THIÊN THƠ THÁNG 7 NĂM 2019

03 Tháng Bảy 201911:16 CH(Xem: 9987)

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 02 tháng 7 năm 2019 lúc 16:44 VN.

 

CẮT NGŨ  HÀNH ĐỊA

CẮT điển phần âm khắp đại đồng

NGŨ quan thiên giới được linh thông

HÀNH tâm điển mới từ trường sóng

ĐỊA điểm chuyển xoay điển lục thông.

 

CẮT hết phần âm ngồi thuyết pháp

THỜI kỳ khoa tiễn điện trường thiên

SÓNG âm tần số hai mươi héc [20 hz]

THIÊN Thượng điền ngôi chuyển cơ thiên.

 

CHUYỂN dịch càn khôn chuyển địa tầng

ĐỔI hình long phụng hiện qui lân

NGŨ châu thay mới ngôi tứ cụ

HÀNH đạo Vô Vi điển địa tân.

 

BỐN biển năm châu thay đổi ấn

ĐỊA tầng nước mạch đổi kỳ lân

BỬU châu chấn tại vùng trung (nam) Ấn

ĐẠI hội huyền vi hiện địa tân.

 

NGỌC Hoàng Thượng Đế cho ân điển

CHÂU lục đất rồng hội địa thiên

KỲ hẹn thông linh trong võ trụ

ẤN Thầy điển Mẫu lộ cơ thiên.”

  
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 07 tháng 7 năm 2019 lúc 23:07 VN.

THƯỢNG ĐẶNG HOÀN LÂU
THƯỢNG ngươn Tiên Phật đã về
ĐẶNG lo quốc nội bộn bề gian truân
HOÀN nguyên bổn tịnh tân dân
LÂU năm mới gặp thiên tần sóng âm
Trở về nguyên bổn sơn lâm
Rừng thưa tìm chỗ tịnh tâm thọ thiền
Qui lân long phụng thiên nhiên
Hổ cao lượng tử tam điền thọ căn
Chờ lố dạng bóng tằm ăn
Thiên khai đồ trận trăng bằng thuyền nhơn
Ngọc định thú đinh ba chơn
Hồi qui long phụng THIÊN quờn TỨ ÂN
Điền nhơn rừng núi địa tân
Lâu năm mượn xác điển tần huyền vi
Rõ rồi "xuyên Việt" bỏ đi
Nay trông thấy dạng vô vi đò về.
Qua bên ấy tặng vài thơ bát
[thơ bát = thơ lục bát]
Đạo HUYỀN CHƠN võng đại phát quang
[Huyền Chơn = Huyền Thiên Chơn Võ = Huyền Thiên Thượng Đế]

Tâm tình Tân Quốc hàn huyên
Bến tình hữu đạo liên thuyền vô vi.
Chữ ĐẠO THIÊN nghĩa tình huynh muội
Gạo một nhà nhơn ngãi chi thâm
Chuyển thuyền đến Đạo Sơn Lâm
Rừng sâu mờ lối giảng tầm tần không.
Lưu một chuyến HỒ thương TAM kiểng

[Hồ Tam = Nguyễn Huệ = Quang Trung Hoàng Đế]
Đổi thời gian đời đạo song tu
Tính chung dòng điển mờ lu
Ngũ hành bát quái mùa thu hiện trần
Âm dương kiết hiệp dà trần

[dà trần = trần dà = trần điều]
Cắt nguồn điển Mẫu Thiên Ân hạ phàm
Các chơn điển trở về chấn giữ
Lộ huyền cơ thế sự đổi tên
Ngôi đền phong cảnh phía trên
Nền vàng gạch đỏ làm nên thế thời
Phát cơ lộ một đạo đời
Nghĩa Nhơn sinh tạo đổi dời càn khôn
Làm tin một chuyến ngũ môn
Hầu chào liệt vị chư tôn hạ phàm
Dõi theo cấp độ việc làm
Cùng chung đời đạo Phương Nam ấn hài.”
 
 
 
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng ngày 06 tháng 7 năm 2019  và chuyển đến Lão Hà ngày 13 tháng 7 năm 2019 lúc 12 trưa VN.

 

“Không không bất bất tri nan hóa

Vạn vạn năng tiêu diệt cải hòa

Thiên thiên bất ngũ ung toàn phúc

Đắc tự thời sanh ngũ tự đa.

 

Nhựt nhựt phùng thủy phong chúc yếu

Tam thập vô kỳ chỉ bạch nêu

Phân phân ngũ trụ tam tâm ký

Tự đắc tự nhiên hạ giai triều.

