢC]
PHỤC MA ĐẠI ĐẾ CHIÊU MINH nồ
ĐẾ QUAN QUAN THÁNH tái hiệp bổn
Hiện ứng thánh nhân Nam Kinh vô.
 
Lộng thủ phiêu đổ tam sinh hối
Thâu khư đáo xứ phản vãn hồi
Chúng thiện phụng hành hồi đầu ác
Vọng tưởng ngu manh trái ý TRỜI.
 
Vi Cung Đế nãi xuân thùy tướng
TÔ VŨ liệt kỳ thần tịnh lương
Thánh duyệt thành mỗ ô kỳ lý
THIÊN QUÂN khâm phụng sắc lệnh quờn.
 
Khẩu vương nhân năng ứng
Thần giai phân hiện thân
Bất mật phân vô hình
MINH THÁNH KINH bản hệ
Nhân tụng lễ thật tùng
Nghĩa tự trung cổ kim
Xác nhiên liêm định kế
Giả thống hệ bảo chi
Phùng đãi thùy thỉnh vấn
Như hữu phần nhân linh
QUẢNG TUỆ TINH NGUYÊN THÁNH
Tốc tốc lãnh duyên kỳ
Ân Đế vân như hữu độ dân
Giai đương kính thể tất thị phần
Kỳ nhân giả hiếu phi cuống đối
Tạm tạm lui giai giả từ nhân.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn