SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH

11 Tháng Hai 202012:11 CH(Xem: 2851)

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

SÁM GIẢNG

ĐƯỜNG TUỆ TỈNH

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

  

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Vạn Thánh vào ngày 09 tháng 09 năm Kỷ Hợi (7/10/2019), giờ Tí, đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

V1. 2021


  

 

 

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o


3. KHAI KINH


(Tụng)
Thiên thủ đồng nguyên Phật Thánh Tiên

Đạo Thiền hoán hiện tọa Nam Thiên

Hóa sanh chuyển kiếp Thiên Nhơn Địa

Duyên pháp đạo chơn tánh bổn thiền

Hồi cảnh sắc trần về thất đại

Giải tâm trần thế hóa tâm Thiên

Thoát bờ lục đạo luân hồi biển

Căn nghiệp tự nhiên giải phóng liền. o

 

4. KINH DÂNG ĐĂNG HƯƠNG


(Tụng)
Không gian giới định tuệ kỳ hương

Vô ngại thời gian sóng điện trường

Bát nhã âm quang thường tịch tướng

Càn khôn vốn vậy thể âm dương

Đăng tâm thắp sáng hào quang thượng

Giác ngộ tâm không cảnh liễu thường

Bửu Pháp linh thông hoà thất tượng

Châu Thiên hoàn thể tánh chơn lương. o

 

5. KINH DÂNG HOA QUẢ


(Tụng)
Thiên loài thảo dược quả cùng hoa

Lễ kính dâng lên Bửu Ngọc Tòa

Pháp thế hữu hình Sinh, Định, Hóa

Chơn như vô tướng tịch thiên hoa

Hồng quang linh bửu Cao Đài hảo

Điển chiếu cửu quan thất đại hòa

Quả chín hoa thơm hương thượng đạo

Tâm thiền tam cõi Mẹ và Cha. o

 

6. KINH DÂNG CHÈ BÁT BỬU


(Tụng)

Bát bửu chè thơm kính Mẫu Thầy

Cầu nguyền bá tánh vạn an thay

Tâm thanh thành kỉnh đất trời thấy

Khẩu bạch khải ngôn Thiên Phật hay

Bái vọng nguyện cầu nơi thất đại

Đê đầu tâm điển khắp Đông Tây

Nam mô Phật Mẫu Phật Thầy hiện

Phước lộc đức tài chuyển đến tay. o

 

7. KINH DÂNG BẠCH THỦY


(Tụng)
Bạch thủy khiết tinh nhựt nguyệt sinh

Tâm chơn chánh đạo ba công trình

Thân hòa võ trụ theo luật định

Thể điển khôn càn hóa vạn linh

Thế pháp đạo nhơn tan khỏi bịnh

Gian nan muôn loại thái an bình

Càn khôn phổ chuyển chung tâm tịnh

Bạch Ngọc cam lồ cứu chúng sinh. o

 

8. KINH DÂNG TRÀ


(Tụng)
Thẩm thấu lòng son đức hải còn

Tâm thời trà đạo biển trời non

Thanh tươi trí sáng lòng chơn chọn

Cúc trúc tùng mai lễ nghĩa tròn

Thọ dụng sen trà tâm thánh đạo

Ơn lành phục nguyện đạo trà ngon

Thiên hoa hóa thế nhơn hiền đón

Đạo tánh tâm nhu lễ thánh còn. o

 

9. KINH DÂNG RƯỢU BỒ ĐÀO


(Tụng)
Bồ đào rượu lễ Thánh Thần Tiên

Mỹ vị lưu li trác ngọc truyền

Sắc thắm hương thiền tâm định thiện

Nồng nàn thể vị tánh cần chuyên

Tiêu dao phẩm cảnh thiên nhân địa

Ngự đáo dương trần thọ cảnh tiên

Đại chúng thành tâm đồng kính tửu

Tam miền vô hữu vạn trùng thiên. o

10. KINH NGUYỆN TÂM NHÃN


(Tụng)
Tánh ngã vô vi tự tướng đầu

Thân hoà võ trụ đạo thiền câu

Kim long sư mã nê hoàn thấu

Ngọc phụng qui lân bát nhã chầu

Mắt thấy Lam Kiều tiên cảnh hậu

Tâm nhìn chơn pháp dạ minh châu

Thiên nhiên tự tánh khai tâm khẩu

Thượng ngoạn thông linh thất đại cầu. o


11. KINH THIÊN ĐẠO VÔ VI


(Tụng)
Cảnh vạn biến VÔ VI THIỀN ĐIỂN

ĐẠO HOÀNG THIÊN hoán chuyển đổi trần

Thời kỳ khoa học sóng tần

Lý văn ngôn ngữ chưa phân rõ ràng

Ai tu pháp tu mờ tu sáng

Được hay không phỉ báng lẫn nhau!

Đạo Thiền NHẬT NGUYỆT ĐÀI CAO

Tâm thiền giác ngộ Thiên Bào được chưa?

Nhiều pháp tu nhiều tầng chọn lựa

Một pháp hành Thiên tựa Vô Vi

Đặng sao mỗi pháp mỗi kỳ

Bửu Sơn Huỳnh Đạo Vô Vi hữu hình

Thiên Canh Tí lịnh Thiên Đình

Hiền nhơn tịch tịnh âm thinh sắc hình

Long sư mã Bồ Đà Di hóa

Giáo Pháp Thiền phổ họa minh châu

THIÊN TÔN NGỌC THƯỢNG dòng châu

Xuất hành Đạo Pháp nhiệm mầu càn khôn

Tâm phục hiện bổn môn tại thể

TỰ NHIÊN THIỀN PHÁP thế chơn như

Nhìn xem cảnh sắc Đại Từ

Đại Bi như vậy như như vạn loài.

Trí huệ sáng hòa đồng tâm cảnh

Đạo với Đời nhứt cảnh vô biên

Niên niên hạnh điển vĩnh miền

VÔ VI THIỀN PHÁP Thầy biên mây rồng. o

 

12. CHÁNH KINH


 


PHẨM HOÀNG MẪU SÁM

PHẬT MẪU SẮP BẢNG TIÊN SỐ RẰNG
KỂ TỪ NAY ĐẾN SAU THUYẾT NĂNG
CÚNG VÍA MẬU KỶ NHỨT NIÊN TRỌN
BỀN LÒNG MẬU KỶ CÚNG MÙA TĂNG.

KỆ RẰNG VĂN PHÁP KINH SÁM HỐI
MẪU BAN PHÂN SÁNG SUỐT CÕI ĐỜI
KINH THƠ SÁM HỐI MẪU HOÀNG CƠ
VẠN LINH KHẮP CẢ CHẲNG SÓT NÀO.

Mẹ thương con rơi dòng lệ chảy
Chốn cõi trần mắc phải lưới sân
Lỗi lầm con phải vươn mang
Ngày đêm sám hối xin van thoát nàn.

Con có biết trần gian đau khổ
Khổ trăm đường con cố giăng tơ
Làm sau cứu được con thơ
Mẹ ngồi chờ đợi con thơ trở về
Mong tất cả thoát mê trở lại
Hội Long Hoa Mẹ khải đàn kêu
Nhìn người tài đức xoay chiều
Ai người cứu vớt phong điều về sau
Thời kỳ tận mau mau tu vững
Dời gót đi Ta dụng lời ca
Phật kêu Thần réo gần xa
Điển quang chiếu diệu đâu là Chúa tôi
Đố ai biết cổ xưa Lão Mẫu
Chiếu linh quang rọi thấu kiếp sau
Màn kỳ thi đạo nhiệm mầu
Siêu phàm nhập điển thúc hầu mở thông
Cơ tuyển lựa linh đồng màn chót
Tồn hậu lai tỉa gọt linh căn
Ngọc châu đạo pháp vững vàng
Đạo không sắc tướng đạo nhơn chơn truyền
Con của Mẹ đức tiền căn tốt
Nhập tâm con định chốt căn xưa
Luyện tâm hồn tự xoay khua
Xác thân như biển sóng đưa khơi ngoài
Rèn trí huệ gái trai chớ bỏ
Con cần tin lời đó Mẹ ban
Đừng để rút nước khổ nàn
Khó cứu căn kiếp chớ than chớ phiền
Nay Cộng Đồng xử truyền trọng đại
Khá chấp nghiêm kỳ này vi diễn
Mong sau con rồng cháu tiên
Mẹ này vội vã giáng miền trần gian
Ma Vương đã điểm sang tất cả
Quái yêu ma sinh ra tội tinh
Mẹ muốn cứu cả chúng sinh
Mong con tu đức luyện mình ra sao
Kinh con có Mẹ trao ra suốt
Kinh dâng lên đến Phật trăm tay
Ai nay cũng được kinh này
Nhắc lên từng điểm cho ai Mẹ dành
Con tỉnh ngộ tu hành luyện trí
Trị muôn năm suy nghĩ trước sau
Muôn người một mối khẩn cầu
Nắm tay đoàn kết Năm Châu vững bền
Đau lòng Mẹ mọi miền khắp cả
Lời Mẹ khuyên tất cả Năm Châu
PHẬT VỀ NGỰ Ở NAM LẦU
THỬ XEM BỔN ĐẠO ĐƯỜNG NÀO PHẬT ĐI
Dưng kinh xin từ bi cứu độ
Mẹ gọi kêu Phật độ con ơi
Mong con niệm Phật thành lời
Tập trung bổn đạo con ơi Mẹ mừng
Các con tu Thiên Cung chiếu diệu
Bước nhẹ đi tầm hiểu cho thông
Mẹ về chỉ bảo tam đồng
Con nào tu được Mẹ bồng bế cho
Trăng Thu soi con có hay đâu
Mong con tu đức cầu Mẹ đây
Khai sinh lập địa đủ đầy
Người nào bao kiếp tu đầy đức căn
Đời thương nói đậm cầu nhứt nguyện
NGỌC HOÀNG RA CHIẾU [CÔNG] ĐỒNG MỚI CHỌN
Hình dáng ai Lão chọn ngại chi
Lòng con tâm đức từ bi
Dù ăn một bát niệm thì đường tâm
Con phải luyện ân cần qua khỏi
Đủ đức tài con hỡi sướng vui
Đừng để Cha Mẹ ngậm ngùi
Trắng đen tất cả sướng vui được gì?
Thiên Lôi xuống dắt đi bất chợt
Con hãy nghe lời chót Mẹ ban
Việc làm bớt chút ưu phiền
Nghe lời Mẹ nói thảo hiền Mẹ Cha
Mau mau đến cung tòa Cha Mẹ
Đất Mẹ dành mau lẹ giữ phần
Khuyên con cặn kẽ ân cần
Mong con trung hiếu muôn phần vẻ vang
Mạt kiếp qua muôn dân đừng để
Thiên Cung Cha con trễ bước đi
Các con sau cứ bi trì
Trần gian có biết là gì hay không?
Biết kinh tu một lòng một đạo
Mẹ mới tàng con thảo mọi nơi
Thương con căn dặn đôi lời
Dù cho đen trắng một đời nhà tu
Để rồi được phiêu du khắp cảnh
Mẹ nay mong chơn hạnh bước lên
Kêu vang NGỌC HOÀNG giải phiền
Lời Mẹ muốn cứu trần miền nhân sinh
Thương con Mẹ ban kinh [cho] bổn đạo
Phật Tăng mầu là đạo muôn năm
Mong con tỉnh ngộ lương tâm
Con đường đi tới chớ lầm [sẽ] hiểm nguy
Nắm trong tay kinh nhi vạn quyển
Phật Trăm Tay xoay chuyển Phật ơi
Mà sao con phải cực đời
Nào nghèo nào khổ để rồi ngộ đi
QUYẾT QUY Y TỪ BI NIỆM PHẬT
Ai niệm nhiều thì Phật chở che
Lời kêu Mẹ gọi lắng nghe
Để mà duyệt sổ chốt kê sau cùng.
 
Nhạn ven mây xa lìa cảnh cũ
Năm canh dài ủ rũ vì ai
Sông Ngân trước cảnh quang đài
Minh châu lạc nguyệt sen đài hảo xinh.

Châu vạn họ nguyệt minh trước gió
Sức đua chen khi tỏ khi lu
Thu Đông Xuân Hạ quí như
Gương hồ không tận kể từ ra đi.

Gẫm cảnh trần hồ bi Ta phán
Khác đò kia lầm quản quả đơm
Lập vườn kết quả phục bồn
Ninh nang chiếu phục ao nơm cá bàn.

Sớm tìm trăng mai vàng khôi phục
Chư châu nguyên lãnh túc lòng dân
Thế tình mãn lạc trung thần
Khương Thượng còn ẩn trời phân định rồi.

Hỏi thế sự tuồng đời nhiều gốc
Nhiều rụng cây bủa tóc tiêu diêu
Thế gian còn đắm tàng tiêu
Bàn Môn Tả Đạo rền kêu gớm tầy.

Bớ dân rõ chánh xây cất lại
Lão hết câu dân lại ơ hờ
Tam môn dựng đủ cho rờ
Ráng kêu ráng sửa đến bờ huyền thâm.

XỨ XỨ YẾU NIỆM ĐỊA MẪU KINH
NHƠN NHƠN NHƯỢC BẤT ĐỊA MẪU KÍNH
TỤNG NIỆM CHƠN KINH THÁNH KHẢ THÀNH
HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU TRỊ NHƠN SINH.

NHỨT TĂNG NHỨT ĐẠO NHỨT TỤC NHƠN
TRÌ NIỆM SẼ ĐẮC TRÍ THIỆN HƯỜN
DỐC LÒNG TIẾP NHẬN NHƠN SANH CHÚNG
CUNG KÍNH TRÌ KINH TỤNG NIỆM CHƠN.

PHẬT MẪU HƯ KHÔNG CẦM QUYỀN SỬA
TẠO THIÊN LẬP ĐỊA CỔ BÀN XƯA
GIÁNG TRUYỀN KINH XUỐNG TRẦN PHÀM CÕI
CHỈ GIÁO NHƠN SANH NGỘ TỈNH THƯA.
 
GIÁNG ĐIỂN TRUYỀN KINH TRÌ TRÍ SÁNG
TỤNG NIỆM CHƠN KINH ĐỨC MẪU HOÀNG
NAM NỮ TẬN HÀNH PHONG SẮC TỨ
MỘT TÒA SEN VÀNG CHÍN PHẨM BAN.

PHU PHỤ ĐỒNG ĐẮC KIM THÂN RỞ
VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA THỊ VÔ
DANH THƠM TIẾNG TỐT MUÔN ĐỜI KIẾP
DIÊU TRÌ KIM MẪU VẠN DANH TÔ.

TỐI CAO hoằng hóa và bảo dưỡng
Trải hết lòng lành bảo mạng trường
Người đời sùng bái hiển linh hiển
HƯ KHÔNG MẪU hóa vĩnh sanh hoàn.

Nam tử nhi tử hiếu tâm hiếu
Sẽ nhận con thảo lập công nêu
Tịnh hoải đại trung đại hiếu kết
Công cả tỏa tài sức lập nhiều.

HƯ KHÔNG VÔ THƯỢNG chứng lòng hảo
Tốc tu tu tốc cấp tâm tảo
Thoát phàm Thánh đăng Mẫu nêu danh
Sùng tu am tự lửa hương nào.

Tạ ơn báo đáp HƯ KHÔNG MẪU
Xuất Thánh Nhơn hiền lạc phong thâu
Ẩn nhẫn tu hành chờ đến hội
Chánh lời Mẫu thuyết chịu xem cầu.

CHƠN KINH HOÀNG MẪU THIÊN TỊCH ĐỊA
Biết kỉnh trì niệm từ tứ phía
Đại thọ Hoàng Ân hương khương ninh
Tịnh tâm trì mực chẳng chút lìa.

Chiêu Thiên động Địa cùng vũ trụ
Tây Bắc Nam Đông phổ cập ư
Năng niệm Bửu Kinh nhứt phi kinh
Cấp tảo tạo cấp long vô sứ.
 
Phù sanh sự nghiệp hộ tất na
Dụng pháp làm sao khỏi phướn ma
Đặng thấy Long Huê hư không cảnh
Ngàn năm bất lão PHẬT DI ĐÀ.

Tỏ xem trong thế Ngọc Lộ Bàn
Lập chí phá thông biển dục ngàn
Bát Trận khai mở ngàn trùng sóng
Xem thấy Bạch Vân đặng hồi tâm.
 
Cá vì thay cốt không thành mới
Chớ biết phen này tu đặng tới
Diệu nghĩa huyền vi nói chẳng sai
Mậu phóng duy lòng tổn qua ngày.
 
Tục chẳng đọc thơ đây trăm đúng
Vì tình Mẫu tử héo von cung
Thương vì khờ dạy cùng Mẫu tử
Mẹ xót Mẹ đau hãy vội tu
Càng ngày thúc giục từ giáng thế
Thấy đời lắm kẻ Mẹ diễn hề
Thế mà con mãi mê khờ dạy
Trương lợi tài phế tục nghiệp xây
Mà bước chậm rồi đây trước cuộc
Chậm quá rồi mà nhơn sanh bước
Cũng vì danh nổi cuộc không yên
Ôi trước cảnh tương sát chinh nghiêng
Ngày tận diệt chẳng kiên lòng phá
Để tránh gió thổi lùa cát đá
Lộn nhào lăn giờ đã biết ngày
Chờ bảy ức ÂN THIÊN con phải
Một chữ hành trở lại Tiên Cung
Đến lúc đó Phật Thầy hồi chủng
Được hồi nguyên xuất chúng kim niên
Giờ đã đến đứng ngồi không yên
Mong nam nữ lửa phiền tưới tắt
Liệu gìn thời lời khuyên chung tất
Tấm thân con dồi dạt nổi trôi
Hãy mau thức ân huệ liên hồi
Lần gian thế lập đời điên đảo
Kinh lo trước bình niên tu đạo
Sớm học tiên ngoan thảo Mẹ Cha
Bồi công quả khiên giải thoát qua
Đại Đạo ích xem ra đều rõ
Đạp phá thiết hài tư kinh vô.

ĐÔNG TÂY NGHE GIẢNG CHƠN DUYÊN ĐỐI
THANH KHỬ TRƯỢC BỔ HIỆN TẠI THỜI
NHỨT ĐIỂN THÔNG THÂN KHÚC TRUYỀN HÓA
CỬU CHUYỂN CÔNG ĐÌNH SÁU CỬA HỒI.

ĐÔNG TÂY NAM BẮC LINH GIẢ TỚI
CHẲNG CHỊU HỒI ĐẦU CHẲNG MỘT NGƯỜI
THÂN MÌNH KHÓ BẢO MÊ HỒN TRẬN
TÁC QUÁI ĐẢO ĐIÊN BỊ THA LÔI.

LÀM SAO TÍNH ĐẶNG TRỞ HỒI LAI
CHO ĐẶNG TÒA SEN MẤT MỘT MAI
VÂNG LỜI MẸ DẠY CHẠY GIÀNH LẤY
KỊP ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG XỨ CŨ NÀY.


PHẨM HUYỀN MINH SÁM

Thoi đưa ngày lụn tháng qua
Đường đi hầm hố biết đà mở ra
Gọi thời han hỏi trẻ già
Sang ba vọng cửa sâu xa đạo đời
Tạo duyên thân giả chi ôi
Sự nồng chớ bợn ý lời liệu toan
Gió đưa lướt sóng thuyền loan
Dạy dân chẳng đặng hạ trần lắm ôi
Đã đồng mang lấy tội trời
Đọa vào hắc ám biết đời nào ra
Chịu hơn chịu nhục thân ta
Cũng vì danh lợi cách xa Lòng Thầy
Buồn thay tư cảnh ngày nay
Dân sao chẳng chịu tu bài đạo yên
MÀN TRỜI SẮP LẬP HỘI THIÊN
NGƯỜI PHÀM THẾ TỤC MAU NIỀNG BƯỚC VÔ
Chùa công lập lại nam mô
Mến người hiền đức mời vô chữ đề
Bước đường tu học nhiều bề
KỲ HƯƠNG LỘ VẼ CHỈNH TỀ NAM AN
Tớ Thầy bước dọc sang ngang
Dẫu khó chẳng ngại gian nan Đạo mầu
Tiếng kêu ơi hỡi năm châu
Mau toan bề chánh nạn thâu khổ hình.

Mượn thần xác chuyển xoay thông hiểu
Tớ cùng Thầy ra cứu dân yên
VÔ VI ĐẠO MẠCH ai [dám] chế nhạo
Tớ cùng Thầy trần dụng giống hiền.
 
Cuộc Thiên Cơ biển chuyển ai hay
Lúc mưa đượm kịp thời Vương trải
Cũng giữ đồng cơn thức thời xoay
Cha Phật Thánh khẩn kỳ cung bái.
 
Trăng tròn vì bởi nguyệt căn xoay
Nhớ ông Võ Đế Thánh Thần đây
Độ cho dân được Lạc Hồng lạc
Thiên Đình dĩ định diệu đồ nay.
 
Thương đời tím ruột héo sầu đau
Phật ôi ráng chiếu điển linh mầu
Sông sâu khó nỗi bắt cầu tới
Phật Thần còn phải gập ghình sầu.

Năm châu còn hỡi đắn đo mãi
THIÊN TRI DĨ ĐỊNH bước chờ ngày
Thế nào bỏ xác mà đâu biết
Đêm nằm suy nghĩ thân HỘI NÀY.
 
Xuồng ai nấy kéo xuôi cho chảy
Nước ngược chảy xuôi sóng theo ngay
Phật ơi ráng ngự kỳ gian cấp
Thây thi trôi nổi lạc đàn bầy.

Ngày mai không biết chuyện chi đến
ĐỂ TÂM NIỆM TƯỞNG THIÊN HOÀNG LỊNH
Khuyên cùng khắp hết cả gần xa
Nam mô sáu chữ Phật ơn đền.

Sông sâu ai biết mà dò
Càn khôn thế giới hết bò hết Trâu
Rắn Rồng lộn xộn biết đâu
Chuột nằm chờ đó lo âu phận mình
Ở tròn Nhơn Đạo hồn linh
Hoàn căn trình đạo thì linh đặng về
Ai còn ai mất loạn bề
Thanh phong nhựt nguyệt ai về thuyền nương.
 
Chó kia giữ chủ đợi trăng tròn
Mèo còn chờ đợi hiệp lầu son
Rồng bay về gặp đều rõ mặt
Hành thiện tu thân hiệp nhứt môn.

Tu hành tâm trí mãi trong sáng
Cần lao nhẫn nại phải mang gánh
Diệt trừ hỉ nộ phế tham sân
Bước tới tòa sen lánh hồng trần.
 
Từ đây bước đến đường vô thượng
Trời mơ tám ngõ thuyết khương ngưỡng
ĐỢI LÚC PHỤC HỒI QUY NHỨT THỐNG
TA MỚI HỒI BA BÁT LUẬN ĐƯỜNG.
 
Đạo cả nhờ kinh giảng nghĩa rành
Tiên phong đạo cốt rõ nội nhành
Xuân Thu tiến bước đường dặm thẳng
TIM thay ĐẠO PHỤC lọt bức mành.
 
Phật Đạo sơn di dọng bon bon
Giáo truyền bá rỗi Bát Chánh còn
KỲ BA AN LẠC BAN RẢI KHẮP
Ba kỳ quy độ điểm nguyệt tròn.
 
Biết ai THIÊN TỬ biết ai thần
VI TRỜI ngũ quỷ khó thấy lân
Đờn cầm khoan nhặt cùng ca ngộ
Nền cũ lâu đài giữa cảnh trần.

Con đường Bát Chánh chị Hằng noi
Làm sao ngộ đặng khúc khiu nỗi
Dụng pháp nào làm kịp kết nối
Nên trụ mà không được sáng soi.
 
Dầu có chông gai ráng hội này
Mong trò thu xếp lánh trần ai
Đuốc ngọc canh khuya trời một góc
Hoàn cầu địa cảnh khó tỏ bày.

Ráng tu coi HỘI TUYỂN lâm hoa
Lánh đường thú dữ hiệp một nhà
DI ĐÀ LỤC TỰ MAU KHÁ NIỆM
Trở lại ngay đường diện ma ha.
 
Đạo mầu khó kiếm
Chớ chậm bước chân
Cho thế lành nhơn
Tranh chi tôm cá
Thây thi rơi rã
Thảm khổ vô cùng
Tu niệm bỏ hung
Người mê khá tỉnh
Xét suy bàn tính
Lo tu kẻo muộn
Khó mong kiếp muôn
Hội này chậm trễ
Ma quỷ vộ bẻ
Mai đâu thình lình
Thấy thế hải kinh
Nghe đây phân cạn
Các việc dã man
Phải nên dứt bỏ
Tới đời thậm khổ
Cải sửa xác thân
Lo tu hỡi dân
Ngày hai cơm tẻ
Tu niệm lo bề
Quỷ ma bẻ cổ.

Năm canh gió thổi Ngựa chạy dài
Bấy lâu vóc ẩn ở Đông Tây
CỌP RỒNG HAI NGÃ GOM VỀ MỘT    
Khung thương bốn hạng kỳ tế thay.
 
HƯ VÔ HUYỀN DIỆU MỘT CHỖ NÀY
CỰC LẠC HỒI CHƯA TRỜI ĐẤT XOAY
VÔ NGUYÊN TỔ PHẬT HỒI CHƯA ĐẾN
NGOÀI LUYỆN MINH CHÂU TẠO ĐỨC TÀI.
 
LẬP ĐỜI THƯỢNG CỔ LƯƠNG THUẦN HẬU
Không hung không dữ ngàn năm sau
Thái Ất Hồng Quang đạo minh sáng
Sanh hiệu Lão Tử thiền đạo mầu.
 
Có Đức Bồ Đề Đạt Ma Tổ
Trung Nguyên truyền đạo hiệp sanh vô
HUYỆT LÀ TỔ KHIẾU CẦM CHÌA KHÓA
Mười sáu cửa miệng mở hải hồ.
 
Chuông đại đồng đã giục canh ba
Khuyên đừng phụ Phổ Đà Tiên Phật
Đừng mê đời cuốn lôi vật chất
Nay Cổ Già tất bật xa nhà.
 
Thấy người khờ Lão Na chí dựng
Chốn Tây Phương thung dung đặng hướng
Cùng Minh Vương muôn năm chung hưởng
Chọn con lành đắc quả về cung.
 
Bởi chúng sanh trong chín cõi xây
Vòng vật chất mà nay vương lưới
Khổ tạo nghiệp khởi não phiền
Bởi vô minh ấy nghiệp duyên sanh từ.
 
Cảnh hư không định lại thân thanh
Cho sóng lặng chơn thanh đến thẳng
Vẹn hút mây tan gió điều hòa
Mưa pháp nở cỏ hoa tươi nhánh.
 
Một đường đi tới nhứt tâm thanh
Dù gặp khó khăn sự nhẫn lành
Kiên cố tinh thần cho vững chắc
Không cảnh khó khăn bởi không tranh.
 
Hy sinh mà lẽ phải việc sạch chánh
Đánh thắng ác trược diệt sạch lòng
Giữ đặng ba điều quy tam Phật
Không rõ cội nguồn khổ ôi không.
 
Dìu dắt quần sanh lòng hằng tịnh
Ngộ được chánh pháp thấu rõ thanh
Vọng tưởng tham dục đều không chỗ
Liên hoàn sáng suốt rõ Hoàng Minh.
 
Khuyên rằng nên đồ từ lời nói
Sáng suốt rõ chơn gìn giữ giới
Kiên nhẫn hy sinh diệt khổ bi
An vui thanh tịnh chẳng xấu lời.
 
Mới gội trọn lành tấm gương ấy
Lỗi ta ta xét không phạm phải
Thể vóc này là vốn của ta
Tự chủ tự trị không lạc hoài.
 
Tin rằng có pháp ta giải thoát
An lạc lý chơn mau triển phát
Rõ nẻo hư không đã tìm ra
Chạm vào nẻo Chánh thì trí Bát.
 
Thế sự vạn bang đô thị giả
Phàm mỗi vật chi tứ khổ ta
Sanh lão bệnh khổ phân là khổ
Kể sao cho biết cái khổ là.
 
Xấu xa ô trược ôi khổ khổ
Giấc mộng ảo huyền mơ mộng lo
Lầm than tàn khốc tàng cay đắng
Khổ này do đâu luận thế dò
Ngã phát sinh ra chiến trường ma
Thế gian giả tạm có chi cầu
Đoạn trường thảm họa do ai vậy?
Xương chất bằng non khổ do đâu
Phải rán tận diệt nguồn cội khổ
Giải thoát lưới trần niệm nam mô
Qua bao trùng khổ giờ đã thoát
Bồ đề thấu rõ lục tự vô
Thế gian hư hủy có chi sướng
Tan hợp hợp tan lắm đoạn trường
Ai sanh tâm ác nghiệp sẽ đến
Dân chúng điêu linh bể hoạn đường
Lặn hụp giữa dòng điêu điên đảo
Thảm họa dẫy đầy dữ dội bao
Người phải tiêu cho rõ biết nỗi
Vô minh vây mình thoát chỗ nào
Đây mình phải trồng hoa ý tưởng
Mê sa theo các thứ mến thương
Mình vui sướng rồi tàn tan rã
Sự đổi dời thảm khổ đau tường.
 
Nước giữa dòng gió thổi rã tan
Thả linh binh do tạo huê càng
Này tựa giọt sương mù ngọn cỏ
Hỡi ai ơi tường tận bể đàng.
 
Đổi dời khổ não đau thương
Than van rên xiết tan thương bể trần
Tuồng đời như giấc mộng lân
Địa cầu vũ trụ xoay lần bất an
Nghịch trần khó thấy an nhàn
Soi gương nguyệt cảnh dẹp tan chơn lòng
Vui mừng đẹp ý vào trong
Trụ tịnh thanh tịnh tịnh không thiên trừ
Lời Thầy chỉ dạy bốn từ
Bát Chánh Đạo Quả viên như Lai Bồng.
 
Miêu suy luận được điều vô ngã
Không còn mê vọng tưởng lòng ta
Tự mình xử lý mà tự hối
Sáu câu lục tự giữ thân đà.
 
CAO MINH TRỞ LẠI MIỀN PHƯƠNG NAM
Vì thương sanh chúng trăm họ bởi
Thánh Phật Tiên Thần hạ giới
Vô vi giáng hạ mấy lời tỏ phân.
 
Quanh rộng chầu chu tân phụng gáy
Ngựa lơn tơn trở lại dập đuôi
Rắn tràn lai láng khó lui
Dê hàng chạy khúc bùi ngùi thương dân
NGỌC HOÀNG GIÁNG NAM LÂN HÌNH BỘ
Thâm nhiệm mầu xưa cổ hội đồng
HOÀNG THIÊN xem thấy lẽ không
Tri tâm huyền bí đạo đồng bốn phương
Mau chơn lẹ kịp trường thi hội
THÁNH MỘT NHÀ MAU VỘI HỒI QUY
Hiệp chung Phật Thánh chương vi
Trở về cảnh cũ định kỳ chầu Vương
NGỌC MINH HOÀNG đảnh thương xay ra
Ai đạo đức Long Hoa bước tới
NAY ĐẾN KỲ NGỌC [ĐẾ] TRỊ ĐỜI
PHẢI LỌC TÀ CHÁNH HAI NƠI PHÂN ĐƯỜNG.
 
