THIÊN THƠ THÁNG 3 NĂM 2020

27 Tháng Hai 202010:57 SA(Xem: 10906)

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 27 tháng 2 năm 2020 lúc 02:23 A.M. US.

 
ĐÀI TÔN CHÍ CẦU

ĐÀI Thiên quang điển dịch càn khôn
TÔN lệnh phẩm cung được bảo tồn
CHÍ ĐẠI GIÁNG LÂM VỀ BỔN ĐẠO
CẦU hoàn biến chuyển mở Thiên Môn.

HẠ PHÀM GIÁNG ĐIỂM ĐIỆN HUYỀN KHÔNG
THẨY MẪU chuyển xoay cõi đại đồng
BỬU PHÁP tự thân tĩnh điển sóng
Thất cầu tịnh luyện hiện châu long.

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO CÓ BAO LÂU!
Cửa Đạo mở khai thấy nhiệm mầu
Liên giáo bấy lâu THẦY điểm thấu [Thầy = Thượng Đế]
Pháp tâm tiếp nối chí cao sâu.

THUYỀN "KHÔNG" BÁT NHÃ ĐƯA VỀ
NAM PHƯƠNG CỨU ĐỘ CẢNH QUÊ NHƠN TRẦN
[Trần = ý nói trần gian mà cũng đồng thời ám chỉ họ TRẦN]

Hiệp bàn rốt ráo [với ông] Đạo TÂN
Vòng tay xây mới điển tần đại căn.

Buổi Ngươn Hạ nước phong biến chuyển
PHÁP XUỐNG TRẦN ĐỘ TẬN HÓA DUYÊN
Ngươn này hiện Phật Thánh Tiên
Từ trường điện sóng SƠN LIÊN hữu hình (Sơn Liên = Tam Giáo Tòa)
Bút pháp CHÍ ĐẠI HOA LINH
TÔN THIÊN ĐẠO LỆNH CHÚNG SINH TỊNH THIỀN.

Tâm tánh thức thần chơn tĩnh huệ
ĐỔI CÁCH TU Phật tánh cận kề
Hoà đồng trường điển tân huê
Điều hào tâm thức hướng về Hoàn Cung.
[Nê Hoàn Cung = đỉnh đầu]


Tâm tịnh thức hướng về đầu đỉnh
Tọa Thiên Môn khai hoá đồng tâm
Tập thiền chay tịnh dương âm
Hoà theo hơi thở liên tầm sóng Thiên.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 27 tháng 2 năm 2020 lúc 02:24 A.M. US.

THÔNG ĐẠO TỌA ĐÀI
THÔNG hoà tiền kiếp ngộ NHƯ LAI
ĐẠO GIÁO THIÊN KHAI BẠCH NGỌC ĐÀI
TỌA định hội đàm cùng Thất Đại
ĐÀI CAO ĐỨC TRƯỞNG hiệp hoàn khai.

Chung dòng điển mới chiếu trần gian
Ngọc đỉnh chơn nhân tĩnh tọa bàn
ÔNG ĐẠO TIÊN ÔNG thiền định áng
CHÍ TÔN THƯỢNG ĐỨC, nói TÂY AN.

Cho xuống đạo thuyền cứu chúng sanh
CĂN THIÊN XUỐNG THẾ CỨU DÂN LÀNH
Hai ba bốn tám thay phong võ
Thời đại toàn cầu kết nối nhanh.

MỤC THỊ PHẬT TIÊN THÁNH ĐỘ DÂN
Chủng tâm tánh thiện đức tương tần
Mỗi điển sóng từ cần nhiếp ấn
Gội thân xác hữu điển THIÊN ÂN.Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 1 tháng 3 năm 2020 lúc 05:16 A.M. US.

VẤN LỜI HUYỀN KHÔNG

VẤN đáp Thiên Nhơn pháp định thiền
LỜI thơ đồng đạo hoà tâm Tiên
HUYỀN vi định tuệ thu tần điển
KHÔNG chấp, đoạn mê, bát nhã liền
Sen bửu hiện hành tâm thất điển
Huệ năng thiền tịnh tĩnh hoa liên
Vô vi thường hoán pháp liên thuyền
Thân thất đại hoà tâm PHẬT diện.

Kỳ đạo tánh hợp hoà thế giới
Bắc đông Tây pháp chỉ một thời
Nam Thiên cửa đón nhiều nơi
CHƠN KHÔNG vạn đại thế đời lạc an
Thiện hành pháp cú diễn đàn
Vòng xoay võ trụ CHUYỂN hàng THÁNH VƯƠNG.

Khoa bổn giáo phát ngôn BẠCH NGỌC
Nhận lời mời THIÊN THƯỢNG CAO ĐÀI
GIÁNG phàm thị thực ĐỨC NGÀI
LUÂN truyền giáo lí NHƯ LAI trở về
Câu bát nhã thiện hành trần thế
HOA VÔ ƯU TRỔ quả cảnh quê
Đường qua tâm PHẬT liền kề
Thông hành Thập Thiện bồ đề ghi danh.

HUỲNH MẪU ẤN KỲ HỘI MỘC THIÊN SƠN

HUỲNH kỳ điểm chữ ấn trao tay
MẪU chuyển đại căn đến gặp THẦY
ẤN bút đặt tên vừa nhận thấy
KỲ Hương Sơn Bửu hiện điềm hay
HỘI đàm THẦY MẪU trên trang giấy
MỘC đỏ nền vàng đã huệ ngay
THIÊN địa nhơn gian hoà điển đại
SƠN Liên Vạn Đại pháp bài này.

Tiếp nguồn chơn điển thiên cầu
Thành tâm vận chuyển đạo mầu Thượng Ngươn
Bổn tánh phước huệ nhơn quờn
Lai nguyên điện não Liên Ninh thất cầu
LONG HOA thu gọn một bầu
Càn khôn chuyển dịch đạo mầu không gian
Tam thanh PHẬT MẪU điện quang
Toà Chương xuống thế hiệp đàng Đông Tây
Lực từ hấp thụ điển THẦY
Giao thoa cung cõi trời mây từng miền
Định thần hấp thụ trường nguyên
Tinh thông tam cõi nối liền tâm thân
Hiệp nhau bốn trụ điển tần
Hai lần hít thở xoay dần não cung
Liên kết các tuyến Tuỳ, Tùng
Pháp luân chuyển vận nối vùng Hoàn Nê
Mở khai cửu khiếu qui về
Vòng châu dịch chuyển cảnh quê thái bình
Tâm minh trí não tái sinh
Lôi Âm trở lại phát sinh tuyến Tùng
Cửu Trùng tiếp nối [Nê] Hoàn cung
Hạnh tâm trí lực các vùng đổi thay
Thọ thiền ngộ thấy ĐỨC NGÀI
Bổn lai điển điện trùng lai hiện trần
CHƠN NHƠN BẠCH NGỌC thiên tần
Hành thông Bát Quái phước ân hữu hình.


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 5 tháng 3 năm 2020 lúc 11:05 A.M. US.

LỰC THIÊN NAM BẠCH
LỰC LỊNH CỬU CUNG với ĐỨC NGÀI
THIÊN ĐÌNH TRIỆU GẤP hạ phàm KHAI
NAM ĐÀNG mở cửa chào TAM ĐẠI
BẠCH NGỌC liên ninh nghị bản bài
Đão hải lục châu vòng cửa ải
Thập tam BÁT CỬU chuyển THIÊN ĐÀI
CỬU TRÙNG ấn điện MẸ THẦY khải
Cung ứng hoàn cầu được chuyển lai.THIÊN ĐÌNH SẮC PHONG LỤC THẬP TAM THƯỢNG
THIÊN miền Nam ĐẠO chuyển dời CON
ĐÌNH miếu chùa am hiện diện còn
SẮC mộc võ cầu từng khúc đoạn
PHONG thành Nam biển điểm thành non
LỤC châu thanh gọn vi tần đón
THẬP NHỊ ĐỒNG/đồng liên xuống ĐIỆN LOAN
TAM GIÁO hạ trần nhìn tuyển chọn
THƯỢNG Ngươn hoàn thể đại lòng son.


Chú thích:

1) Lục = sổ sách


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên 3 bài ngày 8 tháng 3 năm 2020 lúc 05:03, 5:27, và 5:23 A.M. US.

CHIẾU TÔN QUI HỘI

CHIẾU trình tam CHÍ ĐẠI CÀN KHÔN
TÔN lực MẪU quang diện bảo tồn
QUI đổi THIÊN nhiên thành đạo bổn
HỘI ĐỒNG THIÊN ĐẠO Bửu La Môn.

Sắc phong NGỌC ĐẠI chuyển bài
LÔI ÂM cửu bát thất hai đạo đàng
ĐỀN HỒNG huệ lực huyền quang
Triều Giang sơn điển bảo bàng chuyển ngôi.

Tam thập lục diện đồng giáng pháp
Bửu Ngọc Châu hội triệu quân quan
Thiên ban sắc Mộc rõ ràng
Đồng chung gốc định chuyển sang phương này.

[phương này là phương Tây = Hoa Kỳ]
Tây Đông hiệp xứ Huỳnh Kỳ
Hai ba bốn ấn lực THẦY, DIÊU CUNG
Học trò NGỌC TỬ đạo TRUNG [NGỌC TRUNG TỬ]
Xuống đây lĩnh việc từng vùng liên ninh.

Tam niên ĐẠI hiện ẩn mình
Đổi tên chuyển ngữ thông linh Thất Cầu
NGỌC HOÀNG, Tiên Phật ứng hầu
Hai ông thượng phẩm ĐẠO MẦU Rồng Mây.

BẠCH NGỌC THIÊN ĐẢNH [ĐỈNH] cùng THẦY
Hiện thân giúp dạy ngươn này trứ danh
Thiên hành động đến TAM THANH
Bốn năm sáu bảy điểm thành BÁT TIÊN.

Chín cung PHẬT MẪU liên thuyền
Mười phương luân chuyển SƠN LIÊN HỘI ĐỒNG
GIÁO TAM vận chuyển nửa vòng
Luân tròn thái cực hoà đồng đài thiên.

Thập nhất nhị đệ tiểu liên
MƯỜI HAI ĐẠI ĐIỂN ĐỒNG TIÊN xuống trần
Thập Tam tiếp lực sóng tần
TÒA ĐÌNH tại thế KIM THÂN HIỆN TIỀN.

Nhập môn xuất Mộc các miền
Hai mươi bước sóng dọc nghiêng đồ hình
Tam Thiên lục đại tương sinh
Thủy phong hỏa thổ tịnh bình độ dân
Chung quy chính diện điển tần
Giáp ngay thượng đỉnh Thiên Ân thực hành.

 

 

GIÁO TOÀN KIM ẤN

GIÁO gởi THIÊN NHƠN lực chỉ này
TOÀN châu lục địa đảo thành xoay
KIM bài TIÊN THƯỢNG cho xuống thấy
ẤN Mộc tượng trưng điển NGỌC THẦY
HUỲNH ĐẠO KIẾN ĐỜI, Thiên định vậy
HỒNG QUÂN LÃO TỔ chính phương TÂY
Mộc nhân nhận lịnh tầng không giấy
BẠCH NGỌC TÒA ĐÌNH ấn chỉ đây.

