THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH LỊCH NGỌC TRUYỀN

20 Tháng Năm 20207:20 CH(Xem: 2299)
THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH LỊCH NGỌC TRUYỀN

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 29 tháng 4 năm Canh Tí (21/05/2020), giờ Mão, đàn tràng Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

Lời khuyến đời ca khích trung điêu
Dương gian âm phủ thưởng phạt điều
Một lý không khác tai nghe có
Thuật chuyện âm dương thấy khúc kiêu.
 
Năng bất tâm nhiên đáo thử nhiên
Xác hữu minh trung cảm ứng hàn
Vô vi lý ngỏ lâm tư đáo
Thiện sĩ năng hùng kế thiện ban.
 
Nghịch cảnh phân minh chi xuất lậu
Công hầu cực phẩm bất tương cầu
Thiên đường hữu lộ mau nhanh bước
Địa ngục vô môn thốn ám sầu.
 
Chỉ vị chi lậu bực thanh THIÊN
Gương báu sáng lòa tột bực HUYỀN
Đề cầm nhân khổ không thể giấu
Tam vô tư đường thấu trời nhiên.
 
Địa ngục không ngõ ra cũng bởi
Tất lòng theo đức tối phủ nơi
Mưu thần kế quỷ ắt xảo độc
Thì sa địa ngục tối tăm người.
 
Sanh bình hồ vị kham khám tính
Cập thảo nhiệm kỳ nhé lòng tin
Từ hồi thủ khướt nôn tâm bất
Thiên ban vạn khổ tỉnh thức mình.
 
Mạt quái đương tiền nhơn diện ác
Ngục hành không hở hạnh rọi cách
Tân thiết vô gián tất lầm sai
Thưởng khách hình oai chớ sai lạc.
 
Thọ Bồ Tát Giái vương pháp nhiếu
Âm tá không môn pháp bất nhiều
Phản tương nho thuật xét nhân thế
Thiên vọng bất lậu chẳng dung niêu.
 
Đọc sách Thánh Hiền dám đem sánh
Hại người lưỡi dối buộc gươm nhánh
Nhiều quăng tội lên nôi giả nhớ
Thiên vô tư khúc địa tư hành.
 
Không môn ngô kỳ phản tương sát
Giữ Giới Bồ Tát mười phần lạc
Miệng tụng lấy có phước không phần
Miệng tụng lòng tưởng Kim Cang phát.
 
Người đời không tin nhơn quả báo
Ứng dễ khinh lời Thánh Tam Bảo
Chê bai Phật Pháp tạo tội nhiều
Xem ta thử đoán lành dữ hiểu.
 
Người đời nghe mau liệu chọn lành
Trẫm xét rõ luân hồi không chánh
Còn trừ ra trọn lành không dữ
Hoặc ăn chay chơn tu thiện từ.
 
Thì Trẫm xử đoán từ tạm mé
Cõi Thiên Đường sáng lạng hồn về
Nếu lòng ai sáng láng về ngay thẳng
Thì hồn lên Thiên Đường lạc an.
 
Chốn địa ngục thấp dơ đen tối
Nếu ai lòng hèn hạ mê muội
Thì hồn sa địa ngục bị cầm
Nhân quả báo ứng biết cách dời.
 
Hoặc đời nào trả theo đời nấy
Lành cho hưởng phước chắc không sai
Cái ý nhiệm mầu ai biết thấu
Sao gọi đời nay chịu trả thay.
 
Đời nay đã biết làm chi dữ
Mà chịu trả họa kiếp trước trừ
Đời nay tuy chưa lành hưởng phước
Ấy là trả kiếp trước đó từ.
 
Thiên đường địa Ngục
Siêu đọa tại lòng
Đọa là tại lầm
Tự mình làm chủ
Nhờ tai sống cứu
Nói chuyện khuyên đời
Chẳng kính đất trời
Chẳng biết hổ thẹn
Ráng tu bổ đền
Còn như bố thí
Tội chẳng biết y
Xử định thế nào
Phán lời phong cáo
Đều cửa ngục hình
Khánh lương vô tình
Cải ác tùng thiện
Can đao hữu luyện
Bất giận nhơn hung
Chi thử bất tùng
Phân lưỡng nguyện hướng
Hồi đầu giai tưởng
Nhân thiện đạo vi
Lo tu nhơn kỷ
Ăn năn chừa lỗi
Nếu quyết tâm hối
Thì dữ bỏ đi
Bài kệ nho thi
Nội nha môn tử
Họa có công trừ
Huống chi nhiều của
Tội cũng dấy qua
Điều chi lắm dữ
Khắp nơi nổi xứ
Chết đói dịch mùa
Cho người vay của
Khắc bạc gắt gao
Độc hơn tội xảo
Không thể nào dung
Mắc tội luật cung
Cải ác tùng thiện
Rộng lòng y chuyển
Người nghe rõ tốc
Tạo phước bổng lộc
Ăn chay làm lành
Nghe lời CHA dạy
Cả đời thịnh an
Trái lòng nhơn tán
THƯỢNG ĐẾ vì lòng
Là thể theo lòng
Nhơn của Trời Đất
Đời cũng mau dứt
Nợ oan trái đầu
Thấu TRỜI qua mau
Thường trọng chữ hiếu
Dưỡng lo tu hiểu
Trẫm cũng rộng thương
Con nhà thiện lương
Hưởng vinh châu tú
Công danh hiển thụ
Cuộc sống an lành.
 
