SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH

11 Tháng Hai 202012:11 CH(Xem: 1636)

SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH


Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 9 năm Kỷ Hợi (07/10/2019). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.PHẨM MỘT: HOÀNG MẪU SÁM

 

PHẬT MẪU SẮP BẢNG TIÊN SỐ RẰNG

KỂ TỪ NAY ĐẾN SAU THUYẾT NA

CÚNG VÍA MẬU KỶ NHỨT NIÊN TRỌN

BỀN LÒNG MẬU KỴ TRÚNG MÙA TĂNG

KỆ RẰNG VĂN PHÁP KINH SÁM HỐI

MẪU BAN PHÂN SÁNG SUỐT CÕI ĐỜI

KINH THƠ SÁM HỐI MẪU HOÀNG CƠ

VẠN LINH KHẮP CẢ CHẲNG SÓT NÀO.

 

Mẹ thương con rơi dòng lệ chảy

Chốn cõi trần mắc phải lưới xan

Lỗi lầm con phải vươn mang

Ngày đêm sám hối xin van thoát nàn
Con có biết trần gian đau khổ

Khổ trăm đường con cố giăng tơ

Làm sau cứu được con thơ

Mẹ ngồi chờ đợi con thơ trở về

Mong tất cả thoát mê trở lại

Hội Long Hoa Mẹ khải đàn kêu

Nhìn người tài đức xoay chiều

Ai người cứu vớt phong điều về sau

Thời kỳ tận mau mau tu vững

Dời gót đi Ta dụng lời ca

Phật kêu Thần réo gần xa

Điển quang chiếu diệu đâu là Chúa tôi

Đố ai biết cổ xưa Lão Mẫu

Chiếu linh quang rọi thấu kiếp sau

Màn kỳ thi đạo nhiệm mầu

Siêu phàm nhập điển thúc hầu mở thông

Cơ tuyển lựa linh đồng màn chót

Tồn hậu lai tỉa gọt linh căn

Ngọc châu đạo pháp vững vàng

Đạo không sắc tướng đạo nhơn chơn truyền

Con của Mẹ đức tiền căn tốt

Nhập tâm con định chốt căn xưa

Luyện tâm hồn tự xoay khua

Xác thân như biển sóng đưa khơi ngoài

Rèn trí huệ gái trai chớ bỏ

Con cần tin lời đó Mẹ ban

Đừng để rút nước khổ nàn

Khó cứu căn kiếp chớ than chớ phiền

Nay Cộng Đồng xử truyền trọng đại

Khá chấp nghiêm kỳ này vi diễn

Mong sau con rồng cháu tiên

Mẹ này vội vã giáng miền trần gian

Ma Vương đã điểm sang tất cả

Quái yêu ma sinh ra tội tinh

Mẹ muốn cứu cả chúng sinh

Mong con tu đức luyện mình ra sao

Kinh con có Mẹ trao ra suốt

Kinh dâng lên đến Phật trăm tay

Ai ai cũng được kinh này

Nhắc lên từng điểm cho ai Mẹ dành

Con tỉnh ngộ tu hành luyện trí

Trị muôn năm suy nghĩ trước sau

Muôn người một mối khẩn cầu

Nắm tay đoàn kết Năm Châu vững bền

Đau lòng Mẹ mọi miền khắp cả

Lời Mẹ khuyên tất cả Năm Châu

Phật về ngự ở Nam Lầu

Thử xem bổn đạo đường nào Phật đi

Dưng kinh xin từ bi cứu độ

Mẹ gọi kêu Phật độ con ơi

Mong con niệm Phật thành lời

Tập trung bổn đạo con ơi Mẹ mừng

Các con tu Thiên Cung chiếu diệu

Bước nhẹ đi tầm hiểu cho thông

Mẹ về chỉ bảo tam đồng

Con nào tu được Mẹ bồng bế cho

Trăng Thu soi con có hay đâu

Mong con tu đức cầu Mẹ đây

Khai sinh lập địa đủ đầy

Người nào bao kiếp tu đầy đức căn

Đời thương nói đậm cầu nhứt nguyện

NGỌC HOÀNG ra chiếu đồng mới chọn

Hình dáng ai Lão chọn ngại chi

Lòng con tâm đức từ bi

Dù ăn một bát niệm thì đường tâm

Con phải luyện ân cần qua khỏi

Đủ đức tài con hỡi sướng vui

Đừng để Cha Mẹ ngậm ngùi

Trắng đen tất cả sướng vui được gì?

Thiên Lôi xuống dắt đi bất chợt

Con hãy nghe lời chót Mẹ ban

Việc làm bớt chút ưu phiền

Nghe lời Mẹ nói thảo hiền Mẹ Cha

Mau mau đến cung tòa Cha Mẹ

Đất Mẹ dành mau lẹ giữ phần

Khuyên con cặn kẻ ân cần

Mong con trung hiếu muôn phần vẻ vang

Mạt kiếp qua muôn dân đừng để

Thiên Cung Cha con trể bước đi

Các con sau cứ bi trì

Trần gian có biết là gì hay không?

Biết kinh tu một lòng một đạo

Mẹ mới tàng con thảo mọi nơi

Thương con căn dặn đôi lời

Dù cho đen trắng một đời nhà tu
Để rồi được phiêu du khắp cảnh

Mẹ nay mong chơn hạnh bước lên

Kêu vang NGỌC HOÀNG giải phiền

Lời Mẹ muốn cứu trần miền nhân sinh

Thương con Mẹ ban kinh bổn đạo

Phật Tăng mầu là đạo muôn năm

Mong con tỉnh ngộ lương tâm

Con đường đi tới chớ lầm hiểm nguy

Nắm trong tay kinh nhi vạn quyển

Phật trăm tay xoay chuyển Phật ơi

Mà sao con phải cực đời

Nào nghèo nào khổ để rồi ngộ đi

Quyết quy y từ bi niệm Phật

Ai niệm nhiều thì Phật chở che

Lời kêu Mẹ gọi lắng nghe

Để mà duyệt sổ chốt kê sau cùng.

 

 

PHẨM HAI: HUYỀN MINH SÁM

ĐỨC MINH HUYỀN BAN KINH SÁM NGUYỆN

KỲ BA HẠ THẾ LÀNH BỐ ĐIỂN

CẦU PHẬT TIÊN BỒ TÁT OAI LINH

BAN HỒNG ÂN CỨU ĐẠO TRẦN HIÊN.

Cuối đầu con đảnh lễ HOÀNG THIÊN

Nay con sám hối HUYỀN MINH ĐỨC

Nguyện ĐẤNG TỪ BI OAI LỰC

Điển huyền linh bủa tịnh thức con khờ

Dạy cho con giác ngộ tâm linh

Nhưng con lại vô tình quá đổi

Phải mang số phận luân hồi

Tạo tội chẳng chịu về ngôi hầu kề

Xin THƯỢNG PHỤ dắt về Nhơn Đạo

Bày ra kinh con thảo đề thơ

Quên đài vàng cảnh CHA chờ

Không sao nhớ nỗi phút giờ thiêng linh

Long Hoa Hội HUYỀN MINH CHA cứu

Dạy cho con hiếu tử đạo đồng

Bây giờ thức tỉnh tưởng mong

Long Hoa con được vào trong khoa tràng

Thiện với ác trần gian tội lỗi

Không chịu nhìn sám hối Đạo Nhơn

Sống đó chết đó chẳng còn

Cuối xin THƯỢNG PHỤ dắt con trở về

Đầu cuối lạy BỒ ĐỀ ĐỨC PHẬT

Xá tôi con Phật dắt chánh minh

Dạy con Phật tánh thông tình

Hiền lương đức độ con gìn dạ chơn

Con đảnh lễ Mười Phương Chư Phật

Lễ ƠN TRÊN CHA bực cao minh

Tu cầu thế giới hòa bình

Nay con sám hối tội tình gieo mang

Con còn vướng dương gian buồn bã

Mong CHA hiền bi hạ thế gian

Độ cho sanh chúng tu vàng

Cúi xin THƯỢNG PHỤ đỡ đàng chuyển xoay.

 

Nay con nguyện Tổ Thầy thông lục

Pháp lành ban nhơn tục hành tu

Nay con lánh dữ quyết trừ

Sân si tham vọng diệt trừ lập thân

Xin Bồ Tát độ hằng trở lại

Độ lòng con tu tại thuyền ban

Nay con lánh dữ quyết trừ

Lạy cầu Bồ Tát sửa sang kiếp này

Nam Mô Phật từ bi cứu khổ

Nam Mô Pháp ban rải ngó cho

Nam Mô Tăng phân rõ đạo ba.

 

Quan Âm Bồ Tát Phật Đà Nam Mô

Nay con trẻ nguyện cầu Bồ Tát

Đức Mẹ Hiền cầm lạc chuyển xoay

Thế gian đau khổ từng ngày

Nạn tai tai ách Hợi này đợi kia

Nay con trẻ sớm chiều phát thệ

Tiếng kinh cầu đảnh lễ Quan Âm

Hóa hào quang dạo bi tầm

Mẹ nghe Mẹ chứng lời tâm con hiền

Con cung kỉnh Mẹ hiền đức độ

Đã bao ngươn cứu khổ chúng sanh

Nghe tiếng đau khổ con lành

Mẹ liền quán tưởng trần sanh cứu mà

Lòng từ bi Phật Bà cứu độ

Núi non nào sánh phổ Mẹ hiền

Nhơn sinh muôn vạn kỉnh nguyền

Mẹ đều giải cứu đưa thuyền thoát cơn

Nay con trẻ biết ơn tưởng Mẹ

Ở trần miền mau lẹ bước vào

Quan Âm Nam Hải tầm nao

Bạch y thần chú hiển lao giải nàn

Danh hiệu Mẹ trần gian bốn bể

Ai khổ sầu Mẹ bế Mẹ bồng

Con lạy Bồ Tát hiển thông

Nguyện cầu danh Mẹ độ trong nhơn loài

Lòng bi Mẫu ai ai cũng tưởng

Có bao giờ con tưởng Mẹ đây

Bão dông sóng gió vòng xoay

Gọi kêu danh Mẹ cứu tai con hiền

Quan Âm Mẹ chơn truyền đạo pháp

Hiển độ đời kệ pháp minh tâm

Trọn đời vĩnh cửu học tầm

Mẹ ơi cứu trẻ hát thầm ru con

Mẹ ơi hỡi cung son trở lại

Trong vòng tay bi đại Phật y

Quán Âm khai trí từ bi

Mong Mẹ ban rãi đạo thi vào trường

Đau khổ lắm đoạn trường nhơn thế

Kiếp phong trần bùn uế đắng cay

Có gì đâu để tiếc thay

Trở về cát bụi bi ai linh hồn

Nay con trẻ dại khôn trần thế

Nguyện cầu xin kinh kệ đại bi

Năm châu bốn bể quy kỳ

Quan Âm Bồ Tát từ bi cứu đời

Đời đau khổ Mẹ ơi lắm lắm

Bởi chúng sanh sa lậm ác mê

Con thì bất hiếu ê chề

Không biết Trời Phật muôn bề đất xưng

Tạo nghiệp lực mấy khi nhơn cách

Bỏ ngoài tâm lành sạch Phật môn

Cho con tìm ánh càn khôn

Ăn năn sám hối tìm đôn tu hành

Quan Âm Mẹ thiện lành soi sáng

Cho con hiền tiếp quản ánh y

Cam lồ Mẹ rưới giải kỳ

Làm lành lánh dữ mà đi đúng đường

Con sám hối Phật đường tiếp độ

Thoát nạn trường Phụ Tổ Bồ Đề

Di là Linh Thứu tứ bề

Con hiền vượt khổ lối về Tây Phương

Cầu Quan Âm tình thương tiếp rước

Cho nhơn sanh duyên phước được lên

Đò thoàn đạo đức tuổi tên

Quan Âm Bát Nhã tỏa đền tiếp đương

Tu mau tu sớm trưa giục hối

Cả một đời dụng lối từ bi

Diệt mau tham giận sân si

Rải tâm vi đạo ánh y u hiền

Mẹ Quan Âm hữu duyên cứu nạn

Đức từ bi che nắng Bồ Đề

Nam Mô Bồ Tát giải mê

Cứu nhơn độ thế trẻ về ngôi xưa.

 

Lời cầu nguyện con vừa đảnh lễ

Con quỳ xin NGỌC ĐẾ MINH THIÊN

Con quỳ lạy MẸ dịu hiền

Đưa đò cứu khổ trần miền năm châu.


PHẨM BA: SÁM GIẢNG PHẬT THẦY

 

 NHẠN VEN MÂY XA LÌA CẢNH CŨ

NĂM CANH DÀI Ủ RŨ VÌ AI

SÔNG NGÂN NƯỚC BẠC QUANG ĐÀI

MINH CHÂU LẠC NGUYỆT SEN ĐÀI HẢO XINH

 CHÂU VẠN HỌ NGUYỆT MINH TRƯỚC GIÓ

SỨC ĐUA CHEN KHI TỎ KHI LU

THU ĐÔNG XUÂN HẠ QUÍ NHƯ

GƯƠNG HỒ KHÔNG TẬN KỂ TỪ RA ĐI.

 

Gẫm cảnh trần hồ bi Ta phán

Các đò kia lầm quảng quả đơm

Lập vườn kết quả phục bồn

Ninh nang chiếu phục ao nơm cá bàn

Sớm tìm trăng mai vàng khôi phục

Chư châu nguyên lãnh túc lòng dân

Thế tình mãn lạc trung thần

Khương Thượng còn ẩn TRỜI phân định rồi

Hỏi thế sự tuồng đời nhiều gốc

Nhiều rụng cây bủa tóc tiêu diêu

Thế gian còn đắm tàng tiêu

Bàn môn tả đạo rền kêu gớm bầy

Bớ dân rõ chánh xây cất lại

Lão hết câu dân lại ơ hờ

Tam môn dựng đủ cho rờ

Ráng kêu ráng sửa đến bờ huyền thâm.

 

Thoi đưa ngày lụn tháng qua

Đường đi hầm hố biết đà mở ra

Gọi thời han hỏi trẻ già

Sang ba vọng cửa sâu xa đạo đời

Tạo duyên thân giả chi ôi

Sự nồng chớ bợn ý lời liệu toan

Gió đưa lướt sóng thuyền loan

Dạy dân chẳng đặng hạ trần lắm ôi

Đã đồng mang lấy tội trời

Đọa vào hắc ám biết đời nào ra

Chịu hơn chịu nhục thân ta

Cũng vì danh lợi cách xa lòng Thầy

Buồn thay tư cảnh ngày nay

Dân sao chẳng chịu tu bài đạo yên

Màn Trời sắp lập Hội Thiên

Người phàm thế tục mau niền bước vô

Chùa công lập lại nam mô

Mến người hiền đức mời vô chữ đề

Bước đường tu học nhiều bề

Kỳ Hương lộ vẽ chỉnh tề Nam An

Tớ Thầy bước dọc sang ngang

Dẫu khó chẳng ngại gian nan Đạo mầu

Tiếng kêu ơi hỡi năm châu

Mau toan bề chánh nạn thâu khổ hình.

 

Mượn thần xác chuyển xoay thông hiểu

Ta cùng Thầy ra cứu dân yên

Vô vi đạo mạch ai chế nhạo

Tớ cùng Thầy trần dụng giống hiền

Cuộc thiên cơ biển chuyển ai hay

Lúc mưa đượm kịp thời bươn chải

Cũng giữ đồng cơn thất thời xoay

Cha Phật Thánh khẩn kỳ cung bái.

Trăng tròn vì bởi nguyệt căn xoay

Nhớ ông Võ Đế Thánh Thần đây

Độ cho dân được Lạc Hồng lạc

Thiên Đình dĩ định diệu đồ ra.

Thương đời tím ruột héo sầu đau

Phật ôi ráng chiếu điển linh mầu

Sông sâu khó nổi bắt cầu tới

Phật Thần còn phải gập ghềnh sầu

Năm châu còn hỡi đắn đo mãi

Thiên tri dĩ định bước chờ ngày

Thế nào bỏ xác mà đâu biết

Đêm nằm suy nghĩ thân hội này

Xuồng ai nấy kéo xuôi cho chảy

Nước ngược chảy xuôi sóng theo ngay

Phật ơi ráng ngự kỳ gian cấp

Thây thi trôi nổi lạc đàn bầy

Ngày mai không biết chuyện chi đến

Để tâm niệm tưởng THIÊN HOÀNG lịnh

Khuyên cùng khắp hết cả gần xa

Nam mô sáu chữ Phật ơn đền.

 

Sông sâu ai biết mà dò

Càn khôn thế giới hết bò hết trâu

Rắn rồng lộn xộn biết đâu

Chuột nằm chờ đó lo âu phận mình

Ở tròn Nhơn Đạo hồn linh

Hoàn căn trình đạo thì linh đặng về

Ai còn ai mất loạn bề

Thanh phong nhựt nguyệt ai về thuyền nương.

 

Chó kia giữ chủ đợi trăng tròn

Mèo còn chờ đợi hiệp lầu son

Rồng bay về gặp đều rõ mặt

Hành thiện tu thân hiệp nhứt môn

Tu hành tâm trí mãi trong sáng

Cần lao nhẫn nại phải mang gánh

Diệt trừ hỉ nộ phế tham sân

Bước tới tòa sen lắm hồng trần

Từ đây bước đến đường vô thượng

Trời mơ tám ngõ thuyết khương ngưỡng

Đợi lúc phục hồi quy nhứt thống

Ta mới hồi ba bát luận đường

Đạo cả nhờ kinh giảng nghĩa rành

Tiên phong đạo cốt rõ nội nhành

Xuân Thu tiến bước đường dặm thẳng

Tim thay đạo phục lọt bức mành

Phật Đạo sơn di dộng bon bon

Giáo truyền bá rổi bát chánh thoàn

Kỳ ba an lạc ban rải khắp

Ba kỳ quy độ điểm nguyệt tròn

Biết ai Thiên Tử biết ai thần

Vi trời ngũ quỷ khó thấy lân

Đờn cầm khoan nhặt cuồng ca ngộ

Nền cũ lâu đài giữa cảnh trần

Con đường Bát Chánh chị Hằng nói

Làm sao ngộ đặng khúc khuỷu nỗi

Dụng pháp nào làm kịp kết nối

Nên trụ mà không được sáng soi

Dầu có chông gai ráng hội này

Mong trò thu xếp lánh trần ai

Đuốc ngọc canh khuya trời một góc

Hoàn cầu địa cảnh khó tỏ bày

Ráng tu coi hội tuyển Long Hoa

Lánh đường thú dữ hiệp một nhà

Di Đà lục tự mau khá nhận
Trở lại ngay đường diện ma ha.

 

Đạo mầu khó kiếm

Chớ chậm bước chân

Cho thế làm nhơn

Tranh chi tôm cá

Thây thi rơi rả

Thảm khổ vô cùng

Tu niệm bỏ hung

Người mê khá tỉnh

Xét suy bàn tính

Lo tu kẻo muộn

Khó mong kiếp muôn

Hội này chậm trể

Ma quỷ vồ bẻ

Mai đâu thình lình

Thấy thế hải kinh

Nghe đây phân cạn

Các việc dã man

Phải nên dứt bỏ

Tới đời thậm khổ

Cải sửa xác thân

Lo tu hỡi dân

Ngày hai cơm tẻ

Tu niệm lo bề

Quỷ ma bẻ cổ.

 

Năm canh gió thổi Ngựa chạy dài

Bấy lâu vóc ẩn ở Đông Tây

Cọp rồng hai ngã gom về một

Khung thương bốn hạng kỳ tế thay

Hư vô huyền diệu một chỗ này

Cực Lạc hồi chưa trời đất xoay

VÔ NGUYÊN TỔ PHẬT hồi chưa đến

Ngoài luyện minh châu tạo đức tài

Lập đời Thượng Cổ lương thuần hậu

Không hung không dữ ngàn năm sau

Thái Ất Hồng Quang đạo minh sáng

Sanh hiệu Lão Tử thiền đạo mầu

Có Đức Bồ Đề Đạt Ma Tổ

Trung Nguyên truyền đạo hiệp sanh vô

Huyệt là tổ khiếu cầm chìa khóa

Mười sáu cửa miệng mở hải hồ

Chuông đại đồng đã giục canh ba

Khuyên đừng phụ Phổ Đà Tiên Phật

Đừng mê đời cuốn lôi vật chất

Nay Cổ Già tất bật xa nhà

Thấy người khờ Lão Na chí dựng

Chốn Tây Phương thung dung đặng hướng

Cùng Minh Vương muôn năm chung hưởng

Chọn con lành đắc quả về cung

Bởi chúng sanh trong chúng cõi xây

Vòng vật chất mà nay vương lưới

Khổ tạo nghiệp khởi não phiền bởi

Vô minh ấy nghiệp duyên sanh từ

Cảnh hư không định lại thân thanh

Cho sóng lặng chơn thanh đến thẳng

Vẹn hút mây tan gió điều hòa

Mưa pháp nở cỏ hoa tươi nhánh

Một đường đi tới nhứt tâm thanh

Dù gặp khó khăn sự nhẫn lành

Kiên cố tinh thần cho vững chắc

Không cảnh khó khăn bởi không tranh

Hy sinh lẽ phải việc sạch chánh

Đánh thắng ác trược diệt sạch lòng

Giữ đặng ba điều quy tam Phật

Không rõ cội nguồn khổ ôi không

Dìu dắt quần sanh lòng hằng tịnh

Ngộ được chánh pháp thấu rõ thanh

Vọng tưởng tham dục đều không chỗ

Liên hoàn sáng suốt rõ Hoàng Minh

Khuyên rằng nên đồ từ lời nói

Sáng suốt rõ chơn gìn giữ giới

Kiên nhẫn hy sinh diệt khổ bi

An vui thanh tịnh chẳng xấu lời

Mới gội trọn lành tấm gương ấy

Lỗi ta ta xét không phạm phải

Thể vóc này là vốn của ta

Tự chủ tự trị không lạc hoài

Tin rằng có pháp ta giải thoát

An lạc lý chơn mau triển phát

Rõ nẻo hư không đã tìm ra

Chạm vào nẻo chánh thì trí bát

Thế sự vạn bang đô thị giả

Phàm mỗi vật chi tứ khổ ta

Sanh lão bệnh khổ thân là khổ

Kể sao cho biết cái khổ là

Xấu xa ô trược ôi khổ khổ

Giấc mộng ảo huyền mơ mộng lo

Lầm than tàn khốc tàn cay đắng

Khổ này do đâu luận thế dò

Ngã phát sinh ra chiến trường ma

Thế gian giả tạm có chi cầu

Đoạn trường thảm họa do ai vậy?

Xương chất bằng non khổ do đâu

Phải rán tận diệt nguồn cội khổ

Giải thoát lưới trần niệm nam mô

Qua bao trùng khổ giờ đã thoát

Bồ đề thấu rõ lục tự vô

Thế gian hư hủy có chi sướng

Tan hợp hợp tan lắm đoạn trường

Ai sanh tâm ác nghiệp sẽ đến

Dân chúng điêu linh bể hoạn đường

Lặn hụp giữa dòng đều điên đảo

Thảm họa dẫy đầy dữ dội bao

Người phải tiêu cho rõ biết nỗi

Vô minh vây mình thoát chỗ nào

Đây mình phải trồng hoa ý tưởng

Mê sa theo các thứ mến thương

Mình vui sướng rồi tàn tan rã

Sự đổi dời thảm khổ đau tường

Nước giữa dòng gió thổi rã tan

Thả linh binh do tạo huê càn

Này tựa giọt sương mù ngọn cỏ

Hỡi ai ơi tường tận bể đàng.

 

Đổi dời khổ não đau thương

Than van rên xiết tan thương bể trần

Tuồng đời như giấc mộng lân

Địa cầu vũ trụ xoay lần bất an

Nghịch trần khó thấy an nhàn

Soi gương nguyệt cảnh dẹp tan chơn lòng

Vui mừng đẹp ý vào trong

Trụ tịnh thanh tịnh tịnh không thiên trừ

Lời Thầy chỉ dạy bốn từ

Bát Chánh Đạo Quả viên như Lai Bồng.

 

Mau suy luận được điều vô ngã

Không còn mê vọng tưởng lòng ta

Tự mình xử lý mà tự hối

Sáu câu lục tự giữ thân đà.

 

CAO MINH trở lại miền Phương Nam

Vì thương sanh chúng trăm họ bởi

Thánh Phật Tiên Thần hạ giới

Vô vi giáng hạ mấy lời tỏ phân

Quanh rộng chầu chu tân phụng gáy

Ngựa lơn tơn trở lại dập đuôi

Rắn tràn lai láng khó lui

Dê hàng chạy khúc bùi ngùi thương dân

NGỌC HOÀNG giáng Nam Lân hình bộ

Thanh nhiệm mầu xưa cổ hội đồng

HOÀNG THIÊN xem thấy lẽ không

Tri tâm huyền bí đạo đồng bốn phương

Mau chơn lẹ kịp trường thi hội

Thánh một nhà mau vội hồi quy

Hiệp chung Phật Thánh chương vi

Trở về cảnh cũ định kỳ chầu Vương

NGỌC MINH HOÀNG đảnh thương xay ra

Ai đạo đức Long Hoa bước tới

Nay đến kỳ NGỌC trị đời

Phải lọc tà chánh hai nơi phân đường.

 

Kể từ nay lở khóc lở cười

Rán tu hành trở lại dân ôi

Kẻo CHA LÀNH phán tội khó mong

Cả tiếng kêu sanh chúng trần hồng

Nay nguy cấp Đại Đồng khá giữ

Ngũ hành rải trái lành ít dữ

Thế bước sang lửa hữu quan biên

Tàn lửa dậy dân ơi trầm biển

Cả sinh linh đội biến mọi nơi

Lộn càn khôn phải chịu tả tơi

Cứ dửng dưng đứng ngồi một chỗ

Kể từ đây lửa trời túc bổ

Lấp bụi trần xác xơ chịu cảnh

Bao mạng người thây rã nạn hằng

Trên mặt đất chẳng lành phân xử

CÕI TỐI CAO càn khôn vũ trụ

LỊNH HOÀNG THIÊN khai khứ mà hành

Không để muộn có lịnh Cao Xanh

Chiến vô thần diện chánh xuống trần

Lấy xác chuyển đạo hạnh Nghiêu Thuấn.

 

Nhơn nhơn khấu Cửu Di Hoàng khứ

Lạp túc kỳ nhơn hạn vô tư

Chi chí đoạn hồng thi tốc chuyển

Luật hóa phùng lục tứ tự nhơn

Hoàng thổ thiễm giai tất yên minh

Tại thử hành năng lý tư hình

Hoán lộ lâm nguyệt khúc tứ giả

Khướt khướt Nam điều nhựt quới linh

Như bất như nhĩ môn chư quí

Bi thử hạ đồ bất ngộ kỳ

Khướt đề vận lực tam lục kiết

Tác ngộ tác thần thời nhứt tri

Cơ khuyết Đông Tây hóa vụ không

Sự nhữ tự chỉ lỗ xuất thâm

Mạt tấn lai sát ngộ sơn đảnh

Viên sự viên xong đối vi tông

Trục đáo chung vai ngã vô lôi

Quân tư trường vị nhứt xuất hồi

Ngọc tố phùng tái tân hy ý

Cố khác khương trang tính thay thời

Hào sự hào tồn như túc tư

Sanh bất phùng bất khả thán lư

Đáo ký phàm sự phương như quý

Tiết tiết tam phùng kim niên như

Nhập nhập đại hý nhu bất đảo

Đồ lao sanh vô sự vô mao

Thăng nhựt lậu hòa vô định

Phụ nhơn nhơn phụ khói quang tào

Dĩ dĩ phục dĩ cơ phục dĩ

Thính lai lai thính tự gian khi

Nhứt triêu triêu nhứt bàn Hợi tế

Sửu Cấn âm dương bất tương kỳ

Hoàng lực vi đáo khước tại lâm

Thúc lưỡng như tai thống thị phần

Hiển hiển tương hảo đa kinh biến

Khứ phục hồi an tái cao trào

Ngọc bộ đăng vạn tiêu phong đạo

Thỉ lục chơn tiên tá biển hào

Bất dung sự hữu sanh họa bất

Động không không động phục an trào.HỒI HƯỚNG

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Nam Mô Huyền Thiên Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ Ngọc Hoàng Tích Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn!

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn Đại Từ Tôn!

 

Nam Mô Tứ Giáo Đạo Tổ Giác Thế Đại Từ Tôn!

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Chuyển Thế Đại Từ Tôn!

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

 

HẾT

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn