DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM MẬU TUẤT

02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 8698)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2018
Ngày 18 Tháng 5 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn 
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #178

 

Chào QUỐC cơ binh đúng nhiệm kỳ

Lô lô quang đồng hạ bước vào thi

Mạch mạch gương sâu Tần di bổn tướng

Xuôi ngược mái chèo thẩm phục cơ

Khổ nổi khai hồi trống chơn tầm

LIÊN HOA TAM THÁNH đoạn hoài cao

Hiến lai QUỐC SỨ tràn mạch lữ

THIÊN TIÊN CUNG TRIỀU hiển huyền vi

Túc nan tri thần cơ xuất lập vị

NƯƠNG NƯƠNG giáng hạ đồ tiến trần lai

Diệu diệu phong thi trận bùng quang mạch

Động động vân tiên cảnh khó ngồi

Phút phút giả chơn Đồ Thiên tới lộ

LIÊN TÒA TAM THÁNH diệu công khai

Sắp cuộc trận miền cờ dựng chuyển

Thông huệ hiển CHÚA dựng ngôi yên

Môn môn NGỌ Lưu Cơ chàng chia cách

Chữ sử chiên môn lượt QUỐC Tào Công

Diệu diệu LIÊN HOA kỳ khai ứng lịnh

Độ ký chơn liên viếng hạ kỳ thân.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #179

 

Hạ hạ tuồng cơ trì quyết THƯỢNG

Thần phân dương lập KHƯƠNG dựng thời

Chuyển QUỐC hội đời THÁNH NHÂN đáo

Đạo chiều lòng khai sắc chỉ

Phẩm Hoa Liên vận tước PHONG THẦN

Thiện phúc VÔ [CỰC] MINH HUYỀN cơ pháp lịnh

Thánh THÁNH ĐẾ kỳ lập kỹ nguyên

Thạnh thạnh thới yên đồ tề QUỐC hội

Lập kế nguyên cơ nước điền qui

Bồ Đề kỳ đăng KỲ HOA lộ [xuất lộ tại Hoa Kỳ]

Nan tri giả phủ hồi đoạn hạ nhàn

Thảo thảo MINH QUÂN THÁNH kỳ lai

Tân chuyển an KHƯƠNG THƯỢNG chờ dung ngọa

Xem tới Kỳ Ba THÁNH VẬN thông

Cổ CỬU cột trùng lai THIÊN định

Ký tờ ban phủ chức nhận ban

Thoán [Thứu] Linh Hội Thiên Bàn cổ nội

Thay sắc thay hình TAM GIÁO QUI

Chèo đò xuôi ngược kỳ truyền lịnh

Khai điệu lý tuồng Thiên an trường

Ngũ ngũ vượt đoàn thuận gió biển

Kiếm kiếm sen hoa tiến nguyên lai.

 

CỬU CỬU NƯƠNG thần môn sứ hẳn

Nêu cao BỔN TỌA chuyển nhi lai

Tinh hoa rải tương trì tương phủ

PHONG THẦN sao THÁNH VẬN chinh ly

Bước bước NGỌC son cường khai MẪU ĐẠI

An ổn phước LÀNH hội HUYỀN CƠ

 

[Cửu Cửu Nương = Cửu Nương Diêu Trì Cung Cửu Thiên Huyền Nữ, là một trong Cửu Vị Tiên Nương còn được phong danh là Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung.  Ngọc Lành = là thiên danh của Nguyễn Thị Thanh do Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban, cũng là Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền của Giáo Hội Thiên Trường]
 
Sửa sắc tướng thay hình đổi dạng

Lịnh ẩn thân khó thấy NGUYÊN TÔN

PHONG THẦN TÒA LỊNH liên chi giác

ĐẠO PHÁP QUI NGUYÊN đúng TRỜI CƠ

Năng cơ kỷ pháp HUYỀN LINH TỌA

CHẤP PHÁP ĐÀI giải địa thiên

Buổi chợ đông truyền kỳ thời mạng

Phút đoạn chi nan động tịnh nghi

Nhã Bát Thuyền từ chiều mơi [mai] hạ

Tận Kỳ Ba chỉ rõ tất nhành cây

Thương hồn hữu Đức tàng lai hạ

Tương tương nan tri phủ đời căn lai

Phận tầm trùng dương ngược gió

Sử sử chốt kỳ phúc Y THIÊN

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #180

 

Tầm Cung THÁNH ĐẠO duyên phùng tạo

Bốn phía vẫy vùng dụng quí cơ

Trải công thúc ngõ đường mạng phách

Hạ Ngươn Tam ngũ quang kinh thơ

Phàm gian lai duyên kỳ hiệp hội

Neo thuyền NƯƠNG giáng lộ tâm di

NGỌC câu tầng khai lưu truyền khẩu

Ấn lịnh THIÊN CUNG thấu LINH CƠ

Kỳ Ba Ngươn Hạ khai sắc lịnh

Thảo kiếm lai tâm CHÁNH PHÁP CƠ

Tương tương hữu giáo lời tủa kỳ

Phận phận vô hình nhất quán đai

Sắc sắc ấn phẩm đài KỲ CHÁNH PHÁP

Trải tông hầu khí phách độ nay

Ban hành trung dị KỲ CƠ THÁNH

Gặp duyên lai thư thảo đạo di

HOA LIÊN tam hạ lâm đài phủ

Toan toản Kỳ Ba phúc tương sanh.

 

Đổi thay cuộc thế ai hay

Đời này biến chuyển khuyên ai ngay đàng

Chánh tà phân rõ luật ban

Ai ai mau lập khỏi mang đọa hình.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #18
1

 

Gieo vào tâm đời đạo của TA

Vô tận sâu vào dạ gian tà

Nay rán lập PHẬT GIA còn mãi

Nối gót hài ĐẠO PHẬT THÍCH CA.

 

Di bổn nguyện phúc thần di nguyện

Hảo kinh lai phúc di lai nan

Kỳ Ba phúc thẩm CÀN tư lự

Nan chi nhân đoạn khúc loan đà.

 

Coi đời còn đó bao năm

Ầm ầm lay chuyển tối tăm đất trời

Mau lo cải hối hiện thời

ĐẠO VÀNG soi sáng đổi dời chơn tâm

Bốn chữ ĐẠO TA ai có biết

Cớ vì sao phong dạng vô biệt [biệt vô âm tín]

Nào đâu dám phô trương TA nói

Dạy tu hành khỏi phải suy kiệt.

 

Xét đi cuộc thế thời nay

LÃO kêu nhơn chúng tâm ai bi từ

Rán mà hướng thiện chí tu

CHƯƠNG TÒA PHẬT XUỐNG lao tù khỏi mang

LÃO thời cất tiếng xét suy

Biết chừng kẻ khác ôi thì nói gian
Cửa miệng lời thốt làm càng

Nghĩ lại mà thấy nợ oan đọa đày.

 

Trong bối cảnh THUYỀN RA ĐẬU LẠI

Lục đắc cơ tiên kiếp vạn lai

Tân kỳ TA phương đa năng kỷ

Chỉ đôi câu tròn mỹ thiên căn

Chơn tu hoa sen nở muôn màu

Cạn cơ năng chí kỷ cơ năng

Coi kỷ bổn đàng qua thẩm

Tri kiến nan quyền khẩu càn khôn.

 

Thoai thoái du nan đáo kỳ tòa

Nước cờ chốt gắng đá vua

Pháo đỏ đầu chốt làm vua sắp cờ

Đón ngăn chớ bỏ hững hờ

Cờ ai sắp lại đâu ngờ lộn con

Ngày sau náo động mỏi mòn

Năm châu thế giới mòn non nói rằng

Hay không cuộc loạn lăng xăng

Đánh nhau người thác khổ chăng chẳng còn

Nhà Nam cháu phụng sắc long

Muôn năm ánh rọi trời hồng chuyển xoay

Rõ thông chói rạng thiên tài

Con Rồng thân hóa ai hay cảnh trần.

 

Kim niên [Canh, Tân] xuất chinh an vạn QUỐC

Chuyển rực trời chi địa bông cuộc

Rồi sắc nghi chuyển định vân môn

Ai hay NGỌC chiếu khôn chắc buộc

Ngự vãng nghi binh trì QUỐC hội

Bổn lai THIÊN lịnh bày đỉnh oai

Du nan kỳ thuyết đáo lai đàng

 


 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #182

 
NGỌ môn đào thượng thượng lai nghi

Tái tái PHONG THẦN tạo khói băng như

Quy lai tố KIM cang HÀ đổng

Trổi tiếng ầu ơ phút đợi chờ

Ái ái QUỐC TỔ ban lòng cơ nặng

Lữ khách sang cập bến HOÀNG THIÊN

Nhớ cát đằng lai tiên Hội Yến chỉ

Lộ bước Lư San gọi cả cao thanh

Chảy chảy son tàu thơ cầu lai tới

Hộ hộ nghi quang sắc chiếu thần linh

Ra khơi thoàn [thuyền] cõi châu sa NHỊ

Kế kế hiệp bầu sáng gia nghi

Thuyền từ tạo khói thần phong lộ

Theo gót MINH CƠ phút tất đường

Diệu diệu khai minh qui đồ thấu bảng

Trận công xưa khéo rảo thi hoa

Biết đời xưa cố lẫn quanh

HÀ trần BÀY GIÁO gái trai mà chờ

Đổi xoay duyên tố không ngờ

Do đâu hảo hảo tri cơ vậy mà

Cứ thuyết tài giáo thiện THÍCH CA

Theo lời KỲ LÃO SƯ TA tu hành

Bây giờ còn dấu tích xanh

Cho ông LÃO TỔ cội nhành là ai.

 

Lòng người suy ngã bởi do đâu

Tranh tài ham vọng thảm họa sầu

PHẬT PHÁP nhiệm mầu ôi quý báu

Định tâm PHẬT NGỰ rán mà hầu.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM #183

 

Tri nhân độ bút thần ngay độn

Toán đề cương không khỏi Thiên lai

Bốn cảnh tòa niên cơ thập ngoạt

CHÁNH THIÊN VƯƠNG hồi bổn sắp khai

Kỳ Ba cơ hội đường hiệp CHỦ

Ngũ ngũ niên Canh [Tí] sóng khai bờ

Tam Tòa trực giáp đồng vô sách

Ánh NHƠN HOÀNG nhà Nam đợi thâu

Bổ hình LIÊN TÒA THÁNH ĐẠO kỷ

Xanh xanh quách tùng kim quang lưu

Khai TRIỀU QUỐC hội hò khoan khố

VƯƠNG QUỐC pháp trận pháp ra tầng thức

Lập tai đàn thông mức tri nhân

YÊN TỬ VƯƠNG QUỐC thường THIÊN trọn tọa

Chuyển gấp công cơ THIÊN khai binh

Vạch láng ĐẠO THÁNH LIÊN TÒA cổ

Tư tư ngự xứ nhan HOÀNG nhân

NHỊ hiếu tay cung triều quốc nội

Vén màn bản lai xưa tạng quy cơ

Thủ thủ gồm thâu cai thiện QUỐC

TAM TOÀ phúc thẩm THIÊN như OAI

Đề cương năm mục bủa ra xứ dựng

Tạo Máy Thiên Cơ gấp Đài Liên

Khai khai nguyên trận đắp xây bờ lũy

Vỡ cuồng CƠ THIÊN THƯỢNG đoái uy phong

Năng năng PHONG THẦN tòa ngự THÁNH CHỈ

Phụng phụng thời thần đáo năng cơ duyên
Chúc cơ di bản lai chào cung tỏa

Tang tang biên khấu từ nan chi

GIÁO CHỦ tôn chỉ ĐẠO THẦY

Tại đâu nhơn hạ đong đầy đệ môn

NGŨ TỔ TÔN GIÁO đổi xoay

Đông thời Nam, Bắc gió Tây vậy mà

Biết rằng CÁC ĐẤNG PHẬT RA

Giáo khuyên trần thế tâu qua NGỌC HOÀNG

Kính thành xin xá tội đàng

Năm nay thiên hạ mắc nàn lao đao

Rán tu cho khỏi máu đào

Ai ơi rán giữ trần nào tu thân

Biết đời đã tận bớ dân

Cơ Trời đã định đến gần mỏng manh

Lập đi lập lại tu nhanh

Bây giờ duyên tới chỉ mành không xa

Nghị phân chiếu rõ trần hà

Thật lâu ngó thấy đời đà tới đây

Rán mà tội bước đủ đầy

Rất nhiều gian ác nào sai dữ lành

Có thân sao chẳng tu hành

Rán mà tu niệm thiện lành với nhau

Lành còn dữ mất lo âu

Sàng qua sảy lại mau mau tới rồi.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #184

 

Khói binh đao mòn hơi cùng tri tận

Rán hành y bống đãy triều kỳ

Dạ dạ lân Kỳ Ba cảnh trước

Rõ nguyên lai mạng THIÊN phá rừng

Giải nguy tạo phẩm thượng triều chiếu trải

Đợi năm non chốt then cài

Bế bế thế cuộc năng kỳ chiếu

KIM lộng huyền quang thổn tất kỳ

Dựng PHÁP MÔN khai đà CHÁNH PHÁP

Lượng mạch viên thông ĐẠO VÔ BIÊN

Bát BÁT TRẬN ĐỒ linh kỳ ẩn

Mục nhơn câu đặc xá tạo năng kỳ

Lý lý Trung Tòa can phủ thẩm

Lộn rồng bay di hoãn mạch ngành

Cựu cựu lai THIÊN BỔN qui cành

Tâm trang kỳ rõ xuôi dòng MẠNG THIÊN

Phút nghi binh chỉ đồ than ngoặc

Phúc chi lai thấu thẩm như hoa

Phụng xoè THIÊN THUẬN cơ TRỜI sắp [1]

Luận vị LÝ thê pháp thanh nhi [1]

Cương cương đề mã thuyền lướt song

Tựa ngai quang hoành tạo yên cương

KIM BẠCH [=ANH] tấm lòng trời đất rõ

Pháp môn thọ ký ấn vô vi

Danh nêu gương sáng chân tâm phúc

Ngọc rạng chói ngời chánh pháp y.

 

[Bạch = Anh.  Kim Bạch = Kim Anh.  Thái Kim Anh là thế danh của Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo của chi đạo Bửu Sơn Huỳnh Đạo trực thuộc Giáo Hội Thiên Trường.  Đoạn trên có ý nói hóa thân trước đây của Đức Chưởng Thế là công chúa Lý Thuận Thiên chị ruột của Nữ Hoàng Đế Lý Chiêu Hoàng. Về sau bà trở thành Hoàng Hậu Thuận Thiên (bà thứ hai), vợ của Vua Trần Thái Tông, mẹ của Vua Trần Thánh Tông và Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải, là bà nội của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông.  Còn Nữ Hoàng Đế Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Vua Trần Thái Tông, trở thành Chiêu Thánh Hoàng Hậu (bà thứ nhứt), rồi sau đó vì không con nên đã bị truất phế khỏi ngai vị trong âm mưu chính trị của Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung tức Linh Từ Quốc Mẫu là mẹ ruột của bà.  Nhiều bài thánh giáo của Giáo Hội Thiên Trường đã tiết lộ cho biết bà Thái Kim Anh là kim thân hiện nay của Nhị Nương Diêu Trì Cung Tây Vương Mẫu. Còn bà Phạm Xuân Thu là kim thân vừa qua của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải mà hóa thân trước đây chính là Nữ Hoàng Đế Lý Chiêu Hoàng.]    

 

 

Ghi Chú [1]:

Lý Thuận Thiên là công chúa trưởng con vua Lý Huệ Tông với hoàng hậu Trần Thị Dung, là chị ruột của Nữ Hoàng Đế Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của vương triều Lý. Bà sinh vào tháng 6 năm Bính Tí 1216.

 

Cuộc đời éo le của bà bắt đầu từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Khi Trần Thị Dung mang thai công chúa Thuận Thiên thì cũng là lúc diễn ra cuộc giằng co quyết liệt của bà với Đàm Thái hậu để được tồn tại trong hoàng cung. Trong con mắt Đàm Thái hậu, Trần Thị Dung là nội ứng của kẻ đang nhòm ngó ngai vàng của nhà Lý nên quyết giết bà cho bằng được. Để cứu vợ con, vua Lý Huệ Tông phải cùng bà bỏ trốn. Công chúa Thuận Thiên ra đời trong cuộc trốn chạy này, ngay trên bãi sông Hồng thuộc địa hạt huyện Văn Giang, Hưng Yên.

 

Năm 1225, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh, lập trên vương triều Trần. Công chúa Thuận Thiên sau đó được gả cho An Sinh vương Trần Liễu - anh ruột vua Trần Thái Tông Trần Cảnh. Cuộc sống của bà những tưởng trôi qua yên bình nhưng không ngờ bà lại trở thành nạn nhân của những mưu toan sắp đặt trong chốn thâm cung.

 

Sống với nhau hơn chục năm, Lý Chiêu Hoàng không thể có con. Vào năm 1237, lo sợ dòng đích không có người kế truyền ngôi báu, theo sự sắp xếp của Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung, Trần Cảnh buộc phải lấy Thuận Thiên - tức là chị dâu mình.  Đang sống yên ổn, Thuận Thiên được lập làm hoàng hậu, thế vào chỗ của em gái mình. Đây là bi kịch éo le của hai công chúa Thuận Thiên - Chiêu Thánh của nhà Lý và hai anh em Trần Liễu - Trần Cảnh của nhà Trần. Đây cũng là đoạn đời sóng gió nhất của công chúa Thuận Thiên. Bụng đang mang thai con chồng nhưng bị ép trở thành vợ của em chồng, Thuận Thiên chỉ biết đau đớn câm lặng không chút phản kháng vì lợi ích của hoàng tộc.

 

Khi sống với Trần Liễu, bà đã sinh được một con trai là Trần Doãn. Sau khi lên ngôi hoàng hậu, bà sinh hoàng tử trưởng là Trần Quốc Khang. Về danh nghĩa, Quốc Khang là con vua Trần Thái Tông Trần Cảnh nhưng thực chất là con của An Sinh vương Trần Liễu. Sau này, Trần Quốc Khang trở thành một tướng giỏi của nhà Trần, được phong làm Vọng Giang Phiêu Kỵ Đô thượng tướng quân, cai quản vùng Diễn Châu. (Trích Website Phụ Nữ Việt Nam).

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe    

PHÁP ÂM #185

 

Điển thiên thay đổi chiếu rọi hành

Kết thúc hoa đăng chánh lộ minh thanh

Đổi khai thiên giải quang quyết nghĩa từ

Ngươn Tam lo liệu hỡi sự xong liêu

Rọi chiếu từ quang cầm [đàn] khai điệu

Lớp lớp lang lang Xích khai Vương

Vô vô thần phong kiến tạo mi đàn

Tam tam cửa thiện rõ phân nguồn

Nhiệt mạch khó chen thúc xoay cơ

THUYỀN LÁI ẩn tân toàn chiếu rọi

Ngự đài yên nhiên phúc dĩ hồi

Sáng sáng tạo năng KỲ BINH LÃNH THỐNG

MINH CƠ lộ thạnh thới hoa đăng

Ngươn Tam chơn cấp kỳ quang LỊNH

THIÊN đổi việc Ngươn Tam sáng sự KHÔNG

Vận vận mạch càn khôn kỳ dựng bố

Việc QUỐC nghi đài ngọc trân châu

San HÀ ý dĩ nguyên bổn thể

Môn HƯNG Sư sáng tinh hoa

Mùa Xuân thưởng lộ san hà ý

Kính kính NHIÊN ĐĂNG GIÁNG LÂM PHÀM

Từ bi THIÊN TỬ toàn bốn cửa

Nhân càn khôn chánh cơ bổ kỳ

Đàng đàng chi đáp chiếu xanh TÌNH ĐOẠN

PHÁP HUỆ MỞ năng phá âm thinh

Lai chào Tiên Bổn lượt tám phương tầm

Đôi vai gánh vác san hà sau

Nhiên duyên kỷ lộ phù toan lộ

Sấm cuộc cờ ngoan biến qui lai

Năng kỳ đô lập bàn hòa tấu

DI bổn DI lai thắng kỳ hoan

Nan nan đồ thán toàn khai bổ

Chi chí chào lai hướng tớ sanh.
Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM #186

 

CAO cao kiến GIÁO CHÁNH thần xứ bổ

KHÁCH quan cửu định án nguy đồ

Đại đại nhơn phước kỳ NGỌC ngộ

Tiếng Triều Ca khí phách oai nghi

QUỐC năng chi trải hồ khai mạch

Lộ kiếm ANH hào rạng trời Đông

Đúng LẠC HỒNG trường khang cúc [hiện rõ bên ngoài] đẩy

Lộn [đáo lại] tiếng Kỳ Ba đáo thơm đài.

 

[Anh = Thái Kim Anh, thế danh của Đức Chánh Giáo chi đạo Bửu Sơn Huỳnh Đạo trực thuộc Giáo Hội Thiên Trường.  Quốc = Hà Hưng Quốc, thế danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai trào tam.]

 

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #187

 

Ngọn bút sắt thần nay CHÁNH ĐẠO

Tiếng thẳng ngay nhường kính thạo không giành

Luôn hòa nhẫn phu tâm danh tánh

Nhịp một nhà lao khổ hạnh y già

Theo lời dạ diệu tiên kha

Giữ đồng một hạng lo xa mọi bề

Ai ơi đùm đỡ mà về

Lời CHA trọng kính bồ đề hưởng chung

Vinh hoa phú quý bỏ lung

Ngày nay dụng lối nghèo dùng lẫn nhau

Cơ hàn giúp đỡ cháo rau

Mấy lời Ta nói sang giàu bỏ trôi

Nấc thang bước tới phải dò

Nơi này hai nẻo phiền lo ngăn ngừa

Ghét ganh hờn giận tranh đua

Tính sao chọn nhánh lần đưa nơi này

Người này người nọ đua tay

Trò đời cơ báo tạo gây mẻ đường

Rõ ràng bổn đạo tranh cương

Không ra nề nếp nói cường đuổi tiêu

Trùng ngươn ai sáng câu văn

Xét này những đoạn Thầy răn Trò hiền

Cả tin đồ đệ quấy xiên

Vì họ ngày trước lỗi triền ra sao

Ai là sứ mạng đón chào

Ta đem đổi chiếu chép vào Bảo Tam

Căn lành ai nhẫn tại tâm

Tu theo Phật ý nhiêu năm giữ tròn

Chơn Tâm soi dạng tứ phương

Đạo thành tâm phát noi gương Bồ Đề

Nguồn căn trí tuệ thoát mê

Chốn trần mau rán trọn bề che thân

Hiện thời gặp phải rối rân

Chúng còn nổi gió gay go ba đào

Đây lời Ta nói dọn vào

Bỏ trôi nước chảy định cao Đạo Vàng.

 

Trông ai tuôn đượm lệ sa

Nổi buồn dấu cạn trầm kha lòng hiền

Bi ai trông đợi xa miền

Tình thương đoái tưởng tiên duyên Nam Đài

Sao mà rứt tuyệt tình mai

Kim trần thế diệu duyên hay mãn đò

Kỳ Ba kế hạ hồi phò

Thể tiên hòa nhịp thế thờ phi lai

Dung ngã tụ ngũ chẳng sai

Can trung nào nệ thẳng ngay xong làm

Hậu thế truyền độ đạo tâm

Tất lòng Ta nói cõi phàm hiện phi

Lượt ba chịu tiếng bát cô

Độc thì trị độc nam mô giá lành

Người ơi đạo quả đắc nhanh

Rõ thông lời dạy rán hành độ theo.

 

Bình minh lố ánh sắc khoe màu

Liệu năm ba cơ khiến chiều ngộ ca

Khuôn khổ khổ khuôn in đài phí phách

Tạo thế cờ tầng các rạng ngời

Chủ quan quan chủ sai lệch lẽ

Liệu cống minh khai chủ định đa

Khai nguyên kỳ tiếp đào minh tiếp

Phúng kỳ lai minh thúc thảo oai

Thân chưa chưa biết lòng nghĩ kỷ

Pháp ngôn từ kinh tử lẽ lời ngôn

Nay văn cẩn đời vô triết thánh

Tục chưa lai câu thừa bả ôi

Danh pháp xuôi ghe về môn tọa

Văn đời phát lộ tiền lai

Lỡ chân sau hụt phiền lo

Theo Thầy trước phải sức mò truyền y

Nấc thang con bước đúng kỳ

Này hỡi chọn đất tu trì giành riêng

Đạo lòng soi dịu chẳng phiền

Ngăn ngừa lời cáu lộ thiên xa lần

Việc làm khéo léo tạo nhân

Ai nào tâm đạo ban ân giáo truyền.

 

Thốt ra hai chữ người đời

Chớ nên tinh vội sau thời đổi thay

Đâu ngờ ai biết càng sai

Người ôi có trách nhẹ lây tan rồi

Đoạn trừ kẻ giọng lôi thôi

Càng gần càng nhiễm cuốn lôi lạc lầm

Lời ta chuyển ý để tâm

Con đường vạn sự vững tầm cho yên.

 

Lời dạy đường lành từ nhân thảo

Nghĩa đáp ơn ai tạo lối vào

Hồi tưởng nhớ ơn cao Thầy dạy

Mãn nguyện tròn thành quả đạo ca.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #188

 

Trung Nguyên lộ trở tài duyên lộ

Hội hiệp cầu phúc thẩm pháp văn cơ

Tiệc tầm nhiên sẵn kiếp căn

Bổn hòa lai phúc tại thế cờ

Chí quyết Đông HÀ di quan lộ

Thỏa ký đường tiên hỡi lai nhiên

Canh [Tí] ba chi bổn đạo cơ

Đường tiên vóc NGỌC lai thân HÀ

Trung lương QUỐC nghĩa tứ bề

SĨ DANH KỲ DỊ TRẦN NÊ TU HÀNH

MƯƠI NIÊN GIẢ ẨN ĐẠO THÀNH

MẤY LỜI TA NGỎ SƠN DANH KHAI RỒI

KỲ TÂM XA RỘNG KIẾP RỒI

DUYÊN THÊ TRỞ LẠI TÀI BỒI TRÒN ÂN

Chờ câu hội hiệp chung gần

Trên ban hạnh phúc xuống trần pháp danh

Tuyệt tầm duyên sắc kiếp căn

Thương ôi con trẻ hòa đăng một bài

Dù nghèo mãi tốt đừng sai

Rồng Tiên tại thế cờ bay sắc màu

Tiếp đường gìn đạo sòng nâu

Chung đường vui vẻ lành câu hòa đồng

Đường chi chí quyết đạo trong

Tránh xa tà dối lời không luận bàn

Đáp lời Ta dạy minh quang

Kiếp trần mau rán hòa xan đặng về.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #189

 

Mật gan giấy trắng truyền ra

Người ơi thế đó Pháp Hoa tức phàm

Chỉ dùng tài học chí tâm

Có câu bất toại sanh căm khí toàn

Không không động động linh quang

Phải soi cho biết tấm màng chỗ che

Thái Hư một chỗ đâu về

Người không Nhất Thể u mê biết tài

Chỉ mang chi phục oai kim sắc tử

Đoạn kiếp nhi lai phút kỳ quang

Toán lịnh thẩm phúc ngay kỳ trọn

Quang quán từ chi chiếu rải ban

Chứng tri con trẻ lòng thành

Thảo ân theo hạnh tiện đền ơn

Vượt lên tất cả không sờn

Đáp công CHA MẸ Đạo Chơn đủ đầy

Tịnh thường tâm đạo đó đây

Trên nhìn đàn trẻ hằng ngày lau thân

Lòng vàng cao cả chuyên cần

Cuộc đời tỏ rạng chánh phân cửa nhà

Đường đi nước bước tạo ra

Lo tròn di bổn cao qua vững yên

Khá khen cõi tục hữu duyên

Chờ chờ đợi đợi uyên tiên chóng về

Đức hiền gầy dựng chẳng nề

Cho đời tiết rạng Bồ Đề bóng trăng

Bóng vàng con chiếu rải ban

Đức từ rạng tỏ từ quang giáo truyền

Thiên Môn nguyên trăm trần miền

Bấy lâu tìm đất Môn Thiên nền chân

Phúc Thiên dữ kiến đài môn tỏa

Lịnh sắp THIÊN xoay thế Càn Khôn

Đáo đáo NHIÊN ĐĂNG Kỳ Ba lộn

Vinh phúc phường can phá triền ca

 

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #190

 

Dĩ dĩ Kỳ Ba CÀN [THIÊN] khai NHÂN TỬ

Phút PHONG THẦN LONG HOA chiêu an đoàn

Tiếng trống bon ngân tiền sách trại

Phong thúc thần uy nâng thẩm kỳ.

 

Bàn qua bày tỏ lý thông

Nghe lời Ta nói mắt trong biết đời

Cố chừ tâm lộn kề nơi

Xa đàng kẻ xấu phá chơi thấu dò

Khỏe thân phụng múa ba làng

Trở về kêu réo nhẹ nhàng chữ tu

Thưởng ban ai giỏi công phu

Hai tâm đạo đạo đền bù thảo ân

Dạy người Nhân Đạo Đạo Nhân

Không ngưng tiếng nói dạy lần chúng sanh

Lo chung lập đủ nghĩa lành

Vẹn toàn sắt đá đồng hành Đạo Tiên

Những phu nhì thiếp hóa duyên

Đưa đường sẵn có PHÁP THIÊN BỒ ĐỀ

Lây lây Thiên tạo non Tề

Nêu gương trọn đạo chẳng nề tấm thân

Kiếp mang lao khổ hồng trần

Cửa nhà thân giả tạm lần thôi tầng

Vườn xuân hoa đạo đỉnh phân

Phương tu dạy pháp rán tròn phàm tâm.

 

KIM kim lộ chiếu hồi năng lộ

Tháo nền QUỐC ĐẠO thịnh lục tăng nghi

Chiếu chiếu Thất Sơn non kỳ ân lộ

Khái khái thiện đào tỏa trùng lai

Sơn minh chi diệu chiếu rọi đàng

Lịnh phẩm can qua phúc tá vân đà

Hoa Liên Ngọc Bích đề khai dựng luật

Sáng suốt cơ hiền cửa LẠC LONG đà

Triều nghi bổn nguyện chuyển Đạo Ân Quân

Than đồ chí lai sắp cuộc cờ

Nan chi phúc kỳ quang đoạn lộ

Cổ cổ lai chim đạn dung đàng.

 

Tròn câu đạo lý ba thời

Trong tay nắm chặt PHÁP LỜI HUYỀN KHAI

Nghe lời ta nói tới đây

Nhọc nhằn chớ hoảng PHẬT Tây vào lòng

Quyết ra phép bí cội thông

Nghe qua không tiếc nhỏ ròng tu theo

Một que môn cả rán đèo

Cứu dân phương giáo dù nghèo thiện lương.

 

Núi Cấm chuyển hành Tây đó mọc

Đến giờ đúng khắc sàng sảy lọc

Con Rồng rõ tự Tiên Phật giới

KỊP KỲ THIÊN [TRỜI] XUỐNG khuyên mau học rành

Dốc núi cheo leo ô trược đó

Xác thân này bò tới lần dò

Mang theo nặng nhẹ lèo qua ải

Miệng khẽ cười rứt bỏ trống kho.

 

Nan tùng khởi đài kỳ cáo luận

Phận THIÊN kỳ nhơn đạo vô hình

Chấp chấp ngộ pháp đàn TIÊN lộ

Thiên địa chi quang phúc kỳ quang.

 

Rán tri mệnh lời Ta đã dạy

Bao nhiêu đạo pháp nhiều ngày nhẹ thân

Ai ơi rán nhẫn bao lần

Sự lành sớm biết tẩy trần thực hư

Mặc dầu lay đất chuyển từ

Rán mà thân nhẹ ngao du trở về

Trọn đời kiên chí say mê

Đạo vào muôn giấc lộn về lâm sơn.

 

Lời Ta kêu lớn tại trang gia

Khuyên ai khá nhớ thiện đà phải tu

Thời kỳ nạn tới giáng lu bù

Nói sao cho hết thân thù người ta

Không tu tai ách là kẻ ma

Kiếp người ta đâu thúi tha phải ràng

Biết thương mình cười việc rõ

Khuyên ai khá nhớ ngay đàng mà đi.


 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #191

 
Bát Chánh Tâm vi lắm nẻo Chân

Lòng lo hơi xúc QUI NHẤT THỐNG

Tứ đề gọi tiếng cầu luân chuyển

Tháng qua rồi mạnh động pha trong.

 

Phi phi THUYỀN PHÁP truyền sanh giáo

QUỐC trần đề kế Đạo tự vào

Tự tâm lay chuyển biết việc chầm

NHẤT THẾ ĐẠO đèn vi CHÁNH ĐẠO.

 

KIM nang hòa nghĩa hiệp tâm đồng

Noi theo dấu PHẬT đời thế thông

Đường về ĐẠI ĐẠO xuôi ngược gió

Vẫn vui tự tại ngoạn khắp nơi.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #192

 

BAO NĂM CHẲNG QUẢN [NGẠI] ĐẦU XANH

Biển sông cảnh đổi xanh quanh linh kỳ

Việc đời thế sự chung quy

Ai gìn ĐẠO LÝ kỳ thi tuyệt vời

Nay Thầy cũng rán hết lời

Cạn phân BÁU NGỌC ĐẠO THỜI tiên tri

Chờ trông thấu nẻo hồi quy

Đạo Cơ phân định tôn tri trong đời.

 

BAO ĐOẠN NGƯỢC THUYỀN tròn đáp

Ngược mình NUÔI CHÍ TRÒN QUA THỜI

Đáng kêu phổ biến đạo đời

Gương lành treo đúng người ơi nối đường

KIM QUANG SÁNG CHÓI KHẮP PHƯƠNG

Thời cơ phải hợp một trường lần qua

Ai ơi suy nghiệm cho ra

THÂN VÀNG hiện kiếm NGƯỜI mà độ dân

DẠY TRUYỀN ĐẠO CHÁNH nơi thân

Hội bình tỏ một vài lời ngâm ca

Tuy là tư vị CHÁNH [GIÁC] [PHẬT] ĐÀ

Lo bề tu niệm Ta Bà bốn phương

HỮU TÌNH mới rõ tấm lòng

Lo toan lời giải tiên phong tuồng này

Muôn trùng gió cuốn long mây

Ấn tiên phong hạ lịnh Thầy nay đàn.
 

[Hữu tình = không phải nói "người hữu tình" mà là nói Đấng Giác Hữu Tình tức các vị Bồ Tát.  Chỉ những vị này mới rõ tấm lòng của Đức Ngài.]

Chi giả bút tiền năng chi giả

Tháo luồng cơ thúc chặc tắc chôn cơ

Ký ký đôi câu phận đầu thu gọn

Lai lai chuyển sang phận tớ người đi

Kiềng thiền CHI MỆNH PHONG THẦN LINH MỆNH

Cẩn thận đạo nhơn đảnh duyên kỳ.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 991)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1448)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1176)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1348)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1418)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1341)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1533)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1957)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1628)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1860)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2614)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1996)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1725)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1438)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1551)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2946)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2244)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2512)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2778)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2719)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3216)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4258)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3673)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5595)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3733)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4144)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4024)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3583)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3470)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3687)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3632)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4009)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3874)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4546)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4402)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6402)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5672)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5309)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6001)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5670)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5747)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5328)
Pháp Âm 2020_39.