12 CHI PHÁI CAO ĐÀI

12 Tháng Tám 20197:56 SA(Xem: 7556)

MƯỜI HAI PHÁI ĐẠO CAO-ĐÀI

(Tòa-Thánh Châu-Minh, ngày 10-1 năm Đại-Đạo thứ 32, Đinh Dậu 1957)

Bài:

       Niên Đinh Dậu, ĐẠO ba hai lẻ,

       THẦY thấy con còn rẽ chia nhau,

               Như vầy THẦY rất lòng đau,

Bởi nên THẦY mới chuyển mau hội nầy.

       Hội BÌNH-LINH Thầy xây vận chuyển,

       Cho các con hội diện sum vầy,

               Để Thầy cạn lẽ phân bày,

Cho con lớn nhỏ đồng hay máy Trời.

       Thầy nhắc lại thời kỳ khai Đạo,

       Buổi đầu tiên Thầy tạo Chiếu-Minh,

               Rồi lần sang đến Tây-Ninh,

Mở Minh-Chơn-Đạo công trình biết bao!

       Lập Tiên-Thiên Thầy trao gánh nặng,

       Ban Chỉnh Đạo cũng đặng vẹn toàn,

               Tây-Tông Vô-Cực tịnh an,

Bạch-Y Thầy mở liên đoàn Hậu-Giang.

       Trung-Hòa Phái khó toan tiến bộ,

       Tịch-Cốc thi hành lố Thiên-Cơ,

               Mở Minh-Chơn-Lý kịp giờ,

Liên-Hoa Tổng-Hội thời cơ anh tài.

       Rồi lần đến Cao-Đài Hội Giáo,

       Mười hai chi Thầy tạo đủ rồi,

               Cao-Đài Thống Nhứt ra đời,

Thầy giao con hiệp coi thời ra sao?

       Trải bao năm phong trào sôi nổi,

       Để tự con trao đổi ý nhau,

               Thời gian im bặt qua mau,

Nay Thầy xem lại vẫn màu rẽ chia!

       Sự rẽ chia tại lìa căn bản,

       Thầy phân qua, chẳng hãn tường tri,

               Thầy dạy con hiệp, con qui,

Hiệp là không nghịch, qui y chơn truyền.

       Bề hình thức tư riêng mỗi phái,

       Là ý Thầy muốn dạy các con,

               Giao tay lãnh đạo hành tròn,

Dìu đường sanh chúng, phận con làm đầu.

       Mười hai phái do đâu mà có?

       Gốc Cao-Đài tách ngõ phân ra,

              Cũng như Thầy tạo cái nhà,

Có mười hai cửa vào ra tự lòng.

       Nhưng làm Chủ-Nhơn-Ông có một,

       Lại tỉ như giống tốt Thầy gieo,

               Mười hai thứ giống tùy theo,

Con nào muốn cấy giống nào cũng xong.

       Vỏ tuy khác mà trong vẫn gạo,

       Nấu chín rồi vẫn bảo là cơm,

               Dầu phân gạo nhỏ, gạo thơm,

Gạo nào thì cũng nuôi con no lòng.

       ĐẠO cũng thế, Thầy mong con trẻ,

       Dầu phái nào, chớ tẻ tách nhau,

               Dầu cho khác sắc, khác màu,

Chơn-truyền có một, không cao thấp gì.

       Đâu cũng gọi TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ,

       Đâu cũng THẦY, danh ngã CAO-ĐÀI,

               Dầu cho đấy dở, đó hay,

Đỡ nưng mới phải, đừng bài bác nhau.

Thầy thăng

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 18972)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35276)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12050)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9015)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9361)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12330)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13776)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11043)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10803)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13458)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7423)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6814)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8043)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6701)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19221)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5695)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5102)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2870)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1579)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1580)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1875)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1400)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1433)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1619)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3029)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1606)