DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM MẬU TUẤT

24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 8317)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2018
Ngày 10 Tháng 5 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 



Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #166

 

Liên Hoa Xuân chiếu lần bài cổ

Lực ngát mùi bày tỏ dung hòa

Sư cự chống môn đồ CHIÊU ngộ giác

Hai chữ hành cam dạ pháp tròn câu

LỊNH CƠ TRỜI tư sầu không khổ

Dọn sẵn đường chẳng ngại mấy chi

Trời thiên địa ứng nương tầng khiếu [kêu] lộ

HAI CỘT ĐỒNG BẢNG GỐC CHIỀU SÂU

Hướng khương an đồ vuông tạng chỗ tú

Trống gọi tuồng hòa loãng THÁNH mùi

LÔI lôi chuyển THÍCH tròn kim tử

Vạn vạn đầu tứ tác tạo di

Chuyển chuyển khai thiên khâu chỉ tất hạ

HỘ PHÁP công đầu giác cố năng

Tâm khởi dạ THÁNH NHÂN NHÂN THÁNH

LỊNH TRỜI khai xác tục dạ đành

Nơi bôn chiếu LONG NGAI lầu ân cổ

Trùng trùng lai phước DIỆN THÁNH rèn

Chi chi nhứt tâm sầu lụy tâm sầu

Căn DI truyền đạt THÍCH bầu ân cờ xóa

Xa xa phương đất hảo ơn trả đền

Vương VƯƠNG LỘ lắm CƠ DIÊU tháo hạt

Tạo hóa năm châu vạn vạn nghi binh

Cuối tuồng QUỐC độ TRIỀU NGHI tái

Hiển hiện CHƠN NHƯ sắp thiêu thiên

Kiến hồi qua lộ TRỜI PHÀM khó lộ

Đạo đạo tâm nghi ứng lễ thâm

Phước đó dồi chi trao lòng lực khí

Sáng sáng CHÍ THIỆN THÔNG HUỆ phá vô minh

Thời thời vận chống nghiêng nghiêng ngại nhứt

LAM GIÀ chấn nghiệt chứng khai Đông

VÔ VI trần đất khách họ QUAN [VŨ] di

Truyền đạt tố ơn đền đúng diệu tứ

Hóa hóa duyên sầu vô tư dạ nhứt

Triều nghi ngũ phúc đai luân hồi

Vô hình tứ phướn kỳ Xuân đổi dốc

Hội chiến qua Khôn [Mậu] Kỷ [Hợi] lễ nam tồn

Uy uy nhi CHƠN ĐẠO khai đầu bích ngọa

Khán tỏa điền cơn phủ gió nghiêng

Lao lao phiêu dụng trì tam thố

Phúc chí hương lên tạo hóa duyên

Trì trì nhứt trí tịch màn cung thảo

Cảnh Ngươn Ba chi khí anh mi

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 167A

 

Suy lời xưa chuyển hóa cảm râu mài

Đặt khai câu nghĩa nhơn linh ý

Phủ thiếu CHIẾU HOÀNG thượng phẩm gội trau

Qui qui thi dạt về chung đến

Cuộc thế căn duyên ký năng diệu huyền

Kim [nay] HÀ đóng chúc HOÀNG bòn chảy tấu

Diệu diệu đón son mạch thói vô

HUỲNH KỲ bổn lộ đồ chơn khí giả

THIÊN MẠNG MẠNG THIÊN rồng lộn phá lâm nghi

Dựng DỰNG PHÁP MÔN đồ VÔ [VI] ĐẠO PHÁP

Lưỡng [Nghi] Tam Tài Khôn Càn tỉnh kiếp tu

Ý ý MỤC TÂM THIÊN đề thao tạo hóa

Độ phố duyên di chí truy tùng

Đa đa phương khổng [trống rỗng] chiều lai khổng [không] lộ

Chí thiện tâm nghi tháo phủ thế gian

KIẾP KIẾP TỈNH TU thời xưa phủ tủ

Mục mục minh đề nghĩa xạ PHÁP THIÊN lai

Thẳng thẳng tạo năng kỳ Diêu chào tất dạ

TỰ MẠCH SÁNG LÒNG lai hồi bổn xứ

Nhứt nhứt chu vi đoan kỳ tới di hạ

Giải giải RỪNG HỒNG rộng phá ĐẠO THIÊN

Tam Tài lữ ngõ dinh khuôn đạo hóa

Thượng thượng phẩm đề dụng ký đang

HUYỀN HUYỀN kim [nay] lộ hòa chí hiếu

CHUYỂN LUÂN ĐỒ TRẬN hoán y nhiên

BI KHÍ PHÁP THIÊN KHAI nhiều cơ tạo chữ

Thuận thuận đề linh nhục chúng đa phương

Quân quân tử chu kỳ màn tâm trí Phật

Lão dương trần chào tất chịu cam thân

Dung dung bế bế căn bình minh chiếu khiếu

Trải trải phẩm tòa di đổ diêu nhung

VÔ [VI] PHÁP, VÔ [VI] ĐẠO Thiên Nhân vì luật đạo

Càn Khôn Bát Quái phá trận đồ

Nhiên nhiên HUYỀN PHÁP linh cao lẽ

Kiếp lai phù công mã hạng nam

QUỐC nghi ứng tạ hoa đồ trổ lộ

Gẫm thế đời di bổn tam ngươn di

ĐÀI HỘI PHÁP trống hồi nghinh tiếp lai

Dựng PHONG THẦN Thiên chuyển đúng giờ

Nguyên nguyên trận nhịp khai bồng lỡ

Vở cuồng thơ Thiên Tướng đối khai văn

Nay ký tờ bạch nhựt ĐÀI MINH lộ

QUỐC QUỐC THIÊN cơ đáo sơn lâm tuồng

Tam tam cư dĩ thân đà sắp định

CHÚA THÁNH trùng lai thiện ý tình

SƠN MINH ngộ thượng thượng chung khai phủ

CHÚA THÁNH nương y buổi thấu đền khai

Nhân nhân đạo tuyệt huề linh thiện chí

Sắp cờ xưa chuyển hóa bạch nhựt thanh

Lộ lộ ĐÀI MINH Kỳ Bạch QUỐC ĐỘ

Lập QUỐC VƯƠNG tụ kiến TRỜI CAO

Diệu diệu trầm Tam Ngươn ĐÀI DỰNG HỘI.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 167B

 
Phong PHONG ĐÔ di khởi khắp nơi nơi

Bờ kia hội ý cuồng thơ thượng đối

Chưởng chưởng nhi khai đáo tiên sơ

MINH minh thiện phú di căn lộng

ĐẠO Đạo Nhân HÀ khai trận đồ cơ

THÔNG THẠO PHÁP ban khai CHÚA THÁNH

PHẨM NƯƠNG kỳ trổ HOA ĐÀ VƯƠNG Y

Bao nhiên đăng phổ diệu trầm hạng lục
Đích sang THU minh tọa cổ thượng DI

Khách kiếm phương xa điều tinh HOA trải

 

[Di Hoa = Di Hoa Kim Hải là một phong danh của Bát Nương Diêu Trì Cung.  Thu = Hóa thân vừa qua của Bát Nương có thế danh là Phạm Xuân Thu.]

 

Dạ dạ nghi hồ cơ đúng sắc thời

THIÊN CƠ phủ KHAI NGUYÊN trận khói

Lữ lữ phúc kỳ vở cuồng Thiên

Nhân nhân dụng ý ban rành Nghiêu Thuấn

Tạo cội nhành lực đẩy môn đài

DI nguyên phượng phi hồng tượng cõi

Chốn phàm gian hướng ĐẠO LIÊN HOA

Ngũ quan quan ngũ KỲ THƯỢNG TỔ

LẠC tâm nhiên chầu ý THIÊN ban

Tam Ngươn hạ ngũ quan đào tâm đạo

Phá gào xuyên thục lý triền nguyên

Duyên lai hội hiệp phẩm điền THÁNH ĐẠO

Tạo cuộc phùng trang chiến MẠNG THIÊN PHONG

Bốn phía khắp nơi tạo kiến lối bồng

Lịnh mấn khí Triều Ca lời thệ

THÁI NGỌC CHÂU MINH HƯƠNG đời mang trọn đạo

Mọi phần LIÊN CUNG NGỌC ĐỈNH ĐÀI THIÊN

Tạo tạo xứ mô HOA [KỲ] khai NGỌC [ĐẾ] định

Cuộc kiến [cuộc diện] kỳ nàn [kỳ này] phủ lọ gia nghi

 

[Chữ Anh bộ Ngọc có nghĩa là ngọc châu.  Do đó Thái + Ngọc Châu = Thái Anh.   Thái Kim Anh là thế danh của Đức Chưởng Thế Giáo Hội Thiên Trường kiêm Đức Chánh Giáo của Bửu Sơn Huỳnh Đạo trực thuộc Giáo Hội Thiên Trường.  Chữ Minh Hương ám chỉ Đức Chưởng Thế là người Việt gốc Hoa.  Cuộc kiến = cuộc diện. Kỳ nàn = kỳ này.  Phủ lọ gia nghi = nghi lễ trong gia tộc.]

 

Giác giác HỒNG THIÊN lĩnh [lãnh] ẤN LỊNH

PHÁP CĂN thệ tủa hương đoà [đà]quy bổn

Hoạt đề tam ngưỡng lộ QUỐC NGUYÊN

Nan nan nghiệp ký lai duyên phẩm

Tứ tứ TÒA TAM BỬU THÁNH NHÂN DUYÊN

THIÊN MẠNG MẠNG THIÊN lành ban HỒNG phúc thẩm

Tạo cội lành lực chuyển chí dẫn muôn khai

Đài sứ mạng đa phương trọng trách

Cõi cõi HỒNG khí phách tạo

Tích tích tụ dụng y trần tưởng đoạn

CỬU CỬU TÒA THÁNH ĐẠO CHUNG ĐÀI CUNG

Nhơn nhơn hỷ duyên tao phùng ÂN THÁNH THỔ

NGỌC NGỌC ĐÀI nhiên bổn hướng châu di

Phúc kiến HÀ du cầu CĂN HUỆ PHÁP

THƯỢNG THƯỢNG TÒA TAM THÁNH duyệt lý thêm

Chốn chốn phàm nghi đường cao biểu lộ

Nguyên nguyên PHẨM THÁNH diện TRƯỜNG THIÊN

Bổn bổn ẤN LINH thâu diệu hóa phẩm

Phận phận tạo đề hạ hạ ơn khai.

NGỌC LIÊN HOA ĐÀI đủ SẮC ẤN xanh đô

Thảo kiến NHƯ LAI tủa khắp trời

Truyền lưu gọn kiếp cung mực lý

Nan nan chi DIỆP PHÁP Đông kỳ

VÔ VI phẩm tú khán nghị đề.

 

[Hồng Thiên = Hồng Hoa Công Chúa = Cẩm Tú Tiên Tử = Tây Vương Mẫu là những phong danh của Nhị Nương Diêu Trì Cung.  Hóa thân hiện nay (kim thân) của bà là Đức Chưởng Thế Thái Kim Anh của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

 PHÁP ÂM 168

 

Ban lịnh gọi THÁNH TAM đời THIÊN HỘI

Khá CHÈO ĐÒ hồi điện sắp khai

Sâu duyên ngộ lý đời BÀN CỔ

Lịnh tới truyền lai kính sen đài

Quyết ÂU CƠ tuồng MẪU tích thới huyền

Tạo thiên y phúc thẩm mai cơ

Trang sử chốt hạnh Thiên lần gốc đạo

Lộ lộ cuồng quay ngã nghiêng đời

Tam TAM THÁNH gọi lịnh truyền độ

GIÁP mũ ĐỆ quy hồi tiễn Thiên

[Giáp Đệ = Tiến Sĩ trong hệ thống thi cử thời phong kiến.  Hàm ý chỉ vào Đức Ngài Hoàng Di Thiên, tên Hà Hưng Quốc, học vị Tiến Sĩ]

 

CỬU CỬU THƯỢNG khá di TAM GIÁO

Ngã ngã nghi đồng lịnh bút THIÊN

Tân tân hùng khai điệu an TRƯỜNG

Đúng cơ trời nan giải ra khơi

Hà HÀ nội ký nhiệm kỳ nguyệt QUỐC

ĐẠO PHÁP lành chung PHỦ PHONG LÔI

Chinh chinh ngũ chiến bước tới rồi

Trùng trùng biển sóng thuyền ngược xuôi

THIÊN THIÊN OAI THẦN đại mệnh kỳ tòa

CỬU CỬU NƯƠNG phong nghi trọn chánh phần

TAM THÁNH RA ĐỜI KHAI CƠ LẬU

Tri trí mau cơ xử chốn tiền

Ngọ Môn Thiên nghi chọn đúng lịnh

Nan nan chi thuyền tương giác ngắm kỳ

Phục chí pháp linh nguyện chung tâm

Lôi lôi chinh thường nghĩ gió thuận truyền

Dọn cho đời phút an xoay

Tin tin thới bình yên hướng tới

Vạn sử khai nhiên phước thới lai

ÂU CƠ dị kiến tuồng đồ khổ

THIÊN hỏi THÁNH TAM PHẬT cho HOÀNG

LỊNH truyền ý HUYỀN lịnh lực THIÊN

An an trường phố cơ đời Chiến QUỐC

Nhiên nhiên Đông dạ tố thần đao

Vun vút OAI THẦN dựng xứ nguyên vân

Tạo tạo điền chi tương tương lài

Thiền nan giải quy nguyên tích cũ

Nguyệt hoa đăng tinh pháp giữa trung tâm

Mai cơ đậu điều tốt di đài

Khá khá chèo đò sang quy hồi đó

Cổ cổ dĩ linh ngã THÁNH RA ĐỜI

Luận luận bàn cổ lịnh truyền ý lân

Khai khai điệu khánh an trường linh thới
Ngày trổ HOA THIÊN khắp Liên Đài

TAM THÁNH nhi đài tam QUI HỘI

Sửa sắc thay hình đỡ khó thay

Dĩ dĩ THIÊN HỘI rồng bay rỡn múa

Nghị nghị chọn Thiên Đài NƯƠNG NƯƠNG CỬU
Giáo xứ phong thiên kỳ nhiệm nối đời.

 

[Thánh Tam = Tam Thánh = vị Thánh của trào tam = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên Ngôi Hai trào tam.  Nương Nương Cửu = Cửu Nương Cửu Thiên Huyền Nữ, một trong 9 vị Tiên Nương của Diêu Trì Cung, còn có phong danh là Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung.]

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 169

 

An an PHẨM KIM CƠ MỘC thuộc

Hướng lưỡng đề liệu quả Hành Can

THỔ thổ lộ ra ĐUÔI CHÈO cuộc phán

Chào QUỐC chào CÔNG đúng nhiệm kỳ

[Hành Can = Ngũ Hành và Thiên Can.  Kim cơ = Cô Kim.  Mộc thuộc = tùy thuộc vào Mộc Công Nhân Thập. Khi mà Ông Quốc (Quốc Công) là ngôi Huỳnh Thổ Trung Ương lộ ra thì cô Kim "chèo đuôi" còn Ông Quốc thì "chèo mũi".  Cuộc phán = công cuộc đã được phán định như vậy.]

    

Nay môn NGỌ KHÁCH chi Hớn nước

QUAN [VŨ] TRƯƠNG [PHI] LƯU [BỊ] nghi lịnh hồi kỳ

Lộ LIÊN HOA SƠN minh lịnh thoát trần

Túc túc điển hầu tạo Thánh Thiên

Lọc tôi hiền phụ ứng tạ di

Phẩm Đài Liên kiến kiến nhiệm kỳ

NGŨ NGŨ NƯƠNG giáng hạ LIÊN SƠN

[Ngũ Nương Diêu Trì Cung = Liễu Hạnh Tiên Tử = Thánh Mẫu Liễu Hạnh = Chúa Ngọc]

 

Diệu diệu Năm Non phong ẩn hài

Thâm thẩm tràng quan Mộc Đông vân

THIÊN TỬ triều kiến KHÂM SAI lộ

Trị trị phong đăng cơ anh tài

TỬ THIÊN VƯƠNG thang [tiếng trống thùng] kỳ hạ thúc giục

Khai hồi trống chơn giả khúc tầm nghi

TAM THÁNH kim tiền HÀ nghi độ diệu

Lọc nghi cơ hội TRỜI đủ phiên quan

Hải hải sơn minh lộ kỳ khai sắc

Đợi thới lai hộ chiếu mái chèo

QUỐC chào binh đúng kỳ dưng kiếp

Môn môn NGỌ chí của Hớn cơ nguyên

QUAN [VŨ] nghi tuồng hội đại sứ thần

Nghi nghi TÀO [THÁO] THÁNH bậc TRỜI cơ

Chuyển chuyển huyền vi cơ xiết tận

Giáng giáng hạ điền phẩm ẤN LỊNH KHAI

Ấn hiệu DIÊU TRÌ tạ ban ngươn thế

Tế tế độ bi phẩm cơ đài

Kiến kiến TRIỀU NGHI OAI THẦN kiến

Liên Liên Sơn cơ quý khắp mạch tầng

Lộ lộ phúc TRỜI cơ NGÔI yên THÁNH

Lọc Kỳ Tam HUỲNH BỬU PHẬT TRỜI

Thậm phán nghi cơ Mộc hành Thổ

Liễu LIỄU [HẠNH] hướng đài lộ xác hài

Y y TAM GIÁO kỳ lân hội

Động động binh cơ QUỐC TÀO CÔNG
Quân trường TÀO THÁO đa phương phóng

Ải ải cuộc trần lộ triều ban

Oai oai phong độ điền ngòi phúc

Nhãn huệ linh chi tới giáp bờ

Tân tân giáp lộ non bằng sanh lộ

Gỡ câu văn TỪ THỊ [DI LẠC] giảm NGƯ

Cố trần nghi châu PHỦ năng kỳ

Then chốt mở TRIỀU NGHI ngôi sẵn

Hoa Liên ngữ Liên Đài lai ẤN

Lập QUỐC dâng CƠ CHÁNH ĐẠO KỲ

DI [LẠC] bổn tọa vạn năng THIÊN quyết độ

Dồi chủng tử THIÊN kinh điển hiểu thích nghi

Vạn năng năng vạn căn hành TÒA THÁNH GIÁO

Diện HỒNG [THIÊN] Toà [Thánh] thẳng tới khai bờ.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #170

  

Vâng lời giáng bút chân thành

TỔ THẦY ủng hộ điển lành một chương

Nam Bang rời rạc cảnh trường

Trên đời lắm việc đau thương tham tàn

Gian hung hiếp kẻ nghèo nàn

Lời răn quan hoạn tham tàn đảo gian

Tai chung chịu khổ khóc than

Bất công độc hiểm làm quan lĩnh đồi

Sao đành sát hại thảm thôi

Suy lần rối loạn rã rời mạng trôi

Dây oan nghiệp trái mạng Trời

Vay thời phải trả mấy hồi đâu sai

Làm ngang ở ngược tưởng hay

Trong đời dối trá mà bay khỏi Trời

Thử xem báo ứng luân hồi

Nhơn dân lần sạch trong đời còn ai

Nay sắp sửa đến gần cái chết

Thủ ý thân mỏi mệt làm sao

Lụy phiền buồn bã mòn hao

Xác thân như vậy đường nào để đi

Ai sai sót đều vì lầm lỗi

Bỏ xác hồn là bởi ngu đần

Tâm mê u tối suy rần

Buồn thay không biết thiệt chân lòng mình.

 

Phía [cực] Nam duyên hải xóm làng

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ chỉ đàng người đi

QUAN CÔNG THÁNH ĐẾ hộ trì

Điển quang chiếu diệu đường đi xa gần

Thuyền kia CHA MẸ đã phân

Đông Tây Nam Bắc xa gần đắn đo

Kêu cùng nghĩa sĩ đồng lo

Một màu sắc lịnh quyết phò cho xong

LỊNH CHA NGỌC ĐẾ BỆ RỒNG

GIÁNG PHÀM sắc lịnh quyết lòng tìm ra

Coi mà đăng tất bôn ba

Tích thiện phùng thiện cứu mà mới an

QUÂN HÀ danh tánh rõ ràng

Thiên thiên Thầy tớ gian nan nhẫn thành

Mây xanh chân bước lữ hành

Trên non CHỜ ĐỢI ĐẠO LÀNH KHAI MÔN

MẪU HOÀNG MẸ đứng Càn Khôn

Xoay vần chuyển hóa thiền môn rướt về

Chờ NGÀI mới thấy Bồ Đề

Đôi chừ [bây giờ] lâm tự mới về ngôi xưa.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #171

 

Di di HÀ phủ đà nghi phủ

Phúc phúc HUYỀN KHAI ĐẠO QUỐC KHAI

THIÊN THIÊN ĐẠO tố trần ngay bổn cỏ

Phúc kim [nay] HÀ qui năng diệu thấu ngay

THIÊN THIÊN TÔN khí CÀN lai phủ chí

Thế thế thâm từ ĐỘ BỐN MUÔN NIÊN

Thất thất động di lai phù thế sự

Quy quy bổ túc đề kháng nghi cơ.

 

THIÊN THIÊN ĐẠO dặm đường chơn lý

Thiện nhi tài đây chẳng khó gì

Đắp ĐẠO theo ĐỜI khuyên cải sửa

Trợ tức lữ hành đúng kịp kỳ.

 

Còn mấy chặng đường rán hỡi ôi

Dặm tràng mới chuyển nguyệt điểm còn

Cảnh đấy người đây ôi lắm đoạn

Đắp trợ cùng nhau hiệp đài non.

 

LÃO LÃO tại tứ thân đại không

Tám muôn bốn ngàn pháp trần hồng

Gọi thấp chuông thiền nên giọng gấp

Sự thế vui không tạo rối trong.

 

Niệm Phật tu hành ghi sáu chữ

Nhớ Nam Mô lục tự nào xa

Nằm ngồi trì LỤC [TỰ] DI ĐÀ

Chí công lo niệm thoát qua mọi điều

Trong cuộc sống còn nhiều tham vọng

Hãy mở tâm lẽ sống được an

Khổ đời tự tỉnh hồi quang

Mong rằng ai cũng sẵn sàng thứ dung.

 

Lão Lão phú Kỳ Tam công độ phú

Tán tán nghi đề phúc thẩm lao

DI phổ túc ĐÀ nan chi khả

Lai lai phúc lộ HÀ phẩm niên nghi.

 

Nan nan chi phổ tà nghi bổn bể.

 

Mất Đạo khổ lắm ai ơi

ĐẠO PHẬT phải quý người đời bỏ quên

Một thời nghèo khổ vẫn bền

Người tu phải ĐỊNH lập nền công phu

Đạo qua khổ ải ngục tù

Mọi bề trước cảnh rán tu trọn đời

Có duyên PHẬT PHÁP nay thời

Đổi thay thay đổi cho người là tu

NHẤT TÂM NIỆM PHẬT công phu

Chớ xen trần tục âm u không còn

Tu mình chớ trách phước mòn

Tu tâm làm chủ chẳng lòn vì ai

Thật chơn giác ngộ lấy TAI

NGÓ NGHE DIỆU PHÁP đêm nay nơi trần

PHẬT xưa lặng lẽ Đạo tầm

Lập thân cứu thế tinh tâm thạnh thời.

 

Nghi nghi đề phán lao ký quyết

Cũng ngôi Tiên lòng sánh biết bao

Ngự lục ký vàng nguyên độ quyết

Nang chí Bồng Lai tạo phúc hoàn

Minh minh báu cầu lai báo

Phúc kỳ đề nghi lượng phúc nan

Du du thiên cảnh đáo Bồng Lai

Dĩ HÀ liên tọa PHÁP KHÔNG đà

Bất tư ẩn tạo duyên ĐẠO LÝ

KIỀN KHAI nghĩ xuất việc chẳng chừa

Phi phi vận phải trần ai dạo

Đạo chiến Nam Sơn cảnh lao xao

NGỌC sáng muôn năm soi bóng cổ

LÀNH thay cảnh đấy nước còn cao.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 964)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1443)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1173)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1412)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1333)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1527)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1954)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1859)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2611)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1993)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1505)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1528)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2941)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2509)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2773)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2711)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4256)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5594)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3630)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3872)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4544)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4492)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4387)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4753)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5671)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5307)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5334)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5668)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5746)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_39.