 

 

ĐÔNG TÂY ĐẠI HỘI

ĐÔNG Phương tiếp chỉ LÃO HỒNG QUÂN
TÂY giới kiến phong điển sóng tần
ĐẠI ĐẠO thượng kỳ khoa giáo ấn
HỘI ĐỒNG TAM [GIÁO] ĐẠI chuyển THIÊN TÂN
Bắc Nam hoà đạo tường tâm tận
Liên Đạo khôn càn với thượng dân
KỲ BỬU SƠN LIÊN giao chỉ vận
Chuyển hoàn tâm thể ứng hoa vân.


Đàn giờ Tí, ngày 17 tháng 2 năm Canh Tí (10/3/2020.  Đàn tràng Nam Thành (VN).  Tiếp điển xuất khẩu: Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền.

 

LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT)
NHẮN GỞI NGÔ TUẤN KIỆT CHỦ NHÂN THIÊN LONG SƠN

 

Giả chiết năng tri quới chu không

Lữ lữ đồ nhiên hiện xuất hồng

Kiền cầu phúc hỷ giai tự giáng

LIỄU LIỄU biến thâu vận kỳ công

Vô vô kiến bạch KIM MẪU thế

Nhập thệ xác trần LÀNH thị phi (1)

Luận kỳ luận giải lãm phong lý

Phục lịnh ẩn hình cốt lai về

KIM NHỨT KIM HOÀNG PHẬN lập đón

Tự bất lịnh phê chính CAO PHONG

Lâm san kỳ luật duyên cơ cảnh

Rũ sạch phụng cầu lượng kết thông

HOÀNG HOA KIM NHỨT từ chiếu luận

Tự đề tự xuất khải khải tuân

TÂY THIÊN KIM THỐNG giai tài trí

NHỨT NHỨT PHẨM cao chiêu cờ bàn

KIM vinh đài trụ sen trong báu

NHỨT NHỨT HUYỀN khai liên chủ thâu

KIM khai oai sắc vô trình tiếng

Phẩm tích CUNG DIÊU rực sắc màu

Sang kỳ đáo hạ Tây Nam lộ

Khứ hướng vân thiên hữu đề vô

CAO hạ giáng chỉ Tây Nam Việt

Hút điển dạ thu ngôn tuyệt hồ

LIỄU LIỄU vai tuồng pháp đồng lộ

Túc thụ tri ân mở lực vô

HẠNH LIỄU vân du ngõ lùa thế

Cơ màn kỳ phục cảnh chiêu đề

PHỤNG CHỈ KIM HOÀNG thể di tái

Xem rõ bổn vi chiêu phẩm khai

Một thâu rần rộ nay tận tuyệt

Tiếc tiếc phù nhơn bả yểu duyệt

Bất sự bất tề thiết cơ động

LIỄU chiếu kết tương thiên HẠNH phong

Hỗ lạc tại cốt phong thiên chuyển

KIM NHỨT KIM NƯƠNG HOÀNG TỪ THIÊN

Tây Nam đồng hóa miên miên phổ

Thới phủ quan khư võ đồng vô

Nhiên nhiên phục tất ngộ kỳ hiệu

Bất chỉ nhơn minh bảo xuất liêu

LIỄU HẠNH, HẠNH LIỄU phiêu xuyên lộ

Liên thân tái diễn khứ lãng đồ

Phiên phiên chi vận CƠ THIÊN LỊNH

Phùng mạo LIỄU lưu hóa nguyệt minh

Thủ vai ứng hoạt ninh khương thái

KIM KIM NHỨT đạo nhiệm sự tài

Thấu lạc trận động xây Long Đạo

Bất hạ thâu Càn DIÊU DIÊU đào

Thật diệu quảng khái chào di ngộ

Thế tái dựng kỳ tạo tế bổ

Khả thử hiệp vui vô triều phấn

KIM NHỨT KIM chỉ kỳ phục dạng

Túc khẩn biến năng vạn kỷ phong

KIM HẬU CỬU DIÊU bất biến năng

NHỨT hiện cửu châu ĐẠI KIM HOÀNG

KIM giai diêu lộ du phước hảo

Hậu lẫm hiệu từ chủ cung bang

NGÔ châu tự sắc khoan thiết khán

TUẤN khả mong cầu thử chỗ quan

KIỆT bất thủ động quyết công đỉnh

Lãm tưởng cầu Thiên bất đáo sang

Định định tùng thực giai cạn thính

Khuyên vọng ao về mạc chí linh

Vô lặng tự cán minh vô lộ

Ảnh ảnh không không luận trụ minh

DUNG NHI LIỄU hạ ngôn khuyến đáo

KIM HOÀNG NHỨT PHẨM hiện tác vào

Vô lưu hườn cốt lai thị chuyển

Cung nhập trở lai vi kiểng chào.

(1) Ngọc Lành, một thiên danh khác của Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền được Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho trước kia.


 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên 3 bài ngày 11 tháng 3 năm 2020 lúc 22:31 P.M. US.  Nội Dung: Các vị nhận lệnh Bạch Ngọc Kinh, Ngọc Đảnh Chơn Nhơn và Quân Sư đưa thiên binh thiên tướng vào PHONG TRẬN, rồi báo cáo tình hình.  Diễn ra trong 3 ngày 9.3.2020 - 11.3.2020.

Nhắc lại lời huyền ký của THƯỢNG ĐẾ năm xưa:

"Ngày kia, tại xứ VIỆT NAM, Trời lập BÁT MÔN ĐỒ TRẬN có 8 cửa: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Hào quang sáng chói nửa lừng trời thì bá đạo hoàn cầu thấy hào quang, sang phá trận cho tiêu tàn, giành làm bá chủ. Trận Bát Môn của Trời lập, chính là THIÊN MÔN TRẬN người tu một ngàn năm vào trận khó ra. Thiên Môn Trận thâu hồi bá đạo vào Bảng Phong Thần, đó là Phong Thần thăng Bảng Kỳ Ba đó các con! Như vậy thì bá đạo hoàn cầu thấy hào quang kéo sang phá trận đều bị tiêu diệt, hồn lên Bảng Phong Thần hết cả.  Vậy thì bá đạo không phá nổi đồ trận của Thầy. Thầy mới thống nhất mà giáo truyền Đại Đạo khắp cả thế giới năm châu vũ trụ, chẳng phải truyền [các mối] đạo ngày hôm nay đó các con!"  (Trích Dẫn 1, trang 5, Tam Nhật Đàn, 17/2/1935).BẠCH THIÊN CHẤN ĐỊA

BẠCH NGỌC TÒA NINH giữ trận này
THIÊN nhân địa giới thực hành ngay
CHẤN trung tâm TRẬN PHONG không đáy
ĐỊA khảo duy tồn trận gió mây
Định kiến phong sơn Dịch Huyết thấy
Đồ thơ đã chuyển rõ tầm tay
Bát Tiên thập diện y hành vậy
Quái vận hành tâm đã chuyển xoay.

 

CẦM PHẦN CƠ TRỜI

CẦM điện Lôi Âm bình chấn nguyên
PHẦN Thiên chấn ải giữa tam miền
CƠ bàn Bát Quái vòng trần thế
TRỜI đất chuyển xoay Phật Thánh Tiên
NGỌC ĐỈNH CHƠN NHƠN Đỉnh vào thất điện
Hoàng Kỳ sắc lịnh ẤN LIÊN SƠN
Hạ phàm nhân kiệt tung hoành diễn
Chiếu sắc Thượng Ngươn tại đại miền.

 

THƯỢNG PHONG BÁT QUÂN

THƯỢNG kỳ lĩnh chỉ đã hai hôm
PHONG kiến diễn nhanh TRẬN PHÁP gồm
BÁT cửa THIÊN MÔN vào đạo bổn
QUÂN thành chấn được ải trung môn
Thập thiên nhân định lai trào nội
Nhị Đệ chuyển đường hướng tiếp tôi
Đạo Đại Sơn Kỳ chuyển khẩu tới
Sư Quân cầm trận THẮNG thâu gồm.


 

 Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 15 tháng 3 năm 2020 lúc 00:27 A.M. US.

HẠ TRẦN TẦN LONG

HẠ phàm cơ chuyển điện Đồ Thiên

Tâm Huệ Phước năng sở hiện tiền

TRẦN thế chuyển tần không Nhất điển

Châu thiên Ngọc quế lộ HUYỀN THIÊN

TÂN y lĩnh hội LONG kỳ chuyển

Đá lịnh SƠN Trùng Cửu điện liên

LONG thân thập diện duyên cùng tiến

Hội tựu linh thần hảo đệ duyên.Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 17 tháng 3 năm 2020 lúc 16:44 P.M. US.

TẢ GIÁNG ĐIỆN TÂM

TẢ hửu bình nguyên giữ cửa Thiên
GIÁNG tâm thiền điển hiện thân tiền
ĐIỆN tần sóng não thời luân chuyển
TÂM đạo thượng điền đảo địa tiên
Thân lễ y tiên đồng nhất tiến
Toà Thiên diễn cảnh đến đài liên
Hoa Kỳ sắc chỉ tam gia hiện
Long trượng Bát Đài chuyện mới yên.

 

HOÀN THÁNH ĐỨC ÂN

HOÀN Thiên Hậu Thổ viễn li tâm
THÁNH ĐẾ THƯỢNG an Đạo Giáo tầm
ĐỨC độ cùng dân chung Ký Sấm
ÂN lành hội ngộ chốn thiên lâm
Thanh mai chào gọi thân hoà ẩm
ĐẠO MỚI chuyển tần võ thượng âm
Thiên Thượng triển khai trào giáo phẩm
Miền HOA LONG HỘI thoát mê lầm.

 

TAM GIÁO ỨNG PHÂN

TAM thiền đức huệ hạnh Liên Sơn
GIÁO Cửu Bát cung ngươn thượng quờn
ỨNG chứng thiên tâm không sóng gợn
PHÂN kim gạch nước rõ chơn nhơn
Bình Thiên Tân Quốc phương vân hớn
Nguyên lịnh NGỌC HOÀNG rõ thiệt hơn
Đại Cán Lôi Âm la bầu lớn
Lệnh THIÊN ĐÌNH ký phải hoàn đơn.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 20 tháng 3 năm 2020 lúc 11:45 A.M. US.

HỒI BẠCH NAM THIÊN

HỘI điền Thánh Đế dựng cờ xanh
BẠCH tượng kỳ phong chấn cửa thành
NAM Bắc Tây Đông vào cửa Thánh
THIÊN Càn thất đại ứng Nhơn sanh
Ngọc Đài phong ấn Chơn Nhơn Đảnh
Cửu trận thế trần viễn biến nhanh
BÁT QUÁI TIÊN THIÊN truyền lực mạnh
Môn quang chiếu sáng khắp dân lành.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 21 tháng 3 năm 2020 lúc 11:47 A.M. US.

CHUYỂN RUỘNG TRÙNG ĐÀI
CHUYỂN lời tam đệ đến điền viên
RUỘNG trại năm xưa diễn đạo truyền
TRÙNG Cửu Thập Tam vào chánh điện
ĐÀI Thiên Bát Quái đáo nhân tiên
Phẩm cung chư vị THẦY trao chuyển
Bạch Ngọc Tòa Ninh MẪU giáo khuyên
Hạnh Huệ Trí Tâm tiền hậu luyện
Đức dày lộc mới độ trần niên.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 07:37 A.M. US.

ĐIỂN BÁT TIÊN CHUYỂN

ĐIỂN THẦY linh MẪU ứng công quang
BÁT quái đổi tên tới các hàng
TIÊN Thánh Phật tầm chờ thấy dạng
CHUYỂN hành tám cửa Thất Cầu sang
Đổi tay ấn đỏ nhìn tia sáng
Tầm tay THẦY MẪU viễn Tây Đàng
Giữ tâm PHONG TRẬN theo ngày tháng
Bảy tới định kỳ bác vệ lang.

 

NGŨ TAM TỨ HOÀN
NGŨ hành chuyển đảo đến THIÊN MINH
TAM giáo ngũ quang hoán chuyển mình
TỨ đệ phái yên vào nhận lịnh
HOÀN cầu thay đổi sáng mơ tinh
CỜ HOA khai trận liên thành định
Giáo chỉ tiên sinh phủ hoả sinh
Tốn khảm đài can hoa cửu đỉnh
Cung Li dịch lý hoá sơn linh.

 

LUẬN CHUẨN THẬP NHƠN

LUẬN đàm PHẬT TỔ giáo tám phang
CHUẨN mực đài hoa hội điển vàng
THẬP Nhị Tiên Sinh về điện sáng
NHƠN gian cần hiểu áng HUYỀN quang.

Nhận lịnh HOÀNG THIÊN gởi đại đồng
Tập tuồng hạnh đức huệ linh thông
Đồng tâm tri đạo liên thuyền rộng
Thế giới bình an tại chợ đông
THIÊN ĐẠO hoa sinh tâm bất động
Viễn hành Thuỷ Mộc hoá HUYỀN KHÔNG
Cần chuyên phát sóng tần không rỗng
Đổi chuyển tâm linh nhận Lạc Rồng.

Hải triều kim thủy mộc nhân tâm
HỘI ĐẠI LIÊN CHÂU thất bửu tầm.
Liên đạo hữu hình cùng điển sấm
KỲ HOA chung chuyển mỗi dương âm.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 23 tháng 3 năm 2020 lúc 07:14 A.M. US.

LIÊN ÂM PHỤNG KỲ

LIÊN Sơn ẩn chấn CỜ [KỲ] HOA
ÂM LÔI chuẩn lịnh THIÊN TÒA ngọc châu
PHỤNG Hoàng chuẩn mực đạo mầu
KỲ KHAI HẢI HỘI toàn cầu chuyển xoay
Thiên binh thiên tướng đủ đầy
Cung Li bát quái mời THẦY đứng tên
LONG HOA ĐẠI HỘI thuyết nền
Ghi trang giấy trắng tại Đền Vô Vi
Hoàn cầu PHẬT MẪU DIÊU TRÌ
Ứng cung phẩm vị liên chi NGỌC HOÀNG
Phẩm hàng các Phật Tây Đàng
Thiên binh, vạn Phật, Thánh sang châu KỲ

[châu kỳ = lục địa Hoa Kỳ]
NGŨ CHI HIỆP NHẤT huyền vi
Lục châu chuyển hiện thế thì hiện linh
OAI THINH lực điện tái sinh
Hoàn châu tại thế liên ninh sách trời.Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên ngày 23 tháng 3 năm 2020 lúc 11:56 A.M. US.  PV nhận lệnh Huyền Không ở nhà suốt tuần này để "làm việc".  

ĐỒNG HOA THẾ TIÊN

ĐỒNG môn triết lí DỊCH HUYỀN CƠ

HOA đại sơn trung diễn cuộc cờ

THẾ giới đại đồng hoà phụ trợ

TIÊN Ông giao chỉ DỊCH BINH THƠ.

 

SẤM [Trạng] Trình nhiều chữ khó thông ngôn

KÝ bút hồi sinh được bảo tồn

KỲ lịnh Thiên Đài trong đạo bổn

HOA giáo diễn trình đủ pháp môn.

[Khoán Thủ: Sấm Ký Hoa Kỳ.]

 

Phục kỳ lịnh chỉ ĐỨC NGÀI

Hoa Kim THÁNH ĐỨC liên đài càn khôn

TRUNG MÔN trận đánh bảo tồn

THIÊN OAI VÕ TRỤ linh tôn NGỌC HOÀNG

Đàng giang chuyển trận chơn đan

BÁT QUÁI thiên đảnh phát đàng giới thiên

LỊCH TRÌNH ĐỊNH VỊ RÕ RÀNG

Hai dòng huynh đệ Tây phang Đông thành

Cửa NAM THIÊN đảnh chuyển tranh

Đông Tây BẮC ĐẨU chuẩn hành lịnh ban

Tam Nguyên nhất đỉnh cơ bàn

XOAY TÂM ĐẢO TRẬN LẤN LÀNG CÕI DƯƠNG

VÔ VI lực lịnh CỬU NƯƠNG

Cầm cân công lí TÒA CHƯƠNG GIÁNG TRẦN.


[Ghi chú: Từ ngày 09/03/2020 tới hôm nay nhiều trận đánh trong vô vi nối liền với chuyện hữu hình diễn ra trên dất Mỹ, là Trung Môn của Thiên Môn Trận, và khắp thế giới.]  Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 23 tháng 3 năm 2020 lúc 17:46 P.M. US.   

 

BÁT QUÁI THIÊN HOẠT

BÁT đại Tây Đông chuyển địa cầu
QUÁI ĐÀI điện điển khắp năm châu
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC đồng tâm khẩu
HOẠT động li tâm xuất khẩu chầu.

KHAI CHUYỀN CHÁNH PHÁP ĐẠO TRỜI
THIÊN HUYỀN TUYỂN GỌI THAY LỜI GIẢNG XƯA
Ứng hầu cung nội Tam Thừa
Giáo truyền chánh pháp kịp vừa thời gian
THIÊN TAM CHỈ RÕ TÂY ĐÀNG  [Tây đàng = Hoa Kỳ]

Huyền thâm diệu pháp điển quang xuống trần.

ÔNG CHẤN ĐẠI hội bàn thấy chuyển
Lửa nước mây hội tựu địa tiên
Thất miền võ trụ đại liên
Ứng hầu BẠCH NGỌC Phật Tiên Thánh Thần
Tam môn cửa khẩu điển tần
MƯỜI HAI ĐẠO ĐIỂN thiên ân MẸ THẦY
Bốn ông TỨ TRỤ chuyến này
Một ông hết phép một thầy về quê
Tiên bang Phật Thánh cận kề
LONG HOA ĐẠI HỘI hữu tề BẮC CUNG
Chín sông rồng phụng Cửu Trùng
Chiếu về TRUNG TRẬN tại vùng TÂY NAM. [miền Tây Nam bộ]

THIÊN NHẤT dạng một miền chấn yểm
Đảo hoành cung trục đứng trục ngang
Thiên ban sắc lịnh rõ ràng
Truy cơ luận đạo NAM HOÀNG XUẤT CHINH.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 25 tháng 3 năm 2020 lúc 5:51 A.M. US.

CHIẾU ĐIỂN HỒNG QUANG
CHIẾU chỉ thiên bang lịnh NGỌC TÒA
ĐIỂN tần Thất Đẩu chuyển luân xa
HỒNG tâm PHONG TRẬN tay cầm áng
QUANG phổ trường quay CHẤN QUỐC nhà.

Tiểu thời phụng lịnh điện TAM GIA
Hiệp sức cùng nhau chuyển trận già
ÔNG LÃO về đây HOA [KỲ] luận cả
Đại điền vững mạnh ĐẾ cùng CHA.
[Đại điền = Hoa Kỳ; Đế = TT Hoa Kỳ]


NGỌC toả vạn ninh chấn BẠCH TÒA
HOÀN CẦU THAY MỚI hiệu cùng TA
Giao cho Thủy Mộc tranh hùng tá
Chỉ dụ hôm nay phải thuận hoà.

Tự dưng sắc lịnh THẬP TAM
TIÊN ÔNG viễn chuyển đất làm Tây Phang
[Thập Tam Thượng Thánh đều có mặt trên đất Hoa Kỳ để hành sự theo thiên cơ]

Hiệp ban bốn cửa đạo vàng
Hai ông Thủy Mộc chọn đàng hiệp chung
Tam cung chín chữ đảo cùng
Về quê chấn giữ Cửu Trùng là đây.

Mạch vận nước triều quang hạ bút
[mạch vận nước triều= mạch vận triều đại của quốc gia]

Phát đồ thơ TA chuyển tâm xoay
Lịnh bày nay đã đặt tay
Ra oai ÔNG ĐẠI định ngày cuồng phong.

[Ông Đại = TT Hoa Kỳ]

 

 

THIÊN DƯƠNG HỒNG ĐẠI

THIÊN binh vạn tướng vô hình
DƯƠNG ÂM QUYẾT ĐỊNH THÁNH MINH XUẤT TRẦN
HỒNG tâm đảo trận xa gần
ĐẠI miền TÂY GIỚI đăng tần lộ cơ
[Đại miền Tây giới = Hoa Kỳ]
XUẤT CHINH THIÊN ẤN BÀN CỜ

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHUYỂN CỜ ĐẠO TÂM
Thiên thơ đang chở mạch ngầm
ĐẠO TRỜI ĐỊNH RÕ THÁNH TÂM GIÁNG TRẦN.

Hiện trận triển trời quay đất chuyển
Đảo càn khôn dẹp hết trần nhu
THIÊN ĐÀNG NGỌC ĐẢNH CHƠN TIÊN
CÙNG ÔNG THẤT ĐẠI XUỐNG MIỀN CỜ [KỲ] HOA.

HIỆN NĂM [5] HÔM NGÀY ĐÊM TÁ MƯỢN

DIỄN TUỒNG ĐỜI PHONG THỦY HUYỀN CHƠN
CHỢ ĐỜI MƯỢN NGỌC BÚT THIÊN
LÀM NÊN LỊCH SỬ PHẬT THIÊN NƠI NÀY.

Nay tổng kết trận trời đất hiện
Kiết hợp cùng bốn cửa Bát Cung
Tây Đông Nam Bắc Cửu Trùng
Chấn ngay long mạch tại vùng Bắc Đông.

Thế gian cuộc Mộc đại đồng
Cùng chung sóng điển Tiên Rồng ÂU CƠ
LẠC THƯ ĐỒ HỌA VẪN CHỜ
HUYỀN CƠ ĐÃ CHUYỂN BINH THƠ ĐÃ TRÌNH.

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 26 tháng 3 năm 2020 lúc 7:14 A.M. US. 

 

MÃ KHÓA KHÔNG GIAN

MÃ QUI thu gọn tại nơi đây
KHÓA hết VÔ VI bởi lịnh THẦY
KHÔNG động không di không nhận thấy
GIAN thiên với địa hiện liền dây.

Khớp lịnh MÃ QUI chuyển địa hình

[Mã = Ngọ, chiết tự gồm chữ Nhân nằm ở trên và chữ Thập dưới.  Qui = qui hồi = trở về. Mã Qui chuyển địa hình = ứng vào câu "có THẦY Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh" của Trạng Trình. Chữ THẦY ở đây cùng nghĩa với chữ THẦY THƯỢNG ĐẾ trong kinh thánh CAO ĐÀI.]
Mật đồ đã định cởi thông linh

Khẩu khai tâm điện HOA THIÊN tĩnh
KỲ ĐẠO nơi này chuẩn THẬP SINH.
[Chuẩn = chuẩn bị. Thập = Thầy Nhân Thập. Sinh = phục sinh]
Chuyển dời các vị VÔ VI
Về ngay tọa độ hoá vì chúng sinh
Các cung các điển của mình
Hành tâm lực lịnh bửu linh vô hình
Tám cửa bát cung đã trình
Long lân qui phụng hiện hình không gian
Càn khôn KỲ hoá HOA đàng [Hoa Kỳ]
LIÊN BANG QUỐC KHÁCH các hàng thiên binh
Chuẩn lịnh khai chiếu NGỌC ĐÌNH
Ký tên khẩu bút THÁNH MINH XUẤT TRẦN.Hiệp Thiên Huyền Nữ Bửu Liên Hoa, đạo tràng BSKH TĐQN nhận lệnh Huyền Không Thiên Thượng hành sự, gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 25 tháng 3 năm 2020 lúc 23:45 P.M. US

 

Nguyên Văn:

"Chương trình làm việc Toà Đình QN, Lập Bát Tiên văn sớ kính trình, vận hành khắp bốn biển năm châu, do Ân Sư cùng đồng đạo thực hiện, trong chương trình có thông điệp của Quốc Nội, cô [kiểm duyệt vì lý do an ninh] Bửu Liên Hoa chấp bút và đọc bài. Xin chuyển đến Hoàng Nhị Thiên, Toà Đình Quốc Ngoại."

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tứ Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương Phật.

Nam Mô Di Lạc Vương Tôn Phật.

 

MẬT BÁO CUNG TRIỀU

Cơ mật HUYỀN THIÊN

Ấn ký CHA truyền

Căn tiền phụng chỉ

Thiên cơ huyền bí

CHU KỲ CANH TÝ

CƠ ĐẠO VÔ VI  

Lục Tỉnh Nam Kỳ

Phụng y sứ mạng

Tuyển chọn lọc sàng

Dự hội TAM HOÀNG

Cầu an bá tánh

Trấn giữ chi nhánh

Địa huyệt BỬU KỲ

Tuyển chọn vô vi

Tầm tri chuyển kiếp

Âm dương hoà hiệp

Thông điệp huyền cơ

Văn sớ binh thơ

Bàn cờ THIÊN QUỐC

THẦY đóng ấn sắc

Bố trận THIÊN LA

Pháp bảo NỮ HOA

Diệt tà qui chánh

Đạo hạnh thâm sâu

Không phải tìm cầu

Vào chầu THÁNH CHÚA

Bế pháp ẩn chùa

Không bùa không phép

Vận công thanh tịnh

Tiếp ứng vô hình

Vẹt màng vô minh

CHÚA THƯỢNG HỒI KINH

[MỚI] THỊ HIỆN HỮU HÌNH

An ninh khang thái

Thị hiện Bồng Lai

Chiêu mộ anh tài

Ra oai cứu chúng

Ngày 27/2/2020 ÂL

 

CHUYỂN CÀN KHÔN

Biến chuyển kinh thiên cả địa cầu

Sát phạt nhả nhồi khắp năm châu

Luật trời nhồi nhả gồm thâu

Quỷ khóc thần sầu Tiên Trận lập ra

Vận hành khổ não bá gia

THIÊN MÔN BÁT [QUÁI] TRẬN mở ra hội kỳ

Ngàn năm đáo cơ huyền bí

Thầy truyền pháp đạo sĩ nhu y hành

Trao dồi tâm Phật cho thanh

Qui nguyên căn tánh Thầy dành vị ngôi

Âm dương giữ trận song đôi

NGŨ LÔI ÂM TRẬN phá hồi đạo gian

Kim thân nghĩa cả trung can

NGỌC HOÀNG hạ giới vững an Phong Thần

THIÊN TÔN BÁT QUÁI định phân

HOÀNG MẪU xoay chuyễn phân cung định hào

Phụng hành sứ mạng Thiên giao

Tuyển chọn thanh lọc đưa vào Bát Tiên

Đức Tài phẩm hạnh căn duyên

Cốt Tiên hạ giới trần miền phụng y

Thiên Môn khai mở đúng kỳ

Thầy vì nhơn loại phục binh THIÊN TRIỀU

BÁT TRẬN thị hiện Trần Điều

Vận hành Thiên Địa thỉnh KIM DIÊU TRÌ

Huyền cơ thần chú chuyển xoay

Vòng quanh môn trận ngũ hành cắt hơi

Tam vòng Trời Đất đổi dời

Thiên Môn khai mở đổi dời Thánh Tiên

Thầy về mời gọi hạc tiên

Cứu khổ trần miền thoát khỏi nạn tai.

 

BỬU SƠN KỲ HƯƠNG

BỬU báo Thầy trao rất nhiệm mầu

SƠN minh nguyện thệ rõ từng câu

KỲ ba khai mở Long Huỳnh Hội

HƯƠNG trần toả ngát khắp năm châu.

 

Trận pháp bày ra hầu THẬP QUỐC

Đại kỳ cửu thất hiện huyền vi

NGỰ NGÔI TỐI THƯỢNG MẪU DIÊU TRÌ  

THƯỢNG THIÊN XOAY CHUYỂN CÀN KHÔN TRẬN

BÁT QUÁI TRẬN ĐỒ HỘ BÁT TIÊN

Qui hội bổn tánh căn nguyên

Sấm giáo Thầy truyền tuyên thệ hy sinh

Thầy truyền thanh lọc đội hình

Thất Thập Hiền Nhị tâm linh hao mòn

Tầm chữ lòng sắc dạ son

Thầy ngồi suy ngẫm héo hon dạ lòng

Hạ màn tìm chở xuồng dong

ĐƯA VỀ CƠ ĐẠO HUYỀN KHÔNG LẬP ĐỜI

THIÊN TRƯỜNG TỨ GIÁO ĐẠO TRỜI

Thiên Môn khai mở Long Thiên ứng hầu

Tứ Linh sứ mạng phò chầu

Tầm sâu luyện pháp trở về nguyên căn

Đạo hạnh đầy đủ chức năng

NGŨ LÔI ÂM TRẬN TÂN DÂN DIỆT TÀ

ẤN SẮC TRUYỀN PHÁP NỮ HOA

LINH TIÊU CHUYỂN KIẾP TINH HOA QUI HỒI

ĐÚNG KỲ GỐC MỌC BA CHỒI

PHỤC NGÔI TIÊN ĐẾ ĐẾN HỒI ĐÁO KINH  

THIÊN TRIỀU NỘI NGOẠI TÂM LINH  

CƠ PHÁP VÔ HÌNH GIẢI CỨU CHÚNG SANH

Chuyển xoay thiên địa rung rinh

Thiên la bố trận chúng sinh bay hồn

BỬU SƠN PHẬT QUỐC TRƯỜNG TỒN

HƯƠNG KỲ BAY KHẮP CÀN KHÔN ĐỊA CẦU

Ba kỳ trở lại ứng hầu

Tầm sâu tâm pháp khí hoà âm dương

Hy sinh phụng sự TÒA CHƯƠNG

Linh quang toả sáng PHẬT DƯƠNG ra đời

Hành tinh Thiên Địa đổi dời

TÂN DÂN THÁNH ĐỨC thảnh thơi an nhàn

Ngày 28/2/2020 ÂL

 

THIÊN BIẾN VẠN HOÁ

THIÊN MÔN TRẬN PHÁP CỬU THIÊN ĐÀI

BIẾN đổi ngũ hành buổi sơ khai

VẠN niên trở lại khai Bàn Cổ

HOÁ độ nhân hiền thoát nạn tai.

 

Chuyển xoay Cửu Phẩm Liên Đài

Cửu long chuyển kiếp kiệp chầu Thiên Môn

Tứ Tượng Bát Quái Càn Khôn

Phân ra tám cửa trường tồn Đại Nam

Cung CẤN ải Đông Bắc GIÀ LAM  

Thiên Long trấn ải Nam Phương Cửu Triều

KHAI THIÊN CƠ ĐẠO TRẦN ĐIỀU

VƯƠNG HÙNG CÙNG VỚI THUẤN NGHIÊU CHUYỂN ĐỜI

Tứ hải NGỌC ẤN LINH TIÊU

Càn khôn bố trận xoay đều bốn phương

KHAI MÀN THỊ HIỆN PHẬT VƯƠNG

ẤN THIÊN MỞ KHẮP MƯỜI PHƯƠNG ĐỊA CẦU

THẬP QUỐC qui hội ứng hầu

Tiên căn Thánh cốt chung bầu BỬU SƠN

Kỳ ba ấn sắc TÀ LƠN

CẤM THIÊN khai hội THẤT SƠN cơ huyền

MƯỜI HAI SƯ ĐẠO, BÁT TIÊN,

SƯ VẢI ban truyền phục vị hồi kinh

[NGUYỄN] TRUNG TRỰC điều động lãnh binh

Phụng sự vô hình trấn giử Nam Kinh

Tình Hoa ngoại nội tâm linh

Út, Châu, Phi, Mỹ vô hình thuận qui

THIÊN MÔN TRỐNG ĐIỂM BA KỲ

LONG HOA KHAI HỘI VUA THÌ MINH VƯƠNG

MÙNG MƯỜI GIỔ TỔ PHẬT ĐƯỜNG

ÂU CƠ QUỐC MẪU NHÀNH DƯƠNG ĐỘ ĐỜI

Thiên tai dịch bệnh khắp nơi

Binh đao bá đạo kể sao cho rồi

Núi xương sông máu ngập trời

Dòng châu Thầy chảy đổi dời Thánh Tiên.

Ngày 2/3/2020 ÂL

  
 
  

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 26 tháng 3 năm 2020 lúc 9:30 A.M. US 

 

THIÊN THỊ TẬP TOÀN

THIÊN ĐÌNH không thấy Thánh Thần Tiên
THỊ hiện hai cô Thánh Điện liền
TẬP áng long thiên chờ duyệt tuyển
HOÀN nguyên chơn điển tại trần miền.

Nhìn tầng long áng còn nguyên
PHẬT MẪU NƯƠNG TIÊN đổi tiền kiếp căn
HỘ thân PHÁP CHỦ thượng tầng
Nhìn xem sổ sách chỉ cần viết tên
Định liền GIÁ THÁNH phải đền
Chuyển sang bên trái ghi tên Thánh Thần
LONG VÂN chuyển vận nhiều tầng
Hai tầng song đấu một lần hồ sơ
ĐÊM NẰM GIẢI MỘNG ĐỒ THƠ
Ghi trình trần thế hiện cờ ĐẠI TAM.

 

PHÂN ĐỊNH KỲ THỜI TÂN DÂN THÁNH ĐỨC

PHÂN minh chính trực rõ tài danh
ĐỊNH đạo chơn tâm Phật Thánh dành
KỲ chuyển nguyên căn hoàn thể tánh
THỜI giao điện não hiệp nhân sanh
TÂN Nhơn Thánh Đức tâm thiên đảnh
DÂN hưởng thái bình phước lộc sanh
THÁNH MẪU TIÊN NƯƠNG chào cận cảnh
ĐỨC CAO THIÊN MỘC được tương lành.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5273)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5797)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6887)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5938)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6683)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9970)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7262)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10539)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9452)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.