THIÊN THƠ TỪ THÁNG 8 TỚI THÁNG 12 NĂM 2016

01 Tháng Tám 20162:35 CH(Xem: 9320)


    
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 12 giờ trưa ngày 27 tháng 8 năm 2016 (25 tháng 7 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.
   

DIÊU TRÌ KIM MẪU NÓI VỚI LÃO HÀ

[audio 20160827-122450, phút 00:04; video Pháp Âm #01 https://youtu.be/EC8Rlp2bfB4]

  

"Huyền Thiên dắng tử,
Dắng hoàng khai gia thức tử hiền nhi

Hóa kiếp trần tiếp lệnh của Mẫu nghi

Khai Quốc Đạo hóa hình cuộc thế

Giáo dương sanh gia hình đặng để

Pháp hiện hành chuyển vận Nam Bang

Thiên nhân hóa thể đã họp đàng

Chung qui quốc tổ con vàng gắng ghi

Lời ta nói chuyển thì cơ lệnh

Dạy, van xin Giác Tử họa chi hình

Bao lần trẻ đã hy sinh

Chờ ngày con thể Huỳnh Đình phục ngôi

Duyên đã định, duyên phần đã định

Chuyển cơ bài phúc lệnh của Hoàng Thiên

Độ nhơn sanh đặng bước lên thuyền

Từ cung của Mẹ, dạ lòng của Cha."

  

NÓI VỚI TINH HOA HIỆP THIÊN_D

[audio 20160827-122450, phút 02:45]

Nhi nhi hởi đôi lời ta gởi

Con gắng chờ phúc lệnh Nam Bang

Diễn xoay cơ cuộc của Tiên Hoàng

Cho trần thấu biết cơ đàng Phật, Tiên

Cùng nhau họp mặt lên thuyền

Chèo đò rước chúng chẳng phiền nhân sanh

Đôi câu như thể Mẹ lành

Bên thân trẻ nhỏ giúp phần cho con."

 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D  tiếp điển, lúc 12:06 khuya đêm 27 bước qua ngày 28 tháng 8 năm 2016 (26 tháng 7 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. 
 
TÓM LƯỢT NHỮNG VIỆC ĐÃ DIỄN RA

1. Bát Nương Di Hoa Kim hải giáng đàn viết văn sớ chữ thiêng theo chỉ thị của Mẹ Diêu Trì.

2. Hoàng Mẫu Diêu Trì giáng đàn ban ấn lệnh cho Lão Hà và làm phép đặt ấn vào trong thân Lão Hà.

3. Lão Hà nhận ấn lệnh xong, đồng ý chấp hành lệnh, rồi dâng văn sớ do Bát Nương Di Hoa Kim Hải đã viết.

4. Hoàng Mẫu ban mật lệnh (viết vào lòng bàn tay của Lão Hà) nguyên văn: "Thay Cha, Thay Mẹ, Thay Thầy, ..." (pic 20160827-1.pjg)

6. Đốt văn sớ.

  
   
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D  tiếp điển, lúc 21:00 đêm 28 tháng 8 năm 2016 (26 tháng 7 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. 
 
LÃO HÀ NHẬN CHIẾU CHỈ

[audio 20160828-205947, phút 00:17]

"_(tiếng thiêng)__ Văn chi thiện giả _(tiếng thiêng)__hạ di khai _(tiếng thiêng)__ thiên khai _(tiếng thiêng)__thiên dạ hoài tử _(tiếng thiêng)__chi thiên _(tiếng thiêng)_chánh thức là Hoàng Di Tử _(tiếng thiêng)__quản chức từ giả Hoàng Di Thiên. __(tiếng thiêng)___ hàng hàng chư thiên. __(tiếng thiêng)__ Hoàng Thượng thiên giả. __(tiếng thiêng)__ Hổ Di con __(tiếng thiêng)__ cho thiết tử gia khai __(tiếng thiêng)__. Nam Mô A Di Đà Phật."

 

TÓM LƯỢC LỆNH CỦA HOÀNG MẪU DIÊU TRÌ

- Lập Kỳ Đài

- Khai Kỳ Lệnh

- Khai Quốc Đạo

- Hiệp ...

- Qui ...

- Tế ...

 
   
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D  tiếp điển, lúc 04:30 sáng ngày 29 tháng 8 năm 2016 (27  tháng 7 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. 
 

SẮC LỆNH CỦA HOÀNG MẪU DIÊU TRÌ GIÚP LÃO HÀ
HOÀN TẤT SỨ MỆNH TRONG CHU KỲ CỦA THÁNH ĐỨC 

[audio 20160829-042800, phút 1:38]
"___(tiếng thiêng)__ Hổ Di xin chào Người.  ___(tiếng thiêng)__ Từ Thiên Cung của Từ Mẫu, Mẹ cho Hổ Di về thế gian cầm sắc lệnh của Tiên Mẫu để giúp cho Hoàng _ (tiếng thiêng)_ Di Tử hòan tất sứ mạng trong chu kỳ của Thánh Đức để lập lại đời Thượng Ngươn, __(tiếng thiêng)__ dùng cơ pháp và hóa hiện ở cõi nhân gian __(tiếng thiêng)__, dùng pháp hiện hành __(tiếng thiêng)__. Thiên Hộ được lệnh về đây để hòa cùng ___(tiếng thiêng)___.  Nam Mô A Di Đà Phật"

 
Chú Thích: Hổ = hổ thẹn. Di = không thấy bóng hình. Hổ Di là một cách tự xưng khiêm nhường, giống như người ta xưng là "bần đạo" hay "ngu thần".
 
   
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 5:30 sáng ngày 31 tháng 8 năm 2016 (29  tháng 7 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. 
 
HOÀNG MẪU DIÊU TRÌ CĂN DẶN LÃO HÀ
[audio 20160831-053820, phút 2:06]

"Hổ Di con có đôi lời từ Hộ Quang đến Người. Mẹ cho Hổ Di về dưới thế gian để nói qua ít lời của Tiên Mẫu. Vì thời cơ cuộc chuyển vận của Nam Bang, vì cuộc vận hành xoay chuyển của tam cõi, vì hoàng tử của Mẹ đã chấp hành ấn lệnh Thiên Triều, thì từ đây Mẹ muốn hoàng tử nhi của Mẹ phải gắng hoàn tất sứ mạng mà Thiên Địa giao phó, cầm sắc lệnh chuyển động các cung các cõi, ứng hóa hòa hiệp với thế nhân, để khai mở tất cả các địa huyệt quan trọng của thế nhân này, và chuyển động để hội hiệp về cùng lo chung đại cuộc của Nam Triều Phật Quốc, diễn cơ cuộc của Thánh Triều, của Nam Quốc Phật để cứu quần sanh trong cơn lửa đỏ.  Chuyển cho tử nhi được hộ pháp của Thiên Triều __(tiếng thiêng)___.  Thiên khai, địa khai, nhân hòa hợp.  Từ đây hoàng tử nhi của Mẹ phải gắng lo hiệp Thiên để hoàn lại tất cả từ bao nhiêu kiếp, qui tụ trở lại một chơn thể, một thánh thể để hiệp với Thiên, để khai mở tất cả ___(tiếng thiêng)___ chuyển động các địa hình của thế gian ___(tiếng thiêng)___. Nam Mô A Di Đà Phật."

   
   
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 6:00 sáng ngày 03 tháng 9 năm 2016 (03  tháng 8 Bính Thân), tại đạo tràng Long An. 
 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI XIN LỆNH KIM MẪU DIÊU TRÌ
[audio 20160903-054759, phút 2:23]

"Chờ Thiên Mẫu hóa hình cuộc thế

Chuyển vận cơ đàn pháp Phật Tiên ban

Chỉ cho con gia thức dạ đăng đàn

Khai cơ Quốc Thiên Nhân đường di tử.

Di Hoa Tử con về chấp lệnh

Thiên Nhân Sư quá cảnh ngày nay

Di Hoa hình thác tử chi ai

Kim giá tử hòa nhi con phục lệnh."

 

[audio 20160903-054759, phút 3:25]

"Di thiên tử Hoa Di hiển bước

Chuyển cơ bài họa tử dạ chuyên

Chuyển cơ bài Kim tử di hình

Xin lệnh Mẹ

Xin lệnh Mẹ Huỳnh Đình chuyển vận!

(im lặng khá lâu)
Xin lệnh Mẹ Huỳnh Đình chuyển vận!

(im lặng khá lâu)
Xin lệnh Mẹ Huỳnh Đình chuyển vận!

(im lặng khá lâu)
Con trở về phục lệnh Nam Bang

Hóa Thiên Nhân xác thể hiệp đàng

Chờ thiên lệnh khai đàng Nam Quốc."

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU NÓI VỚI BÁT NƯƠNG VÀ LÃO HÀ 

[audio 20160903-054759, phút 07:14]

"Thiên giác tử di hình thị hiện

Hoa Di sanh thang nhất tử di khai

Cùng Người lập quốc ngày nay [Người = Lão Hà]

Tròn xong sứ mạng liên đài về ngôi

Tâm thanh tịnh là tuyệt vời tánh hạnh

Giữ tròn câu nhi tử xuống trần

Bao lời hóa thể họp nhân

Di khai phúc lệnh ta cần các con

Tình Tiên Mẫu núi non nào sánh

Tình thiêng liêng hoa ánh cả muôn dân

Đổi đời các trẻ lập thân

Di thiên hoá cảnh khổ lần từ đây

Chờ ngày họp mặt rồng mây

Chúng sanh mới hết cảnh đọa đày thế gian

Các con chung thể hiệp đàng

Gắng lo sứ mạng Thiên Hoàng Cha giao

Từng lời từng ý ta trao

Mong chờ các trẻ một màu tịnh chơn

Đừng vì cảnh thế tủi hờn

Tròn xong đại cuộc Mẹ hóa đờn một dây."

 

HỔ DI TRÌNH BÀY VỚI GIA ĐÌNH CỦA TINH HOA HIỆP THIÊN_D

[audio 20160903-060452, phút 00:01]

"__(tiếng thiêng)_ từ nay trong cơ cuộc vận hành xoay chuyển mà hài nhi đã chấp hành lệnh để phụng sự cho thiên ý mong rằng nội gia để cho bé nhi hoàn tất sứ mạng của chính mình.  Đừng vì tình thương ở thế gian mà hãy hoan hỷ để cho tất cả mọi việc đều thông thiên thuận địa. _(tiếng thiêng)_ Mong rằng thân phụ và thân mẫu cho phép hài nhi để cơ cuộc của Mẹ được hoàn thành viên mãn. Xin cửu huyền cũng hoan hỉ.  Đừng phiền não, đừng có những lời phiền trách._(tiếng thiêng)__. Nam Mô A Di Đà Phật."

 
  
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 6:00 sáng ngày 06 tháng 9 năm 2016 (06 tháng 8 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. Lão Hà (đang ở SG) nhận thông điệp trực tiếp qua điện thoại.  
 
HỔ DI TRÌNH BÀY VỚI LÃO HÀ

[audio 20160906-060941 , phút 00:01]

"__(tiếng thiêng)__ Để hoàn thành ___trách nhiệm mà Hổ Di được giao phó ở kiếp___ thế gian này,  __(tiếng thiêng)__ mong Người hãy gắng lo _(tiếng thiêng)__ gấp rút công việc của Đại Đạo ___(tiếng thiêng)_ vì máy tuần hoàn vận hành xoay chuyển __(tiếng thiêng)__ kiếp nhân hạ phải __(tiếng thiêng)_ ứng hóa cho kịp chu kỳ mở khai và __(tiếng thiêng)__ sự chuyển vận của Nam Quốc __(tiếng thiêng)__.  Hổ Di con giả từ Hoàng Di Thiên _(tiếng thiêng)_.  Nam Mô A Di Đà Phật." 

 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển lúc 6:00 sáng ngày 08 tháng 9 năm 2016 (08 tháng 8 Bính Thân) tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. Lão Hà (đang ở SG) nhận thông điệp trực tiếp qua điện thoại.
 
 

[audio 20160908-063956, phút 00:01; video pháp âm #2  https://youtu.be/TzHT4zJ5Azg]

 
LÝ THIẾT QUẢI
"Khai phán di tử hoàng sinh hiếu tử

Giả hoàng sinh thiên giá tử hoàng di khai

Mảng lão tiên quán Giác Tử dạ hoằng

Thiên bán di khai hoàng sinh di thiện giả

Hòa gia tử hòa sinh khai hoán tử

Quải Lão Tiên thiết tử dạ hoài chẳng sinh di

Cơ viết diệu thiên văn phú dữ cử chi hiền

Thiên bản vũ vật cung vu tuấn giả"

 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI

[audio 20160908-063956, phút 00:35]

"Giai thăng thức tử di hoàng hiểu dụ

Vạn tiếng dĩ phanh tất giả họa hằng khai

Ngại gia thơm khiến đặng buổi di hình

Thiên quan hãm thủ hoằng khai buổi dương thức."

 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI

[audio 20160908-063956, phút 01:09]

"Di khoanh giả khoán thiền ban dẫn cuộc

Thiêng bản thiên đài hạn phúc đặng quang khai

Chuyển cơ bài phúc lệnh ngày nay

Hoa xinh trở lại liên đài tròn câu."

 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI

[audio 20160908-063956, phút 01:53]

"Gia phú tử hóa hình chiên thẹn thử

Ta Di khai đàn văn tất dạ Hoa khai

Dạ chi thanh tất giả hộ chi đàn

Chuyển di họa phủ, chuyển di họa phủ."

 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI

[audio 20160908-063956, phút 02:20]

"Di gia phúc chi đàn chuyển vận

Hoa hiệp thi khai xa giá phu chử chi thìn

Hiện quản di đàn dạ khúc hiệp quang

Chuyển di xa giá cố đàng chu lặng khúc."

 
A DI ĐÀ

[audio 20160908-063956, phút 02:45]

"Thiên bản giả hoàng nhi thuận giả

Thát lai khang tác giả thi đản ban thiền

A Di đài hẹn giảng thủ gia xinh

Huyền Thiên!

Khoa di đàn Thiên."

 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI

[audio 20160908-063956, phút 03:23]

"Giai phanh thẳng tử di đàn diễn

Đặng di khang bác đản dĩnh đản di hình

... bản di khai bát tử giả ...

Kim giản phủ Di Hoa thời di giá phủ."
 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI

[audio 20160908-063956, phút 04:00]

"Ngu thân thủ chư thiên đàn nội

Mạng di thiên đang Kim Bát Tử di hình

Cả di đài con dạ thủ chu âm

Xưng văn chiết vũ huyền di uyển."

 
CÁC VỊ TRONG VÔ HÌNH TRÌNH TẤU

[audio 20160908-063956, phút 05:00]

"__(tiếng thiêng)__
...
___(tiếng thiêng)__ Tây Thiên giả Hoàng Thiên __(tiếng thiêng)__.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.

Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."

 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc Trưa ngày 11 tháng 9 năm 2016 (11 tháng 8 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. Lão Hà nhận thông điệp trực tiếp qua điện thoại.  
 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI NÓI VỚI LÃO HÀ

"Một nổi buồn lén nhẹ trong tâm trí

Muốn nhắn đôi lời ngụ ý tình xưa

Mong Người vững bước đại thừa

Tròn xong bổn phận dắt đưa nhau về

Chờ phục lệnh Ta Bà nối bước

Chuyển đại hồn khử trược lưu thanh

Cơ đàn Tiên Phật chuyển nhanh

Hoàn cầu vận đổi quả lành tiên ban

Đôi câu như thể tâm Nàng

Chuyển người Quân Tử đạo vàng vững ngôi."

 

Chú Thích: Hiền nội của Lão Hà, tên Phạm Xuân Thu, sinh ngày 3 tháng 2 năm 1959, quy vị ngày 11 tháng 5 năm 2016 nhằm ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân, là hóa thân dưới thế của Bát Nương Di Hoa Kim Hải, Bát Nương Diêu Trì Cung Bạch Liên Hoa Công Chúa.  

 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI NÓI VỚI LÃO HÀ 

[audio 20160911-01, phút 00:01]

"... Đặng chơn như khai hình pháp bửu

Chuyển đôi lời nhắn gởi từng câu

Gởi người mặc áo sòng nâu

Chơn tâm thanh tịnh bế bầu đàn tiên

Chọn người để bước lên thuyền

Thuyền từ bát nhã Mẹ dắt liền đàn con

Di khai tử hóa hình cuộc thế

Kể đôi lời như thể lòng đau

Gia xanh thắt tử một màu

Chuyển khai Đại Đạo khác nào di xa

Thiên hồn trở lại Ta Bà

Giúp người Quân Tử nối mà nghiệp xưa

Chơn như Phật pháp đại thừa

Chuyển khai cơ đạo sớm trưa trao gìn

Di hài Hoa tử hà xinh

Di Hoa phục lệnh cơ hình Mẹ ban

Duyên gia tử di thang hòa tử

Dạ tiết đàng giả tử hòa nhi

Di xanh thắt tử chi bài

Nữa khai dĩ đã như đàn quang thiên

Chọn người đầy đủ thiện duyên

Giúp cho linh tử hạ miền chỉnh tu

Vẹt xong ..."
 

BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI
[audio 20160911-02, phút 00:01]

"... Diễn khai đã định Mẹ nhìn thế gian

Cho con xuống cảnh trần hoàn

Giúp người quân tử nhẹ nhàng cảnh ni

Mong ngày đại hội khoa thi

Cùng nhau trở lại trọn thì tình xưa

Dắt nhau đến cảnh đại thừa

Ân Thiên dĩ định sớm trưa giữ gìn

Thiên hồn lặng bước âm thinh

Nhìn trông gia tử thắm tình chi ai

Hoa xinh trở gót an bày

Thiên khai đã định một lần này thôi

Mẹ ơi tất lệnh chi bài

Quay về một cảnh thiên đài thuở xưa

Cho Người gia tử di thiên [Người = Lão Hà]

Cho Người thấu biết dĩ hiền từ đây

Dư xanh tử đài mây Di gởi

Tiếng tơ lòng nhắc nhở từng câu

Thiên khai Mẹ đã chi tình

Hóa hình cảnh thế con nhìn thế gian

Niên xanh gia tử . . ."

 
  
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 19:28  ngày 20 tháng 9 năm 2016 (20 tháng 8 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.  Lão Hà nhận thông điệp trực tiếp qua điện thoại di động.  
 
HỔ DI TRÌNH BÀY VỚI LÃO HÀ

[audio 20160920-192851, phút 00:05]

"__(tiếng thiêng)__ Hổ Di có đôi lời muốn thưa qua. Vì sự vận hành xoay chuyển của Từ Mẫu _(tiếng thiêng)__ chuyển cho Hổ Di về __(tiếng thiêng)__ chịu trách nhiệm ___(tiếng thiêng)___chuyển cái __(tiếng thiêng)__ mảnh lực ở trên núi.  __(tiếng thiêng)__ Cái cơ cuộc của Từ Mẫu vận hành xoay chuyển trong cái vận của Nam Bang. __(tiếng thiêng)__ Mẹ đang từng bước sắp __(tiếng thiêng)__ trận đồ __(tiếng thiêng)__ lập cái trận địa __(tiếng thiêng)__ để mang __(tiếng thiêng)__ tất cả các hàng linh tử của Mẹ qui hội trở về __(tiếng thiêng)__ để chuyển tất cả __(tiếng thiêng)__ hợp nhất về cùng một __(tiếng thiêng)__ một tâm một ý. __(tiếng thiêng)___ Chư thiên  __(tiếng thiêng)__ . Nam Mô A Di Đà Phật.   Hổ Di chỉ được phép nói đôi lời.  Di tử mong Người thấu hiểu __(tiếng thiêng)_ để khế hợp,__(tiếng thiêng)__ ứng hóa kịp thời __(tiếng thiêng)__để cơ thiên vận chuyển. __(tiếng thiêng)__ Mẹ đang lập trận địa __(tiếng thiêng)__ để chuyển hóa thế gian này. __(tiếng thiêng)__ Hàng chư thiên phải hội tụ về __(tiếng thiêng)__ để khai được cái đại huyệt___(tiếng thiêng)__ mới hội tụ được quần hùng. __(tiếng thiêng)__ Hổ Di nói thế Người có hiểu không?"

    
  
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 01:04 sáng ngày 24 tháng 9 năm 2016 (24 tháng 8 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. 
  
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI XIN LỆNH THIÊN MẪU 

[audio 20160924-010447, phút 8:10]
"Tăng giác tắng hằng sinh giẳng tử
Dĩ hoàng khai thắc tử dạ chi thiên
Dĩ quan sinh thiên vấn tử chi hiền
Di Hoa tử hoa di hiền khoan thiên thức.
Nay chấp lệnh Thiên Triều trở gót
Dựng cơ đồ di tử họa hiên sinh
 

Mong ngày gia tử dị hoa hình
Xin tất cả hoa chiên thiền ban diên thưởng.
Vì đại cuộc cơ triều vận hành
Con trở về tiếp nhận lệnh Thiên
Cùng Người họp cảnh hữu duyên [Người = Lão Hà]
Xây tròn cơ đạo chuyển huyền Nam Bang.   
Xin lệnh Mẹ
Di Hoa hiện ban thưởng
Tiếng tơ đàn giác tử họa chi in
Chờ ngày hợp cảnh Huỳnh Đình
Chuyển xây thế vận cơ hình Nam Bang
Hoa Di tử di thiên hàn dữ
Thức dĩ khai hoa tứ hiện chương đài
Chiên thiên ban tứ hồ sinh
Di Hoa trở lại khai hình thế gian.
Thiên thương tức giả hoàng sinh di tử
Thức giảng khai bát tử hộ chi hiền 
Thương dắng thiền ban tứ dạ chi in
Cho con trẻ hợp hình cõi thế
Cho con trẻ oai thần đặng để
Chuyển cơ huyền thắng dĩ hòa in
Ban thứ di khai cho con trẻ hạ chi tình
Thương nhân loại di thiên đàn trở gót."

  
HOÀNG MẪU NÓI VỚI BÁT NƯƠNG VÀ LÃO HÀ
[audio 20160924-010447, phút 12:40]
"Di thiên khai đàn quang sanh dặn giả
Giả giả chi in tắc giả giả chi in
Giả giả chi in tắc giả giả chi in 
Di Hoa tử phục sinh non nước
Thiên giá tử hiền nhi hòa di tử  
Dặn thiên đàn bát dạ quả di sinh
Di thiên khai cơ vận Huỳnh Đình
Thiên di tử di thiên họa dĩ
Dạ thức tử hàn di hiện thức
Hiện di sinh tắc dĩ đản quan hiền
Di thiên đài quang dẫn hộ di khai
Thiên di tử giả hóa hình di thức
Dăn dẫn thức tưởng di hội giả
Tiếng tơ lòng Mẹ di hóa chư in
Gởi nơi con tất dạ tâm tình
Gìn chơn đạo hóa hình thế cảnh
Gìn chơn đạo hóa hình thế cảnh
Nước non tiên một cảnh san hà
Di thiên dạ tử hòa thiên
Ân thiên phúc gởi chuyển huyền Nam Bang
Con trẻ hởi Đạo Vàng con nhận
Dạ chi thiên tác dạ hộ chi thiên
Dạ chi thiên tác dạ tử chi hiền
Di thiên giả tử di hoàng khai sứ lệnh."

