CHỨC SẮC VÀ THÁNH DANH

12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 28859)A. DANH  SÁCH CHỨC SẮC CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

Ghi Chú: chức sắc hiệp phong là khi một chức sắc được Giáo Hội Vô Vi đề cử (thiên phong) rồi sau đó được Giáo Hội Hữu Hình chấp thuận (nhơn phong). Hoặc là ngược lại, được Giáo Hội Hữu Hình đề cử (nhơn phong) rồi sau đó được Giáo Hội Vô Vi chấp thuận (thiên phong).

1. LÃO TRẦN:
Chức Sắc Hiệp Phong lần thứ nhất: Đặc Sứ của Thiên Đạo Huyền Không
Chức Sắc Hiệp Phong lần thứ nhì: Đấng Tiên Tri; Hưng Đại Đạo Vương

Thánh Danh Thiên Phong: Thiên Đạo

2. LÃO HÀ:
Chức Sắc Hiệp Phong: Đặc Sứ của Thiên Đạo Huyền Không
Thánh Danh Thiên Phong: Thiên Quốc, Thiên Cước, Thiên Hà


3. CÔ THANH:
Chức Sắc Hiệp Phong: Hiệp Thiên Huyền Nữ, trực thuộc Cơ Quan Hiệp Thiên của Giáo Hội Thiên Trường.
Thánh Danh Hiệp Phong: Kim Ngọc Thanh Huyền
Thánh Danh Thiên Phong: Ngọc Lành
* Xem bài Kim Ngọc Thanh Huyền bên dưới trong trang này.

4. THÁI KIM ANH:
Chức Sắc Hiệp Phong: Chánh Giáo chi Bửu Sơn Long của Bửu Sơn Huỳnh Đạo trực thuộc Giáo Hội Thiên Trường.
Thánh Danh Hiệp Phong: Thiên Kim
, Kim Nhất Kim
Thánh Danh Thiên Phong:
Hồng Liên Tây Nương Thánh Mẫu

* Xem bài Ra Binh Thơ Đồ bên dưới trong trang này.
 

 

5. PHAN HƯƠNG:
Chức Sắc Hiệp Phong: Tiếp Đạo của Giáo Hội Thiên Trường.
T
hánh Danh Thiên Phong: Thiên Chơn
.
* Xem bài Thiên Thượng Nhất Đẳng bên dưới trong trang này.


B. DANH SÁCH THÁNH DANH CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG:

1. Trần Ngọc Khách: Thánh Danh Thiên Phong Thiên Bửu Ngọc Khách.
2. Nguyễn Quế Tiên: Thánh Danh Thiên Phong Kim La Quế Tiên.
3. Trần Thị Phận: Thánh Danh Thiên Phong Kim La Diệu Phận
4. Nguyễn Thị Mãnh: Thánh Danh Thiên Phong Kim Sơn Pháp Mãnh
5. Tiêu Quỳnh Châu: Thánh Danh Thiên Phong Kim Sơn Huỳnh Châu
  

Thiên đăng hiền nội áng đồ phong

Bửu thế thiên nhiên đạo tứ lòng

Ngọc phách hổ tiên nhi tựu hội

Khách tâm phước huệ vịn Huyền Không.   

Kim Bạch Hồ tiên phong nội uyên

La xuyên điển hội chuyển Thanh Liên

Quế hương tỏa vạn trùng thiên đại

Tiên giáng Cúc Kim triệu vạn niên. 
   

Kim bảo luân châu đảo báu thân

La bàn định hướng Nhất Thiên cần

Diệu liên chánh giác liên thời đại

Phận chánh tam đầu sắc diện tân. 
  

Kim thân định điển Phật Tây Phương

Sơn đạo thâu gom bổn giáo đường

Pháp tánh tâm thanh tầm chánh đạo

Mãnh tâm kiến tạo tánh thuần lương.   
 

Kim bài giao ấn võ thần phong

Sơn ẩn Vân Long Hội Thánh lòng

Huỳnh kiếm chấn cung báu ngọc đảnh

Châu thiên phước huệ đạo Hoa Long. 
  

Bái tạ ấn trường Nhất Đại Ông

Đàn tam thập lục hảo hòa đồng

Thiên Tôn mở cửa chào tam cõi

Môn hạ dựng khai Đại Đạo tông.   

Khai ấn thượng thiên nhất giáo miền

Thọ kỳ hội hiệp chuyển Sơn Liên

Thiên Tôn, Kim Mẫu, võ cùng trụ

Trường đạo vô vi quờn đại nguyên. 
  

Mở hội Long Vân định đạo đường

Đạo vàng : Huỳnh Đạo – Bửu Kỳ Hương

Thiên Môn cửa mở đón chào khách

Trường cửu Thiên Tông đại vạn phương.   

Quốc tế hiệp nhau đạo - giáo này

Khách tầm chơn bửu nối liền tay

Đại kỳ long ấn Long Hoa Hội

Đạo mới mở khai Trùng Cửu xoay.”  BÀI ĐÍNH KÈM CHỨNG MINH SẮC LỆNH THIÊN PHONG:

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà đang ở tại VN vào ngày 10 tháng 5 năm 2018 lúc 4:33 sáng giờ HK. Thông điệp phản hồi cho biết Huyền Không Thiên Thượng đã ấn chứng việc Giáo Hội Hữu Hình dâng sớ trình Giáo Hội Vô Vi đã sắc phong Ngọc Lành là Hiệp Thiên Huyền Nữ pháp hiệu Kim Ngọc Thanh Huyền vào giờ Mùi ngày 10 tháng 5 tại chùa Ngọc Hoàng SG, VN.   

KIM NGỌC THANH HUYỀN

Kim thanh linh giác gắng trao dồi

Ngọc sáng đến Ngài hiện chúa tôi

Thanh bạch tâm chơn Đời Đạo tới

Huyền linh thinh giác hướng Âm Lôi.

Tầm chơn huyền giác công thiên đạo

Chánh trực từ bi nguyện giúp đời

Đạo mở lần này tìm gốc cội

Thiên Đình chuẩn ý Ấn Thiên tôi.Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 21 tháng 9 năm 2017 (ngày 2 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 18:34 P.M. 

RA BINH THƠ ĐỒ

"Ra đề Bát Bửu lược Đồ Thiên

Binh ấn đại miền chuyển Bát Tiên

Thơ lược xuất binh trung địa khảm

Đồ bàng long chuyển chứng Sơn Liên.

 

Liên Sơn Tùng khúc đại Hoàng Mai

Tam nhánh Long Châu hiệp Đức Ngài

Ấn chứng Thiên Bình Tân lạp Quốc

Đạo khai Bửu Giáo Thiên Hoàng khai.

 

Hoàng khai địa khảm hiệu trần long

Tam Ấn Giáo Tông luận đạo đồng

Bát Bửu Cao Đài thêm ấn chứng

Tam Tiên, Đế Thánh đã linh thông.

 

Thông linh chơn điển điện trùng cung

Báo lệnh Thiên Cung liên đại vùng

Toàn lộ liên châu Hoa Đại ấn

Nhân thiên hiện hiệp tại hoành cung.

 

Nam giáo Đông bình Thiên Thập Tam

Thiên Môn đặt ấn Giáo Toà tam

Chuẩn tâm Thiên Cước long thần đến

Chỉ dẫn đường cơ tiến việc làm.

 

Việc làm tam giác thọ Loan Kim

Đế Đạo tầm chung Bạch Giáo tìm

Chơn chánh định hình trung bửu ấn

Tâm linh huyền pháp lộ thao Kim.

 

Thao Kim, Quốc Khách đại Kỳ Sơn [Thao Kim = Anh Kim = Thái Kim Anh]

Ngỏ giáo tầm trao Đại Đạo quờn

Chức phận Thiên Tiên: Kim Chánh Giáo

Tiến hành đúng mực ngỏ Thiên Sơn.

 

Thiên Sơn Thiên Đại tại Ca Li

Trao ấn Tam Thiên chứng đại bi

Bát đạo thiên tiên nhứt đảnh ngọc

Hiện trần thị mục hiện trường thi.

 

Trường thi linh ứng đại huyền vi

Vô tự vô kinh xuất giáo kỳ

Thiên lý kinh hành tam nhật hiệp

Chứng đoàn tam bửu tại Hoa Kỳ.

 

Hoa Kỳ Tam Giáo yết chuẩn khai

Vân điển hẹn xong Đạo lộ bài

Chi đạo Bửu Sơn Long đại diện

Giáo Thiên xuất áng Bạch Chơn Đài.

 

Chơn Đài giáo chúng hiệp Càn Môn

Chuẩn tánh Thiên Tôn tại hỏa hồn

Giáo xuất ngôn đầu thâm Bát Bửu

Trường Thiên vịnh đặt tọa hầu môn.

 

Hầu môn yết ngạch định Hồng y
[Hồng y = Hồng tỷ = Hồng Hoa Công Chúa Nhị Nương Diêu Trì = kim thân là Thiên Nhứt Kim]  

Chẩn tánh đáo lai trụ đại bi

Bình phước Thiên Tôn tam Đại Khảm

Chuẩn hành Thiên Mộc tại cung Ly.

 

Cung Ly ấn định điện Diêu Cung

Tốn quẻ đại Thiên Khảm Cửu Trùng

Đông định Hà Đồ Thiên khải xuất

Tam qui luận nghĩa Dịch Thiên Cung.

 

Hậu Thổ Hoàng Thiên tạo mối giềng

Chuẩn hành ấn chứng đấng thiêng liêng

Ấn tâm giao chiếu về trung đại

Bố pháp hồng ân pháp giáo thuyền.

 

Giáo thuyền liên Cước Mộc Thiên Nhơn

Chuẩn bị hiệp thương đức đại quờn

Tam thập lục nhân, Hồng thượng phẩm

Cổ truyền giáo đức hiệp tam ngươn.Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và đã gởi tới Người ngày 30 tháng 9 năm 2017 (11 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 21:05 P.M.

THIÊN THƯỢNG NHẤT ĐẲNG

Thiên Hoàng giáng điển nhất miền Nam
Thượng Phụ đáo lai nước Việt Nam
Nhất phẩm Tam Huỳnh tiên thánh phật [Tam Nương Diêu Trì = Huỳnh Hoa công chúa]
Đẳng chơn long trượng hợp Trào Tam.

Lai Ngọc Bích Chiêu Hùng CỒ VIỆT 
[Hùng Chiêu Vương Minh Tông Thần Công Hoàng Đế = Liêu Lang = Quốc Lang = 1 hóa thân của Ngọc Đế Đại Hoa] 
Huyền Trân công chúa hiệu Tam Cô
[Huyền Trân = một kiếp dưới thế của Tam Nương Diêu Trì = Huỳnh Hoa Công Chúa]
Ra Oai Chấn giữ trời ÂU LẠC
Rồng Phụng thiên cung xuống Chín Cung.

Phẩm vị ấy đất Rồng Lạp Việt
Đổi Long đầu chuyển tiếp thiên thơ
Giờ đây tam chấn Phan Hương [Thiên Chơn = tỷ Chơn Tịnh của BSKH]
Tiếp Đạo Giáo Hội Thiên Trường Khai môn. [Tiếp Đạo = chức sắc thiên phong]

Long Hoa trận chuyển khai thời cuộc
Đáo Kỳ Hoa tam thể Hồng, Huỳnh
[Nhị Nương Diêu Trì = Hồng Hoa Công Chúa = hóa thân hiện tại là Thiên Kim = Kim Nhứt Kim = Thái Kim Anh]
Tam Nương Diêu Trì = Huỳnh Hoa Công Chúa = hóa thân hiện tại là Thiên Chơn = Phan Hương]

Chuyến này điển của Lạc Di
Tam Nương Cửu Phẩm Hoa Vi Thiên Trào.

 

Thượng Thiên giới chức THIÊN BÀO
Ngũ Chấn Long đảnh THẠCH BÀO huyền vi
Cơ pháp luân chấn ngay HỒNG – LỮ
Điều thượng phụ giáng tọa đặt tên
LONG BÌNH- HỒ ĐIỆP đổi tên
Cửu Nương chính phẩm gọi tên CỬU TRÙNG.

Liên thuyền Cước đồ Thiên thao lược
Sắp trận cầu ngược gió ĐÔNG LAI
Hạ màn lớp một chuyển xoa
Binh thơ đồ trận trong tay SƠN TÙNG.

Chào khách đạo chào THIÊN ĐẠI thể
Tiếp bài này chỉ rõ đích danh
Lệnh truyền THÁI CỰC – KINH LUÂN
Thập Bát ĐẠI ĐẾ chuẩn ưng THIÊN BÀI
Đây là PHẬT TỔ NHƯ LAI
ẤN – ĐIỂN- BÚT- KÝ- LỆNH BÀI- THÔNG LINH.

Đặt nền móng đạo  HUYỀN –LINH
Tại miền nam đại CA LI – HOA KỲ
Bút đề BÁT BỬU – SƠN KỲ
HUỲNH KHAI ĐẠI ĐẠO kịp kỳ THẾ- NHÂN
Sinh linh chủng tộc rất cần
Đồ thiên định việc bao lần TÂY AN
TRẠNG TRÌNH hay gọi VÂN AM
Tam thiên ĐẠI CHẤN việc làm KHAI CƠ
Giờ này BÁT BỬU đề thơ
GIÁNG- TỌA – LONG – MẠCH thiên thơ kết bài.”

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis đã nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 4 tháng 10 năm 2017 (ngày 15 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 20:28 P.M.   

 

                                          

KHẢI PHONG SẮC TƯỚNG

“Đón chào khách đạo Thiên Oai

Bửu Chơn thiên xứ thành bài chơn ngôn

Đạo Huyền Tôn Trưởng Càn Khôn

Long lân qui phụng khai môn tâm đồ

Luân xa chuyển vận thành đô

Mạch nhâm thiên đốc vi vô vận hành

Huyền vi Đại Đạo lập thành

Khai môn đồ đại tâm thanh khẩu vàng

Thiên Đài hiện diện các bang

Đạo lành độ khắp non giang lâm tầng.  

Đài Thế Chí huyền linh xây dựng

Cửa Thiên Môn khai dựng Trường Thiên

Linh Hoàng tánh thể an nhiên

Thiên Bình Tân Quốc mối giềng vô vi

Lập lịnh lực Hồng Quân kim cổ

Đạo một bài ra chiếu thần oai

Long Hoa mở Hội Thiên Đài

Trần miền bang Mỹ Ca Li điển hình

Rồi một thể quờn nguyên hạ giới

Dựng Đại Thiên tại chốn địa miền

Tam Đầu chấn đại Ca Li

Hồng Quân Thượng Tổ, Diêu Trì chuyển xoay.

 

Lập lệnh Trạng rồng mây phụng kiểng

Chuyển vô vi lực lịnh Cửu Trùng 

Thập Tam Cung Trưởng về đây

Xây chung Đại Đạo vận xoay cơ mầu

Vàng một mớ Thao Kim một mớ  [Thao Kim = Kim Anh = Thái Kim Anh = Thiên Nhứt Kim]

Chuyển huyền năng cơ pháp thần thông

Thông linh điển Đạo điển Thầy

Liên Sơn tam thập thất đồ thất tinh

Lưỡng Huyền Thái Cực Thiên Tôn

Lưu li ngọc Bích chuyển môn khẩu hình [Lưu Bích = dòng xanh = sông = Hà]

Lập trận đại xoay bàn kim cổ

Ấn bàn cơ loan phụng đẩu vân

Long đài Thiên Cước thượng căn

Chơn tâm quờn điển qui nguyên Thánh hình

Lớp cảnh mới màn Trời lố dạng

Bông Mai Vàng nở rộ từ đây
[Bông mai = Anh; vàng = Kim.  Kim Anh = Thiên Nhứt Kim = Thái Kim Anh]

Kim dung, kim phụng, kim trào

Thánh Kim cô đại Thạch Bào Thao Kim
[Thao kim = bổn kim = anh kim = Thái Kim Anh = Thiên Nhứt Kim]

  

Vàng xanh đỏ vàng hồng ngũ sắc

Ánh hào quang vàng tím thanh long 

Mã đề Thiên Cước thọ phong

Bát Tiên vận chuyển trần hồng trọn biên

Khai kinh kệ tưởng chơn điền

Hoàn thành Bửu Điện điển thiêng chuyển về

Hồng Quân Lão hội nghinh quê

Gốc mây định ngọc xiển đề ghi tên

Liên thuyền Thiên Đẩu hành Tiên

Lập thông tuyến đạo bên trên chứng rồi

Đây ẩn bút Ngọc Thiên tại thượng

Ấn Ngọc Hoàng chiếu sắc phong tên

Cước Thiên, La Hán Kim Liên

Ngọc phong cửu sắc la bàn đặt tên

Ngọc phân tách lược nặng phần

Sơn Kim Chánh [Giáo] Bửu Giác Kim Liên thành 
[Tiên tri Thiên Nhứt Kim sẽ đắc quả vị Bửu Giác Kim Liên]

Hồng thanh Kim lễ lan Anh
[Hồng Hoa Công Chúa = Nhị Nương Diêu Trì = hóa thân hiện tại là Thiên Nhứt Kim]

Phân kim đúng lễ thượng sanh tuấn đài

Lời triết khúc triết tự này

Kim Tôn thắm thiết lệnh bài đặt tên

Hồng Liên Thánh Mẫu Tây Nương 
[sắc phong quả vị hiện tại của Thiên Nhứt Kim là Tây Nương Thánh Mẫu]

Khoan thay đứng vững võ oai nghi hùng

Trung triều Các Nội Diêu Cung

Lập thành Ban Đạo, Cửu Trùng ký tên

Điện trung đảnh khấn truyền tam thể

Lệnh cửa Thiên hiệp đại Bát Tiên

Phong tên tượng Thánh Kim Liên,

Kim La, [Kim] Sơn nữ Tòa Liên hữu hình.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Chín 2020(Xem: 767)