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ CHIẾU CHỈ BAN
Ban cho Bắc Đế luận trần nhi
Bất hiếu có hiếu thưởng phạt xét
Hoang loạn họa tai không an kỳ.
 
HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ LÀ GIÁO CHỦ
Báo ân sinh hiếu tập tự lần tu
TA mách cho đời hay trước giữ
Người đời làm dữ thoái hóa hư.
 
Ăn năn chừa lỗi làm phước tiến
Sảy bước lãnh về địa ngục liền
TA đã dọn sẵn trị ân xá
Giáng lời đem vào tạo phước duyên.
 
Dư phước đức con cháu được hiển
Miên viễn lành hưởng phước dương miền
Đời chớ hồ nghi lời TA nói
THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH LỊCH NGỌC TRUYỀN.
 
Ban ân xá tha tội ăn năn
KHUYÊN NGƯỜI NOI ĐẠO NGŨ LUÂN THÂN
Dạy nên là việc tu hành may
Giữ cho toàn vẹn trọn trăm đàng.
 
Trời sanh trong thế đổi dời thôi
Khó tìm thấy đạo mắt xem nơi
Nói đây dễ quá sanh thêm khó
NHƠN HIỆP THÀNH TOÀN ĐẠO CÙNG ĐỜI.
 
Dù nghèo nhưng khá chẳng điều gian
Ở đời biết xét giữ tâm nhàn
Trị nhà nhẫn nhịn dùng dung thứ
Sự nào mình phải biết đường càn.
 
Việc chi đều quấy cả thiên động
Tìm ra lẽ phải không phiền lòng
Biết lo tu tỉnh đời chi trách
Gốc là hiếu để giữ rành tông.
 
Thảo cha kính mẹ yêu thương kính
Ở đời phương tiện giữ lấy mình
Làm lành là gốc Bồ Đề Tát
Tùy cơ bố thí rõ nhơn tình.
 
Trọn đời tu phước lành ban mãi
Công đầy quả đủ chẳng ngoa tài
Ăn chay niệm Phật lòng thanh thản
Bằng không sao đặng thế trần hài.
 
Nhiều phương bố thí lắm thế nhân
Ai đành thí của cứu nguy trần
Chớ khi đói khát một cơn rét
Bữa cơm bát nước tốn nhiêu cần.
 
Người đời lo sợ chắt chiu của
TA khuyên bớt ngại tại thân chưa
Người ham mê của cõi trần thế
TA khuyên rộng tâm tu niệm chừa.
 
Giải hòa thoái chuyển răn khuyên giải
Tuy nghèo thương chúng giải cơn khuây
Bố thí lựa chi có tiền mới
Bày ra tích thiện tập ăn chay.
 
Công chi với Phật mà hòng ỷ
Dẫu cho niệm Phật tâm bất ý
Ích chi cho chúng mà hay nói
Dẫu cho niệm Phật ăn chay tỳ.
 
Tránh lành làm dữ tội đọa sâu
Lòng chẳng tịnh tánh bất nhơn cầu
Mãn đời niệm Phật chi công phí
Lòng chay khó lắm miệng ngoài tâu.
 
Miệng ngoài chi khó một đồng thí
Giàu có một thiên khó thí đi
Giàu sang một bữa chay truyền phước
Khó mà làm đặng thiệt rằng nguy.
 
Xứng ngôi chấp phận vẹn phần thanh
Còn như dân giả trọn niềm lành
Lo xong nhân thế giữ nghiêm luật
Gìn lòng trung tín mến yêu quanh.
 
Hết lòng hết sức lo tu đạo
Giúp người sửa lỗi lầm hiếu thảo
Chánh pháp tu hành khuyên thiên hạ
Ai tu cũng đặng biết gấp rào.
 
Ngươn Ba hoàn dựng nội mười hai
Từ mở mang trời đất nhẫn nay
Hồng trần còn mãi lăng xăng lắm
Người lành phải chịu tiếng đắng cay.
 
Chữ tam thành bạc công khá gắng
Muốn lên bờ phải thoát mê hằng
Niệm chữ từ bi lòng ghi mãi
Tu Tiên Đạo giữ cảm ứng năng.
 
Tánh lòng bá phải in một tiết
Nhắn với ai vi tâm tu thiệt
Năm hồ rộng biết lạ thần tiên
Muốn nên mình phải phàm tâm diệt.
 
Trời đất vui chơi ngoại cảnh thơi
Đạo Tiên Thiên lập đúng vị ngôi
Công cho dầy quả cao lòng thiệt
Dốc lòng đền chín cũng chưa ngơi.
 
Hành đạo phương chánh danh hậu thế
Tứ Ân bất phế nghĩa nhân đề
Hễ đạo người đừng chia phân cách
Làm sao cho biết đạo tứ bề.
 
Cuộc phù huê nhắm cũng cheo leo
Làm chi cho ngụy tâm bất theo
Đâu yến sơn ngữ chi chi quế
Người đời biết lấy đức không nghèo.
 
Bởi vì sanh chúng quá tự tân
Người đời phải học chữ tu thân
Cách chỉ mành nào đâu xa cách
Đạo muốn gần đường Phật báo ân.
 
Gẫm người vật máu xương không khác
Sao phải nở lòng giết, xiết, chặt
Câu rằng như quá bất phải tội
Ráng phải thiện tâm định an lạc.
 
Cõi Nam đã mở rộng cửa lầu
Muốn cho thấy đặng cánh thiên âu
Đèn chí hào gian luôn rực sáng
Thuyền bát nhã bốn phương lượn cầu.
 
Nước Ma Ha rửa sạch ba lòng
Rượu quỳnh hà mời khách Tây Đông
Tuy sắc thân hãy còn ở tục
Đặng một chén quỳnh vị khó thông.
 
Tiếng đờn thì tai lóng cho thông
Tiếng đờn tuy sắc diện mục đồng
Tiếng đờn riêng mới nhơn tự liệu
Tiếng đờn phước họa vô môn trông.
  
Đờn kêu họa phước vô môn
Đờn kêu biển lặng núi non chuyển dời
Đờn kêu ai còn mất nơi
Đờn kêu phải hiểu từng lời Linh San  
Đờn kêu ai dốc lo toan
Đờn kêu đóng cửa Tây đàng khóa then
Đờn kêu rằng biết đúng tên
Đờn kêu nguy giái lập nền thần khâm
Đờn kêu muốn thấy vương thầm
Đờn kêu bồi chí đức tầm huyền cơ
Đờn kêu vọng tiếc từng giờ
Đờn không dây kéo cuộc cờ khó nghe
Đờn kêu sáu vạn tập đề
Đờn kêu cửa bát Bồ Đề đăng san
Đờn kêu phù diệm nổi còn
Đờn kêu tu tỉnh hãy còn nghe qua.
  
Sóng muôn trùng còn đoái làm chi
Đọc tỉnh mê say niệm A DI
Say một cuộc bất tri nhơn sự
SÁU VẠN DƯ THU ĐẠO PHẢI QUI.
 
Văn thiện ngôn tai nghe tắc bái
Phải sao rằng chẳng phải bất lai
Hùm lên non rồng kia xuống biển
Mãn sáu thâu trải tám mốt đài.
 
Qua lời này tiếng hãy còn nghe
Sự thế phải biết thời vô kế
Tu thân thời vô lự vô tư
Thủ thanh tao thân ý tụ về.
 
CÓ DUYÊN GẶP TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Chín phẩm sen vàng khai thế hồ
Hồ sen ba ngàn công quả đặng
Đơn thơ chiếu hiển thân xác vô.
 
Bày tỏ huyền cơ chốn đơn phòng
Đờn không dây khải cõi hư không
Lưới trần Cực Lạc tạm khúc hát
Vô Bồng trăm năm giải chưa xong.
 
Sư thiên đường địa ngục rõ ràng
Làm lành làm phước chuộc tội thân
Công lớn thì theo Phật Tiên Thánh
Thượng Đế chỉ truyền các Thành Hoàng.
 
TỪ ÂN THƯỢNG ĐẾ BAN ÂN XÁ
Làm phước ăn năn tạo nhơn hòa
Nay khắc bản thêm TA cho tựa
TA nói ít lời nhơn truyền ra.
 
Trần lâm gia chánh cụm nêu danh
Hành thiện tu hành giữ cho thanh
Phước nhiều bởi dạ làm lành tánh
Đạo cả nhờ kinh giảng nghĩa rành.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn