THIÊN THƠ THÁNG 2, 3, 4, 5 NĂM 2019

11 Tháng Hai 20194:07 CH(Xem: 10741)
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 2 năm 2019 lúc 8:45 sáng.


HẠ THUYỀN KỲ ĐIỂN

HẠ phàm giáng thế điển Huyền Tôn

Lão Tổ Hồng Quân nhớ bảo tồn

THUYỀN đạo Bửu Sơn về nội quốc

Tri bàn luận đạo thuận Thiên Tôn

KỲ Hương Sơn Bửu cùng thôn xóm

Hội Phước báo linh được pháp môn

ĐIỂN lớn trở về hoà đạo bổn

Đệ huynh đạo hữu kiến Chư Môn.

 

Xoay chuyển điển linh đắc Đạo Thầy

Huyền cơ đã chuyển mấy tầng mây

Tịnh tâm nhận Điển Thiên Nhơn Địa

Hội ngộ Cửu Cung tại Điện Thầy.

 

Giáo pháp nhiều năm đã đủ đầy

Phật Thầy, Phật Mẫu, Phật phương Tây

Ngọc Hoàng Thượng Đế cung tối thượng

Mùng Chín tháng Giêng ký điển Thầy.

 

An Tâm độ tận làng thôn xóm

Điển mới Kỳ Hương chuyển đổi Tâm

Lộc đến linh căn THẦY MẸ chuyển

Chay kỳ, tịnh pháp, nhận Điển Ân.”Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận đước thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 19 tháng 5 năm 2019.

 LÊ THỊ KIM THOA

"LÊ ảo trùng dương theo gió mây

THỊ tiếng chuông vang nhẹ thổi bay

KIM điền chốn thế nơi môn cửa

THOA dịu từng giây chốn trần ai

MỆNH thân một quê mơ tưởng cảnh

DANH tựa chùa y hưởng phúc lành

TÂM thế dành đó nghe có một

ĐỨC ấn hiểu rành một cửa thanh."

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45.

 

HẠ ĐÀN ĐIỂN BÁT

HẠ bước dừng chân tại chốn này

ĐÀN cơ viễn cảnh chiến thời nay

ĐIỂN thơ chuyển dịch người đời thấy

BÁT quái càn khôn THẦY MẸ xoay.

 

Lược đồ kiên cố thêm hình tướng

Xoay chuyển càn khôn tại giáo đường

Tạo đừng vĩ tuyến âm dương

Mười hai ông đạo khai đường ĐẠO THIÊN

Thất Sơn chuyển biến vùng miền

Hiện năm ÔNG THẺ linh thiên tá trần

Càn khôn vũ trụ chuyển dần

Điều hành Bát Quái THIÊN TÂN độ đời

Long lân qui phụng đổi dời

Bàn tròn tâm điểm đạo đời dựng xây

Trước là diễn cảnh Phật Thầy

Dời non lấp biển phù Thầy chỉ huy

Hai là ứng hiện tiên tri

Cắm năm ÔNG THẺ vô vi vận hành

Lôi Âm mã chảo sẵn dành

Hoạ hình bùa bóng CHIẾN TRANH TOÀN CẦU

Lập nên trận pháp nhiệm mầu

Điển trường biến chuyển gồm thâu giống dòng

Nam Bang Phật Thánh Tiên Rồng

Qui hồi võ trụ tổ tông mọi miền

Xây đài Bát Quát tọa điền

Rồng tiên Hồng Lạc nối liền càn khôn

Điều hành Bát Quái giáo tôn

An Nam hội hiệp làng thôn hiện hình.”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45.
 

NHẤT THIẾT THƯỢNG ĐÀI

NHẤT Thiên Cửu đỉnh chơn như Thiên

THIẾT lập triều Tiên đại hội điền

THƯỢNG đảo Cửu Trùng THIÊN ĐẠO tiến

ĐÀI CAO giáo phận tiến Nhân Tiên.

 

Ngày Hội Rồng Tiên qui Thập Bát

Quốc Gia mở cửa đón đài trung

Hội cùng Tiên Thánh Hoa Kỳ đến

Ký lệnh Rồng Tiên hoán đổi vùng.

 

Kỹ nghệ điều binh chống lệnh Tàu

Ngầm thông thoáng đến hội Tuần Châu

Liệt vào danh mục Tam Triều báu

Đất nước thủy phong hoán đổi cầu.

 

Điều hành bát trận Tam Toà chuyển

Điển sóng tần trung lệnh Cửu Cung

Bắc Phương hành động Nam Phương khiển

Hướng định Toà Trung cắt Ngũ Hành.

 

Lập trận đồ thông vĩ đạo thông

Sóng trường điện điển hoá tâm rồng

Từ thiên nhân địa liên hoà Tổng

Tĩnh toạ trang nghiêm đạt lục thông.

 

Cẩn bút nghiêm minh giải đạo này

Phật Thầy, Phật Mẫu, Phật phương Tây

Tích xưa hữu hiện Thầy trông thấy

Hoàn lập Hương Kỳ Sơn Bửu đây.”


 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45.
 

TRỞ VỀ THẤT SƠN

TRỞ gót hồi qui thăm địa linh

VỀ nơi bàn tính lộ cung đình

THẤT tinh chuyển động Thiên Sơn Cấm

SƠN Bửu Hương Kỳ hội Tứ Linh.

 

Nay đã lộ huyền cơ Sấm Ký

Nhất thú linh đã hiện nguyên hình

Định ngày THẦY MẪU về ngôi

Qui ĐIỀN sơn đẩu vua tôi tựu tề.
[Ông Năm Điền, là hóa thân của linh thú ông Năm Chèo, đang cư trú tại địa huyệt Vàm Nao gần chỗ giao hội sông Tiền và Sông Hậu phải quy về Bửu Sơn.]

 

NHẤT THIÊN ĐẠO hồi qui Sơn Cấm

Cảnh năm xưa nay diễn lớp màn

Phật ngồi đỉnh núi Thất Sơn

Thầy cùng chư vị Tà Lơn hướng nhìn.

 

Hoa bàn hướng định hình ngũ vị

Long Châu điều vận chuyển Tứ Linh

Khai cùng bạch thủy tịnh bình

Trận đồ Bát Quái chứng minh vô hình.

 

Nay vận chuyển huyền cơ Sơn Bửu

Vận thần thông lục tỉnh Nam Kỳ

Pháp Thầy ấn chứng Thiên Ân

Điều hành võ trụ long lân qui tề.

 

Thập Nhị Đạo Sư cùng khai trận

Tam tựu tề long phụng lân qui

Lục thông trời đất điển kỳ

Nhân gian qui hội trở về Thất Sơn.

 

Chấn cho được rồng thiên trở dậy

Địa sông sâu sấu ẩn Vàm Nao

Linh sơn thú hiện năm nào

Tại đầu Núi Cấm truyền trao Ấn Trời.

[Liên quan đến việc thu phục ông Năm Điền vừa nói trên]

 

Thầy đến nơi vận hành Trùng Cửu

Khai liên thông Châu Đốc, Cà Mau

Địa linh nhơn kiệt năm nào

Đạo mầu Sơn Bửu chuyển giao lớp màn.

 

Trăm năm trước vận hành đồ trận

Quan quân từng mấy bận gieo neo

Cựu thuyền cập bến Vàm Nao

Thần thông trận pháp điểm vào Thất Sơn.

 

Nay Núi Cấm lộ đền dương báu

Hỏi đệ huynh nhận điển thiên trào

Ngày nay ứng nghiệm giảng rao

Giờ thành Bát Quái chuyển giao thế thời.

 

Bốn báu linh vận hành một nửa

Phương Nam linh ứng tại cung đường

Lộ kỳ trở lại cửu vương

Trần già tỏa sáng âm dương hiện hình.

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45. 

CHUYỂN ĐỔI TIỀN CĂN

CHUYỂN dịch điển thiên sóng điện trường

ĐỔI hình thay điển chuyển âm dương

TIỀN tài đổi mới thay đường hướng

CĂN gốc chơn thiên hiện phật đường.

 

Tịnh pháp đổi căn hoàn nguyên cội

Điện trường trái đất hoá âm lôi

Tiên Thiên chuyển biến địa thay đổi

Pháp Phật vô vi hiện chúa tôi.

 

Vòng tâm quỹ đạo sóng thiên nhân

Dắt dẫn nhơn gian thoát bụi trần

Tâm tịnh chơn như hành bạch thuỷ

Điển trường chuyển đổi tủy tâm thân.

 

Đến ngày mở khẩu khai thiên địa

Điện báu huyền cơ diệt âm dương

Vận hành tần số hai mươi héc

[20 Hertz = sóng tần 20 chu kỳ]

Ánh sáng tâm chơn chiếu điện cầu.”


 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45.
 

CHUYỂN DỊCH NGŨ HÀNH

CHUYỂN động lục châu tẩy thế trần

DỊCH đường vĩ tuyến hiện Thiên tân

NGŨ thiên đồ địa Hoa Thiên Ấn

[Hoa Thiên Ấn = Ngọc Đế Đại Hoa]

HÀNH thổ Đại Tam đã xuống trần.
[Đại Tam = ông lớn kỳ ba = Ngọc Đế Đại Hoa]

 

Bút chuyển hành văn tờ giấy bạc

Trần đời Tân phước Hội Đồng Tam [Hồi Đồng Tam Giáo]

Châu long tỏa sáng Nam Triều cửa

Ứng nghiệm huyền cơ  tái xác phàm.

 

Xuống trần mở trận Long Hoa Hội

QUỐC KHÁCH đời tân luận bấy lâu

Đến nay linh ứng Nam Thiên Đạo

Thất đại hành tinh vô tự cầu.

 

Chuyển hoá linh căn đồng chủng tính

Tộc nguồn chơn điển chấn Triều Nam

Lập thành luật đạo Thiên Toà định

Tam Giáo chuyển tay ứng xác phàm.”

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45. 

CHỨNG BÁI VÔ VI

CHỨNG minh thượng cấp Đại Ân Thiên

BÁI tạ điển linh hội đạo điền

lượng kiếp Tiên hoà Phật điển

VI tần sóng điển hiện hoa liên

Tam Thanh thiền đạo Kỳ Hoa hiện

Báu Bửu Hương Kỳ hội Bát Tiên

Trần cảnh Thượng Ngươn liên kết điển

Phật Thầy, Phật Mẫu chuyển căn tiên.

 

Ứng bút thần khai về quốc nội

Đạo đời kết hợp chuyển Thầy tôi

Hai năm hiện hữu ngôi Trùng Cửu

Linh điển Bửu Sơn ấn Phật Thầy

MẪU THẦY khai bút cho ân lộc

Xóm làng độ trước thấy làm tin

Tâm linh THIÊN ĐẠO lo gìn giữ

MẪU THẦY khai ấn độ nhơn sinh

Công trình QUỐC KHÁCH còn dang dở

Nội quốc hôm nay thấy yên bình.

ĐẠO THẦY, ĐẠO MẪU nhờ huynh đệ

Gắng tâm thiền định điển về ngôi
Điển quang phủ khắp kinh Thầy Ký

Hồng ân tam bảo nhận được ngay

Lục chay tẩy trượt hoà tâm đạo

Xóm làng huynh đệ nhớ đừng quên!

Thời kỳ Thượng Thánh đang hiện hữu

Phước lộc hôm nay MẪU ấn hành.”

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận được thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 10 tháng 6 năm 2019 lúc 20:45. 
 

NHẬT ĐIỂN HỒNG LẠC

NHẬT nguyệt [MINH]nơi đây CHIẾU ánh vàng

ĐIỂN THẦY, điển MẪU, điển LIÊU LANG
[Liêu Lang = Hùng Chiêu Vương, vua Hùng thứ 7]

HỒNG Ngọc linh châu THẦY MẪU dáng

LẠC Quốc Hồng Bàng chấn giang san.

 

Điển sáng về đây cùng các vị

Tổ Thầy Mẫu ngự giúp đệ huynh

Vô vi chuyển ứng linh căn đến

Tâm tịnh sáng trong nhận điển lành.

 

Bạch Ngọc cửu cung THẦY MẪU ngự

Ngắm nhìn huynh đệ lễ cúc cung

Thành tâm nhơn loại câu đạo đức

Điển sáng đạo lành được phước chung.

 

Ứng bút từng câu từng pháp chuyển

Vô vi Sơn Bửu đạt Kỳ Hương

Quốc tổ Lạc Hồng THẦY MẪU chứng

Tâm lành Thiên Ấn ký bài thiên.”

 

 

ẤN THẦY ĐIỂN MẪU

ẤN Thiên chuyển động thất cầu tinh

THẦY chứng vô vi  ấn hữu hình

ĐIỂN đại sóng tần hoà điện tĩnh

MẪU THẦY hiệp nhất đạt tâm minh.

 

Các cung tam cỏi Địa Nhơn Thiên

Điển Mẫu giác linh kết nối liền

Thầy chứng vô vi bằng ấn Mộc

Hoà cùng tâm thức đạo tâm thiền.

 

Ấn sắc thầy ban đặt lệnh bài

Vô hình các cửa hữu hình khai

Pháp THẦY điển MẪU vô vi ấn

Người xưa trở lại hiện NHƯ LAI.

 

Đệ huynh trân quí pháp vô hình

Phật Thầy, Phật Mẫu pháp tâm linh

Thiên Nhơn Địa hiệp về tam bửu

Trùng Cửu Bát Cung hiện hữu hình.”

 

 

THƯỢNG TIÊN GIẢI KHAI

THƯỢNG ngươn Kỷ Hợi tại quê hương

TIÊN Thánh Phật Thầy tại giáo đường

GIẢI bệnh linh căn hàng đệ tử

KHAI tâm minh tánh pháp Kỳ Hương.

 

Kỳ định năm nay Thầy chuyển động

Đạo đồng tịnh pháp ấn linh thông

Thiên Nhân, Thiên-Phật hoà thiên địa

Xoay chuyển tâm linh độ đạo đồng.

 

Linh kỳ bửu truyện còn tại điện

Vận chuyển huyền vi với tánh linh

Điển thiên phủ khắp làng thôn xã

Hội nhập Thiên Toà ấn bửu linh.

 

Chay kỳ tịnh pháp trong môn đệ

Gắng học tịnh tâm pháp Phật Thầy

MẸ THẦY cho xuống nhiều ân điển

Độ tận xóm làng được giàu sang.”.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 661)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 2816)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 3045)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 4169)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 3835)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 3449)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 4945)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 4963)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 5152)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 6460)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 6126)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 4178)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3050)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6383)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 8117)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 8622)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 8605)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 8769)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 7949)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 7331)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 4481)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 9099)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 11410)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 7739)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 7082)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 7573)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 5426)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 6423)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 7515)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 10502)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 8040)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 7167)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 6690)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 11625)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 13219)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 10763)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 12040)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 11121)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 14479)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 11151)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 38352)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 41148)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 34145)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35967)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 32594)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 16263)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 28925)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 32659)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 34669)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.