THÁNH KINH DÂNG LỄ - HẰNG NGÀY & NHỮNG NGÀY ĐẠI LỄ

03 Tháng Sáu 202112:00 SA(Xem: 19332)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

THÁNH KINH

DÂNG LỄ &

GIÁO QUY

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

 

  V3. 2021

 

 

 

 

 

KINH NHẬT TỤNG

 

 

Ngoại trừ những bài có ghi chú xuất xứ, phần còn lại do chính Đức Ngài Hoàng Di Thiên chấp bút ban Kinh Thỉnh Chư Thiên Tôn Giáng Đàn vào Ngày Lễ Đoan Ngọ Năm Đinh Dậu 2018. 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. KHAI KINH

 

(Tụng)

Thiên Khai Huỳnh Đạo Kỳ Ba

Vô Vi phổ hiện Liên Tòa Từ Bi

Lập Trường Thiên Hội Giáo kỳ

Hiệp Hoa Long Đại Hội thi Tiên Rồng

Phật, Tiên, Thánh Giáo cộng đồng

Khai hình Đại Đạo Huyền Không cứu đời

Hoằng truyền Thiên Đạo muôn nơi

Dẫn Ngươn Thánh Đức, xây Đời Tân Dân

Niệm Di Đà Phật xa gần

Quốc gia Di Lạc hữu phần Nam Bang

Đài Cao Thượng Phụ Thiên Càn

Phật Thầy, Phật Tổ, Mẫu Hoàng đại bi

Nguyện cầu Thiên Thượng chứng tri

Lòng thành con trẻ hành y đạo mầu. o

 

4. TÁN THÁN HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ

 

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Chúa Hoàng Thiên

Chí Linh, chí Thánh, chí Diệu Huyền

Chí Thượng, chí Tôn, chí Từ Phụ

Chí Bi, chí Giác, chí Phật Tiên

Thống ngự vạn vật Công Hóa Tạo

Tịnh dục quần sinh Đức Hạo Nhiên

Dương hạ kỳ ba khai Hoa Hội

Ân oai Cha rưới khắp trần miền.

 

Nam Mô Huyền Thiên Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

5. TÁN THÁN KIM MẪU DIÊU TRÌ

 

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Mẹ Càn Khôn

Chưởng Tạo Hóa Thiên quản Đại Hồn

Diêu Trì Kim Mẫu ngôi chí Thánh

Chí Linh, chí Tịnh, chí Thượng Tôn

Chí Bi, chí Giác, chí Từ Mẫu

Trưởng dưỡng huyền vi, mở Thiên Môn

Con tạ ơn sâu Mẹ Vô Cực

Vớt hàng linh tử cơ bảo tồn.

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu

Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

6. TÁN THÁN CHƯ KHAI GIÁO ĐẠO TỔ

 

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Thiên Nhân Sư

Giữa chốn trần lao hóa biển từ

Thị hiện thế gian bày Chơn Đạo

Thương đàn con dại chỉ kinh thư

Ngôn từ không đủ câu xưng tán

Thiệt hành mới biết vị chơn như

Pháp Ấn từ đây xin nắm chắc

Liên tòa vô ngại giữa sông hư.

 

Nam Mô Chư Khai Giáo Đạo Tổ Khai Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

7. TÁN THÁN LONG HOA GIÁO CHỦ

 

(Tụng)

Đê đầu đảnh lễ Đấng Từ Ân

Thương cõi nhân gian mới đoái trần

Đương quyền Giáo Chủ Long Hoa Hội

Lệnh mở trường thi tuyển Phong Vân

Con nguyện theo chân rèn pháp hạnh

Vào ra trần lụy với Thiên Nhân

Tay ôm bá tánh gìn Chơn Đạo

Tay chuyển kinh luân hiệp thế tân.

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

8. DÂNG NƯỚC

 

(Xướng)

Nước trắng ba chung dâng lễ đầu

Xin chứng lòng son cảm Đạo mầu

Tam độc chẳng tồn trong vị lạt

Ma ha nước thánh giải nghiệp sâu. o

 

9. DÂNG RƯỢU

 

(Xướng)

Rượu trắng ba chung dâng lễ nhì

Xin chứng lòng son ứng huyền vi

Sắc không không sắc hòa men đắng

Ma ha rượu thánh ngộ Đại Bi. o

 

10. DÂNG HOA

 

(Xướng)

Hoa trắng ba nhành dâng lễ sau

Xin chứng lòng son tưởng Đài Cao

Chơn Như hoát hiện trong hương nhạt

Ma ha sen thánh xuất trần lao. o

 

11. TÁN THÁN TAM GIÁO

[Thiên Thượng ban kinh ngày Mùng 3 Tết Năm Mậu Tuất 2018]

 

(Tụng)

Kỳ xuống tại Đức Ông Thái Thượng

Chỉ rành rành chơn dưỡng quần sanh

Thánh Hoàng thống ngự cao anh

Thăng truyền xuống chỉ phước lành gắng ghi

Trong ba nhánh không thị thị sắc

Càn cao minh hậu Lạc nghiêm tôn

Vô vô thượng chí Càn Khôn

Hư hư gắng gắng Chí Tôn ngưỡng kỳ

Thượng Cung điển phổ chí tất bổn

Trụ trụ ư nhất đốn vô tuyên

Đông Tây Nam Bắc hằng truyền

Tất dạng hằng biến nhất tiêu chi điền

Chí chí chung mạch kiến hảo kiếp

Cửu Cửu Hoàng tiệp tiệp nhơn khai

Khai khai bổn dĩ cung giai

Minh Minh Chiếu vốn hóa khai chung trường. o

 

12. TÁN THÁN THIÊN ĐẠO

 

(Tụng)

Thiên Đạo vốn Từ Bi là gốc

Là chuẩn thằng cứu độ sanh linh

Không có TỪ chẳng có Chơn Kinh

Không có BI chẳng thành Chánh Giáo

Con đê đầu cung nghinh Thiên Đạo

Con đê đầu đảnh lễ Từ Bi. o

 

13. DÂNG NGŨ NGUYỆN

 

(Niệm)
Một, nguyện cầu nhân sanh trở gót

Hai, nguyện cầu tu học bá gia

Ba, nguyện cầu Thiên Đạo truyền xa

Bốn, nguyện cầu thế giới một nhà

Năm, nguyện cầu chúng sanh tiến hóa. o

 

14. SÁM HỐI

[Phật Thầy Tây An ban kinh vào ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu]

 

(Tụng)

Choàng y lạy Phật, Cửu Huyền

Thứ tha con trẻ trần miền mà thương

Bấy lâu tạo nghiệp trần đường

Cầu xin chư Phật mười phương hải hà

Cửu Huyền Thất Tổ Ông Bà

Ngày nay con cháu thiết tha lòng thành

Hai thời quỳ lạy tu hành

Giải đi nghiệp chướng tâm thanh dựa kề.

 

Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật. ooo

 

15. GIẢI CĂN NGHIỆP ĐÀ RA NI

[Quán Thế Âm Bồ Tát ban kinh ngày 23 tháng 11 năm Mậu Tuất]

 

(Tụng)

Trải tâm rộng sớm trưa chiều tối

Diệt sân si lời nói hiền tu

Trần gian cõi tạm diệm phù

Tháng ngày ảm đạm âm u đời mình

Ráng tu luyện thân mình Phật xóa

Mọi kiếp nàn dung hóa rạng danh

Phật lòng tu luyện thiện lành

Từ bi bác ái mà danh thơm đời

Đơm ý hạnh hoa rơi đà trổ

Tránh nắng mưa bi khổ đắng cay

Quyết tâm chẳng tiếc thân này

Nhất tu đức hạnh thân này bao nhiêu

Mang ánh đạo danh nêu đùm bọc

Dụng cứu người tu học quên thân

Giải căn giải nghiệp san bằng

Ánh hoằng pháp diệu trần gian nhiệm mầu

Ra Đà Ra Ma Ha Da Đế

A Bà Lô Hê Ra Bồ Đề

Dà Ra Mạ Phạt Xá Xâm Phạt

Lưu Ma Ra Tất Rị Xa Mê

Bà Lô Hê Lô Yết Da Đế

Phạt Ma Ra Thất Na Y Hi

Hô Lô Hế Rị Tất Ra Rị

A Rị Da Dá Ra Lô Hê

Ra Xá Lợi Ta Ra Ta Ra

Đa Ra Dạ Đa A Rị Da

Ta Bà A Sắc Ni Ra Na

Di Đế Dạ Tô Rô Dạ Da

Tiếp thâu phát thệ pháp tâm

Độ cho con dại đừng lầm quỷ ma

Đò đưa cứu khổ hải hà

Rước người lương thiện thoát qua tai nàn

Bốn phương tám hướng hào quang

Tình thương Mẹ rải rành an tu hành.

 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn

Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo
 

16. GIÁC NGỘ PHÁP TÂM ĐÀ RA NI

[Quán Thế Âm Bồ Tát ban kinh ngày 23 tháng 11 năm Mậu Tuất]

 

(Tụng)

Lối về giác ngộ tâm đơm

Thuyền rồng đưa rước qua sông kiếp sầu

Liên tu hòa quyện khúc cầu

Nguồn sen báu mọc muôn màu tỏa hương

Si Đa Ra Đà Ra Dị Mễ

Tất Đạt Đa Ma Ha Cha Đế

Đồ Lô Da Xá Bệ Ma Ra

Di Đế Rị Na Ra Yết Đố

Đồ Bạt Na Ra Hí Rị Ra

Đô Lô Đô Lô Rị Yết Dà

Phát Dạ Da Đa Da Mê Ha

Tất Chí Rị Đa Ra Ra Dà.

 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn

Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo
 

17. ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI 

[Huyền Thiên Thượng Đế ban kinh ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Hợi]

 

(Tụng)

Tâm Bi Chú Tát Bà Da Đế

Đại từ bi Tát Để Tát Hê

Bi niệm bi từ hòa vui tánh

Đại từ đại bi Bồ Tát đề

Bình an hạnh phúc Bồ Tát hộ

Mọi việc nặng nhẹ Bồ Tát lo

Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề

Năng mục năng trừ Tất Ra Hô

Xua tan nóng giận tâm bi đại

Cao thượng gieo từ một bước hay

Dịu dàng nhân ái đầy sức mạnh

Tâm vô “vô hữu” độ nhứt giai

Tất Đa Tất Đa Ha Tất Đa

Tất Ra Tất Đà Tất Đà Da

Dạ Kiết Dạ Kiết Ra Ha Tất

Mạ Mạ Phạt Ma Rá Giá Ra

Giá Da Giá Ra Ma Phạ Ra

Rị Rị Rô Rô Phạt Ma Ha

Tát Dạ Tát Dạ Ri Ra Dạ

Đát Thiệt Đát Tha Di Dạ Đa

Mế Mế Phạ Phạ Di Ha Rị

Thất Na Thất Na A Ra Di

Bồ Đà Bồ Đà Ha Đế Dà

Tất Rị Tất Rị Tất Đà Ri.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

18. ĐẠI BÁT NHÃ ĐÀ RA NI 

[Huyền Thiên Thượng Đế ban kinh ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Hợi]

 

(Tụng)

Ba La Mật Đa Tâm Kinh Đại

Vô đẳng vô chú trừ khổ thay

Vô sắc vô thần vô nhãn giới

Ba La Mật Đa bất sắc giai

Nam Mô Ra Da Di Ra Dạ

Cận Trì Bàn Già Ra Dạ Da

Ta Bà Ma Ha Ta Dà Dạ

Yết Ra Ra Dạ Ta Bà Da.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

19. LỤC ĐẠI BA LA MẬT ĐÀ RA NI 

[Huyền Thiên Thượng Đế ban kinh ngày 4 tháng 2 năm Kỷ Hợi]

 

(Tụng)

Ai tu đặng pháp này nên nhớ

Ba La Mật Đa thiện chí chờ

Vì nghe Ta nói mà cung kính

Cầu Pháp Ta hoằng được đến bờ

Điển trụ nói Pháp Bất Thối Chuyển

Bốn mươi tám báu hàng Trời Thiên

Thiện Nam Tín Nữ nghe diệu Pháp

Hoa sen sanh hóa bước lên liền

Lời nói diễn nghĩa sâu vi diệu

Ai năng tin tấn tu thảy đều

Sáu Pháp Ba La Mật lớn này

Nay hội tụ tạng pháp Ta kêu

Giới bực học đủ hạnh Bồ Tát

Ta nói Pháp này tiếng Lời Pháp

Sa Di Đà Ra Tất Na Đa

Chiên Đà La Ha Ta Đát Đa

Ba La Mật Đa Bát Đẳng Mế

Nhập Phạ Ra Nhập Phạ Ra Đa

Ta Na Chi Tạ Xi Ta Na

Trù Tung Ta Đàn Bế Diếc Ta Đà

Lời dạy này thuyết giảng giải thoát

Bỏ sân si sống hạnh Bồ Tát

Hãy đảnh lễ Chánh Pháp ngày nay

Đoạn tận diệt không tạo ác lai

Chơn hạnh phúc mọi loài hạnh phúc

Đảnh lễ Phật nơi đây oai lực

Giữa hư không Đại Bực Thế Tôn

Thân kiến Phật khéo y thực lòng

Thề trọn đạo một lòng cầu Phật.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

20. BÀI NGUYỆN TRỊ BỆNH

[Diêu Trì Kim Mẫu ban kinh ngày 15 tháng 3 năm Canh Tí]

 

(Niệm)

Nguyện thế giới một câu một kệ

Xa lìa các khổ lánh chốn mê

Định phục thối chuyển bao nhiêu tội

Tiêu tan bệnh lành trổ Bồ Đề

Ngày đêm tự mình nương Pháp Trụ

Tiêu trừ tiêu trừ chuyển Lòng Từ

Xin nguyện Từ Bi ròng Tu Tập

Giải thoát giải thoát thọ Dược Sư

Rửa sạch lòng trần xin giải kết

Tiêu tai dịch nạn đều giải hết

Một câu tiêu tai dược tâm mãn

Không uế nhiễm đời giải vạn hết.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

21. CHÚ THỈNH THỦY DIỆU

[Diêu Trì Kim Mẫu ban chú ngày 15 tháng 3 năm Canh Tí]

 

(Niệm)

Tịnh lạc tịnh lạc tịnh thủy diệu

Án Án Mê Mê Đế Tam Miệu

Bệ Sác Thệ Bệ Sác Thệ Xã

Tam Một Yết Đế Nẫm Tam Miệu

Án Ma Bát Di Tát Rị Tích

Ta Nạp Tạ Ra Hát Bệ Sác

Tam Miệu Tam Đà Di Ra Dã

Ma Ha Lô Kiết Độ Ra Tát

Đát Tha Đát Tha Yết Ra Da

Sác Xã Sác Xã Đê Có Ra

Hắc Đế Xác Thệ Đặt Ta Đạt

Tất Rị Tất Rị Đô Đặt Ba.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

 22. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

HẾT

 

  

 

 

 

KINH THỈNH

CHƯ THIÊN TÔN

GIÁNG ĐÀN

 

 

Ngoại trừ những bài có ghi chú xuất xứ, phần còn lại do chính Đức Ngài Hoàng Di Thiên chấp bút ban Kinh Thỉnh Chư Thiên Tôn Giáng Đàn vào Ngày Lễ Đoan Ngọ Năm Đinh Dậu 2018.

 

Chú Ý: Lễ thỉnh chư Thiên Tôn giáng đàn chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn tất nghi thức Đại Lễ.

 

 

1. ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT

 [Bát Nương ban kinh ngày 24 tháng 2 năm Đinh Dậu]

 

(Xướng)

Đê đầu đảnh lễ mười phương chư Phật

Án, ngự Tam Thiên

 Chuyển pháp luân cứu tế muôn loài

Diệu pháp âm vang rền muôn cõi nước

Đượm thắm nhuần vạn loại sinh linh

Hóa chuyển muôn phương ngộ nhập pháp truyền

Đường chánh giác đón chào chơn hiền tử. o

 

(Niệm)

Um, Pa Ra Da Tha, A Hô Li Da.

Ra Ra Ra Ra, Di Hoa Ra Da.

Qua Ra Hô Lô, Ma Ra Ha Da,

Di Hoa Ra Da Di Um.

Đô Ra Xa, Đô Ra Xa.

Xit Xa Ra, Hoa Di Xa Ra.

Hô Li, Hô Li, Ra Da Xa, Ta Ra Hoa Di Xa Ta.

Um, Ra Da, Hô Li Da, Hô Li Da. o

 

2. TRẤN ĐÀN

[Tây Thiên Chuẩn Đề ban chú ngày 27 tháng 11 năm 2018]

 

(Niệm)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

3. CUNG THỈNH ĐIỂN LINH

 

(Xướng)

Trước Cửu Trùng chư sinh nghiêm tịnh

Hầu lễ đàn tiếp điển huyền linh. o

(Xướng)

Trước đàn Huyền Tử hiển chơn minh

Thân lặng Tâm không Ý chẳng sinh

Phiêu phiêu hốt hốt Thần thanh nhẹ

Diệu huyền Ngôn xuất tự điển linh. o

  

(Tụng)

Khẩn cầu Thượng Phụ ban kinh

Lôi Âm, Bạch Ngọc họa hình thế gian

Khẩn Cầu Phật Mẫu Kim Loan

Lời vàng dạy trẻ dẫn đàng hồi quy

Khẩn cầu Tam Giáo huyền vi

Khai minh nhân loại hiển uy Thượng Tòa

Khẩn cầu Bát Đại Tiên gia

Ngự đàn độ chúng về nhà Từ Bi

Bát Môn Đồ Trận ly kỳ

Huyền Không Đại Đạo Vô Vi hiện tiền

Thiên Trường Giáo hội Hoa Liên

Huỳnh Khai Thiên Đạo liên thuyền Hoa Long

Khẩn cầu Tổ Phụ Lạc Hồng

Âu Cơ Tổ Mẫu khai dòng Hùng Vương

Giáng đàn chỉ dẫn phong cương

Qui chơn thanh tịnh hành thường Tứ Ân

Độ cho hậu duệ xa gần

Bảo Thiên, bảo Quốc, bảo Dân, qui Trào

Khẩn cầu Thầy, Tổ đài cao

Chư sinh cung thỉnh xin mau ngự đàn.

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

4. TẠ ƠN GIÁNG ĐÀN

 

(Tụng)

Tạ ơn Thượng Phụ đại bi

Tạ ơn Kim Mẫu Diêu Trì Từ Tôn

Tạ ơn Thầy, Tổ khai môn

Tạ ơn Giáo Tổ Thiên Tôn giáng đàn

Ban cho tiếng ngọc lời vàng

Giúp cho linh tử biết đàng hồi hương

Tạ ơn Hộ Pháp, Thiên Vương

Trấn yêu tà mị giáo trường đàn trung

Bảo Thiên, bảo hộ Cửu Trùng

Tạ ơn Quốc Tổ Vua Hùng Lạc Long

Âu Cơ Quốc Mẫu khai dòng

Nhà Nam có được Tiên Rồng thánh minh

Lòng thành tất cả môn sinh

Đê đầu đưa tiễn điển linh qui hồi.

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

 


HẾT

 

 

 

 

 

 

 

KINH TỌA THIỀN

 

 

 

 

Huyền Không Thiên Thượng, Bộ Lễ, ban kinh ngày 26.09.2020 (ngày 10 tháng 8 năm Canh Tí). Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tiếp điển chấp bút tại đạo tràng St. Louis, Hoa Kỳ.

 

 

THIỀN THIÊN ĐẠO

 

(Niệm)

Xuất thế gian phi tướng Đạo thành

THIỀN tâm diệu pháp Vô Vi sanh

THIÊN quang nhập thủy Bồ Đề sáng

ĐẠO thượng Minh Châu Bát Nhã hành

Bửu ngọc linh thoàn nguyên ngã cảnh

Đài thành đóng chặt xóa thanh danh

Tâm sanh anh túc hoa châu đảnh

Đạo cảnh thiên nhiên hữu kiếp lành.

 

Nhành hoa Dương Liễu Bồ Đà

Tâm sạch vạn pháp tướng ra bên ngoài

Thế gian thực tỉnh hồng mai

Tiêu diêu tịch tịnh Thiên Đài thoát mê

Bồ Đà liễu hóa chi đề

Câu li hải hội Tận Quê Tâm mình

Liên châu Giới Định Tuệ minh

Hoa sen thị giải âm thinh sắc hình

Trí sáng trong đoạn nguyện sinh

Gia đàng nội ngoại vô hình quang âm

Hồ châu sáng dạ Thiên Đàng

Hồng minh tịch tịnh phá tan lửa trần.

 

Bồ Đề Dạ Bồ Đà Tát Đỏa

Hóa linh quang thượng hạ thiện căn

Vô vi chư nậu căn thoàn

Đò Thiên Bát Nhã chở đoàn huệ linh

Cao lý Đạo chánh tâm diệu pháp

Hoán âm dương bá nạp tướng đời

Thường hằng sóng khởi muôn nơi

Đoạn trừ tận diệt tâm khơi hữu hình

 

Vô Vi Nội Cảnh mấy ai thông

Chí sáng lung linh diệt lửa lòng

Đại Tát ẩn mình chờ giải phóng

Như như chơn thể tánh Thiên Đồng.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

CẦU NGUYỆN ĐỨC QUAN ÂM NAM HẢI

PHỔ ĐÀ SƠN PHẬT GIA HỘ

[Đức Quan Âm Nam Hảỉ ban kinh ngày 4.10.2020]

 

(Niệm)

Võ trụ định phân điển khổng quan 
Âm thanh ánh sáng vượt thời gian
Nam Thiên giao hưởng càn khôn bản
Hải Hội Liên Hoa thất đại hoàn
Phổ hoá lượng từ hoà nội tạng
Đà hàm tam muội thẩm kim cang
Sơn Liên nhật nguyệt tâm không loạn
Phật Đạo như như thể vạn an.

 

Nam Mô Quan Âm Nam Hải Phổ Đà Sơn Phật Từ Bi Gia Hộ. ooo

 

CHÚ HỘ THÂN

[Đức Tây Thiên Chuẩn Đề Cổ Phật ban chú ngày 23.11.2028]

 

Ta Ra Ri Ra Ta Ra

Tu Ri Rị Ra Ta Ra

Da Da Di Dị Da Da

Dị Di Da Da Di Dị Da

 

Nam Mô Tây Thiên Chuẩn Đề Cổ Phật Từ Bi Gia Độ. ooo

 

 

 

 

 

 

 

KINH DÂNG LỄ

CHƯ THIÊN TÔN

 

 

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh ngày 4.10.2020 (ngày 18 táng 8 năm Canh Tí) và ngày 18.11.2020 (ngày 4 tháng 10 năm Canh tí).  Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tiếp điển chấp bút tại đạo tràng Saint Louis.

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Niệm)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o


3. KHAI KINH


(Tụng)
Thiên thủ đồng nguyên Phật Thánh Tiên

Đạo Thiền hoán hiện tọa Nam Thiên

Hóa sanh chuyển kiếp Thiên Nhơn Địa

Duyên pháp đạo chơn tánh bổn thiền

Hồi cảnh sắc trần về thất đại

Giải tâm trần thế hóa tâm Thiên

Thoát bờ lục đạo luân hồi biển

Căn nghiệp tự nhiên giải phóng liền. o

 

4. KINH DÂNG ĐĂNG HƯƠNG


(Tụng)
Không gian giới định tuệ kỳ hương

Vô ngại thời gian sóng điện trường

Bát nhã âm quang thường tịch tướng

Càn khôn vốn vậy thể âm dương

Đăng tâm thắp sáng hào quang thượng

Giác ngộ tâm không cảnh liễu thường

Bửu Pháp linh thông hoà thất tượng

Châu Thiên hoàn thể tánh chơn lương. o

 

5. KINH DÂNG HOA QUẢ


(Tụng)
Thiên loài thảo dược quả cùng hoa

Lễ kính dâng lên Bửu Ngọc Tòa

Pháp thế hữu hình Sinh, Định, Hóa

Chơn như vô tướng tịch thiên hoa

Hồng quang linh bửu Cao Đài hảo

Điển chiếu cửu quan thất đại hòa

Quả chín hoa thơm hương thượng đạo

Tâm thiền tam cõi Mẹ và Cha. o

 

6. KINH DÂNG CHÈ BÁT BỬU

 

(Tụng)

Bát bửu chè thơm kính Mẫu Thầy

Cầu nguyền bá tánh vạn an thay

Tâm thanh thành kỉnh đất trời thấy

Khẩu bạch khải ngôn Thiên Phật hay

Bái vọng nguyện cầu nơi thất đại

Đê đầu tâm điển khắp Đông Tây

Nam mô Phật Mẫu Phật Thầy hiện

Phước lộc đức tài chuyển đến tay. o

 

7. KINH DÂNG BẠCH THỦY


(Tụng)
Bạch thủy khiết tinh nhựt nguyệt sinh

Tâm chơn chánh đạo ba công trình

Thân hòa võ trụ theo luật định

Thể điển khôn càn hóa vạn linh

Thế pháp đạo nhơn tan khỏi bịnh

Gian nan muôn loại thái an bình

Càn khôn phổ chuyển chung tâm tịnh

Bạch Ngọc cam lồ cứu chúng sinh. o

 

8. KINH DÂNG TRÀ


(Tụng)
Thẩm thấu lòng son đức hải còn

Tâm thời trà đạo biển trời non

Thanh tươi trí sáng lòng chơn chọn

Cúc trúc tùng mai lễ nghĩa tròn

Thọ dụng sen trà tâm thánh đạo

Ơn lành phục nguyện đạo trà ngon

Thiên hoa hóa thế nhơn hiền đón

Đạo tánh tâm nhu lễ thánh còn. o

 

9. KINH DÂNG RƯỢU BỒ ĐÀO


(Tụng)
Bồ đào rượu lễ Thánh Thần Tiên

Mỹ vị lưu li trác ngọc truyền

Sắc thắm hương thiền tâm định thiện

Nồng nàn thể vị tánh cần chuyên

Tiêu dao phẩm cảnh thiên nhân địa

Ngự đáo dương trần thọ cảnh tiên

Đại chúng thành tâm đồng kính tửu

Tam miền vô hữu vạn trùng thiên. o

10. KINH TÂM NHÃN


(Tụng)
Tánh ngã vô vi tự tướng đầu

Thân hoà võ trụ đạo thiền câu

Kim long sư mã nê hoàn thấu

Ngọc phụng qui lân bát nhã chầu

Mắt thấy Lam Kiều tiên cảnh hậu

Tâm nhìn chơn pháp dạ minh châu

Thiên nhiên tự tánh khai tâm khẩu

Thượng ngoạn thông linh thất đại cầu. o


11. KINH THIÊN ĐẠO VÔ VI


(Tụng)
Cảnh vạn biến VÔ VI THIỀN ĐIỂN

ĐẠO HOÀNG THIÊN hoán chuyển đổi trần

Thời kỳ khoa học sóng tần

Lý văn ngôn ngữ chưa phân rõ ràng

Ai tu pháp tu mờ tu sáng

Được hay không phỉ báng lẫn nhau!

Đạo Thiền NHẬT NGUYỆT ĐÀI CAO

Tâm thiền giác ngộ Thiên Bào được chưa?

Nhiều pháp tu nhiều tầng chọn lựa

Một pháp hành Thiên tựa Vô Vi

Đặng sao mỗi pháp mỗi kỳ

Bửu Sơn Huỳnh Đạo Vô Vi hữu hình

Thiên Canh Tí lịnh Thiên Đình

Hiền nhơn tịch tịnh âm thinh sắc hình

Long sư mã Bồ Đà Di hóa

Giáo Pháp Thiền phổ họa minh châu

THIÊN TÔN NGỌC THƯỢNG dòng châu

Xuất hành Đạo Pháp nhiệm mầu càn khôn

Tâm phục hiện bổn môn tại thể

TỰ NHIÊN THIỀN PHÁP thế chơn như

Nhìn xem cảnh sắc Đại Từ

Đại Bi như vậy như như vạn loài.

Trí huệ sáng hòa đồng tâm cảnh

Đạo với Đời nhứt cảnh vô biên

Niên niên hạnh điển vĩnh miền

VÔ VI THIỀN PHÁP THẦY BIÊN MÂY RỒNG. o

 

12. CHÁNH KINH


[Dâng lễ các vị nào thì đọc kinh của các vị đó.]

KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG

[Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung ban kinh ngày 24 tháng 9 năm 2020]

 

(Tụng)

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

NHỨT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG thế danh

HOÀNG THIỀU HOA NƯƠNG NHỨT cơ sanh

NGỰ VƯỜN NGẠN UYỂN Tỳ Bà tán

TỲ BÀ ĐÀN khải húy lực canh

Nhứt khí tả đoan xuất địa cầu

Nương theo MẸ lịnh biểu âm câu

Tam bửu kỉnh bái dâng đàn vọng

Hội Yến mừng vui khải tỳ thầu. o

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

NHỊ NƯƠNG CẨM TÚ Nữ Hoàng danh

MỞ HỘI TRƯỜNG SINH kỳ Tiên Thánh

VƯỜN ĐÀO nơi ngự TÂY VƯƠNG MẪU

Phẩm nhị Cẩm Tú ứng hiện rành

Nhị châu giai phận phận giai không

Thiên Cung đương cõi tương ấn đồng

Trần ai HOA trổ chim hót dịu

Gởi bóng khệ hình xác thể HỒNG. o

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TAM NƯƠNG KIM TUYẾN cung thế danh

ĐỘ KHÁCH TRẦN TU THIỆN LÀNH

CÕI THANH THIÊN hộ nhơn chúng thế

LONG TU PHIẾN công tận tường canh

Tam Kỳ khai mở Đạo lần ba

Vi phướn nương cầu đạo dung hòa

Canh từ vô chuyển ơn trên kính

Ban đức tánh nhu tài trí CHA. o

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TỨ NƯƠNG LÊ NGỌC GẤM thế danh

ĐOÀN THỊ ĐIỂM kim bảng nhơn lành

NẮM QUYỀN GIÁM KHẢO TUYỂN HIỀN ĐỨC

CÕI HUỲNH THIÊN ẩn kỳ viên thành

Tứ Đức vẹn toàn mới xưng danh

Cao trọng thiên lý đại chủ thanh

Hiền tâm vui tĩnh ngộ tâm đức

Điển tá buổi yên đạo cho thành. o

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

NGŨ NƯƠNG LIỄU HẠNH phong thế danh

TIẾP HỒN về CÕI XÍCH THIÊN hành

Xích Thiên Cõi chánh Tây thước tốc

NHƯ Ý thực phân ký phong sanh

Ngũ Hồng vận chuyển hoạt Huyền Thiên

Gởi trọn hữu cảnh trực quan nhiên

Công tu nay gặp Diêu Yến Hội

Đức tánh lượng bề kiến bàn nguyên. o

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

LỤC NƯƠNG HỒ THỊ HUÊ thế danh

TRUY HỒN SAY ĐẮM BIỂN MÊ HÀNH

KIM THIÊN CÕI ngự cảnh di bảo

TIÊU DIÊU PHƯỚN lạc ảnh cung thành

Lục Lạc kiểng khai mở năm châu

Nương chi đường lối vật chất sầu

Mau mau tỉnh giấc nghịch sai bước

Cuộc án phân thân đổi mạch cầu. o

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

THẤT NƯƠNG VƯƠNG THỊ LỄ thế danh

CÕI HẠO THIÊN nhiên mở phúc lành

ĐỘ HỒN NƠI CÕI ÂM QUANG LẠC

HOA SEN HỒNG thắm chói nguyệt thanh

Thất thế tạm nương chớ tưởng lâu

Nương cùng ĐẠI ĐẠO đuốc sáng cầu

Quyết đem nhơn thiện đến dương liễu

Đón chào căn lọt LỄ phụng chầu. o

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

BÁT NƯƠNG HỚN LIÊN BẠCH thế danh

CÕI PHI TƯỞNG THIÊN giáp lướt thành

ĐỘ KHẮP HỒNG TRẦN SANG BẾN NGẠN

GIỎ HOA LAM thơm tỏa mây xanh

BÁT chiêu SEN TRẮNG nở mọi ngày

Hương thơm HOA đẹp ngất lòng thay

Trăng soi đổi lớp triển khai ý

Nơi gương sen nở trắng thơm hoài. o

Chí tâm đảnh lễ:

 

CỬU NƯƠNG CAO THỊ KHIẾT ngọc danh

TẠO HÓA THIÊN SANH giải nét lành

Giác ngộ hồn vui thay sửa kịp

ỐNG TIÊU vang vọng khắp linh thành

CỬU THIÊN MỞ CỬA RƯỚC NGƯỜI HIỀN

Nương vi vô ảnh tầm độ duyên

Tri ân chiếu điển chánh pháp tiếng

Thiên cảnh giải trình lập Kỳ Nguyên. o

 

(Xướng)

CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG KHAI SẮC CƠ

PHẬT KHAI NGUỒN LỰC PHÁP MÔN CHỜ

HỮU LAI LAI HỮU GIAI KHÔNG BẤT

GIỮ PHỤC Y KỲ TÁC HOÁN CỜ.

 

PHONG VỊ CỬU PHẬT NƯƠNG DIÊU [CUNG] QUÍ

XUẤT ĐẤT TOÀN KỲ LỘ TỐNG VI

CHÍ PHÂN GIAI ĐÁO KỲ PHỔ ĐỘ

CỰU BÁO CƯ, CHIÊU CHIẾU HÀNH Y.

 

(Tụng)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ phổ độ nhân

HỘI YẾN DIÊU TRÌ cung Tây tần

TRƯỞNG QUẢN TẠO HÓA THIÊN đoan xuất

KIM BÀN PHẬT MẪU thiêng liêng ân.

 

ĐỔNG SONG THÀNH hầu giá KIM ÂN

VƯƠNG TỬ PHÁ tài sắc đoan huân

HỨA PHI YẾN nhiệt thể tiên đáo

AN PHÁT TRINH trung tứ vị thân.

 

Tam HOA bửu kính NHỨT địa cầu

TÚ NƯƠNG NHỊ VÕ gợi bóng châu

TUYẾN TAM rõ báo bề trên lượng

GẤM đức TỨ toàn quý danh câu.

 

LIỄU NGŨ tịnh thiên bảy vận chuyển

HUÊ LỤC NƯƠNG sanh cả giới điền

LỄ THẤT chỉ đường sơn già trẻ

BẠCH SEN nở trắng BÁT thêm HOA.

 

KHIẾT CỬU trùng nguyên cửa sướt về

Đảnh cảnh dặm thành gốc cội năng

Chớp nhoáng cửu vi nương Tây đàng

Canh yên ý lịnh chờ THIÊN MẪU

CỬU VỊ PHẬT NƯƠNG đáo khai ban.

 

Kỳ ba TAM KỲ PHỔ ĐỘ NHÂN

Chiếu điển ân ban rõ OAI THẦN

Ngược thuyền xuôi cảnh CHỜ XUẤT TRẬN

Phẩm vị CỬU NƯƠNG phép mầu thuần.

 

Tri ân mệnh cuộc ĐẠI ĐẠO hòa

Phận cơ lan tỏa vận khương xa

Linh liễu cơ thiên trần hồ chuyển

PHÁP ĐIỂN tạo ra ĐẠO KỲ BA.

 

Chỉ là THIÊN Ý trải ban hành

CỬU NƯƠNG bổn hữu khoảnh khắc đang

NHIỆM KỲ ĐẠI ĐẠO lịnh bổn hoàn

Khắp phương Hội Yến trăng soi sáng.

 

Pháp động mở mang thái bình an

Hạ phàm CỬU trụ vạn trường xuân

Cõi tạm thân xác MẪU từ ân

Lộng lầu vô ảnh nâng tứ trụ.

 

Cơ chiếu tại trường danh bộ lưu

Chờ hội trống vọng từ công án

Đông Tây Nam Bắc chọn nẻo đàng

Vui từ hạnh đạo bảo chơn như.

 

Canh thâu ráng thức truy bài tâm

Tấn hội Canh niên cửu phẩm tầm

Cạn sâu vực thẩm nêu kỳ hội

Cửu vi ngắm nhìn thế sự phàn.

 

Phiêu phiêu sóng lặng khúc nhạc đàn

NHỨT NƯƠNG giáng vẹn tặng lễ ban

Nhứt nhứt đoan tả vẹn pháp ý

Nương ý chỉ một tấm chơn vàng.

 

Ẩn lộng theo chơn đức MẪU HOÀNG

NHỊ NƯƠNG chơn võ khiếu huyền quang

Chờ kỳ ô giải mở thầm thức

Trinh tiết phòng không sự xế xan.

 

Thời khó tam ma MỞ ĐẠO ra

TAM KỲ PHỔ ĐỘ pháp mọi nhà

QUẠT LÔNG PHIÊN TỤ lượng chính thất

TAM NƯƠNG khai chí mở báu tòa.

 

Thúc tâm linh Tứ Đức vẹn toàn

KIM BÀN xoay chuyển thoát huy năng

TỨ NƯƠNG tặng khách văn bài tự

Tâm trạng vững vàn niệm tầm phăng.

 

NHƯ Ý màn Canh chuyển bạc thiên

NGŨ NƯƠNG hồng đơm một chiếc thuyền

Huyền môn khai lộng ân tâm phúc

Qui nguyên bố đức mái nhà duyên.

 

PHƯỚN TIÊU DIÊU ÂM vang Hội Yến

Tỉnh giấc lo cởi hết mộng huyền

LỤC NƯƠNG quyết Ô cầu Ngân bắt

Sám cung khôn thoát khổ trầm khiên.

 

HỒNG SEN trổi mọc cõi Hoa Thiên

THẤT NƯƠNG VƯƠNG phép thất thế truyền

Chỉ đường chơn ý Tòa Đài mở

Chí dốc một lòng Phật chuyển nhiên.

 

HOA LAM GIỎ hương thơm cung diễn

BÁT NƯƠNG từ HOA vận rộ thiên

Gần hương SEN say mãi Tòa Đài

Thêm hoa rãi vườn hoa gội tuyển.

 

ỐNG TIÊU âm diệu mở cửa thiên

CỬU NƯƠNG qui cựu đón người hiền

Nương chí dắt dìu đến Tây Phật

Mùa Thu sáng lạng như trăng lên.

 

Điển thiện chắt chiu lượt giải trình

Giai mang đa phận giải tạng kinh

CỬU NƯƠNG VỊ PHẬT nghiêm chánh pháp

Mở rộng tâm căn hữu phúc linh.

 

Hồn thăng nhập thể vô hình thay

Mạch khiết năng cơ thao lược mài

Cẩm nang chí tỏa giải bồng giấc

Chơn tu tâm pháp tựa Phật Đài.

 

Diệu ý SÔNG NGÂN PHỤNG GÁY non

Chân tướng xác thân đi đứng mòn

Vô vi sắc mệnh tâm khả ái

Gởi trọn KỲ YÊN lập án công.

 

CỬU NƯƠNG say pháp rõ nét nhìn

TAM KỲ PHỔ ĐỘ tát viên linh

Pháp bủa lắm phen mau nắm lấy

Nhẹ bước liên hoa thở bình minh.

 

Cơ đáo di phận bủa đức trong

Xuân Thu trổi nhánh mọc mầm vòng

NGHÌN NĂM CÓ MỘT KỲ YÊN ĐẾN

CỬU NƯƠNG trang sử sách thần công.

 

Ngày mai sự thế đăng hoa tỏ

Thơ thảo càn khang hấp thụ ra

Hội Yến dồi đức hoa thơm tựa

LIÊN HOA CHÍN PHẨM TẤT LỊNH BÀ.

 

LONG HỘI đang chờ tinh hoa nở

Màu trời đượm bóng thắm linh thơ

Vô hình huyền diệu sơn minh tỏa

CỬU PHẬT NƯƠNG NƯƠNG thiện ý chờ.

 

Phận người giai bổn nhiệt tình chỉ

Giờ khắc vô vi bến hẹn kỳ

PHONG THẦN KHAI điệu âm vang trổi

Bước một màn ba cẩm nang y.

 

Chấp pháp vi hồi đổi gió xa

Ngàn năm mở xuất chúng linh tà

Toán trời sửa soạn tinh hoa mã

Can lược thâm sâu đếm thời gia.

 

Khuê lầu các thuần phong khả ái

Rõ mục đề sâu khải đàn an

Mầm thiện tâm đâm mọc rào hàng

Thơm hương vị tựa hồ sen dậy.

 

Thả lòng từ kỳ mở gom thâu

Thiên ý kỳ ba LONG HỘI LẦU

Mầm căn tô điểm năng công lực

Trống lịnh THIÊN MINH điệu xoay lâu.

 

Điển hồi chấm dứt an khương cảnh

Đàn trổi vọng thiên thấu mây xanh

CỬU NƯƠNG VỊ trở lai cung vị

Thiên Cung gởi bóng tạm lời lành.


Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Trì Cung. ooo
 


KINH TỨ THẬP NHỊ TÂY CUNG PHẬT MẪU
 [42 Vị Phật Mẫu Tây Thiên ban kinh ngày Hội Yến năm 2020] 

(Xướng)

TỨ THẬP NHỊ LIÊN BỔN GIÁNG TRẦN

CHUYỂN HÓA TAM CỰC CHIÊU PHÀM VÂN

MỞ CỬA VÂN HÀNH CÙNG ĐỘ CHÚNG

VÔ CỰC CÀN KHÔN MẪU GIÁNG PHẦN.

 

(Tụng)

Chí tâm đảnh lễ:


TÂY CUNG TẤN TIỆP DŨNG LỘ MẪU

Cung nhứt mục như xác chiếu thâu

Tam thế giới tôn Liên Hoa Điện

Đoan nghiêm tòng diệu hiện hoa mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:


CUNG TÂY THU TIÊU LĂNG NGUYỆT MẪU

Ưu bi thời tụ chuyển túc cầu

Viên mãn phọt biến thù thắng hiện

Tinh túc như thiên quang siêu mầu.

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG TỬ MA KIM SẮC MẪU

Diệt giả thí trần hạnh tịch sâu

Định hành cạnh MẪU trang nghiêm sắc

Liên hoa diệu thắng mạch nước cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐỐT ĐA RỊ HỒNG TỰ

Trợ biến tất năng tận vô dư

Hư không thiên giới vận túc biến

Biên lý thất thanh ái thương ngư.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG KHẨU PHÁT TRÁC PHƯỢC MẪU

Minh diệu ư tha đọng một bầu

Hữu tác hành cực nghiêm kính lễ

Giá hành cực toái đảnh kế lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY TAM BẢO NGHIÊM ỨNG MẪU

Oai nghiêm tướng hữu chỉ tâm cầu

Vô dư luôn tận quang tụ lễ

Trí thạnh tự thân nghiêm sức thâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG NHƯ LAI ĐẢNH KẾ MẪU

Vô biên thắng đế nhiệm cơ mầu

Biên hạnh vô mãn cực sở ái

Thăng thế Phật từ đắc đáo lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY AN ỔN NHU THIỆN MẪU

Lạc cảnh tương ân nét thi đầu

Xóa ha án thanh tịnh tương cảnh

Thiện năng tiêu diệt khuôn phép mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG THỦ HỘ CHỨNG ĐỊA MẪU

Diệt năng hành chúng diệt năng câu

Diêu tần mị diện hồng tự thánh

Bại linh độ thoát nhứt thiết sâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY THẤT PHẠM HỎA THIÊN MẪU

Khởi thí tầm hương đẳng đẳng châu

Phong thần tự tại bộ đa khởi

Chung tát xuân tán dược xoa mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG ĐỐT RỊ ĐẠI ÚY MẪU

Liên hoa điển tát tối hoại cấu

Tần mi nhất thiết oan gia chúng

Dũng mãnh ư liên lược giải thâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY THỦ ÁN ĐẠI ĐỊA MẪU

Năng phá hàng phục tiễn đạp thâu

Hiện tầng mây phục tác xoay hình

Thất hiểm chấn dĩ thủ tác hấu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY NHƯ TẦN KIẾP HỌA MẪU

Bảo quang minh thắng diệu phục sâu

Thường phóng chúng quang chung hiện hữu

Phổ biến hủy diệt diệu bảo lâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐẢNH QUÁN BẢO NGUYỆT MẪU

Quang trung hiện thắng mây tỏa lầu

Diệt bản phu thỏa ngoại oan hốt

An trú xí thạnh hoa kế bầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG PHỔ BIẾN CỰC HỈ MẪU

Chủ hoán thoát ly lăng diệu sâu

Chơn ngôn nghiêm bổ chi thể hội

Minh chú hồng thanh thường lạc cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐỐT RỊ BA ĐẾ MẪU

Túc nhiếp tương thể sắc sắc sâu

Tu Di cập bảo mạng đà bảo

Ư thử tam giới diêu năng thâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG TÁT ĐA THIÊN HẢI MẪU

Hữu trung chấp trụ tượng thú phâu

Đa ri cát phược thanh đồng hóa

Năng tiêu chư độc tận vô lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY CHƯ THIÊN TẬP HỘI MẪU

Ma la sở y hái khẩn tâu

Nhược nhược thiên khải oai đức diệt

Trừ đấu ác mộng tranh cập đầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG NHỰT NGUYỆT QUẢNG VIÊN MẪU

Thiện tiêu ác độc thinh mục đầu

Mục đồ do thắng phổ quang chiếu

Ha rị đốt ra rị đốt mông.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY CỤ TAM CHÂN PHẬT MẪU

Cụ tát diệt giai thiện oai thâu

Dọa xoa mẫu thị cố tán thán

Ly mị khởi thi cực trừ đầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG PHẤN TẤN CỨU ĐỘ MẪU

Mục như sát na thiểm thiện châu

Tam vật hội chủ liên hoa diện

Hoa nhụy trán phóng tọng chung bầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY NGUYỆT SẮC BẠCH ĐỘ MẪU

Quần tinh đồng hối tụ liễm thâu

Tận phóng oai quang cực nhiên sảng

Thu bá tiên quần tinh đồng hầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG TỨ MA KIM SẮC MẪU

Diệu thủ nghiêm kỳ lực sắc sâu

Liên hoa an nhẫn hành cảnh tánh

Hội yến huyền linh hỏa tinh châu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY NHƯ LAI ĐẢNH KẾ MẪU

Thắng hạnh vô dư hoạch sắc thâu

Vô biên tôn thắng hạnh vương liễu

Cận y chỉ nhứt thiết tác cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG HỒNG ÂM SẮC CHÁ MẪU

Kỳ túc ác phục thất thế chầu

Thanh biến giục sắc hư không giới

Ba la mật triệu tận năng câu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐẾ PHẠM CUNG PHỤNG MẪU

Quỷ vương khởi thí tầm hương cầu

Dạ Xoa chúng hội giai tán thán
Hỏa Thần Phong Thần pháp kỷ đầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG THẮNG PHỤC THA PHƯƠNG MẪU

Huy địch hoạt luân ác phục thâu

Hữu khuất tả thán tốc áp phục

Hạnh nhiên liệt hỏa trác phược mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY ĐẠI BỐ CỨU ĐỘ MẪU

Tối hỉ nhứt thiết mảnh ma hầu

Liên hoa dung nhãn hiện tầng bủa

Vô dư cảm tận cứu hoán bâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG TAM BẢO NGHIÊM ỨNG MẪU

Oai nghiêm vô di phủ chỉ thâu

Chư phương luân đổ phổ oanh nhiễu

Hoang mang căn lưới rải nắm đầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY HOAN DIỆT OAI ĐỨC MẪU

Mãnh sức thành ban chú âm lâu

Nhu quần ma dữ thế gian hống

Ban lan hỉ tiếu đại tiếu lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG GIẢI ÍCH THÁNH ĐỘ MẪU

Năng triệu kịp thần nhứt thiết bâu

Thủ đổng hồng quang tiêu trừ sở

Thủ chư thao lược tông nan sầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY NGUYỆT TƯỚNG QUANG MIỆN MẪU

Chất phẩm cực trung kế nhiệm sâu

Vô lượng quang phật hằng thường sáng

Diệu nhãn như hoa tỏa nhiệm mầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG LIỆT DIỆM THÁNH ĐỘ MẪU

Trụ quán bửu thân phúc hỉ châu

Mặc kiếp hỏa trụ hoang mang chúng

Thiết chư địch quân kích thủy cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY TẦN MỴ THÁNH ĐỘ MẪU

Địa túc hải đạt khiết xứ hầu

Hồng thanh dụng phát diện nổ lộ

Kích phá thất trùng mở rộng sâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG AN LẠC NHU THIỆN MẪU

Tịch diệt Niết Bàn hành cảnh đâu

Chơn thật chú ngữ án xóa ha

Tối hỉ nhứt thiết nan chuẩn làu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY CHẤN HÁ TAM GIỚI MẪU

Hiệu nguyệt vô dư thụ trì thâu

Đa rị đa rị nhứt thiết độc

Cát phược diệt trừ thiên hải lầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG MINH GIẤC HỒNG ĐỘ MẪU

Chốn hội kích toái cát môn hấu

Túc đạp hồng tướng vi chủng tử

Tuyết Mạn Đà La Tu Di cầu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY DIỆT ĐỘC THÁNH ĐỘ MẪU

Hiệu nguyệt thủ kỳ tam thế đầu

Vô dư diệt trừ nhứt kỳ độc

Túc đạt tướng vi chủng tử lâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG THIÊN VƯƠNG SỞ KÍCH MẪU

Chi oai đức hoan hỉ tranh đấu

Y chỉ phi nhân thiên nhân mâu

Hiển trừ dữ ác mộng sắc sâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

CUNG TÂY TIÊU TỊCH THÁNH ĐỘ MẪU

Nhật nguyệt song mâu viễn cảnh lầu

Ha rị đốt ra rị minh tiễn

Tiêu trừ kịch mãn ôn dịch thâu.

 

Chí tâm đảnh lễ:

 

TÂY CUNG CỤ QUANG THÁNH ĐỘ MẪU

Bởi thí Dạ Xoa chúng bắt cầu

An định nhứt thiết tam chân phúc

Thần lực chánh cụ diệt oai thâu.

 

Cửa vân hành mở rộng THIÊN HOÀNG

TỨ THẬP NHỊ tức BÁT KIM CANG

Truyền mật độ chúng nhơn tự khắp

Xuất hiện tòa sen cuộc sắp bàn.

 

MẸ GIÁNG PHÁP MÔN XUẤT THẾ CƠ

NGƯỜI NGHE NGƯỜI ĐẮC GIÁNG THUYỀN CHỜ

TIÊN PHẬT CÙNG TU NƠI HỘI NGHỊ

Tính toán định quả kỳ vị nhờ.

 

Kỳ này quét sạch gom cả thế

Chỉ lưu người hiền tứ thánh hệ

Hoa sen rực rỡ biến thành Tây

Tây thiên Cực Lạc trổ hoa về.

 

Kỳ công lập vị thăng tiến hạng

VÔ SANH LÃO MẪU, TỨ NHỊ xan

Đưa tay dìu dắt vớt quả Thiên

DIỆP PHÁP MẪU BAN ẩn bức màn.

 

Đến đây dấu tích không hình bóng

VÔ VI THIÊN ĐẠO MẪU HƯ KHÔNG

Yến tiệc trải sẵn cung Vô Cực

THAM DỰ LONG HOA MẪU TUYÊN PHONG.

 

TỨ THẬP NHỊ MẪU PHONG ĐỘ HÓA

LAI XUẤT GIÁNG TRẦN KHÚC HÒA CA

VÔ SANH LÃO MẪU BAN PHÂN ĐỊNH

HÓA ĐỘ NGƯỜI HIỀN NGỒI LIÊN HOA.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Tứ Thập Nhị Tây Thiên Phật Mẫu. ooo

 

13. HỒI HƯỚNG

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Nam Mô Huyền Thiên Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Chư Khai Giáo Đạo Tổ Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

 

 

KINH DÂNG ĐẠI

LỄ HUYỀN KHUNG

CAO THƯỢNG ĐẾ

 

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Dâng Đại Lễ Cha và Kinh Tâm Huyền vào Ngày Hội Yến Diêu Trì  15 Tháng 8 Năm Kỷ Hợi (2019), giờ Dậu. Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Niệm)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. KHAI CHUÔNG

 

(Xướng)
Gióng chuông Bạch Ngọc thức hư không

Ba ngàn thế giới hướng Đại Đồng

Cao Đài tuyên chỉ Ngươn Ba tận

Huyền Không Khai Giáo chuyển trần hồng. ooooo

 

4. KHAI TRỐNG

 

(Xướng)

Giục trống Lôi Âm giác hồng trần

Thiên Huyền Di Lạc Long Hoa phân

Phật Trời tứ Giáo xây Thánh Đức

Đại Đạo Huyền Tôn lập thế tân. vvvvv

Ba hồi trống lệnh ba hồi chuông ngân. vovovovo

 

5. KHAI ĐÀN

 

(Xướng)

Lập đàn xin hội các điển linh

Bông hoa đăng tỏa hiện ý trình

Đèn hương thơm ngát lòng bái Phụ

Tỏa diệu đạo tràng thịnh lý minh

Chuông mõ bon ngân vang đại chúng

Mõ từ dìu đãi gởi niềm tin

Thủy linh trà lá mùi bát chánh

Một gốc sen Tây phủ thể hình. o

 

6. KINH DÂNG ĐĂNG

 

(Tụng)

Khai ngọn đuốc đăng soi kim bổn

Hồi trống lịnh khai ĐẾ THIÊN CÔNG

Đông Tây Nam Bắc quy kỳ ý

Trống thùng tạm dứt hai nẻo không.

 

VÔ CỰC THIÊN TÔN HOÀNG ĐẾ TRỊ

THIÊN HOÀNG NĂNG HÓA TÙNG KHỞI Y

Cửu nhựt xuất lục tam thế xuất

Sơn cảnh hoàng cung chiếu thế vi.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

 

7. KINH DÂNG HƯƠNG

 

(Tụng)

Hương bay tỏa khí chiết phong thiên

Khương khương tín hiển hiền tốc liểng

HOÀNG HUYỀN không đại kết đại lành

ĐÀN NGỌC liễm phong LIÊN BỬU ĐIỆN.

 

Giọng thống cầu MINH HOÀNG giáng lâm

Đàn phùng ký trụ hương trăng rằm

Tâm ký khẩu trung chiếu thời niệm

Ngũ Bảo Thiên Quan kiến HOÀNG lâm.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

8. KINH DÂNG TRẦM

 

(Tụng)

Trầm hương ngát minh đăng ngũ trụ

Huyền đàn phùng tâm ký lâm lưu

Đinh Canh Tân Giáp Thiên vi đẩu

Cửu khiếu tam quan hạ linh như

Niên chín hữu dụng thân hoài lậu

Đông Tây Nam Bắc TỨ BỘ CHÂU

Cung HOÀNG VƯƠNG ĐẾ lưu hạ thế

HUỲNH KIM bửu tứ tùng xuất thâu.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

9. KINH DÂNG TỬU

 

(Tụng)

Tửu nực nồng kính dâng TỪ PHỤ

CUNG NGỌC MINH vận chuyển hiện lưu

Tân sanh cung tận vội tất rót

Cung thỉnh HOÀNG THIÊN ĐẠI CHÍ TỪ.

 

Can qua lai khán hoàng mục kỉnh

Hiền thần ngã tố thiểu nhân sinh

Xuân Hạ Thu Đông thành tạo ngã

Hồ hải giang hà vĩnh khương ninh.

 

 Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo
 

10. KINH DÂNG HOA

 

(Tụng)

Hoa tươi thắm kính dâng HOÀNG PHỤ

Đại hồi triều tôn cổ phân hư

Sắp đặt ngôi thứ vậy ai bước

Xin HOÀNG THIÊN hoan lạc dung từ.

 

Đường đạo đức trì kinh trường cửu

Thượng phụng cao hạ bảo phân dư

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG vô trần khí

Thâu đáo nhựt thiên gốc chánh như.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

11. KINH DÂNG QUẢ

 

(Tụng)

Quả tươi sanh lễ thành cung kỉnh

NGỌC THIÊN HOÀNG giáng hạ đàn linh

Khấu cung cúc cửu thần trí hiệp

Thành kỉnh THIÊN ÂN giáng chứng minh.

 

Ân sinh TẠO HÓA thành tâm vọng

HUYỀN DIỆU CAO MINH cả kiền khôn

Vi tử chơn tạo lành chơn chánh

Kiền khôn vũ trụ Bắc Nam Đông.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

12. KINH DÂNG TRÀ

 

(Tụng)

Thập ngũ trăng cúc vị trà hương

Cung đảnh lễ trà dâng CAO THƯỢNG

BẠCH NGỌC CUNG tứ bộ thiên thiên

Quẻ hào đã định lập phân tường.

 

Cơ mầu biến hóa y chế tạo

Chẳng thấy hợp hòa thế tục nào

Tam cửu nhị bát Thiên Can, Địa

THÁNH ĐẾ MINH QUÂN trúc cơ hào.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

13. KINH DÂNG NGUYỆN

 

(Tụng)

Ngọc khán lai châu bửu bốn phương

Châu bửu NGỌC ĐẾ VƯƠNG thạnh trị

Trăm ban vạn sự bất ly

Đức ơn sâu nghĩa cân tri hết lòng

THIÊN vi ĐẠI một luồng quang điển

Chiếu diệu vào vân chuyển thiên gian

Khiển rồng làm gió tục tàn

Long hữu võ khởi lục tân lạc rằng

Ngao ngư phiên quân dân câu cá

Khôi trần sanh trú dạ thân phiên

Trời tan đất rã lấy liền

Tiêu tan rã rợt tang biền còn chi

Một cội sanh ba kỳ báo động

Thánh phàm tàng chuông gióng tàn canh

Trăm ngàn khốn khó tâm sanh

Hồi lại giác tánh thiện lành đức tu

ĐỀN CỰC LẠC báu như BỬU ĐIỆN

Kỉnh THÁNH HOÀNG khai chuyển bình an

Kịp kỳ phổ độ lộ màn

Đủ huyền diệu cứu muôn ngàn sớm mai.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ

Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

14. CHÁNH KINH

 

KINH TÂM HUYỀN

 

(Xướng)

TRUYỀN PHỔ THÔNG KINH NÀY ĐẦY ĐỦ

NHỨT QUYỂN NĂNG THIÊN TÚ PHI KINH

DÂN SỰ NƯỚC NÀO ĐỒNG TÌNH

CÁC ĐẠO CHUNG KHẮP THỌ KINH TÂM HUYỀN. o

 
(Tụng)

Thiên thống bao càn khôn

Tam Thiên thế tôn nghiêm

Biến hóa hiểm thế giới

Đại hóa lợi trùng tương

Cung chào Thượng Cõi ngự

Độ nam nữ kệ lo

Cho con thơ hiểu lý

Trường Quốc y mục thị

Huyền linh kỳ Hội Yến

Tứ Bửu Liên Long Châu

Nguyện vái cầu vọng tưởng

Lạy NGỌC THƯỢNG thứ tha

HUYỀN CAO CẢ THƯỢNG ĐẾ

GIÁNG TẠI THẾ MÀN NÀY  

HUYỀN LINH THẦY DẠY ĐẠO

Ân nguyện báo HUYỀN THIÊN

Cơ CHA chuyển phân tỏ

NGỌC HOÀNG HỘ ĐỘ CHO

MÀN NÀY CHÓT PHÊ CHIẾU. o

 

PHẨM KIM THÂN THƯỢNG ĐẾ GIÁNG TRẦN

 

(Xướng)

KHAI KHẨU CHUNG CHƠN KINH NHẤT BÁ 

THỌ HOÀNG ÂN ĐÀN BẢ HIỂN LINH

ĐẠI TỪ NHƠN VĨNH HOÀNG MINH

ĐẠI LA THỂ VẠN KHỬ KINH KHUYẾT TRUYỀN. o

 

(Tụng)

Kỉnh HOÀNG THIÊN cầm quyền sửa trị

Quy tôn khai ấn vị chẳng sai

Lập phân KINH THÁNH tự khai

Nhơn nhơn nhược bất hội này xin CHA

LONG HOA HỘI kỳ ba CHA chuyển

NGỌC KINH TÂM MINH hiện Càn Khôn

Bậc pháp mầu lịnh CHÍ TÔN

Đạo điều đúng buổi cờ hồng Long Thiên

ĐỨC MINH HOÀNG NGỌC HUYỀN CHA NGỰ

CỬU TRÙNG THIÊN MINH LỮ CHA THIÊN

Nam nữ thủ lễ CHA HIỀN

ĐẠI ĐỨC THƯỢNG THỪA linh điển duyệt phê.
Thượng thượng đáo hạ tề tùng tự

Vốn khuyến truyền các xứ hữu đô

 Vĩnh tọa tân khai thứ hò

 Nhựt tòa lai địa kỳ vô chư phàm
Sự thuyết kinh nữ nam tinh khiết

Mật trì kinh nhứt việc nơi tâm

Xin THẦY linh điển giáng phàm

Nguyện cầu THƯỢNG tọa HOÀNG lâm màn này

Long môn chí đăng khai thanh bữa

Cung hương đăng MINH CHÚA pháp ân

KIM THÂN THƯỢNG ĐẾ GIÁNG TRẦN

Nam minh nữ diệu vái van THIÊN ĐÌNH

QUY BA PHÁP thỉnh linh TỔ PHỤ

CHA DI ĐÀ nghiêm chủ nói rằng

Phải đem chơn tánh tu hành

Thanh thanh tịnh tịnh người thành trước sau. o

 

ĐẢNH LỄ CUNG TÂY NGỌC HOÀNG

ĐỒNG BAO CHA PHÁN ÂM DƯƠNG

CHÍN BỆ THIÊN THƯỢNG PHỤ VƯƠNG

THƯỢNG ĐẾ TÒA CHƯƠNG NGỌC HOÀNG

Sở đổi thay trần bố ban

Tầm chỗ nhờ thân CHA rọi

Kẻo trễ trao dồi đức tu

Diệt đám mây mù bước qua

Tuy rằng phương xa CHA phán

Ba màu khăn ấn hé lầu

Gom chung một cấu chỉ truyền

Chữ hòa THẦY chuyển phán ghi

Tóm thâu túm bị rẽ ra

Thiên phổ hiện hóa bôn vương

Trời nghiêng ân hướng sen đài

Một giống sót lại hóa ra. o  

 

Hằng năm Đại Lễ Thiên Danh

Nữ nam kính lễ NGỌC HOÀNG CUNG THIÊN

Tháng giêng tháng chín trần miền

Chúng con về đến điền tuyền huyền linh

Nguyện cầu THƯỢNG ĐẾ ban linh

Điển HUYỀN tầm chỗ kiến MINH mộc bài

Lời vàng tiếng ngọc của THẦY

Bảo vật THẦY tặng một mai để cùng

Huyền linh THƯỢNG ĐẾ lầu cung

LONG HOA dứt hội ban chung an lành

Tùy duyên trần thế nhơn sanh

LONG HOA HỘI cận đạt thành chữ tu

Đắp bồi công quả công phu

Bắc Nam một mối nghĩa tu đủ đầy

Sám hối CHA THIÊN CUNG NGAI

Trần gian khẩn tấu đạt bài CHA ban. o

 

HUÊ THƯỢNG TỔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG PHỤ

LẠY CUNG SON CON DỰ KỲ BA

LONG HOA ĐẠI HỘI CUNG TÒA

CUỐI ĐẦU CON LẠY TRÌNH QUA MÀN NÀY

Khắp Đông Tây đủ đầy dân đạo

CHA ban tình chỉ giáo TÂM KINH

Kim thuyền THƯỢNG ĐẾ cung đình

Mai sau đắc đạo chơn linh con về

HUYỀN VI THẦY dựa kề cung ngai

CHA độ tận đạt bày khai hội này

Cơ duyên CHA định [phải] trao dồi

Cứu con mau bước trở hồi tu tiên

ĐỨC CHA HIỀN HUYỀN THIÊN PHỔ ĐỘ

Chí dốc ơn THẦY TỔ ơn thâm

Nam nữ một đường thiện tâm

Quyết lòng báo bổ ngọc lâm trở về

Mấu chốt Thiên an bày phá phổ

Tây lướt sang rực mùi hoa nở

Rạng bình minh định hướng càn khôn
THIÊN CAO CHỨA VỢI VỢI VI VÔ. o

 

Pháp Bửu đàn khuôn khổ chờ động

Tinh khuya đầu chải bủa không không

Liên gánh tình đạo giúp dựng nền

Chữ lễ nghi phận gánh pháp đồng.

 

THIÊN GƯƠNG LỊNH trần ai đời chiến

PHẬT ĐẠO ra khả quí tuổi tên

NGƯƠN TAM HIỆP NHỨT xoay máy tạo

BỐN CHỮ HUYỀN KHAI TẠNG KINH HUYỀN.

 

Một chữ thành khẩn nguyện vái cầu

NGỌC HOÀNG phổ độ khắp năm châu

TỔ HUYỀN LINH THƯỢNG ĐẾ HỘI NÀY

CHA HIỀN NGỰ LẠC KIẾM ĐẠO MẦU. o

 

Muốn vẹn tu hành

Chữ THÀNH chí dốc

Vận tốc hồi nguyên

Kim niên ráng gìn

Ngục hình phải chịu

Hãy liệu vì thời

Cơ trời CHA hé

Vì trẻ không yên

CHA khuyên hãy nghĩ

Thương vì trẻ thơ

Khai mở hồng tú. o

 

KHAI CHUYỂN HÓA QUẦN SANH DĨ GIÁO

TỐC BẤT CAO CHƠN ĐẠO QUANG MINH

CHÍ HUYỀN QUẦN THÁNH BẠCH KINH

Đâu đông bả hạ túc minh năng từ

VI TÔN ĐẾ thuyết từ thâm phổ

Cạn tỏ phân biết rõ hiếu chi

ĐẠI ĐỒNG ĐẠO PHÁP LÂM KỲ

Ô long xích phụng cơ vi phong đàn

Lực càn khôn CHA phán bước qua

Trường cửu niên kỳ ba xoay chuyển

Diễn bày cơ cuộc chỉ truyền

LINH CĂN THÁNH ĐỨC GIÁNG MIỀN HẦU LAI

Xoay ĐẠO PHÁP ơn THẦY còn mãi

Kệ chơn kinh lời dạy mai sau

CHA ban CHA đặt đứng đầu

TÂM KINH sáng suốt đạo mầu tròn vuông

Đầu cuối lạy THIÊN TÔN THƯỢNG ĐẾ

HỘI LONG HOA đảnh lễ HUYỀN KHUNG

ĐẾ THIÊN TÂY NGỌC quy cung

Thiên kinh trọn quyển đồng cùng phải trau

Mười phương PHẬT tâm CAO tỏ rõ

Thật tâm đà chưa rõ đường đi

A DI ĐÀ PHẬT TỪ BI

CHA, MẸ, THẦY TỔ độ trì huyền nhân

Sau ba khắc nguy trần tai nạn

Lịnh THIÊN TÔN giáng hạn xuống trần

Vì là lần chót lo thân

LỜI CHA GHI NHỚ khai ban nhi tài

Cuối Tâm Kinh màn này thi cử

ĐỨC NGỌC HOÀNG phê dự khắp nơi

Gái trai nam nữ lầm rồi

Xin CHA hóa giải dạy lời chúng con. o


Phẩm kinh con mới đọc rồi

Con thơ đảnh lễ trao dồi KINH TÂM

HUYỀN cơ CHA chuyển nữ nam

Lạy HUYỀN CAO CẢ trần đàm một mai

Huyền Linh THẦY dạy kỳ này

Nguyện cầu THƯỢNG ĐẾ hội này thứ tha

Lo tròn Đạo Pháp Thượng Tòa

Ngày ngày tin tấn hiệp hòa nghĩa tu. o

 

PHẨM KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC

 

 (Xướng)
CÕI HUYỀN LINH VÔ HÌNH SÂU THẤY

MỞ OAI THINH SEN ĐÁO HỒI LAI

KHAI ĐÀNG TÂN DĨ PHẬT LONG HOA

KỶ THỜI CHỈ ĐIỂM CHẶNG ĐƯỜNG DÀI. o

(Tụng)

Vô không vô kỷ nan hồi cảnh

Thông đoạn cơ mầu mục nên danh

Nhìn tứ phía BÓNG TÙNG che phủ

Thạnh thới nụ cười trổ sen nhành.

 

Năng xuất giang xuất chi kín ngõ

Ý LỊNH THIÊN TÀI tạo giác đo

Diêu dung vạch kẻ khui hài ý

Đông Thu bao bận xá phương dò.

 

Thương bách cảm cơ căn tùng ý

Vạch kẻ hồi hoa cổ niêm kỳ

Điển nhân khí kỳ ba hạn đáo
BỘ MÁY THIÊN hữu ảnh thủ phi.

 

SEN TÂY PHƯƠNG TAM KỲ QUI ĐẠO

Nước sen trong định thấu trăng sao

CỜ HUYỀN LỊNH can qua vững chắc

Cuộc hồng trần cam diễn phận nào. o

 

Khai pháp văn thế gian khó luận

Vạn vật mòn tơi tả tục trần

Hồi chiến trận tác phần xước khổ

Biết về đâu bụi hồng cây cỏ

Kiếp thế gian giông gió buồn sanh

LÔI ÂM giục tỉnh nguyệt sang canh

Trăng dạ cổ tâm thanh soi chỉ

Cầm cung vi xem bổn nhiếp quy

TÒA THƯỢNG PHẨM Tam Kỳ HƯNG CHẤN

Lập NGUYÊN in lập PHÁP cuộc trần

Cơ QUÂN ĐỊNH chơn toàn sẽ rõ

Gà gáy Canh chung hóa hòa vô

DI LẠC PHẬT luận cho NGUYÊN THỂ

Giới Tam Thiên bạch sắc chuẩn đề

PHẬT CHUYỂN THẾ MỌI BỀ SẼ HIỂN

HƯỚNG TÂY PHƯƠNG ĐẠI ĐẠO KHÔNG HUYỀN

KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC

Hiện Phật tâm sâu nơi ngộ đắc

Phật nơi lòng vun hạt phút giây

Biết tìm ra chơn lý về THẦY

KHAI GIÁO ĐẠO ĐỦ ĐẦY DIỆU LÝ

VÔ TỪ NĂNG ĐẠO KHAI CHUẨN BỊ  
Tâm ở ta HUYỀN BÍ ĐẠO CAO

Chữ TÂM KINH chơn pháp ra vào

THẦY xoay chuyển lập CAO HUYỀN NHỨT

Thế kinh luân NHỰT THIÊN đúng lúc

PHÁP ĐẠO cơ năng đúc NHƯ LAI

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ẤN CHỈ BÀY

Minh nguyệt trăng sáng khai hạ đồ

CHIẾT LINH QUANG TAM TRÀO XUẤT LỘ

Gà sang Canh sao nở gáy vang

Sen thúc hối Thiên La bố sẵn. o

 

THIÊN ĐẠO MINH TỪ ân ban thưởng

Bổ mọi bề MẮT NGỌC muôn phương

Đợi luân phiên xế bóng hoàng hôn

Trong sanh chúng mảnh trông Ngươn Thượng.

 

MINH MINH truyền thử nhơn Nam LÃO

Hậu hữu tương sanh ngẫm cuộc nào

Càn Khôn bất loạn tương quan đậm

Khuyên khuyến Tân Nhâm bát tiền hào.

 

Hư không Bửu Điện đại tâm phóng

Vạn truyền tố hội PHẨM HOA CÔNG  

Hiện pháp hiện diệu hồi huyền diệu

BÁT ĐẠI KIM CANG TỎA UY PHONG.

 

Phật Thánh Tây BẠCH Y ĐẠI SĨ

Ánh Đạo Vàng PHẬT rọi vô vi

CAO định luật tàng khôi phục lối

Công lý đầu mục lục hạn kỳ. o

 

THIÊN THỦ NHÃN khai hồi sắc chỉ

Thảo tâm kinh thiên ý triển khai

YẾT ĐẾ GIÀ LAM giáo bày

ĐẠI PHÁP bi ẩn vòng tay NGỌC TÒA

PHẬT khen ngợi LONG HOA kỳ hộ

Chấm tỏa đà công cố công năng

Cơ cùng chiếu mạng duyên phần

Nhập xuất bổn gốc mai vàng Xuân Canh

Cơ LẠC QUỐC song hành tự tại

Dụng mới, hay, lý giải khó khăn

Tây Đông trận cảnh xuất năng

Âm thanh tầm điển bao phần khai kinh

 Phong lôi vũ trống linh lẫn lộn

HUYỀN giáp xa căn bổn vi tiên

Công đồng khó thấy ngự miền

PHẬT TRỜI dương thế hạ thuyền LẠC LONG

NGỌC xưa ẩn vô Đông phần tạm

Qua buổi này bất lãm Thánh Tiên

Rành đàng kinh kệ hồi THIÊN

Mật kỳ trống thúc nhiệm HUYỀN kỳ xoay

Tân phàm chúng chung tay chèo lái

Neo vững thuyền lộn lại trần ai

Đưa về bến cũ thôn cày

Một tay tá bất chờ ngày đèo qua

Nương theo bóng ma ha độ mãi

Nào dám sơ buông khải đàn cơ

Đao năng ngoại cảnh nhiệm chờ

Túc phong túc sắc cuộc cờ tương quan

Phân ngôi kế phong đàng ngôi địa

Phát khai cơ lập phía thúc sang

Hữu vô hữu diệu mật nang

Càn khôn vận chuyển BẠCH VÂN chín mười. o

 

Nhứt Cửu nhị Kim HẮC ĐẾ cười

HUỲNH KỲ công phủ trải khắp nơi

Trùng lai THANH ĐẾ thế hệ chúng

Cửa ải Thiên Môn phủ mọi thời.

 

Ngũ Hành vận mạch xoay chuyển đổi

Năng ý Phật Đường rọi nơi nơi

QUAN ÂM BỒ TÁT đa phương sự

Lượt đến lượt đi lắm độ đời.

 

Hành giả ươm giống xây thời hướng

Đa hạnh huấn từ chúng đa phương

Tây Lầu phong tỏ cẩm nang mở

Nhiệm kỳ LONG HOA TRẬN dài đường.

 

THIÊN ĐÌNH mở hội tân cổ ĐIỂN

Mở thần giúp sức ma ha chuyển

Một mai mai một Hội Cảnh Rồng

LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG trực giác thuyền.

 

Cảnh màn sâu khiếu bởi thói đời

Tinh hoa hấp thụ giục chiều mơi

Ngươn Hạ tháo gỡ lòng khéo sắp

Chư Tiên đèn sáng đẹp mặt trời.

 

Phật Thánh Thần Tiên BỔN SƯ ngự

Khâu đỡ cảnh màn mở lối từ

Tiên Trưởng kỳ rạng Lư Bồng hiệp

BỒ TÁT LẠC VƯƠNG XUẤT HIỆN NHƯ.

 

CHA ban thông điển giáng cơ trần

MẸ xoay chiếu hiển rọi linh đăng

THẦY ra CƠ PHÁP dìu dắt chúng

BAN CHỈ LỊNH THIÊN CHUYỂN XÁC THÂN. o

 

PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

KHAI TRUYỀN TÂN PHÁP

 

(Xướng)
HẠ KỲ NGỌC SẮC TAM KỲ KHAI

KIM DIÊU LOAN CHÁNH VÌ HUYỀN KHẢI

XUỐNG THẾ NAM KỲ HÀNH CHÁNH PHÁP

THƯỢNG ĐẾ KỲ BA CHUYỂN TIẾP VAI. o


(Tụng)

NGỌC hiện đất toàn còn chữ KHÔNG

HOÀNG Trường Chủ hiệp cảm tác đồng

THƯỢNG thượng hóa hóa lâm thủ khéo

ĐẾ khứ lai nhiên khởi vân không.

 

KHAI bố ĐẠO hành THƯỢNG chỉ phán

TRUYỀN vai nhứt tảo niên nhị giảng

TÂN thời bá phổ thông kinh suốt

PHÁP đại TỪ NHƠN sự THIÊN ÂN.

 

Tiêu tiêu tựa khối Hồng chủ lãm

Nhựt nguyệt càn khôn tướng nhà Nam

Hiếu trời hiếu đất tam tùng bách

Biển tục mênh mông THÁNH tước hàm.

 

PHÁP ra HUYỀN tỏa QUAN ÂM độ

Thổ Hỏa Thủy Mộc hỉ HỈ CỐ

Lãnh hội THIÊN TÀO chấm bút ghi

TAM GIÁO QUY NGUYÊN rạng danh chờ.


Tần Vương áo vãi PHẬT xuất chúng

TỔ chịu về ngôi khó chi cùng

Việc nay cày cấy già thâm cổ

Bốn mặt quê thôn nhị hiền trung.

 

Áo vải trận xưa anh dũng nghĩa

Sáu tỉnh Bắc Trung rạng danh bia

Cổ hình lịnh khó lưu ân dặm

Ngọn gió Đông Phong định phần chia.


Đột phá dư âm chí keo sơn

Đỉnh khai pháp hội trổi nhịp đờn

Một chiết một khai chẳng dời đổi

Quân binh Gia Nghị cổ Tà Lơn.


KÝ LỊNH CHIỀU MƠI KHAI PHÁP HỘI

Thiên tình non nước tùy vận khởi

Luật thoải đào thiên vẹn cựu tân

Huệ trí huệ minh đâu thể ngồi.

 

CHÂU THIÊN BỔN PHÁP KHAI TÂM ẤN

Khả từ hồi đáo góc Non Tần

Đức ân dắt chúng vì Ngươn Hạ

HÀNH PHÁP CHÁNH soi ngộ Hồng Ân.


Thương kẻ không bơi câu cá lùa

Họa phước cô môn sự tranh đua

Không bơi hang ngách không siêng mở

TÂN nặng nổi lo hoa luyến đua.

 

ĐÂY CƠ THÁNH ĐỨC ÂM DIỆU PHÁP

ANH lặng về đêm nghinh tam thất

Ân cảm nghĩ xa nặng nỗi lo

Đáo thế can qua xây chuyển luật.

 

LÔI ÂM CHIẾU DỰNG TỎA TÂY LẦU

QUỐC nhân QUỐC thủy mạch ngầm sâu

Tục trong chịu ngắm dòng đang chảy

Tam xứ Thánh GIANG cuộc TRỜI ÂU.


Thân trong biển tục để chẳng lâu

Đổi hình xoay gió tâm linh thấu

Tuồng cổ khai màn vận từ linh

Âu Lạc Hồng Bàng thế một bầu.

 

THUYỀN PHẬT CẬP BẾN KHUYÊN NHIỂU CHỖ

ĐÒ CHIỀU thấu hiểu chiều cứu độ

QUY NHỨT MỘT BẦU MỞ KỲ MINH

Cơ kỳ BẠCH LẠC bản cơ đồ.


CHÁNH PHÁP HIỆP NGƯỜI KHAI DIỆU LÝ

Tròn phận BỐN ÂN phận tu mi

Huệ soi căn bổn tu Chánh Pháp

Tây Đông Nam Bắc MỞ HỘI KỲ.


TỪ BI khai sắc nêu CƠ ĐIỂN

Linh mầu BỒ TÁT ý ĐẠO VIÊN

Mưa chiều biết lạnh thủ phận pháp

THIÊN ÂN THÂM DIỆU VẠN KỶ NIÊN.

 

Đủ sức thanh thể Phương Tây chỉ

Hò líu cống xan hiển nghĩa vi

THÂN LỘ NGỌC SON HIỆP THIÊN HỒN
CHÍN CHIỀU THƯỢNG CẢNH NHỨT ĐẠI KỲ. o

 

Đờn kêu sắc ấn LONG HỘI BỔ

Đờn kêu trống thúc khổ lớp lang

Đờn kêu cung diệu tận Nam Bang

Đờn kêu TAM CÕI KHAI MÀN CỔ

Đờn kêu quay gót ĐÒ NGÀY MỚI

Đờn kêu chuyển lập MỤC ĐÂM CHỒI

Đờn kêu khai khiếu hóa hồi vô

Đờn kêu trổi giọng Ô Nam Vĩ
Đờn kêu bốn cửa Luật Tây Kỳ

Đờn kêu hai một lý không hai

Đờn kêu Canh Mão THỜI CHUYỂN XOAY

Đờn kêu RA LỰC TÂY THIÊN TRỜI

Đờn kêu ai rõ gì phải bơi

Đờn kêu kiếm khách búp sen khai

Đờn kêu tỏa nhựt mai nơi bể

Đờn kêu phen này bầu đơn rẽ
Đờn kêu bể nhạn dắt đàng ngay

Đờn kêu THI HỘI HÃY CỐ HỌC

Đờn kêu động cảnh KỲ SÀNG LỌC

Đờn kêu Tí ẩn TRÙNG THIÊN LAI

Đờn kêu xây hướng giải TỨ ÂN

Đờn kêu thủ phận tục định phần

Đờn kêu SƠN BỬU NGỒI CHỖ KHAI

Đờn kêu DIỆU PHÁP TÀI ĐỊNH SỨC

Đờn kêu HOA YẾN CỐ GIÁC THỨC

Đờn kêu để rõ lực ngươn này. o

 

Đạo tùng trời đất DI ĐÀ TỔ

THÂU THÚC QUI PHẬT giữ chập vô

Phật tánh linh căn LIÊN HOA BỬU

CỬU VIÊN CHƠN ĐẾ BI CỨU ĐỘ.


THẦN TIÊN THIÊN ĐƯỜNG trược uế sạch

Ác lộng thị phi tàng linh khắp

Chủ nhơn thâu giữ nay chắc dễ

Dẹp phá sông mê nhị nguyên cấp.


Chư Thần Chư Phật hoài khuyến hóa

Tầm phạt tại trần ngã độc sa

Biết là sự khó xin ban xuống

Khuyến hóa tàng linh bốn ức qua.


ĐẾ QUÂN QUAN THÁNH KHAI PHỔ ĐỘ

THẦN ĐÀN KHAI CƠ bước chơn vô

Tánh thiên linh chẳng muộn nghe nói

Ba ngàn tùy lai mới phân mô.

 

Cõi càn khôn phán phân ra đó

Khoe đất Huỳnh La ảo kết gió

Vạn bửu nang trong trái mạng thời

Châu tại Kim Bàn DI LẠC mô.

 

Sanh rồi tử, tử rồi lại sanh

Đã qua hơn mấy muôn kiếp hành

Luân hồi bị đọa sanh luyến tử

CHA MẸ sanh ra biết khôn lanh. o


Bước vào chẳng chịu bước ra

Cố tưởng đi tới mộc ma rồi tàn

Chẳng dè đã xuống sâu hang

Tưởng rằng túi vạn thiện mang nặng hoài
Mỗi khó mở lấy hết thay

Mộc ma trong đó ngã lại ngã qua

Y thời nổi dậy bao ra

Rồi bước thẳng tới gió qua vào mình

Ngày đêm lo nghĩ tàng linh

Đầy trong biển nghiệt đổi linh xác phần

NƯƠNG NƯƠNG than khóc nói rằng

Độ chẳng đặng về hồng trần thế gian
Cũng hơn chín sáu ức đằng

Không về được đặng hỏi rằng thế gian

Sự tu quá bất chi nan

Xót mình hồn thể chúng tàng chẳng tu
Kim Bàn tiếp độ bi từ

NƯƠNG NƯƠNG ân chuẩn có tu thẳng đường

CHỦ NHƠN ĐỒNG ĐỘ ÂM DƯƠNG

THIÊN CUNG HOÀNG CỰC SOI ĐƯỜNG CHỐNG GHE

MŨI GHE TREO MỘT KIẾM KỀ

THẤY MA THỜI CHÉM PHÁ MÊ CHẾT BẦY

CHỐNG THẲNG DỤC HẢI TỊNH HỀ

LINH SƠN ĐƯỜNG CẬN VẲNG NGHE PHÁT ĐỒNG.
Chèo đi người trống nói không

Mây vũ lấp trời đàn ông đàn bà

Người nghe TA ĐẾN hiệu là

HOÀNG CỰC NHƠN CHỦ CHẲNG XA MẠNG TRỜI
Thiên Đường Địa Ngục tỏ thời

Giữ lòng chánh trực lên ngồi qua sông

Sắc định thân tâm trong lòng

Thế tình truyền đạo thành công qua kỳ. o

 

Người tu đồng mộc dắt nhau vào

Tam hoa loạn động một Tòa Cao

Qui Y Sám Hối giờ môn nhập

Công Quả bồi nhiều lập công lao.

 

Một tòa Cao Lầu một sớm mai

THIÊN THẦN hạ giáng MA QUÂN nhảy

QUAN ÂM PHẬT TỔ ra biến hóa

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN tùy giáng lai.

 

DIÊU TRÌ CUNG LÃO NƯƠNG NƯƠNG phán

Thai phú NGƯƠN THỦY phá thác quang

THANH DƯƠNG mặt nhựt trời đất mới

Bá vạn Thiên Thần lịnh sai phân.

 

Hai bốn chín sáu thảy đều chuyển

Vạn bửu nang trông xuống thế phiên

Đông Tây Nam Bắc lần xa cách

THIẾT LẬP THẦN ĐÀN phát phú viên.

KHAI CƠ LINH HIỂN đều nghe dạy

Cửu nhị trở về QUAN LỮ hai

Bốn mất chơn chưởng hồi phục mạng

QUAN ĐẾ RA ĐỜI diệt yêu tai.

 

QUAN ÂM, ĐỊA TẠNG, ĐẠT MA LÃO

KIM MẪU NƯƠNG NƯƠNG rực ánh hào

NAM HOA QUÂN ĐẾ chẳng một thế

VĂN XƯƠNG, KHỔNG THÁNH mức chiếu vào.

 

NHỊ LANG THẦN tứ Minh Hội Thánh

PHẬT TỔ NHƯ LAI hóa kim quang

BỒNG LAI TIÊN CẢNH đều phong chức

DI LẠC CỔ PHẬT CHƯỞNG GIÁO năng.


Bửu chữ DI ĐÀ KIM TIÊU ĐẢNH

Quay động chủ nhân việc trái sanh

HẮC THẦN VƯƠNG VÕ nhân nhân kỉnh

Tu luyện ba ngàn giả thân hành.

TRUNG ƯƠNG TAM CÕI CÁC BỘ HÌNH

THÂN CƠ PHÁP ĐẠO HỘI THÁNH MINH

TAM NGƯƠN RA MẮT ANH HÙNG TRẬN

ĐƯA GIỐNG LẠC LONG MỞ OAI LINH.

Đến đò phẩm dính MƯỜI TƯƠI SÁNG

Lẳng lặng xa khơi giữ soi trăng

Chu kỳ CAO NGỌ vô hình vận

CHÁNH PHÁP TUYỂN CĂN THẲNG SÔNG GIANG.

NAM HẢI QUAN ÂM tạo kỷ cương

Sắc không không sắc tạm cảnh nương

Kim Bàn Ngọc Lộ HÀ XÂY LỊNH

GƯƠNG TỔ tầm thinh đuốc soi đường.

Thiên kinh vạn điển NGỌC bủa ra

CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG tỏa từ hòa

Cảnh giới Ta Bà khải đàng Tây

QUAN ÂM LINH THỦ khấm [khâm] trôi qua.

Tấu mệnh TAM QUAN CƠ định hướng

NGŨ CHI THẬP BỘ lập kỷ cương

Bóng LÀNH lố mọc đổi năng kỷ

Cột nắm dây Thiên hội đồng tương.

Biển trần tát cạn bão lắm phen

Cảnh mai đào MỘT theo gót HUYỀN

Chấm bút mở lời thay ngưỡng cửa

TAM TÒA THÁNH MẪU chuyển người hiền.


HOA THAM TRỔ NHỤY một thân đời

Phủ khiếu hiền quang trải muôn nơi

Tâm phúc NGƯỜI XƯA NÀO THAN TRÁCH

PHẬT PHÁP VÔ BIÊN VỮNG CHỖ NGỒI.

 

KỲ THUYẾT TÂM KINH gọi trần sinh

Hiếu nghĩa vi tiên RẠNG THIÊN ĐÌNH

Cơ thúc từng hồi TÌNH CHÁNH PHÁP

THƯƠNG KỲ CHÚA PHÁN ít Đạo gìn.

 

Đêm thiền ân điển lãm trống chiên

Chì thau lẫn lộn văn võ hiền

CHUẨN ĐỀ PHẬT THỦ nghìn mắt ngọc

Luật điệu sen đài Bát Chánh thiền.

 

SEN HỒNG THẮM mọc chốn ao ven

MỞ HOÁT KINH TÂM ôn sách đèn

Lớp màn tẩy hết khắp phương hướng

Gia gia Bồ Đề mục khai tên. o

 

Trần ai lộn lại trần ai

HƯNG yên tướng QUỐC một mai cứu đời

Gió hồng tạc để gương đôi

Tinh hoa rộ nở Đèn Trời chiếu soi

Cẩm nang lật mở tới hồi

Đúng giờ quay gót hội mời lầu son

Đàn kêu TỪ BỔN sang Đông

Bước lòng nhè nhẹ tròn vòng tâm sen

Mai chiều HỘI YẾN đề tên

Tất di chi hậu DỰNG NỀN TỪ BI

Cung đàn chưa diễn tư kỳ

Đêm thanh nhật nguyệt tròn y vẹn phần. o

 

Hoan sắc kỳ khai HUYỀN một trai

Cuộc trần HỘI YẾN DIÊU CUNG TÒA

Tu kiếp THIÊN ĐÀNG bóng nguyệt đài

Sơn Linh hồi lịnh bước Liên Hoa.


Điển năng cam diễn nhiệm tam thừa

Trăng tròn lúc khuyết lịnh cổ xưa

Trải thân vất vả đồng muôn thưở

Đạo lực tôi hiền bước dạ thưa.

 

Con Thuyền Bát nHã đã giáp vòng

Trùng Lai chử Phật đã ngóng trông

Ngắm nhìn bốn phía kim giai ngẫu

KHÔNG HÓA THẾ GIAN VÔ HÌNH KHÔNG. o

 

Một là KỲ HIỆP HOA SEN

Phật Đà mở cửa có tên sen vàng

Hai là CUỘC ĐẠO HẦU GẦN

Vô hình mở cửa LẬP TÂN TÂY KỲ

Ba là tròn câu hữu lý

ĐẠO TIÊN vô ảnh ÂN CHI KHAI ĐƯỜNG

Bốn là nam nữ am tường

Diệu minh thanh diệu BỐN PHƯƠNG PHẬT BÀ

Năm là PHÚC KIẾN TRIẾU CA

Anh tài Đại Việt SƠN HÀ QUỐC NGHI

Sáu là CHÁNH PHÁP THỜI KỲ

Ngộ hành xoay lịnh Yên Kỳ thới lai

Bảy là môn ngõ LONG HOA

Ngươn Tam sang sửa khơi ra gốc lành

Tám là chịu cảnh sang hành

DỰNG NỀN PHẬT PHÁP tâm thanh thân mình

Chín là từng bước sắc hình

ĐỔI HÌNH ĐỔI SẮC tuệ minh thức thần

Mười là ĐẠI LỰC THIÊN ÂN

Đại khuôn đúng luật xưa luân chuyển hoài. o

 

15. HOÀN KINH 

 

(Xướng)
HẠ NGƯƠN TÂM CHỦ KỊP HỘI BÀN

KỶ NGUYÊN THÁNH ĐỨC THƯỢNG ĐẾ BAN

VÀO CƠ THÁNH ĐỨC KỊP THỜI ỨNG

ĐẤT TRỜI QUI NHỨT LẠI RÕ RÀNG.

 

Hữu phước duyên căn nhằm chỗ Vô

Đạo đời hỗn loạn pháp cơ chờ

Giáng Đạo THIÊN PHẬT mầm trổ nhụy

Bốn chữ đồ thư chuyển hóa cơ.

 

Liên Tòa một gốc triển an mình

Bốn cảnh sáng tòa giáng hiển linh

NGÔI CHÍ THƯỢNG TÔN DỰNG LẬP ĐỜI

HỮU HÌNH PHỔ ĐỘ HIỂN THÔNG MINH. o

 

16. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ
 Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Chư Khai Giáo Đạo Tổ Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

 

HẾT

 

  

 

 

KINH ĐẠI LỄ

KIM MẪU DIÊU TRÌ

18/10

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Dâng Đại Lễ Mẹ lần nhất vào ngày 15 tháng 8 năm Mậu Tuất (24/9/2018), đàn giờ Dậu, đàn tràng Nam Thành. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn.

 

Huyền Không Thiên Thượng tiếp tục ban Kinh Dâng Đại Lễ Mẹ lần hai vào ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất (30/9/2018), đàn giờ Dậu, đàn tràng Nam Thành. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn.

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền vào ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Hợi (17/11/2019), đàn giờ Tí, đàn tràng Nam Thành. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Niệm)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. KHAI CHUÔNG

 

(Xướng)

Đàn Linh Tiêu Mẫu ngồi Tây Trúc

Chứng đàn khai cốt nhục từng hồi

Lý minh tâm đã hiểu rồi

Ngưỡng đồng bái Mẫu ba hồi chuông ngân. ooooo

 

4. KHAI TRỐNG

 

(Xướng)

Di phụ tử chuông ngân ba hiệp

Đáo kỳ rày du ngoạn tứ phương

Dung kỳ đáo lệ toàn chi phủ

Ngạn chiếu bốn phương đáo nguyệt khai. vvvvv

Ba hồi trống lệnh ba hồi chuông ngân. vovovovo

 

5. KHAI ĐÀN

 

(Xướng)

Lập đàn xin hội các điển linh

Bông hoa đăng tỏa hiện ý trình

Đèn hương thơm ngát lòng bái Mẫu

Quả diệu đạo tràng thịnh lý minh

Chuông mõ bon ngân vang đại chúng

Mõ từ dìu đại [chúng] gởi niềm tin

Thủy linh trà lá mùi Bát Chánh

Một gốc sen Tây phủ thể hình. o

 

6. KINH DÂNG HƯƠNG

 

(Tụng)

Hương linh tỏa thơm nồng bát chánh

Hơi ngút mây ngào ngạt liên đài

Lòng thành con trẻ bẩm Ngài

Thiên tâm Đại Mẫu cao dày chứng tri

Giải ngũ trược trần ni thế tục

Nén linh kỳ thôi thúc xoay vần

Phàm căn nam nữ nặng oằn

Cảnh đời thống khổ hồng trần gian lao

Trông tháng niên ước ao cúng Mẹ

Bớt những ngày lạnh tẻ chơi vơi

Nghiệp căn mang lại nợ đời

Nương nhờ linh tỏa thơm lời tín tâm.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

7. KINH DÂNG TRẦM

 

(Tụng)

Trầm thơm diệu thâm tình dâng Mẫu

Huyền Cao Thiên Mẹ thấu con lành

Chín tầng mây bạc cao xanh

Điển linh soi rọi ngọn ngành tuổi son

Chốn dương thế năm non biển khắp

Con tu cầu nguyện gặp Từ Tôn

Muôn loài vạn vật Càn Khôn

Từng hồi khoảnh khắc vùi chôn khổ sầu

Nhờ tay Mẹ đâu đâu cũng có

Chốn hồng trần công khó chắt chiu

Mở mang con trẻ bao điều

Học hành tu sửa dắt dìu Mẹ thương

Nghe gió thoảng lướt mây đàm phán

Diêu Mẫu Trì lịnh hoán chúng sanh:

Ráng tu ra khỏi tơ tằm!

Trở về tiên cảnh cõi hằng ước mong.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

8. KINH DÂNG ĐĂNG

 

(Tụng)

Đăng chiếu sáng tinh mơ khai huệ

Giúp nhãn quang kinh kệ chư linh

Cho con mở rộng tầm nhìn

Thức thần ngũ tạng phân minh bao điều

Hữu châu ánh sáng triều định vị

Đấng Mẫu Từ khai trí tâm sanh

Lời nguyền trau chuốt năm canh

Lắng nghe pháp diệu Mẹ dành cho con

Thân giả tạm chưa mòn căn nghiệp

Tạo phước điền một kiếp này đây

Ân xưa Tiên Phật sâu dầy

Đèn đăng chiếu rọi hội này sửa thân.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

9. KINH DÂNG HOA

 

(Tụng)

Hoa thành ý lòng con cung kính

Dâng Mẫu Từ đồng thỉnh nhụy thơm

Mẹ lo tần tảo sớm hôm

Thần thông vận chuyển thâu gom con về

Con trần thế nặng nề bối cảnh

Đạo gia quy đồng gánh vui buồn

Đêm dài lóng lánh lệ tuôn

Suối nguồn của Mẹ trương buồm chuyển xoay

Gìn Lục Tự tâm đầy có Mẫu

Vô thượng thư đáp đậu con hiền

Bao năm gian khổ trần miền

Hoa thơm bát ngát chứng liền con thơ.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

10. KINH DÂNG QUẢ

 

(Tụng)

Quả xanh tươi ngọt thầm cung kỉnh

Con sẵn chờ huyền lịnh Từ Tôn

Điển lành Mẹ chứng pháp môn

Dập đầu lạy Mẫu cứu hồn chúng sanh

Cầu khấn lạy con lành yên ổn

Giúp trẻ khờ vượt chốn kỳ ba

An tâm thủ phận đạo nhà

Noi theo ánh đuốc ông bà gia tiên

Cảnh tạm giả ngửa nghiêng nghiêng ngửa

Ngọc Linh Đài con dựa Diêu Cung

Ngày này Mẹ ngự không trung

Lời con kính lạy Bóng Tùng chứng minh.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

11. KINH DÂNG THỦY LINH

 

(Tụng)

Thủy dâng linh tâm trong mát mẻ

Con thành lòng cúng Mẹ thương chung

Trần gian lắm nẻo sình bùn

Thủy linh mầu nhiệm rưới cùng con thơ

Chín mươi sáu ức khờ trẻ dại

Cầu Mẹ hiền rưới mãi thâm tình

Một lòng con trẻ như in

Trăng mười thập bát đẹp xinh Mẫu Hoàng

Mẹ giáng thế khai đàng ban phước

Cho gái trai cảm được dòng châu

Thủy linh thay sữa ấm bầu

Ráng tu kiếp chót phụng chầu Mẫu Nghi.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

12. KINH DÂNG NGUYỆN

 

(Tụng)

Đài Mẹ Thiên Mẹ ngự thượng tầng

Thế gian con trẻ cung căn Mẫu Hoàng

Dốc lòng gầy dựng sửa sang

Chúng con thơ dại chẳng đàng bước đi

Giác tâm con lạy Diêu Trì

Tình thương thân mẫu không gì sánh đâu

Con hiền mượn tạm sòng nâu

Cùng làn khói tỏa giúp câu vọng bày

Mẫu ban cốt nhục hình hài

Lao đao lận đận trong ngoài lục căn

Duyên khai ý khởi tầm phăng

Thập tam ngũ uẩn lục trần ẩn không

Tựa nương nơi rộng một lần

Quyết tâm đến chỗ Non Tần xa xôi

Cho dù nghiệp lực kéo lôi

Quân thần phụ tử nhả nhồi khó khăn

Giờ này con ngộ lý căn

Cầu xin Từ Mẫu khai ân mở đường

Canh khuya tay chấp đăng hương

Xin trên hộ phước chiêu dương điển từ

Khai tâm con rõ thật hư

Sửa sang ý tục thiện từ chơn không

Hạnh tu con quyết lập công

Vun trồng cội rễ một lòng thẳng ngay

Nguyện cầu cửa thánh Như Lai

Giục lòng con trẻ ngày này tĩnh tâm

Độ con thoát khỏi sai lầm

Vượt vòng tục lụy đứng nằm an vui

Trần gian con nếm đủ mùi

Đắng cay khổ não ngọt bùi chẳng yên

Tây Trào [Cali] con nhớ Mẹ hiền

Nhiệm sâu mê giác căn tiền cội xưa

Từ đây tội lỗi con chừa

Gìn thân lập hạnh muối dưa định thiền

Nương theo Thất Tổ Cửu Huyền

Họ hàng nội ngoại nơi miền non cao

Nguyện cầu Tông Tổ tiêu dao

Nhẹ mình thoát chốn trần lao ngục hình

Giờ đây con có Tâm Kinh

Một lòng vì Đạo hy sinh chẳng lìa

Hạ Ngươn thập bát trăng mười [18/10]

Tưởng cầu vọng bái đèn trời rực linh

Lú [ló] niên con Mẹ thấm tình

Là ngày giáng thế cung nghinh Mẫu Hoàng

Hương linh mười tám [18/10] lập đàn

Từ Tôn vận chuyển khai màn Hạ Ngươn

Long Hoa khai hội Thất Sơn

Kinh Tâm tứ nguyện xạ nhơn Tây Trào [Cali]

Chúng sinh khổ thảm biết bao

Phước căn chưa đủ vàng thau khó bì

Thánh Thần Tiên Phật tường tri

Hạ Ngươn Cửu Phẩm Vô Vi lịnh truyền

Cúi đầu vọng bái đài liên

Thứ tha con dại nơi miền trần gian

Thoát vòng khổ ải tai nàn

Thảnh thơi nhàn hạ chuông đàng Tây di

Bái Thiên bái Địa đúng kỳ

Tây Phương bái Phật Diêu Trì Cửu Cung

Lập thân nương tựa bóng tùng

Điển linh Mẹ chiếu phủ cùng Tứ Linh

Hóa thân Mẫu thảo Tâm Kinh

Dạy trần đủ chỗ tận tình sen khai

Đúng niên đại lễ một ngày

Công lao cao cả chỉ bày con thơ

Bon ngân chuông hướng đúng giờ

Mẫu thương độ lượng trẻ khờ lẻ loi

Kinh Tâm con tụng mấy lời

Quỳnh tương đàn lễ Mẹ ngồi chứng minh

Nghẹn ngào con dứt Tâm Kinh

Lòng thành đưa tiễn điển linh Mẹ hiền

Về trên bệ Ngọc cung tiền

Hai hàng con thảo dưới miền nhớ nhung

Âm thầm hồi hướng Diêu Cung

Đài sen ngọt diệu thoát vòng lưới sa

Đến giờ cung tiễn Mẹ già

Cầu mong ban phước nhà nhà ấm no

Ngậm ngùi con trẻ âu lo

Tạm xa tình Mẹ thơm tho ít nhiều

Thuyền loan Mẫu rước buổi chiều

Con lành phụng sự Tây Liêu quê nhà.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

13.  CHÁNH KINH

 

KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN

 

(Xướng)

AI BIẾT TA AI NGHĨ ĐẾN TA

THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI HÓA HỮU VÔ

THUYẾT LAI THUYẾT KHỨ THỊ ĐÔ

HÔ PHONG HOÁN VŨ LỤC ĐỒ CAN QUA.

 

PHƯƠNG PHƯƠNG NĂNG HƯƠNG ĐĂNG THỌ KỲ

NGỌ THỜI SANH MẪU VỊ TIẾP THINH

CHƯ PHÀM KỲ NHỰT THÔNG KINH

KHAI ĐƯỜNG KINH MẪU VẠN LINH CHỨNG PHÒ.

 

(Tụng)
Vạn vạn cửu xoay cơ kỳ trải

Hội tụng KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN

Trì kinh một lượt nhơn truyền

Tây Lầu Cung hội BẠCH liên NGỌC trùy

Đại Hoàng Cung bất ly MẪU NHỨT

Tây Nam Bắc hiển lực trường thành

Huỳnh Kim Thiên bủa gia sanh

Nêu tay đề sắc bạch thanh Đại Từ

Thuyết thuyết lai thuyết khứ giai vô

Nguyệt hương sen lặng hồ tâm phẳng

MẪU hạ tiền đáo nhân đằng

Nhơn nhơn tận kính dâng nang ly phù

Chư Thần Thánh hội từ rần rộ

Đón BẠCH CUNG cửa lộ Thiên Y

LÃO NƯƠNG phản bả cung vi

NHỨT TÒA VÔ giáng thọ trì Lão kinh

Hỡi cốt nhục thông kinh ra hết

Khấn thọ trì bát tiết phong vân

LÃO MẪU ai nhớ thuở ban

LÃO MẪU truyền hạ trị toàn thế lâm

Thế sự cuộc vạn thâm tạo tội

LÃO khuyến ngôn thần hội xứ đô

Thiên hạ nhơn dân chờ lộ

LÃO NƯƠNG thể đoạn lạc khổ xuất tuần

Bao the lụa LÃO QUÂN thành dưỡng

Loại chua cay gần đường LÃO cho

Món nào món nấy cũng do

Trăm ban vạn sự tổn lo tận cùng

NƯƠNG TẠO HÓA hòa chúng biến cảnh

Biến mãi ngân giá lạnh địa cầu

Phát sanh tạo hóa chung bâu

Sanh lai thổ sản ơn sâu cho đành

Vì tình MẸ chúng sanh nam nữ

Dầu khổ lao vạn sự chẳng sờn

Lao tâm tổn huyết vì con

Công lao tiêu tứ thương con tận cùng

Muôn vạn vật chi dùng mua bán

LÃO tạo ra mà chẳng thấy ai

Để lòng tưởng niệm LÃO đây

Không nghe một tiếng đời này xót thương

Trong vô số vạn đường sáu ngã

Quả địa cầu bao cả vân phong

LÃO hạ điền miễu cốc hồng

Trời mưa một giọt đầy đồng ruộng nương

Nhứt Thiên Thượng LÃO NƯƠNG hạ giá

Điểm cam lồ mượn tá lậu hình

Hô lôi thiệm điển oai thinh

Gia gia đô bả thái bình lạc âu

LÃO hứa rằng đâu đâu thấu đáo

Lý diệu kinh hiệp tảo thế nhân

LÃO ban diệu sáng bảo toàn

Vô Nam Tây Bắc khôi trần vạn giai

LÃO nhắm mắt ắt tai to nạn

Đến chúng sanh vạn vạn xảy ra

Thượng tầng không khí lệch hòa

Thiên quang lay chuyển biến ra tro tàn

Chuyển vũ trụ khôn càn địa tú

LÃO rút thiên quang trụ lâm nguy

Tất cả đều sụp còn chi

Cái nhà kèo cột điền thi tiêu tan

Trời tan thì đất tan rã hết

Trên đời này tẩu biệt vạn hình

Nào vua nào chúa quân binh

Dân đẳng sẽ bị thiêu linh lửa lò

Đến trần ấy mới lo tu tỉnh

Thì muộn rồi cầu kỉnh van xin

Muôn loài vạn vật điêu linh

Chẳng còn nhận được ân tình Thiên ban

Mười phương Phật ẩn tàng ngoài cõi

Ngoại càn khôn rã rợi còn đâu

Chư vị Bồ Tát đau sầu

Nhìn trời nhìn đất còn đâu mảnh hồng

Rồi đích thân LÃO thông hườn phản

Xuất chơn thần tăng mạng đại thành

Hườn nguyên chơn khí hậu sanh

Bảo toàn tinh khí cường thành thời phiên

Tự hư không cầm quyền sửa trị

Khảo xác luân địa thị vô căn

Tạo thiên lập địa muôn hằng

Hoá mở mối đạo lục tàng phong khai

LÃO vi TÔN sơ khai hổn độn

Thuở làm THẦY truyền giống nhơn loài

Đến đời Hạ Ngươn chuyển khai

Giáng cơ điển xuống kinh này thông ra

Ai dốc lòng thông ra cho đặng

Có vị nào tiếp dẫn nhơn sanh

Hết lòng chỉ giáo đắc thành

Ráng trì kinh niệm lưu hành đợi ra

Nguyện chẳng sai LÃO ra kinh giáng

Nếu người nào tường hãn LÃO đây

Sáng trí trì niệm kinh bài

Thì đã Tiên đắc phẩm rày danh tên

Bất tại tâm tu hiền tất cả

Vì tình thương LÃO hạ giáng trần

LÃO pháp trong số vị thần

Kim đơn hành sự vì tầng có nơi

Chư Thần Thánh trong buổi cuộc này

Từ già trẻ một ai sơ sót

LÃO chẳng nhiêu dung cho lọt

Lớn bé nhớ lời màn chót này đây

Cố công thọ sớm mai sẽ có

LÃO truyền cho bảo hộ trúng mùa

Đủ huyền diệu cứu gió lùa

Thiên Cung LÃO nhớ đủ mùa tốt tươi

LÃO hiển Thánh xuống nơi thành kỉnh

Phương hướng nào nhận định thọ thiên

Huyền năng thiên vạn khôn kiền

Sáu bốn quẻ hạ dưới miền tân hoa

LÃO trải rạch thiên la địa võng

Quỷ khốc thần bàn vọng địa hôn

Trận đồ của LÃO càn khôn

LÃO vời tám vị lực đồng tứ môn

Tứ Đại Thiên Vương thông bốn cửa

Bát Kim Cang thâu chứa đảo xoay

Xông vào trận thượng LÃO bày

LÃO thâu hồi dịu lửa dày hoán phong

DIÊU THIÊN CUNG huyền công diệu pháp

KIM LÃO thâu quyết trảm ác gia

Pháp mầu rút lại nguy nan

Khắp cùng vũ trụ lịnh ban LÃO GIÀ

Người hiền lương thật thà sống sót

Một giống hiền LÃO mót mà thôi

Kinh đô thành thị nổi trôi

Người hiền được nhập vào ngồi Hội Thi

Bởi công quả lập thì thọ hưởng

Đại yến đào tiên phượng vinh phong

Sen vàng đua nở giáp vòng

Sẽ được đổi xác đức công toàn tề

Vinh phong ngôi biết về chuyển kiếp

Thọ trường thanh hội hiệp cung liên

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG LÃO HUYỀN

HÓA SANH BẢO MẠNG kiền thiềng TỪ TÔN

VÔ CỰC LÃO NƯƠNG NƯƠNG TỪ MẪU

Cõi càn khôn chưa phán hóa thâu

Âm Dương trời đất hiện có LÃO

Hư vô điển lậu LÃO oa bầu

Chu chư vạn pháp thiên kinh biến

Diệu hiện pháp phổ phổ hiện thiên

Nhựt nguyệt tú thâu hồi huyền diệu

Hô phong hoán võ LÃO dùng huyền

Bàn đào đại hội vinh phàm hạ

Nhập phó hội tề trích tuyết na

Vĩnh bất đông bả Tây Nam hoán

Sen vàng đua nở giáp vòng tòa

Tương tố thọ LÃO trường thanh

Nguyện dĩ công đức vĩnh bất sanh

Phổ cập nhứt thiết kiền thiền kính

Vĩnh tạo phước trạch hóa dưỡng sanh. o

 

14.  HOÀN KINH 


 Kính đảnh lễ MẪU HOÀNG rải phước

Cho chúng sanh học được chữ tu

Con nguyện bồi đức công phu

Hết lòng cung kính LÃO TỪ TỐI CAO

Kỉnh vâng lời trần lao MẸ khiến

Kỳ hội khai MẸ chuyển được lên

CUNG TÒA DIÊU MẸ có tên

TỐI CAO HOẰNG HÓA cung đền huê vinh. o

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

Nam Mô Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Trì Cung. ooo

Nam Mô Tứ Thập Nhị Phật Mẫu Tây Cung. ooo

 

15. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ
 Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Chư Khai Giáo Đạo Tổ Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

HẾT

 

 

 

 

 

KINH ĐẠI LỄ

KIM MẪU DIÊU TRÌ

15/8

  

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Dâng Đại Lễ Mẹ lần nhất vào ngày 15 tháng 8 năm Mậu Tuất (24/9/ 2018), đàn giờ Dậu, đàn tràng Nam Thành. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn.

 

Huyền Không Thiên Thượng tiếp tục ban Kinh Dâng Đại Lễ Mẹ lần hai vào ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất (30/9/2021), giờ Dậu, đàn tràng Nam Thành. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn.

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh vào ngày 15 tháng 8 năm Kỷ Hợi (13/9/2019), giờ Dậu, đàn tràng Nam Thành. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn.

 

Trong bài Dâng Nguyện, ghi chú [1], Đức Ngài thay chữ hoặc câu từ câu cho phù hợp với ngày lễ 15/8 thay vì ngày lễ 18/10.

 
 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Niệm)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. KHAI CHUÔNG

 

(Xướng)

Đàn Linh Tiêu Mẫu ngồi Tây Trúc

Chứng đàn khai cốt nhục từng hồi

Lý minh tâm đã hiểu rồi

Ngưỡng đồng bái Mẫu ba hồi chuông ngân. ooooo

 

4. KHAI TRỐNG

 

(Xướng)

Di phụ tử chuông ngân ba hiệp

Đáo kỳ rày du ngoạn tứ phương

Dung kỳ đáo lệ toàn chi phủ

Ngạn chiếu bốn phương đáo nguyệt khai. vvvvv

Ba hồi trống lệnh ba hồi chuông ngân. vovovovo

 

5. KHAI ĐÀN

 

(Xướng)

Lập đàn xin hội các điển linh

Bông hoa đăng tỏa hiện ý trình

Đèn hương thơm ngát lòng bái Mẫu

Quả diệu đạo tràng thịnh lý minh

Chuông mõ bon ngân vang đại chúng

Mõ từ dìu đại [chúng] gởi niềm tin

Thủy linh trà lá mùi Bát Chánh

Một gốc sen Tây phủ thể hình. o

  

6. KINH DÂNG HƯƠNG

 

(Tụng)

Hương linh tỏa thơm nồng bát chánh

Hơi ngút mây ngào ngạt liên đài

Lòng thành con trẻ bẩm Ngài

Thiên tâm Đại Mẫu cao dày chứng tri

Giải ngũ trược trần ni thế tục

Nén linh kỳ thôi thúc xoay vần

Phàm căn nam nữ nặng oằn

Cảnh đời thống khổ hồng trần gian lao

Trông tháng niên ước ao cúng Mẹ

Bớt những ngày lạnh tẻ chơi vơi

Nghiệp căn mang lại nợ đời

Nương nhờ linh tỏa thơm lời tín tâm.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo
 

7. KINH DÂNG TRẦM

 

(Tụng)

Trầm thơm diệu thâm tình dâng Mẫu

Huyền Cao Thiên Mẹ thấu con lành

Chín tầng mây bạc cao xanh

Điển linh soi rọi ngọn ngành tuổi son

Chốn dương thế năm non biển khắp

Con tu cầu nguyện gặp Từ Tôn

Muôn loài vạn vật Càn Khôn

Từng hồi khoảnh khắc vùi chôn khổ sầu

Nhờ tay Mẹ đâu đâu cũng có

Chốn hồng trần công khó chắt chiu

Mở mang con trẻ bao điều

Học hành tu sửa dắt dìu Mẹ thương

Nghe gió thoảng lướt mây đàm phán

Diêu Mẫu Trì lịnh hoán chúng sanh:

Ráng tu ra khỏi tơ tằm!

Trở về tiên cảnh cõi hằng ước mong.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

8. KINH DÂNG ĐĂNG

 

(Tụng)

Đăng chiếu sáng tinh mơ khai huệ

Giúp nhãn quang kinh kệ chư linh

Cho con mở rộng tầm nhìn

Thức thần ngũ tạng phân minh bao điều

Hữu châu ánh sáng triều định vị

Đấng Mẫu Từ khai trí tâm sanh

Lời nguyền trau chuốt năm canh

Lắng nghe pháp diệu Mẹ dành cho con

Thân giả tạm chưa mòn căn nghiệp

Tạo phước điền một kiếp này đây

Ân xưa Tiên Phật sâu dầy

Đèn đăng chiếu rọi hội này sửa thân.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

9. KINH DÂNG HOA

 

(Tụng)

Hoa thành ý lòng con cung kính

Dâng Mẫu Từ đồng thỉnh nhụy thơm

Mẹ lo tần tảo sớm hôm

Thần thông vận chuyển thâu gom con về

Con trần thế nặng nề bối cảnh

Đạo gia quy đồng gánh vui buồn

Đêm dài lóng lánh lệ tuôn

Suối nguồn của Mẹ trương buồm chuyển xoay

Gìn Lục Tự tâm đầy có Mẫu

Vô thượng thư đáp đậu con hiền

Bao năm gian khổ trần miền

Hoa thơm bát ngát chứng liền con thơ.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

10. KINH DÂNG QUẢ

 

(Tụng)

Quả xanh tươi ngọt thầm cung kỉnh

Con sẵn chờ huyền lịnh Từ Tôn

Điển lành Mẹ chứng pháp môn

Dập đầu lạy Mẫu cứu hồn chúng sanh

Cầu khấn lạy con lành yên ổn

Giúp trẻ khờ vượt chốn kỳ ba

An tâm thủ phận đạo nhà

Noi theo ánh đuốc ông bà gia tiên

Cảnh tạm giả ngửa nghiêng nghiêng ngửa

Ngọc Linh Đài con dựa Diêu Cung

Ngày này Mẹ ngự không trung

Lời con kính lạy Bóng Tùng chứng minh.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

11. KINH DÂNG THỦY LINH

 

(Tụng)

Thủy dâng linh tâm trong mát mẻ

Con thành lòng cúng Mẹ thương chung

Trần gian lắm nẻo sình bùn

Thủy linh mầu nhiệm rưới cùng con thơ

Chín mươi sáu ức khờ trẻ dại

Cầu Mẹ hiền rưới mãi thâm tình

Một lòng con trẻ như in

Trăng mười thập ngũ đẹp xinh Mẫu Hoàng

Mẹ giáng thế khai đàng ban phước

Cho gái trai cảm được dòng châu

Thủy linh thay sữa ấm bầu

Ráng tu kiếp chót phụng chầu Mẫu Nghi.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

  

12. KINH DÂNG NGUYỆN

 

(Tụng)

Đài Mẹ Thiên Mẹ ngự thượng tầng

Thế gian con trẻ cung căn Mẫu Hoàng

Dốc lòng gầy dựng sửa sang

Chúng con thơ dại chẳng đàng bước đi

Giác tâm con lạy Diêu Trì

Tình thương thân mẫu không gì sánh đâu

Con hiền mượn tạm sòng nâu

Cùng làn khói tỏa giúp câu vọng bày

Mẫu ban cốt nhục hình hài

Lao đao lận đận trong ngoài lục căn

Duyên khai ý khởi tầm phăng

Thập tam ngũ uẩn lục trần ẩn không

Tựa nương nơi rộng một lần

Quyết tâm đến chỗ Non Tần xa xôi

Cho dù nghiệp lực kéo lôi

Quân thần phụ tử nhả nhồi khó khăn

Giờ này con ngộ lý căn

Cầu xin Từ Mẫu khai ân mở đường

Canh khuya tay chấp đăng hương

Xin trên hộ phước chiêu dương điển từ

Khai tâm con rõ thật hư

Sửa sang ý tục thiện từ chơn không

Hạnh tu con quyết lập công

Vun trồng cội rễ một lòng thẳng ngay

Nguyện cầu cửa thánh Như Lai

Giục lòng con trẻ ngày này tĩnh tâm

Độ con thoát khỏi sai lầm

Vượt vòng tục lụy đứng nằm an vui

Trần gian con nếm đủ mùi

Đắng cay khổ não ngọt bùi chẳng yên

Tây Trào [Cali] con nhớ Mẹ hiền

Nhiệm sâu mê giác căn tiền cội xưa

Từ đây tội lỗi con chừa

Gìn thân lập hạnh muối dưa định thiền

Nương theo Thất Tổ Cửu Huyền

Họ hàng nội ngoại nơi miền non cao

Nguyện cầu Tông Tổ tiêu dao

Nhẹ mình thoát chốn trần lao ngục hình

Giờ đây con có Tâm Kinh

Một lòng vì Đạo hy sinh chẳng rời [1]

Trung Thu trăng tỏa sáng ngời [1]

Tưởng cầu vọng bái đèn trời rực linh

Mừng vui con Mẹ thấm tình

Bát ngoạt hội yến cung nghinh Mẫu Hoàng

Hương linh thập ngũ lập đàn [1]

Từ Tôn vận chuyển khai màn Hạ Ngươn

Long Hoa khai hội Thất Sơn

Kinh Tâm tứ nguyện xạ nhơn Tây Trào [Cali]

Chúng sinh khổ thảm biết bao

Phước căn chưa đủ vàng thau khó bì

Thánh Thần Tiên Phật tường tri

Hạ Ngươn Cửu Phẩm Vô Vi lịnh truyền

Cúi đầu vọng bái đài liên

Thứ tha con dại nơi miền trần gian

Thoát vòng khổ ải tai nàn

Thảnh thơi nhàn hạ chuông đàng Tây di

Bái Thiên bái Địa đúng kỳ

Tây Phương bái Phật Diêu Trì Cửu Cung

Lập thân nương tựa bóng tùng

Điển linh Mẹ chiếu phủ cùng Tứ Linh

Hóa thân Mẫu thảo Tâm Kinh

Dạy trần đủ chỗ tận tình sen khai

Đúng niên đại lễ một ngày

Công lao cao cả chỉ bày con thơ

Bon ngân chuông hướng đúng giờ

Mẫu thương độ lượng trẻ khờ lẻ loi

Kinh Tâm con tụng mấy lời

Quỳnh tương đàn lễ Mẹ ngồi chứng minh

Nghẹn ngào con dứt Tâm Kinh

Lòng thành đưa tiễn điển linh Mẹ hiền

Về trên bệ Ngọc cung tiền

Hai hàng con thảo dưới miền nhớ nhung

Âm thầm hồi hướng Diêu Cung

Đài sen ngọt diệu thoát vòng lưới sa

Đến giờ cung tiễn Mẹ già

Cầu mong ban phước nhà nhà ấm no

Ngậm ngùi con trẻ âu lo

Tạm xa tình Mẹ thơm tho ít nhiều

Thuyền loan Mẫu rước buổi chiều

Con lành phụng sự Tây Liêu quê nhà.

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

13.  CHÁNH KINH

 

ĐỊA MẪU CHƠN THÁNH KINH

 

(Xướng)

TRĂNG TRÒN HỘI YẾN DIÊU CUNG MẪU

TRƯỚC ĐÀI NÁO NỨC LẬP ĐÀN CẦU

KINH KHỞI TỤNG NIỆM CHƠN THÁNH KINH

HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU TRỊ GIA HẦU.

 

CỰC LẠC BỬU ĐIỆN DANH CỐ VẠN

HOÀNG MẪU SẮC PHONG LIÊN HOA TẶNG

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU MẪU HUYỀN

HƯ KHÔNG HOÀNG MẪU CỨU VẠN PHẦN.

 

PHƯƠNG PHƯƠNG LẬP ĐÀN HOA PHÚ QUỚI

TẠ ÂN BÁO ĐÁP TẠ CHUNG NƠI

HOÀNG MẪU BẢO MẠNG CỨU SANH CHÚNG

TỐC TU VÕ BÁ KỈNH CHẲNG DỜI.

 

HIẾU NỮ NHI NAM NHƠN TRIỀU KỈNH

ĐẠI TRUNG ĐẠI HIẾU HỌA TƯỢNG HÌNH

NGŨ NAM NHỊ NỮ HƯƠNG NIÊN SANH

KINH THÂN VĂN BIỂU ĐỊA MẪU KINH.

 

HƯƠNG ĐĂNG CÚNG QUẢ BÀY TỀ CHỈNH

NHƯỢC HƯỜN BẤT KÍNH GIANG BI TÍN

MẪU TỬ TRÙNG TƯƠNG HIỂM LIỄU KHÔNG

CỬU CHIÊN LỤC BÁ LẠC THÁI BÌNH. o

 

(Tụng)

Trừ phi Tý Sửu lĩnh khai Thiên

Anh nhi xá nữ chẳng hề phiền

LÃO BÀ hỗn độn còn mù mịt

Muốn biết căn nguyên danh tánh truyền.

 

CHƠN KINH nhất bá vạn niên tải

Tọa tại Trường Giang hội thành tài

Bất phân CHÁNH PHÁP vô tình phản

Quân thần văn võ phất cờ bay.

 

TINH THẦN KHÍ hiệp TIÊN PHẬT THÁNH

Kết ngoạt thành toàn ngã tạo thành

Tương ân bất báo thân phiên bất

HOÀNG MẪU quang minh hữu xuất hành.

 

Điển lậu liễu hình phong vân khởi

Thuyết lai thuyết khứ bổ khắp nơi

Phong vân hườn thị hô lôi thiểm [chiếu sáng]

Địa hạ điền miên chọn phong ngôi.

 

Liễu ân đề NHỨT NƯƠNG sanh lạc

Nhứt thanh nhứt biến lai sanh tác

Ngã xuất vạn ban vô tư vị

Tư quý vượt miêu mấy ai đắc.

 

HUỲNH KIM bổn thị tứ phương bửu

Lũy ĐẠI ĐẾ VƯƠNG hiệp vị lưu

Chư Phật PHẬT TÂN NHÂN hoạt tại

Tứ hậu hoài trung tâm lai như.

 

Đại tiểu hiền thần thị ngã tố

Kim ngân tài bửu xuất mới có

Bá tánh thứ dân ngã bất ly

Xuân Hạ Thu Đông xét tận cơ.

 

Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ Châu

Các vị chư thần mở rực mầu

Bồ Tát khứ an hành trang sử

ĐẠI THIÊN TAM THIÊN TRỜI KHẤU ĐẦU.

 

Càn khôn chưa phán căn linh tánh

Khoe ĐỨC HUỲNH LA một điểm thanh

Hóa làm mặt nguyệt ngày đêm tối

MẪU thay phần nhập ngó chẳng đành.

 

Giương sâu mặt định hình trăng đạo

Khéo thấy vô thường tốc biết bao

TAM GIÁO PHẬT THÁNH LINH CỬU DIỆU

DI LẠC PHẬT VƯƠNG HIỂN ĐƯA VÀO.

 

LÃO MẪU lập khai hết Hội Hai

LONG HUÊ bốn ức không trở rày

ĐẠI THÁNH trí tài giáo Thánh Nhơn

DI LẠC PHẬT HÓA PHỔ KỲ KHAI.

 

Quang Tự cửu niên chánh ngoạt sơ

Cửu nhật Thiểm Tây cảnh châu vô

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG vô huyền hóa

DIÊU TRÌ KIM MẪU cho tất cả. o


HIỆU VÔ CỰC TỔ NA NGUYÊN GIÁO

MẪU NGỰ TRÊN CÕI THƯỢNG TỐI CAO

Đặt quyển CHƠN KINH Đạo khuyên Đời

Dưỡng dục đời cho tất cả người
Hương tá hương kiết trời hoán trị

Ngũ cốc phong thâu VÍA MẪU kỳ

Quốc thới dân an truy thời vận

Cầu nguyện khói hương bay lên tận

Đài mây kết lại vân cổ tự

PHẬT MẪU sắc vào bảng Tiên Thư
Kể từ nay đến Thu viên viễn

Một năm tròn đủ Mậu kỳ Kiền

MẪU độ thường năm huyện châu thành

Chim loan hiện xuống tận miễu chánh

GIÁNG CƠ BÚT TRUYỀN chánh ngoạt [tháng Giêng] niên

QUYỂN KINH PHẬT MẪU ra nghĩa diễn

Tạo Thiên lập Địa chuyển thần phong

VUA BÀN CỔ sức bao bọc vòng

Xuất thế trị đời không hai một

Sắp đặt thứ ngôi sắp khuôn ngôi

MẪU ĐÂY ĐẾM BẬC TỐI CAO ĐÀI

Âm Dương hai khí hòa hiệp giải

Mưa thuận gió hòa xoay chuyển hoài

Hiệp tác sanh hóa khai tâm kính

Ấy vậy ngay bước vào đường kỉnh

Trước hết đạo hạnh KINH PHẢI TRÌ

CẦU XIN HOÀNG THIÊN hoan lạc hỉ

Tạ tội lỗi cho hỉ thân hoan

KHẨN NGUYỀN ĐỊA HẬU hộ muôn dân

Cho đặng an nhàn tràng trường cửu

Từ đây đất trời phân địa lưu

Phân biệt chẳng còn như trước nữa

Đất âm Trời dương khối người xưa

Thông đồng tất cả chưa thấu đáo

Nhật Nguyệt Tinh ba sáng trùm bao

Kiền khôn võ trụ bao tám hướng

Tây Bắc Tây Nam thủ Trung Ương

Đông Bắc Đông Nam Ngươn Thượng đến

Mậu giữa Thiên Tiên và Hậu Thiên

Khí từ Thượng Ngươn đến Hạ Ngươn

Trường sanh bất lão khứ âm dương

Huyền diệu cao minh khương bình minh

Ban sơ dương thịnh âm suy tính

Bởi hợp biến hóa linh quang điển

Tạo thiên lập địa sản nhơn hiền

DƯƠNG khí ÂM lai hiền chơn chánh

KHÍ THẦN GIAO CẢM mới hóa sanh

CHƠN KHÍ MẪU đây SANH của MẪU

Còn CHƠN THẦN thì biến trở cầu

Chúng sanh của MẪU hầu NHỨT ĐIỂM

LINH QUANG DƯƠNG KHÍ hô lôi thiểm

Âm Dương hội hiệp niệm tự quản

Tạo hóa sanh ra Thiên Địa Bàn

Hóa sanh CHÚA THÁNH luân thường chuyển

Tôi hiền chẳng thấy hòa hợp Thiên

Thế tục luân thường diện thay liền

Thai nghén cưu mang như vậy đến

Mười năm chẵn mười đếm quẻ hào

Đã định vì trong BÁT QUÁI tạo

Phân chia tám hướng tảo chia ra

Tám quẻ mỗi quẻ xuất hiện đa

Cộng chung lại là sa dưới đây

Sáu bốn quẻ tẻ đây tám bốn

Đúng giờ MÃN NGUYỆT TRÚC CƠ xong

THÂN MẪU xuất hiện TÔNG THÁNH ĐẾ

MINH QUÂN THIÊN HOÀNG mở khai đề

THIÊN HOÀNG, ĐỊA HOÀNG tề phân quái

NHƠN HOÀNG, PHỤC HY, HIÊN VIÊN Tây

Hiểu rõ cơ mầu khai biến hóa

Trời đất phân định xuất lục tòa

Âm Dương Bát Quái hòa thời tiết

Chỉ rõ tám phương Càn Khôn duyệt

Tam cửu nhị bát nguyệt tú tinh

Thiên Can, Chi Địa đề nhứt thinh

PHẬT ĐỊA MẪU phát linh an Ngũ

Chư vị Bồ Tát bởi khắp du

Đông Tây Nam Bắc từ THIÊN MẪU

Bao trùm tất cả Bốn Bộ Châu

Xuân Hạ Thu Đông đâu tiết trở

Do nơi MẪU tạo rạch, sông, hồ

Biển đâu đâu cũng do THÂN MẪU

Chín muôn nước châu đời VƯƠNG HẬU

MẪU vun dưỡng thành, MẪU ngự an

Khắp trong thiên hạ MẪU nhứt thân

Ngũ Nhạc năm tòa danh thắng cảnh

Cổ thọ ngàn năm MẪU dưỡng thành

Nhơn dân trăm họ thành ai có

Muôn loài cầm thú cỏ cây do

Trần thế sống đặng do nơi MẪU

Thây lại gởi nương khắp cả châu
Nào là am tỉnh cầu kinh MẪU

Quán xá miễu chùa huyện đài lâu

THÁNH THẦN TIÊN hiển MẪU bày sắp

Nhờ MẪU chứng nhận nay đặng đắc

Huỳnh kim vàng ròng xuất MẪU ban

Tất cả trân châu ngọc mình vàng

CHƯ PHẬT quý báu trân châu bửu

Trong bốn phương trời ngọc chân lưu

Vương hầu tiểu nhược lữ quốc nhờ

MẪU phong tôn kính cương đường cổ

Đế Vương đại cường do nơi MẪU

Vận chuyển phạt hành tự vị thâu

Chẳng thấy nước nào thâu trọng kính

Thân Danh LÃO MẪU xuất oai linh

Lãnh nhiều thê lụa thình [giữ] dưỡng dung

Chua, ngọt, cay, đắng, đặng cho chúng

Thuộc khuôn lúa ăn, phụng dưỡng thành

Hành, tỏi, hẹ, nén, dược tạo sanh,

Gừng, đường, tiêu, ớt, hành nấu dưỡng

Đàn ông, đàn bà, con nít, tưởng

Sanh nhiều chứng bệnh, thương sanh chúng

MẪU sanh muôn thứ thuốc để dùng

Dầu, muối, tương, giấm, dùng vừa miệng

Món nào món nấy MẪU xuất liền

Trăm ban vạn sự tiền bạc đủ

Lao tâm hỗn huyết tận cùng dư

Công lao tiêu tứ từ nào tả

Tình mẹ thương con dầu khổ na

Chúng con nỡ lòng xa ân đức

Ơn sâu nghĩa cả vật trang sức

Đai cân tạo hóa phúc chúng con

Biến ra tiền bạc đợi ngày chọn

Chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm

ĐẤNG LÃO MẪU NGHI lặng tiếng im

MẪU tích biết bao trùm con trẻ

Sáu ngã luân hồi chúng trần mê

Bao giờ ai dám về RỒNG TỬ

Ẩn dạng dưới trên thành CÀN CÙ

Nghe lịnh MẪU hô từ phong hóa

Thì Rồng nơi ấy tung mưa lão

Cây đáng bao nhiêu hãn vui cười

Cá ngao lăng trở biết thấu nổi

Móng bạch hiện ra thổi cuồng phong

Năm ấy ngộ nạn đói xác trắng

MẪU ban cho biết rằng trong kỳ thuở

Thượng quế tế hương lập trận đồ

Đinh Giáp Canh Tân chờ đủ quẻ

THOẠI LỰC KIM CANG thoái tấn về. o

 

14.  HOÀN KINH 


BÁT PHƯƠNG LỤC TỨ AN KIỀN KHÔN

LÔI THẦN PHÂN LỤC ĐỊA CHI ĐỒNG

KIM MẪU YẾN HIỆN KINH TÂM THỌ

TỬ KIẾN TÂM NHÂN TRUYỀN KINH THÔNG. o

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

Nam Mô Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Trì Cung. ooo

Nam Mô Tứ Thập Nhị Phật Mẫu Tây Cung. ooo

 

15. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ
 Tứ Phước Hựu Tội Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu
Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Chư Khai Giáo Đạo Tổ Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

HẾT


 

 

KINH TUẦN CỬU,

KINH TIỂU TƯỜNG,

KINH ĐẠI TƯỜNG

 

 

KINH KHAI CỬU

[Quan Âm Nam Hải ban kinh]

 

Đã quá chín từng Trời đến vị

Thần đặng an, Tinh, Khí cũng an

Tầng Trời gắng bước lên thang

Trông mây nhìn lại cảnh nhàn buổi xưa

Cõi thảm khổ đã vừa qua khỏi

Quên trần ai mong mỏi Động Đào

Ngó chi khổ hải sóng xao

Đoạn tình yểm dục đặng vào cõi Thiên

Giọt lụy của Cửu huyền dầu đổ

Chớ đau lòng thuận nợ trầm luân

Nắm cây huệ kiếm gươm thần

Dứt tan sự thế nợ trần từ đây.

 

KINH ĐỆ NHỨT CỬU

[Nhứt Nương Diêu Trì Cung Ban kinh]

 

Vườn Ngạn Uyển sanh hoa đã héo

Khối hình hài đã chịu rã tan

Bảy dây oan nghiệt hết ràng

Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương

Kìa Thiên cảnh con đường vọi vọi

Ánh Hồng Quân đương chói Ngọc Lầu

Cung Thiềm gắng bước cho mau

Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam Thiên

Khá tỉnh thức tiền duyên nhớ lại

Đoạn cho rồi oan trái buổi sanh

Đem mình nương bóng Chí Linh

Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa

Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh

Phách anh linh ắt phải anh linh

Quản bao thập ác lục hình

Giải thi thoát khổ diệt hình đoạt căn.

 

KINH ĐỆ NHỊ CỬU

[Nhị Nương Diêu Trì Cung Ban kinh]

 

Tây Vương Mẫu vườn Đào ướm chín

Chén trường sanh có lịnh ngự ban

Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng

Chơn Thần khá đến hội hàng chư linh

Đã thấy đủ Thiên đình huyền pháp

Cổi giác thân lên đạp Ngân Kiều

Đẩu tinh chiếu thấu Nguyên Tiêu

Kim quang kiệu đỡ đến triều Ngọc Hư

Khí trong trẻo dường như băng tuyết

Thần im đìm dường nét thiều quang

Xa chừng thế giái Địa Hoàn

Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng.

 

KINH ĐỆ TAM CỬU

[Tam Nương Diêu Trì Cung Ban kinh]

 

Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Đảo

Động Thiên Thai bảy Lão đón đường

Cam Lồ rưới giọt nhành dương

Thất tình lục dục như dường tiêu tan

Cung Đẩu Tốt nhặt khoan tiếng nhạc

Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh

Tiêu thiều lấp tiếng dục tình

Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân

Cung Như Ý Lão Quân tiếp khách

Hội Thánh minh giao sách Trường xuân

Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn

Chơn hồn khoái lạc lên đàng vọng Thiên.

 

 

KINH ĐỆ TỨ CỬU

[Tứ Nương Diêu Trì Cung Ban kinh]

 

Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường hạc

Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chơn Tiên

Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền

Vào cung Tuyệt Khổ kiến Huyền Thiên Quân

Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng

Bộ Lôi Công giải tán trược quang

Cửa lầu Bát Quái chun ngang

Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia

Đạp Thái Sơn nhảy qua Đẩu Suất

Vịn Kim Câu đến chực Thiên Môn

Chơn thần đã nhập Càn khôn

Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh.

 

KINH ĐỆ NGŨ CỬU

[Ngũ Nương Diêu Trì Cung Ban kinh]

 

Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ

Cõi Xích Thiên vội mở ải quan

Thiên Quân diêu động linh phan

Cả miền Thánh vức nhộn nhàng tiếp nghinh

Đài Chiếu giám cảnh minh nhẹ bước

Xem rõ ràng tội phước căn sinh

Lần vào cung Ngọc Diệt Hình

Khai kinh Vô Tự đặng nhìn quả duyên

Đắc văn sách thông Thiên định Địa

Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân

Kỵ kim quang kiến Lão Quân

Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng

 

 

KINH ĐỆ LỤC CỬU

[Lục Nương Diêu Trì Cung Ban kinh]

 

Bạch Y Quan mở đàng rước khách

Cõi Kim Thiên nhẹ tách Tiên xa

Vào cung Vạn Pháp xem qua

Cho tường cựu nghiệp mấy tòa Thiên nhiên

Cung Lập Khuyết tìm duyên định ngự

Lãnh Kim sa đặng dự Như Lai

Minh Vương Khổng Tước cao bay

Đem Chơn thần đến tận đài Huệ Hương

Mùi ngào ngạt thơm luôn Thánh thể

Trừ tiêu tàn ô uế sinh quang

Thiên thiều trổi tiếng nhặt khoan

Đưa linh thẳng đến Niết Bàn mới thôi.

 

KINH ĐỆ THẤT CỬU

[Thất Nương Diêu Trì Cung Ban kinh]

 

Nhẹ phơ phới dồi dào không khí

Hạo Nhiên Thiên đã chí môn quan

Đẹp xinh cảnh vật đòi ngàn

Hào quang chiếu diệu khai đàng thăng Thiên

Cung Chưởng Pháp xây quyền Tạo hóa

Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi

Già Lam dẫn nẻo Tây Qui

Kim chung mở lối kịp kỳ kỵ sen

Động Phổ Hiền Thần Tiên hội hiệp

Dở Kim Cô đưa tiếp linh quang

Im lìm kìa cõi Niết Bàn

Lôi Âm trống thúc lên đàng Thượng Tiêu.

 

 

KINH ĐỆ BÁT CỬU

[Bát Nương Diêu Trì Cung Ban kinh]

 

Hơi Tiên tửu nực nồng thơm ngọt

Phi Tưởng Thiên để gót tới nơi

Mùi trần khi đã xa khơi

Say sưa bầu khí bồi hồi chung phong

Cung Tận Thức thần thông biến hóa

Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hàng

Cỡi Kim Hẩu đến Tịch San

Đẩu vân nương phép Niết Bàn đến xem

Cung Diệt Bửu ngọc rèm đã xủ [sụ]

Nghiệp hữu hình tượng đủ vô vi

Hồ Tiên vội rót tức thì

Nước Cam Lồ rửa ai bi kiếp người.

 

KINH ĐỆ CỬU CỬU

[Cửu Nương Diêu Trì Cung Ban kinh]

 

Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển

Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng

Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung

Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban

Cung Bắc Đẩu xem căn quả số

Học triều nghi vào ở Linh Tiêu

Ngọc Hư Cung sắc lịnh kêu

Thưởng phong trừng trị phân điều đọa thăng

Nơi Kim Bồn vạn vạn nguơn chất

Tạo hình hài các bậc nguyên nhân

Cung Trí Giác trụ tinh thần

Huờn hư mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên.

 

 

 

KINH TIỂU TƯỜNG

[Diêu Trì Kim Mẫu ban kinh]

 

Tịnh niệm Phép Nhiên Đăng [Cổ Phật] tưởng tín

Hư Vô Thiên đến thính Phật điều

Ngọc Hư đại hội ngự triều

Thiều quang nhị bá Thiên Kiều để chơn

Bồ Đề Dạ dẫn hồn thượng tấn

Cực Lạc quang đẹp phận Tây qui

`        Vào Lôi Âm kiến A Di [Đà]

Bộ Công Di Lạc Tam Kỳ độ sanh

Ao Thất Bửu gội mình sạch tục

Ngôi liên đài quả phúc Già Lam

Vạn linh trỗi tiếng mừng thầm

Thiên thơ Phật tạo độ phàm giải căn.

 

KINH ĐẠI TƯỜNG

[Thích Ca Mâu Ni Phật ban kinh]

 

Hỗn Ngươn Thiên dưới quyền Giáo Chủ

Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên

Tái sanh sửa đổi Chơn Truyền

Khai cơ tận độ Cửu Tuyền diệt vong

Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị

Cõi Tây Phang đuổi quỉ trừ ma

Giáng linh Hộ Pháp Di Đà

Chuyển cây [Giáng] Ma Xử đuổi tà trục tinh

Thâu các Đạo hữu hình làm một

Trường thi Tiên Phật vượt kiếp khiên

Tạo đời cải dữ ra hiền

Bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí Tôn.

  

NGHI THỨC,

GIÁO QUY,

ĐẠO TỪ…

 


QUỲ LẠY

 

Cung Cách Lạy, dầu là từ tư thế đang đứng hay là đang quỳ, sẽ thể hiện năm điều nơi môn sinh của Giáo Hội Thiên Trường. Đó là:


1. Điểm Trí Huệ,
2. Điểm Chơn Tâm,
3. Dâng Thành Tín,
4. Khai mở Bi Từ,
5. Xứng đáng là Chơn Tử.

 

LẠY TỪ TƯ THẾ ĐANG QUỲ

Hai tay đang chấp trước ngực. Tiến hành theo thứ tự từng bước:

1. Đưa hai tay chấp lên trán, hai ngón cái chấm vào mi gian (điểm Trí Huệ).

2. Đem trở về trước ngực, hai ngón cái chấm vào giữa ngực (điểm Chơn Tâm).

3. Sụp xuống lạy, hai cánh tay ngoài duỗi song song áp sát mặt đất, hai bàn tay úp xuống mặt đất, trán chạm đất, đầu giữa hai cánh tay, dập đầu ba lần (dâng Thành Tín).

4. Lật ngửa hai bàn tay (khai mở Bi Từ), trỗi dậy trở về lại tư thế quỳ.

5. Thu tay về chấp trước ngực, mắt ngước nhìn lên Đài Cao (xứng đáng là Chơn Tử).

 

LẠY TỪ TƯ THẾ ĐANG ĐỨNG

Hai tay đang chấp trước ngực. Tiến hành theo thứ tự từng bước:

 1. Đưa hai tay lên trán, hai ngón cái chấm vào mi gian (điểm Trí Huệ)

2. Đem hai tay chấp trở về trước ngực, hai ngón cái chấm vào giữa ngực (điểm Chơn Tâm).

3. Chân phải bước lên một bước, chân trái chùn xuống quỳ cùng lúc hai bàn tay đặt lên trên gối phải để giúp chịu lực, hai bàn tay xòe ra và bàn tay trái đặt trên bàn tay phải, xong rút gối phải về song song với gối trái và hai tay đem về chấp trước ngực.

 4. sụp xuống lạy, hai cánh tay ngoài duỗi song song áp sát mặt đất, hai bàn tay úp xuống đất, trán chạm đất, đầu giữa hai cánh tay, dập đầu ba lần (dâng Thành Tín).

5. Lật ngửa hai bàn tay (khai mở Bi Từ).

6. Trỗi dậy trở về lại tư thế quỳ, thu hai tay về chấp trước ngực, mắt ngước nhìn lên Đài Cao (xứng đáng là Chơn Tử).

7. Đem gối phải lên trước và hai bàn tay đặt trên gối phải, chịu lực đứng lên, đem chân phải về song song với chân trái, xong hai tay thu về chấp trước ngực.

 

CHÀO HỎI

 

Chào hỏi là một cách thể hiện nhân cách và lễ nghĩa của con người.  Môn đồ của Giáo Hội Thiên Trương phải luôn luôn giữ gìn cung cách sao cho thích hợp với tánh hạnh của một người đang tu tập.

 

Gặp mặt một người dù là lạ hay quen, thân hay không thân, già hay trẻ, nam hay nữ, có là thành viên của Giáo Hội Thiên Trường hay không, đến với thiện ý hay không … thì môn đồ của Giáo Hội Thiên Trường cũng phải chào hỏi với nụ cười thân thiện.

 

Môn đồ hãy chấp tay trước ngực và đầu hơi cuối xuống chào người đối diện để tỏ lòng trân trọng đối với người đó cũng như để thể hiện tư cách và tánh hạnh của chính mình.  Tôn trọng người khác chính là cách buộc người khác cũng phải tôn trọng mình.

 

XƯNG HÔ

 

Môn đồ tiếp xúc với môn đồ thì nên gọi người đối diện là HIỀN ĐẠO, không cần biết người đó lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn mình, và tự xưng là TỪ ĐẠO. 

 

Môn đồ tiếp xúc với một chức sắc của Giáo Hội thì gọi người đó là NGÀI + GIÁO PHẨM và tự xưng là TỪ ĐẠO. 

 

Chức sắc tiếp xúc với môn đồ của Giáo Hội thì gọi người đối diện là HIỀN ĐẠO và tự xưng là TỪ ĐẠO. 

 

Chức sắc tiếp xúc với một chức sắc khác của Giáo Hội thì gọi người đó là NGÀI + GIÁO PHẨM và tự xưng là TỪ ĐẠO. 

 

Môn đồ và chức sắc tiếp xúc với khách thì tùy theo tuổi tác, phái tính của người đối diện mà xưng hô cho phải cách và cũng tự xưng là TỪ ĐẠO.

 

CƯ XỬ

 

Trong khuôn viên của Giáo Hội, môn đồ của Giáo Hội Thiên Trường tuyệt đối không được tham dự vào hoặc tạo ra chuyện đàm tiếu thị phi.

  

Ngoài việc thăm hỏi để tỏ tình thân ái đối với những người chung quanh, môn đồ nên dành phần lớn thời gian để trao đổi giáo pháp, thực tập công phu, bàn thảo công vụ, hoặc làm công quả hay những điều có lợi cho công việc tu tập.

 

Hãy giữ cho khuôn viên của Giáo Hội là nơi mà mọi người lúc tới thì thấy vui, lúc về thì thấy quyến luyến; là nơi mà mọi người luôn cảm thấy thiêng liêng và an lạc; là nơi mà mọi người tìm thấy được chỗ tựa cho tâm hồn và luôn cảm nhận được sự tôn trọng và quí mến của mọi người chung quanh.

 

TRAI GIỚI

[Lưu xuất từ miệng của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai Trào Tam, vào ngày 28 tháng 11 năm 2017]

 

Là đấng Giác Hữu Tình

Quý mạng sống vạn linh

Hãy mở lòng Đại Bi

Trai giới và thanh tịnh.

 

Là đấng Giác Hữu Tình

Huyễn vọng không để sinh

Hãy mở lòng Đại Bi

Trai giới và thanh tịnh.

 

Là đấng Giác Hữu Tình

Luôn an lạc hiền minh

Xin mở lòng Đại Bi

Trai giới và thanh thịnh.

 

Là đấng Giác Hữu Tình

Nguyện độ tận quần sinh

Xin mở lòng Đại Bi

Trai giới và thanh tịnh.

 

Thân trai giới thanh tịnh

Tâm trong sáng minh linh

Tánh như như bất động

Tam Bửu tại nơi mình.

 

Qui y Tăng thanh tịnh

Qui y Pháp minh linh

Qui y Phật như như

Sơn Bửu Kỳ Hương sinh.

 

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

[Của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai Trào Tam dạy]

  • Mọi mạng sống đều đáng quý. Không được giết hại!
  • Mọi chiếm đoạt đều bất thiện. Chớ có làm thế!
  • Mọi bám víu sẽ dẫn tới bất an và đau buồn. Buông xuống!
  • Mọi ham muốn sẽ dẫn tới khổ lụy. Cần tiết chế!
  • Mọi vị kỷ đều sẽ dẫn tới thương tổn. Phải đoạn trừ!
  • Mọi oán hận sẽ thiêu rụi chính mình và người khác. Dứt khoát dập tắt ngay!
  • Mọi suy nghĩ và lời nói đều tạo tác động xấu tốt tới bản thân và người khác.  Nên thận trọng!
  • Mọi hướng ngoại sẽ dẫn tới động loạn. Quay vào bên trong, hướng về tâm nội!
  • Sợ hãi là gốc cội của tất cả ác pháp và phiền não. PHÁP ẤN VÔ VI có khả năng đối trị. Hãy thể nghiệm sự tự do tuyệt đối!
  • Thượng Đế luôn hiện hữu trong ta, luôn ở cùng ta. Tu như vậy! Chứng như vậy!

 

MƯỜI ĐIỀU KHAM NHẪN

[Đức Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu, Ngôi Hai Trào Một dạy]

 

NHẪN đời hạnh phúc sống niềm tin

NHẪN sự hơn thua nhẹ thân mình

NHẪN kẻ hung hăng chí cao thượng

NHẪN lòng hiếu thắng trí anh minh.

 

Một, nhẫn đời không hơn thua dại

Không tham sân làm hại thế nhân

Nói làm phải xét ân cần

Tam quy ngũ giới tu lần cho minh.


Hai, nhẫn sự thế tình thay đổi

Làm mất tình ưa nổi hận sân

Tầm đạo tay trút thế trần

Biết tu ngộ đạo hoa vân viên kỳ.

Ba, nhẫn hung ý chí kiên tâm

Nhẫn vượt khổ đạo tầm chỗ đậu

Kiếp người khốn khó khổ đau

Giải được thanh ý nhiệm mầu hồn thân.

 

Bốn, nhẫn lòng giải lần tu học

Bước nhiều nơi tạo vóc đức ân

Nghĩa nhân nhân nghĩa tiến gần

Tịnh lòng thức mở nguyên ân bồ đề.

 

Năm, nhẫn nhịn ê chề kiên nhẫn

Vượt gian nan tinh tấn đức tin

Ơn cao tái tạo thân mình

Lư Bồng bước tới chơn linh vững vàng.

 

Sáu, nhẫn hòa tạo nhân rộng tánh

Giải thoát đời dù cảnh rỗng không

Giúp nhau khéo léo chung đồng

Tu mi danh rạng thả lòng tâm chơn.

 

Bảy, nhẫn chịu thiệt hơn cuộc sống

Đón đưa người Tây cổng Thánh Tiên

Phàm tâm lòng Phật cơ duyên

Tục sang bờ giác thánh hiền công quy.

 

Tám, nhẫn từ quy kỳ thương chúng

Hạnh tuệ từ sống dựng hình thân

Môn tu đường tỉnh lặng ngàn

An nhiên tự tại thảm vàng ta đi.

 

Chín, nhẫn bước quy y tam bảo

Mở lực tài tầm đạo pháp môn

Chăm lo đạo quả dầy công

Đạo Tiên Đạo Phật quy đồng nhứt năng.

 

Mười, nhẫn vững giải nan suy nghĩ

Thấu lục nghì định ý xác phàm

Đâu khai đường kẻ đạo tầm

Liệu phương tâm hướng Quan Âm diệu đề.

 

Mười điều thông, rải nhẫn nhịn lòng

Hòa quyện liên tâm bài khai thông

Phước khổ do ta đời gánh lấy

Duyên Phật giải trình giữa trần mông.

 

MƯỜI ĐIỀU KHUYẾN TU

[Phật Thầy Tây An dạy môn đồ Bửu Sơn Kỳ Hương]

 

Điều thứ nhất, Thầy khuyên nên nhớ
Lòng trung kiên muôn thưở còn nêu
Dù ai nặng nhẹ trăm điều
Quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy
Nhiều thử thách đang vây con đó
Nếu ngã lòng công khó tiêu tan
Việc chi còn ở trần gian
Là điều huyễn hoặc chớ mang trong lòng.

 

Điều thứ hai, Thầy trông đệ tử
Tình bạn bè phải giữ thủy chung
Luôn luôn tha thứ khoan dung
Nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô
Dìu dẫn nhau điểm tô công quả
Phải thật lòng với cả chung quanh
Thiệt thòi cam chịu đã đành
Vô vi phẩm vị Thầy dành cho con.

 

Điều thứ ba, vẹn toàn hạnh đức
Tuy bán buôn cơ cực tảo tần
Đổi công nuôi lấy tấm thân
Đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường
Dầu tiền bạc đầy rương tràn tủ
Cuộc trần này biết đủ con ơi
Ác gian cũng hưởng một đời
Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn.

 

Điều thứ tư, Pháp môn qui luật
Lục thập chay gắng sức trau dồi
Thịt thà xương máu tanh hôi
Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn
Đức từ bi thường hằng thể hiện
Không sát sanh lòng thiện ta còn
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.

 

Điều thứ năm, quyết không hờn giận
Ghét ganh chi cho bận lòng mình
Con xem vạn điển thiên kinh
Hiền nhơn quân tử rộng tình vô câu
Muôn việc xảy bắt đầu sân nộ
Là nguyên nhân thống khổ ly tan
Chơn truyền chánh pháp đạo vàng
Tập xong chữ Nhẫn Niết bàn không xa.

 

Điều thứ sáu, thiết tha Thầy dặn,
Ngày hai thời lẳng lặng công phu
Việc chi dầu quá cần cù
Cũng nhơn vài khắc tập tu nguyện cầu
Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa
Đem sấm kinh tự của Thầy ban
Học cho thông thuộc đôi hàng
Ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng.

 

Điều thứ bảy, quyết tăng công quả
An ủi người già cả ốm đau
Tùy duyên có thể giúp vào
Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con
Phước đức ấy vẫn còn muôn thưở

Điều thứ bảy, quyết tăng công quả

An ủi người già cả ốm đau

Tuỳ duyên có thể giúp vào

Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con

Phước đức đó vẫn còn muôn thuở

Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không

Con ơi, trong chốn trần hồng

Mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao.

 

Điều thứ tám, lời nào Thầy dạy

Dù khổ lao chớ nại công trình

Mặc dầu con phải hy sinh

Phật Tiên đâu nỡ quên mình con sao

Đừng chấp việc núi cao rừng thẳm

Hay là đường muôn dặm xa trông

Hễ con thề giữ trọn lòng

Đương nhiên đắc đạo, thoát vòng tử sanh.

 

Điều thứ chín, Đạo Lành căn bản

Giữ làm sao có bạn không thù

Từ đây con nhớ rằng tu

Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không

Lời nói sao hoà trong hiệp ngoại

Đừng hơn người nếu phải ép lòng

Không ham những chuyện mênh mông

Vừa no, đủ ấm, đèo bồng mà chi.

 

Điều chót hết, mười ghi trăm nhớ

Phật, Pháp, Tăng con chớ quên ơn

Gia đình nghĩa nặng nhiều hơn

Tình thương xã hội giúp cơn thiết cần

Ơn Tổ tiên, dành phần con cháu

Đó những lời dạy bảo Thầy mong

Con ơi, con khá ghi lòng

Bấy nhiêu tâm huyết bấy dòng văn thi.

 

ĐẠO TỪ 

 

Kim cổ Thánh Tây đàng QUỐC ĐẠO

Lập pháp thần rọi chiếu mầm CAO

Triều Nam đại quân cơ THIÊN HỘI

Trống kêu vang hồi khó bước vào.

 

ĐẠO TỪ xuống thế cảnh vô hình

ĐẠO TỪ xoay chuyển mở tàng linh

ĐẠO TỪ khách lộ quy trăm họ

ĐẠO TỪ khai khẩu chọn kỳ huỳnh.

 

TỪ ĐẠO chánh pháp xuống kỳ ba

TỪ ĐẠO năm non ĐẠI NGỌC TÒA

TỪ ĐẠO lấy ĐỨC từ muôn gốc

TỪ ĐẠO xích khai kiến ma ha.

 

TAM TÒA lịnh đổi càn khôn chuyển

Ngươn tam kiểm duyệt luật thay phiên

LONG VÂN tịnh khiến phá bức trải

Tam thích NGỌC ĐÀI mở long thiên.

 

TAM GIÁO mở cửa quy nguyên định

GƯƠNG LỊNH OAI THIÊN lộ NGỌC MINH

Cảnh thoàn mầu nhiệm Nam Lầu túc

TAM GIÁO triển xoay vạn muôn hình.

 

Phán vô đài chốt xoay chuyển hướng

Nhựt nhựt thản kiên chánh hồi phương

Năng năng thủy hỏa đà tri lệ

Phụng phụng tác hiện tam tứ hườn.

 

Uyên nguyên TAM GIÁO giá ngự đồng

Long phụng THIÊN ÂN thuần phục không

Long môn khai trí thần phổ hóa

Quy cách cung minh tỏa đại phong.

 

Vô thiên châu cảnh mới khai thời

TAM GIÁO mở cửa mới ra khơi

Đàm báo tịch tang đao binh lửa

Thiên long thập bát tách phân rời.

 

Liên hoàn thế trận có ai canh

Đâu khai đường kẻ châu hoa cảnh

Thấu bủa lặng kỳ Mộc bài phủ

Định hướng CHÍ TÔN kết tụ thành.

 

Thủ lộ Mộc bàn cờ thúc giả

Bạch thiên thanh thúc hạ HÀ Tây

Giới luật hành thi cửu khai

KHUNG HUYỀN xoay chỉ cờ bay đón chào

CÔNG QUỐC thống ấn hào kinh hiển

Hội Tây Môn mạch chuyển âm hao

Khai kinh đủ sức chống sào

Năm ba thân lộ trùm bao xoay vòng

Liên Xuân Hạ vô không vô phước

Nguyệt tinh hương phẩm thượng tân niên

Nhiệm cơ đúng nhịp Quốc Liên

Màn the bức phá đỉnh HUYỀN khai phê

Trị bình sinh lập đề HỘI GIÁO

Tới chu kỳ tam hảo tự trình

Thiên xoay mọi lúc kỳ huỳnh

Nêu tay đề sắc Nam Kinh đại triều

THIÊN ÂN chỉ Thuấn Nghiêu lập hạ

Thiện khai môn đồng tọa HUYỀN KINH

Điển thiên đại lực cao minh

Tạo cơ tạo địa chúng sinh công đồng

Khai đề mã vô không vô tướng

Vận hình thân chuyển hướng nét soi

HÀ từ tam luận vô ngôi

Trì quang lục chí ra đời QUỐC dân

Soi đường hướng muôn ân THẦY lộ

Đuốc huệ từ hành bộ chuyển luân

Kiến minh HƯNG định PHONG THẦN

Kiếp lai trầm diệu tân nhân dựng cờ.

Chư Phật hội đồng phúc ký lư

QUỐC thủy khai nguyên thượng đối tư

TIÊN TRƯỞNG chư hội từ ngươn lập

Thế đạo tinh hoa hướng trổ mầm

Vươn xa kiếm khách tầm chiếu điển

Thiên chuyển đúng giờ trận khai nguyên

Vén màn triều QUỐC THIÊN vô tự

HƯNG tới trùng lai thời khắc thiêng.

Liên hoa lập lộ ra thi hội

Lập pháp cơ thiên định y ngôi

Vững cơ chấn chỉnh khai mầm đạo

Phàm tục phen này mạch kẻ noi.

 

THIÊN HUYỀN nghĩ hội tỏa kỳ minh

HUYỀN THIÊN ĐẠI ĐẠO trải thiên tình

THIÊN HUYỀN nét dấu bình vương pháp

HUYỀN THIÊN lâm hướng định dựng hình.

 

Tam địa giáo pháp HUYỀN kỳ phận

Sắc chỉ nguyên TAM GIÁO tri ân

Vô hình bộ máy xoay hướng chuyển

Thước lộ sắc khai tá HƯNG vâng.

 

Giả thúc thước đo mở chỗ ngồi

Góp mục diệu tuồng thời khắc soi

Hai thân tứ đại đều xoay ngó

Phong mệnh Đông phong giải khúc nôi.

 

Siêu hình vận mạch CAO thanh điển

Dựng bảng ra đời CHÁNH PHÁP THIÊN

Trung Ương mở sắp xoay hồi khó

Liệu tính vai tuồng NGỌC bình nguyên.

 

An bình THIÊN ẤN lập kỷ nguyên

An hành triển chúng mở giác thuyền

THÁNH tề cơ tựu âm sắc chỉ

ĐẾ đế diệu đề dựng ngôi yên.

 

Lâm phàm tẩy xóa so dây khải

VƯƠNG THƯỢNG âm khai mật độ xoay

HUYỀN HUYỀN xoay hướng phước lai thới

Diệu tỏa bóng tùng bủa nay mai.

 

Kinh luân tam hiển đưa sanh chúng

PHÁP ẤN KHÔNG KHÔNG nhựt vi cung

Kiến minh thay luật đem cương kỷ

Dấu gương công đồng lý sự tùng.

 

NGÔ khả quý mòn giải ngoài trong

MINH suốt rạng điều phụng kiết hồng

CHIÊU bạc tỏ dạ lãm tố cảnh

GIẢI liệu bề hay giá lộ Đông.

 

Đời xan thiên hóa lần pháp chánh

Khai trọ diễn hài dựng thần phong

Sáng tuệ tạm cảnh cơ tuồng Thánh

Tạo cuộc cờ Tây đỉnh Châu Long.

 

Dưới cội bồ đề đức thanh cao

Ánh dịu lòng tu cửa Phật vào

Phật Thánh chỉnh đốn một ba bước

Quang rọi pháp cầm khai cơ trào.


Đạo là sức sống môn tu tịnh

Từ bước thung dung hiến đời mình

Bi mở mọi điều lòng không cảnh

Bóng thả tâm không hạnh chuyển linh.


Tỏ diệu thức chiếu quang thiên gánh

Vẫn bước hiến công vượt hành trình

Chuyển phận mầm đạo pháp nguyên hành

Hành hành thao cụ chí điển linh.


Long qui VƯƠNG THÁNH NGỌC bàn linh

Châu phục thay diện đổi sắc hình

Lập pháp đa huyền tròn Thiên Sứ

Quốc kỳ chờ khắp cõi cao minh.


Thiên hóa huỳnh đài trình hiệu như

Đình Cung NGỌC ĐẾ HUYỀN KHUNG thỉnh

Huyền vạn năng cơ Tây chí từ

trầm Thiên Cửa khai hoa linh.

 

Phong Thuấn tam quy tác hiện nghi

Thần lộ long kỳ đuốc từ bi

Khởi chờ cửa chánh an mệnh thống

Dựng bảng huyền vi chờ hội thi.


Đông Lai khởi dựng khai hồi trống

Môn Thiên vi Đạo Bạch Vân Y

Thịnh hành liên phục hoa đăng lộng

lịnh HOÀNG MINH đúng định kỳ.


Sầu tư vướng bận cảnh trần ai

Tư sầu lụy vạn ra màn hài

Sầu tư không có có không có

Tư sầu lặng lẽ diễn tuồng hay.


Cơ đổi hình sắc khai tướng mạo

Khách phương xa mật đáo huyền vi

TÂY CUNG chiếu thước khuôn đúng vị

TAM GIÁO hạ bút ký quy Tề

MỘT NHÀNH CỘI CHUNG lành tác thệ

Bước thuyền khơi TRỜI lẽ đỉnh khai

Giữ cẩm nang từ lĩnh đáo lai

Khai ơn mục nhơn loài đủ dạng

Cơ thông bả chấp pháp diệu đàn

Tròn đạo quả bức màn phá vẫn

Cụ lĩnh xoay ấn sắc HUYỀN KHUNG

Cơ chí cả xuất tùng thay đổi.

 

THIÊN khai MINH trải ánh từ quang

Đổi lịnh kỳ quang cột phướng đàng

Ký túc muôn gốc định luật pháp

ĐẠI ĐẠO mở ra cửa Nam Bang.


HÀ thế cuộc hình trải hoa tinh

HƯNG thịnh tùng quách đợi Trạng Trình

QUỐC lập cột mốc liên đài xứ

Lưỡng đàm lai bản BỔN VÔ HÌNH.


[Khoán: Hà Hưng Quốc lưỡng đàm lai bản bổn vô hình.]

 

KHAI CƠ TÂN chốt y NHỨT cũ

ĐẠO THIÊN lực ẩn mở OAI THINH

NĂNG kỳ TAM GIÁO đồng QUỐC sứ

KỲ ba sắp cuộc dựng thinh thinh.

 

[Khoán: Khai đạo năng kỳ ba sắp cuộc dựng thinh thinh]

 

HÀ giáo Thiên Tào bản quyền khai

HƯNG thịnh cơ huyền ý vị lai

QUỐC thới sen đài cơ Long Hội

XUẤT nhập CHÁNH THIÊN mở cuộc tài.

 

[khoán: Hà Hưng Quốc xuất nhập Chánh Thiên mở cuộc tài.]
 

DỰNG bảng phong Ngươn Tam quan mới

KỲ định cơ thiên giống sen khai

HỒI định pháp huyền Lư Bồng hội

BỔN vai tạo cuộc lưỡng tam tài.

 

[Khoán: Dựng kỳ hồi bổn vai tạo cuộc lưỡng tam tài]
 

GỐC nguồn lực trí rạng ngời chói

NGÔI sắc chỉ KỲ CHỦ an bày

HOÀNG phẩm cửu châu tương quan hội

CHUYỂN THẾ KỲ BA bi độ khai.

 

[Khoán: Gốc ngôi Hoàng chuyển thế kỳ ba bi độ khai]

 

HẾT

 

  

 

MỤC LỤC

 

Phần I.

 

Kinh Nhật Tụng                                                          Tr. 03

Kinh Thỉnh Chư Thiên Tôn Giáng Đàn                           Tr. 17

Kinh Tọa Thiền                                                           Tr. 23

Kinh Dâng Lễ Chư Thiên Tôn                                        Tr. 37

Cửu Vị Phật Mẫu Diêu Cung                                          Tr. 33

         Tứ Thập Nhị Tây Thiên Phật Mẫu                          Tr. 41

Kinh Dâng Đại Lễ Huyền Khung Thượng Đế                    Tr. 53

         Kinh Tâm Huyền                                                 Tr. 60

                  Phẩm Kim Thân Thượng Đế Giáng Trần        Tr. 61

                  Phẩm Khai Giáo Sử Kỳ Nguyên Di Lạc          Tr. 66

                  Phẩm NHTĐ Khai Truyền Tân Pháp               Tr.70

Kinh Dâng Đại Lễ Kim Mẫu Diêu Trì – 18/10                    Tr. 81

         Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền                                         Tr. 90

Kinh Dâng Đại Lễ Kim Mẫu Diêu Trì – 15/08                    Tr. 97

         Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh                                    Tr. 106

Kinh Tuần Cửu, Kinh Tiểu Tường, Kinh Đại Tường            Tr. 115

 

Phần II.

 

Nghi Thức, Giáo Quy, Đạo Từ                                         Tr. 123

         Quỳ Lạy                                                              Tr. 124

         Chào Hỏi, Xưng Hô                                               Tr. 125

         Cư Xử                                                                  Tr. 126     

Trai Giới                                                                        Tr. 126

         Mười Điều Tâm Niệm                                             Tr. 127

         Mười Điều Kham Nhẫn                                           Tr. 128              
Mười Điều Khuyến Tu                                                      Tr. 130

         Đạo Từ                                                                 Tr. 133                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn