DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM CANH TÍ

17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 5211)
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 25 Tháng 04 Năm Canh Tí
Ngày 17 tháng 5 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_37
 

Khắc rõ phiếm TRÙNG GIÁO tọa điền

Vô hình ẩn xuất CHIÊU đàn THIÊN

Ra vào giải khách tương sắc trợ

Lịnh cờ đồ thống lược đủ HUYỀN.

 

Phong lam năng lục ly bất phụ

Nhằm bước quỷ môn phản phân lưu

HUỲNH cơ thư pháp đời tàn thế

KHAI quờn MINH ĐẠO thập ký chương.

 

Lung thời loạn bố trần tiêu tán

Ai sai hỏi rằng giả chơn tài

Tuế tuế thượng tọa phong vân ẩn

Đồng thể nhơn chi hiển khương an.

 

Chuyên đái giai tận thiên nhai ngoại

Hữu tích vô không kế THIÊN lai

Môn thế khai giao đề phiên bất

Lạm PHỤ hảo phê thế chi đoài.

 

HOÁN HOÁN PHỤ KÝ HUYỀN KHÔNG ĐẾ

Bất PHỤ bất kỳ QUÂN tại tề

Phiên hình vô lậu HÀ cát kiết

Độ nhơn hiển lịnh GIÁO ĐẠO về.

 

Thần Tiên Thánh Phật phân cơ tới

Trụ túc vạn lành thể bản nơi

CƠ KỲ GIAI ĐOẠN KHAI MINH TRỤ

NGỌC BẠCH HỮU BIẾN CHUYỂN DỊCH THỜI.

 

THƯỢNG ĐẾ KHAI MINH HIỆN TRỌN THỂ

NGUYÊN GIÁO KỸ NGUYÊN TÁI HẠ VỀ

CHÁNH PHÁP THUẦN TÚY THANH CHIÊU TÚC

RA ĐÒ TRUYỀN TRỤ HÓA CHỈNH TỀ.

 

Tẩy trần buổi chót tan cơ cấu

Nhân thế thủ trung tiếp điển mầu

Chúng sanh biện luận danh MINH ĐẾ

CUNG THƯỢNG TRIỀU NGUYÊN RÕ HIỂU SÂU.

 

Xuất hiện QUÂN THỦ tam hành thể

NGỌC [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN] MINH CHIẾU lượng hậu bề  

Trung di vân ánh NGỌC CUNG xa

Nguyên chi bàn cũ tự khó hề.

 

Đảo điên khó trở bao nhiêu cảnh

Trần thế chúng sanh mùi tục tanh

Mắt khiêu như cá không thể thoát

Trở gió đảo điên thế gian xanh.

 

XUẤT TỪ THIÊN TỬ người bước đến

Tâm loạn ngã theo thân mình mệnh

Khó bước vào thiên động khó an

Kêu ai tứ phía Phật Môn đền.

 

ẤN KHAI THIÊN LẠC THƯỢNG CHIẾU LAI

Nói rằng nào khó hối tâm hài

Sóng gió bao nhiêu nay chắc dễ

MÔN ĐẠO HUỲNH KỲ CỬA THIÊN VỀ.

 

THIÊN TÒA VẠN CỔ PHÊ CHƠN THÁNH

Thuần dương điểm tượng kế đảm sanh

Lượng nói đề khai hành chơn bước

Mượn đó phục hồi trở chơn được.

 

Phẩm thiệt khôi quy nhược khắp châu

Hoàn nhơn trụ chánh tiếng bầu khâu

Tiếng đờn HOÀNG [CỰC] CHỦ thấu cung trí

Vô hư không phản hườn khắc khí.

 

NGŨ HUỲNH CÔNG tỏa bi giáp án

Mình có hoa nhân chính HỒNG BÀNG

Đương vọng tác tỏa sáng soi chiếu

Đơn tâm sắc nhãn nói công triều.

 

Hồi lâm phục đạo triều nguyên ức

Ba muôn hồi tỉnh kỳ khai lực

Người nghe khai độ bất phụng đình

Di đa khai khẩu chỉ giai linh.

 

Bao ngươn bao kiếp vịn ĐẾ THIÊN

Vào ra hồn trận khai [TRẤN] VŨ truyền

Nha nhê phong kiết nguyên không chuyển

Xuất điển bổ câu TÁI XUẤT HUYỀN.
 

[Ngọc Hoàng Thượng Đế Huyền Thiên Trấn Vũ tái xuất. Tái xuất đây là tái xuất lần ba, đúng như huyền khải nhiều năm về trước]

 

Tu lòng mộ đạo thoát xác

Tu cầu hiện thật không tranh hờn

Tu lánh kiếp khổ biết hồi tỉnh

Tu hiền Thiên lộng trở thoát cơn.

 

Chí cả người tu tại cái thân

Chí tu nghe nói học chuyên cần

Chí thành vô đạo quy tụ hống

Chí bước toàn năng hiểu lọc lần.

 

Thiện tâm tu học bồi trí sáng

Thiện hiện ẩn thân dạy khách đàng

Thiện nhìn thấy rõ đời tạm giả

Thiện chí hiệp nhơn khổ chẳng màng.

 

Học thiện nhân tâm giữ chính mình

Học ĐỜI cùng ĐẠO chí anh minh

Học tu đạo đặng vô hóa biết

Học trì bảo hộ tự thân bình.

 

Nhơn tâm tu thiện học đạo thiền

Nhơn đạo hiền tùng thủ cầu nhiên

Nhơn vi lực hiện khôn chở chúng

Nhơn lược ĐẠO ĐỜI học chữ hiền.

 

HÀNH TÂM VÔ đạo năng chuẩn khẩu

HÀNH GIẢI GIÁO PHÁP khởi hiệp cầu

HÀNH TRÌ THIÊN LỊNH ngày cuộc đạo

HÀNH THẾ NHÂN TÂM quán tầm sâu.

 

Hỗn loạn thế nhân TRỜI biến đổi

ĐÒ RA THẾ độ tốc trụ đời

Thao lược tẩy trần hiệu tầm rõ

Thế cuộc trước sau tang biền thâu.

 

AO LUNG CHỈ CÓ MỘT SEN BÁU

Mọc giữa sình bùn nặc mùi hương

Tới ngày bông trổ đầy hương khấu

Chữ tâm hướng thiện chịu nhục vinh.

 

Cuộc sống thế gian thảm cùng sầu

Tu trì cơ Đạo nguyên chơn hiệp

Tỉnh bước cửa môn hiệp lực cầu

THỜI SUY QUỶ LỘNG PHÁ CHÁNH PHÁP.

 

Có thân nghiệp chịu phải đối đầu

Tu chơn đột phá đạo vững chắc

NHẤT QUÁN CHƠN TÂM giải phá sầu

LỤC TRẦN THANH TỊNH cần quán xét.

 

Nhân duyên tâm diện sắc huyền mầu

 

Sắc tướng sắc không thân vô ngã

Giai không tứ đại mới giải cầu

Hồn thân bóng gởi bao nỗi chứa.

 

Hoạch định THIÊN TÙNG đất trời Âu

Phú thác ƠN TRÊN chờ thời cơ

Xuân qua Đông lại cơ xoay thấu

Rạng tỏ danh nêu LUẬT CHÍ TÔN.

 

Luận chung bao việc thế gian

Trần đời tạm giả biết đàng nào đi

Ngược thời dậy cuộc sầu bi

Lập đời đã đến chung kỳ rã tan

Tàn nguy nước lửa thế tàn

Nhân sinh chưa rõ ngỡ ngàng hậu lai

Một giây một khắc an bày

Cuồng xoay nhân thế còn ai trụ đời

Lập đời sắp đến chuông hồi

Mau tỉnh trần mộng kẻo rơi đầu đài

KỲ BA XUẤT LỘ HUYỀN KHAI

Vận hành thời vị phùng lai xuất kỳ

Xét kỳ màn lọc tường y

Chi bổ chi giác chuẩn kỳ luật khai

Giả đời giả cảnh tuồng hài

Xem coi thấy trước buồn thay thế đời

Phen này đã hết chớ lơi

Cuộc cờ phút cuối nơi nơi thảm sầu

Cạn sâu tại thế lưỡng cầu

Khôn ngoan sự tác học câu diệu hòa

Chờ cơn xấu động thuyền ra

Đời này thủ diệu an hòa lành tu

Vô vi chưa toại thế phù

Tạm dùng đò phướn không hư trụ nền.

 

Đón chào khách lộ khai phong tỏa

Thủ diệu đời ngược vô hình hóa

Từ độ tái lai tầm sen báu

Bảo khứ tốc hạ thế vâng đà.

 

Túc kỳ nhi tái sự

Tùng đáo tự trực kỷ

Thiên ban ký nhiên ân

Thủ diệu toan tợ chiến

Lụật đoạn Thiên bích thoái

Tri năng tại bất kỳ

Nói pháp trí thâm diệu

Bất toàn hiệu MINH KHAI

Đoan hạ lai bất thịnh

Hồi hồi thính CHÁNH ĐẠO

Vi tác thảo KỲ THIÊN

Chánh pháp duyên nghe thấy

Kỳ tự xoay tương nhập

Thánh Tiên Phật khả từ

Toại rõ sự chung xoay

Diệu trầm khai tâm thính

Phong sở lịnh bất hòan

Tâm truy năng thuyết giả

Như như hạ thiên y

Vô dĩ thị giai hiện

Biến hiện hiện biến hiện

THIÊN tự HUYỀN lâm cẩn

Ngoạt liễm phản vô nhân

Cư sự phân di giả

KỶ CƯƠNG HẠ DI THIÊN

THỐNG DỤNG HUYỀN LƯU CHIẾU

NHỨT CHỈ KHIẾU TỪ TÂM

CHI NGÔN KHÂM CHI ĐẠO

Đương tự hảo khôi phong

Nghiêm nghị môn tự hiển

LẠC thử chuyển bất lư

DI dĩ như tai lạo

Tác hiệp hạo ra tuồng

Vũ đồng môn vững pháp

Đốn xét LẠC chuyển cơ

Thủ chắc thơ đăng lộ

Đối đầu bổ tri ngẫu

Bật trí thấu hiển vai

Tiếng cơ bày bảo tự

Hành trụ thử vận chung

Khấu khấu QUÂN MINH TRIẾT

Hành vận tiết thanh linh

MỆNH TRỜI hình vô tướng

Trình hiệu lượng MINH HOÀNG

Liệt vong đàn phụng cánh

Điện LẠC đảnh DI minh

VỰNG KỲ LINH CƠ ĐẠO.

 

KIM QUI vàng lộ ánh nguyệt cung

Tam lượt đình tứ tương thủy phùng

MAI VÀNG vô ảnh túc thời THIÊN

QUI điểm lâm tuyển Mộc hoạn trùng.

 

Vô hiệu trái phải QUI MAI ấn

Phù hy hồng bảo tông bổ cung

QUI VÀNG xuyên tứ phùng La Trận

MẠCH TỰA HUYỀN KHÔNG VẠN TRÌ LUÂN.

 

Trấn Quẻ Lôi báu đoan Canh giữ

Cựu Xuân đáo Hạ phong trưởng hư

Giang vân bất túc từ bỉ thử

VÀNG QUI phụ hợp thịnh ấn từ.

 

Diện tọa bộ tam khứ vô kỳ

Truy đương vận thế định cuộc quy

Hồng bảo phó đề quý phước lai

Cảnh thư HUYỀN LỰC vô ẩn tái.

 

QUI VÀNG, XÀ MÃNG khoái vai kề

Đồng diện THIÊN TÚC HUYỀN NGỌC TUẾ

Tuế tuế NGỌC MINH lậu cơ ban

MAI QUI tề khướt tại thế đàng.

 

NGŨ KỲ VƯƠNG trỗi nạn lâm khổ

Mọi dạ thế nhân học cách đồ

Nhiên thiên cung đẩu hồ bạch thủy

QUI MAI kề kế xuất hồng uy.

 

Phải trái trái phải thùy ngưỡng thống

VÌ TỔ HUYỀN KHÔNG TRẢI CẢNH HỒNG

Nhớ kẻ gió lai lần vẹn trung

MAI VÀNG QUI tất nhành bổ lung.

 

NGUỒN THIÊN bóng mới phụng chỉ THIÊN

QUI quy chào đón người khác hiện

Mi động bước tung chuyển đón chào

VÔ HÌNH NGỌC TỎA KHAI HUỲNH ĐẠO.

 

Khương khương sơn khách dạo đáo lâm

QUI VÀNG phỉ hạ xuất ngoạt thầm.

 

Ngàn năm một kiếp người sanh tái

Vận thế tạm nương nỗi niềm ai

Vô thường đến rồi đi bất chợt

Thiên La nối liền khổ thế hài.

 

MAI QUI lung mở đón chào khách

Phân bổ ly cơ truy nan cách

Xuân xưa phương thảo QUỐC xuất hườn

Hay không ai xa thấu điển mạch.

 

Túc cũ Xuân giữa long bạch nghiệt

Thời kỳ vong tồn tùy phận duyên

Thao lược hữu đức chung rào gấp

Phàm tục ngày qua cạnh đảo điên.

