THIÊN THƠ THÁNG 7 NĂM 2018

03 Tháng Bảy 201812:45 CH(Xem: 17420)
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St, Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 3 tháng 7 năm 2018 lúc 10:10 A.M.

 

DƯNG SẮC LỆNH TRỜI 
Dưng lệnh Minh Vương hiện Việt trào
Sắc này chỉ dẫn Thánh Thần trao
Lệnh Thiên xoay chuyển căn tâm đạo
Trời đất chuyển xoay chấn địa hào.
 
Ba năm chuyển thế đã thành công
Mậu Tuất đời tân đất Lạc Rồng
Nhân thế nghĩ so thời Tổng Thống
Khổ sầu đói khó trí mờ không?
  
Vô thần loạn thế thời Nam Việt
Hiệp nhất Trạng sinh thái thượng kỳ
Ngày giờ thiên địa xoay tại thế
Sống trong tam giới hỏi được không?
 
Nay Ta ứng bút ra bài pháp
Thao lược binh thơ đặng hữu thời
Thượng tứ lục trăng thời đại Việt [Thượng = Thượng Thiên; tứ = ân tứ = ban ơn]
Nam Trào thịnh vượng thái bình tân.
 
Tân Bình Thiên Quốc hiện Toà Chương
Mặt trước mặt sau hiện Giáo Đường
Mặt ngữa mặt nghiêng xoay bửu phướng
Nhận ra chơn tính cộng việt phường.
  
Nào hay chuyện lớn nội đôi đàng
Ấn bửu pháp tràng tới nội bang
Ra sức chuyển xoay trời đất sáng
Đồ thơ long áng đổi san giang.
 
Trạng Trình xuống bút thời mạt pháp
Bút ẩn binh thơ chuyển đạo tam
Thượng Ngươn đã hẹn kỳ thay mới
Lập lại đời tân thượng phẩm làm.

Giờ ni đạo pháp còn tại thế
Gắng tâm tầm soạn đủ Thiên bài
Một năm chuyển thế giờ đã đủ
Chuyện này đúng lúc phải đổi thay.

Ấn định giang san tựu hiện điền
Hồng Bàng Đại Việt quốc gia Thiên
Cửu Nhơn hoành đại Tam Thiên đến
Ấn tọa Long Giang cửu thượng miền.”
 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 3 thán g7 năm 2018 lúc 17:25 P.M.

 

NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI

Người chơn thiện tánh trí thiên nhiên

Xưa được phước tu tịnh đạo thiền

Trở gót hiện trần thời sóng điện

Lại hoàn nguyên bổn đạo nhân thiên.

 

Đổi mới nhơn tâm tại Đất Rồng

Long Giang lập trận chín tầng không

Thuyền buồm nỏ tiễn cung sông rộng [cung = cung nghinh; sông rộng = Đại Hà]

Chuyển đổi Long Giang đất chín rồng.

 

Việt Nam Quốc khách thời lai/lay động

Đại phướng Trạng sinh loạn thế thời

Tiền kiếp nhơn gian lai bước đến

Nhân tiên Nam Đế hiện Trần/trần đời.

 

Đông Bình Thiên Việt thời nay hiện

Bắc định ra khơi hiện báu điền

Cung Chấn nỏ thần kinh tái bổn

Li Càn tham đảnh hiệu Hoa Tiên.
[tham  đảnh= tham kiến và đảnh lễ. Li Càn = quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu. Ý nghĩa toàn câu: đám đông quy về tham kiến và đãnh lễ các vị Hoa Tiên]

 

Nhận được bút thơ chỉ việc Thiên

Cơ Trời xuất hiện kiến tam điền

Bút thần trịnh trọng trời trong đất

Chỉ đến năm trăm đổi đại miền.

 

Phật Thầy Sơn Bửu sấm truyền ghi

Vô Lực Từ Tôn ấn đại bi

Vi diệu thậm thâm thủy hỏa địa

Hiệp Thiên Đài tổng lịnh Diêu Trì.

 

Tuần hoàn Trùng Cửu đến đời tân

Chuyển đổi chơn tâm đã mấy lần

Bửu pháp xưa nay đà ứng nghiệm

Sơn Kỳ Pháp Bửu Đức Thiên Ân.

 

Tam bình ngũ trí chín nhơn gian [chín= 9]

Bước đến chuyển khai lệnh pháp đàn

Cổ Phật lai trào điền hiện thế

Hạ bàn cổ vật khải Tây An.

 

Giáo Đạo Tây Phương hiện hữu hình

Hiện giờ đã định sấm Thần Kinh [Thái Ất Thần Kinh]

Tây Phương chuyển thể thời khoa học

Đàng lệnh Liên Ninh sấm Trạng Trình.

 

Quốc thới dân lành thái bình tân

Khách tầm chơn bửu địa thiên tầng

Đại miền tam giới xoay Tam Ấn

Đạo mới điện tâm chuyển thế trần.

 

Lượt lần đọc lại nhiều thơ pháp

Xoay chuyển não tâm sóng điện tần

điện thiên tâm sóng đổi tận

Đồ thơ kinh động đến nhơn dân."


 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 5 tháng 7 năm 2018 lúc 10:11 A.M..

 

THẤT SƠN HOÁN TRUYỀN 
Thất đại cầu tinh luận Việt Cồ
Sơn Kỳ tam bửu điển vi vô
Hoán tâm điện sóng nhân thiên địa
Truyền lực không gian chấn địa đồ.
 
Long Giang Sơn Thất định Toà Cung
Luận việc Thượng Ngươn điển Cửu Trùng
Tâm định điển thông vây tám hướng
Bát Đồ Môn Trận chuyển Trung Cung.
 
Tính nước Thiên, can chi tám quẻ
Bát Quái độn môn lịnh Đức Ngài
Di Lạc dẫn đường về trận địa
Hiệp bàn Tam Giáo chuyển Đông Lai.
 
Chuyến thứ hai định phân thắng bại
Chuyển Càn Khôn thập bát chư hùng
Hồi đàm võ trụ chuyển lai
Khai bài tam giáo thời lai hiện điền
Tam khẩu liệu hoàn cầu thay đổi [3 chữ khẩu họp lại đòi quà = chữ phẩm]
Biển Đông Nam Việt lộng quyền hành
Thạch Bào nghênh lệnh thượng sanh
Hồi trào trăm đại long tranh thượng kỳ
Hồi mã chão chấn ngay Long ấn
Đão càn khôn cho kịp chuyến thuyền
Ngũ Hành tám phía Bát Môn
Huyền Không nhận lịnh thập tôn chín vùng.
 
Hà bàn Kim Thái, Thanh Huyền
Hồng chun đỉnh một tạo duyên Phước điền
Tam Ấn bửu lực Oai Thiên
Thất cầu tam đại Hoa Liên Hoa Kỳ
Chấn chính giữa cửu môn đại nguyệt
Bát Trận này khi áng Long Châu
Hoàn cầu sắp chuyển nổ tung
Lôi Âm thế trận chuyển cùng long cung
Trận bão lớn tại vùng Trung Ấn
Ấn Độ Dương trục Bắc bán cầu
Ngày giờ định sẵn binh thơ
Thời lai động đến bàn cờ Thiên Ân
Đức Ngọc Hoàng được cho là có
Thì trần gian hỏi mấy ai tường?
Luận bàn tích cổ xưa nay
Ngọc Hoàng tại vị ngôi trời chín Nhơn [chín = 9]
Trong Nhơn loại hỏi ai làm chủ?
Cửu khiếu thông mới vận khí hành
Điều gì chưa biết đặt tên
Thì về Tam Giáo lệnh trên chuyển bài.
 
Nay ấn pháp thập tam làm mới
Chuyển địa cầu cho sáng mắt nhân
Phàm tâm tính khí khác thường
Nhân Thiên hiện diện Cửu Trùng khai cơ.
  
Luận bài viết từ năm Nhâm Ngũ [Nhâm Ngọ]
Tính đến nay đã đúng tân kỳ
Hiệp bài Đức Quản Bửu Sơn [Đức Cố Quản]
Hiện Ngài Di Lạc tượng trưng hữu hình.
    
Để làm trọng một lời phán định
Chuyển Việt Nam vào tận cửa Tây
Lập bài pháp ấn đão mây
Cho xây tháp bửu chuyến này ra tay.
  
Ai trong cuộc thì nên nhớ lấy
Nắm thiên thơ mà gắng hành thuần
Thập Tam Nhơn Tướng hiện thân
Lập nền Quốc Khách đại tam thất cầu.

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà ngày 10 tháng 7 năm 2018 lúc 18:46 P.M.

 

TRỜI XÂY HOA ĐẠI
Trời chuyển địa tam Đại Đạo Thầy
Xây thành long áng hội Rồng Mây
Hoa Kỳ điện sóng hoà thiên địa
Đại hội thập Nhơn hiệu Phật Thầy.
 
Thầy về Long Thượng độ dân sinh
Chiếu điển quang minh ấn lịch trình
Thiên địa nhân hoà cùng thất đại
Cầu tam Thiên ấn hội Liên Ninh.

Thập Nhơn nhị đẳng tâm thân cước
Áo gấm nhiều phen đặng phước điền
Tam điển thất tinh cầu sóng não
Thông linh Tam Giáo thập Nhơn Thiên.
 
Thiên Thượng Tổng hình Hoa Đại Cán
Chuyển Cà Mau, Châu Đốc, Hà Tiên
Lâm chi Nhơn thượng tứ Thiên Tùng [thượng tứ = thiên thượng ân tứ]
Hồi mã chão lập trình đúng việc.

Tam trung ấn Hồng Quân Tam Thánh
Cửu bàn cơ Thập Nhị Hiền Nhơn
Linh chi thời Nam Việt li can
Hồi đáp mục Thiên Tiên hạ giới.

Trong Trạng Sấm rồng tiên đại phướng
Đúng thiên can Thập Bát Chư Hùng
Dậu niên thời Mậu Tuất năm nay
Thời mạc vận Rồng Mây hiện tướng.


Theo cấp lệnh năm trăm Trạng viết
Tính thời nay Huỳnh Đế thiên hành
Đại Hoa Liên pháp bửu Thiên Bình
Ngày lập hội chính nhơn hiện tướng.


Trong trời đất Hậu Giang kinh giảng
Sấm Thượng Ngươn hội đạo Giáo Tông
Thuyết giảng nhiều chưa rõ phổ thông
Nhờ truyền lại thừa nguyên bổn thể.

Ngọc Hoàng Thiên Thượng thành nhân [thành nhân = hóa thân xuống thế]
Tâm sinh hữu giáo Đạo Tân y hành
Thường nguyên sinh lễ kiến thành
Bát Nhơn đồ trận thượng sanh chín rồng
Cửu Trùng Cung lịnh Giáo Tông
Thập Nhơn, Thất Đẩu, Lạc Rồng hiện linh
Trạng Trình xuất áng Long đình
Long Châu hiệp đạo Liêu Ninh ghi hình
Tám quẻ Bát Quái Thiên Minh
Đồ thơ Long Thượng chúng sinh an bình
Lập nền Đại Đạo Thiên Bình
Tân kỳ Quốc khách tâm linh hiệp đời
Làm theo chỉ dẫn Tam Trời [Ông Trời trào tam]
Hoàn cầu chuyển đổi chúa tôi thái bình.”

 

 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà tại VN ngày 14 tháng 7 năm 2018 lúc 00:18 khuya giờ VN.

THƯỢNG NGƯƠN THIÊN ĐỊA

Thượng giới hoàn châu toạ Ngọc Đền

Ngươn tam cầu đại hiện Hoa Liên

Thiên Đình Trùng Cửu liên Tam Giáo

Địa giới lập căn hưởng phước điền.

 

 

Ngày giờ đã định binh thơ

Thượng Ngươn đến hẹn bàn cơ rõ ràng

Trong bá tánh Ngọc Hoàng tâm thể

Định huệ như chơn tính thiên nhiên

Nước hồ tĩnh lặng tọa thiền

Tâm lành hoàn thể căn điền long châu.
 

Một nhất một tịnh tứ ngồi yên

Mắt nhìn sống mũi tựa đôi mi vào

Tập tành hít thở nhẹ đều

Châu thần sáng suốt thông linh đỉnh đầu

Cửu quan khai triển vận hành

Tập rành những lúc thân tâm liêu cầu

Thất đại mới hiện dần tam muội

Thời Thượng Ngươn Thánh Đức ghi trình

Hoàn hồn đáo tuế thọ ninh

Long châu long thượng tùng đình thoát mê

Cung hoàng lấp lánh tựu huê

Hiền Nhơn tựu đỉnh hội tề Thượng Ngươn.

Đồng nhơn chủng tánh thiên cầu

Triển khai điện sóng thất cầu tam thanh

Tịnh thiền hấp thụ điển (điện) lành

Hoàn lai nguyên thể thượng sanh Ngọc Toà.

Thời kỳ mớ đạo đồng tiếp điện

Sóng Trường Thiên tâm não từ trường

Hiện thành tam sóng muôn phương

Giáo Toà khai khiếu đạo đường Bửu Sơn.

Điện này Phật chiếu Tà Lơn

Sấm Trình Cao Đại Bửu Sơn Đạo Huỳnh

Gởi về long áng Thiên Minh

Giải bày sóng não điển sinh từ trường.
 

Đồng đạo gắng tầm tri luận lí

Kết hợp cùng linh giác vô vi

Thời kỳ Ngươn Thượng thông linh

Thất cầu tam địa bửu linh Ngọc Toà.”
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà tại VN ngày 18 tháng 7 năm 2018 lúc 18:44 P.M.
 
 

KHAI TRẦN NGUYÊN GIÁO
"Khai thông thất đại lực Thiên Oai
Trần cảnh địa nhơn thọ Đức Ngài
Nguyên bổn càn khôn điện thất đại
Giáo Tam xuất áng Hiệp Thiên Đài.

Lời đã rõ sấm Trình Trạng viết
Khải huyền cơ thất đại liên cầu
Chiều hành thọ giáo liên châu
Trở về tam đại thiên cầu phát quang.

Trong tâm não điển thiên hiệp hội
Đạo Huyền Không Thiên Thượng nhất trào
Xoay dần linh ấn vô vi
Hoàn cầu thay đổi Diêu Trì, Quan Âm
Hành trình bát nhã thậm thâm
Ngũ quan chi đại thông tâm khôn càn.

Miền duyên hải toàn vùng xa đão
Chuyển càn khôn cho kịp chuyến đi
Ngũ Hành Thái Ất ngươn kỳ
Diêu Trì Kim Mẫu lưu li ngọc đài.

Khuyên dân bổn luận thông tam đại
Thất cầu tinh chuyển thể lục căn
Ngũ quan chi nhất long vân
Hoàn cầu thay đổi địa tân sóng trường.

Hiệp Chủng Quốc Kỳ Hoa chuyển mệnh
Đổi càn khôn bốn biển sáu châu
Thiên Bình Tân Quốc thiên cầu
Hiệp bản hải hội đạo mầu quốc gia.

Trong tam giới Cửu Trùng tối thượng
Ngoài càn khôn tam thập trùng cung
Địa hành kinh tuyến đão xa
Bắt ngay trận tuyến sơn hà Việt Nam.

Tiên liệu trước đặng toan tính việc
Chữ Thiên Tùng lai bổn đầu sương
Hoà đàm tam bộ thiên khai
Lôi Âm Chấn Đại thời lai hoá thành.

Trong Đại Đạo thọ linh ấn tín
Dựng bàn cơ lộ rõ thiên tâm
Bàn tròn bốn pháp Lôi Âm
Thiên Tân chuyển hoá thiên tầm khai cơ.

Đào bàn cơ nghiệp Liên Hoa
Như Lai hoán chuyển trần dà bửu châu
Tam thời Thượng Thánh gồm thâu
Trở về ứng giúp liên cầu vô vi.

Hiệp bốn nước Mỹ, Tây phá trận
Triệu Thiên Can nhị đẳng Hồng gia
Lịnh Toà Chương định quốc gia
Thiên binh thiên tướng ải xa trở về.  

Hiệp nhất một chi mai Đại Cán
Hồng, Huỳnh châu thi pháp họa binh
Phù thầy cung lịnh điển hình
Toà Chương xuất hiện chúng sinh thoát trần.

Hiểu thấy lý rồi hoà thiên bổn
Chữ càn khôn định nghĩa nhiều phen
Nhất phàm nhất thể nguyên tam
Hội ngay Tam Giáo thông tam tinh cầu.

Hoàn cầu chuyển tuyến tùng thay đổi
Vận hành thông tam muội chơn như
Hoàn hồn đáo tuế nguyệt lâm 
Chuẩn y giáo đạo Quan Âm, Diêu Trì."

 

 
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà tại VN ngày 24 tháng 7 năm 2018 lúc 00:43 A.M.
 
  
KHÔN CÀN ĐIỀU KHIỂN
"Khôn Bắc trục quay chuyển trận đồ
Càn thiên địa đại thập tam vô
Điều hành thất đại cùng tam giới
Khiển Thánh Nhân Thiên hiện Bát Đồ.

Môn thần long thượng trí huyền linh
Đạo mới Thiên ban Phật giáo trình
Hoàn hồn đáo tuế lai căn định
Hiệp hội điện tâm diệu thánh minh.

Huyền Không Thiên Thượng hoà thiên lịnh
Đảo hải di sơn lấp biển linh
Hoàn đại thiên căn điện lục tịnh
Phát ngôn đúng lúc hiện thời sinh.

Sách xưa Trạng viết còn tại thế
Đặng việc lo chung thoát trí mê
Tựu hội đăng lương Kim Nhất thể
Đại miền tam địa Thượng Ngươn về.

Thanh Tam truyền lại nhờ ngôi báu
Phước đặng cháu con được việc trao
Ngày giờ định trước hồi Kỷ Mão
Thiên Y lập lệnh hội đồng bào.

Bửu môn pháp ấn Thầy linh chuyển
Sơn đẩu hành vân đặng phước duyên
Kỳ khai Hoa đại Thầy đưa điển
Hương hội Liên Kỳ Hội Phật Tiên.

Thiên lập đời tân năm Mậu Tuất
Khai đại điện thông ấn Thiên Ân
Huỳnh Hồng Thiên khố Kim chủ định [Thiên Kim = Kim Nhất Kim]
Đạo Khách Thiên Bình hội Quốc Tân. [Thiên Bình Tân Quốc; Quốc Khách Đại Đạo]

Lập nên Giáo đạo Hội Thiên Trường [Giáo Hội Thiên Trường]
Kim cổ quan kỳ chuyển Quốc Vương
Đại thế giới hoà đồng điện sóng
Đạo mầu cơ chuyển bút Tây Phương.

Hội đủ bàn cơ vậy nhất thời
Cơ mầu đưa lối chỗ thanh tươi [thanh = âm, lời; tươi = mới.  Ý nói những chỉ thị mới]
Chuyển về Thiên Sứ làm căn mệnh
Hội Đạo Cao Đài Giáo đến nơi."Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Lão Hà tại VN ngày 25 tháng 7 năm 2018 lúc 00:02 A.M.
 
 

LẬP LỆNH XUYÊN TÂM
"Lập trình thiên khố đạo đồng hương
Lệnh mở Thiên Nam chuyển phố phường
Xuyên địa thiên thông linh bạch phướng
Tâm không ứng điện (điển) sóng toà chương.

Càn khôn Bắc đẩu vậy thời minh
Đại thế giới tân phước báu linh
Thiên Đạo Huyền Không thời Thượng Tuất [Thượng Ngươn Mậu Tuất]
Khai Huỳnh Đại Đạo được khai sinh.

Sáng trong trời đất cây Hoa Giáo
Đẹp mặt hiền nhân tọa Thượng Ngươn
Đặt định Thiên Nhơn hành Phước báu
Thiên Trường ấn chứng hội đồng hương.

Ngày bàn tính trước còn tại thế
Đăng bút sơn minh hiện hữu thời
Giao bài kim ấn còn nhớ rõ
Giờ ni lĩnh giáo đạo Tây Nương.
 
Hội đạo Kỳ Cao Hoà Sơn Bửu
Thiên Khai Huỳnh Đạo lịnh càn khôn
[hội Cao Đài, Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ, Thiên Khai Huỳnh Đạo]
Chấp tay tịnh luyện nhìn rõ lý
Thập tam thiên thượng ấn Huyền Không.
 
Lịnh mở cửa Nam, Toà Giáo Tam
Mới hiệu sóng tâm chuyển việc làm
Khai sáng tâm thân hành Đại Đạo
Trần gian Thiên Thượng chuẩn Phương Nam."
   
 
  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 26 tháng 7 năm 2018 lúc 10:05 A.M.

 

TOÀ KHẢI GIÁO TAM
Toà Đình Hải Ngoại ấn Thiên Ân
Khải Đạo Bửu Sơn sóng điện tần
Giáo Hội Thiên Trường thiên điển tổng
Tam Toà xuống thế đảo đời tân.

Giáo Đạo Tây Phương hiện đại bình
Toà Đình xuất hiện cứu quần sinh
Khai thông triết lí thiên Nhơn địa
Thoát chốn mê lầm Khổng đạo linh.

Theo hình Khôn đại Thất cầu tinh
Chuyển hoá Nhơn sinh hiện đại tình
Tuần khiết chơn như tâm tánh tĩnh
Hoàn cầu xoay chuyển điện trường sinh.

Thoát khỏi tư duy linh tánh hoá
Thần thông tâm thể khó làm nên
Tịnh tâm tĩnh lặng theo hơi thở
Điện não đồ tâm điện hoá liên.

Thời kỳ khoa học gắng tâm linh
Mực thước nhơn thiên lịnh giác minh
Trí sáng đôi công dòng nhật nguyệt
Giáo Toà định mới địa cầu tinh.

Đảo hải di sơn dời lục địa
Nhơn quần xã hội điện vô vi
Tĩnh theo chơn thức từ trường não
Phát chỉ ấn thiên chuyển địa kỳ.

Điện trường võ đất thời khoa học
Tính toán giao thoa tại Bắc cầu
Ngày giờ định trước trong binh pháp
Gắng tâm tầm soát được sóng tâm.

Nhơn sinh rõ lí thì thực hiện
Bằng không hiểu lí hãy thiền tâm
Hít điều hơi thở theo não sóng
Từ trường thất đại tẩy mê lầm.

Hoàn hồn đáo tuế tuỳ linh thể
Hấp thụ điện năng sóng thượng tầng
Nhân chủng tuần hoàn từng thế kỉ
Điện trường tuỳ thức hoà hiệp tâm.

Tầng không vận chuyển ngũ hành vân
Sóng mới đời tân phổ hoá dần
Khoa học tâm linh tầng kết sóng
Nhơn sinh gắng trí hiệp đời tân.

Trần miền tam đại giờ thay đổi
Chuyển hoá tâm linh đảo lộn đời
Điện trường võ đất liền thay mới
Gắng theo khoa học điện sóng tâm.

 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà tại Cali ngày 27 tháng 7 năm 2018 lúc 4:43 sáng.

 

 

TAM GIÁO TÒA HẠ THẾ ĐỜI TÂN

Tam miền thất đại lịnh Thiên Can
Giáo Đạo Tây Phương chuyền Bắc càn
Toà Bửu Thiên môn khai cửu khiếu
Hạ miền ngươn đại đổi chi can
Thế gian thời đại khoa bổn mới
Đời đạo Nhơn tâm tĩnh phước ban
Tân đại thế gian lai điện não
Quốc gia trực tiếp hiện cơ bàn.

Hạ phàm xử thế điển Thiên
Tâm xuyên Tam Giáo thuyền liên Bửu Toà
Luật hình thất đại Kỳ Hoa
Xuất minh thị mục trần dà Bửu Sơn.
 
Nhìn cuộc thế hiện thành đảo hải
Dời sơn tâm Thiên Cước hành vân
Bắc Càn chuyển đão Trung Đông
Tam miền thất đại Thượng Ngươn hiện hình.

Tam thập lục hàng nhơn tướng soái
Lính thủy quân hắc hải tân trào
Hoàn cầu chuyển hoá Thiên Bào
Ra tay trợ lực Tam Trào xử phân.

Trong bốn nước Nga xô thiên cán
Mỹ lịnh ban phân hoá vùng miền
Tam Toà Ngũ Giác oai hao [Ngũ Giác Đài, white House]
Thiên định tác chiến Hồ Đào tan ra.

Lập thế giới đời tân Thiên Tổng
Lệnh Cửu Thiên Xiển đạo bỏ ra
Khai thông bế tắc quốc gia
Đổi thay thời cuộc nước nhà bình yên.
 
Khai cửu khiếu Càn Thiên phía Bắc
Thông tam ngôn Thiên Thượng dẫn đường
Giáo Toà xuất thế hai hôm
Xử phân đúng mực Đức Ngài quan âm.
[Hai câu này ý nói về chuyện Lão Hà trở về Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội chỉnh lý nội bộ]

Lôi Âm bát đại thiên tâm
Sắc tầm soát định thậm thâm Thiên Bình
Càn Khôn xoay chuyển Thiên tam
[Thiên tam = Ngọc Đế xuống thế lần thứ ba tại VN = Ngôi Hai trào tam]
Thất miền tam đại phân tranh bán cầu.

Về một chuyến làm xong nhiều việc
Hội Đồng Tam Giáo đạo Tây Đông
Trung Tâm điều phối trận đồ
Bàn cơ chỉ rõ ngày giờ xuất cung.

Cửu Trùng lịnh thập tam phương
Mười hai ông đại phố phường chuyển xoay
Cuộc trần thế ngược chơn mây
Thiên Oai lực lịnh Giáo Toà chuẩn phê.”

 
 

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển tới Lão Hà ngày 29 tháng 7 năm 2018 lúc 5:50 A.M..

 

 

GIÁO TÒA XUẤT NHẬT
Giáo lý thi văn điện sóng từ
Toà Đình thất đại hoàn chơn như [thất đại = 7 đại là đất, nước, gió, lửa, không, thức, kiến]
Xuất trình Thiên Nhãn thông thiên giới
Nhật Nguyệt, Âm Dương hoán lượng từ. [lượng từ = lượng tử từ trường]

Nhật thiên hoa cán đại nam
Toà Môn Bửu Giáo, Thiên Tam hạ trần.
[Thiên tam hạ trần = Ngọc Đế xuống thế lần ba = Ngôi Hai trào tam]

Trong bổn đạo Cao Đài Thiên Giáo
Cửu Trùng Thiên định tọa giáo cơ
Xoay bàn cơ bút cơ loan
Thập Tam chi đại nhật đàn nhiều phen.

Về môn hạ Thượng Thiên diễn nghĩa
Luận cho thông bốn chữ Cao Đài? [Cao Đài = Đài Cao tột Huyền Không]
[quốc khách đại đạo, cao đài tiên ông, tam kỳ phổ độ, bửu sơn kỳ hương , phật giáo hoà hảo, giáo hội thiên trường, bửu sơn huỳnh đạo, diu trì kim mẫu, tân bình thiên quốc,......tất cả đều nằm trong sự điều hành của các đấng trên "Đài Cao tột Huyền Không" nói tắt là "Cao Đài".]
Thánh thần Thiên Thượng giáo điều
Nhơn sinh đàm luận hữu Chiêu giáo trình.
[Chiêu = Đức Ngô Minh Chiêu = Ngọc Đế xuống trần lần thứ nhất tại VN = Ngôi Hai trào một]
  
Trong giáo phái Bửu Sơn Phật Mẫu
Núi Tà Lơn hoá phép hiển linh
Thần thông chủ tọa Bửu Sơn
Cà Mau, Sa Đéc, Hà Tiên hiện đền.

Dời Núi Tượng, Cô Tô, Ông Đại
Phán thủ bài Giang Điển Long Châu
Đại miền Sơn Thất năm xưa
Ngày nay hoá phép cũng vừa Thiên Tân.

Lời châu ngọc [của] Thiên Tôn, Đại Đạo
Đức Ngọc Hoàng xuống tạo phái, chi
[Ngọc Đế ba lần xuống thế tại VN để tạo phái, chi cho nền Đại Đạo]
Từng căn gốc cội vô vi
Chuyển xoay Phật Mẫu Diêu Trì cơ loan.

Trong chi phái Bửu Sơn Huỳnh Đạo
Hội Đồng Tam Giáo Sấm Trạng trao
Thiên Môn Nam Việt hội trào
Thánh Minh xuất thế Thiên Bào chuyển xoay.
[trở về Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội]

Ngày một đến hiện dần cơ mới
Thập tam thiên thất đại cầu tinh
Luận bàn phong hoá lễ trình
Giáo dục đạo lý [của] Đạo Trời Càn Khôn.

Người xưa đến thời Tân Quốc Hội
Chỉ đường tân giáo lý Phương Đông
Hoà cùng triết lý Phương Tây
Diêu Cung Phật Mẫu, Phật Thầy Tiên Ông.

Bên Cao Đại còn nhiều triết tự
Dụng công tu triết lý Tây- Đông
Kết điều hai mối tâm linh
Hoà chung tôn giáo liên ninh địa cầu.
[thực hiện huyền ký của Thượng Đế: "đem câu bác ái vào nhà từ bi"]

Nền giáo đạo Tây Phương hiện hữu
Kết hợp theo sóng điện tâm đồ
Thế kỉ này điện sóng thiên tinh
Từ trường trái đất đổi hình Toà Chương.

Thiên Nhãn Thần Châu Thiên Thượng
Bút pháp Thiên luận lý Đạo đường
Khai thông Giáo Đạo Thiên Trường
Toà Chương xuất thế giáo đường thập tam.

Đã một bước mở đầu chi phái
Hiểu đạo theo triết học Đông-Tây
Chúa Trời triết lý toàn năng
Thậm thâm trời đất thượng tầng Thiên Can.

Nay cơ bút Tây Phương viết tiếp
Đạo Bửu Sơn Giáo Hội Thiên Trường
Cao Đài Thái Cực Tiên Ông
Danh xưng tên gọi thuận lòng nhân sinh.

Quen cách gọi tuỳ theo linh điển (linh điện)
Thực chất tần sóng não từ trường
Người xưa trở gót muôn phương
Điển thiên trở lại từ trường sóng âm.

Sóng Nhơn - Thiên hoà theo thất đại
Tương tác cùng hấp lực càn khôn
Điện trường võ đất giao thoa
Hoà vào khí quyển tạo ra sóng từ.

Theo niên đại càn khôn võ trụ
Tần sóng âm kết nối vùng miền
Tuỳ theo bước sóng liên thuyền
Quay về tam giới điển thiên não đồ.

Theo chơn tánh tuỳ căn thất đại
Hình thành nên điện não từng người
Căn cơ nguyên bổn mỗi nơi
Hoàn lai trời đất đạo đời hoà nguyên.

Khoa học mới thế gian nhận điển
Trường sóng thiên tổng lực Hà Thiên
Thượng tầng trái đất trục nghiêng
Phía Bắc võ đất tạo giềng địa tam.”


 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St, Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 31 tháng 7 năm 2018 lúc 10:55 A.M.

 

SẤM GIANG HOÀN CẦU

“Sấm lệnh năm trăm Đức Phật Thầy
Giang Long Nam Việt hiện trời Tây
Hoàn châu minh nguyệt thời thượng đức
Cầu Đại Đạo thông chuyển địa mây.

Trăng lục mạch cầu tam điền
Bửu Toà giáo đạo liên thuyền quốc gia
Hạ cờ lúa chín triều ca
Nước nhà chuẩn đoán Ngọc Toà sang thăm.

Thiên chú bổn giáo lai hoàn đại
Sóng Trường Thiên phủ điện Hồng Bàng
Nhật minh hiện diện Tam Hoàng
Ra thời minh nguyệt rõ ràng dân xem.

Sấm Trạng viết thời còn Lê Mạc
Dân Việt Nam hãy đọc ngẫm suy
Thực hành ứng dụng đại kỳ
Hoa liên nở khắp vô vi hiện trần.

Trong thế giới Việt Nam lạc hậu
Mỹ Nhật tân niên đại xa dần
Học làm Quốc Khách Đại Tân
Thoát phàm trầm lụy hiện dần tam thiên.

Trời Âu Mỹ địa đầu hé sáng
Cơ Tân Dân Nam Việt mờ lu
Địa bang quốc khách lọng dù
Tâm linh khoa học Mỹ Âu cung Càn.

Ngọn đuốc sáng khai thông dân tánh
Học đời tân đổi mới tư duy
Khuyên dân luyện trí Diêu Trì
Diêu Cung Phật Mẫu từ bi độ đời.

Đời độ tận Nhơn sinh phải hiểu
Giải thoát tâm học tập Mỹ Âu
Việt Nam con cháu Lạc Rồng
Tư duy đổi mới xa trông Bắc cầu.

Bán đảo mới học đời Thánh Đức
Trường sóng âm tương thuyết trời Tây
Giáo thương triết lí Đông Tây
Trộn điều linh táng Phật Thầy khai cơ.

Bàn cơ có sao không ứng nghiệm
Học làm chi kiến thức ngu dân
Đổi sang niên đại tân kỳ
Bắc Khôn Càn Mẫu lệnh này chuẩn y.

Trên thế giới hỏi ai làm chủ
Kỷ nghệ tân Bắc Mỹ bán cầu
Hoà đồng tôn giáo linh châu
Thần thông điện sóng xuyên cầu thất tinh.

Hoa Đại Cán Thiên Tân hiện hữu
Khuyên dân lành đổi mới tâm linh
Tịnh thiền tĩnh lặng thiên nhiên
Hoà theo Âu-MỸ liên thuyền Bắc Ca.

Ngọc đài linh chuyển quốc gia
Thiên Trường địa điểm chuyển dân liên cầu
Đổi đời con cháu lục châu
Hiện diện công nghệ Mỹ Âu sắp bày!”

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5274)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5797)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6888)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5939)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6684)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9971)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7263)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10540)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9453)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.