  
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI NHẬN ẤN LỆNH,
HỌA LINH PHÙ, VIẾT SỚ CHỮ THIÊNG
 

[audio 20160924-010447, phút 17:15]

 
  
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 05:00 chiều ngày 24 tháng 9 năm 2016 (24 tháng 8 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.   
 

HỔ DI CHUYỂN LỜI CỦA BÁT NƯƠNG TỚI NHH

[audio 20160924-180932, phút 01:02]
"__(tiếng thiêng)__ Để ta nói cho hài nhi [NHH] hiểu. __(tiếng thiêng)_ Hài nhi phải có trách nhiệm giữ gìn cái thể xác của bé nhi [PTMH] được mọi sự __(tiếng thiêng)_ để bé nhi hoàn tất sứ mạng. __(tiếng thiêng)__ Cái cơ cuộc này, cái sự vận chuyển, __(tiếng thiêng)_ hài nhi chưa thể thấu rõ hết đâu. __(tiếng thiêng)_ Vì bé nhi chấp hành luật thiên nên phải _(tiếng thiêng)_ phụng sự thiên ý. __(tiếng thiêng)_ Từ nay ta giao bé nhi cho __(tiếng thiêng)_ hài nhi phải giữ gìn.  __(tiếng thiêng)_ Nương vào __(tiếng thiêng)_ cái cảnh thế gian __(tiếng thiêng)_ để ẩn thân trong chốn trần hoàn __(tiếng thiêng)_ để giúp cho cơ thiên của Mẹ. __(tiếng thiêng)__ Ta nói thế __(tiếng thiêng)_ con có hiểu không?  ___ Con nhìn cái thế gian  __(tiếng thiêng)__ không có giống như sự hiểu của con đâu.  _(tiếng thiêng)__ Nay ta gởi gắm __(tiếng thiêng)_ bé nhi cho con, __(tiếng thiêng)__ cũng là trách nhiệm của con, __(tiếng thiêng)_ con có đồng ý với ta không?  __(tiếng thiêng)__ Vì sự vận hành ___ của thế cuộc, tất cả __(tiếng thiêng)__ hàng linh tử __(tiếng thiêng)_ hội về để chung lo cơ cuộc thánh đức. __(tiếng thiêng)_ Con [cũng] phải hy sinh __(tiếng thiêng)_ để giúp cho cơ thiên.  __(tiếng thiêng)_Tuy rằng [việc bảo vệ bé nhi  dường như là việc nhỏ] __(tiếng thiêng)_ nhưng mà trọng trách rất lớn lao. __(tiếng thiêng)__ Con phải đủ nghị lực, __(tiếng thiêng)__ đủ sự sáng suốt để nhìn thấy cho rõ.__(tiếng thiêng)__  Vì đây là CƠ LUẬT và LỆNH. __(tiếng thiêng)_ Cơ Luật và Lệnh _(tiếng thiêng)_ ban xuống _(tiếng thiêng)_  cho thế gian, __(tiếng thiêng)_ hàng linh tử __(tiếng thiêng)_ chấp hành luật phải chuẩn y __(tiếng thiêng)_ không để tư ý vào __(tiếng thiêng)_ công việc. __(tiếng thiêng)_ Ta chỉ có đôi lời lệnh thiên __(tiếng thiêng)_ chuyển qua, __(tiếng thiêng)_ mong rằng  __(tiếng thiêng)_ tất cả __(tiếng thiêng)_  ngộ nhập thân tâm của chính mình, thấu hiểu con đường của chánh pháp, trở về __(tiếng thiêng)_ nguồn ánh sáng __(tiếng thiêng)_ của trời Cha đất Mẹ, để hòa nhập vào __(tiếng thiêng)_ bản thể thanh tịnh __(tiếng thiêng)__ của chư Phật, __(tiếng thiêng)_ để dẫn dắt chúng con đi đến con đường __(tiếng thiêng)_ minh trí __(tiếng thiêng)__và giác ngộ. __(tiếng thiêng)_ Thương tất cả nhân loại, chúng ta phải góp phần __(tiếng thiêng)_ để lập nên một đại cuộc __(tiếng thiêng)_ để hộ pháp cho Thiên Triều __(tiếng thiêng)_ và hộ pháp cho chánh pháp __(tiếng thiêng)_ được lưu truyền mãi trong nhân gian.  __(tiếng thiêng)_ Tất cả __(tiếng thiêng)_ những ai kháng lệnh đều phải chịu luật lệnh trong cơ kỳ __(tiếng thiêng)_ tẩy __(tiếng thiêng)__ Hổ Di Thiên __(tiếng thiêng)_ cũng chấp lệnh để __(tiếng thiêng)_ Mẹ về dạy cho  __(tiếng thiêng)_ để chuyển hóa, __(tiếng thiêng)_ Hổ Di con __(tiếng thiêng)__ phải gắng __(tiếng thiêng)_ thi công lập đức __(tiếng thiêng)_ cho Thiên Triều __(tiếng thiêng)_ để __(tiếng thiêng)_ Di Hoa Cung __(tiếng thiêng)_ Mẹ về __(tiếng thiêng)_ giúp cho __(tiếng thiêng)_ hoàn tất sứ mạng __(tiếng thiêng)__.  Nam Mô A Di Đà Phật"

 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 05:00 chiều ngày 27 tháng 9 năm 2016 (27 tháng 8 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.   
 

BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI

[audio đã bị mất]

"Là đứa con của Phật, nương vào oai lực từ bi của Thiên Phụ và Thiên Mẫu, nương vào ánh sáng của chư bồ tát để đem bé nhi [Tinh Hoa Hiệp Thiên_D] về cõi thanh tịnh chơn như, xa lìa những điên đảo mộng tưởng của kiếp nhân sinh, hóa sanh trở về trong một thân thể thanh tịnh chơn như để hoàn tất sứ mạng trong chu kỳ nối tiếp của kỳ ba, để phá quân mê, phát khởi được _(tiếng thiêng)__ khai phá được hàng hàng lớp lớp còn ẩn nơi __(tiếng thiêng)__ dưỡng nuôi một chủng tánh để được đâm chồi nẩy lộc, mang một ánh sánh chơn như vào thế gian để giúp cho [các] hiền tử con của Mẹ thấu hiểu được chơn như của Phật pháp, đó là cách Trời Cha Đất Mẹ tặng cho nhơn sanh tất cả mỗi hàng linh tử tất tất phải hoàn tất sự nghiệp của chính mình, là hoàn lại bổn thể thanh tịnh của chính mình, để hòa hợp vào bản thể thanh tịnh của Trời Đất, mới mở được tất cả _(tiếng thiêng)_."

"Hiền nhi là con của Mẹ, cầm sắc lệnh đi vào đời để cứu nhơn sanh, máy tuần hoàn vận hành, thiên đạo vận chuyển, tất cả các hiền nhân cũng hội tụ về dùng chánh pháp để độ đời, dùng thể thanh tịnh thể chơn như để đi vào nhân sinh để hóa chuyển, để giữ lại dòng chánh pháp được lưu truyền mãi. Tất cả hàng thiên binh thiên tướng, chư thần hộ pháp lúc nào cũng hộ đàn và bảo vệ cho tất cả hàng linh tử của Mẹ được an bình trong chánh pháp. Tất cả chúng ta phải thắng được nguồn ma, đừng để những ý niệm của tâm phát khởi mà dẫn dắt ta đi con đường mê lầm. Phải đủ sự tỉnh giác minh trí và lòng thanh tịnh mà vững bước đi vào con đường chuyển thế.  Tất cả __(tiếng thiêng)__ phải bị đào thải theo nhân duyên của chính nó." 

"Có đôi lời ta muốn về nói cho thế gian được thấu biết để chỉnh chu công việc của chính mình, để khai mở tất cả nguồn tâm của chính mình, để hòa nhập vào ngôi nhà thanh tịnh của Cha của Mẹ, cũng chính là nổi lòng của Đấng Từ Bi muốn cho chúng sanh thấu hiểu được tâm thanh tịnh thể chơn như bồ đề Phật tánh, để hoàn tất sứ mạng lưu truyền chánh pháp từ bao nhiêu ngàn ngàn kiếp từ vô thỉ __(tiếng thiêng)__ để giữ gìn một chánh đạo chơn như, để giúp nhơn loại thoát được con đường của vô minh. Chúng ta là những đứa con của Trời Đất phải tiếp nối con đường của Cha của Mẹ vì tình thương đối với tất cả nhân loại, vì lòng từ bi với tất cả quần sanh mà không thể trụ ở một ngôi vị, mà luân chuyển để độ đời, nối tiếp và nối tiếp. Cũng là con đường __(tiếng thiêng)__ mà là trách nhiệm của một đứa con của chánh pháp. Đó là cách đền ơn Cha Mẹ __(tiếng thiêng)_ ."  

 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 28 tháng 9 năm 2016 (ngày 28 tháng 8 Bính Thân) và đã gởi thông điệp tới Lão Hà đang tu luyện trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.
 

ĐIỆN THỜ

"Hồng Quân Lão Tổ đất tương sinh

Cung thỉnh Vua Cha về thiện tịnh

Tháng 4 tính việc tháng 9 thành

Giờ kiên cố lợi tròn phần Mẫu.

Thay bút Mẫu chào người giữ việc

Lập cơ Thiên tính toán còn xa

Tự thân tự sửa tâm hành

Chuyển cùng Tổ Thầy ân điển đón xuân."

 

Chú Thích: Thiện tịnh là chỗ ăn ngũ nằm ở lưng chừng núi, cao độ trên một ngàn mét. Người giữ việc = Nguyễn H.H. và Tinh Hoa Hiệp Thiên_D.

 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 05:00 chiều ngày 27 tháng 9 năm 2016 (27 tháng 8 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.   
 

BÁT NƯƠNG  DI HOA KIM HẢI DẠY TINH HOA HIỆP THIÊN_D
[audio 20161014-050840, phút 00:01]
"Chương tưởng giả quan liên thiền quán tử
Vạn thức dư sinh đăng dữ giả chi in
Dạ tư di thiên thức dị quả chư hình
Thiên nhân họp cảnh thình lình ai hay.
Đường chơn lý đài mây rộng mở
Tánh diệu huyền mới khai mở thế gian
Tầm đi con ánh sáng Phật đàng
Hoa Di tử lời vàng nhắn gởi.
Di tiên giả hòa nhi chi hởi
Một kiếp trần con giả tử chi in
Hóa thân đã nguyện hy sinh
Về nơi di giả khai hình thế nhân
Dương gia tử lập thân trọn cảnh
Di Hoa hình thượng vị hà sinh
Dạ chi in tức dạ chi hình
Hoa Di gia tử Di Thiền hiển sinh
Di tưởng giả Hoa Di Thiền hiển thức
Dữ di thiên đài bản tử hiện hòa in
Chưởng di sinh tắc dĩ dạ chư tình
Di Hoa Kim Hải mẹ nhìn đàn con.
Dương gia tử Hoa Di Thiền hội tưởng
Dữ thiết đàn Kim Bát Tử họa di sinh
Rồi đây gia tử chi hình
Khổ đau nhân vật ai tình chung lo
Nguyện thân bồ tát đưa đò
Giúp người quân tử khai đường chơn minh.
Dương viết tử hoa xinh hiện giả
Chưởng di thiên bát tử họa chi in
Thiên đan giả ban thiền tiện dữ
Dạ xinh thiên bát tử dạ xinh thiên
Dặn chi đàng hiển thử di khai
Hoa Di tử chiên thiên đàn điển thức."

  
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 05:29:30 sáng ngày 20 tháng 10 năm 2016 (20 tháng 9 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.   
 
TÓM LƯỢC NHỮNG VIỆC ĐÃ DIỄN RA
[audio 20161020- 052930; 20161020- 060102]

Một cuộc họp quan trọng. Trước tiên các vị tuần tự báo cáo bằng ngôn ngữ của cõi mình.  Sau đó sứ lệnh của Thiên Triều đưa xuống, các vị chịu trách nhiệm từ các cõi đọc sắc chỉ của Thiên Triều bằng ngôn ngữ của cõi mình để các chư vị ở cõi đó chấp hành.
 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 05:16 sáng ngày 22 tháng 10 năm 2016 (22 tháng 9 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.   
 
KIM MẪU DIÊU TRÌ CĂN DẶN LÃO HÀ, HỔ DI CHUYỂN LỜI

[audio 20161022- 051653, phút 2:06]
"Thiên Mẹ nói với Người: rốt ráo giữ tâm thanh tịnh, _(tiếng thiêng)_ đừng để _(tiếng thiêng)_ nao lòng của mình, _(tiếng thiêng)__vì tất cả mọi việc Mẹ đều sắp xếp an bài _(tiếng thiêng)__để Người làm _(tiếng thiêng)__hoàn tất sứ mạng của mình. _(tiếng thiêng)__ Muốn hoàn tất sứ mạng của mình _(tiếng thiêng)_ thì Người phải hoàn lại cái bổn thể thanh tịnh của chính mình _(tiếng thiêng)_để tiếp nhận _(tiếng thiêng)_ những sứ lệnh _(tiếng thiêng)_Thiên Hoàng Cha ban xuống _(tiếng thiêng)_ để khai mở tất cả _(tiếng thiêng)_ở cõi nhân gian, _(tiếng thiêng)_ thống lãnh tất cả _(tiếng thiêng)_những thiên sứ xuống _(tiếng thiêng)_ được chấp lệnh _(tiếng thiêng)_để máy tuần hoàn vận hành.  _(tiếng thiêng)_Chánh lý _(tiếng thiêng)_ sẽ hóa giải được tà lý. _(tiếng thiêng)_ Một niệm sinh khởi sẽ _(tiếng thiêng)_che mờ _(tiếng thiêng)__chơn tánh của chính mình. _(tiếng thiêng)_ Hàng chư tiên, chư tướng _(tiếng thiêng)_đang _(tiếng thiêng)_ chờ để phúc lệnh _(tiếng thiêng)_. Can Hổ Di Thiên khai di Hoàng di hỷ."

 
KIM MẪU DIÊU TRÌ NÓI VỚI LÃO HÀ

[audio 20161022- 051653, phút 11:42]
"Nhi nhi hởi đôi lời ta gởi
Đạo của Trời ta gởi nơi tâm con
Đạo của Cha ánh sáng mãi còn
Luôn chiếu rọi lòng son con trẻ
Tầm đi con đôi lời của Mẹ
Nhắc khẻ lòng như Mẹ bên con
Đạo Trời hay Đạo của nước non?
Hóa thân xuống thế lòng son giữ gìn
Chân thiên tử hồi sinh một cảnh
Dạ thiết khai văn thắt tử hòa nhi
Con nhớ rằng một cảnh tương tri
Duyên đã định duyên phần đã định
Di gia tử con về để giải bệnh
Chúng sanh mê gia tử chẳng trở về
Đạo xưa vốn thật bồ đề
Tâm con lãnh ngộ để về nhân gian
Thay Cha thay Mẹ di đàng
Dắt đưa con trẻ lầu vàng cung nghinh
Di gia tử hồi sinh trở gót
Một cuộc cờ lần chót ta ban
Dạ chi sinh thức dạ chi tình
Con ơi hởi hoá sinh một cảnh.
Di tiên tử thiên đài hiện quả
Dạ hạ sinh tác dạ họa chi thìn
Dạ chi lòng thương vị hội di
Kim Di, Hà Tử chương thì duyên sinh.
Giác tiễn khai hòa di hiện giả
Thắng chiên bài hiện Bát thiên Tử gia sinh
Dạ chi thinh thác dạ chi hình
Chờ di thiện khoát sinh đài hiển bước
Dạ sanh thiết đài tiên hài quả vị
Dạ thiên sinh thác dạ họa chư in
Tất lệnh Trời ta gởi tâm con
Và lòng Mẹ Vương Thiền chi quảng
.
Di thiên tử đôi lời chi dĩ
Dĩ khai hình dạ bát thiên đại chiên sinh
Chờ ngày hợp cảnh Huỳnh Đình
Nhân gian mới thấu biết mới ngộ hình Phật tiên
Di gia tử tròn duyên Đại Đạo
Một niệm trần gia thức dạ chi thiên
Vị sinh thiên giác tử họa chiên thiền
Con ơi hởi tình thiêng ta gởi."

 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI NÓI VỚI LÃO HÀ

[audio 20161022- 051653, phút 11:42]
"Đôi câu gia tử Di thiền Hoa tử
Chuyển đôi lời nhắc nhở người xưa
Lỡ thân khoát áo đại thừa
Mong Người di tử duyên thiền hóa thân
Cùng nhau họp mặt nơi trần
Giúp xây cơ Quốc Thánh Nhân đáo phần."

 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 05:16 sáng ngày 26 tháng 10 năm 2016 (26 tháng 9 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.   
 
THIÊN MẪU DIÊU TRÌ NÓI VỚI LÃO HÀ
[audio  20161026-060334, phút 13:04]
"Có đôi lời ta nói cho con tường tri
Tâm chánh định vô vi hằng khai mở
Gia di tử hòa sinh dắng tử
Dạ chi thiên thát dạ quả chi thiên
Dĩ chi thiên giác tử dạ chi thiền
Trên thiên lệnh khai Huyền cung di tử
Quá bước ngọc đời nhi con gìn giữ
Diễn cơ bài trọn ý tiên nhân
Dĩ chư sanh tác dữ thiển chương đài
Thiên Hà tử di sinh đài hoa thức
Gia nhi tử chương thiền quảng dĩ
Dạ chư thinh tác dĩ tử chư in
Một đời con nguyện hy sinh
Giữ gìn chơn đạo khai hình thế gian
Nhi nhi hởi tâm vàng con gởi
Tình thiêng liêng ta tới đôi câu
Ngộ sao ánh sáng đạo mầu
Pháp luân thường chuyển một bầu tịnh chơn
Đừng vì cảnh thế tuổi hờn
Con ơi nhớ Mẹ Hoa Thiền bên con
Di gia tử duyên thiền đã định
Dạ chi sinh tác dạ quả chi hình
Di Thiên Hà tử hòa thiên
Thể như lòng Mẹ dư thiên chư thiền
Di sanh Hoa di đài hiện giả
Tưởng chư thanh thác vị quả dư thanh
Giác sanh khai giác tử dạ chư thiền
Chờ con trẻ kiềng thiền vọng bái
Chờ con trẻ một ngày có phải
Dạ thư sinh giác tử dạ thư sinh
Văn khai văn, văn thắt dạ chư hình
Chiên di tử hoa xinh hài quá bước
Văn khai giác tử di đài hiện giả
Tiếng tơ lòng Mẹ hối hả về đây
Thương con trẻ hạ đông đầy
Tâm chơn chí tịnh rồng mây trao gìn
Văn sanh giác thiển hoàng nhi con hởi
Dạ thiên khai thăng văn tử dạ chi thiên
Dằng sanh tăng thiên khai tử họa chi thiền
Thương vắng thiết tử hòa di xa hàng mộng tử."

 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 04:15 sáng ngày 28 tháng 10 năm 2016 (28 tháng 9 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.   
 
HỔ DI TRÌNH BÀY VỚI LÃO HÀ
[audio 2016-043015, phút 00:20]
"Thiển mong Người _(tiếng thiêng)_ hiểu dùm và dạy dỗ cho hài nhi _(tiếng thiêng)_ đừng để bé nhi lọt vào _(tiếng thiêng)_ cái [sai] nghiêm trọng _(tiếng thiêng)_ Bé nhi _(tiếng thiêng)_ hoàn lại bổn thể _(tiếng thiêng)_ đừng để thế gian ảnh hưởng gì _(tiếng thiêng)_ vì cái định lực của bé nhi còn yếu lắm _(tiếng thiêng)_ để cái tâm, để cái bên ngoài nó xâm phạm vào_(tiếng thiêng)_ chờ thêm một thời gian nữa _(tiếng thiêng)_ bé nhi sẽ hoàn lại bổn thể của chính nó _(tiếng thiêng)_ thì bé nhi mới đủ định lực _(tiếng thiêng)__ mong Người giữ dùm và chăm sóc cho bé nhi _(tiếng thiêng)_ để bé nhi làm xong bổn phận của mình." 

 
 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 19:08 ngày 29 tháng 10 năm 2016 (29 tháng 9 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.   
 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI NÓI VỚI TINH HOA HIỆP THIÊN_D
[audio 20161029-190805, phút 00:01]
"...
Chơn thanh tịnh là đường con trở gót
Dĩ văn tử chương đài là lần chót
Một cuộc cờ Giác Tử hy sinh [Giác Tử = Lão Hà]
Một cuộc cờ trẻ phải hành in [trẻ = Tinh Hoa Hiệp Thiên_D]
Đâu có thể văn thường chi nữa
Tưởng Hoa xinh chương bài trọn dĩ
Cạn đôi lời ta chỉ cho con
Nhi nhi hỡi lòng son với mẹ
Tình thiêng liêng giác tử hòa hình
Đôi câu như thể mẹ mình
Hóa thân xuống thế giữ gìn đàn con
Duyên gia thắt tử hòa son dặn dĩ
Giác tử Di Thiền giác tử hồi qui
Cùng nhau một cảnh tương tri
Lập thành Đại Đạo trường thi đây là
Van xin giác tiễn hoàng chi chi giả
Tưởng chi thinh tác dĩ hãn quang xinh
Kim bài ẩn hiện chương hình
Hoàn cầu vận đổi thình lình phút giây
Gia xa khát tử hoàn chiên hoạ tử
Viết tử chiên bài hạc tử hòai xinh
Gia thiêng thắc tử hòa thiền
Kim đài mẹ hiện trần miền ai hay
Nương vào gia thức tử đài mây
Chuyển lời thanh tịnh đó đây trao gìn
Cùng nhau một cảnh hy sinh
Giúp Người, nhi tử, mẹ mình ẩn danh
Di xa tử chương đài hóa dĩ
Tưởng chương bài gia thức tường sinh
Hoa Di thương hội chi hình
Tử sanh Hoa thức tương đàn hóa khai
Di thắt Tiên Gia hoài thương dắng tử
Dị quả sinh đài chấp tưởng hồi khai
Con ơi tất lệnh chỉ bài
Mẹ khai cơ quốc Nam Triều ai hay
Cùng nhau họp cảnh rồng mây
Chơn minh chí tịnh sum vầy một ngôi
Di sanh thắt tử Di Thiền
Kiểm khai gia tử chư hiền nơi đâu!
Các con chung thể một bầu
Tịnh chơn là đạo chuyển huyền Nam Bang
Di sanh thắt tử Di Thiền hiện giả
Giác sinh khai hóa thử dường khai
Nương vào ánh sáng đài mây
Chuyển thân thế cảnh Di Thiền giúp Ai
Tương đài hóa bước bằng nay
Chư sinh di tử tương hồi diễn khai
Dương sanh đặng tử hoàng nhi tiễn tử
Giác thiển chiên đài gia sắc tứ chi ân
Thiên quang khai hòa thiên đài hiện
Di Bát Tử sinh giác thưởng quả chư in
Chuyển đôi lời gia thức chi in
Con nhớ lấy tâm tình tiên Quốc
Con nhớ lấy tâm tình tiên Quốc
Đạo của Trời ẩn ý nơi đâu
Đạo của cha vốn thật nhiệm mầu
Khai trí đạo con chầu tiên mẫu
Di Hoa xinh dĩ thiên đài dữ
Tiễn quang khai thắt dạ chư ai
Dạ chi hình đổi thức bằng nay
Hòa cùng trẻ đôi dòng tâm huyết
Hòa cùng con đời nhi giả tử
Diễn cơ bài là chỉ cho con

Đễ con đạo cả vuông tròn
Chuyển thanh vấn tử con còn ai, nay
?
Tiếc quả sinh chiên thừ dạ tử
Thức dĩ thiên khai hóa thức dĩ thiên khai
Con nhớ lời gia thức chi ai
Vài gia tử mẹ ngày ngày hóa chuyển
Tưởng giác sinh chương đời ẩn hiện
Chuyển cơ huyền giác tưởng bàng sinh
Gia tiên gia tử ẩn hình
Vì ai gia tử hóa hình phút giây
Cho con thấu cảnh đài mây
Giữ tâm thanh tịnh di đài mẹ khai
Giác sanh di Di Thiền dặn tử
Dĩ thiên khai hóa tử hồi chiêng
Đôi lời gia thức chi an
Tầm đi bớ trẻ đạo vàng nơi con
Đừng vì cảnh thế hao mòn
Giá sinh hoài vị thiên đài ẩn danh
Thức Di Hoa diên đàn tưởng dị
Tiễn hoát sinh ta giả thức Huyền Thiên
Thức Di Bát Tử chư hiền
Cùng con đôi tiếng trần miền trau tâm?"

 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 19:08 ngày 31 tháng 10 năm 2016 (1 tháng 10 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.   
 
THIÊN MẪU DIÊU TRÌ NÓI VỚI LÃO HÀ
[audio 20161031-045038 và 20161031-054259, phút 00:01]
"Dặn tiên thiên khai hoa thức dạ chi ai
Dặn đôi lời con nhớ ngày nay
Trao ấn lệnh kim bài chuyển thế
Thay lệnh Mẹ con thuyền bồng bế
Chúng sanh mê giác tử chưa hồi đầu
Con ơi giáo pháp nhiệm sâu
Con thời lãnh ngộ để về dương gian
Khai chơn lý Đạo Vàng của Mẹ
Giúp nhân sanh thoát cảnh đảo điên
Hóa thần, hóa thánh, hóa tiên
Hóa thân bồ tát để về nhân gian.
Nhi nhi tử an lành cuộc thế
Thương gia sinh Mẹ bồng bế con mà
Di gia khai Hoàng Tử đáo lai
Thương con trẻ ngày ngày chưa an giấc
Thương con trẻ bận lòng nhi tử
Chỉ cuộc cờ Mẹ mãi thử con thơ
Ẩn thân phút dạ đợi chờ
Thiên nhiên dĩ định cuộc cờ Nam Bang.
Trời Cha đất Mẹ xốn xang
Hóa Thần hóa Thánh kêu đàn con thơ
Dương Giác Tử bàn cờ Tiên Quốc
Ngộ ngộ hình,ngộ ngộ hình, ngộ lắm con ơi
Làm sao nói hết Đạo Trời
Làm sao nói hết một đời chơn minh."

 

THIÊN MẪU DIÊU TRÌ NÓI VỚI TINH HOA HIỆP THIÊN_D
VÀ NÓI VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH
 

[audio 20161031-045038 và 20161031-054259]
"Gia thiên giả thức thiền tưởng giả
Cả bầu Trời hối hả nhìn trông
Di xanh Mẹ đã bế bồng
Mà con đâu hiểu mãi chần di khai
Lạ thay con của Mẫu hoàng
Sao thời chẳng hiểu Mẹ mình nơi đâu!
Lạ thay uống sữa một bầu
Sao thời chẳng hiểu chẳng chầu Mẹ Tiên!
Lạ thay pháp phật diệu huyền
Sao con chẳng bước lên thuyền Từ Bi!
Đau lòng Mẹ đau thời lòng Mẹ
Dĩ chi khai nhè nhẹ đôi câu
Hóa thân xuống thế chi hình
Tìm con của Mẹ di đài hồi quy
Chuyển cơ pháp nữ nhi phụng sự
Chuyển đôi lời ta chỉ con y
Chuyển đôi câu như thể Mẫu Nghi
Tầm con trẻ trường thi đáo hồi
Tầm đi con đặng ngồi thanh tịnh
Tầm đi con giải bệnh mê tâm
Tầm đi con chớ bước lạc lầm
Canh khuya Mẹ mãi mãi thầm nhìn con
Chúng sanh đã quá hao mòn
Các con của Mẹ chẳng tròn đạo tâm
Chẳng giắc tử chẳng thăm viếng Mẹ
Chẳng quay về nguồn cội xa xưa
Chẳng tầm giáo pháp đại thừa
Tầm chi bản ngã cho vừa lòng con
Đời vinh nhục khổ tâm lụy cảnh
Dạ sinh khai ta dạ tử sinh khai
Dạ tiếng lòng ta đổi cảnh ngày nay
Cho con thấu biết liên đài Mẹ Tiên."

 
THIÊN MẪU DIÊU TRÌ NÓI VỚI LÃO HÀ

[audio 20161031-045038 và 20161031-054259]
"Chặn giác tử hòa thiên hòa địa
Hòa nhân tâm con trau trỉa giống lành
Thương hồi nhi tử hóa sanh
Bàn cờ thế cuộc Mẹ đành tạm lui
Chuyển cơ pháp con lau chùi mỗi cảnh
Để ngày nay con nhận lãnh sứ hành
Bao giờ trẻ đặng lập thân
Ta về chuyển lại nhi thân con à."

 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI DẠY TINH HOA HIỆP THIÊN_D

[audio 20161031-045038 và 20161031-054259, phút 00:01]
"Nhi nhi tử đôi lời Ta chỉ
Con nhớ lời ngụ ý của Mẹ Tiên
Đạo xưa vốn thật diệu huyền
Gia xinh có mặt lên thuyền Nam Bang
Từ lâu gia tử hiệp đàng
Di Hoa trở gót nhẹ nhàng phút giây
Gia hóa bước đài mây di giả
Di Hoa khai tức dạ tiễn chương đài
Tương gia xinh hòa dĩ hòa thiên
Thiên nhiên dĩ định mới thắm tình ân tiên
Chờ một cảnh đảo điên thế cuộc
Dạ chi thìn tác dạ chi in
Đạo đời đã nguyện hy sinh
Gắng đi bớ trẻ di hình đổi thay
Xứng danh con của Thiên Hoàng
Xứng danh con của Mẫu Hoàng Từ Tôn
Xứng danh con Mẹ Thiên hồn
Thiêng liêng phút định con còn di thiên
Gia thức giả thương đàn hoán dĩ
Dặn đôi lời con hiểu ý, tình Ta."

 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 05:43 ngày 1 tháng 11 năm 2016 (2 tháng 10 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.   
 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI
[audio 20161101-055628, phút 09:30]

"NamMô HuyềnKhung Cao ThượngĐế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.
NamMô HuyềnKhung Cao ThượngĐế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.
NamMô HuyềnKhung Cao ThượngĐế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.

Ngưỡng bái qui chầu thiên ấn lệnh

Con trở về chấp lệnh Nam Bang

Hóa thiên nhân xác thể đã hiệp đàng

Chờ Thiên Quốc khai màn Hoa hội

Nay nhi thể con về tắm gội

Lệnh Cửu Trùng chuyển vận thế gian

Chờ ngày Pháp Tử giả chi Hoàng [pháp tử giả chi hoàng = Lão Hà]

Triển khai Đại Đạo hóa hình một giây

Chờ trên ấn lệnh của Mẹ Thầy

Khai cơ lộ cảnh nơi đây ai tường

Chờ trên Phật lệnh khai trường

Chờ Cha Thiên Quốc mở đường con đi

Hóa hình nhập thế con y

Sắc ban lệnh chuyển con đi xuống trần

Đổi nhân lập thánh lập thần

Đổi thay nhân vật khổ lần từ đây

Hội này chẳng đặng sum vầy

Thiên thơ của Mẹ, Di Thiền hòa in."
 

THIÊN MẪU DIÊU TRÌ NÓI VỚI TẤT CẢ NGUYÊN CĂN
[audio 20161101-055628]

"Con chẳng hiểu chẳng trọn tình Thiên Quốc

Con chẳng y lời đã trật dấu xưa

Xuống trần lúc nắng lúc mưa

Ta ngồi thanh tịnh chẳng ưa ghét nhìn

Tròn Đại Đạo mới trọn tình Thiên Quốc

Tròn đạo xưa mới dạ tử chi an

Lỡ khai một ánh đạo vàng

Nên tình Thiên Mẫu thở than phút này

Mong rằng hội hiệp Đông, Tây

Chung qui quốc tổ chung về một ngôi

Còn chi nữa con còn chi nữa

Phúc lệnh trời tắm rửa nhân gian

Phúc lệnh Thiên đã ký sắc ban truyền

Con ơi hởi tầm Thiên chi đặng.

Ta muốn nói con thời nhi tử

Dạ sức Di khai Hoa thức dạ thiêng

Dạ thiết chiên đài sau trẻ chẳng hành y

Để Thiên Quốc mẹ ngày ngày rơi lệ

Dùng âm tiếng đôi lời ta kể

Cho con tường tình mẹ thiêng liêng

Sau con  chẳng đặng lên thuyền

Bao năm chờ đợi trần miền con a

Tình tiên mẫu thiết tha vẫy gọi

Kêu con thơ gói gọn hồng trần

Con ơi trí dạ lập thân

Chờ ngày thiên định đâu phần Nam Bang 

Gia thức dĩ thiên đàng quảng dĩ

Chẳng hóa sinh chẳng dạ thiết chiên đài

Chẳng nghe lời của Mẫu Thiên khai

Còn chi nữa con còn chi nữa!!!"

  
  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 05:38 ngày 6 tháng 11 năm 2016 (7 tháng 10 Bính Thân), tại đạo tràng trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.  
 

HỔ DI DẠY TINH HOA HIỆP THIÊN_D VÀ NGUYỄN H. H.
[audio 20161106 053844]
"Hổ Di được trên Thiên Mẹ dạy: Đạo lý nơi trước mặt của con đó.  Đạo là con đường tìm lại chính mình. Tâm thanh tịnh là giải thoát. Từ lâu xưa các vị tiền nhân cũng dùng pháp đại thừa để cứu độ quần sanh. Trải lòng với tất cả nhân sanh, không phân biệt, chuyển hạnh lành từ bi đến với tất cả nhân loài. Dùng pháp âm và tâm thanh tịnh để hóa chuyển. Chúng ta phải cầm chắc con đường đạo lý để hoàn thiện chính bản thân mình, giúp cho nhân loại thoát cảnh mê tâm. Muốn hàng phục ma giới, ta phải hàng phục chính bản thân mình. Ứng hóa tùy hình, phải trải lòng khắp với tất cả nhân loài.  Đạo nhiệm mầu ẩn chứa, pháp luôn hiện hành, tùy theo tâm nhân sanh mà thấu nhận. Hài nhi có bổn phận . . . chuyển ít lời cho NHH phải nương nơi Hoàng Di Tử để học hỏi mà tiến hóa."
  

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 05:36 ngày 9 tháng 11 năm 2016 (8 tháng 10 Bính Thân), tại đạo tràng tư gia trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.   
 
TÓM LƯỢC NỘI DUNG
Bát Nương Di Hoa Kim Hải thông báo các cung các cõi vân tập về đạo tràng TĐS trong suốt 3 ngày, từ giờ Tí khuya 17 rạng 18 AL cho đến khuya 20 AL, để Khai Kỳ Lệnh.  Có lệnh mời Cậu 7T và Cậu UH đến đạo tràng vào ngày 21 AL để làm việc với vô vi.

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 11 tháng 11 năm 2016 (ngày 12 tháng 10 Bính Thân) và đã gởi thông điệp tới Lão Hà đang trên đỉnh TĐS.

 

CUNG HOÀNG
“Cung thỉnh Vua Cha về cạnh đền
Rồng bay phụng múa đón bề trên
Tiên ông Thái Thượng chung dòng điển
Ngọc Mẫu Đinh Lê đón Chúa Trần

Cảnh tiên viễn cảnh cách cung Ly 
Tác quái Càn, Khôn vạn ngũ kỳ 
Cờ Thánh Tiên công cùng giáo phái
Tọa cùng Bồ Tát, Thánh, Thần, Tiên.
 
Tâm minh, ngọc sắc, tướng minh minh
Trí đức dựng xây tâm rõ mình
Ba báu giữ gìn ngày khởi trận 
Đồ thơ trao gởi đến quần sinh." 
 

Chú Thích: Viễn cảnh cung Ly tác quái Càn = quẻ Hỏa Nhân Đại Hửu (có lớn, vĩ đại). Dưới đất (Khôn) cái cảnh tiên ấy có rất nhiều cờ phướng thánh tiên công cùng giáo phái ngồi chung với Phật Thánh Tiên = Liên Kỳ Hải  Hội = Đại Hoa Liên Bửu Sơn Kỳ Phật Thánh Tiên Hải Hội.  Ba báu = tinh, khí, thần. Khởi trận = khởi trận phá quân mê.  Đồ thơ = mật pháp tu luyện. Bốn câu cuối chỉ Lão Hà. Hai câu chót ý nói thiên mệnh khai đạo hoằng pháp.

 
  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 00:26 giờ Tí ngày 17 tháng 11 năm 2016 (18  tháng 10 Bính Thân). Lễ an vị Thiên Đài bên trong tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. Tháp Bảo Đà vừa hoàn tất. Nhận lệnh phải thiết đàn tứ thời trong 3 ngày liên tiếp.
  
KHAI ĐÀN GIỜ TÍ
[Đã có rất nhiều vị lớn của các cung, các cõi giáng đàn chứng minh.]

"Hoàng Di Tử trước đài kỉnh bái
Đón ân oai Thiên Mẫu, Thiên Hoàng
Đón Thiên Triều ngự xuống trần gian
Đón Cung, Cõi hàng hàng Tiên Thánh
Đón Linh Thần âm phù bá tánh
Đón Thiên Tôn, Bồ Tát, Phật Đà
Đón toàn thể Bạch Ngọc Tòa
Ngự đài khai lệnh kỳ ba thực hành
Cầu cho bá tánh, chúng sanh
Đủ duyên qui ngưỡng Đạo lành Thiên khai
Cầu cho Thánh Đức đương lai
Phật Hoàng tế thế, hiền tài an bang
Trùng trùng vô lượng tường quang
Huyền Thiên phụng chiếu thiết đàn cung nghênh."

  

THIÊN HOÀNG NÓI VỚI LÃO HÀ
[audio 20161117-002630, phút 00:08.]
Dăng thắc tử!
Dăng thắc tử Hoàng Nhi phục lệnh
Khá khen trẻ tâm thời chí tịnh
Giảng sinh Di thắc dẳng Tử Hoàng Thiên
Chưởng giác sinh tác dưỡng thưởng khoăng hiền
Thiên dĩ định Thiên nhiên thời dĩ định
Nay gia tử con về chấp lệnh
Hóa Thiên Nhân, hóa thể Thiên Nhân
Cùng chung họp mặt Thánh Thần
Chuyển xây cơ Quốc Nam phần con a
Nay tất lệnh Cha già phán quyết
Con giữ gìn đạo cả nơi tâm
Con giữ gìn mỗi bước âm thầm
Chờ một cảnh con tầm bớ trẻ
Cha gởi trẻ đôi lời như thể
Hóa phép mầu ta kể con nghe
Nay Trời đã vẹt màn the
Còn chi bớ trẻ!
Còn chi bớ trẻ!!
Còn chi bớ trẻ!!!"

   
  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 05:22 giờ Mão ngày 17 tháng 11 năm 2016 (18  tháng 10 Bính Thân), tại tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.  

 

ĐÀN GIỜ MÃO

[audio 20161117-054946, phút 01:31. Bát Nương Di Hoa Kim Hải chủ trì. Rất nhiều chư vị ở các tầng, các cõi khác nhau về trình ấn lệnh và làm việc.]
"Hoa sanh thức tẳng giai hoàng khai băng thứ giả
Gia sanh thiển dữ thiên thắc dẫn quả di thiên
Giai sánh thiền cang bát chử quản chư hiền
Chiên gia tử hoài diên thiên đài quay trở gót
Chuyển gia tử chư sinh hoài hạn giả
Thẳng chư thiên tác tử giả hoa thiên
Dặn chiên thương tái sanh rắc tiệm pháp hiện chương thường
Hiển oai sanh dắng thường đang thường oai dắng thưởng ..."


THIÊN MẪU DIÊU TRÌ NÓI VỚI LÃO HÀ
[audio 20161117 054946, phút 05:44]
"Chăng rái thưởng đằng khoang dặn tưởng
Dặn khang thiên tác giả quản chư thiên
Dặn tiên đài oai pháp tử dạ thiêng
Dương văn tiễn đương thiên đàn hội thức
Chuyện cơ Quốc đôi lời nhắn gởi
Chuyển đôi lời gia thức tử chi sinh
Đạo của Trời tất lệnh phải hành in
Hòa cùng thế trọn tình thiên ý
Tương nhân sinh đôi lời ta dạy chỉ
Hóa phép mầu hóa hiện trần gian
Đủ cơ duyên khai ánh Đạo Vàng
Hóa sanh xuống thế mở màn Nam Bang
Cha đã dạy lời vàng Thiên Quốc
Mẹ bảo gìn con liễu cơ duyên
Nay con đã ngộ chơn truyền
Thiêng liêng dĩ định nhi hiền gắng lo
Một lần chót con dò cho kỷ
Một lệnh truyền ngụ ý tiên gia
Một lệnh thiên xây dựng tháp tòa
Một cơ Quốc còn dò Minh Chúa
Dương gia tử con về quá cảnh
Dạ chi thiên quá dữ tử chi thiên
Hạn cuối cùng trẻ chẳng ở yên
Về bên Mẹ lái thuyền từ mẫn
Dạ chư thiên hóa hình một cảnh
Hiển cơ bài con nhận lãnh gia xinh
Đạo đời trẻ phải hy sinh
Tròn câu ước nguyện tâm minh con à
Giăng giáng thượng mẹ già chờ đợi
Hóa cuộc hình Mẹ gởi nơi con
Bàn tay Mẹ sắp đặt vuông tròn
Cho con gia tử di đài hiển thân
Cùng chung hiệp mặt quân thần
Giúp xây cơ quốc Thánh Nhân đáo hồi
Gia tử giả duyên thời di tử
Dĩ cuộc cờ quá bước trần gian
Dạ sinh thiên hóa cảnh trần hoàn
Con ơi hởi tâm vàng ta gởi
Con ơi hởi Mẹ hiền đã tới
Giúp cho con gia tử di thinh
Giúp cho con hóa cảnh hiện sinh
Thay lệnh Mẹ hóa hình cuộc thế
Thay lệnh Mẹ con thuyền bồng bế
Đạo với đời chẳng kể chi chi
Dạ sinh thiên gia tử hành y."
 

BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI
"Trên Thiên Quốc Hoa Di đài kính bước
Dặn giắc thiên hòa sinh dặn tử
Diễn Hoa Di thiên tác đặng hoa thương đài
Chặng chư sinh giác tử hòa thiên
Thiên Quan Thượng Di Đài Thiên Bát Tử."
  
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 12:02 giờ Ngọ ngày 17 tháng 11 năm 2016 (18 tháng 10 Bính Thân), tại tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.  

ĐÀN GIỜ NGỌ
[audio 20161117-120210 & 20161117-124349. Bát Nương Di Hoa Kim Hải chủ trì. Nhiều vị về làm việc. Bát Nương Di Hoa Kim Hải dâng lên Thiên Mẫu bài hát.]
"Diên xính diên hồi quang diên tứ
Giắng hiền sinh giăng tử chương bài
Hoa Di sinh hàng di chư tử huyền thử
Huyền hóa sinh tương hội gia khai thiên đài
Con trẻ thơ cuối đầu cung nghinh.
Hoa Di sinh gia tử hồi qui
Nhớ ơn thiên Kim Mẫu Diêu Trì
Hoa Di thiên bàng ân chi tử hòa tử
Nhờ thiên ân giả từ di xinh con về
Hoa chữ thiên chương đài hiện sinh
Tướng hoa nhi gia tử hòa di
Khiến ơn thiên bát tử chư hiền
Tường gia sinh hòa tiên dư thửơng, thiên giả hà tử
Hiện hóa khai dương từ dữ sanh kim bài
Xin Mẫu nghi diên hàng thương khai.
Dĩ hàng sinh gia tử hàng sinh
Thiển di thiên Bát Tử Di Thiền
Thiền quảng khai bàng di thiên tử, thiện dĩ hoàng tử
Thượng giả sinh chương thường dĩ khai hóa hình
Thiên giá tương di đài hiện thiên
Hòa ân kim tứ hòa ân
Thiên Hoa gia tử dương đài hiện thân
Kim Di Thiên dương hời gia tử
Diễn hoàn ca khúc hát khai truyền
Hoa Di xinh hài tử Di Thiền
Di Hoa trở lại phục hồi kim nguyên
Di Thiên Tử hài nhi trở gót
Vì ân thiên lần chót đáo hồi
Hoa Di xinh hà tử hiện khai
Vì duyên thiên đã góp phần chung qui
Con nữ nhi phục chầu kính bái
Đấng Mẫu Nghi hóa hiện trần gian
Hoa khai bồ tát quá sang
Thiên tiên quá cảnh lập đàn con cung nghinh
Gia chi hà tử diên thiền
Di sanh Hoa tử di thiên hóa hình
Giang Di thiên đài Hoa xa tử
Chốn hiền khai giác tử chiên bài
Thang Di tác dữ Hoa khai
Thường ân văn tự thương đài hiển quang
Tướng di hàng tử hòa khang
Than thân tắc giả thương đài hiện nhiên
Thiên Hoa Bát Tử chư hiền
Thương khai hoa thức dư sinh hóa hình
Thiên tức giả kiềng thiền hoa tử
Dương hoàn sinh hàng thưởng dương khai
Hoa Di cang thức chương đài
Bát di hà Tử di sinh nhắn lời
Duyên Hoa thức giả Kim bài di thức
Hiện hoàng khai xa giá con hầu
Duyên hoa thiển văn thưởng tương hội."

 
  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 04:49 ngày 19 tháng 11 năm 2016 (20 tháng 10 Bính Thân), tại tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. 
   
ĐÀN GIỜ MÃO
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI
[audio 20161117- 044955, phút thứ 11:24]
"Tiên mắc tắng rắc tiên bàng tử
Nhắn tằng thiên thắc đẳng thăng di
Tả đôi lời Hoa thức Di thiên
Duyên quá bước trần duyên quá bước
Thiên thức tử di đàng hoán tử
Ngã di thinh ngã tử di thinh
Cả cuộc đời đã nguyện hy sinh
Gìn nợ nước trọn tình nợ nước
Di Hoa tử khang đài hiện tử
Tiễn gia khai con gia thức dĩ chi ai
Hiện khoang lời bai phát rí tiên di
Xin lệnh Mẹ thiên đài quá cảnh
Cho con trẻ đôi lời văn thiển
Thưởng di sanh bát giả tương duyên
Dĩ hóa hình tâm trẻ chẳng yên
Nhìn đại cuộc đảo điên một cảnh
Văn chức tử di đang hộ thức
Dặn khoát chiên tác nỗ dư thiên
Dĩ ban thiên Cha phán chi truyền
Di tác nữ Hoa đài hiện thức
Chăng nẳng thức nạy khang ngộn giả
Chữ lắc thiền khang bát thưởng khoăng xinh
Dạ chi thìn tự tử di khang
Giai xát thiển bát thiền đặng khoang dữ
Chư thiên tử hòa thiên dưỡng thiện
Dẫn sanh thương khang quảng dương thiên
Chờ thiên lệnh khai truyền Đại Đạo
Chờ thiên ý hoa hình con nhận
Dạ chi thinh giác tử họa di thinh
Chờ ngày đẳng đẳng hy sinh
Gìn chơn quốc thể của Mẹ mình thưở nao
Dòng gia tử Lạc Hồng thưở trước
Nợ ân thiên bao lược con chầu
Gia sanh mang nặng một bầu
Quay về chẳng đặng chẳng chầu thiên ân
Chờ ngày góp mặt Nam phần
Chuyển xoay thế cuộc Thánh Nhân đáo hồi
Chờ ngày con trọn phận làm tôi
Hầu chơn Minh Chúa hóa hình thế gian
Gia sinh tử khổ nàn nhi cảnh
Dạ di khang quá hải di đàng
Đẳng giác sinh bạt dữ hòang khai
Kim gia tử thiên đài nhi di quảng
Hiện khoát tử bàn thiên dẫn giả
Dĩ hòa sinh tác dữ thiên đang khai
Con hóa hình cõi thế bằng nay
Xin lệnh Mẹ khai truyền đạo cả
Di Hoa thiển khắc đàn hội diễn
Đặng văn thiên tác đản hoa hi
Van xin gia tử chi đài
Vì Di Tiên Tử hóa hiền thưởng sinh
Vì đây tất cả chúng sinh
Diễn khai cơ cuộc lộ hình thế gian
Vì thương tất cả nhân đàng
Hóa khai một cảnh Tiên này kiểm chiêng
Thương dăng khoan đang đồ hiện dĩ
Tẳng đắc thiên bang thăng đổ dư thiên
Cả bầu trời đất Mẹ ngữa nghiêng
Nhân sanh thống khổ đảo điên tâm hồn
Nạn tai họa lửa dập dồn
Làm sao nói hết khổ này nhân sanh
Dưỡng khai Hoa Tử chư thành
Đau lòng tiên thánh hội này chẳng an
Chuyển qua đôi tiếng tâm vàng
Mong Người thấu biết rỡ ràng cuộc ni [Người = Lão Hà]
Tường trong ánh đạo huyền vi
Chuyển khai cơ thế phục thì ngôi xưa
Đạo nay quá cảnh đại thừa
Di Hoa bở dĩ tương này kiểm khai
Trần ai có mặt liên đài
Chuyển xây cơ quốc hóa hình phút giây
Dương gia tử đài mây di tưởng
Tưởng gia sinh tác giả chi hình
Di đài hóa tử gia khai
Tiễn Di Hoa thức dương nàng thương sinh
Cạn đôi tiếng tâm linh trở lạ
Giúp cho Người văn thức tử di khai
Hóa hình cõi thế bằng nay
Di thiên tương dĩ hội cùng Nam Bang
Thay gia tử Mẫu Hoàng trở lại
Thay Thiên Hoàng lập cảnh thế nhân
Cùng chung họp mặt quân thần
Dựng xây đất Việt rỡ ràng như xưa
Thiên hồn quá cảnh chiên đài
Gia khai họa tử giúp Người tròn câu
Nương vào hoa tử chương thiêng
Nương vào Hoa Thức chương đài Mẹ tiên
Nương gia tử chương thiền diễn gởi
Họa chương này tưởng diễn hồi khai
Thướt đài hoa thức chuyển khai
Ban khai hoá dưỡng tương đài hiển sinh
Can qua tưởng chương thiền hiện dữ
Tác rai thiên tác đổ rai thiên đàng
Chi thiên đàng tác ngưỡng van xin
Kiểm khai gia thử tước đài hiển nhiên
Chuyển qua đôi tiếng trần miền
Di thiên văn tử kim đài hiện thân."

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 20:02 ngày 19 tháng 11 năm 2016 (20 tháng 10 Bính Thân), tại tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. Hôm nay có một nhóm gồm bốn người từ Cà Mau và một người từ Sài Gòn lên để làm công việc vô vi theo sự vận chuyển của Ân Thiên. Một nhóm khác gồm hai người từ Sài Gòn và một người từ Đà Lạt đến tham dự. 
  
KHAI HỘI - BÁT NƯƠNG GIÁNG ĐÀN CHỦ TRÌ
[audio 20161119 200254 và 20161119 203030]

"____(tiếng thiêng)___
Xin Thiên Ân khai ấn lệnh tam kỳ
Chuyển cơ pháp huyền vi độ thế.
Xin Thiên Mẫu Huỳnh Đình khai vận
Chuyển cơ đàn pháp Phật Tiên bang
Hóa nhân sanh nhi thể hiệp đàng
Cho tất cả khai màn Hoa Hội."

 
LỆNH CỬU TRÙNG

[Lão Ông_7N truyền nhân của Đức Bổn Sư tiếp điển chấp bút hai ngày trước khi đến dự lễ]
"Phán sắc lệnh Cửu Trùng chín bệ
Thỉnh Thiên Hoàng, Tiên Đế sắc phong
Phái Bửu Sơn thấm đượm đại đồng
Mẹ vận chuyển 9 rồng thi hội
Cùng Tam Giáo qui cung triều nội
Di Lạc Vương qui hội cửu trùng
Thỉnh công thần nội ngoại hồi cung
Phán sắc lệnh cửu trùng chín bệ
Thỉnh Vua Hùng tiên đế sắc phong
Khai Nam Thiên vận chuyển đại đồng
Kim Tự Tháp nối dòng Nam Quốc
Thỉnh Ngũ Công trấn Nam dẹp Bắc
Chuyển năm châu thu bậc anh tài
Thỉnh Diêu Trì Kim Mẫu mở khai
Qui tôn giáo qui lai trùng cửu
Thâu vật báu hồi cung Sơn Bửu
Hội linh căn qui tựu năm châu
Phán lệnh truyền Sơn Bửu gồm thâu
Truyền bửu pháp đứng đầu Phật pháp
Trấn ngũ hành đất Phật chứng tâm
Gọi Lạc Bang trấn giữ Nam Thành
Binh hải ngoại các khanh y lệnh
Ấn lộc vàng phân định giáo tông
Chuyển năm châu phán lệnh đại đồng
Mẹ vận chuyển nối dòng vương quốc
Khai cửu khiếu hùng anh các bậc
Mở bửu quang lo vật báu truyền
Thầy khai màn mở cửa Nam Thiên
Lập Thánh Đức vạn niên trường cửu."

 

NGÀY LÀNH

[Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tiếp điển chấp bút 3 bài và một bài nói tiếng thiêng, ngay trong lúc đang hành lễ]

"Nam Bang ấn định ngày lành 
Thiên binh vạn mã hội tề về đây
Cha Trời, Mẹ Đất đáo lai
Diêu Cung, Di Lạc Như Lai họa hình.
Bình sinh ân điển Ngọc Hoàng
Cung nghênh sắc lệnh Phật Thầy Tây An
Non sông trùng điệp tầng mây
Chọn người trấn giữ nơi đây lưu truyền.
Thuyền tu cửu phẩm liên đài
Điển quang chiếu sáng cả trời Âu Cơ
Thế gian giao ấn đồ thơ 
Nhận cờ khởi trận binh thơ trở về.
Hồi qui Mã Á, đạo Kỳ
Tây Sơn, Huỳnh Đế thượng cờ Bửu Sơn
Chứng minh sắc lệnh Tòa Chương
Mẫu Hoàng, Di Lạc tỏ tường nơi đây."

 

Chú Thích: 1. Ngày lành của Nam bang đã được định trước. Trong vô vi thiên binh vạn mã của ngũ hành hội tụ về đây. Có Thiên Hoàng, Thiên Mẫu ngự đàn chứng minh. Đàn này do Diêu Cung (Thiên Mẫu) và Đâu Suất Nội Điện (Di Lạc) họa cho thành hình (hiện thực hóa). 2. Phật Thầy Tây An cung nghênh sắc lệnh của Thiên Hoàng chọn người trấn giữ nơi đây (TĐS) để lưu truyền tới mai sau. 3. Bốn câu đọc ngược từ dưới lên để hiểu nghĩa. Câu bốn: Tại núi Thổ Đầu Sơn này (Tây sơn = núi ở Tây Nguyên) Huỳnh Đế dựng cờ đạo Bửu Sơn Kỳ.  Ý nghĩa chính xác của bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương là gì? Bửu Sơn là vì tại núi này có Pháp Bảo của kỳ ba vô vi Huỳnh Đạo Thiên Khai, Kỳ Hương là vì tại núi này có mùi thơm vi diệu của Pháp Bảo tỏa lan khắp thế gian. Câu ba: Hồi qui mã á = Hồi qua Mỹ á (á là tiếng đệm người miền Nam ưa xài). Mã á = á mã = Ngọ (á vị là tiếm vị, á mã là tiếm danh của mã tức là ngọ). Ngọ chiết tự là Nhân Thập. Như vậy trong câu này "hồi qui mã á" có nghĩa là "ngọ hồi qui = Nhân Thập trở về" đồng nghĩa với câu trong sấm Trạng "có thầy Nhân Thập đi về".  Câu hai: Nay trở về nhận cờ khởi trận binh thơ. Câu một: Được giao ấn đồ thơ (pháp tu) tại thế gian.  4. Chứng minh sự kiện hôm nay có sắc lệnh của Tòa Chương (Hội Đồng Giáo Tòa) ấn chứng nơi này với sự tỏ tường của Thiên Mẫu và Di Lạc.

  

NHÂN SINH

[Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tiếp điển ngay trong lúc đang hành lễ]
"Bát kim bảo tháp tự nhân gian
Lai đáo trùng sơn chứng đắc phàm

Bố Đại Tây Phương mừng hội hiệp
Kỳ công ấn định hiện cung an.
 
Hồi qui dựng tháp hiện đài liên

Đông Bắc Nam sơn ấn hiện tiền
Tây Mẫu thiên cung chào minh chứng
Việt đoàn hải hội kiến Kỳ Hoa
.
 
Thiên Nhân Địa hội chấn cung Ly
Minh chứng địa tiên chuyển Bửu Kỳ
Tâm đắc sinh cơ, Thiên định trước
Điển Hồng Lão Tổ hiệp Càn cung." 

  

Chú Thích:

1. Đoạn 1 câu một: Bát Kim bảo tháp tự nhân gian = Kim Tự Tháp ẩn Bát Quái nơi nhân gian. Câu hai: Trở về lên núi để chứng đắc phàm. Ai chứng đắc phàm, dĩ nhiên là "Lão Hà" là "người từ xa trở về và lên núi". Câu ba:  Bố Đại Tây Phương mừng hiệp hội = Đức Di Lạc chúc mừng buổi lễ khánh thành tháp Bảo Đà. Câu bốn: Ghi công đã vượt mọi thử thách mà hoàn thành để có thể làm làm lễ an vị đúng thời gian ơn trên giao phó.

2. Đoạn 2 câu một: Trở về (VN) để dựng bảo tháp. Câu hai: Được sắc ấn hiện tiền của bề trên. Câu ba: Thiên Mẫu ngự đàn minh chứng.  Câu bốn: Việt đoàn đang chứng kiến mở màn "Đại Hoa Liên Bửu Sơn Kỳ Hương Hải Hội viết ngắn là Liên Kỳ Hải Hội hoặc Liên Hội Sơn Kỳ.

3. Đoạn 3 câu một: Chấn cung Ly = chấn động Nam Việt.  Câu hai: Địa Tiên chuyển Bửu Kỳ = Địa Tiên chuyển Bửu Kỳ về núi nơi đây, vì thế hiện tại Bửu Sơn chính là nơi TĐS này. Câu ba: đây cũng là thiên cơ đã định trước từ lâu. Câu bốn: Đức Hồng Quân Lão Tổ chứng đàn.

  

BẢO THÁP

[Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tiếp điển ngay trong lúc đang hành lễ]
“Tháp bảo xây nên hiện báu vàng
Trùng tu đúng nhật hẹn Nam Bang
Ra khơi sóng lớn mây che kín
Tứ tượng đảo cung dịch ngũ đàng.

Sơn cao rừng thẩm tọa đình cung
Điển chiếu hồi qui hiệp cửu trùng
Chín bậc phẩm cung chầu Bạch Đế
Thiên thần tướng Phật đạo tiên cung.

Như Lai phẩm vị kiến Vua Cha
Thế giới đồng tu hiện lam già
Qui mạng căn duyên cùng lực lượng
Đỉnh Hồng Hỏa Đức hiệp triều ca."

 

Chú Thích:

1.  Đoạn 1 câu một: Bảo tháp xây nên để hình thành con thuyền đạo cứu độ nhân sinh. Doạn 1 câu hai: "Trùng tu" là trùng tu đạo pháp và "đúng nhật hẹn Nam Bang" là đúng ngày hẹn xây dựng Nam Triều Phật Quốc theo cơ Thiên đã thiết định từ trước, trước khi Ngôi Hai xuống thế lần ba để khai đạo kỳ ba vô vi. Đoạn 1 câu ba: Con thuyền đạo ra khơi vào thời điểm sóng lớn bủa giăng và mây che mờ mịt. Đoạn 1 câu bốn: mọi thứ trên thế gian đều hổn loạn và mất phương hướng.  2. Bạch Đế = Vua Bạch Ngọc Cung = Thượng Đế.  3. Thiên thần tướng Phật = Thiên-Phật  4. Đỉnh Hồng = Ngũ Đỉnh Hồng = tên gọi khác của Thổ Đầu Sơn.  Hỏa Đức = Tâm Đức = Đức của Hỏa Long Châu.

    

KẾT THÚC ĐÀN - BÁT NƯƠNG NÓI VỚI CÁC TRƯỠNG LÃO THAM DỰ
[audio 20161119 200254 và 20161119 203030]
"__(tiếng thiêng)__ Tạ ơn người __(tiếng thiêng)_ Tạ ơn người  __(tiếng thiêng)_  Tạ ơn người __(tiếng thiêng)_ vì đại đồng, vì đại cuộc, mong tất cả hòa chung trong một đại thể để hóa chuyển trần gian __(tiếng thiêng)__."

  
 

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 05:30 ngày 21 tháng 11 năm 2016 (22 tháng 10 Bính Thân), tại tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. 
    
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI
[audio 20161121-053049, phút 5:10]

"Thiên quảng dĩ thưởng lai hoàng tử

Chưởng thiên bài hằng thưởng duyên sanh

Dĩ hoàng khai khoát tử chương thành

Kim Bát Tử chương đài hiện hóa

Thương văn thiết kiến chiên thiện giả

Hiện hoa xinh thức tử chi thiên

Kim Bát Thiền đạt ngộ hiển nhiên

Hoa sanh thức tử Di khai đàn quản nhiên thượng.

Dương thiển tử trực sanh nhắn gởi

Hiện bát thiên tát rắng hoằng khai

Giác sinh nhi thiêng thức tử chiên đài

Kim giác tử chương thiền quảng dữ.

Kim quang thức tử sanh quảng giả

Nhờ ơn thiên ban bố hồng trần

Nhờ ơn thiên hóa phép hiện thân

Cho linh tử hiểu phần đại đạo.

Xin tất lệnh Cha già chí thiện

Bảo gìn con thức tử hiển thiên

Bảo gìn con trong chánh pháp chơn truyền

Cho nhân loại chẳng đảo điên thế cuộc

Thường nhận thức thiên đài bạc nhược

Mẹ giữ gìn các trẻ hiếu nhi

Chuyển cơ pháp huyền vi ẩn hiện

Xin giác thiễn chiên đài hiện quả

Thưởng khang thiêng thát dữ khang thiêng

Dĩ thiên đài dạ thức chương thiên

Con đảnh lễ cầu xin ân điển

Con đảnh lễ cầu xin Mẹ hóa hiện

Xuống thế trần bảo dưỡng đàn con

Gìn chơn minh cho chánh pháp mãi còn

Cho các trẻ tròn câu đạo cả

Con trở gót chương đài hối hả

Cầu lệnh Cha thức giả oai thinh

Cầu lệnh Cha thức giả oai thinh

Dạy cho trẻ hiểu tình Thiên Quốc.

Hoa Di tử đê đầu kính lễ

Nhi hoa xinh thức dữ thiên đài

Cầu trên Phật pháp đáo lai

Giúp cho nhân cảnh ngộ tâm chơn truyền

Cầu xin Phật, Thánh, Thần, Tiên

Giúp cho sanh chúng ngộ tâm chơn đà

Cầu trên Phật Tổ Di Đà

Bảo gìn các trẻ trong nhà tịnh chơn

Con trẻ dại chưa thời chơn thiện

Nguyện khoan xin thượng giả ơn thiên

Cả cảnh trần quá dạ đảo điên

Con chưa thể ngồi yên thanh tịnh

Làm sao hởi Mẹ thời giải bệnh

Chúng sanh mê giác tử chưa về

Chơn hồn dạ tử ủ ê

Chương sinh chẳng thể Di Thiền hoà khai

Chơn chân thực tưởng di thiện dĩ

Dạ sinh thiền thức dạ gia sinh

Đạo với đời nay cảnh ngửa nghiêng

Chương giác tử đài thiên di thiện

Thiên giác thiện hoàng nhiên thượng dĩ

Thức nạn thang thiên bát thức nhị thương thiên

Thực diễn này cứ miết thử hà khai

Thức di sanh giả chương đài hiển thiện."

  
   

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở miền Tây nhận thông điệp ngày 27 tháng 11 năm 2016 (ngày 28 tháng 10 Bính Thân) và đã chuyển thông điệp tới Lão Hà đang tu trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.
  

HIỆU TRIỆU
“Lai căn mạng Cửu Thiên Trùng Cửu
Giữ trấn ngày tường lãm đại bang
Việc định an đất Tổ chốn này

Khao màu Phật, Mẫu xây tâm định.

Hiệp bốn năm hình thành gốc cội
Vua tôi cùng tướng thánh hành thâm
Pháp maha thực chất mầu trì
Lo đại cuộc căn nguyên gốc ngọn.


Giờ đã định, thiên thần định ước

Chuyển Càn Khôn quy Chấn: Nam Triều
Chuyển lời mời tâm pháp huyền cơ
Về hiệp hội Tam Hoàng, Tứ Thánh." 

  

Chú Thích: Tam Hoàng = Thiên Hoàng, Nhân Hoàng, Địa Hoàng. Tiên Thiên Tứ Thánh = Ngươn Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Tổ, Thông Thiên Giáo Chủ (còn có danh là Linh Bảo Thiên Tôn) + Hồng Quân Lão Tổ là Thầy của Tiên Thiên Tam Thánh. Tam Hoàng là hóa thân của Tiên Thiên Tam Thánh vào thời cổ đại.

    
XOAY ĐẤT
“Thiển Tây Phương tứ Đại Minh Hoa
Càn Chấn Ly Đoài xoay chuyển hòa

Nam Thạch đồng gồm thâu biển lớn
Thổ Đầu Sơn dựng Đại Triều Ca.
 
Mênh mông Thiên Sứ về thành nội
Ba cõi bàng Nam Việt mẫu đơn
Liên Đại Sơn trú nơi tạm này
Chung dòng Lạc rồng tiên bay lượn."

  
DỊCH CHUYỂN ĐỒ HÌNH
“Can qua ly đại thành Trung [Mỹ] Hoa [Kỳ]
Hiệp Ngũ Chi sự thành trấn hòa
Hồi tuế thất thần minh trụ lạc
Thiên y bình thiết định hầu ca.

Đồ minh thơ vừa trao tay ấn
Tiếp đăng trình về hậu Tốn bang
Cửu Phẩm Liên Hoa về cuộc Mộc
Gởi thơ này trao ấn đầu tay.

Hộ pháp công đền đài hiện tướng
Binh thơ này Dịch giả từ tâm
Nguyện hoàng thơ Tứ Thánh Ngũ Đầu
Ngày trở lại không còn xa lạ."

   
  
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D  tiếp điển, lúc 05:13 sáng ngày 30 tháng 11 năm 2016 (2 tháng 11 Bính Thân), tại nhà Út Đăng. 
 

CÁC VỊ TRONG VÔ VI LÀM VIỆC
[audio 20161130-051332]

 
HỔ DI TRÌNH BÀY VỚI LÃO HÀ
[audio 20161130-052742, phút 10:05]

"_(tiếng thiêng)__Hổ di con có đôi lời trình thưa qua. _(tiếng thiêng)_Từ trên Thiên Tòa của Cha _(tiếng thiêng)__và Thiên Mẫu _(tiếng thiêng)__chuyển cơ lệnh _(tiếng thiêng)__mang xuống thế gian này,_(tiếng thiêng)_ các cung các cõi _(tiếng thiêng)__và các _(tiếng thiêng)__hàng hàng thiên lệnh _(tiếng thiêng)__có mặt trong cõi nhân gian _(tiếng thiêng)__cùng nhau _(tiếng thiêng)__hòa hiệp _(tiếng thiêng)_để về chung lo trong cơ cuộc của Thánh Triều. _(tiếng thiêng)__Nay trên thiên lệnh _(tiếng thiêng)__Cha ban ơn lành _(tiếng thiêng)_cho Hoàng Di Thiên của Mẹ _(tiếng thiêng)__triệu hồi tất cả hàng chơn linh tử _(tiếng thiêng)__để _(tiếng thiêng)_ chư thiên đang chờ để phục lệnh _(tiếng thiêng)__Họ đang chờ Ngài. Mô Phật."

"_(tiếng thiêng)_ Thiên Mẹ đang chờ Ngài _(tiếng thiêng)_hoàn lại bổn thể thanh tịnh _(tiếng thiêng)__để tiếp nhận những sứ lệnh trong vô vi _(tiếng thiêng)_để vận hành _(tiếng thiêng)_các cung các cõi _(tiếng thiêng)_ Thời gian không còn kịp nữa
."

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D  tiếp điển, lúc 05:08 sáng ngày 3 tháng 12 năm 2016 (5 tháng 11 Bính Thân), tại tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. 
    

CÁC VỊ TIÊN ĐẾ HỘI VỀ GIAO NỘP ẤN LỆNH
[audio 20161203-050839]

MỘT VỊ TIÊN ĐẾ ĐẠI DIỆN TẤU TRÌNH HOÀNG THIÊN
[audio 20161203-050839, phút 5:08]
"Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.
Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.
Nam Mô Thanh Tịnh Giới Định Huệ Bồ Tát.
Thiên xanh giác tưởng thiên đài hiện dĩ
Chẳng riêng sanh thiết tử di thiên tưởng chi bài
Dĩ thức tưởng sinh hàn vị thiên khai
Con trở lại oai thần kính bái
Trên Thiên Phụ chí ân từ hải
Đấng Mẫu Nghi hoá chuyển quần sanh
Hồng ân tam giáo hóa thành
Như Lai, Bồ Tát giúp đời chúng sinh
Trên Tiên, Phật khai hình di giả
Độ nhân sanh thoát biển vô minh
Cùng trên các đẳng huyền linh
Bảo an nuôi dưỡng di tình chúng sanh
Con đảnh lễ di thiên đài hoa cảnh
Chuyển cơ bài dứt tử dạ chi in
Tưởng di sanh tức vị hóa chi hình
Thiên nhiên dĩ định cuộc cờ Nam Bang
Di gia tử chi đài quảng dĩ
Thương di sinh khai thiết dạ hoa chi
Di sanh đàn Thiên Bát Tử chưởng dư khai
Con cầu nguyện xin ân điển ..."

     

BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI CHƯỞNG QUẢN THIÊN ĐÀN  
[audio 20161203-050839, phút 08:32, tiếng thiêng]
"Di gia sắc chuyển ban khoan diện tử
Giáp tử chi sanh Bát thức Tử gia khai di di
Thi sáng rái thiên giái sanh rắc thiên bàn 
Kim Bát di Thiên di thiên đài hoa sanh dạ tử
Thiên giác thiên thắc thuyền dặn thưởng
Dạ sơ khai thắc quản chăn thiết đản chương thiên
Giai săng riêng thiên phát rát thưởng bát di thiên
Thiên sanh thiên quan dăn thiền đát thiên hội giả
..."

 

ĐẠI DIỆN THIÊN TRIỀU ĐỌC CHIẾU CHỈ, CÁC TIÊN ĐẾ TIẾP LỆNH
[audio 20161203-050839, phút 10:32]

 

BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI NHẬN LỆNH THIÊN MẪU
[audio 20161203-050839, phút 14:13]
"Chi gia tử thiên khoan hàn giả
Con trở về kim giá tử nhận ân thiên
Chi quan khai vâng lệnh chuyển cơ huyền
Con chấp lệnh Đài thiên Mẹ ấn ngự
Chương dăn Thiên Hoàng sinh giá tử
Chỉ quang khai Giác Tử dạ chi in
Dạ chi sanh thát rắn Thiên Bàn
Chi quan Di Tử chi thiền đặng giả."
...
"Vì đại cuộc hóa chi thiên đàn quảng dĩ
Thiên quan khai Mẹ đã dĩ hòa sanh nhi
Nay Hoa Di Thiên tất giả hoa chỉ chi đài
Con phục lệnh liên đài chiên hoa hiện chư tử
Xin lệnh Mẹ thiên ban đường hiện giả 
Chỉ chiên khai thức tử hóa sinh nhi
Cho Hoa Thiên khai Bát Tử quả chư thiền
Cùng tất cả chư thiên đàn thiên bàn di tử
Diên bát lạc khai hoa phá thiên đặng giả
Dĩ sanh khai giác tử chữ tiễn bát lưỡng thương thiên
Sinh Hoa Di khang thiết đã thư giả hoa chi thiền
Cho chư thiên đắc đường thiên hòa di hiền ban dư thưởng
Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.
Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.
Nam Mô Thanh Tịnh Giới Định Huệ Bồ Tát."

 

BÁT NƯƠNG THU ẤN LỆNH CỦA CÁC TIÊN ĐẾ GIAO NỘP 
[audio 20161203-050839, phút 17:43]

 

HỔ DI CHUYỂN LỜI MẸ DIÊU TRÌ TỚI LÃO HÀ 
[audio 20161203-053507, phút 01:00]

"_(tiếng thiêng)_Hổ xin chuyển đôi lời đến _(tiếng thiêng)_ Hoàng Di Tử của Mẹ: _(tiếng thiêng)__Cơ chuyển vận của Nam Triều, _(tiếng thiêng)_cơ qui nhất _(tiếng thiêng)__của _(tiếng thiêng)__Quốc Tổ, nên _(tiếng thiêng)_các _(tiếng thiêng)_triều đại _(tiếng thiêng)_của nước Việt _(tiếng thiêng)_trở về _(tiếng thiêng)_ phục lệnh chiếu,_(tiếng thiêng)_ phục lệnh _(tiếng thiêng)_Minh Chúa,  _(tiếng thiêng)_nên _(tiếng thiêng)_trao ấn lệnh lại, _(tiếng thiêng)_cùng tất cả _(tiếng thiêng)_để _(tiếng thiêng)_phò Minh Chúa chuyển xây _(tiếng thiêng)_ ấn lệnh đã được chuyển giao _(tiếng thiêng)_và hàng chư thiên tam tử ­­­_(tiếng thiêng)_ tất cả cũng hội tụ về _(tiếng thiêng)__để phò _(tiếng thiêng)__ngôi Minh Đế.  Xin _(tiếng thiêng)_Thiên Hoàng _(tiếng thiêng)_ thu nhận để các _(tiếng thiêng)_ làm tròn _(tiếng thiêng)_sứ mạng của mình. _(tiếng thiêng)_. Nam Mô A Di Đà Phật."

 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 07:24 ngày 4 tháng 12 năm 2016 (6 tháng 11 Bính Thân), tại tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.  

 

TÓM LƯỢC DIỄN BIẾN
[audio 20161203-053507, phút 01:00]
Các vị của cõi thượng thiên họa linh phù lập Bát Quái Trận Đồ bên trong đền thờ. Sau đó đọc sắc lệnh "chuyển vận hồi qui cửu vị" và chư vị của các cung các cõi tiếp nhận.  Cuối cùng là viết và đốt sắc lệnh chuyển vận "hồi qui cửu vị" để các chư vị dưới ngũ hành tiếp nhận.
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 4 tháng 12 năm 2016 (ngày 6 tháng 11 Bính Thân) và đã gởi thông điệp tới Lão Hà đang tu trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.
 

TRUYỀN DẪN

“Công Chúa Bạch Hoa cùng Mẫu Mẹ 
Liên Hoa Sơn tài tượng Hồ, Chu 
Được lên cao dẫn Thánh trình bày
Đây thiện định có ngay đáp số
Chuyện tịnh pháp công phu ấn định
Hồi mã trào thuốc thử huyền cơ
Nâng cấp lên nhận ấn Tam Trào

Hồi, qui, kết, tha, sinh, hầu, báu
Chốn đầu sơn lo cho Hưng Quốc
Chuyển lời này từ Ngọc Liên Nam
Hỏi sớm hôm có nhớ quê nhà
Làm sứ mạng còn đang dang dở."

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 6 tháng 12 năm 2016 (ngày 8 tháng 11 Bính Thân) và đã gởi thông điệp tới Lão Hà đang tu luyện trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.

 

DIỄN CẢNH NHẬP THÁNH
“Năm này mở hội đón Cờ Hoa 

Điển mới về ngôi tháp Bảo Đà 
Lưu Bích xoay đầu tranh đỉnh Thổ
Tâm minh trí sáng rõ lòng ta.

Thới lai diễn cảnh ngọc lưu ly
Hiệu triệu bài cơ tiếp điển Kỳ
Hồi quán Lão Ông nghinh đón Bụt
Trùng mây gió mới Đạo Huyền Vi.

Thi cho được bài thi Bát Quái
Dịch Càn Khôn cho chuyển mùa Đông
Sương mai nắng sớm thêm châu báu
Ngọc Đức liên cung với đại đồng.


Chung Ly đắc ký thọ (Ngọ) kỳ tâm
Ngũ Chấn ngữ văn võ sĩ (đắc ký) tầm
Mùa gió heo may đà chuyển đến
Pháp đồ cho đẹp đạo Huỳnh tâm."

   

Chú Thích:
1. Đạn 1 câu 1: Cờ = Kỳ = Bửu Sơn Kỳ. Hoa = Đại Hoa Liên. Câu này: Năm này mở hội đón Đại Hoa Liên Bửu Sơn Kỳ tức là năm này đón Đại Hoa Liên Bửu Sơn Kỳ Hải Hội.  Đồng thời Kỳ Hoa cũng có nghĩa là Hoa Kỳ.  Đoạn 1 câu 3: Lưu bích = dòng xanh = dòng sông.  Sông là chữ hà bộ thủy, đồng âm với chữ Hà bộ nhân là họ.  "Lư Bích xoay đầu tranh đỉnh Thổ" có nghĩa là ông Hà đăng sơn, vì dòng sông chảy xuống không thể nào chảy lên đỉnh núi được, hơn nữa lại nói rõ là Thổ Đầu Sơn.  Cả đoạn 1 có ý nói: Năm Thân này mở hội đón "người ở Hoa Kỳ về" , đón "Đại Minh Hoa Liên Bửu Sơn Kỳ Hải Hội", điển mới về trên Tháp Bảo Đà, họ Hà đăng sơn, là người tâm minh trí sáng.  Đọc ngược lại 4 câu từ dưới lên thì là: Là người tâm minh trí sáng họ Hà lên núi TĐS, do điển mới chuyển xoay để về Tháp Bảo Đà, đúng năm Thân này để đón Đại Minh Hoa Liên Bửu Sơn Kỳ Hải Hội.
2. Đoạn 2 đọc ngược từ dưới lên. Đoạn 2 câu 4: trên đỉnh trùng mây, một làn gió mới Đạo huyển vi. Đoạn 2 câu 3: Phật nghênh đón Lão Ông trở lại quê nhà. Đoạn 2 câu 2: Bài hiệu triệu, cơ tiếp điển Bửu Sơn Kỳ. Đoạn 2 câu 1: thới lai diễn cảnh "nhập thánh" (ngọc lưu ly = nê hoàn cung chiếu sáng = chứng đắc).
3. Đoạn 3: Bát Quái Trận vừa mới được lập xong sáng ngày 4 tháng 12 DL năm 2016 thì ngày hôm sau các vị thầy vô vi đã mật khải cho Tinh Hoa Hiệp Thiên_D ở Cà Mau cách Thổ Đầu Sơn cả ngàn cây số. và đã gởi tới TĐS trong ngày 6 tháng 12 DL.  Bát Quái Trận còn có tên là Thiên Môn Trận, người tu một ngàn năm vào trận khó ra, do đó các vị nói "Thi cho được bài thi Bát Quái"  là ý như vậy. Nếu thi rớt thì lên bảng Phong Thần. Còn "Dịch Càn Khôn cho chuyển mùa Đông" là nói trận đồ được lập và kích hoạt vào mùa Đông năm nay, và tháng 12 DL đúng là đã vào Đông.  Tinh Hoa Hiệp Thiên_D hoàn toàn  không biết chuyện gì diễn ra trên TĐS, nhưng những mật khải mà Tinh Hoa Hiệp Thiên_D nhận được và gởi cho TĐS thì hoàn toàn chính xác.  Điều này cho thấy sự huyền diệu của vô vi và đồng thời giúp cũng cố đức tin của các linh căn.  Đó chỉ mới là sự. Bên trong 4 câu còn ẩn ý khác. Đoạn 3 câu 1 nói: "bài thi Bát Quái" là bài thi về việc vận hành Bát Quái trong nội thể (phương pháp mà ông Hà đang tu luyện). Đoạn 3 câu2 nói: chuyển dịch vòng Càn Khôn (vòng châu thiên) nạp năng lượng tiên thiên để không còn thấy lạnh ngay cả lúc mùa đông. Đoạn 3 câu 3 nói: công phu chuyển dịch vòng Càn Khôn mỗi sáng sớm (giờ Mão), tức là nạp thêm châu báu, để có thêm châu báu vì báu hóa thành châu (tinh hóa khí, khí hóa thần, thần tỏa sáng như châu). Đoạn 3 câu 4 nói: Đức Ngọc Đế liên cung với Hội Đồng Giáo Tòa.
4. Các vị trong vô vi đổi chữ để ém lại ý chính vì chữ trong ngoặc tiết lộ thiên cơ.  Chung Ly = Hớn Chung Ly một vị trong Bát Tiên. Ngọ chiết tự Nhân trên Thập dưới (Thầy Nhân Thập trong sấm Trạng). Đoạn 4 câu 1: nói là Chung Ly cho biết thầy Nhân Thập được thọ ký sẽ đắc kỳ tâm. Đoạn 4 câu 2: Ngũ Chấn = Chấn Ngũ Đầu = Ngũ Đầu Sơn = Thổ Đầu Sơn, nên câu này nói Ngũ Đầu Sơn được thọ ký văn sĩ võ sĩ sẽ tìm đến (cùng nghĩa với câu "tả hữu phù trì cây cỏ thành binh" trong sấm Trạng).  Đoạn 4 câu 3: thời thượng cổ chỉ có hai mùa gió Heo và gió May nên câu này ý nói thời thượng ngươn thánh đức đang tới gần.  Đoạn 4 câu 4: Pháp Đồ = pháp đồ chỉ cách tu luyện = tâm pháp hành trì. Câu này ý nói theo bí pháp mật truyền tu cho tốt.

  
  
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 10 tháng 12 năm 2016 (ngày 8 tháng 11 Bính Thân) và đã gởi thông điệp tới Lão Hà đang tu luyện trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.

   

HOÀNG CUNG LY
“Nam Bắc Đông Tây hiệp Đẩu vân
Phương này trông đợi kiến hành thân
Di Đà, Tiên, Thánh chào Lão Tổ
Cửu tháp nghinh cung chung Mão Dần.

Đời: sơn hải biển Nam mây trắng
Đường đạo đức: Khúc Cửu mặt trăng
Tướng mạo: uy thâm tám chín rồng
Mây tam cõi mở ra trào nội
Vận thông điển Mẫu hiền vang dội
Ngũ Đỉnh Hồng kéo gọi chư bang
Hồng Đại Liên thông về tám hướng
Gió về tháp báu triệu hùng ca
Chào Khúc Cửu Thiên [thiên] đình tiến cử
Ngũ hành về mang cả mùa Đông
Chung qui chỉ một con đường lớn
Phật Tổ Lão Hồng chính trấn Ly." 

Chú Thích:
1. Đoạn 1 câu 1: Tất cả chư vị trong vô vi về trên Bắc Đẩu để họp.
2. Đoạn 1 câu 2: Nơi Thổ Đầu Sơn Tnh Hoa Hiệp Thiên_D thắc mắc vì sao mấy hôm liền hoàn toàn không nhận được tín hiệu của chư vị vô vi  thì Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại Cà Mau lập tức hồi đáp.
3. Đoạn 1 câu 4: Hai chi Mão Dần có chung ngũ hành Mộc. Mộc = chữ Mộc nhân trên thập dưới chiết tự là Nhân Thập (sấm Trạng đã tiên tri "có thầy nhân thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh"). 
4. Đoạn 2 câu 1-3: Mô tả cuộc đời, đạo đức và diện mạo kim thân của Thiên Khúc Cửu (cũng chính là Nhân Thập)".
5. Đoạn 2 câu 5-7: Ngũ Đỉnh Hồng & Hồng Đại Liên còn là tên gọi khác để chỉ Thổ Đầu Sơn, còn chỉ tới Cái Đầu trong phương pháp tu luyện. 
6. Đoạn 2 câu 9: Các vị trong vô vi gọi "Người" là Cửu Khúc Thiên. 
7. Đoạn 2 câu 11-12: Con đường lớn = Đại Đạo.  Phật Tổ Lão Hồng = Đức Hồng Quân Lão Tổ cũng là một vị Phật Tổ.  Ly = phương Nam.
  

HOÀNG CUNG ĐĂNG KHỞI
“Tứ Tượng, Bát Cung chủ đạt đầu
Khải Vương mạnh thủ tỏa năm châu
Đăng lai Nghiêu Thuấn Thiên Triều định
Đàn, trận, khải, khơi, triệu, kiến, hầu.

Động Thiên chuyển Địa họa Càn Khôn
Triều Lý lập ngôi được bảo tồn
Giáo lý định, căn hành đạo giáo
Giục nhanh, thiên tướng chuyển Càn Khôn.

Nam Thành đầu khởi ngũ Can Chi
Thiên tướng triệu nhanh hiệu Quý Nghi
Nhanh bước, thân hình hầu, bát vị
Lưỡng Nghi sanh chúng hiệp Can Chi.

Trong trời đất địa tiên nhân loại
Bảo tướng trời chấp vị Tứ Ân
Được vận lên rung chuyển đất trời
Nam phương đến hòa chung chuyển động."

 

Chú Thích:
1. Đoạn 1 câu 1: Tứ Tượng, Bát Cung chủ đạt đầu là chỉ Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.  Bờ thành vòng ngoài bao bọc tháp kiến tạo theo Tứ Tượng phương chính với cổng Nam Thiên Môn cung Ly. Còn cái Kim Tự Tháp Bảo Đà cũng kiến trúc theo mô hình Tứ Tượng phương bàng. Hai cái phối hợp với nhau thành tổng thể Bát Quái ẩn. Đoạn 1 câu 2-3: Vị vua đã được thiên khải, là một Nghiêu Thuấn thiên triều đã định sẽ đăng quang trong tương lai. Đoạn 1 câu 4: Đàn reo ngôn giáo, trận phá quần mê, khải lộ huyền vi, khơi màn kỳ ba, triệu Thiên Nhân Địa, kiến tạo Phật quốc, chư bang phục hầu.
2. Đoạn 2 câu 1: họa = vẽ.  Đoạn 2 câu 2: Sư Vạn Hạnh đưa Lý Công Uẩn lên ngôi. Bản thân Lý Thái Tổ không tham vọng tranh đoạt đồ vương, chỉ do người khác đưa mình lên ngôi.  Đúng với câu "bất chiến tự nhiên thành".  Câu "Triều Lý lập ngôi được bảo tồn" tương đồng với câu sấm của Trạng "Lý đi rồi Lý lại về" có cùng một ý nghĩa vừa nói trên, có nghĩa là cái cách lên ngôi của Lý Thái Tổ sẽ được lập lại. 
3. Đoạn 3 câu 1: Nam Thành đầu khởi = Sài Gòn khởi đầu. Ngũ Can Chi = hàng ngũ Can Chi = hàng ngũ thiên tướng. 
   

KÍNH TRÌNH CHU TRÌNH
“Khai cơ đạo pháp chuyển Càn Khôn
Vô Cực Đại Tiên hiện diện gồm:
Di Lạc Như Lai Thiên Tướng Phật
Diêu Trì Bồ Tát Đại Thiên Tôn.

Dự họp Liên Hoa Chín Phẩm cung
Nam Triều Hợi Kỷ đại đồng chung
Chiếu Minh Thánh Đế, Kim Thiên Mẫu
Quán tưởng Thượng Ông qui Cửu Trùng.

Bồ Tát Như Lai Mẫu Lạc Dương
Hiệu triệu âm dương hiện thập phương
Dịch chuyển vô vi lai nội quốc
Đạo mầu chuyển thế hiện Minh Vương." 

 

Chú Thích:
1. Nam Triều chung cuộc đại đồng năm Kỷ Hợi 2019.  2. Âm dương = trong cõi vô hình lẫn cõi hữu hình. 3. Lai nội quốc = về quốc nội. 4. Minh Vương chuyển thế bằng đạo mầu.

   

       

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 04:24 ngày 11 tháng 12 năm 2016 (13 tháng 11 Bính Thân), tại tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.   
 

BAN SẮC LỆNH CHUYỂN BÁT THIÊN
[audio 20161211-042400, phút 06:55]

 

HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ BAN HUẤN TỪ
[audio 20161211-044220, phút 00:01]
"Tăng dẫn khai tăng Hoàng Di Tử
Dẫn khằng thiên bắt tắng hằng sanh
Ngã di Thiên khang dĩ thiên đàn
Tăng dẫn thức thiên khoa hàng dĩ
Chiên thắng tử hòa sinh dắng thượng
Chuyển bát thiên tắc khẳng dằn khai
Hạn cuối cùng kỳ chót đáo lai
Hòa cùng thế giúp đời thạnh trị
Mong sanh chúng tâm thời suy nghĩ
Tầm đạo mầu chánh lý huyền vi
Đạo Thiên Tiên khai ánh Huỳnh Kỳ
Tầm cho rõ!"

 

BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI
[audio 20161211-044220, phút 01:25]

"Tầm cho rõ con tầm cho rõ
Chuyển cơ pháp huyền vi hóa hiện
Chốn trần miền gia thức tử hiền nhi
Giáo dương sanh buổi cuối kịp kỳ
Cho nhân loại còn tùy phúc dạ
Lời tiên thánh đôi câu hối hả
Kiếp nhân loài khổ lụy lắm đa
Chuyển cơ bài phúc lệnh Hoàng gia
Cho nhân thế hiểu đàn cơ Quốc
Thương nhắn tử kim đài quản dĩ
Tưởng Di xinh tất dạ Hoa xinh
Di thiên này kim đáp tử hồi nhi [1]
Hoa giáng tử chiên đài Kim hạn dĩ.
Trông thế cảnh đôi lời ta suy nghĩ
Nhìn nhơn sanh ta gia thức dị chi đài
Kiểm nơi lòng ta dạ thắt quặn đau
Trông từng trẻ di đài hiển thánh
Còn chi nữa diên khang quảng dị
Một phút này ta gia thức tự di sinh
Một phút này thiên dạ thức chương tình
Mà con trẻ chẳng nhìn trông thấy
Thiên dắng thức tử sinh dặn giả
Hiện khác sai kham gót tử đăng khang
Khang khang thiên tắc đẳng đỗ chư đàn
Khang dắng hội thiên đàn thiên thắng dứt
Tương dân thức khoan đàn hội tưởng
Kiểm chương sinh chắc đỗ chử thiên thiên
Họa hằng diên cam đắc tử chương hành
Thiên hồi dĩ pháp đài thiên hồi dĩ
Chương sanh giả thường khai hoằng tử
Chưởng khiêng thiền bát dưỡng chương sanh
Cạn chút này tăng dắng thăng thiên
Thương dắng hỏi chương đài kim giáng tử."

 
Chú Thích:
1. Tinh Hoa Hiệp Thiên_D thắc mắc vì sau hai ngày liên tiếp rất vắng lặng không nhận được tín hiệu như mọi ngày. Mẹ Di Hoa hồi đáp cho con của mình rõ, cũng như các vị vô vi bên Tinh Hoa Hiệp Thiên_A đã lên tiếng.

    
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển, lúc 05:20 ngày 12 tháng 12 năm 2016 (14 tháng 11 Bính Thân), tại tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.  

   

TÓM LƯỢC NHỮNG DIỄN BIẾN
[audio 20161212-052000 & 20161212-053720]

Sau khi họp ở BNK xong, các vị trong vô vi làm việc ráo riết.  Hôm nay các vị về họa phù dưới đất trấn chung quanh vòng đai của Tháp Bảo Đà. Sau đó bắt đầu đọc darani rồi ban sắc lệnh rất nhiều và rất lâu.

   
  
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 13 tháng 12 năm 2016 (ngày 15 tháng 11 Bính Thân) và đã gởi thông điệp tới Lão Hà đang trên tu trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.
  

PHONG CƠ
“Thiện nguyện chư thiên Bửu Giáo Tòa
Ngọc Đình nguyên lạc chấn Liên Hoa
Giáo cơ sức bút đăng bài pháp
Trao luyện thiên thơ hiệp thới hòa.
 
Vua Cha đến đàn con chào đón
Hoa đỉnh Kỳ Trùng Cửu đăng non
Nguyệt họa Chiếu Minh xây cửu đỉnh
Hội Rồng Âu Lạc giúp đàn con.
 
Ải xa mây đỏ vừa bay đến
Võ trụ này xoay trục khắc tên
Thượng Đẳng Đạo Ông giương kiếm báu
Ngũ Chi bình hiệp nhất đề tên.
 
Tâm Không tịnh pháp chào Tiên Ông
Phụng lệnh Quốc Công chốn đại đồng
Chủ lệnh phong hầu Ngô, Mạnh quốc
Chiếu Minh thời đáo Hà Đồ thông.
 
Vũ trụ chuyển xoay chấn Ngũ Ông
Mười lăm tướng pháp cọng tam Công
Qui căn, qui tướng, qui tam thể
Đắc quả căn duyên Tâm phải Không
.
 
Hầu ông Lão Tổ chuyển Càn Khôn
Lôi Chấn vô vi đã bảo tồn
Sơn chốn hồi đầu Thiên Khúc Cửu
Đầu non họa cảnh Đại Thiên Tôn."

 

Chú Thích:
1. Chư thiên Bửu Giáo Tòa = các vị trong Hội Đồng Giáo Tòa 
2. Vua Cha = Thượng Đế; đồng thời cũng có thể chỉ Lạc Long Quân Phụ.  Hoa đỉnh Kỳ = Hoa Kỳ. Hoa đỉnh Kỳ Trùng Cửu đăng Non = từ Hoa Kỳ về Lão Hà (Trùng Cửu) lên đỉnh Thổ Đầu Sơn (đăng non). 

3. Chiếu Minh = Cao Đài Chiếu Minh = Đạo do Cao Đài Tiên Ông (Thượng Đế) khai mở tại Việt Nam, giáo chủ là Ngô Văn Chiêu, một hóa thân của Thượng Đế, gọi là Đức Ngôi Hai. Hội Rồng Âu Lạc = các Vua Hùng của nước Việt hội lại; đồng thời cũng có nghĩa các vị Thiên Long hóa sanh trên đất Việt hội lại 
4. Hồng vân = tường vân , mây lành = Hồng Quân Lão Tổ xuất hiện
5. Trùng Cửu = Thượng Đẳng Đạo Ông = Tiên Ông = Ngôi Hai trào tam = Thiên Khúc Cửu = Lão Hà
6. Ngũ Chi = người , thần, thánh, tiên, phật
7. Chiếu Minh thời đáo = Thượng Đế trở lại = Ngôi Hai trào tam xuất hiện. Ngôi Hai trào một (lần thứ nhất Thượng Đế hóa thân xuống VN khai Đạo) là Đức Ngô Minh Chiêu. Ngôi Hai trào hai là Nhị Thiên Võ Văn Phẩm. Đến lần ba này là Ngôi Hai trào tam. 
8. Tam Công = Thiên Triều Hộ Pháp Đồng Quốc Công + Hiệp Lực Chỉ Thiên Càn Môn Thổ Công + thêm một vị "Công" nữa thành tam công.
9. Lão Tổ = Hồng Quân Thượng Tổ. Ý nói muốn đắc quả thì phải giữ tâm không không để hầu ông Lão Tổ, là Lão Tổ trong nội thể cư trú tại Nê Hoàn Cung (đỉnh đầu).
10. Lôi Chấn = Tây Nguyên
11. Sơn chốn, đầu non = Thổ Đầu Sơn.  Lão Hà/Thiên Khúc Cửu về non tu tập (họa cảnh Đại Thiên Tôn).

 

HÀNH TRÌNH
“Tiếp bước pháp công thượng thới hòa
Bình tâm thanh tịnh tiếp Vua Cha
Thi văn đạo giáo kinh Mạnh, Khổng
Thăng tiến đi lên hiệp bốn nhà.
  
Bổn lai hoàn tánh thể vô vi

Chúa Ngọc thượng căn đắc đại bi
Kinh luận luật thời thơ chứng đạo
Chúa Trời soi lối Pháp Diêu Trì


Tịnh Pháp căn thiên định Ngọc Hoàng
Cửu Trùng cung đỉnh chỉ vua ban
Pháp tu đúng luật tam triều viết
Định việc đạo kỳ Minh Chiếu quang.

Liên Đại chư thiên hiện hữu liền
Kỳ ba đón đợi hiện Hoa Liên
Tam Thanh khẩu bạch xuất ngôn giáo
Kỷ Đại Lôi Thiên tỏa khắp miền.

Chu kỳ định ước hiệp vua tôi
Lôi Chấn Ngũ Đầu định thứ ngôi
Đại Đạo Ngũ Chi chào đại cuộc
Hườn minh vũ trụ ngũ kỳ lôi.

Trực chỉ Thượng Ngươn hẹn tiếp thu
Sáng trời quả đất rõ Xuân Thu
Thanh trong gió mát màu kỳ đạo
Thánh tượng hư vô Ngô, Mạnh, Chu."

 

Chú Thích:
2. Hiệp 4 nhà = hiệp Chúa, Thánh, Tiên, Phật hay là hiệp Gia Tô Giáo, Nho Giáo, Lão Giáo, Thích Giáo. Còn có nghĩa khác là hiệp tứ tượng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa còn nói là "tứ tổ qui gia"
3. Chúa Ngọc = Chúa Trời Ngọc Đế.  Bốn câu của đoạn hai ý nói Lão Hà là chiết thân của Ngọc Đế (Chúa Ngọc, Đức Chúa Trời) giáng trần khai Đạo lần 3 hoằng khai Diêu Trì Tịnh Pháp.
4. Chữ Chiếu có âm khác là Chiêu.  Minh Chiếu là pháp danh của Ngôi Hai Ngô Minh Chiêu của Cao Đài Chiếu Minh, là Ngôi Hai trào một. Chiếu Minh còn có nghĩa là ánh sáng của mặt trời chiếu rọi. Mặt trời  biểu tượng cho Thượng Đế và chiết thân của Thượng Đế thì gọi là Ngôi Hai. 
5. Liên Đại = Liên Đại Sơn

6. Khẩu bạch xuất ngôn giáo = lời nói ra là giáo lý. Tam Thanh = Tam Thanh ứng hóa. Ý nói miệng nói ra sẽ là ngôn giáo vì là cùng dòng điển Tam Thanh Ứng Hóa.
7. Kỷ = thiên niên kỷ. Lôi Thiên = sấm trời, tiếng vang rền
8. Lôi Chấn Ngũ Đầu = Ngũ Đầu Sơn ở Tây Nguyên
9. Xuân Thu là chỉ thời Xuân Thu, nhưng đồng thời cũng hàm ý nói tới một hóa thân thời nay của Bát Nương Diêu Trì Di Hoa Kim Hải, tên phàm là Phạm Xuân Thu và khi mọi chuyện sáng tỏ rồi thì mọi người mới biết sự thật này.
10. Ngô = Ngô Khởi là một nhân tài binh pháp nước Lỗ.  Mạnh = Mạnh Thường Quân = hiền tài an bang tế thế của nước Tề, hoặc Mạnh = Mạnh Tử = Nho gia cự phách của nước Lỗ. Chu = Chu Công = hiền tài an bang tế thế của nhà Châu.   

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 15 tháng 12 năm 2016 (ngày 17 tháng 11 Bính Thân) và đã gởi thông điệp tới Lão Hà đang tu luyện trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.

 

HÒA CHUNG TAM THỂ
“Thanh điển Mẫu Hoàng cung thượng đẳng
Hiển Kỳ Sơn đẩu Chiếu Minh thư

Đăng An Chiêu Mẫu hòa sanh chúng
Đáp tạ Vua Cha chứng hạ sanh
.

Thiên Đình chiếu rọi sáng Thanh Tam
Đắc quả kim thân chứng đắc phàm
Hầu, tướng, công, tôn, Thiên hậu Khảm
Lâu Luy chín phẩm triệu Già Lam.

Câu ly tiên thánh chúc: Thanh Sơn
Quốc Mẫu nước Nam hiệu Mẫu Đơn,
Thiên tướng, Quan Âm, Di Lạc, Quốc
Qui Càn cung Cấn Khảm hoành sơn."

  

Chú Thích:
1. Mẫu Hoàng = Thiên Mẫu.  Đáp tạ Vua Cha chứng hạ sanh = đáp tạ Thượng Đế chiết thân hóa sanh xuống thế khai đạo kỳ ba.
2. Đẩu = đầu.  Kỳ Sơn đẩu = Kỳ Sơn đầu/đỉnh = đỉnh Thổ Đầu Sơn
3. Chiêu Mẫu = mẫu Di Hoa Kim Hải.  Chữ Chiêu là chỉ Chiêu Thánh Công Chúa hiệu Phật Kim là vị vua thứ 9 của triều Lý và là vị nữ hoàng đế duy nhất của VN tức vua Lý Chiêu Hoàng, là một hóa thân của mẫu Di Hoa Kim Hải vào thời Lý Trần.
4. điển Tam Thanh.
5. Thiên hậu Khảm = quẻ Thiên Thủy Tụng. Ý nói công hầu khanh tướng được đời tôn vinh nhưng là nơi tranh tụng đầy phiển não.
6. thành Luy Lâu là cái nôi Phật Giáo đầu tiên của VN.
7. Câu ly = tập hội. Câu ly tiên thánh chúc =  tiên thánh tụ hội để chúc mừng.  Trong các vị tiên thánh tập hội gồm có: Thanh Sơn Đạo Sĩ (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm), Quốc Mẫu của nước Nam hiệu là Mẫu Đơn, thiên tướng, Quan Âm, Di Lạc.  Quốc qui Càn Cung = Quốc (Lão Hà) đã hiệp thông với Thượng Đế (chứng đắc).  Cấn-Khảm = quẻ Sơn Thủy Mông =. Ý nói một công trình giáo dục giải phóng con người khỏi sự mông muội ngu si. Hoành sơn = Tịnh Đầu Sơn. Toàn bộ 4 câu nói Các vị tiên thánh tập hội đến trong đó có Trạng Trình, Quốc Mẫu, các Thiên Tướng, Quan Âm, Di Lạc . . . chúc mừng cho Lão Hà (Quốc) trở về hiệp nhất với Thượng Đế và nơi Tịnh Đầu Sơn nhận một công trình giải phóng con người khỏi sự si mê mông muội.

  
   

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 17 tháng 12 năm 2016 (ngày 19 tháng 11 Bính Thân) và đã gởi thông điệp tới Lão Hà đang tu trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.

 

HOÀNG ĐẠO

“Tranh đất Đông Phong gió đại trào
Thánh Minh xuất chúng chuyển đồ lao
Bao năm Mẫu pháp ngày tu định
Xây chuyển căn duyên nguyện chí cao.

Ẩn pháp bí truyền mở đạo thâm
Rừng sâu tầm thánh biển truy tầm
Chuyển về Tam Giáo qui tam cõi
Hiệp ngữ kinh luân kiến đắc tâm.

Mong tỏ ngộ hồi trào ứng kịp
Hẹn kỳ ba mở Hội Long Hoa
Giữ nhân duyên tu tập bao ngày
Giờ thấy rõ cơ huyền điểm chỉ.

Hiệp tứ trụ long, lân, qui, phụng
Ngũ Hành Thiên chuyển điển tam trào
Chấn Ngũ Đầu hiệp nghĩa ngươn lai
Nay tái bút bảng ghi cơ đạo.

Thiên xuất hiện vầng Dương sáng mới
Đủ căn duyên lãnh ngộ ân này
Rõ từng ngày tu tập huyền vi
Cơ diệu pháp tường minh hẹn ước.

Không tính trước lập thân cầu đạo
Chữ huyền vi cơ đạo mầu trì
Giờ khởi hành hiệp nhất Nam Thiên
Qui Tam Giáo đáo lai Trùng Cửu.

Thiên Nhân Địa thấy ngay thanh điển
Chuyển Càn Khôn Dịch ngữ thời lai
Chung qui hướng đến tam miền
Xoay Bát Quái Tứ Ân tròn Đạo."

 

Chú Thích:

2. đồ lao = trần lao đồ khổ. Ngày tu của đấng "Thánh Minh" đã được Mẫu định trước rất lâu và nay Mẫu xoay chuyển căn duyên để thực hiện thôi.

3. tầm rừng nhu biển thánh

4. hiệp ngữ kinh luân = hiệp nhứt ngôn ngữ tam giáo, hiệp nhứt ngôn ngữ đời đạo.

5. Hẹn kỳ ba mở hội Long Hoa = hẹn ngày khai đạo kỳ ba

6. Chấn Ngũ Đầu = Ngũ Đầu Sơn Tây Nguyên

7. Tứ Thánh tái bút

8.  "vầng dương sáng mới" = Minh.  "Thiên xuất hiện vầng dương sáng mới" = Minh Thiên.  Câu này ý nói Ngôi Hai mới đã xuất hiện, là Ngôi Hai trào tam (Lão Hà), đủ căn duyên để nhận lãnh thiên ân dầu không dự tính trước sẽ lập thân trong đạo nhưng biết rõ cơ thiên hẹn ước trước khi xuống thế để chấp hành lệnh của Ân Thiên.

9. Dịch ngữ thời lai = ngôn ngữ kinh Dịch trở lại.

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 19 tháng 12 năm 2016 (ngày 21 tháng 11 Bính Thân) và đã gởi thông điệp tới Lão Hà đang trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.

 

MINH TRÌNH
“Trong cơ pháp hành văn Dịch ngữ
Chí sáng trong pháp bút Bửu Sơn
Tam Thánh Ngũ Đầu Thiên chiếu viết:
Huyền cơ diệu dụng rõ tâm minh.

Thiên nhân địa trung ương pháp bửu
Kỳ hẹn thời Hoàng Ngự triệu vân
Ấn ký thông qua lệnh Thiên Hoàng
Giờ cho thấy diệu huyền cơ pháp.

Nay Hộ Tướng trở về Bửu Giáo
Ghi tường trình cuộc họp năm trăm
Đứng đầu sơn nghe gió mây về
Thấy trong đó cơ mầu huyền bí.

Thiên nhân địa họa hình trên giấy
Đắc chứng phàm hòa hiệp thánh tâm
Chủ định đi đừng có chần chừ
Giờ thơ bút ra bài rõ lý.

 

Quẻ Thiên Khảm trấn an linh giác
Quẻ Chấn Đoài hòa hiệp đại căn
Tâm tánh linh hội đủ, Đức Ngài
Giải cơ pháp chúng sanh no ấm.
 
Bao ngày tháng mừng con mở lối
Cửa Hà Thiên dựng đứng nơi nơi
Ký bút giao tay ấn tâm tình
Cho bát chữ vận hành pháp đạo.
 
Thiên nhân địa hòa chung dòng, giống
Phật Thánh Tiên triều Đại Vô Vi
Gió Đông phong lay hướng tân mai
Phương chiếu sáng theo hình chữ Địa.

Mở cửa lớn hai ngăn trên ấy
Có cơ trời pháp Phật phép Tiên
Địa nhân sanh Hoằng Nhẫn, định thần
Cho Thần Tú, Huệ Năng, Đạo Khả.

Chiếu Minh sáng Bửu Sơn hoành đạo
Bửu Kỳ Sơn, Nho Khổng, Lão Chu
Điện Kim Loan ấn chỉ Tam Hoàng
Lai Phật Thích, Chúa Trời vạn vật.

Hồi Tứ Tượng lai qui triều nội
Hiệu cơ huyền vi diệu Trạng xưa
Trong thứ ngôi Võ Hán, Trạng Trình
Lòng đã đủ cơ mầu xuống bút.

Chiều hôm ấy bàn tròn hội họp
Đủ cơ duyên chỉ bảo tuyến đầu
Quả Bồ Đề Bát Nhã Ma Ha
Quả Tiên Đạo, Nho Gia bác vị.

Trong trăm mối giềng câu đạo cả
Bửu Ấn Toà sơn đẩu, đầu non
Chuyển Càn Khôn vạn vật qui chào
Câu kinh nhãn hữu đều được rõ."

  

Chú Thích:

1. Dịch ngữ = ngôn ngữ của Đạo Dịch. Bửu Sơn = Bửu Sơn Kỳ. Ngũ Đầu = Ngũ Đầu Sơn. Tam Thánh = Tiên Thiên Tam Thánh = Tam Thanh. Thiên chiếu = chiếu chỉ trên Thiên.
2. Hoàng Ngự =  Điều Ngự Giác Hoàng,  là một vị vua đã đạt giác ngộ = Phật Hoàng = Phật Vương (tá danh Di Lạc). Câu một: TĐS là trung ương Pháp Bửu của 3 cõi Thiên Địa Nhân. Câu hai: Kỳ ba khai đạo vô vi này đã được thiên định trước từ lâu xa, Giác Hoàng sẽ hiệu triệu Long Vân. Câu ba: Thiên cơ này đã được trên Thiên ấn ký chiếu theo lệnh Thiên Hoàng. Câu bốn: Nay mới lộ huyền cơ.
3. Hộ Tướng = Thiên Đình Hộ Tướng Đồng Quốc Cửu là vị hô tướng trong vô vi. Câu hai: ghi xuống tường trình lại cuộc họp từ trăm năm trước.
4. Quẻ Thiên Khảm = quẻ Thiên Thủy Tụng (của Chu Dịch) = tranh tụng. Quẻ Chấn Đoài = quẻ Lôi Trạch Qui Muội (của Chu Dịch) = hòa hiệp. Với Việt Dịch, Chấn là quái "rúng động, nổ ra".  Nghĩa hậu thiên ngũ hành thì là lúc xuất tinh. Nghĩa tiên thiên thì là lúc hồn phách chấn động lìa thể xác, là điển quang.  Đoài là quái "trứng, tròn, hòa duyệt". Nghĩa hậu thiên là "hoài thai, thụ tinh".  Nghĩa tiên thiên là "nhập thể".  Cho nên quẻ Chấn Đoài, tức quẻ Lôi Trạch, theo Việt Dịch thì ý nghĩa của quẻ vượt xa lý giải hòa hiệp kiểu "qui muội" (hậu thiên: trai gái lấy nhau), mà là hòa hiệp theo kiểu siêu hình Thần Xác kết hợp (tiên thiên: chơn linh nhập thể) hay nói theo Thiên Chúa Giáo là giây phút Thánh Linh đáp xuống thân xác Chúa Jesus đang lúc làm lễ tắm thánh. Hai câu cuối: Đức Ngài (Lão Hà) đã có sẵn đầy đủ tâm tánh linh, giải xong cơ pháp (rõ ý thiên thơ và làm theo) thì chúng sanh được no ấm. 
5. Câu một & hai: mừng con mình tiếp nhận sứ mạng mở đường kỳ ba, mở cửa trời ở bất cứ nơi đâu cho những ai thực hành Thiên Đạo. Hà Thiên còn là "ông Thiên họ Hà" (Lão Hà).  Câu ba và bốn: Ấn ký trao tay, cho 8 chữ vận hành pháp đạo. Bát chữ =  tám chữ Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.  Pháp đạo = bí pháp luyện đạo.
6. Câu một: thiên địa nhân đều chung dòng điển vô vi. Câu hai: cùng là hạt giống Phật Thánh Tiên của triều đại vô vi. Trong câu chữ triều còn là động từ với nghĩa "chầu về", cho nên câu này còn có nghĩa là Phật Thánh Tiên chầu về Đại Vô Vi.
7.  Tân Mai = Nhựt tân + ban mai = mỗi sáng sớm. Gió Đông phong = quái Mộc = tượng hơi thở.  Lay = lay động, chuyển dịch. Theo hướng = theo ý hướng. Câu một: Mỗi sáng sớm dùng ý dẫn hơi thở (luyện hơi thở theo phương pháp). "theo hình chữ địa" = mặt phẳng song song với mặt đất, hoặc là, giống như tượng hình của chữ địa cổ. Câu hai: phương chiếu sáng là phương hoành, mặt phẳng song song mặt đất.
8. Hai ngăn trên ấy = đôi mắt trên đầu. Toàn câu có ý nói: Dùng hai con mắt trên đầu mở cửa lớn (Thần nằm ở đôi mắt).
9. Bên sau cửa lớn có cơ trời Pháp Phật, phép Tiên.
10. Địa = chữ địa nói ở chú thích số 7 bên trên.  Nhân = Nguyên nhân. Câu một & hai: "Theo hình chữ Địa" là nguyên nhân sanh ra Hoằng Nhẫn, định thần minh cho Thần Tú, Huệ Năng, Đạo Khả (là những tổ sư Thiền). Chiếu = soi ánh sáng đến. Minh = nhật nguyệt = hai mắt. Bửu sơn = núi báu = cái đầu. Câu ba: Chiếu hai mắt theo đường ngang song song mặt đất (hoành đạo) làm sáng bộ đầu (tức xoay cái nhìn vào trong theo đường thẳng từ tam tinh ra sau ót).
11. Phật Thích + Nho Khổng + Lão Chu (Lão Tử và Chu Hi) = Tam Giáo hợp nhất với sự trở lại lần thứ ba của Thượng Đế để khai Thiên Đạo Kỳ Ba Vô Vi . Thiên Mẫu (điện Kim Loan) đã sắc ấn cho Tam Hoàng (Thiên Hoàng, Nhân Hoàng, Địa Hoàng).
12. Các vị bồ tát và chư tiên xuống thế (hồi tứ tượng) "để qui lai triều nội" .
13. Trong cuộc tranh bá đồ vương giữa hạng Võ Sở Bá Vương và Hán Cao Tổ Lưu Bang, Hạng Võ cậy tài nhưng cuối cùng cũng không qua được thiên định Lưu Bang giữ ngôi đế. Câu này ý nói Trạng Trình hiểu rõ ai là người Trời đã chọn và sự chọn lựa đó từ buổi họp ở Thiên Đình trước khi người được chọn xuống thế. Người ấy trong những kiếp quá khứ đã chứng quả vị Bồ Đề, chứng quả vị Tiên, và bác lãm Nho giáo cho nên có đủ cơ duyên chỉ bảo "tuyến đầu" (dưới thế).
14. Bảo Ấn Tòa = tòa tháp có pháp ấn quí báu, nằm trên Thổ Đầu Sơn. Đầu non chuyển Càn Khôn (trên đầu non ngồi hành mật pháp), vạn vật qui chào câu kinh mà ai có mắt đều sẽ rõ. Còn có ý nói "Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm" của nhà Phật hoặc "Nhãn Thị Chủ Tâm, Nhãn Quang Chủ Tể, Nhãn Thị Thần, Thần Thị Thiên, Thiên Giả Ngã Dã."   

 

ĐẢO TƯỢNG TIẾN LÊN
“Thiên Đình đất rộng trời mênh mông
Kỳ đạo cao thâm mây trắng hồng
Huỳnh Đế xuất hành cung đại chí
Hoàng thơ tam tứ rõ kỳ công.

Thơ Trạng viết đầu tay chỉ gọi
Nhớ thời lai vận chuyển nhiều nơi
Tiến lên thần tướng dẫn đường
Hoàng Sơn minh tuế Cửu Trùng Hoa Liên.

Sơn trấn ải địa chi can tướng
Địa cầu chung lực lượng đạo kỳ
Thiên Đình đứng gọi Chủ Công
Thánh Minh xuất nhập ra ngoài Càn Khôn.

Đắc pháp tọa thơ cơ Hoàng Mẫu

Chiếu Minh thơ đồ ải Nhãn Thiên
Triệu cung nhờ đạo Mẫu, hòa
Chung cùng màn lớp thứ ban, ngôi đầu.

Dựa kề cửu pháp tầng không
Hít vào khí mát nhãn thông cửu trùng

Thở đều cho rõ tâm mình

Ép vào Địa Cốt đặng còn hành thâm
.

Cao vời cho rõ truy tầm
Luyện tâm luyện thở ngũ hành thất tinh
Ngọc Đường tu luyện ánh minh

Đạo đời hướng dẫn tâm tình trước sau.

Xuất ngôn mã đáo qui màu
Cơ cơ cờ đạo gọi chào vô vi.

Huỳnh kỳ chỉ dẫn từ bi
Đạo thờ Thiên Mẫu Vô Vi Chi Điền
Thiền tâm tịnh pháp thánh hiền
Vô vi trực chỉ mọi miền Nam Bang
.

Triều trung hữu dụng gia trang
Hữu tài hữu đức sơn trang sơn tùng
Mừng thiên mừng địa trùng phùng
Bài cơ diệu dụng Cửu Cung qui trình.

Sinh linh đồ thán bảo bùng
Càn Khôn qui Chấn chỉ vì chúng sinh
Chí minh tâm thể tường minh
Kính trình cơ đạo Hoàng trình hồi sinh."

 

Chú Thích:
1. Đắc pháp tọa thơ cơ Hoàng Mẫu = Đắc pháp tọa thiền (luyện tâm) của Thiên Mẫu ban, gọi là Tịnh Pháp Diêu Trì.
2. "Chiếu Minh thơ đồ ải nhãn thiên" = Đồ thơ Chiếu Minh nằm ở Thiên Nhãn.  

3. "Dựa kề cửu pháp tầng không" (dựa kề pháp chín tầng không) = loại bỏ tạp niệm giữ tâm thanh tịnh.   "Hít vào khí mát nhãn thông Cửu Trùng" = Mắt trụ ở tam tinh, hít hơi thở xuyên qua tam tinh vào hộp não.  "Hít vào cho rõ tâm mình" = Tiếp tục hơi thở vô ra đều đều như vậy cho đến khi tâm yên lặng sáng suốt.  Đây là Tịnh Pháp Diêu Trì giúp cho Thần Minh Trụ Lạc. "Ép vào địa cốt để còn hành thâm" =  Kế tiếp theo sau là luyện hơi thở (hành thâm) theo bí pháp tiên thiên (ép vào địa cốt = dẫn vào cột sống).
4. "Cao vời cho rõ truy tầm" = Pháp tu rất cao siêu hãy truy tầm cho rõ.  "Luyện tâm" = thực hành Tịnh Pháp Diêu Trì (pháp thiền). "Luyện thở" = thực hành Huyền Không Đại Pháp, pháp "vận chuyển Càn Khôn" hay "vận hành Bát Quái".  Pháp tu gồm hai vế hỗ trợ nhau, luyện thở để đoạt khí hạo nhiên bồi dưỡng cho thể chất hậu thiên (ngũ hành), còn luyện tâm là để hòa nhập với chơn tánh tiên thiên (thất tinh).  
5. Ngọc Đường = huyệt Ngọc Đường = luân xa ở vùng ngực, luân xa phát triển lòng từ bi. "Ngọc Đường tu luyện" = tập trung vào sự phát triển lòng từ bi. "ánh minh đời đạo hướng dẫn tâm tình trước sau" = sự giác ngộ đời đạo sẽ hướng dẫn "tâm tình trước sau".

 
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 20 tháng 12 năm 2016 (ngày 25 tháng 11 Bính Thân) và đã gởi thông điệp tới Lão Hà đang trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.
 

VIỆT DỊCH
“Thiên báo gấm hành tinh đất Việt
Nguyện chung lòng thần khách triều an
Hội Thiên Tiên Hoàng Thánh Ma Ha
Lai đáo hữu Phạm tròn chín ấn
Đã chứng pháp Dịch thơ ẩn pháp
Thiên  đài thần chung lực hòa nhân
Một nhân một ý thủ hoàn cầu
Trình Đại Đạo hòa Thiên lý Đạo
."

   
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 21 tháng 12 năm 2016 (ngày 23 tháng 11 Bính Thân) và đã gởi thông điệp tới Lão Hà đang trên đỉnh TĐS.

 

HÀ HƯNG QUỐC

"Tịnh luyện mấy hôm thấy điển mầu

Trở về Quốc thể sẽ gồm thâu

Ngũ hành chân khí thiên linh tánh

Đón đợi Vua Cha đặt Đạo mầu.

Thiên Càn-Khôn, Khảm-Ly, Chấn giữ

Ải địa tiên liên đỉnh Đại Bang

An định nơi đây ngày xuất phát

Hậu Ly Trạch quẻ khiến an cư.

Bát Quái: địa tiên chuyển tám châu,

Cửu Trùng chiếu sáng báu thành châu

Thạch Bào gia pháp ân Hoàng điển

Lão Tổ Hồng Quân Chấn Ngũ Đầu.

Kim Mộc Thủy Hỏa chấn đại căn

Càn Khôn vận chuyển mấy mươi lần.


Ngọc Bạch Đường Châu hiệp Chấn Càn  

Lưu ly Hoàng Thiên tại TÒA CHƯƠNG
Soi sáng năm châu quận huyện đường

Bảo Tháp Tân Bình Hoàng chứng thán

Hiệp đàn công việc hội đồng hương.

Ra binh pháp vận hành trong vô lực                                                      

Cửu phẩm chào chư pháp hộ căn

Hiệp tâm nhứt đẳng chào Nam Bang"

(Thánh danh: Hiệp Lực Chỉ Thiên Càn Môn Công Thổ)

 

Chú Thích:
1. "Tịnh luyện mấy hôm thấy điển mầu" = Lão Hà tịnh luyện bí pháp mấy hôm đã thấy sự mầu nhiệm của thiên điển.
2. "Trở về Quốc thể sẽ gồm thâu ngũ hành chân khí thiên linh tánh" = Xác thể của Lão Hà (Quốc) sẽ gồm thâu ngũ hành chân khí và thiên linh tánh.
3.  Vòng Càn-Khôn = vòng Hoàng Đạo = vòng đại chu thiên = vòng nối liền hai mạch Nhâm và Đốc, = là vòng vận hành mà Âm Dương giao phối = là vòng vận hành mà Thủy Hỏa giao tình (Khảm thận Thủy gặp Ly tâm Hỏa).  Thiên Chấn = điển Thiên, giữ = bố xuống. Trong câu này còn ẩn quẻ Càn Chấn = Thiên Lôi Vô Vọng. Ý nghĩa của quẻ Thiên Chấn là không vọng cầu, không càn bậy.  Đạo của Trời là nuôi dưỡng. Đối với hành giả vô vi thì Trời (Càn) ở trên nuôi dưỡng chơn linh dưới thế bằng cách bố hóa linh điển (Chấn).  
4."Ly Trạch quẻ" = quẻ Hỏa Trạch Khuê = quẻ bất đồng = "tách riêng ra để giữ cái thiên lý". "Hậu Ly Trạch" = quẻ Trạch Ly = quẻ Trạch Hỏa Cách = "cải cách, thay đổi". "An định nơi đây ngày xuất phát"  = Cứ ở yên nơi đây, ngày xuất phát đã định.  "Hậu Ly Trạch quẻ khiến an cư" = Sẽ tách riêng ra để giữ cái thiên lý hoặc là khiến cho có sự thay đổi để được an thân. [Hai câu này về sau ứng vào vụ việc của Tinh Hoa Hiệp Thiên_D và Nguyễn HH.  Hậu quả là Tinh Hoa Hiệp Thiên bị khai trừ và chấm dứt nhiệm vụ hiệp thiên.]
5. Một châu = một chu kỳ = một vòng. Về mặt bí pháp tu luyện, một châu (không viết hoa) tương ứng với một vòng Càn Khôn.  Như vậy, chuyển 8 châu tương ứng với xoay một vòng Bát Quái.  Cửu Trùng = 8 cung + trung ương (Nê Hoàn Cung) = chỉ cái đầu. Đại Đổng Chân Kinh viết: "Đẫu hữu cữu cung, trung hữu Nê Hoàn". Trong quyển Đạo Khu ông Bình Đồ Thiên viết: "Trong [thượng] Đan Điền có một chỗ vuông một tấc gọi là 'Huyền Đan Chi Cung', là 'Não Tinh Nê Hoàn Chi Hồn Cung', là nơi cư ngụ của chúng thần, là nơi phát sinh Tân Dịch, là Ngọc Thất của Hồn Tinh [thất tinh]. Nếu biết dùng cái Viên Mãn Hư Không (Viên Hư) trong đó mà tưới tắm thì vạn huyệt sẽ hẳn hoi, trăm khiếu trong người sẽ thông suốt, công đức sánh bằng trời đất cho nên gọi Nê Hoàn."  Chuyển tám châu lâu ngày thì báu (tinh khí) biến thành châu (thần) chiếu sáng Nê Hoàn Cung. 
6. "Thạch bào" = áo ngọc = bửu bối. "Thạch bào gia pháp ân Hoàng điển" = Pháp tu này là ân điển của Hoàng Thiên.  Chấn Ngũ Đầu = Ngũ Đầu Sơn ở Tây Nguyên.  Chấn = linh điển. Toàn câu là Linh Điển của Đức Hồng Quân Lão Tổ bố hóa.
7. Đại = thất đại. Căn = căn trần. Chấn = chấn động. Càn Khôn = Trời Đất.  Càn Khôn vận chuyển = dẫn hơi thở theo vòng Càn Khôn.  Mấy mươi lần = xác định 64 vòng Càn Khôn.  Châu (viết hoa) = luân xa = huyệt Ngọc Bạch Đường Châu = huyệt Ngọc Đường trên chấn thủy khoảng 2 thốn = Trung Điền.  Chấn Càn = điển trên đầu. Ba câu gộp chung có ý nói: Vận chuyển vòng Càn Khôn máy mươi lần làm chấn động Kim Mộc Thủy Hỏa, khai mở  luân xa ở vùng ngực (vùng phát triển tâm từ) hiệp về với thiên điển Cửu Trùng ở trên đầu. Trong câu này còn ẩn quẻ Thiên Lôi Đại Tráng, là quẻ "kiến thiên địa chi tâm" (thấy được cái tình của Trời Đất biểu lộ).
8. "Lưu ly Hoàng Thiên tại Tòa Chương" = Nê Hoàn Cung trên đầu.  Năm châu = Kim, Mộc, Thủy, Hỏa + Ngọc Bạch Đường. Huyện Đường = hai huyệt nằm cuối hai mắt. Ý nói ánh sáng từ Nê Hoàn Cung chiếu đến 5 châu và hai bên màng tang.
9. Hoàng = Hoàng Thiên.  Chứng thán = chứng minh tán thán. "Bảo Tháp Tân Bình" = Tháp Bảo Đà = Tháp Linh Sơn = Tháp Vô Phùng = cái đầu. 

 
  

"Báo Thiên Đình định hội thiền tôn

Sông rộng tánh linh hiệp bảo tồn

Trạch quẻ Đông phong gió nước địa

Đọc xong thấy trí lực Càn Khôn

Khai kim ấn mở ra cho rõ:

Thân định này Kim Mộc Hỏa lưu

Dịch lại thơ cho đạo hữu tường

Mộc Kim Thủy Hỏa đúng Tứ Châu

Châu một định trước Cửu Trùng

Châu hai đón đợi binh bài gồm thâu

Châu ba dịch chuyển một bầu

Hồng Quân Lão Tổ ải môn quan hà

Châu tư định lại việc nhà

Ra đi trấn ải Ta Bà vô vi

Đạo kỳ được mở mấy khi

Trở về chơn tánh vô vi hội đền

Nhân thân nhân tánh điện rồng

Lưu ly chiếu sáng tứ bề bốn châu

Châu năm vận chuyển một bầu

Túi tâm chứa đựng tấm lòng hộ nhân

Đời với Đạo mông lung vững chắc

Bước đăng trình đi đến Long Hoa

Thân thương vô lượng đại từ

Châu sáu vận chuyển trở về giác linh

Châu bảy thất cửu chúng sinh

Tâm đồ đã phát kính trình Đức Ông

Châu tám phá núi lấp sông

Trở về Tâm Đạo làm xong mọi điều 

Hồng Quân dịch chuyển trận đồ

Bài thơ dịch nghĩa đủ đầy hay chưa?

Nếu thiếu mượn tạm ít thơ

Viết bài khoán thủ binh thơ rõ ràng:

Thiên bình Hồng điển Đại Tiên Ông

Bình tánh đáo lai chốn đại đồng

Tân nhựt màu trời Thiên chiếu viết:

Quốc Hưng Nam Việt đáo kỳ công.

Lạc Thơ Hà [Đồ] Thổ ngự trung tâm

Long Hoa niên hội nhứt niên thâm

Qui tâm qui tánh qui tam thể

Đạo kỳ thánh nhật nhãn trăng rằm.

Hiệp nhất thân tâm trụ bát khôn

Ngữ cảnh thi thơ hiệp bát môn      

Đại công đại lực đại từ tôn

Lực chỉ kim thân về cửu phẩm.

Hư Đạo Pháp đạt Tâm Không

Vi diệu Thiên Hà nhân đợi mong

Tam thể dẫn đường về hiệp nhứt

Thanh như nhật nguyệt ngộ liên thông."

 

Chú Thích:
Bài thơ khoán thủ "Thiên Bình Tân Quốc Lạc Long Qui Đạo Hiệp Ngữ Đại Lực Vô Vi Tam Thanh"
1. báo cáo là Thiên Đình đã định hội thiền tôn
2. Sông = Hà = đồng âm với họ Hà = Lão Hà 
3. "Trạch quẻ Đông phong gió" = Đoài Tốn = quẻ Trạch Phong Đại Quá = hợp với đạo,  cứ việc gì hợp đạo thì làm, dù một mình đứng riêng, trái với thiên hạ, cũng không sợ (độc lập bất cụ); nếu là việc không hợp đạo thì không thèm làm, dù phải trốn đời, cũng không buồn (độn thế vô muộn).  "Quẻ nước địa" = Thủy  Khôn = quẻ Thủy Địa Tỉ = quẻ thận trọng xét mình, gần gũi thì tốt.
4. Định = an tịnh.  "Thân định này Kim Mộc Hỏa lưu" = Thân an tịnh thì phế Kim, cang Mộc, tâm Hỏa lưu thông.  Ngoài ra còn ẩn một nghĩa  khác. Kim = Sa Trung Kim, Mộc = Giáp, Hỏa = Ngọ.  "Thân định này Kim Mộc Hỏa lưu" = Người được trên Thiên chỉ định sanh năm sinh năm Giáp Ngọ mạng Sa Trung Kim.
5. can Mộc, phế Kim, thận Thủy, tâm Hỏa = 4 châu
6. Vòng thứ nhất bắt đầu từ Đại Môn (Ấn Đường) và trở về Đại Môn.  
7. vòng thứ hai thu gom tinh?
8. vòng thứ ba chuyển tinh lên não, qua ải môn quan = qua huyệt Vĩ Lư
9. vòng thứ tư quên hết chuyện nhà, nhập vào chỗ thanh tịnh. Đạo kỳ = con đường kỳ diệu. Đồng thời đạo kỳ cũng có nghĩa = kỳ kinh bát mạch, mà quan trọng nhất là hai mạch Nhâm Đốc.
10. cung Nê Hoàn chiếu sáng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa
11. vòng thứ năm phát triển lòng từ.
12. vòng thứ sáu trở về giác linh.
13. vòng thứ bảy khóa 7/9 khiếu (2 tai, 2 mũi, 2 mắt, miệng = 7 khiếu. nếu cộng thêm lỗ sinh dục và hậu môn thành 9 khiếu. Tới đây thì "tâm đồ đã phát".  Phát = phát họa. Đồ = đồ hình. Tâm = tâm điểm = chính yếu.
14. vòng thứ tám đã thông khí đạo. Trở về với "tâm đạo" là xong.
15. Điển Hồng Quân Lão Tổ
16.  Lạc Thơ Hà Đồ thì Thổ nằm ở trung cung.  Long Hoa hội đã được một năm.
17. tam thể = thể xác (tứ đại lục căn) + thể vía (là thể chơn thần Phật Mẫu chưởng quản) bất tiêu bất diệt luôn luôn tiến hóa hay ngưng trệ (là thể thất tình lục dục). + thể linh hồn (là điểm linh quang của chí tôn ban cho), là nền tảng cho sự tiến hóa của nhân loại.
18. nhật+trăng = minh; thánh+nhãn = thiên nhãn
19. Bát khôn = quẻ Bát Thuần Khôn = thuận theo Trời mà tiến hành.
20. Bát môn = 8 cửa bát quái

 

"Trạch quẻ kỳ định thánh bài

Kinh kỳ chuyển thể, châu thì xoay cơ

Thiên thơ sử dụng bài thơ

Thần minh dịch nghĩa trong tay giải trình

Pháp ấn tâm bình minh mờ sáng

Nhận điển hồng tâm, hướng Tâm Không

Bàn xong tính toán công hội ngộ

Làm cho thể trạng chuyển hòa thân

Thiên xa mở lối chiếu hồng quang

Ngũ đàng phóng thẳng tới tâm can

Chân truyền pháp Tổ kiến linh tánh

Chiếu Quân lãnh giáo của bề trên."

 

Chú Thích:

1. "Kinh Kỳ" = Bát Mạch Kỳ Kinh (không thuộc 12 kinh) bao gồm 8 mạch Nhâm, Đốc, Xung, Đới, Âm Duy, Dương Duy, Âm Kiểu, Dương Kiểu. Châu = là vòng xoay.  Ý nói dẫn hơi thở vào hai mạch Nhâm Đốc.

2. "Thiên thơ sử dụng bài thơ" = dịch lại ý nghĩa bài thơ trên để lãnh hội thiên thơ tu tập.

3. "Pháp ấn tâm" = pháp ấn tâm truyền.  "Bình minh mờ sáng" = giờ Mão mỗi buổi sáng phải ngồi thiền tu luyện.  "Nhận điển hồng tâm" = Sẽ nhận được điển ở ngay Nê Hoàn. "Hướng tâm không" = Lúc đó phải hướng tâm về chỗ không không.

4.. Những chữ "tính tóan", "hội ngộ" là chỉ sự giao lưu của hai khí Âm Dương thông qua hai mạch Nhâm Đốc. Khi hai khí giao lưu thì thân thể được khinh an. "Thiên xa mở lối chiếu hồng quang" = vận hành vòng Càn Khôn để mở lối cho ngũ khí từ ngũ tạng triều ngươn.  . 

5. "Chơn truyền pháp tổ kiến linh tánh" = Đây là chơn truyền của Pháp Tổ Hồng Quân.

6. chữ Chiếu = Nhật Nguyệt lăng không. Mượn chữ Chiếu để nói chữ Minh (Nhật Nguyệt nằm cạnh nhau). "Chiếu Quân lãnh giáo của bề trên" = Lão Hà được chân truyền từ Pháp Tổ Hồng Quân.
     
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 23 tháng 12 năm 2016 (ngày 25 tháng 11 Bính Thân) và đã gởi thông điệp tới Lão Hà đang tu trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. 
 

CHUYỂN THỂ

"Chuyển thể tánh chơn linh hiệp hòa

Kỳ Khai Hội Thánh đón Long Hoa

Pháp tu định ước khai Huỳnh Đạo

Đại Đạo sinh linh thiết định xa.
 

Tỏa ngộ thiên môn nhận điển thông

Quan môn thiết lập giữ Chơn Không

Giác linh tánh thể kỳ ba chuyển

Đàn rõ pháp môn hộ Đại Đồng.
  

Rồng Tiên Phật chiếu hạ đồ thơ

Sanh chúng hiện thời hiệp tứ thơ

Thính giác thủ thiên về Quốc Việt

Chúc mừng chơn đạo Hưng Hà Sơn.
 

Trở về ngự lãm tỏa vài hôm

Nay đáo vạn linh chuyển giác thơm

Từ tạ MH, HH, Hưng Quốc chủ

Ngọc Hoàng tiến đến điện Càn Khôn.
  

Quyển kỳ pháp truyền tay tâm ấn

Phật Pháp Tăng liên Đại Đạo kỳ

Định hình rồi gia bảo tầm ghi

Lời được rõ kinh thư luật giới.
 

Về nhân gian núi sông mây nước

Hội đền đài rồng tượng chiêu an

Thánh Minh xuất thế cùng nhật nguyệt

Đạo mầu pháp tánh chín tầng không.
  

Thiên ấn, thủ, nhãn căn, tủy thể

Pháp dẫn đường minh triết còn ghi

Hãy đặt tên theo pháp mầu trì

Tên nhân loại cho người hiểu rõ.
  

Trong sanh chúng còn nhiều khúc chiết

Dẫn đường đi theo đạo nhân sinh

Tam kỳ phổ độ màn ba

Khai cơ Huỳnh Đạo linh xa hiện hình.
 

Bài thi long phụng kính trình

Thông thiên thông địa chung hòa nhân gian

Giờ lai bước triều kha Hoàng Ngự

Gởi một bài tâm ấn đồ thơ

Thơ nhân gian thơ tứ Cửu Trùng

Thơ Tam Bảo địa đầu quốc thể

Nam Thiên LẠC chữ an nhân ngã

Địa Đầu Sơn Ngài sớm hiển danh.
 

Tịnh tâm lắng lặng tâm hồn

Thuyền tu bát nhã tâm tình sớm hôm

Cung Cửu Khúc, Ngọc Hoàng, Huỳnh Đế

Điện Càn Khôn, ngay ngắn chỉnh chu

Thiết linh xa mở lối dẫn đầu

Thuyền phước huệ Đức cao Tam Ấn.
  

Bình pháp tánh còn ghi trên giấy

Họa đồ thơ gởi lại Hiền Nhân

Tịnh bình bạch thủy pháp ân

Quan  Âm rót xuống ân cần đón đưa.
  

Chuyển chư tát ma ha tát đỏa

Chuyển thơ này gọi đến nhân thiên

Mượn vài câu chứng thị Địa Hoàng

Chào Tam Bảo chào người Hiền Triết.
  

Đi một khắc trở về cung nội

Động chào lai mời gọi nhân sinh

Bửu tiền, bửu pháp, bửu thiên tâm

Mời khách quí dừng chân ngơi nghĩ.
  

Nay hạ bút bình thơ trợ giúp

Đặng thực hành giao hẹn Hoàng Thiên

Dụng Binh Thơ hành pháp Ma Ha

Dụng Dịch ngữ hành trường Hà Lạc

Dụng Tâm Pháp hành thâm tam cõi

Dụng Châu Như phép hiện thần thông

Gồm thâu giữa chốn Đại Đồng

Binh thơ đồ trận kỳ công thiện hành."

 

Chú Thích:
1. Đoạn 1 câu 1: chơn linh hòa với thể tánh. Đoạn 1 câu 2: khai Liên Kỳ Sơn Hội đón Long Hoa. Đoạn 1 câu 3: ban cho pháp tu là một phần trong chương trình khai huỳnh đạo kỳ ba vô vi như ân thiên đã định ước. Đoạn 1 câu 4: Đại Đạo cứu vớt sinh linh đã được thiết định từ lâu xa (trước khi các thiên nhân xuống thế). Tóm lại đoạn này nói: chuyển thể nhập linh, ban pháp tu, khai hội thánh, cứu vớt sinh linh là định ước của kỳ ba.
2. Đoạn 2 câu 1: nhận điển trên đỉnh đầu. Đoạn 2 câu 2: bế lục căn giữ tâm thanh tịnh. Đoạn 2 câu 3: kỳ ba vô vi chuyển để thánh linh nhập thể. Đoạn 2 câu 4: đàn cơ chỉ rõ pháp tu cho tất cả hành giả của môn hộ đại đồng.
3. tứ thơ = ý thơ
4. giác thơm = giác hương = giác ngộ tỏa kỳ hương
5. kỳ pháp = pháp môn kỳ diệu = pháp môn Kỳ Sơn. Phật Pháp Tăng = tam Bửu. Phật Pháp Tăng liên đại đạo kỳ = Bửu Sơn Kỳ Liên Hội đón Long Hoa
6. Đoạn 7: Căn bản ngồi thiền: tay bắt ấn Tí (Thiên ấn thủ = thủ ấn Thiên) , hai mắt nhìn vào Mi Gian trụ thần tại đó (nhãn căn) dẫn khí vào cột sống (tủy thể).
7. Tâm ấn đồ thơ = pháp ấn trao tay 
8. một chữ LẠC sẽ giúp cho ta và người được an. "Nam Thiên Môn tại Địa Đầu Sơn" = Thổ Đầu Sơn
9. Vài hôm trước có bình luận về Pháp Giới tánh cho Tinh Hoa Hiệp Thiên_D nghe nên hôm nay vô vi họa lại với chữ Tam Ấn (khổ, không, vô ngã tam pháp ấn).
10. Chư tát = chư bồ tát. Ma ha = đại.  Tát đỏa = bồ đề tát đỏa.
11. Địa Hoàng = Thần Nông Viêm Đế .
12. Thiên định ngày giờ mở Hội Thánh Liên Sơn từ lâu.
13. Bốn cái dụng để làm được chuyện chuyển hóa nhân sinh hiệp cơ Đại Đồng.

 
   
 Tinh Hoa Hiệp Thiên_D  tiếp điển, lúc 06:30 sáng ngày 26 tháng 12 năm 2016 (28  tháng 11 Bính Thân), tại tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn. 
 
BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI
[Âm Thanh 20161226-063005, phút 01:00]

"Lòng đã định duyên trời đã định
Duyên di sinh tác dạ di sinh
Chương thiên đài bát thưởng chư thiên
Hoa Di tương thức thương đài hiển thức.
Di Thiên Tử đôi lời chuyển gởi
Nhắn cùng ai [là] Pháp Bảo hiện thời
Cảnh thế trần chẳng dạ rong chơi
Tầm chơn pháp cứu đời màn hạ
Tình Thiên Quốc đôi câu dĩ giả
Dạ chư lời Kim tử hiển sinh
Phúc ân thiên khai ánh Đạo Huỳnh
Chờ con trẻ hợp hình thế cảnh
Quá bước ngọc nhi thời hiện ảnh
Cứu nhân loài thoát cảnh đảo điên
Tầm về ánh đạo, Huyền Thiên
Hóa sanh trở gót di đài hiển minh.
Di thắc tử di thiền quá cảnh
Tạng di đài hồi phủ chư an
Dưỡng sanh Bát thức Tử chư đàn
Thiên khai hồ dĩ hóa hình thế gian
Dương giác tưởng thiên này tưởng giả

Hộ di đàn Bát Di Tử chi in
Thức dĩ sanh bát thức tử chương thiền
Duyên tiên bát dĩ di hiền hồi qui
Cùng trời cùng đất con đi
Cùng nhân đổi vật sao thì đặng con?
Thiên khai tâm dạ hao mòn
Di khai gia thức thiên đàn hội qui
Kêu trần các trẻ dự thi
Long Hoa mở hội con về chầu qui
Trời đã định một kỳ khai chuyển
Dạ chi thìn tác dĩ Hoa xinh
Chương khai gia tử chương đài
Mà con chẳng hiểu chẳng ngày chầu qui
Thiên khai tử dương thiền bát dĩ
Thưởng thiên đài giác thưởng hoàn sinh
Dặn chi khai đôi tiếng tâm tình
Di thiên hạn dữ kiếp đài hiển Hoa
Thương tất cả ta bà công khổ
Dưỡng di sinh chức tử Di đản Hoa thiền
Con dượt thiên trắc thưởng đàn khai
Thiên văn quản thiên đài hiện tử
Tưởng giác tiển chương thiền quảng dĩ
Chỉ gia xinh tác dưỡng thiên đài
Chờ ngày tất cả di khai
Chờ con phục lệnh thiên đài mẫu nghi
Chờ con pháp đạo hành trì
Hóa hình cảnh thế phục thì ngôi xưa
Chờ con tiến bước đại thừa
Hoa khai trở lại tương đài như xưa
Di thắc tưởng bát thiên đặng dưỡng
Thương gian sinh thiên hóa cảnh trần hồng
Thương văn khai thức giả hoàn sinh
Thiên dưỡng thiển thương đài hiển thức
Chương thiên tử chương thiền hội cảnh
Dĩ kim bài nhận lãnh di thiên
Hóa hình cảnh thế chi thiền
Chuyển xoay di tử phục hồi ngôi xưa
Xin di giả chiên thường di tưởng
Dĩ quang khai bát tưởng chưởng chương thiền
Cầu trời gia tử di sinh
Cầu trên thiên lệnh chiên đài hồi di."

 

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở miền Tây nhận thông điệp ngày 26 tháng 12 năm 2016 (ngày 28 tháng 12 Bính Thân) và đã chuyển thông điệp tới Lão Hà đang tu trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.
  

VẠN ĐẠI QUI TÂM
"Vạn pháp nhân duyên quyết luyện tầm 

Đại Căn lai bổn tánh uyên thâm 

Qui về một thể chung tâm thể 

Tâm định chơn như hiệp pháp tâm.

Tánh tự tại an nhiên hiện tướng
Tâm bồ đề bát nhã Ma Ha
Kiến sanh chúng, chơn như, chơn thể
Sanh vạn linh tam lục nhân duyên.
 
Thoát tử sanh niết bàn hiện tướng
Hội Tam Tòa sanh nhứt Tiên Ông
Câu li nguyện độ tam không giới
Nhất thiện hành Pháp Ấn Tự Nhiên.

Huyền cơ diệu lý gắng tầm tri
Vô Lực Từ Tôn
nguyện luyện trì
Hành pháp Phật, Tiên Thiên Tứ Thánh
"Tâm Không"
định Pháp Đạo Vô Vi.

Thiên Địa Nhân sinh gắng lập trình
Huyền cơ vũ trụ đón tâm minh
Chiếu thiên chiếu địa cùng sanh chúng
Đại Lực Vô Vi đã tiến trình."

  

Chú Thích:

1. "Vạn pháp nhân duyên" = Vạn pháp do nhân duyên sanh.

2. "Đại căn lai bổn tánh uyên thâm" = Căn cơ lớn bổn tánh nguyên thủy vốn là uyên thâm

3. "Pháp tâm" = pháp giới do tâm tạo.  "Tâm định chơn như hiện pháp tâm" = Tâm Định thì Pháp Giới do tâm tạo hiệp qui về Chơn Như.

4. "Tâm bồ đề bát nhã ma ha" = Đại bát nhã tâm = maha prahnã paramita. Ý nói bồ tát tự tại an nhiên trong trí huệ bát nhã.

5. Thấy tướng chúng sanh, tướng chơn như, tướng chơn thể (là 3) x 12 nhân duyên thành 36 nhân duyên sanh vạn linh.

6. nhứt tiên ông = một tiên ông. Ý nói Tam Giáo Tòa đề bạt một vị tiên ông nguyện độ tam không giới với "pháp ấn tự nhiên" tức là "Pháp Đạo Vô Vi" = "Tâm Không".  Tam không giới = dục giới, sắc giới và vô sắc giới.

7. "chiếu thiên chiếu địa cùng sanh chúng" = chiếu thiên, chiếu địa, chiếu nhân
8. "Pháp Ấn Tự Nhiên" = "Pháp Đạo Vô Vi" = "Đại Lực Vô Vi" = "Tâm Không".
9. "Đại căn" = "nhứt Tiên Ông" = Vô Lực Từ Tôn (Vô Vi Đại Lực Từ Tôn) = Lão Hà.

    
THÁI THẦN
"Cửu Phẩm Liên Hoa về Bách Việt
Chốn đồ lao mây nước dời đi
Trung Hoa chuyển đến nơi này
Phán vận Nam Việt quyết chiến định.

 

Bình mấy câu thơ rõ thật tài
Cơ quân kéo đến thấy thiên khai
Kỳ thơ trợ lực Vua Cha đến
Đấp việc mấy khi được địa khai.
 
Đặt định tướng quân, quyết tuyến đầu
Cờ Vua trực chỉ Mẫu gồm thâu
Thuận thiên thuận địa quy Tam Giáo
Phật pháp vô vi thật nhiệm mầu.

Quy Chấn Ngũ Đầu chọn đại căn
Thiên thơ trực chỉ rõ nguyên văn
Thơ đi thơ đến quy Tam Giáo
Đồ thị từng nơi thấy Đại Căn.

Chấn động năm châu quả địa cầu
Nam Trào xuất thế quyết gồm thâu
Thiên Triều cho xuống hai hàng tướng
Nam Việt ngày nay đứng chủ đầu.
 
Xuất thế gồm thâu thập bát châu
Thế gian hiện hữu mấy hoàn cầu
Nhân sinh thấy được hình cầu địa
Vô Lực không gian thấy vạn cầu.
 
Định luật Địa Thiên hườn bản đại
Thái Thần minh tú (túc) Mộc huyền thâm
Vô vi định thời tân hành giả
Thượng thời thời lai đáo bửu châu.

Thủ dĩ hà đầu thiên bách thảo
Tuế lai vĩnh bước Mộc Tùng (trùng) lai
Căn Nguyên hoàn ải định Thần Nguyên
Thiên đắc kỳ tâm hạ chiếu Đoài.
 
Thiên căn hộ chiếu Hoàng căn Thiên
Chứng Thánh Phật Tiên thuyết giáo thiền
Giúp được Minh Trào khai vị quốc
Tiến lên hiệp nhứt đại Rồng Tiên.
 
Định Thiên chiếu viết tam trào điển
Thiên thạch hỏa lưu chặn góc trời
Lực mạnh vô vi đẩy tiến đến
Thiên bình thần chứng hiệp trào ca.

Nam ải không người vắng bóng cha
Đứng nhìn con trẻ lạc can qua
Hải Nam vận tốc về Thiên Đạo
Thần tướng điều quân tới ải xa.

Hiệp Càn Cấn đại vĩ chầu Cha
Binh chắc hồ quang đảo một xa
Thiên đặt ân này Ngài trấn ải
Địa đầu linh cảm Đế Huỳnh xa."

 

Chú thích:
1. Thái Thần = Thái Ất Thần Minh.  Trung = Trung tâm. Hoa = Hoa Kỳ.  Trung Hoa = Trung tâm Hoa Kỳ.  Toàn đoạn này nói Cửu Phẩm Liên Hoa về Bách Việt nhưng phải dời khỏi chốn đồ lao này để đến trung tâm nước Mỹ.

2. Quân cơ kéo đến sẽ thấy thiên khai kỳ thơ, trợ lực Vua Cha đến đấp việc, có mấy khi thấy được địa khai.
3. Quyết tuyến đầu cờ Vua trực chỉ, thuận thiên địa Mẫu thâu Tam Giáo. 
4.  Chấn Ngũ Đầu = Ngũ Đầu Sơn Tây Nguyên. Ý nói đỉnh Thổ Đầu Sơn là nơi tuyển chọn đại căn.
5. Hai hàng tướng = cả văn lẫn võ tướng
6. VN thâu thập bát chư hầu trên hoàn cầu, thế gian có mấy khi thấy được. Nhân sinh chỉ thấy một địa cầu còn Vô Lực Từ Tôn thấy tới vạn địa cầu trong không gian. Vô Lực Từ Tôn = Vô Vi Vô Lực Từ Tôn
7. Định luật là Thiên Địa cũng sẽ trở về lại đại vũ trụ.
8. Mộc = Giáp, Ất. Túc = đủ. Thái Thần Minh túc Mộc (Ất) huyền thâm = Thái Ất Thần Minh đủ huyền diệu thâm sâu. Hoặc là tú = sao. Thái Thần minh tú Mộc(Ất) huyền thâm = Sao sáng Thái Ất Thần huyền diệu thâm sâu. Hai chữ huyền thâm là để chỉ môn Thái Ất trong tam thức (Thái Ất, Độn Giáp, Lục Nhâm Đại Độn). Một mặt khác, Thái Ất là tôn thần của Thiên Đế ở trước sao Bắc Thần chủ sai khiến 16 vị thần khác. Cho nên huyền thâm cũng là để chỉ vị tôn thần này hay để chỉ hóa thân của vị tôn thần này.  Chữ Mộc ở đây chiết tự là Nhân Thập (tương ứng với hai câu sấm của Trạng Trình "có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh"). 

10. Căn nguyên = nguyên căn. Thần nguyên = nguyên thần. Ý nói một khi nguyên căn qua được ải "hoàn nguyên thần" để chơn linh của chính mình hòa nhập ...
11. Thiên Đoài = quẻ Thiên Trạch Lý. Nghĩa: dậm lêm đuôi cọp mà cọp không cắn, hanh thông. Thoán truyện bàn thêm: Hào 5 quẻ này là dương mà trung, chính, xứng với ngôi chí tôn, chẳng có tệ bệnh gì cả mà lại được quang minh. Đại tượng truyện: bảo trên dưới phân minh (có tài đức ở trên, kém tài đức ở dưới) như vậy lòng dân mới không hoang mang (định dân chí) không có sự tranh giành. Ý nói đắc được kỳ tâm xứng với vai trò lãnh đạo.
12. Câu này giải thích thêm Thiên (trong "Thiên đắc kỳ tâm" của câu trên) là Thiên căn hay căn Thiên, mà căn Thiên này là căn Hoàng Thiên.  Ý nói Ngôi Hai.
13. Định Thiên chiếu viết = Thiên định chiếu viết.  Thiên Hỏa = quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân. Dịch: cùng với người ở cánh đồng thì hanh thông; lội qua sông lớn cũng lợi. Quẻ này có tượng lửa bốc lên cao tới trời, cũng soi khắp thế giới (cánh đồng mênh mông có nghĩa đó). Cho nên tốt. dù có hiểm trở gì, cũng vượt được (Phan Bội Châu bảo đó “chính là cảnh tương đại đồng rất vui vẻ”) Muốn vậy phải có được trung chính của người quân tử .  Thoán truyện cùng hào 2 ở nội quái ly, hào âm độc nhất, quan trọng nhất trong 6 hào mà giảng thêm:  Hào đó âm nhu đắc vị (tức là chính) đắc trung, lại ứng hợp với hào 5 dương cương cũng đắc vị đắc trung trong ngọai quái Càn, thế là có hiện tượng nội ngọai tương đồng, nên gọi là đồng nhân. Văn minh (Ly) ở phía trong, cương kiện (Càn) tức dụng ở ngoài, mà được cả trung lẫn chính, ứng hợp với nhau, đó là tượng người quân tử thông suốt được tâm tri của thiên hạ. Đại tượng truyện bàn thêm: Người ta muốn thực hiện được cảnh tượng mọi vật cùng sống chung với nhau thì phải phân biệt từng loại của các chủng tộc, xét kỹ mỗi sự vật (quân tử dĩ loại tộc, biện vật); hễ cùng loại thì đặt chung với nhau và cho mỗi vật được phát triển sở năng, thỏa được sở nguyện, có vậy thì tuy bất đồng mà hòa đồng được. 

14. Càn Cấn = quẻ Thiên Sơn Độn. Dịch: Trốn lánh đi thì hanh thông; trong các việc nhỏ, giữ được điều chính thì có lợi. Đại tượng truyện khuyên trong thời này quân tử nên xa lánh tiểu nhân, cứ giữ vẻ uy nghiêm, đừng dữ dằn với chúng quá. Đại vĩ chầu cha = vĩ đại chầu cha.
   
 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở miền Tây nhận thông điệp ngày 30 tháng 12 năm 2016 (ngày mùng 2 tháng 12 Bính Thân) và đã chuyển thông điệp tới Lão Hà đang tu trên đỉnh Thổ Đầu Sơn.

   

DĨ LỘ

"Thủ định An Nam giống Lạc Rồng
Minh châu tỏa Vạn chiếu Thần Công
Dĩ Hà Hưng định, Chiêu Hùng khải
Lộ Bách Tùng lai chiếu Hỏa Hồng (chấn đại đồng).
 
Thiên định tuế Hồ Minh thủ hạ
Chốn đồ lao toan tính thong dong
Quẻ Thiên Càn Khảm che mờ lối
Khai Địa tiên quy chấn đại Hùng.

Ba mươi sáu tầng hiện không gian
Thời Thượng, từ Chiêu Hùng, thới gian
Thầm lặng quay quanh châu lục địa
Đến giờ khởi phát chuyển qua can.

Thiên chí thành tựu đỉnh tượng mình
Soi cầu châu đỉnh chấn oai linh
Văn thư điển một hình Hoa Đại
Tháp Bảo Đà Sơn tứ tượng sinh.

Cung Ly hoàn thiện Thiên hòa Cấn
Lưu bích Ngọc Cung thể thánh linh
Cung kỉnh lễ đài đồng nhứt đẳng
Thể hoàn Lưu Ngọc kính trình Ông.

Duyên khởi sanh, tâm kỳ phát huệ
Nhân hòa "không tánh" tùy duyên căn
Hộ Thiên Nhân định chia phân rõ,
Công định thiết công Chấn quyết tầm.

Hùng Dũng Sang Trọng qua Trạng viết
Tiến trình Trọng Phúc đá đầu nhau
Quay về đất Mẹ xoay/xây thánh địa
Dũng tách ra khơi vững thế cờ.

Phân tranh ngọc viễn thành hai điạ
Hỏa lực lôi công hổ đá gà
Thiên bình mây phủ che mờ lối
Kéo về vạn đại vịnh Hàm Tân.

Quốc Mộc gai chen mây ải giăng
Ngũ quỷ tiến công hạ chiếu cờ
Cơ binh Hùng Dũng bỏ triều kha
Quốc tế xen vô hiệp thới hòa.

Ra khơi minh đại vi hành lý
Hoa Cờ bí mật hiệp Nam Sơn
Long môn đánh trận ắt thiên nhứt
Chỉ định Càn Khôn soi binh nhu.

Áo lính đi đầu không lối thoát
Quần hùng tranh bá kéo vào Đông
Miền Nam dậy sóng phong trào kháng
Định quyết tương lai chỉ một ngày.

Hồi đầu mã chiếu binh hùng dũng
Thiên hạ vô song định chiến cờ."

      

Chú Thích:

1. Thủ = thủ lĩnh = Hùng (Hùng Vương).  Lộ = đường, tiết lộ.  Câu đầu cho biết là "thủ lĩnh của An Nam giòng Lạc Long". Câu hai và ba cho biết Ngài là Hùng Chiêu Vương Minh Tông Thần Công Hoàng Đế, tức là Hùng Chiêu Vương, vua Hùng chi thứ 7, thường gọi là Lang Liêu, tên húy là Quốc Lang (căn cứ theo Ngọc Phả Cổ Truyền soạn năm 1600 Bính Tí).  Cả bốn câu có ý nói ân thiên dĩ định sứ mạng của Lão Hà (Hà Hưng sứ mạng) ... Vua Hùng Chiêu Vương ta tiết lộ/chỉ đường (khải lộ) ...

2. Tuế = Thái Tuế = hung thần. Càn Khảm = quẻ Thiên Thủy Tụng. Cả 4 câu ý nói thủ hạ của hung thần Hồ Minh toan tính thong dong chốn đồ lao nhưng đường đi mịt mờ (che mờ lối), thiên định "Địa khai" để trở về với quốc tổ (quy tiên) chấn chỉnh lại đất nước như thời đại các vua Hùng trước đây.

3. Thời Thượng cổ, từ Hùng Vương thứ 7 đến giờ, Châu Á chưa có những thay đổi lớn, nay tới lúc chiến tranh khởi phát cho sự thay đổi lớn.

4. Thiên chí thành tựu đỉnh (đầu) tượng (hình) mình = kim thân.  Cầu châu đỉnh = trái cầu hỏa long châu đặt trên đỉnh Tháp Bảo Đà.

5. Thiên Cấn = quẻ Thiên Sơn Độn là quẻ ở ẩn. Cung Ly có nghĩa là khi về Nam (cung Ly) là kết thúc thời kỳ ẩn dật (hoàn thiện Thiên hòa Cấn). Câu còn ẩn một quẻ khác. Ly Thiên = quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu = "ứng với Trời mà hành động đúng với thời."

6. Lưu bích = dòng xanh = sông = hà. Mượn âm sông để chỉ họ của Lão Hà. Ngọc Cung thể thánh linh = thể thánh linh của Bạch Ngọc Cung = ý nói Ngọc Đế chiết thân xuống thế = là Ngôi Hai trào tam = Lão Hà.

7.  Tâm kỳ phát huệ = kỳ tâm phát huệ

8. Qua Trạng viết = Trạng viết qua.

9.Hổ đá gà = Hai hổ đấu nhau vào năm Đinh Dậu.  "Phân tranh ngọc viễn thành hai địa" = Đất nước chia đôi.

10. "Vịnh Hàm Tân" = Bình Thuận.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 659)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 2816)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 3045)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 4169)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 3835)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 3449)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 4945)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 4963)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 5152)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 6460)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 6126)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 4178)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3050)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6383)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 8117)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 8622)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 8603)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 8769)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 7949)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 7331)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 4481)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 9099)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 11410)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 7739)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 7082)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 7571)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 5426)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 6423)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 7515)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 10502)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 8040)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 7165)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 6690)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 10741)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 11625)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 13219)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 10763)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 12040)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 11121)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 14479)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 11150)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 38352)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 41148)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 34145)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35967)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 32594)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 16261)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 28923)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 32659)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.