 

Nan miễn đa tiết niên hoang loạn

Bã nhi bất tại tâm nhơn dân

Thiên hạ phi đáo tùng vĩnh tọa

Vô hữu vô toàn tiền đáo nhân.

 

Thùy thùy tri tự khương nữ ấn

Vô hữu vô nhơn khử khởi tân

Thị vô sanh địa truyền hạ trị

Vạn vạn QUỐC thành đại tâm nhân.

 

Quới quới xuân vạn truyền mãng nữ

Đại tín thập ngoại cú cú trừ

Bất phiên bất báo thử chơn kiết

Vô Đông vô Tây Nam Bắc như.

 

Bất hiệp dã vô vô địa thế

Hữu long phong vân khứ vô tề

Lai sanh biến tạo toan điềm lạc

Khán khán nhất thân tự viện huê.

 

Động động vị ngã ly bất ngã

Lưu hạ hạ lưu xứ khứ

Tứ bộ giang hà châu QUỐC cửu

Bất lý bất ngã bất dụng hòa.

 

Vi tử thị tử Huyền đồng tử

Hiệp hóa hiệp chơn đương võ tư

Hạ bảo vạn dân thiên vô khí

Thiên túc túc thiên nhứt điểm như.

 

Tử đồng đồng tử hội ngôn ngữ

Tam cửu nhị bát hoài hữu cư

Hy hy bát quái ngũ phân quái

Quái hào định tác xuất lục từ.

[Quái Hào là ngôn ngữ Kinh Dịch. Một quái (quẻ) đơn có ba hào, quái (quẻ) kép có 6 hào. Lục từ = ý nói nghĩa của 6 hào]

 

Đa đa bất dữ hạ hạ vô

Tri thế tri nhơn khứ thị đồ

Hảo hảo nhơn đẳng dạ bất trú

Ngật ngật thể hình tận giai tô.

 

Bạch chỉ bạch thanh tựu thị phong

Tiền thân miên hiến mặc có không

Trụ trụ tâm kỳ kiền phàm nhựt

Khoái khoái lạc tiền hồi đỉnh long.

 

Hội tử niên lão lưu hạ biến

Sanh hiệp hiệp sanh thượng thượng thiên

Hựu nhất hảo truyền năng vạn kiếp

Hà sầu năng niệm thắng vạn tuyền.

 

An ninh thần đắc hàng tai tứ

Phong lâm thủy hỏa thiện ác chư

Thiên giả mục quy phổ thiên chiếu

Bất luận nữ nam bất nhận từ.

 

Thiên Can Chi Địa nhị thập bát

Kiền Khôn Lục Thập án Hoa Giáp

Đinh Giáp Canh Tân quỷ thần kinh

Bát tú bỉnh quyền lưỡng khí tạt.

 

Tương tố trường thanh thọ khảo sanh

Bất vĩnh đâu đông hà lưỡng hành

Cam lồ thủy nhược Thiên vi Đại

Vô số vô tàng thiên lai thành.

 

Thành liễu tận giai phiên tảo bình

Vô thiên vô địa hữu tai tinh

Thiên địa thần hiền không tàng nhứt

Đậu nhãn hiệp nhãn phụng đầu đình.

 

Khôi trần hảo thể giai vô đẳng

Tát tẩu siêu thiên hiệp dã căn

Đồ như bất báo văn thần ý

Lạc lạc phiên thân lực thành năng.

 

Lỉnh phi bá bát thập nhị phóng

Tôn vạn Hoàng Ân đả tiền phong

Cấp tảo xuân đàn nhơn vô hữu

Đắc đắc bảo khương ấn vị thông.

 

Tăng nhân tăng đạo vô căn tục

Dân nhơn dân thọ hiếu kỉnh túc

Nhi nhiên Nam tận thùy trụ tân

Ấu nhơn nan miễn đại tiểu phục.

 

Huyền đàn phùng mệnh trụ hương

Khẩu niệm tâm ký thượng thương cải thành

Chỉ vì chúng hạ mê sanh

Lão đương bất miễn thiện hành chánh quy

Tự tự quang quang linh trì

Lục tứ thiên hạ nhập quy hội tề

Đông Tây phàm hạ thọ huê

Bắt sanh thiên vĩnh diện tề HUYỀN CÔNG.

 

Ba muôn thế giái rối loạn linh

Phản bổn hoàn nguyên cởi bản tình

Chẳng biết chơn giả linh tráo trở

Bùn sùng rộng dơ bờ cõi sơ

Lập khai hai hội chờ khai phổ

DI LẶC độ đương thế gian hờ

Thế giái rối loạn mờ linh tánh

Tự xưng là Thiên thời chẳng chánh

Tự lập giáo môn tánh tung hoành

Bốn phía vách tường Thiên nên tránh

DI LẶC PHẬT hóa Chánh Đạo Nhơn

Tiên ẩn hiệu xưng Đam lãnh hườn

Phân môn biệt hộ sơn trào Thánh

Bảo hộ tàng linh hai hội thành

Từ tại Linh Sơn ánh xuất thần

Tham tham luyến luyến mê hồn trận

Chúng tàng bị lập phận tiếng kêu

Ai kêu ai gọi thôi việc kiếu

Lữ lữ khai cơ triệu ức chơn

Bốn muôn niên mượn đó chủ nhơn

Phi dương pháp khải đờn thế lớn

Hạn vì quy chẳng bợn hườn nguyên

Ngọc khuyết phong thuyết lãm Huỳnh Tuyền

Vị tằng quá bất Kiền sự khó

Ngộ đạo chơn nhơn ân chuẩn cho

Sóng gió trước mũi lo huệ kiếm

Bè nhỏ chống sào kéo buồm tìm

Già già trẻ trẻ thêm chạy tới

Chịu tu họa hại biến trần đời

Thiên địa thần minh coi hình thế

Hồi đầu đặng lên chóng trên bè

Thân thể rữa sạch kề liên cửu

Xóa bỏ trần tình thuật pháp tu.

 

Rõ xem cốt mới bể trần

Công phu luyện tập hạ thân một tòa

Đà la sơn tuyết thiên hòa

Hồi tu thức tỉnh trước đà non tiên

Ký lời thông thuộc lộ truyền

Tu sao đặng Thánh vi huyền tỏ xem

Thanh tân hưng thới huấn kèm

Chu kỳ cơ tạo ngẫm xem đại đồng.

 

Thục thục hà như kim đa thị

Xuân môn phủ viễn tác thiên chi

Vô cảnh nhựt nhữ giang vân điện

Như như thiên phú bất dung kỳ.

 

Đa sự đa môn đa sự kiến

Tùy hồng tri tự thủ tứ xuyên

Đăng tiền sơn đảnh thông thới xuất

Cáo lại mặc vân diệu hiện huyền.

 

 

Quí tự quân trình hiện Tây Đông

Đáo lai ấn dụng sự có không

Nhãn đế kinh nhứt quy tâm kính

Kiết đình tác sự dụng huyền công.

 

Giai kỳ giai tử chi thủ cẩn

Mục hạ kiết lâm đại lực thần

Phụng trị tứ định huyền khoái lạc

Đa niên đa ký trải hồng ân.

 

Công hầu khanh tướng Thiên sanh thế

Liễn liễm lai phong bộ tuần phê

Kim niên giá đáo giai tự chủ

Nhựt định tứ kỳ vô lộ về.

 

Kỳ tam hữu chủ xuân phùng ngọc

Nhiên nhiên vạn sự thế ngộ tốc

Bích Ngọc Trì Cung tạ tại phong

Bạch Liên bảo nội phủ vân học.

 

Thập bát tận tùng tư tá tưởng

Đắc duyên lưu khứ lộ vô khương

Hòa nhơn như ý Thiên ứng dĩ

Không thị thị không vận khoa tương.

 

Đáo giá thế tử tôn đồ khuyến

Đình sự quản lương phiến liễn huyên

Thủ sự như túc đồ đắc thắng

Quang Minh Thiên phổ hảo xuân Huyền.

 

Nguyệt chiếu mạc giáo lương

Tiêu túc đương môn hộ

Bất thị lộ nhữ thân

Nhứt phiêu tân liệu cứ

Niên háo sự tỏa quy

Thiên phú trì vân nhất

Thành họa bất trưởng lãng

Nhược đáo bản từ hử

Bất dung ưu vô tri

Bỉ thử nghi thổn bộ

Há lạo cố đơn thành

Vốn thiên sanh canh giá

Công cổ bã vô ưu

Long huê tử tế khán

Thời thới mang kiến suy

Phiêu tân kỳ lập chuyển

Phục đương kiến khởi cầu

Chuyển thượng hầu hượt kế

Mạc lưỡng trệ đáo binh

Khước điều minh bất lưỡng

Thủ sự vương tương nghi

Đế sự vi lưu khứ

Sanh tâm sự thì luân.

 

Hảo đức môn chiêu tiết khí hòa

Mưu sự đặng ngôi lạc khai hoa

Thiên hữu nhơn tương hoạch phước có

Đức tốt đến cửa môn Thiên Đà.

 

Chữ tu vàng khó mua khó kiếm

Mau thức tỉnh hồi tu cho kịp

Liên ân hồi ráng giữ xuân phần

Liệu đường kẻo trể ngày giờ tiếp.

 

Muốn vẹn tu trí dốc theo Thầy

Đời tàn khó gần đây đã khổ

Ngồi không yên cơn gió thổi vô

Đổ dòng châu sập khổ nhơn sanh

Dạt trôi nổi đời tàn khó tránh

Gởi lời khuyên nên tránh ác tâm

Xin người coi bao sự mê lầm

Trừ tánh trược bước thần giác tỉnh

Giới Công Đồng phán xét công minh

Rào ngay trước tự mình hồi tốc

Giờ đã hết nhào lăng sang lọc

Tợ bãi bùn cơn lốc đá bay

Hồn phách tán mới hay chịu phải

Cõi huỳnh tuyền sao này linh mất

Sự phù danh nghiệp lận hư chất

Phải lo toan Lão Phật Di Đà

Diệu nghĩa huyền thấu Bạch Vân Tòa

Nhìn máy tạo ngày nay thúc giục

Cuộc tan thương phàm tiêu thế tục

Đời vô thường bồi lực nhập môn

Đặng học Tiên lên thoàn cửu đổng

Phẩm phá vô định chọn phủ thiên

Châu trung dịch phá tỏ thay phiên

Thấu Bạch Vân Thiên Tiên vô hữu.

 

Thiên thiên hóa hóa chiêu yên thành

Vô tích hữu lộ Bàn Phật sanh

Lý phong quân lôi võ các hữu

Kiết kiết tư phong nhiệm kết lành.

 

 

Ngôi thượng phẩm liên đài mở hội

Dở bộ công xem tội thiện lành

Bàn đào ngự tửu huyền thanh

Phật Tiên hiển hóa phong thành mới yên.

 

Cung Diêu Trì Phật Tiên phong chức

Hóa điều phong chơn lực người tu

Long Huê đại hội Thiên lưu

Tỏ xem Tiên thiệt thiệt Tiên dự bàn.

 

Y nhiên châu tự hư không xuống

Tam Giáo cửu diệu lập Càn Khôn

Thiên sanh hóa túc vô tập khí

Vô Lượng Từ Tôn Diệu Cao Tôn.

 

Âm dương đồng khí Tây chánh trụ

Trời đất tinh hòa cẩn khí thu

Đoài Khảm Ly Chấn song thành phối

Thập hữu hoài niên xuất lục thư.

 

Sanh sanh hóa hóa chi luân chuyển

Ngã ly bất ngã thế bế huyển

Tàng lục lục tàng nhơn khổ ngã

Nhơn tận Tây phần nhất siêu phiên.

 

Trận đồ Bát Quái chuyển Càn Khôn

Điểm chót khai ân Phật mót bòn

Thân hồn tu tỉnh trời đất rộng

Lưu bồng thiên thượng sắc định hồn.

 

THẾ thượng vân sanh vị lai

THƯỢNG thượng VÔ TÔN bá tùng DI

THÀNH sự cao thả tích tự đa

NHƠN nhơn vô định quảng tự ký

GIAI dịch QUỐC trung nhất hảo hòa

liêu lộ kế khứ hành kỳ

TẬN tận tiêu dĩ phụ nhơn qua

Khôi chủ lực thành tuế Bá Y

Trần khôi nan sự kỳ niên tỏa

Tảo tảo bình y nhưt thử truy

Bình Tây chánh nhứt đắc tự đa.

 

Thông đạo trải mình tròn đạo nhân

Một câu đạo pháp giữ ân cần

Vượt đèo ắt phá thân lai vận

Hồi trống thúc tầm sắp cuộc phân.

 

Thánh Phật Thần Tiên

Tam nguyên vĩnh bất

Hiện bạt phổ Thiên

Tứ thiên hạ biến

Am Kiền Khôn đấu

Vinh đẩu vi thần

Nhơn quần đã tận

Lôi thần lôi phương

Đại trường khuôn phép

Vạn kiếp NHỨT THIÊN

Đại Thiên Địa Hội

THIÊN đổi toàn HƯNG

HUYỀN cung QUỐC chí.” 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại Saint Louis nhận được thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng chuyển đến Lão Hà ngày 18 tháng 7 năm 2019 lúc 08:45 VN. Hôm nay lão Hà lên núi Dinh vào ngày lễ của Mẫu Trầu. Nhiều phần căn tụ về nơi đây dâng lễ. Ghé chùa sư cô TĐ thuyết giảng và trị bệnh cho một số đệ tử của TĐ.

 

THƯỢNG LỘ BÌNH AN

THƯỢNG đỉnh sơn liên đổi địa cầu

LỘ trình đã định có từ lâu

BÌNH Tân Thiên Quốc trong cơ Mẫu

AN định càn khôn đão thất cầu.

 

PHÁP Đạo Vô Vi đổi thế thời

BINH thơ đồ trận hiện muôn nơi

thiên điển Mẫu Thầy truyền tới

THIÊN giới phóng tâm hiệp đạo đời.

 

THƯỢNG khách dừng chân tại đỉnh hồng

TRIỀU tiên tiếp sóng điện Thiên Công

BỬU châu khai mở thiên nhơn hỏa

SƠN thất đồng tâm tại chín rồng.

 

KHAI trận Hồng Quân tại Thái Bình

GIƯƠNG cờ Mỹ Quốc diệt Liêu Ninh

TAM tranh thế giới trong kinh sấm

CHIẾN đại dựng ngôi bút Trạng sinh.

 

ĐẤU pháp ngày đêm tại đỉnh rồng

KIM thân xác hữu trí Huyền Không

THƯỢNG thiên xoay chuyển tần tâm rỗng

PHÁP bửu liên sơn xuống cửu long.

 

pháp huyền cơ Mẫu Địa nhơn

PHÁP môn Quốc Khách điện nguyên chơn

hình vô tướng tần tâm hoả

VI tướng sóng âm hội Thượng Ngươn.

 

KHOÁN hậu ngư lôi thủy đỉnh hồng

LỘ trình kinh sách giữa tầng không

ĐÔNG Tây Nam Bắc liên minh động

KHUẤY động Biển Đông tại đất rồng.

 

THẾ thời đã đổi chớ chờ trông

CUỘC Mộc năm trăm tại đất rồng

BÌNH Quốc Thiên Tân cho chuyển động

DƯƠNG âm kiết hội điện Huyền Không.

 

KHAI hỏa long châu tần sóng não

TẦN không chuyển động sóng hai mươi [sóng 20hz]

SIÊU âm sóng não hoà tâm tĩnh

SÓNG điện thất tinh đến mọi người.”

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Huyền Không thiên thượng và chuyển đến Lão Hà ngày18 tháng 07 năm 2019.

 

“Hồng tiên lạc tu truyền sử thế

Lạc hồng tiên oai vệ luân phiên

Dấu khôi Huỳnh hoá tam quyền

Như nhiên móng cổ trụ kiền mai sau.

 

Một Thiên Hạc tung bầu hiển xạ

Tiếp trụ mầm triển hoá mạch quân

Đỉnh long thiên tạo giải lần

Thượng KIM HƯNG chấn an bang đón chào.

 

Nguyên căn triết thanh cao thiên vọng

Tuệ diệu thâm vô bóng long kỳ

Kim giai thiên vỹ mạch y

Thuấn Nghiêu HƯNG lập Huỳnh kỳ nguyệt Long.”

 

 

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 22 tháng 7 năm 2019 lúc 18:53 VN.

  

DỰNG XÂY ĐẠO ĐỜI

DỰNG lại đường tâm điển điện tần
XÂY tình đạo hữu hướng Thiên Ân
ĐẠO Tân hội ngộ Hoa Thiên Ấn
ĐỜI sống tâm linh phước lộc gần.

CHỈ đường Nam Việt đạo đời chung
BÚT pháp Bửu Sơn tại Cửu Trùng
ĐẠO Bửu Sơn Kỳ Hương ẩn tướng
THIÊN Nam Thầy Mẫu đợi người trung.

HẠNH Đức lễ nghi tình đạo hữu
NGỘ tâm pháp bửu điển linh thông
ĐẠO đời hoà hảo cùng tinh tú
THIÊN định nhơn quờn hội cửu long.

QUI về mối đạo Bửu Kỳ Hương
HỘI ngộ điển thiên tại giáo đường
CỬU phẩm Ngọc Đài Thiên Đại phướng
TRÙNG phùng căn lớn hội Thiên Trường.”

 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 28 tháng 7 năm 2019 lúc 19:38 VN.

HẠ CHIẾU ĐỀ KHAI
HẠ truyền Tam Ấn bửu Tam Ngôi
CHIẾU điển linh quang đến chỗ ngồi
ĐỀ bút thiên cơ đời đạo hội
KHAI trần linh ấn hiện vua tôi.

LONG điện Thất Sơn chuyển đổi miền
PHỤNG hành cơ Đạo Bửu Sơn liên
QUI thành lập nước thiên ngươn điện
LÂN cận tam ngôi Phật Thánh Tiên.

THẬP Nhị Đạo Ông giữ đạo Thầy
BÁT Tiên cận cảnh hiện chơn mây
QUỐC Thiên đời đạo người đời thấy
TÂN bửu Lục Châu hiện tại đây.
 
DI dời điện Phật đến trần gian
LẠC Quốc Tây Đông được luận bàn
VƯƠNG hiện cảnh điền Hoa Đại Cán
PHẬT Tiên Thánh Mẫu chuyển Khôn Càn.”Đàn Tràng Nam Thành, Giờ Mão, ngày 27 tháng 7 năm 2019 (25.6.Kỷ Hợi). Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển xuất khẩu.

PHÁP ÂM 2019_45

“Một cảnh đời tâm tinh vận chuyển

Khai đế thần hạnh đạo công khen

Hai đường nẽo Phật Tiên hạ thế

Trổ cửa môn đăng tác định Huyền.

 

Nhiên nhiên hạ kỷ Tây đồng cộ

Liểm liểm công phụ bả Tây đồ

Thượng nghi tạ tác điền phú ngoạt

Khước tự cung qui đáp khiếu lồ.

 

Tất tát đà la mậu đắc đa

Phật dĩ tát đát tam miệu đà

Ly sắc sắc ly sắc nõa xá

Ma ha tam đà bàn dạ ha

Ra ha xá ra dà xa rá

Đát ma ni ra kê dà ra

Xà da xà rị ra xà da

Đa tha đa dạ sắc rị đa

Bệ xa ha đế đa tha dà

A ra xà hê rị ra da

Tha dà ra ha tát kiết rị

Ra thị ra ra đế đa yết ra

Ra mật kỳ đa na ha bát

Bạt xà ma ha bạt xà chất

Thị đa ngã xà ha biệt đa

Na kiết ni lô bà đa đát

Bà đế ra ha đế yết rị ra

Ha hi ra ha bát rị đà ra

Đế mẫm dà lô ha điệp ha

Thiện kỳ ha yết ngã xa ra

Bà dà bà đế ri dị đế

Đát tha bà dà mô tát đề

Nhã xà đa thị ba ra tát

Na xa a sắc ma lễ mê

Chất đa đế hắc bạt xà ra

Đa xà ô lam ha đế xà

Dỏng ca  bạt xà tỳ đa băng

Đàn đà đế biểu dà đa da

Ni xá xá ni na yết rị

Xa xá tất đát na kiết ni

Bát na nễ phạp na băng tát

Đa bạt xà da đô sắc ni.

 

Khả thế nửa sự nan phi tuyệt

Thiên Thượng giới diệc vô năng thuyết

Đại thập hiền hữu vô siêu đốn

Khả lượng tam môn phương thế diệc.

 

Đa trụ thế tương lai thú lộ

Không tướng vô thọ trí diệc vô

Giáng pháp qui tâm trường từ bảo

Huyền Cửu vô quang bát tam đồ.

 

Sắc thân thân sắc sắc bất thân

Giải thoát thanh tịnh an lạc lành

Sắc thân vô lễ nên trọn đạo

Công luật đúng giờ lương ý tong.

 

Oai thần trấn thuần phong duy tức

Đại Tiên Ông thị Mộc sơn tô

Thiên môn xoay thế diệu thâm cơ

Thầy cội gương sen đại nghi bậc.

 

Đâu vì pháp thiên ngâm chốt lại

Mở rộng giờ thức giấc lý khai

Lòng từ ân Tiên Ông khai chót

[Cao Đài Tiên Ông = Huyền Khung Thượng Đế]

Lộng hào quang chiếu phát đêm ngày.”

 

 

PHÁP ÂM 2019_46

“Xuất thế tạo ngộ dựng mai lầu

Dựng thời chánh pháp xoay đỉnh đầu

Ý chí huỳnh kỳ đạo pháp mở

Âm hồi khứ chuyển bát cú sâu.

 

Tự không vô nan liễn phục kỳ

Chí tọa thùy thuyết cương Canh Kỷ
[Kỷ Hợi 2019, Canh Tí 2020]

Đồng hao nhân di phố lãm hỷ

Phong hữu đăng nhiên tác tụ thị.

 

Bửu tế nhiên minh khổng tiết qui

Luân nhập hảo giai bất tri trí

Đại thượng vân hy khước phùng chuẩn

Đa na Thiên phú tất bạt nghi.

 

Tư đà phong liểm tùy việc hãn

Tầm khí viễn cơ hạo quyện đàn

Chung khiêu lữ nguyệt hào đổng bỉnh

Liễu thế phùng năng khoán tư ban.

 

Tòng hữu khai thuyết đạt cao nghệ

Lưu tử phùng tử nị nhĩ đề

Tiết mạt lô tài khảm nhỉ Khương

Khiết khiết trung quản liễm Công Tề.”

 

“Nhựt đoạn canh bả kỳ bổn thế

Tư nghị Tây đoạn chí Hoàng

Tốc lự Nam truy lưỡng biên kỷ

Hoạt thúy nhơn bẩm tuyệt côn Càn.

 

Hy thứ khứ tức hoãn đại công

Sự kiến phùng lãm thất nhiên không

Hào hào chí hãn Quân trung liệt

Đậm ký nhơn quyền lãm kỳ phong.

 

Lữ liễn hồng tạp xoay cờ đạo

Tân lai chiết hiện tử nguyên đào

Giảng giả mục thiên nhữ bá tòng

Tam kỳ thử loãng thao tắc báo.

 

Kỳ tử đồng tử nguyên qui chuẩn

CAO kỳ ĐÀI mật chỉ thụy âm

Tân Hoàng thiết chỉ thông kỳ hạn

Luận chiến tư miên chủ quang hòa.

 

Chư khí không sắc tùy phản tán

Trị đồng ngô lộng tuyệt sao Hà

Di định hồng quyển khai nhiên bất

Phang bình cuộc loạn tất mạt đa.

 

Khứ khứ Thiên liễm đâu chỉ chiến

Khang lưỡng tề nguyên Mộc thuyết Huyền

Đại đại minh hiển chi uyển thúc

Mục lạc cao minh hỉ luận biền.

 

Cộ tùng bóng sáng liên sanh khứ

Thị thực nhơn nhiên đậu tốc ly

Huyền huyền khai tứ tòng bá thụy

Nhược nhữ Nam quyền lực chỉ từ.

 

Siêu vừng nguyệt minh long tỏa đoái

Tự phú chân mạch hạc phối lôi

Nhơn Thiên Huyền tuyệt hảo Tây Nam

Can Kiền khứ Mộc Tây kỳ khởi.

 

Lữ lữ khuyển Hoàng Minh khổng chỉ

Tác nang ban kỷ tất thục qui

Kỳ thục giả nhơn chi thục giả

Tam tam ngoạn hoặc tả cung thủy.”

 

 

PHÁP ÂM 2019_47

“Lan bà lá ma hỉ tất đa

Diệt khế đa bà la na da

Dô dô tất bà na ra tất

Rị rị ran a la đà na

Thục d961 di đế ra ha đế

Đạt ra ma ha yết di na

 Mã đế đạt ra bà hỏa ra

Đát tha ra da tam yết đề

Bể xá giả da di xác bệ

Yết đế ra ni rị sắc đề

Giả da bát rị na ri da

Tan mã cát rĩ tỷ thục đế

Rô rô tất dạ ta bà ha

Tỳ rê nệ đế phạ lạc tha

Tăng kỳ đế tí ma ha đế

Tam mạn đà mạ đế đà hoa

Hô lam lô đế ra ha ni

Bạt ra da sắc đảnh yết ni

Lô nễ yết ra đợt tất phạp

Xà ra thiện trì a kiết ni

Dà ra mục đế dà bà đế

Tây na xà da dà bà đế

Ha ra ca ra dà bà đế

Lô đà ra da dà bà đế

 

Dòng nguyệt chú ngưỡng vọng đất trời

Tấm lòng thanh thiện cứu nguy đời

Kiên tâm bước tới bờ giác ngã

Dựng đạo ngộ qui khá vâng lời.

 

Sự năng sự cú giai phong lãm

Tuyệt phổ liệt chi ngũ thất lam

Dậy uyển như thử hàm huyết tán

Càn phục phong lôi khứ hồi nam.

 

Diện không bát bá tùng sự bá

Kỷ nhiệt Tây Càn tất lưỡng nga

Khương chủ đảnh thiên phong lạp

Nha Tử đồng hào thuyết lãm hòa.”

 

 

“Tư sử lư sự tư lư sự

Hảo di nhiên di hảo nhiên tư

Phùng kỳ bả kỳ phùng kỳ bả

Vạn tất đa niên tân hữu từ.

 

Nguyệt hàm Nam Bắc tư dạ khả

Lư biên ngụy khiết tam chí đa

Thâu khứ nguyên hàn tự bỉ như

Điền thổ ban tùy Nhị Công Hà.

 

Bi khảm trùng tụy đoan tuyệt tác

Hộ túc như thông tạo kỷ xác

Hầu chuẩn kỳ quang liệt tuyết phùng

Chi tạng mẫn đang khúc nhữ lạc.

 

Khai khôi tứ nhạc huyền cũ kỷ

Đoan nhập phù kha lượng tuyết truy

Tòng mục chư nguyên cao lữ tác

Hỉ tú phong lôi chuyển đổi kỳ.

 

Quốc tư lượng nan tư phong tự

Dậy cát đài ngẫu lãm phiên lưu

Hồi định khí nhược lam kỷ lấp

Toán tán phỉ từ ngạc nát chư.

 

Thông kiến mục lãm vai thục đáng

Ngạn vạn tài hi khảm tư ban

Dịch tống cai nhân chi túc phụ

Thẩm thẩm liệt nhiên lữ huyền nan.

 

Lạc Thiên kỳ tân đàm phút cũ

Tuyển công hầu như kỷ ninh lưu

Hoạt ngôn hoạt tính nhưng chi giả tính

Giải đắc như nhiên hạn thổ thu.

 

Phong liệt chan huyền chí huyền như

Khả thổ lai giang bất chí từ

Giai phong tư lập cao tòng nhứt

Quang quang nhập chỉ khoán tự thư.

 

Cảnh bên sông nguyệt lư huyền phổ

Nhậm thông quan di thứ bảo đo

Nhiên nhiên khế tuyệt đò cổ khúc

Hạ luân Kiền bí thủ cao vò.”

 

 

PHÁP ÂM 2019_48

“Lữ công năng chi hội

Lệ khứ ngôi nguyên chúc

Tự thập tựa nhiên thông

Đạo Thiên hồng tái hiện

Phùng tử chuyển khai phong

Nhân tử đồng lữ hạng

Nhi tập bản ngũ túc

Hoàng nhiên phục bất kháo

Lâm quáng hạo thiên phong

Lữ đồng không dị biệt

Thao bất tuyệt vân nghi

Thự thuyết kỳ hoa lãm

Nhung quyến tám tư công

Bậc nguyên đồng tử tác

Lâm hoạ bát nhị phân

Lưu khố hồng quyên tảo

Lược phát hảo nhi nhân

Phùng Thiên Cung cư đáo

Tận lạc hãn tùy túc

Đoạn kỳ thúc lãng cư

Qui chung từ điển lãm.

 

Chu hồng liển khấu mục kiên trung

Giai hãn tác ban chuẩn ký hung

Đa ban đa cố hi chí hỉ

Hoạt ngũ tam tùng thất minh cung.

 

Tạ khước chi long tộ bách nhiên

Khả quí khai toàn cả thướt địa

Như nhữ liên thùy lai tá ký

Biệt khúc ly càn thả tạc kiền.

 

Nhị Giáo thông ban chi nhứt [Nhị Thiên Giáo Chủ]

Tam thiên bất khái chỉ tư lục

Phân vị năng tùng bả khấu chuẩn

Nhựt nhở cảm đang bộ thông lực.

 

Thảo cáo hữu đáo tùy bất hảo

Kê hạ tùy hạ nhân thi đảo

Tự khuyết tự phiêu hãn lôi bao

Thiện chỗ đề tôn thiểm nguyên lao.

 

Sắc không không sắc Huyền sắc Không

Vạn thiên thông liển nguyệt tấu bồng

Nan qui nan quí kiền thứ mã

Vương thiện tùy lẩm tùy giáo thông.

 

Vô sắc sở đắc y bát nhã

Pháp vô nhãn giới vô thượng khả

Vô hữu điên đảo câu ly khổ

Ba la mật đa tát bà ha.

 

Ma ha Di Lạc đế phạ kỳ

Tỳ ni dà đế dà di nị

Kỳ hê đé đa bà dạ đa

Ma ha tì na ma ha tì.

 

Bất khả hành thâm

Mạng tam giai không

Dị không bất sắc

Tất sắc dị không

Pháp không bất cấu

Thị lậu thị cố

Vô thọ vô diệt

Vô diệt vô minh

Đại minh chú thị

Vô chí vô đắc

Vô sắc năng trừ

Thị như thị sắc

Di Lạc vô như

Hữu như như hữu

Nan sự lượng phân

Thích tôn bảo vị.

 

Luyện thủ giai không một có không

Vô biên vô cõi tận hư không

Thủ hộ an giới khả hữu phong

Tác vi tác lữ vô thượng bồng.

 

Ngưỡng quang giai biến tùng trung kế

Vô kiến nhứt tâm đa bệ đề

Lô liên bảo bồ đà tỏ tát

Vân kiết diêu lư bất trì nề.

 

Thượng ngạn khản đề túc ví như

Liên khai liên mục phá bỉ trần

Tân Hoàng chí vĩnh phiên an thúc

Thậm bất dĩ thường đảo cung phân.

 

Ký thế công chỉ lữ sản

Sanh tùy Mộc chủng khảo nghĩa thần

Mông các hữu lầu xoay chiều hướng

Loạn loạn cảm đa hạ nước tàn.”Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5273)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5796)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6887)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5938)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6683)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9970)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7262)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10539)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9452)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.