Kể từ nay lở khóc lở cười
Rán tu hành trở lại dân ôi
Kẻo CHA LÀNH phán tội khó mong
Cả tiếng kêu sanh chúng trần hồng
Nay nguy cấp Đại Đồng khá giữ
Ngũ hành rải trái lành ít dữ
Thế bước sang lửa hữu quan biên
Tàn lửa dậy dân ơi trầm biển
Cả sinh linh đội biến mọi nơi
Lộn càn khôn phải chịu tả tơi
Cứ dửng dưng đứng ngồi một chỗ
Kể từ đây lửa trời túc bổ
Lấp bụi trần xác xơ chịu cảnh
Bao mạng người thây rã nạn hằng
TRÊN MẶT ĐẤT CHẲNG LÀNH PHÂN XỬ
CÕI TỐI CAO CÀN KHÔN VŨ TRỤ
LỊNH HOÀNG THIÊN KHAI KHỨ MÀ HÀNH
KHÔNG ĐỂ MUỘN CÓ LỊNH CAO XANH
CHIẾN VÔ THẦN DIỆN CHÁNH XUỐNG TRẦN
LẤY XÁC CHUYỂN ĐẠO HẠNH NGHIÊU THUẤN.
 
Nhơn nhơn khấu CỬU DI HOÀNG khứ
Lạp túc kỳ nhơn hạn vô tư
Chi chí đoạn hồng thi tốc chuyển
Luật hóa phùng lục tứ tự nhơn.
 
Hoàng thổ thiểm giai tất yên minh
Tại thử hành năng lý tư hình
Hoán lộ lâm nguyệt khúc tứ giả
Khướt khướt Nam điều nhựt quới linh.
 
Như bất như nhĩ môn chư quí
Bi thử hạ đồ bất ngộ kỳ
Khướt đề vận lực tam lục kiết
Tác ngộ tác thần thời nhứt tri.
 
Cơ khuyết Đông Tây hóa vụ không
Sự nhữ tự chỉ lộ xuất thâm
Mạt tấn lai sát ngộ sơn đảnh
Viên sự viên xong đối vi tông.
 
Trục đáo chung vai ngã vô lôi
Quân tư trường vị nhứt xuất hồi
Ngọc tố phùng tái tân hy ý
Cố khách khương trang tính thay thời.
 
Hào sự hào tồn như túc tư
Sanh bất phùng bất khả thán lư
Đáo ký phàm sự phương như quý
Tiết tiết tam phùng kim niên như.
 
Nhập nhập đại khí nhu bất đảo
Đồ lao sanh vô sự vô mau
Thăng nhựt lậu hòa vô định
Phụ nhơn nhơn phụ khói quang tào.
 
Dĩ dĩ phục dĩ cơ phục dĩ
Thính lai lai thính tự gian khi
Nhứt triêu triêu nhứt bàn Hợi tế
Sửu Cấn âm dương bất tương kỳ.
 
Hoàng lực vi đáo khước tại lâm
Thúc lưỡng như tai thống thị phần
Hiển hiển tương hảo đa kinh biến
Khứ phục hồi an tái cao trần.
 
Ngọc bộ đăng vạn tiêu phong đạo
Thỉ lục chơn tiên tá biển hào
Bất dung sự hữu sanh họa bất
Động không không động phục an trào.


PHẨM SÁM NGUYỆN
 
ĐỨC MINH HUYỀN BAN KINH SÁM NGUYỆN
KỲ BA HẠ THẾ LÀNH BỐ ĐIỂN
CẦU PHẬT TIÊN BỒ TÁT OAI LINH
BAN HỒNG ÂN CỨU ĐẠO TRẦN DUYÊN.

CÚI ĐẦU CON ĐANH LỄ HOÀNG THIÊN
NAY CON SÁM HỐI HUYỀN MINH ĐỨC
NGUYỆN ĐẤNG TỪ BI OAI LỰC
ĐIỂN HUYỀN LINH BỦA TỈNH THỨC CON KHỜ.
 
Dạy cho con giác ngộ tâm linh
Nhưng con lại vô tình quá đổi
Phải mang số phận luân hồi
Tạo tội chẳng chịu về ngôi hầu kề
Xin THƯỢNG PHỤ dắt về Nhơn Đạo
Bày ra kinh con thảo đề thơ
Quên đài vàng cảnh Cha chờ
Không sao nhớ nỗi phút giờ thiêng linh
LONG HOA HỘI HUYỀN MINH CHA CỨU
Dạy cho con hiếu tử đạo đồng
Bây giờ thức tỉnh tưởng mong
LONG HOA CON ĐƯỢC VÀO TRONG KHOA TRÀNG
Thiện với ác trần gian tội lỗi
Không chịu nhìn sám hối Đạo Nhơn
Sống đó chết đó chẳng còn
CÚI XIN THƯỢNG PHỤ DẮT CON TRỞ VỀ
Đầu cúi lạy BỒ ĐỀ ĐỨC PHẬT
Xá tội con Phật dắt chánh minh
Dạy con Phật tánh thông tình
Hiền lương đức độ con gìn dạ chơn
Con đảnh lễ MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT
Lạy ƠN TRÊN CHA BỰC CAO MINH
Tu cầu thế giới hòa bình
Nay con sám hối tội tình gieo mang
Con còn vướng dương gian buồn bã
Mong CHA hiền bi hạ thế gian
Độ cho sanh chúng tu vàng
Cúi xin THƯỢNG PHỤ đỡ đàng chuyển xoay
Nay con nguyện Tổ Thầy thông lục
Pháp lành ban nhơn tục hành tu
Nay con lánh dữ quyết trừ
Sân si tham vọng diệt trừ lập thân
Xin Bồ Tát độ hằng trở lại
Độ lòng con tu tại thuyền ban
Nay con lánh dữ quyết trừ
Lạy cầu Bồ Tát sửa sang kiếp này
Nam Mô Phật từ bi cứu khổ
Nam Mô Pháp ban rải ngó cho
Nam Mô Tăng phân rõ đạo ba.
 
QUAN ÂM BỒ TÁT PHẬT ĐÀ NAM MÔ
Nay con trẻ nguyện cầu Bồ Tát
Đức Mẹ Hiền cầm [chuỗi anh] lạc chuyển xoay
Thế gian đau khổ từng ngày
Nạn tai tai ách Hợi này đợi kia
Nay con trẻ sớm chiều phát thệ
Tiếng kinh cầu đảnh lễ Quan Âm
Hóa hào quang dạo bi tầm
Mẹ nghe Mẹ chứng lời tâm con hiền
Con cung kỉnh Mẹ hiền đức độ
Đã bao ngươn cứu khổ chúng sanh
Nghe tiếng đau khổ con lành
Mẹ liền quán tưởng trần sanh cứu mà
Lòng từ bi Phật Bà cứu độ
Núi non nào sánh phổ Mẹ hiền
Nhơn sinh muôn vạn kỉnh nguyền
Mẹ đều giải cứu đưa thuyền thoát cơn
Nay con trẻ biết ơn tưởng Mẹ
Ở trần miền mau lẹ bước vào
Quan Âm Nam Hải tầm nao
Bạch y thần chú hiển lao giải nàn
Danh hiệu Mẹ trần gian bốn bể
Ai khổ sầu Mẹ bế Mẹ bồng
Con lạy Bồ Tát hiển thông
Nguyện cầu danh Mẹ độ trong nhơn loài
Lòng bi Mẫu ai ai cũng tưởng
Có bao giờ con tưởng Mẹ đây
Bão giông sóng gió vòng xoay
Gọi kêu danh Mẹ cứu tai con hiền
Quan Âm Mẹ chơn truyền đạo pháp
Hiển độ đời kệ pháp minh tâm
Trọn đời vĩnh cửu học tầm
Mẹ ơi cứu trẻ hát thầm ru con
Mẹ ơi hỡi cung son trở lại
Trong vòng tay bi đại Phật y
Quan Âm khai trí từ bi
Mong Mẹ ban rãi đạo thi vào trường
Đau khổ lắm đoạn trường nhơn thế
Kiếp phong trần bùn uế đắng cay
Có gì đâu để tiếc thay
Trở về cát bụi bi ai linh hồn
Nay con trẻ dại khôn trần thế
Nguyện cầu xin kinh kệ đại bi
Năm châu bốn bể quy kỳ
Quan Âm Bồ Tát từ bi cứu đời
Đời đau khổ Mẹ ơi lắm lắm
Bởi chúng sanh sa lậm ác mê
Con thì bất hiếu ê chề
Không biết Trời Phật muôn bề đất xưng
Tạo nghiệp lực mấy khi nhơn cách
Bỏ ngoài tâm lành sạch Phật môn
Cho con tìm ánh càn khôn
Ăn năn sám hối tìm đôn tu hành
Quan Âm Mẹ thiện lành soi sáng
Cho con hiền tiếp quản ánh y
Cam lồ Mẹ rưới giải kỳ
Làm lành lánh dữ mà đi đúng đường
Con sám hối Phật đường tiếp độ
Thoát nạn trường Phụ Tổ Bồ Đề
Di Đà Linh Thứu tứ bề
Con hiền vượt khổ lối về Tây Phương
Cầu Quan Âm tình thương tiếp rước
Cho nhơn sanh duyên phước được lên
Đò thoàn đạo đức tuổi tên
Quan Âm Bát Nhã tỏa đền tiếp đương
Tu mau tu sớm trưa giục hối
Cả một đời dụng lối từ bi
Diệt mau tham giận sân si
Trải tâm vi đạo ánh y ưu phiền
Mẹ Quan Âm hữu duyên cứu nạn
Đức Từ Bi che nắng Bồ Đề
Nam Mô Bồ Tát giải mê
Cứu nhơn độ thế trẻ về ngôi xưa
Lời cầu nguyện con vừa đảnh lễ
Con quỳ xin NGỌC ĐẾ MINH THIÊN
Con quỳ lạy MẸ DIÊU [TRÌ] HIỀN
Đưa đò cứu khổ trần miền năm châu.
 

13. HỒI HƯỚNG

 

(Nguyện)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Nam Mô Huyền Thiên Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Ngọc Hoàng Tứ Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn. ooo

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu

Vô Cực Đại Thiên Tôn Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Tứ Giáo Đạo Tổ Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. oooGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn