THIÊN THƠ THÁNG 5 NĂM 2017

01 Tháng Năm 201712:00 SA(Xem: 35741)

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi tới Người, đang ở VN, ngày 7 tháng 5 năm 2017 (ngày ? tháng 4 năm Đinh Dậu) lúc12:05 A.M.

 

 

GIÁO MẬT HUYỀN CƠ

“Thiên khải huỳnh cơ đặt định cầu

Chúng sinh tầm lượng kiến năm châu

Khải cơ thiên đảnh xuân hà bách

Hạc lộ thạch cơ hiệp khách hầu.

 

Bày trận cơ bài bửu pháp thân

Tranh hùng đoạt vận kiến thu phần

Hiệp tùng bổn xứ lai tùng khúc

Kiến đổ thạch bào kiến đổ phân.

 

Nhật Nguyệt Giáo, Kim nguyệt tốn kim

Lập tâm bổn tánh thể Liêm Kim

Giáo tam xuất bách Thiên Đình tuế

Hiệp tứ Đông thành hiệp tứ Thiên.

 

Gởi bài luận bút vận hành thông

Bảo pháp linh căn bảo pháp lòng

Tâm tánh đáo hành lai bát chánh

Thiên thân luận trí tiếp Thiên Long.

 

Hành vân Đẩu Bắc chuyển thời lai

Nam Bắc Đông Tây Trùng Cửu đài

Thiên tướng Bắc hành chính pháp đạo

Địa hoành Nam lộ tiến đường ngai.

 

Thơ thời mạc vận kiến thời nay

Thiên Cước diện binh đảnh sắp bày

Nam lộ vận hành thông điển hạnh

Pháp tùng khải Nhị thiết Đình Tây.

 

Nhạc Trưởng Lão Quân dựng pháp đài

Thiên Hoàng chiếu lịnh kiến Thu khai

Điệc niên tam chế Thiên Đình hội

Đông Mộc Thiên Nam lộ Mộc bài.

  

Chung Thiên Đình chuyển hạ Đình Thiên

Bách tuế hậu lai kiến chủ quyền

Đinh Dậu niên hành bình Dậu nhật

Đồ thơ định ước hạ Đình Thiên.

 

Hạ chiếu thượng thơ định chiến thuyền

Liên thuyền trợ lực thiết Huyền Thiên

Nhất thời Thiên Khảm đông Thiên lộ

Hiệp tứ Thu Phân hiệp tứ Thiên.

 

Chấn ải đảnh đầu non trung lộ

Thiên khai trận mạc dịch phong thơ

Chuyển vùng xoay ấn qua bên phải

Chấn tọa môn khương Chấn Chủ Thiên."

  

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp và chuyển đến Người đang ở Bảo Lộc vào ngày 13 tháng 5 năm 2017 (ngày 18 tháng 4 Đinh Dậu) lúc 21:17 P.M.

 

 

THIÊN BẰNG TINH CẦU

“Trời Thượng Đế Đông Tây giáo đạo

Ấn Nam Bang Thiên lộ đài mây

Chung cùng giáo Đạo Hoàng Thiên

Cung nghinh Thiên Đại Hoa Liên Cửu Trùng.

  

Trở lại bản Chơn Kinh Ngọc Đế

Cung Trùng Cửu phẩm ngọc đài mây

Giáo đàng Mật chỉ bửu này

Thiên Can chi đại phượng hoàng vân long.

 

Thêm bản hội Long Hoa Diễn Trận

Đọc từng câu khúc triết đuôi đầu

Thiên Trào lực lệnh Tây Cung

Đông Thành Nam Việt Cửu Trùng truyền trao.

 

Du bảo tháp dẫn vào Đại Đạo

Đại Hoa Liên Đại Đạo Hoàng Thiên

Tam kỳ màn lớp thứ phân

Kỳ kinh vận chuyển nhất phần khai cơ.

 

Đời ngươn hạ đài mây bóng nước

Thứ lớp phân chưa kịp đạo truyền

Chuyên tầm chánh giác cao xa

Sông Ngân lấp bể đạo hòa chưa an.

 

Thiên Mộc Đức Thủy Tinh cầu đạo

Báo nhân sinh hiện tướng hữu hình

Thiên Bình Tân Quốc luận thêm

Đông Tây kim cổ kiếm tìm bửu châu.

 

Lời trần thế thiên bang ấn Mộc

Lời truyền nhân câu sấm trạng trình

Viết từng căn gốc linh căn

Thiên khai đạo lớn Mộc bầu Càn Thiên.

 

Điệc niên đến xứ Huỳnh Hồng Ngọc

Hỏi đài mây nhận điển thế nào?

Huỳnh quang huyền điển thiên tâm

Chân thường lí đạo sự hòa lòng nhân.

 

Đi một khắc chấp cầu giềng đạo

Mối huyền cơ còn nghĩa sinh tồn

 

Đạo Cửu Trùng đạo ngãi đạo thiên

Đạo Thiên Đảnh đạo Hồng Lão Tổ.

Đạo kim thể đạo nhà Bắc Đế

Đạo Huyền Khung Đạo Trưởng Phật Sơn

Đạo Hoa Lâm đạo thiện Thiên Tùng

Đạo Hoa Cán cung tần sóng học.

 

Hồng quang định đạo truyền chánh giác

Đạo vô vi Phật ngự tam ngôi

Giáo tòa, giáo chúng, giáo huyền khai

Chờ trực chỉ xuyên hoàng hạnh đạo.

 

Thiên Đông Đại Thiên Nhân chánh ngự

Thiết luật Hoàng Tam luận thậm sâu

Chí Đông Lai chí tượng vân đài

Mây trùng khúc một bầu thiên đại.

 

Xét mọi lí luận đàm thiên khải

Chí huỳnh quang đúng nghĩa nội hàm

Còn tượng hình lý sự cao thâm

Trên thiên đảnh chưa luân luận ngữ.

 

Thiên trùng khúc Tây Đông châu mộc

Khải trào kha thúc lệnh Hoàng Triều

Khải Cửu Trùng Tam Giáo khải qua

Chú bình giải Huyền Quang Cửu Khiếu.

   

Nhâm Đốc, Mộc luận đàm hi lý

Luận đàm qua choạng giác luân xa

Chiêu Hùng ca Ngọc Đế dẫn bài

Giờ xúc tích vài hàng Thiên Đạo."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người, đang ở tại VN, ngày 24 tháng 5 năm 2017 (ngày 29 tháng 4 năm Đinh Dậu) lúc 12:24 P.M..

 

 

THIÊN LONG GIANG ĐIỂM

“Thiên Đế vừa ban ấn chỉ bài

Long tuyền mạch đất vận thời lai

Giang đầu thiên đảnh thời Chiêu Lạc

Điểm đặt Long Châu ứng chủ khai.

 

Chú Thích:

Chiêu = Chiêu Hùng Thần Công Hoàng Đế (Hùng Liêu Lang). Lạc = Lạc Long.

  

Xuống khúc Long Châu thời minh nguyệt 

Hạ phàm giang lật ngược hà song

Thiên Môn chiếu lịnh Thiên Tùng khải

Đặt định Thiên Hoàng đặt định khai.

   

Chú Thích:

Xuống khúc = xuống thế chỗ = sinh ra chỗ. Long Châu = Long Châu Hà. Thời minh nguyệt = vào thời gian trăng sáng.  Hạ phàm giang = sinh ra cạnh con sông. Lật ngược hà song = song Hà = hai chữ Hà.  Hai câu nói ngày sinh và nơi sinh của Ngôi Hai trào tam.

 

Mười hai cửa đạo dựng tam ngôi

Thế giới đồng liêu thượng giới ngồi

Nhất Cửu đồng Huỳnh Kim Khế hội

Lời truyền Thánh Đức vạn thời Tôi.

 

Khai Kim Khế hợp thời cơ khai

Đặt định Thế Tôn hiệu triệu Ngài

Liên đỉnh Hồng Huỳnh khai khế hội

Lịnh trình chiếu định ấn Như Lai.

 

Hạ nhất Hà Đăng hạ nhất thâm

Lạp mừng lạp nhật lạp thiên tâm

Chỉ huy Tân chủ khai thiên bút

Ấn sắc thiên căn ấn sắc Tâm.

  

Mây thiên đỉnh hội mây chiều vang

Long Đế hồi quy hiện điện vàng

Hạc đậu cành hồng hạc họa khúc

Liên tôn Huỳnh Đế liên tôn Hoàng.

 

Nhất bửu báu thâu nhất bửu châu

Hoàng Thiên đáo cựu hiện thiên cầu

Chúa minh chúa thánh tam bình đế

Long trượng nhất miền thiết minh châu.

   

Thiên khai địa đại thiên khai tâm

Minh giám mục tầm minh ấn tâm

Nguyệt nhật hành thông thập bát nhất

Hoàng triều định việc thiên triều tâm.

 

Chuyển về khai ấn tâm trần

Vùng miền sông Cửu chín tầng Phật Tiên

Thánh chúng ngôi báu hiện tiền

Trần gian chi đại khải Thiên Thượng Hoàng.

 

Long Châu giang điểm thiên bang

Ngọc Hoàng chiếu lệnh Hồng Bàng dựng ngôi

Tam báu bửu pháp tọa ngồi

 Hồng Quân Lão Tổ vua tôi Chiêu Hùng.

 

Trùng Cửu dựng sẵn Huyền Khung

Long Châu thập bát Cửu trùng chuyển xoay

Long khánh hội Long Thiên Nhật Nguyệt

Định thương quyền nhất tám phân tâm

Hiệp thế thơ đạo hữu dẫn tầm

Thuyền bát nhã thậm thâm điện mẫu.

 

Lời nhất đại thiên căn Đại Cán

Hoa chi Liên đại vị châu điền

Hiền thần thánh đức Bửu Liên

Liên tông Huỳnh đại Hoa Liên Sơn Kỳ

Hồng đại nhất thiên căn kỳ

Vô vi chiếu sắc tam kỳ là đây

 

Hồi chuông lớn thượng cờ thơ thới

Ấn Thượng Hoàng tâm phát Đồ Thiên

Lục thập tam chỉ nhất đại điền

Căn nguyên định sắc Hoàng Thiên chi thất.

 

Lời tựa Mộc Thiên Long giang điểm

Ấn sắc trần phong định đồ thơ

Bạch phong vân ấn chỉ đại cầu

Ngài trợ lực hiệp bàn tám đạo."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_E tại miền Tây đã nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 25 tháng 5 Năm 2017 (ngày 30 tháng 4 Đinh Dậu) lúc 9:30 A.M..

 

HƯNG QUỐC SỨ MỆNH PHỤNG HÀNH

“Thiên tuế Ngọc Tòa chuyển các lân

Khai minh huệ trí cổ tri tân

Hưng Đạo tịnh danh tìm các cõi

Quốc Việt qui căn lập đời tân

Sứ xứ hà san qui nhất cõi

Mệnh Thiên Cửu phục với các lân

Phụng sự đài mây ngôi Thiên Đế

Hành chuyển vô vi hiệp thế trần."

 

 

"Bửu Linh Tự khai minh chấp bút

Sơn Liên Đài giục thúc màn ba

Kỳ Huỳnh Thiên xuất hiện Bửu Tòa

Hương Đại Việt quân cờ lập hội

Sự biến thiên núi sông dời đổi

Cõi nhơn hoàn khai hội màn ba

Thiên khai Minh Bửu Giáo chơn Tòa

Phân định rõ chánh tà ban trị

Tiên xử kỷ hậu lai xử bỉ

Tiên tề gia hậu trị quốc minh

Thi hành nghiêm luật lệnh triều đình

Cha Ngọc Đế minh minh ấn chiếu

Chưa truyền giáo thâm thâm vi diệu

Nay hồi qui đồng điệu đồng môn

Nam Thiên Môn phân rõ xác hồn

Tà với chánh đâu tồn đâu tận

Bao sĩ hiền từ lâu qui ẩn

Nay đến kỳ đến trận qui hồi

Để mừng ngày Chúa Thánh lên ngôi

Ngày khai hội chúa tôi hiệp mặt

Máy thiên cơ nhiều điều tuyệt mật

Nên trần gian còn mất đâu hay

Ai đứng trong hàng ngũ anh tài

Mới thấu rõ ngày mai thế đó

Khai bút minh đôi lời Trạng tỏ

Hởi sĩ hiền phân rõ nguồn cơn

Nay màn ba chủ chống khải đờn

Theo sắc lệnh Linh Sơn khải tấu

Trước lạp điện khai đăng cung Mẫu

Để Diêu Trì Kim Mẫu gồm thâu

Lập vị cung Cửu Nữ ứng chầu

Khai cửu phẩm đáo đầu linh vị

Tòa chương giáo Quốc Hưng ấn ký

Hiệp âm dương linh vị qui ngôi

Hiệp Càn Khôn Tứ Thánh phản hồi

Cửu Trùng diễn chúa tôi khai hội

Đã minh khai Thiên Nhân Địa Hội

Thiên Ấn minh triều nội tại trần

Cõi nhân hoàn hội hiệp các lân

Để khai hội Tân Dân Thánh Đức

Thập Nhị đạo đồng qui hiệp ích

Chuyển Bát Cung hiệp nhất màn ba

Ngày ấn ban trước pháp Bửu Tòa

Qui tam cõi liên hoa chín phẩm

Cửu Trùng Ngũ đôi điều suy gẫm

   

Cửu Trùng Thiên cửu phẩm ...tay

Chừa ... mang qui hội .... tài

Tòa chương giáo liên đài tại thế

Nay khai bút trao cùng huynh đệ

Gắng tầm tri đừng trễ màn này

Đã bao kỳ mang hội rồng mây

Mong đồng đạo ra tay chung sức

Vạn sự khởi tiên sơ cơ cực

Tâm phải minh hạnh đức ... tiên

Trí huệ khai đúng bậc thánh hiền

Mới chầu được đài thiên Bửu Giáo

Nay Tứ Thánh xuất đầu lai đáo

Hiển tứ linh quốc bảo ấn minh

Tòa Ngọc thế được lệnh Triều Đình

Hội tam cõi khai Minh Chơn Giáo.

 

 

   


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5273)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5795)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6887)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5938)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6683)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9970)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7262)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8718)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10539)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9452)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.