 

Tùy duyên tùy phận MAI QUI chuyển

Cảnh tuồng dòng chảy ngặt mình nhiên

Chơi vơi thuyền đã rời cập bến

DIỆU HUYỀN vô ảnh chờ khách hiền.

 

Một chuyến HUYỀN khang mở THIÊN KHAI

Hồi ý ĐẠI ĐỒNG định ấn hài

Cảnh hay phương điểm bởi căn mạng

Khép cổng công hầu thức tỉnh ngay.

 

Mượn tạm xác thân giải nan hành

Càn khôn xuyên tử xuất di nhanh

Lai tiền KỲ TỔ cùng đường thể

Chỉ lo thế sự không hạp thành.

 

Vô biên Phật Pháp dọn đường sẵn

Đục trong nào giống cảnh THIÊN GIANG

Ngược xuôi nhân thế ghi soi trí

Khắp cả trời Âu vì đạo căn.

 

[Thiên Giang = Thiên Hà = Thiên Báu = Thiên Cước = Thiên Bình  là một số trong rất nhiều danh xưng mà Vô Vi dùng để ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên]

 

Tuy QUI MAI VÀNG hữu năng trí

Thấu thực hư chứa tuổi vạn thiên

Lướt thuyền sông cập bến vinh trì

Khai thùng mở cột chiều mơi chuyển.

 

Tuy QUI MAI VÀNG ngày đêm thị

Ai thấu huyền linh lên định kiến

Phận MAI QUI đưa khách giai kỳ

Dầu trái gió điển ân HUYỀN chuyển.

 

Bể ngạn can tạo hóa lập kỳ

Kim quang chiếu cơ thừa HUYỀN chuyển

Nhận âm thinh nan giải thủ y

Xoay thời đại vô thủy khiếu huyền.

 

Tạm tựa cánh sen chiếu gương soi

Tạm lui thanh điển dạo khúc hồi

Tạm lời văn pháp thâm tình ẩn

Tạm kết đêm nay một mảnh đời.

 

HUYỀN MINH CUNG CHUYỂN PHÁP GẦN XA

NGỌC ĐÀI KHAI ĐẠO LẬP KỲ BA

HUYỀN CUNG CHUYỂN TỰ PHƯƠNG ĐỘ THẾ

AI BIẾT SỰ TIÊU CÕI NHÂN HÀ.

 

Đảo điên điên đảo tiêu sự tàn

Phán rõ trong tay nguy chúng tan

Thế giới bầu linh NGÀY TẬN THẾ

Điện ngọc lưu san diệp lộ hoàn.

 

HÀ lai báu diệu phúc lạc an

HƯNG thịnh Bồ Đề trải ánh vàng

QUỐC sự năng ĐẠO từ ân hóa

MỆNH THIÊN SẮC THỂ ĐẠI CHÂU TOÀN.

 

THÁI ÂM chỉ ĐỨC huy sắc tướng

KIM định khai đuốc từ toại đường

ANH minh phát tỏa màu rực sáng

DIỆU DIỆU NƯƠNG CUNG SẮC AN KHƯƠNG.

 

KIM giới cảnh trần báo hiệu lai

SƠN đình bước tới đức ân tài

HUỲNH đạo hạnh suốt an tịnh lạc

CHÂU quế nhành sen nở tươi thay.

 

THIÊN lòng chuẩn ý kết xác thân

CHƠN TỊNH đổi thay sắc thể trần

ĐỐI chiếu theo Đạo, hiểu thông suốt

CẢM tác nói, nghe Đạo Từ Ân.

 

Tây nhựt phong hảo MỘC tác dấu

Xét soi can qua chưng tứ cầu

THIÊN HIỂN GIÁNG TRẦN BAN PHONG GIÁ

Trăm lịnh điểm thơ phúc lành chầu.

 

Tạm lui SẮC CHỈ truyền lưu thế

Chúc Canh Tí sang chuyển Bồ Đề

Vô hình hội đón CHƠN LÀNH đến

Lui tạm khúc trần trở lai về.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 964)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1443)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1173)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1412)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1333)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1527)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1954)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1615)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1859)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2611)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1993)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1505)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1528)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2941)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2508)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2773)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2711)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4256)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5594)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3703)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3630)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3872)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4544)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4492)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4387)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4753)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5671)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5307)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5334)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5857)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5668)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5746)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_39.