CỰC LẠC THUYẾT TỬ KINH

12 Tháng Mười Một 20181:49 SA(Xem: 4946)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

CỰC LẠC

THUYẾT

TỬ KINH

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Cực Lạc Thuyết Tử Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào hai ngày 7 tháng 9 năm Mậu Tuất (14/10 /2018) và 20 tháng 9 năm Mậu Tuất (27/10/ 2018), thánh đàn Nam Thành, giờ Mão.  Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn.  Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.  

 


Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V3.2023

LƯU Ý

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Xướng)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o


3. CHÁNH KINH

 

CỰC LẠC THUYẾT TỬ KINH

 

 TIỆP TIỆP HUYỀN KHÔNG TỐC HIỂN THINH

XUÂN VINH HOA PHÚ HỰU NHƠN TÌNH

NAM NỮ HỌA THÀNH LIÊN HOA ĐẶNG

CỰC LẠC KHÔNG KHÔNG THUYẾT TỬ KINH.

PHẨM 1:
LÃO
QUÂN LÃNH MẠNG CỨU LINH

 

(Tụng)
Lão Quân lãnh mạng

Hồng trần cứu linh

Độ đặng căn mê

Lao nhọc bôn ba độ về

 

Tam Giáo Phật Thánh Long Huê tấu rằng

 

Xin Lão Mẫu diệu hoằng vị phán

Thương linh căn bớt giận phân ra

Thuận nghịch thành việc cõi hà

Lấp trời không nước nghe Ta trên trời

 

Ta hiệu Lão đáp lời dạn nói
Rằng Lão Quân trực tới phàm môn
Coi chúng hình thế loạn hồn

Giật mình tỉnh ngộ sập quỳ xuống xin

 

Xin Muôn Ơn từ bi cứu độ

Thả bè ra biển khổ cứu dân

Biểu chúng tàng linh giữ phận

Lão nói đặng toán tịnh thân thoát về

 

Học tịnh công dứt mê trong bụng

Bụng sạch trong đến chừng bằng sở

Nhớ y [theo] Lão thuyết thi thơ

Chỉnh chừa trong sáng trúc cơ luyện hồn

 

Lãnh khẩu quyết trần hồng theo khởi

Gần đến kỳ thi nổi quỷ ma

Hồi đầu thì đặng thoát ra

Có duyên Tiên Phật KỲ HOA phen CÀN [TRỜI]

 

Cải bỏ ĐẠO sắc tài cũng phế

Quy y nghiêm tập thể hành tu

Tánh nhơn tấn đạo công phu

Thanh nghiêm Phật Thánh trì tu giữ gìn

 

Giữ y từ trong mình Đạo Lễ

Dồi luyện thân hạ mể vô thư

Thông thân nhứt tiễn linh như

Chơn nam chơn nữ muốn tu hành: Hành!

PHẨM 2:
MẸ TRUYỀN LẬP HỘI KIẾM TÀNG LINH

 
Thương nhơn sinh lửa phiền lùa thổi

Tranh luận đời u tối kỳ lôi

Không cứu vãn [thì] cuộc đời chung tất

Gởi lời khuyên bớt lần vật chất

 

Cảnh tương tàn tương sát đáng thương

Ngày tận diệt kẻo khổ liệu đường

Giờ đã hết vì thương trẻ dại

Đắm sa trần chớ biết phen này

 

Nhìn trước cuộc máy tạo càng ngày

Đây thuốc đoạn [khổ] thế mà con mãi [chần từ]

Đã nhiều lời Mẹ khải đờn kêu

TRUYỀN LẬP HỘI TÀNG LINH KIẾM hiệu [lịnh]

 

DIÊU ĐIỆN CUNG vi diệu huyền vi

BẠCH VÂN đang xem thấu tử nhi

Phù sanh nghiệp con thì lại ham

Nơi bể trần trẻ sẵn phải mang

 

Mấy nhiêu niên hồng trần khách bạn

Sụp đổ con ơi cảnh tương tàn

Nay Mẹ hé cơ đàng chỉ rõ

Xoay càn khôn chẳng thường đâu đó

 

Chuyển âm dương Ta rõ tai ương

Đời điên đảo ma tinh chớ tưởng

Sớm học Tiên Thiên đường hóa đặng

Lưỡng thông thân xuất xác thập lôi

 

Thiên thơ hạ linh quang như hải

Cầu nhứt thử hậu tôn chứng nệ

Đoái chơn thiên linh thể quyện thơ

Thượng thượng phẩm mở ân dương bổ

 

Sáu cửa mở lớn vô đầu tịnh

Rạch âm dương tạo hóa sơn linh

Ngày tháng lẹ tàng linh biển khổ

Khó đặng ra thiết quách đồng tô

 

Cưỡng xích đầu nó bổ chỉ tỉnh

Thấy vô thường chẳng kịp biện minh

Tính trở lại ức linh chơn tánh

THƯỢNG LINH TIÊU xét thường nào sánh

 

Mẫu hưng thi đặng hanh thuyết thơ

Thay cốt mới này tu đặng chớ

Gởi các con kim thơ ngọc lấy

Thông thuộc lòng mẫu tử lâu phai

 

Lần gian thế Mẹ đây khúc đoạn

Hồng trần cách học tiên thoàn đặng

Chí vâng lời thoát nạn Tiên Thiên

Hồi nguyên bổn chắc an hồng diên

Hoàng Mẫu khóc lụy buồn thế gian

Tạo hóa âm dương độ ngày nay

Chẳng biết bao nhiêu ra biển khổ

Thẳng tới Thiên Tiên lỡ biển khô.

Chống ghe đến đó tang điền biến

Chèo ghe chưa vững thể chìm gô

Ở trong dục hải nghe tiếng chuyển

Điện chẳng phải người kêu một tiếng

 

Dẹp phá sông mê trược uế sạch

Giữ lòng chánh trực quỷ ma kiêng

Điên điên đảo đảo [ngã] qua ngã lại

Trở lửa gió qua coi kêu ai

 

Đàn khai cơ điển lời giảng dạy

Tánh thiêng nghe nói giáng cơ lai.

 

PHẨM 3:
ĐẠI PHÁP HỒNG ÂN MAI ĐẶNG THÀNH

Linh Sơn hệ hãn CÔNG CỬU CHUYỂN

Ngọc lạc anh nhi xuất THẬP NIÊN

Kim ca ngọc lộ bài tam Mậu

Vô kỳ lục Mậu hoạt kỳ thì.
 

Vân liễu trường sinh liệu đáp thâu

Chơn duyên chơn hảo vạn tận đâu

Thủ điền đạo hướng phong buồng phóng

Khúc bàn Tam Quan thố kết bâu.
 

Liễu liễu nhất tiễn lại cho thắm

Tất nhãn khí thần thiên khuyết phong
Thay chơn hoài nữ thế gian tại

Bạch diệp liễu bàn đậm tú hồng.
 

Kim [nay] phong HÀ quản lập HOA đài

Hảo KỲ duyên ký trận mở khai

Nhãn quang cước thủ tề tảo tận

Thăng giáng Tiên Thiên đặng tiếp hài.
 

ÂN THIÊN hữu chúc chờ ức bảy

Mới mở Tiên Cung lộ biết NGÀI

Một chữ thành nguyện nay cơ hé

Thiên Tiên xứ cũ tỏa hương lài.
 

ĐẠI PHÁP HỒNG ÂN MAI ĐẶNG THÀNH

DI LẠC PHẬT RA CỨU CHÚNG SANH
Nương Nương phổ độ đều đi xuống

Khai khẩu vị đa giáng thế LÀNH.
 
PHẨM 4:
DI LẠC PHẬT ĐƯƠNG KIM THÂN HIỆN

 

Xuống trần bốn ức tàng linh điển

DI LẠC PHẬT ĐƯƠNG KIM THÂN HIỆN

PHẬT TỔ, QUAN ÂM HỘI MỘT ĐƯỜNG

CỬU DIỆU CHƯ LINH ĐỘ THÂU NHIÊN.
 

Tháng Ba Rằm tiết TIÊN THIÊN HỘI

Tháng Năm TRUNG THIÊN LONG HUÊ coi

Tháng Tám Rằm HẬU THIÊN LONG MẪU

Thiên hạ Mẫu bĩ bất tại nơi.
 

Duyên Tiên duyên Phật nhãn quang sáng

Luyện khúc chi vân nhất thông thân

Nay đời mạt kiếp một phen khổ

Chư Tiên chư Phật hạ phổ đàng.

 

Từ nay chân yếu thời bước té

Dở chân không nổi thôi dứt mê

Chạy ngay qua biển mịch mờ tối

Trở lại tánh Thiên mới trở về.

Lời giảng dạy tùy lai cơ giáng

Người có duyên công quả xá ân

THÁNH CHƠN PHÂN TÁNH CHƠN TÁNH PHÂN

THI VƯƠNG PHÁP LỚN THIÊN MẠNG TÁI.

 

PHẨM 5:
ĐẠI ĐẾ VƯƠNG HOÀNG THIÊN-VẠN VẠN-THIÊN


Tinh trang nhập hạ

Bàng giả túc điền

Như tiền phục hậu

Hồ đấu diên quân

Cơ HƯNG hạ hữu

Hướng tự linh gia

Hạ hạ mạo tùy

Lương đồ thiết kỷ

Thủ ý hữu qui

NHỨT THIÊN nhứt lộ

Lai hộ PHÁP THIÊN

Diệu huyền vạn pháp

Ngoạt ngoạt vô kỳ

DIỆU LÝ ĐÁO THUYẾT

Bất tuyệt bất hà

Xuân Hạ Thu Đông

Chiếu đồng hậu thế

ĐẠI ĐẾ VƯƠNG HOÀNG

THIÊN-VẠN VẠN-THIÊN

Lữ hiền chi sự

HÀ cư lộ Tây

Trực Đài đáo chỉ

Kim vĩ nhựt lâm

Du tầm phước hữu

Hướng tự vương an

Lậu thân kim chịu

Phản chiếu như HÀ

THIÊN HOA ĐẠI PHÁP.

PHẨM 6:
ĐẠI ĐỒNG VƯƠNG PHẬT CHÍNH THẤT VIỆT NAM


Thiên thời địa lợi

Tiến tới Đại Đồng

Trần hồng lập tại

Nam trai nữ gái

Đông Tây Nam Bắc

Hòa trạch âm dương

Rõ tường thời cấp [gấp]

Sương tuyết nắng mưa

Đúng giờ nóng lạnh

Ngũ Hành Cửu Phẩm

Quan Âm chuyển rày

Mẫu bày sắp tiếp

Nam Việt non sông

ĐẠI ĐỒNG VƯƠNG PHẬT

CHÍNH THẤT VIỆT NAM

Khắp năm châu trổ

Đáo lộ Thánh Tiên

Đức duyên tài đạo

Ngôi giáo hiện tiền

Thiên Tiên ứng hiện

Nhủ truyền kỳ nhứt

Cảnh Phật diệu huyền

Thiêng liêng khởi lậu

Phụng tấu Kim Trì

Người vì phàm hữu

Gìn giữ Đông HÀ

Nở hoa trí tuệ

Linh huệ ắt thông

Hướng Đông CHẤN ĐẾ

Kỳ thể hiện sinh

Thiên Long hiệp tình

Tài minh thể hiện

Lịnh tiễn phụng ngân

Bố ban khai ý

Từ bi chơn như

Vui từ hạnh đạo.

 

PHẨM 7:
TRONG NGOÀI THẤY BIẾT LỊNH KỲ VÔ TRANH


Hồi trống điểm đức tài lồ lộ

Ánh thiên quang Lão bố tầng cao

Chủ trì khai mở địa sau

Đông Nam Chu Đế quang hào ánh Thiên


Nền Khôn Đế CỬU THIÊN HUYỀN NỮ
Danh HUYỀN THIÊN chủ thủ lai khi
NAY MAI SẼ TƯỜNG VIỆC CHI
TRONG NGOÀI THẤY BIẾT LỊNH KỲ VÔ TRANH

 

Mao kỳ đón NGỌC HOÀNG VÔ THƯỢNG

Ban hồi kỳ lịnh hướng điển linh

Đúng giờ đúng khắc y minh

Thông đường mở cõi OAI THINH đăng kỳ

 

Tám hướng khai y chỉ OAI THINH

Thiên cơ chuyển chơn tình hấp thụ

Muôn vạn con thuyền trường không hư

Neo lui tới chơn tử cố lên!

Thiểm điển thăng thiên chở hư vô

Đáo đáo hạ gian giả tiết lồ

Hữu ngạn di xuân thao NGỌC chuẩn

Tuất tiết niên HOÀNG tỏa Bắc hồ.
 

PHẨM 8:
PHẬT ĐƯƠNG HỒNG TRẦN GIẢI THOÁT LINH


ÂN MAY SANH CHÚNG DI LẠC PHẬT

TƯƠNG HUYỀN GIAN THẾ THUYẾT CƠ MẬT
 

Chi hữu chi văn đàn một tiếng

Tiên Phật hạ đàng thế phàm bình

Thâu chi mạng hạn đề DI LẠC

Khoán từ môn lịnh thủ bắt xa

 

Chung tọa thị màn ba hé thật

Cứu nhân sinh đào cúc hồng ca

Phàm xuống thế LẠC ta DI hữu

Đáo tiền môn vạn cứu sinh linh

 

Đương công ẩu lai đình lộ NGỌC

Đặng khiết hài gắng phúc ngày nay

DI tạ hữu DI ĐÀ chi hữu

Xuất thế trần tạo bước môn đài

 

Vi nhân vi Đạo bất di nhân

Chơn chơn hữu bất kiết thiên tài

Ngạo tục vinh thi đề tố hoạt

Đáo Tây Kỳ [California] ngạn khiết lời ca

 

Tây môn viên hạ đằng khải khúc

Tiết lộ trần hữu phúc muôn dân

Phiêu phiêu đàn phím CÀN CUNG lộ

Xuân Tuất niên thay chí cùng lo

 

Đoạn thiết HOÀNG khai tề nhứt thống

PHẬT ĐƯƠNG HỒNG TRẦN GIẢI THOÁT LINH

Nhân sinh đồng chung đồng tạo nghiệp

DI LẠC PHẬT VƯƠNG TỎA ÁNH HÀO

 

Nhạn khí phong điền chiêu tầm lễ

Chịu ánh vương quang thệ xuất kỳ

KIỀN KIỀN TAM THỂ ĐÀI THIÊN CHỦ

LẠC LẠC THÀNH THÂU PHÁT ĐẠI ÂN. 
 

PHẨM 9:
THAY THẤT CỔ AN BAN PHÁP ĐIỂN


Di cơ khai Xuân Thu cổ

Phận vai tuồng Thiên Ý định mở

Khai nhân tâm định hạn vô vi

Hơn mỗi việc rõ trung trinh lộ

Tạo xác thi thay thế tục y

Thông đạt pháp đồng xứ nam nhi

GIÀ LAM LỘ CỔ ÔNG TRỰC CHỈ

GIÁNG LÂM PHÀM LỊNH BỔN HOÀNG UY

Luật Càn Khôn vô hình y chỉ

CHÍ TÔN minh tòa lịnh oai nghi

QUÂN xuất xứ một âm cổ bản

Chặng tướng xe chốt pháo đầu đi

Hồi Chiến QUỐC ai chi phong bảng

Lập bổn quy cao động mở mang

Sắp xây phương HUYỀN LỊNH THIÊN HOÀNG

Khai Mùi vị hồi kỳ chói dạng

Định chánh khai nhiệm kỳ cố gắng

Vạn linh phần thụ túc tri ân

PHẬT MỞ LỰC VÔ VI TRẦN THẾ

Tuổi đủ y tối đến tôi chân

Thương nẻo đành tạm mượn tuồng hề

KHAI LỐI THẲNG GIÁP VÒNG BỐN BỂ

Vạn cảnh trường tối đổ phúc Nghiêu

Hồi quốc thủy sang Canh Mục Đế

 
[Mục Đế = Vị vua lấy con mắt làm biểu tượng = Huyền Khung Thiên Thượng Đế.  Theo Cao Đài từ điển, trọng-tâm chữ Đạo 道 là chữ Mục 目 con mắt. Nhờ có Mắt để nhìn, mới quán thông mọi vật. Chữ Mục có 5 nét, đứng vào trung ương (mồ, Kỷ, Thổ). Do vậy mà ngày nay Đấng Thượng-Đế đến ban cho một nền Đại-Đạo dùng “Con Mắt Trời” làm biểu tượng gọi là Thiên Nhãn]

 

Thanh bạch nhựt sen nồng thơm ngát

Tái QUỐC dân dấu Lạc [Hồng] ngàn xưa

Nhịp đi lối cũ vựa cung thừa

Trữ thế tình tang gió lùa ngỏ ngách
  

Vân du khắp nẻo lấp nắng sương

Lớp diện tuồng HUỲNH thương miền thế

Tái nạn tới đây di thể

PHẬT ĐẠO TA BÀ NAM ĐẾ CƠ MÀN

 

TÒA THÁNH MẪU TÂY BAN HẠ TẤT

Nghĩa rạng danh di bất mai sau

Tự an HUYỀN LẶC vận khương

Tiêu tân thới mạng nhứt đương phục kỳ

 

Kiếp tội căn cuộc hành hương lướt

Chịu bao điều cảnh giáp thao lược

Nổi buồn khai cay đắng sầu bi

Khốn khó giải tri ân mệnh cuộc

 

Thao thức căn phận cơ thiện ý

Phải chờ trống quang hướng ân tri

Sóng phong ba vui cảnh chỉ là

Y sắc lịnh trải ban Thiên Ý

 

Lần gót ngọc mở thức sâu qua

Khai tâm trí trong lành triết dạ

Bổn hữu vi xem rõ những gì

Giờ khoảnh khắc khói đàng lan tỏa

 

Chiêu phẩm cơ điện hội nhiệm kỳ

Ngẫm tận tường vạch đâu thối chí

Vượt nắng sương linh liễu cơ thiên

Rồi cũng trả cảnh đau thương hủy

 

Gió dập sóng biển trần hồ chuyển

Mặt trời mọc mấy phương suy diễn

PHẬN VÔ VI PHÂN THỂ TẠO RA 

THAY THẤT CỔ AN BAN PHÁP ĐIỂN.

Một ngày mai tuồng hay thuyền ra

Tuyệt vô vi kiếp này phong ba

Chờ xuất trận tư bề phẳng lặng

Chuyến Đông du thanh lịch cờ già.

Hữu ảnh tâm xem rõ đạo tràng

Mở cửa đạo tấn tới trực quang

Tầm góc độ vào vòng hạnh phúc

Gởi trọn lòng thấm đượm ẩn tàng.

Lời ca thi đêm nằm lặng giấc

Đếm giấc say định giác tri ân

XÂY BỔN TUỒNG HAI CHỮ AN DÂN

Xuôi cảnh ngược thuyền nan thế sự

 

Chẳng mau lâu xoay chầu nhiều tử

Trông bốn góc đêm thâu hồi rụng

Rõ xem thân chiếu điển Oai Thần

Giúp chánh pháp tiến dần bức phá

 

Lộng đài liên phía cảnh xa xa

Giải trình thơ chương tòa thiên cảnh

Pháp bảo khai hạn sắp thuyền đăng

Đợi vô vi gìn căn bổn thể

 

Sóng Ta Bà biển rộng dựa kề

Ánh ban mai diệu thể đáo khai

Luồng nhiệt thể đêm này khí khái

Thể vô hình khuyến giải định tuyền

 

Bao phen gót tàng ẩn Canh niên

Chờ thạnh thới xuất điền GIANG [HÀ] xuất

Ý lịnh thiên cổ truyền thâu dứt

Lượt hải HÀ năng bực siêu nhiên

Xuân Thu Đông ra khơi bản diễn.

 

  PHẨM 10:
LÂM TRUYỀN TÁI KHỞI VÔ CỰC HUYỀN LẠC THIÊN


Nhơn lòng thực diện Đông hàn

Dị Lão vạn ngự phùng Xuân hữu thời

Thuyết cơ nguyên uyển tàn hơi

Âm Dương lý lập thế đời đạo an

 

Trên cao gương sáng rõ ràng

Đài Minh Nguyệt cảnh lộ thăng hóa trường

Thiên sanh tụ kháng chủ phương

Như kim nhơn phó tựu khương Xuân phùng

 

Nhơn lai phú quới nhơn trung

Đức môn chi sự cảnh phùng nhơn duyên

Trực hải tiêu tức song điền

Đa chi thế sự nhơn quyền kế vai

 

Tùng sanh giáp phỉ chí tài
Vô song thuyết ngạn đáo lai chi hài

Vũ nguyên mộc hữu chi giai

Đắc thời lai vĩ huê khai nhứt tiền

 

Thu đến Hoa Đông thanh chuyên

LÂM TRUYỀN TÁI KHỞI VÔ HUYỀN LẠC THIÊN.

 

Huyền lâm tiên cảnh một bầu không

Tựa nguyệt tròn về cảnh Lai Bồng

Ngoạn nhô tạo hóa dành một cảnh

Một bầu hư không mây xanh trong.

Thú dư phang cảnh canh khuya lạnh

Giải quả qua sông ngàn dậm thành

Chốn thời cao thẩm Thiên Đường sáng

Ẩn phàm huyền diệu nguyệt hoàng thành.

Huyền cơ rẽ chữ Phương Nam ánh

Chưa định chưa phân trở cơ đành

Ráng nhìn gốc cội chừng năm hỉ

Máy tạo đổi xoay chẳng đặng lành.

Ngũ Hành năm vị suy xét kỷ

Cả tiếng gọi vang PHẬT A DI

Sáu trăng chớp nhoáng chi thời tạo

Trông thấy bốn bề xác phơi thi.

 

  PHẨM 11:
TÂN CẢI CÁCH GIÁO TRUYỀN THIÊN ĐẠO


ĐỨC THIÊN HOÀNG HẠ ĐỀ KHÁN CAO

TÂN CẢI CÁCH GIÁO TRUYỀN THIÊN ĐẠO

THẠNH HÒA BÌNH PHẬT ĐẠO NGHÌN THU

AN LẠC HÓA CẢNH TRẦN DI BẢO.

Thời giả CHÚA ĐẾ thành phu

Đất Hồ rũ rã danh ai tử

Một góc trời thời giả CHÚA tôi

Nguồn cơn ấy xanh xao phương xử

Thiên Đường sáng làm nền hệ bởi

Nắm một thâu nẻo chẳng đi đôi

Nay thấm thoát đất trời lắm đoạn

Cảnh đấy người đây biết đất trời

Đói đau than khóc lần phải ráng

Sái tiết mùa đói khát cơ hàn

Âm binh thảy rần rần rộ rộ

Mới đến trần nên tạm lệ chan

Ra tay độ cho thế chi mô

Chi tôm cá cầu bần lao khổ

Vắn [tắt] ít lời ai muốn thời nghe

Đây phân cạn xin đừng quên đó

Xem gốc cội sửa thân tốt dễ

Quên tổ tông rất khổ thảm thê

Tài sắc lụy thân mình tự tuyệt

Ai tỉnh thức mau quay kẻo trể

Nhìn đời thương giải thoát nay mai

Chiều sắp lụn nói ra nghe phải

Lắm chuyện sầu khắp cả Đông Tây

Chan giọt lụy cất chôn để lại

Tôi trung túa rừng xa có hay

QUAN CÔNG ra một trận kỳ tài

Ngày mai không biết thưa với thớt

Nước mắt rưng tròng từng nạn tai

Thuyền còn đậu sao vui đùa cợt

QUAN ĐẾ QUÂN đao trảm bất chợt

CHÚA của mình dĩ định lo âu

NGÀI TÁI THẾ khải hoàn ca hót

Đoạn dinh quanh cảnh dạ thảm thương

Chất sự tu qui nhân hạnh tại

Tiên cơ ngôn tự đoạn xuất trường

Lộ lộ lâm nguyệt xứ QUÂN Tây

Phi phi tim thật vui vẻ hưởng

Bất bất như y nhứt nhứt khai

Âm địa địa hảo toan thạnh vượng

Quy quy tát tát luân chuyển tái

Danh phú tử tông sáng soi hướng

Hữu phận nghê sơn trải hồi khai

Tợ long Nam Bắc BỬU HUỲNH khương

Tầm chi tảo sự ngày đêm thấy

Thu Đông lạc tự đi chiều hướng

Hạ mục giai kỳ thấy chẳng sai

Vô cảnh đa niên khai đường hướng

Cao khởi THIÊN MINH ý Phương Tây

Thiên Thượng hào bổn dựng buồm trượng

Cao Cao hữu chủ KHUNG HUYỀN thoái

Ngoạt ngoạt bóng hoa phá bức tường

Không không quới cát đợi ngày mai

Xuân phong thị Bửu Thiên thiên thượng

QUÂN HẬU chi đang khứ hậu lai

Loan phùng môn hộ hồi minh thượng

Lân hồng hạ Bắc Ngọc Minh Đài.

PHẨM 12:
HƯ KHÔNG THÔNG ĐIỆP PHẬT TIÊN LIÊN ĐÀI


Minh Hoàng công lập

Dư cách nhạn thơ

Xa bờ một lỗ

Xưa Tổ Phụ sanh

Cơ thành đức diệu

Mầu diệu thâm sâu

Mong cầu nền đạo

Di hảo báo đền

Nhanh nhẹn xây cơ

Đàn cơ trùng mật

Tiên Phật thượng khai

Khoan thai khôi ngộ

Sánh cổ tầm gương

Ngũ Thường bách bách

Hoàng cách gom thâu

Ân sâu cổ dĩ

Duyên thị xuyên tâm

Phá lâm cột trủy
Thất đử thư văn
Câu thẳng bốn chữ

Niên thu đạo pháp

Huệ pháp điển thanh

Đáp thành thượng múc

Oai lực Phương Tây

Son đài kỳ hiệp

Phong tiệp bản thi

Vô vi chi đáo

Hoàng bảo triều an

Cơ man cơ điển

Lịnh chiến vô hình

Khai binh nguồn sáng

Lòng thản diên thân

Bậc QUÂN bổn kiếp

Chốt nhiếp căn lai

Xác hài giải cuộc

Kích thước ngoài trong

Hư không thông điệp

Phật Tiên liên đài

Hồi lai chánh bổn

Cửa Khổng thượng HÀ

Cao xa giai bất

Chánh cập trung chi

Triều nghi xử hữu

Trung tử cảnh lư

Ứng như lai hầu.

 

  PHẨM 13:
TA RA MẬT ĐA BÁ ỨC HÓA THÂN


Đời dữ Đạo một câu pháp kệ

Lời thơ trần len lỏi chốn mê

Đạo Từ Bi bờ giác quay về

Trần không bợn tu học bồ đề

 

Qua ba đường sáu nẻo đi qua

Ai đến được cung tòa yên hóa

Ngôi Pháp nghe Phước Trí vô biên

Lời Phật dạy Pháp Thân đáp HÀ:

 

Yết Ri Rá Ma Ha Đát Ta

Đát Ra Nành Yết Đa Cu Ra

Tất Nễ Ra Rì Đa Á Dá

Băng Tát Yết Rị Đa Xà Bà

 

Tát Bà Tì Tát Bà Ca Na

Tát Từ Tát Ghi Bát Tát Ra

Bà Ha Sắc Đế Kê Đệ Thính

Từng Đà Ra Ca Đát Tát Cớ Đa

 

Không vô sắc thức vô nhãn

Vô vô minh đẳng đẳng chú năng

Vô thượng chú pháp vô nhãn giới

Ta ra mật đa bá ức hóa thân

Vô Đăng Phật tân kiến vô hữu

Tịnh tiệt vô như thân bổn sư

Không vô sắc bất sinh bất diệt

Vô diệt phùng chí vô lão dư


Sắc bất dị không

Không bất dị sắc

Vô thượng vô tập

Tây Phương chư Phật

Vô tận chí bực

Xem nghe tận thấy

Thân an cảnh đài

Trước Phật đồng thành

Thanh tịnh trong cảnh

Tây Phương Cực Lạc

Tương lai Âu Lạc

Tụ hội hư không

Chính giữa hư không

Mọi loài hạnh phúc

Nhu hòa trung trực

An định con đường

Đem lại tình thương

Sống chơn hạnh phúc

Vô thượng tùy túc

Châu báu pháp đưa

Y khéo tam thừa

Thệ hiển Thiên Giới

Đoạn diệt sanh khởi

Từ mẫn lắng nghe

Hoa mầu bồ đề

An lành tất cả

NGỌC HOÀNG ân xá

Rửa sạch lòng trần

Chi đêm đã gần

Đời đề tỉnh thức

THIÊN MINH cao bậc

Thế giới chúng sanh

Mong muốn lời lành

Khôn ngoan trong suốt

Đoạn tận thao lược

Tại phàm đời này

Trên cõi đất này

Đưa pháp thuyết giảng

Vị thể thánh quang

Thật sự Thánh Đế

Thể nhập diệu đề

Tục không bất tử

Thiên giới bi từ

Hóa độ chúng sanh

Giữ đạo làm lành

Phật từ gia hộ

Hạnh phúc giác ngộ

Tâm đắc thọ trì

Một lần gìn y

Hướng về Phật pháp

Lòng từ hòa hợp

Tu tập hằng ngày

Lời châu thất này

Tinh hoa hột Pháp.

Giai dĩ, 

Khả khả lượng phong tuyệt phi thanh

Nan sự Phước Huệ chiếu phẩm hành

Kim diệu qui hồi hoàng hồng giải

Nguyệt tam thế thế dĩ thử thành.
 

PHẨM 14:
ĐIỂN LAI VÔ BIỆT GIẢI MA HA


Đàng thơ cửa ngỏ người hữu túc

Nhập pháp hồi lai độ kỳ khai

Chiêu phẩm nan qui sơn đài lạnh

Chuông ngân vang tỏa Xuân Thu mật

 

Chính phẩm liên hoa mở cuộc trường

Ngắm xem xuất kỷ khai môn tự

Khoảnh khắc khó tường thượng hà phi

Chắc tầm mở cửa trong giờ Tí

 

Bốn vách sơn kiên ngoài trong dựng

Ào ạt linh quang mới ra tường

Nắng hè bóng lẻ phong lôi hóa

Chấp chỉ liên khai khởi tạo thành

 

Thiên trổ ngát mùi vô vi kệ

Đạo Đức xoay môn thuyết đêm nay

Bản lộ tái hồi diệu đề giải

Sắc khai hòa nhịp tạng nền cảnh

 

Sắc Thiên sắc lịnh liệu đáp đền

Tứ lịnh cơ mầu nhân minh tục

Điển lai vô biệt giải ma ha

Thơ ca năng điển đồng cam diễn

 

Đấng vô hình triển cảnh về đêm

Ngâm thơ diễn tợ trăng non Thứu

Áo mão hài oai độ Ta Bà

Cơ bản diễn trăng ÔNG lai yến [ánh]

Vưng THÁNH CHỦ LÃO bỉ tự gia

Âm dương hỏa bước động chẳng an

An tự vị Sửu âm dương nghịch

Càn Khôn Thiên bát tử chung phân
 

Lai lai như khứ nhơn nhơn hảo

Sanh giả tử giả hạ vô cao

Hồng kiều vạn trượng thiên trì pháp

Nguyệt di vân ngã an thân báo
 

Năng năng nhứt hạ đôi ba mặt

Nội bảo tứ hạ vô vi ngọc

Hiềm đủ vận liền điều môn tất

Thế giới Càn Khôn xử giới phân
 

Trăng soi điểm nguyệt một cảnh riêng

Cầm đờn du ngoạn phỉ chí hiền

Cuồng ca sử Lão khoan nhặt sẵn

Thanh bạch hư không hữu phước duyên
 

Một bầu tiên cảnh trời hữu giới

Vạch lượng đến nay khẽ bi vi

Ngoẹo đàng nói diệu làm sao đặng

Dụng pháp thi thơ giải nhiệm kỳ
 

Pháp cao thượng diệu nơi tăng chúng

Bực chí hư không xuôi cảnh chung

Nhập thể mật thiết bay trầm bổng

Chơn điển bốn phương Thiên Cửu Cung.
 

  PHẨM 15:
HOÀNG ĐÂU SUẤT TUYỆT TUYỆT PHẬT LAI HIỆN

 
Ngã hữu tế kiến ngã

Hư không khả lạc an

VÔ LƯỢNG HOÀNG ĐÂU SUẤT

TUYỆT TUYỆT PHẬT LAI HIỆN

Vô Thượng Thiên giai biến

Quang xuất điển không giới

Vô thượng đối hồi QUỐC

Khai vạch thước tôi trung

Nghĩa HUYỀN CUNG khai lịnh

Bao phen định thiên thư

Trăm câu dù một pháp

Tu cầu pháp vị an

Nếp sống toàn tịch tâm

Hạ sanh phàm thế giới

Ở tại đời tương lai

Hột giống này chăn trưởng

Khai đường hướng phân thể

Lai bởi lẽ cơ trời

Vận qui hồi kim QUỐC

Thời thế bước nêu cao

Qua bến nào thiên lý

Cao danh ý cương thẳng

Chuyển xoay thân minh cơ

Nói pháp thơ nhịp điệu

Chự kham hiểu tút còi

Réo từng hồi hồi tiếp

Một kỳ hiển tâm linh

Tây hữu hình kết nối

Chờ vận tới xem coi

Tiếng hút còi vang vọng

Gió bão giông ập vào

Gây ra bao lầm lỗi

KHI LỜI TRỜI HẠI MÌNH

HIỂU TÂM LINH DỄ ĐÂU

Ngưỡng mong cầu sáng suốt

Từng di bước xác thân

Chốn hồng trần đoạn cảnh.
 

Đời dữ Đạo pháp thân thanh tịnh

Lòng từ bi phủ kín nhân gian

Chung hòa đạo hạnh chỉnh trang

Cầu đạo chánh pháp vạn bang hết sầu

Lô Kiềm Đãn Đa Mạc Bệ Ra

Liễm Liễm Đa Hắc Tất Đa Ha

Đà Ra Ha Lão Đà Đa Xá

Đáp Lệ Dược Ca Tỳ Xa Đa
 

Không không ảnh hiện tọa không ảnh

Cao cao thinh thiên trụ HOÀNG ÂN

Tuế tuế nguyệt Thượng Thiên Di Hải

Hữu vô không bách hảo phong vân
 

Ngõa Ngõa Thuật Đế Bất Đạt Dã

Tam Mạn Đà Da Tất Đế Ha

Na Giá Lệ Ha Dà Đế Đạt

Đế Đế Kỳ Yết Trụ Ưu Đà
 

Chí nhân chí nghĩa NGỌC cao danh

Ngoạn ngoạn Xuân Thu kỳ đạt hoát

Thủy thuyết tiền đường háo dung niên

Theo bối cảnh Tòa Chương thay đổi
 

Bảo mật cơ bốn phía xoay vần

Lực OAI THIÊN cờ lịnh nơi nơi

HUYỀN năng trổi tái HÀ xứ rạng

Chuyển thoáng qua giục thúc phiên hồi
 

Chu ngoạn mục an khai kỳ bản

Đường nguyên bang rực sáng reo cười

Khoe sắc điểm bình minh rạng sáng

Chuyển chu kỳ giải cảnh nan hồi
 

Khôi phục lối Đông du phi đặng

Cao minh tự chi đà minh tự

Phúc đoàn ca dự thí công hoa

Toan độ chúng kỳ ba vạn hải
 

Phúc đài thiên chí nhẫn chí nhân

Lui thăng điển bùn Tây hảo dược

Lý kỳ tài sáng tỏ Đông lai

Di hữu di nhân tề đáo hạn

Khúc cầm ca trọn kiếp ngàn vàng.

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

HẾT

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)